Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Kitap Kulübii Sergi SalonJarında ve Temsilciliklerinde Cumhuriyrt Tjtocağ Caddea No 39W {343341 Cağaloğlü ^ kitap kulijbü Istanbul Tet(212)514 01 96 Fate.1212)514 0195 Cumhu H*7^° Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESfNDE YAYINDAYIZ 5. YIL SAYI: 26714 / 150000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADf (1945-1991) 27KASIM 1998CUMA H R H A I K î K I A RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-II Ruşen Eşref Ünaydın'ın bu önemli belgesel anı kitabının ikinci cildinin de birincisi gibi ilgiyle karşılanacağını umarız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte.. S I G M U N D F l E l ' D TOTEM VE TABU 1 I SIGMUND FREUD TOTEM VE TABU-I Niyazi Berkes'in çevirisiyle 20. yüzyılın en çok tartışılan konularından birinin, ruhçözümü kuramının yaratıcısı Freud'un temel yapıtlarından biri... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... 'Liderler dışmda geniş tabanlı hükümet' biçimi gündemde Uzlaşma formülü FP'siz hükümet arayışı I 5. Sayfada 'CHP'li hükümette yokuz' 14. Sayfada 'Seçim 18Nisan'da yapılmalı' \4. Sayfada Recai Kutan teklif bekliyor 14. Sayfada 'Önce seçenekleri görelim' DENEME SINAVI 15. Sayfada Liderler befCİemede Cumhurbaşkanı Demirel, parlamentoda temsil edilen parti liderleriyle görüşüyor. Hükümet pazarhğı konusunda koşullar belirlenmediği için liderler, Demirel'in tutumunu bekliyorlar. DYP ile ANAP arasında, liderlerini karşılıkJı "aklama" girişimiyle başlayan yumuşama, dün Mesut Yılmaz hakkında 3 yeni soruşturma önergesinin daha kabul edilmesiyle bozuldu. CHP ve DSP, Fazilet Partisiz bir hükümette ısrarlı. Ankara'da liderlerin girmeyeceği bir hükümet için başbakan olarak TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Kaya Erdem, Sümer Oral, Ismet Sezgin, Hasan Denizkurdu, Zekeriya Temizel ya da Mümtaz Soysarın görevlendirilebileceği dile getiriliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yeni hükümet modelının netleşmesı için Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel'ın ılk adımı atması beklenıyor. DYP ile ANAP arasın- da liderlerinin karşılıklı malvarhklannı "aklama" ginşımıyle başlayan yumuşama havası, dün Başbakan Mesut Yıhnaz hak- kında 3 yeni soruşturma önergesinin daha kabul edilmesiyle yeniden bozulurken DSP ve CHP'nin de "FP'siz bir hakümet"te ıs- rarlı olması, ilk aşamada TBMM'de bir uz- laşma modelinin ortaya konmasını engelle- dı. Bu süreçte Demirel'in yönlendirici ola- cagı ve "liderler dışmda bir milk'tvekilinin başbakanlığında geniş tabanlı uzlaşma hü- kümeti" formülünün agırlıklı olarak günde- me gelebileceği vurgulandı. Başbakan Yılmaz'ın önceki gün Cum- hurbaşkanı Demirel'e istifasını sunmasın- dan sonra hükümet arayışlan başladı. De- mirel, önceki gün akşam FP Genel Başka- nı Recai Kutan'la görüştü. FP liden, Demi- rel e "Tek koşulumuz seçimlerin erteteo- memes" gönışünu aktardı. Demirel, dün saat 18.30'da aylık olağan görüşmesi çerçevesuıde TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile görüştü. Demirel daha sonra da DYP ve DSP liderlerini Çankaya Köşkü'nde kabul ettı. Demirel, bugün de CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DTP, BBP, MHP, DP ve DEPAR lıderlenyle gö- rüşecek. ANAP ile DYP'nın liderlerini "ak- lamak" için işbirliği yapmalanna karşın birlikte bir hükümet modeli ortaya koyma- M Arkası Sa. 19, Sü.3'te Demirel 'Güvenoyu alacak hükümet anyorum' • Cumhurbaskanı Demirel, hükümet kurma çahşmalan konusunda "Bu işin içinden nasıl çıkılabiliri anyorum, güvenoyu alacak bir hükümet anyorum" dedi. Anayasada belirtilen 45 günlük sürenin henüz başlamadığını belirten Demirel, "Parti liderleriyle konuştuktan sonra bu kumaştan ne çıkacağına bakacağım" diye konuştu. • 4. Sayfada HAYRETTIN UZUN ANAP'TAN İSTlFA ETTt • 9. Sayfada kanrmser^ninaçdışjıuyaptLRomenh^kınıngüzelsanarlaraverdigönemivıır^man ve ulusal kimliklerini korumada gösterdiği özenı öven Ecevk, "Romen sanatçılar, kendikrine esin kaynağ) olaniann esiri olrna- dılar.terelteevrenseli bağdaşüran özgiin bir sentez yaratnlar*' dedi Romanya Kültür Bakanı Ion Caramitrufcefldülke arasm- daki kültürei itişkilerin getişrnesinin, iki halk arasuıdaki dostiuğu da güçlendireceğini söyiedi. 13 Romen sanatçuıın 96 adet re- sim ve grafikten otaşan eserteriyle kaükiıklan sergi 6Aratak tarihine dek gezilebüecek. (HATÎCE TUNCER) Bursa'daki yolsuzluklarda, Malki cinayetinde adı geçen Burimpeks AŞ var Sıısurluk'uıı musluğu BOTAŞ'ta • BOTAŞ Bursa işletmesinin ayaç okuma ve işyeri ;mizlik ihalelerinin, kuşkulu üreçlerle Nesim Malki inayetinde adı geçenlerin urduğu Burimpeks'e erildiği ortaya çıktı. lOTAŞ'taki yolsuzluklann, usurluk ilişkilerinin Dzümünde çok önemli bir alka olduğu öne sürülüyor. LEVENTGENCELLİ BURSA-BOTAŞ Bursa Işletme Mü- dürlüğü'nde ortaya çıkanlan kaçak gaz kullammının boyutlan genişlerken ola- yın altmda Susurluk ilişkilerinin yattı- ğına dikkat çekiliyor. BOTAŞ 'ın sayaç okuma ve işyeri temızlik işlerinın Ne- sim Malki cinayeti soruşturmasında tu- tuklanan kişilerin kurduklan Burim- peks AŞ'ye verildiği, BOTAŞ Genel Müdürlügü'nde etkin olan bu kişilerin kendi adamlannı kilit görevlere getir- dikleri öne sürülüyor. Kaynaklar. "BO- TAŞ'taki ilişldler, Susuriuk ve Malki ci- nayetleri kapsamında irdelenmelidir. BOTAŞ, Susurluk'ta ortaja çıkan iliş- kileryumağuuıı çözümündeçok Önem- li küometre ta^KÜr" dediler. Bursa BOTAŞ îşletme Müdürlü- gü'ndeki kaçak gaz kullanımıyla gün- deme gelen gelişmelerin boyutlan bü- yürken kurumdaki akrabalık ilişkileri de sorgulanıyor. Bursa'nın bağlı oldu- gu BOTAŞ Ankara Bölge Müdürlü- ğü'nün başındaki isim olan Mehmet Karakanın, Malki cinayeti nedeniyle tutuklanan Şiikrii Elverdi'nin akrabası olduğubelirtiliyor. BOTAŞ'ta Mali tş- ler Sorumlusu olarak çalışan Mehmet Aydın'ın, parasal ılişkilerle ilgili bilgi- lere sahip olduğu, Elverdi tarafindan BOTAŞ'a alındığı ve Burimpeks şir- ketiyle ilgili yazışmalarda adının geç- tiği bildiriliyor. BOTAŞ"m sayaç okuma ihalesınin öyküsü de tartışmalı. "Bursa BOTAŞ MArkasıSa. 19,SiL3'te ODAK Dersanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı yarın ve her cumartesi Cumhuriyet 'te. Türİciye temyiz hazırlıklarmı tamamladı Almanya^nın tutumu nedeşiyor • ttalya'nın Öcalan'ı göndermek istediği Almanya'nın Başbakanı Schröder, bugün Italya Başbakanı D'Alema ile görüşecek. Almanya tavnnı bu göriişmeden sonra belirleyecek. îtalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini, Almanya'nın iade isteminde bulunması gerektiğinj söyledi. Dini, "Öcalan'm Libya ya da bir üçüncü ülkeye gönderilmesi tamamen ihtimal dışında. Bir mahkeme karşısında yargılanmalı" dedi. CUIVtHUR CANBAZOĞLU ROMA - Almanya, terör ör- gütü PKK'nin lıden Abdullah Ocalan ile ılgılı tutumunu bu- gün netleştiriyor. Almanya Baş- bakanı Gerhard Schröder. dün yaptığı açıklamada, Italya Baş- bakanı Massimo D'Alema ile bugün Bonn'da yapacağı göriiş- menin ardından, Ocalan konu- sundaki tutumunu açıklayacağı- nı söyledi. Schröder-D'Alema görüşmesi öncesinde Alman- ya'nın takınacağı tavırla ilgili ipucu, Alman Adalet Bakanı HertaDaeubkx-Gmelin'derı gel- di. Daeubler-Gmelin, Leibziger Vblkszeitung gazetesinde bugün yayımlanacak olan röportajın- da, "ÖnemBolan Öcalan'ın yar- gılanması. Bunun Ahnanya'da yapthnasızorunludeğiL Yargıla- ma işlemi ttarya'da }-a da öhım cezasınm kaldınlması halinde, Türldye'de de yapılabflir" dedi. Italya Dışışlen Bakanı Lam- berto Dini,"Almanya rutartı bir • Arkası Sa. 19,Sü.3 'te YILMAZ: İTALYA'YA DEVLET BOYKOTU YOK • 19. Sayfada 6'sı ağır 21 yolcu yaralı Otobüste zaman ayarlı bomba patladı: 4 ölü • Sıvas'tan Ankara'ya giden Sivas Tur 'a ait 34 RDD 58 plakalı yolcu otobüsünün rafına yerleştirilen zaman ayarlı, parça tesirli bombanın patlaması sonucu dört kişi yaşamını yitirdi, 6'sı agır 21 kişi yaralandı. Kınkkale'ye Hkilometrekala, saat 00.45' te meydana gelen olaydan sonra ağır yaralı yoJcular Ankara'ya sevk edilirken, hafif yaralılar Kınkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. • PKK'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle dün gün boyunca Sıvas Emniyeti'nin canlı bomba alarmında olduğu bildirildi. Polis, kentin giriş ve çıkışlarmda yoğun arama ve kimlik tespitlerinde buJundu. Ancak 'canlı bomba' kadın militanın izine rastlanamadı. • Istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Atilla Çınar da DGM ve Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda, büyük şehirlerde ve başta TBMM olmak üzere Kınkkale MKE Silah Fabrikası, Istanbul Adliyesi ve DGM binalanna yönelik saldınlar olacağı yolunda bilgiler edindiklerini kaydetti. • 9. Sayfada >ıra ^inochet'nin erilmesinde Diplomatik , kunulmazlığının lunmadığına karar ı'len eli kanlı eski Şili ^atörü, Ispanya'ya iade lirse, burada işkence, 'kınm ve cinayet :lanndan gılanabilecek, yoksa best kalacak. 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK Köktenci Kesimdeki Bayram! Gerçek yüzleri bir kez daha ortaya çıktı. Ne satılan banka olaylan, ne yolsuzluklar, ne dışa- nda ve içerideki önemli sorunlar... Köktendinci üç yayın organında aynı ses, aynı bay- ram havası. Örnek 1, Yeni Şafak'tan: Birinci manşeti; "28 Şubat'ın ürvnü olan ANASOL- D hükümet/ tarihe kanştı". • Arkası Sa. 19,Sü.I 'de BORSA ODun 2564 önceki 2471 DOLAR ÛDun 302.600 Önceki 302.500 MARK K > V Dun 177.500 Önceki 177.500 ALTIN ÛDun 2.800.000 Önceki 2.885.000 Mutfak masrafı artb Türk-lş'in araştırma- sına göre kasım ayında 4 kişilik bir ailenin normal birşekilde beslenebilmesi için 82 mil- yon liralık harcama yapması gerekiyor. 55. hükümet işbaşına geldiğinden bugüne kadar gıda harcamasındakı tutar yüzde 150 oranın- da arttı. Asgari ücretle çalışan işçinin bir ek- mek için 20 dakıka çalışmak zorunda oldu- ğu vurgulandı. • 3. Sayfada LPG şirketlerine para cezası Rekabet Kurulu Başkanı Aydın Ayaydın, 7 LPG şirke- tine 95 milyar lira para cezası verildiğini söy- ledi. Ayaydın karşı taraflann 60 gün içinde iti- raz haklan olduğunu açıkladı. • 3. Sayfada Halk güçlü lider istiyor BÜ öğretim üye- si Prof. Esmer'in araştırmasına göre halk, si- yasilere ve kamu görevlilerine güvenmiyor. Halkın yüzde 41 'i güçlü lider istiyor. Halkın yüzde 89'unun demokrasiye ınandığını açık- ladığı araştırma, yabancı düşmanlığının art- tığını ortaya koydu. • 6. Sayfada Turgay Ciner yeniden gözaltında Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve HA- VAŞ'ın ortaklanndan Turgay Ciner, aJacağını tahsil etmek için borçlu kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY MHP'nin tşlevi... Atatürk Bulvan üzerindeki Italya Büyükelçiliği'nin önü... Ortalık ana-baba günü... Bir anne... Elinde sanki şehit düşmüş oğlunun fo- toğrafını değil, kalbini tutuyor... Bütün haykınşlannı içi- ne yöneltmiş. Yüzündeki sessiz duruş, sayfalar do- lusu duyguyu anlatıyor... • ArkasıSa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog