Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

umhurlyt Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlarında ve Temsilciliklerinde (iûrkocağı Caddea No: 3*41 Ç34334) Cağetoğlu î Istanbul TSP12)514 0196 Fakspi2)514 0195 Cumhuriyet CEVRESINDTYAYINDAYIZ 75. Y1L SAYI: 26715 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924- 1945JBAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) CUMARTESİ îlk turda nabız yoklayan Cumhurbaşkanı'na liderlerden ortak tavır 4 2000'de seçimehayır'ANAP-DYP-DSP formülü Tek koalisyon formülünün ANAP- DYP-DSP ortakhğı olduğu ortaya çıktı. FP, CHP ve DTP lidersiz geniş tabanlı hükümet istemini dile getirdiler. Parti liderlerine yerel seçimJerin ıki turlu yapılması konusunda görüşlerini soran Demirel, "Bunlar şahsi sorulanm değil, sormak zorundayım" dedi. • 5. Sayfada Tarih tartışılmasın' CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le görüşmesinden sonra, "Seçim tarihi tartışmasını bir kenara atmaJıyız. Seçim erkene mi alınacak, geriye mi atılacak, bu tartışma bugünkü hükümet kurma çalışmalannı da zorlaştınyor" açıklamasını yaptı. Ertelemetekllflyok' Başbakan Yardımcısi Bülent Ecevit de dün Başbakanlık'ta gazetecilerin sorulanm yanıtlarken "Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin ertelenmesi yönünde bir teklifî yok. Muhtelıf kişiler, çevreler ve partilerce gündeme getirilen konularda görüşler alıyor. Kendi görüşlerini belirtmiyor" dedi. • 5. Sayfada DTP'de fireler sürüyor Gensoruyla düşürülen 55. hükümetin küçük ortağı DTP'nin parlamento ayağı çöküyor. DTP'den dün de Devlet Bakanı ve Izmır Milletvekili Rıfat Serdaroğlu ile Ordu Milletvekili Müjdat Koç aynldı. tzmir Milletvekili Turan Annç ise bir süre sonra istifa edebileceğini bildirdi. • 4. Sayfada PKK liderinin uluslararası bir mahkemede yargılanması konusunda uzlaştılar Almanya Ocalan'ı istemediBarışı korumak zorundayız' Itaiya Başbakam D'Alema ile görüşen Almanya Başbakam Schröder, Öcalan'ı istemeyeceklerini açıkladı. Almanya'da çok sayıda Türk ve Kürt'ün yaşadığını söyleyen Schröder, "Banşı korumak zorundayız" dedi. Schröder, D'Alema ile Öcalan'ın Avrupa Mahkemesi önüne çıkması için harekete geçme karan aldıklannı söyledi. Türkiyeden mahkemeye itiraz Türkiye dün Roma Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak Roma Istinaf Mahkemesi'nin Öcalan hakkında aldığı zorunlu ikamet karannın temyiz edilmesini istedi. D'Alema, Italyan mallanna uygulanan boykot nedeniyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne sözlü olarak şikâyet etti. Ancak resmi başvuru yapılmadı. 'SimrdlŞI edilebilir' Almanya'nın PKK liderini istemeyeceğini açıklamasından sonra Italya Savunma Bakanı Scognamiglio, Abdullah Öcalan'ı sınırdışı edebileceklerini söyledi. Gözaltına alınmasından 40 gün sonra sınırdışı edilmesinin normal olacağını söyleyen Scognamiglio, PKK liderinin hangi ülkeye gönderilebileceği konusunda açıklama yapmadı. Kararlar gerici Şûradan laikliğe eleştiri• Diyanet Işleri Başkanhğı'nca düzenlenen 2. Din Şûrasf nda, laiklik konusuna tanım getirilmesi ve ilköğretime Kuran dersi konulması istendi. Şûranın sonuç bildirgesinde, laiklik konusunda, "Dinlerin yerini alacak yeni bir dogmalar sistemi, ideolojik bir dayatma aracı, vatandaşlar için kabulü zorunlu bir iman olmamah" sözleriyle eleştiride bulunuldu. • îlköğretimin 5. sınıfından sonra isteyenlerin Kuran kursuna gitmelerine izin verilmesi istenen bildirgede, harp okullan kastedilerek "Imam-hatip lisesi mezunlanna sınırlama getirilmemeli" karan da alındı. • 7. Sayfada Mahkeme karan Siyanürle altm üretilmeyecek • Bergama Ovacık'ta altm madeni üretimıne izin veren Çevre Bakanlığı'nın işlemini iptal eden Danıştay ve fzmir Idare Mahkemesi'nin kararlanna yönelik temyiz istemi, Danıştay 6. Dairesi'nce reddedildi. Bergama'daki siyanürle altın madenciliğine karşı yürütülen hukuksal süreç tamamlandı ve siyanürle altın üretimine izin \ermeyen mahkeme kararlan kesinleşti. • Bergamalıların avukatı Özay, karann bir an önce uygulanmasını isteyerek madenin kapatılması gerektiğini söyledi. Ozay, Türkiye'de siyanürle altm işletme rüyasının bittiğini belirtti. • Arka Sayfada 'HOCALARIN HOCASI' SALÎM RIZA KIRKPINAR ÖLDÜ • 19. Sayfada VALİ ÇAKIR, İSTANBUL'UN SORUNLARINA EL KOYDU • 9. Sayfada BOBSA ûDun 2606 ûnceta DOLA» [ MARK | ALT1N ûDOı 301700 0 Dun 177.«0 Oncefcı 177 SOO Dun 2388.000 GURAYOZ CUMHUR CANBAZOĞLU BONN/ROMA-Almanya Başbakam Gerhard Schröder, PKK liden Abdul- lah Öcalan'ı Italya'dan istemeyecekleri- ni açıkladı. Bonn'da, ttalya Başbakanı Massimo D'Alema ile bir araya gelen Schröder, ülkesınde çoğunluğu mülteci olmak üzere çok sayıda Kürt ve Türk yaşadığına dikkat çekerek söz konusu karara gerekçe olarak 'Almanya'da ba- nşın korunması'nı gösterdı. D'Alema ile Schröder dün Öcalan konusunu gö- rüşmek üzere Bonn'da bir araya geldıîer. 2 saat süren görüşme sonrasında bir açıklama yapan Schröder, ülkesinin Öcalan'ı Italya'dan istemeyeceğini bil- dirdi. Schröder, Almanya'nın çoğunlu- ğu müJteci olmak üzere Kürt ve Türk nü- fusu en yoğun Avrupa ülkesı olduğunu anımsatarak "AJbnanya'da banşı koru- mak durumundayu" dedi. Öcalan'ı is- tememelenni, son zamanlarda verdiği en zor kararlardan biri olarak değerlen- diren Schröder. Öcalan'ın Avrupa Mah- kemesi önüne çıkması için bir an önce harekete geçmek konusunda Italyan Başbakam ile uzlaştıklannı bildirdi. Schröder, daha sonra D'Alema ile dü- zenledığı basın toplanhsmda, "Kürtsoru- nuna uîuslararası bir çözüm getirmek amactyla İtalya ve Almanya dışişleri ba- ZOR KARAR- İtarya Başbakanı Massimo D'Alema ile dün Bonn'da iki saatlik bir görüşme yapan Almanya Başbaka- nı Schröder, Öcalan konusunda aldıklan karan, son dönemde aldığı en zor karar olarak niteledi. (Fotoğraf: REUTERS) kanlaruun bir araya geleceğinive iki baka- nın, sorunun uluslararası boyutta çözüm- lenmesi için bir program hazuiayacağınr söyledi. Almanya Başbakanı, Türkıye'nin toprak bütünlüğünün önemine de işaret ederek "Bunun sorgulanmasuun asla söz konusu olamajacağuu" kaydettı. Öca- lan'ın iadesinin ıstenmemesine karar ve- rilirken ülkedeki iç banşın ön planda tu- m Arkası Sa. 19, Sü. 3te UEFA açıkladı G. Saray Juventus istanbuVda oynayacak • UEFA Başkanı Lennart Johansson, Galatasaray - Juventus maçının Istanbul'da oynanacağmı açıkladı. Dün Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Lennart Johansson, "Çok beklenmedik bir gelişme olmazsa Galatasaray - Juventus maçı 2 Aralık tarihinde Istanbul'da oynanacak" dedi. • Bu gelişmeden sonra Juventus Kulübü de G. Saray'a faks çekerek salı günü öğle saatlerinde fstanbul'a özel bir uçakla geleceklerüıi bildirdi. Italyan ekibi akşamüstü de Ali Sami Yen Stadı'nda bir antrenman yapacak. • Spor'da Öcalan'la ilgili 6 mahkemeden gelen bilgi ve belgeler İtalya'ya verilecek Iade dosyası bugün gönderîliyor • PKK liderinin iadesi için hazırlanan 900 sayfa ve 4 klasörden oluşan dosya, Italyancaya çevrildi. Dosya bugün Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ne ulaştınlacak. Italya Dışişleri Bakanlığı'na verilecek olan dosya, bu ülkenin Adalet Bakanlığı'na iletilecek. Adalet Bakanlığı da Öcalan dosyasını, karar verecek olan ilgili îtalyan mahkemesine gönderecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Adalet Bakanlığı 'nda yapılan iç değerlendirmelerde, ölüm cezasınm yürürlük- te olması nedeniyle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın iade edilme olasılığının düşük olduğu vurgulandı. Öcalan'ın iadesi istenen 900 sayfa ve 4 klasörden oluşan dosya, bu- gün Italyan makamlanna iletılmek üzere Türkiye'nin Ro- ma Büyükelçiliği'ne gönderilecek. Italyancaya çevnlen dosya, Roma Büyükelçilıği aracı- lığıyla Italya Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere bu ül- kenin Dışişleri Bakanlığı 'na verilecek. îtalyan Adalet Ba- kanlığı, salı veya çarşamba günü kendılerine ulaşacak dosyayı, iade konusunda karar vermek üzere ilgili Italyan mahkemesine gönderecek. Öcalan'ın yakalanmasının ardından dosyanın hazırlan- ması için yoğun çalışma yürüten Adalet Bakanı Hasan De- nizkurdu; iade dosyasına, Italya Adalet Bakanı Oüviero Düiberto'ya hitaben bir mektup da ekledi. Mektubunda, Öcalan'ın 30 bin insanın ölümünden sorumlu olduğunu anımsatan Denızkurdu, ttalya'nın vereceğı karann öne- mine işaret etti. Denızkurdu mektubunda, Avrupa Güven- • Arkası Sa. 19,SiL 3'te C U M H U R İ Y E T ' Î N r T T T T i M V E K" Ü T ~ T Ü R F l Z M"~E T L E R I DENEME SINAVI ODAK Dersanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı 6. sayfada S I G M U N D F R E U D TOTEM VE TABU 1 I GUIVCEL CLNEYT ARCAYUREK Genetik, gıda ve gelecek Yedi KocalıHiirmiizmii,Ne? Hükümet düşer düşmez kamuoyunun alışık oldu- ğu başlıklar gazetelerin manşetlerini süsledi: "Gözler Çankaya 'da ". Oysa; 2000 yılının Mayıs ayının 17. günü yaklaştık- ça: 864 rakımlı tepede oturan Cumhurbaşkanı Demi- rel ! in gözleri, aşağılarda! O gün ya kişisel eşyalarını toplayıp Güniz Sokak'ta- ki evine taşınacak ya da... M Arkası Sa. 19, Sü.l'de Viagra, ama bütün beden için... Sporcular için geliştirilmiş, erkeklik hormonu testosteronu harekete geçiren maddenin meraklısı çok. Uzaydan dünyayı aydınlatma girişimi... Bir bilim kültürü merkezinden izlenimler. SIGMUND FREUD TOTEMVE TABU-I Çeviren: Niyazi Berkes Ruhçözümünü antropolojiye uyguladığı bu geniş kapsamlı çalışmasında Freud, ilkel topluluklarda Oidipus karmaşığıyla ilintili suçlulukduygusunun bastırılmasının, tüm insan ekininin, dinlerin ve sanatın kaynağı olduğunu ileri sürüyor. 20. yüzyılın en çok tartışılan konularından birinin, ruhçözümü kuramının yaratıcısı Freud'un temel yapıtlanndan biri... ŞalıgünüCumhuriyet 'le. GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Oğretmenim... Bu Sorunun Yanıtı Nedir? öğretmenler Günü'nü, 24 Kasım ve devam eden günlerde kutladık. Artık gelenekselleşti, Öğretmenler Günü'nde şu konuların altı çiziliyor: - Eğitimin içinde bulunduğu sorunlar. - öğretmenin toplumdakı eski saygmlığına kavuş- • Arkası Sa. 19,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog