Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

26 KASIM 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Özelleştipme karşıtları bildiri dağıtîı • Istnbul Haber Senisi - Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile bazı sendikalann öncülüğünde oluşturulan "Özelleştirme Karşıtı Platform" üyeleri, Kadıköy tskele Meydanı'nda, "Özelleştirmeye karşı ortak mücadeleyi hep birlikte yükseltelim" başlıklı bildiri dağıttılar. Hükümet konağında yangın • Istanbul Haber Senisi - Gazıosmanpaşa Hükümet Konağı'nın kazan dairesinde çıkan küçük çaplı yangın, binada bulunan görevliler tarafindan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenemedi. TKP/ML Konferans operasyonu• Istanbul Haber Senisi - Tarabya Polis Karakolu'na bömbalı saldırı düzenleyen bir kişinin de aralannda bulunduğu "TKP'ML Konferans" örgütü üyesi 6 kişi dün gözaltına alındı. DGM'ye çıkanlan sanıkJardan Semiha Kırkoç ve Dıren Kırkoç tutuklanarak cezaevine konuldu. MaUye-Sen'den açıklama • Istanbul Haber Senisi - Tüm Malıye-Sen 2 No'lu Şube tarafindan dün yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de son günlerde halkı birbirine kışkırtmayı amaçlayan oyunlar sergilendiği kaydedildi. Açıklamada Maraş ve Çorum'da yaşanan olaylann tekrannın yaşandıgı ifade edilerek "Gerici faşist gruplann sokak ortalannda insanlara meydan dayağı atması, linç girişiminde bulunması endişe vericidir" denildi. tansiyon ! Istanbul Haber Senisi - Hekim-hasta ilişkisini güçlendirmek, hipertansiyon ve yüksek kotesterol hastalanna eğitim hizmeti vermek amacıyla düzenlenen toplantı. İstanbul Tıp Fakültesı Hastanesı'nde yapıldı. Türkiye'de her 5 İcişiden bınnde görülen yüksek tansıyon konusunda hastalann bilgilendirildiği toplantıda. uzmanlar yapılması gerekenleri anlattı Kırım Tatarları apaştırması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Göç. Mülteciler ve Demografı Komitesi üyesi Ali Dinçer tarafmdan hazırlanan "'Kınm Tatarlannın Ülkelerine Dönüşü ve Entegrasyonu" başlıklı raporda, Kınm Tatarlannın yaşadığı ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlar ortaya konuldu. Potislere ceza • İstanbul Haber Senisi - Sahte pasaport düzenlediği öne sürülen Iranlı otel sahibi Fırouz Ghorbanzadeh'in öldürülmesi olayına kanştıklan gerekçesiyle tstanbul 5. Âğır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski polis memuru Birol Ozder müebbet hapis, diğer polis memurlan Erhan Kaymak. Hüseyin Turhan ve Kadir Deniz ise 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptınldı. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Fidan'ı da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme he> eti, Kaymak, Turhan ve Deniz" in tutuklu kaldıklan süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. TGC'den Toplantı • tstanbul Haber Senisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyetı(TGC), genç gazeteci adaylanna mesleği tanıtıp sevdirmek gazeteciliğin çeşitli sorunlanna teorik ve pratik bağlamda yaklaşım sağlamak amacıyla, tÜ lletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile profesyonel gazetecilerin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Hakkmda suçlamalar bulunan genel başkanı yüzünden Demiryol-İş'in faaliyetleri tehlikede Toçoğlu butıahnıı sürüyorİLHANTAŞÇI ANKARA- Demiryol-lş Sendikası Ge- nel Başkanlığı görevinden alınması içtn Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı'nca tanınan sürenin geçen hafta dolmasının ardından, Toçoğlu hakkında "sahte fatu- ra kuttanmak, zûnmet" suçundan Anka- ra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyu- rusunda bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı NamiÇağan imzasıyla sendikaya gönderilen yazıda, Toçoğlu'nun görevine son verilmesi, tersi durumda sen- dika aleyhine hukuki takibe devam edile- ceği vurgulandı. Demiryol-lş Sendikası Genel Mali Sek- reteri Nurettin Öndeş, Ankara Cumhuri- yet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyuru- sunda. Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekre- teri Taki Ulusoy ve Enver Toçoğlu'nun sendika tüzüğü ve muhasebe talimatname- sini ihlal ederek, bankadan 4 milyar lira para çektiğini belirtti. Bu paradan 1 milyar 555 milyon lira- nın halen Taki Ulusoy'un zimmetinde ol- • Demiryol-îş Sendikası Genel Mali Sekreteri Nurettin Öndeş ve Demiryol-îş Ankara Şube Başkanı Ibrahim Ulusoy, Enver Toçoğlu hakkında "sahte fatura kullanma, zimmet, görevini kötüye kullanma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. duğunun belgesini de savcılığa sunan Ön- deş, paranın kasaya devredilmesini iste- mesine karşın kasaya yatınlmadığını kay- detti. Nurettin Öndeş, suç duyurusunda yapı- lan usulsüzlüklerle ilgili şu bilgileri ver- di: • 13.09.1998 tarihinde yapılan olağa- nüstü kongrede toplam 159 delege olma- sına karşın, muhasebeye sunulan fatura- da 1200 kişiye kumanya verilmiş gibi fa- tura düzenlenmiştir. • Ankara şubesi olağanüstü genel ku- rul sonrasında keyfi olarak Ümit Resto- ran'da (Gölbaşı) 650 kişiye yemek veril- di ve 3 milyar liranın üzerinde fatura gel- di. Usulsüz harcamaya karşı çıkılmasma karşuı, fatura bedeli yönetim kurulu ka- ran olmaksızın Toçoğlu ve Taki Ulusoy ta- rafindan ödendi. Demiryol-lş Ankara Şube Başkanı İb- rahim Ulusoy da Toçoğlu hakkmda, göre- vi kötüye kullandığı, sendikanın parasını kişisel işleri için harcadıgı gerekçesiyle da- va açılması ve cezalandınlması istemiyle suç duyurusunda bulundu. Ulusoy, To- çoğlu'nun sendika kasasından 2 milyar li- raya yakın avans aldığını, sendika varlı- ğının suiistımal edilmesi nedeniyle şika- yetçi olduğunu kaydetti. Ibrahim Ulusoy, sahte fatura kullandık- lan gerekçesiyle de Toçoğlu, genel sekre- ter Nurettin Girginer ve mevzuat sekrete- ri Taki Ulusoy hakkında suç duyurusun- da bulundu. Ibrahim Ulusoy, sendikanın tskende- run'da kat karşılığı yaptırmakta olduğu bina ile ilgili olarak müteahhitten gelen 7 milyar 187.5 milyon liralık fatura konu- sunda kuşkulandıklannı, araştınlması ge- rektiğini belirtmelerine karşm Toçoğlu, Girginer ve Taki Ulusoy'un görev ve yet- kileri olmadığı halde sıfatlannı suiistimal ederek faturayı yetkili genel mali sekre- tere haber vermeden yok ettiklerini ileri sürdü. Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'ın Demiryol-lş Sendikası'na gönderdiği yazıda, Toçoğlu'nun Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı ceza anımsatılarak yeniden yargılama istemi üzerine mahkemenin verdiği beraat kara- nnı Yargıtay'ın bozması ile yasal olarak genel başkanlık görevini sürdüremeyeceği vurgulandı. İstanbul Belediyeden seçim öncesi büyük ihaleler -. İstanbul HaberSenisi - İstanbul Bü- yükşehır Belediyesi 1998 yılı için 232 milyar liraya ihale ettiği merkez bina- sına bağlı birimlerin temizlik işini, 1999 yılında oldukça büyük bir artış getirerek 1 rrilyon 200 milyar lira mu- hammen bedelle ihaleye çıkardı. ls- tanbui Büyükşehir Belediyesi, servis kiralanması işininin ihalesi için de 1 trilyon 600 milyar lira muhammen bedel tespit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ye- rel seçimlerin yapılmasına az bir za- man kala ihale ettiği ışlerin muham- men bedellerindeki büyük artış dik- kat çekiyor. Yönetimlerin kendi siya- si yandaşlanna kaynak aktarması ola- rak görülen bu tür uygulamalar her dö- nemde tartışma yaratıyor. tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru- suna göre, merkez binasına bağlı bı- rimlçan 1999 yılı tenjizlikişlerininiha- lesi 17-Aralık'ta, teSpah teklif eksilt- me usulü ile belediye encümeninde ya- pılacak. Muhammen bedeli 1 trilyon 200 milyar lira, geçici teminat ise 36 milyar lira olarak belirlendi. ihale şartnamesi, 70 milyon lira be- delle, sosyal işlermüdürlüğünden te- min edilebilecek. Temizlik ihalesine katılmak isteyenlerden, ihale tarihin- den 5 gün önce belediyeye başvur- malan şartı getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye- si "nden alınan bilgiye göre 1998 yılı için aynı iş 232 milyar liraya ihale edilmişti. lhaleyi Cam-Pak ve Genç Aktif Inşaat Ticaret Limitet Şirketi ortaklığı kazanmıştı. 1999 yıh için belirlenen muhammen bedelden. ihalede teklif vereceklerin yapacağı indirim yüzde 50 olsa bile ihale 600 milyar liraya yapılmış ola- cak. Bu rakam dahi bir önceki yılın bedeline göre yaklaşık yüzde 200 ora- nmda bir artış getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Anadolu ve Avrupa yakasında ikamet eden personelin taşınmasını sağlaya- cak servis işini de ihaleye çıkardı. 1 trilyon 600 milyar lira muhammen bedel üzerinden yapılacak işin ihale- si 15 Aralık'tagerçekJeştirilecek. Is- tanbul Büyükşehir Belediyesi perso- nelinin taşınması işini kapatılan Re- fah Partisi'ne yakınlığıylabilinen AI- bayraklar yapıyordu. Perşembepazarı esnafi ayrılmıyor Perşembepazan olarak bilinen ve üç dönemdir kaldınlmaya çalışılan, Karaköy ile Azapkapı arasında, Tersane Caddesi'nin Haliç tarafinda kalan hırdavatçüar bölgeden hâlâ taşınmadı. Bedrettin Dalan döneminde bölgeden kaldınlmaya baş- lanan esnaf için Okmeydanı'nda Perpa adıyla oldukça modern bir iş merkezi ya- pıldı. Ancak aradan geçen zaman içinde esnaf Perpa'ya taşmmadı. Ksnafın bü- yük bir bölümü Tersane Caddesi'nin üst kısmına göç ederken. yıkım karan mah- kemeyle kesinleşmemiş olan binalarda bulunan esnaf böigede kalmayı tercih edi- yor. Nurettin Sözen ve Tayy. ip Erdoğan dönenılerinde y öre de az da olsa yıkun ça- hşmalan devam etmiş olmasına karşın bölgenin tamamen temizlenmesi gelecek yönetimlere kaldı. Hırdavatçılar, Perşembepazan'nın merkezi bir yerde olması ve oldukça eski bir geçmişi olması nedeniyle ve Okmeydanı'nda bulunan Perpa'ya giftiklerinde müşterikrini kay betme korkusu yüzünden taşınmak istemiyorlar. Yargıdan hileye engel Gazetelerin kampanyasma durdurma ANKARA (CumhuriyetBürosu)-Anka- ra 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin promosyon hilesi- ne karşı açtığı davalar sonucunda tüm kam- panyalann durdurulmasına hükmetti. Ana- yasa Mahkemesi'nin ikinci kez promos- yonla ilgili 4226 sayılı yasanın anayasaya uygunluğunu saptamasının ardından veri- len bu karar üzerine Sanayi ve Ticaret Ba- kanı Yalım Erez, yasanın takipçisi olduk- lannı bildirdi.. Sanayi ve Ticaret Bakanı Erez, dün yap- tığı yazılı açıklamada. "yazılı basın kuru- tuşlanncadüzenlenenpromosyon kampan- yalan nedeniyle binlerce tüketicinin şütâye- ti üzerine" çıkanlan 4226 sayılı Promos- yon Yasası'nın 28 Ocak 1997'de yürürlü- ğe girdiğini ve iki kez Anayasa Mahkeme- si denetiminden geçtiğini anımsattı. Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel'in başvuru- sunun ardından, gazetelenn "dağrtun şir- ketleri aracılığı\la promosyon yapıkiığı7 " savıyla yasayı delme girişimleri üzerine bakanhğın açtığı dava sürecinde Anayasa Mahkemesi'nce yasanın anayasaya uygun- luğu ikinci kez saptanmıştı. Erez, 1998 yılında Hürriyet, Milliyet ve Sabah gibi bazı gazetelerin, "kanuna kar- şı hOe mahiyetindeki işJeralerine" karşı yar- gıya başvurulduğunu, Anayasa Mahkeme- sı'nin 29 Eylül 1998 tarihli oybirliğiyle verdiği karannın ardından Ankara 8. Asli- ye Ticaret Mahkemesi'nin de 20 Kasım 1998 tarihindeki duruşmada kampanyala- nn durdurulmasına karar verdiğinı bildir- di. Erez. "Bakanlık olarak tüketicilerin magduriyerini gidermek ve süreli yayın ku- ruluşlarmın promosyon kampanyalanna bir düzen vermek amacıyla çıkardığımız 4226sayılı kanunun uygulanmasuun takip- çisi olduğumuzu vurğulamak isterim'7 de- dı. Tüketıcı Haklan Derneğı Genel Başka- nı Turhan Çakar ise karan "çok sevindiri- ci" olarak nıtelendirirken "En çok şikâyet edilen konu buydu. Toplumu. tüketidyi yoz- iaşoran, işiticaretedöken bu aniayış son de- rece sakattır. Bu işin şampiyonluğunu za- ten Milliyet. Hürriyet, Sabah gibi büyük gazetekr yapıyor. Bir taraftan temiz toplum kanıpanvalan dü/enliyoıiar, bir taraftan toplumu yozlastınyorlar" diye konuştu. Çakar, yasanın kitap gibi kültürel ürün- lere izın verdiğini arumsatırken "Korkanm yinedelecekler. Gazeteler kültürel ürün ve- riyorum diye. bilgisayar gibi teknolojik ürünlerverirter.Birtakım gazeteler her yö- nüyle bunu detmeye hazırlar. Önemli olan toplumun buna itibar etmemesL Insanlar parasıyla rezil oluyorlar" dedı. ÇYDD, Yılmaz ve Çiller'in 'aklanması'nın ülkenin geleceğine zarar verdiğini açıkladı 6 Komisyon kararları çirkin bir anlaşma 9 İstanbul Haber Senisi - Çağdaş Yaşa- mı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkân Saylan, liderle- rin malvarlıklanyla ilgili Meclis Soruş- turma komisyonlannuı son kararlannın, il- kesizliğin çirkin ve acı örnekleri olduğu- nu belirtti. Prof. Dr. Say- lan, üîkemizin geleceği ve siyasete güven açısın- dan çok zararlı ve çirkin bulduklan bu anlaşmayı asla unutmayacaklannı ve affetmeyeceklerini vurgulandı. ÇYDD Genel Başka- nı Prof. Dr. Türkân Say- lan genel merkez ve tüm şubeler adına yaptığı ya- zılı açıklamada, ANAP Genel Başkanı Mesut Yü- maz ve DYP Genel Baş- kanı Tansu ÇiDer'in mal- varlığını araştırmak için oluşturulan Meclis so- ruşturma komisyonlan- nın son kararlan protes- to edildi. Saylan imza- sıyla yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Medis'te.karşıhldı it- hamlar ve delillerle oluş- turulan malvarhklan soruşturma dosya- larmın, temiz toplum ve temiz siyaset söy- lemleri arasında. siyaseten ve karşıhklı an- laşmayla aklanıvermesi. günlerce ışık sön- düren,temiz toplum isteklerini duyuran hal- kımızı ve yurttaşlanmızı hiçesaymanın ve ilkesizügin çirkin ve acı örnekleridir. Mil- letvekilleri, partiJerve komisyonlarm bu il- kesiz' rurumlannı şiddeüe kınıvor, böyle- sine güven sarsıcı ülmalannı. üîkemizin geleceği ve siyasete güven açısmdan çok zararlı ve çirkin bulduğumuzu, asla unut- Uluslararası Sanatta Etkilesim Sempozyumu 'Cömert, sanat tarihine damgasını vurdıı9 A.NKARA(CumhuriyetBürosu)- Hacettepe Oniversitesi Edebiyat Fa- kültesi Sanat Tarihi Bölümü'nün, 1978 yılında öldürülen Doç. Dr. Bed- rettin Cömert anısma adadığı "Ulus- lararası Sanatta Etkileşün Sempoz- yumu" başladı. Hacettepe Üniversitesi Sanat Ta- rihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gün- sel Renda açdışta yaptığı konuşma- da. sempozyumda Anadolu. Asya ve Balkanlar'da oluşan kültür mozaiği- nin günümüze dek tüm evriminin tar- tışılacağını kaydetti. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul lnal, BedrettinCömert'in ulusal eği- tim ve kültür açısmdan önemli bir kayıp olduğunu vurguladı. lnal, "Cö- merî, bir dflci olarak Türkçeji doğ- nı kuUanan, geiişmesi için çaba gös- teren, çok ayduı, ayncalıklı bir kişiy- di" diye konuştu. Hacettepe Oniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süteyman Sağlam, sanatm tüm insanlann kullandığı tek dil ol- duğunu belirtirken Bedrettin Cö- mert'in sanat tarihinin yüceltilmesi yönünde dameasmı vurduğunu söy- ledi. Sempozyumun ilk oturumunda ko- nuşan ODTÜ Mimarhk Fakültesi öğ- retim görevlisi Lale Ozgenel, "Ana- dotaıkültürmozaiğindebezeme'' hak- kmda bilgi verdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakül- tesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Mercangöz, İstanbul'da Bizans döne- minin hipodromundan günümüze ge- lebilmiş dikili anıtlardan ikisinin, Mısır ve Yunanistan'dan taşındığını bildirdi. ODTÜMimartık Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Ali Uzay Peker de Mezopotamya'da en erken dönem- lerde varhk gösteren kent devlet- lerinin dinsel düşüncesi ve sembol- ler dünyasının, bazı değişım ve dönüşümler geçirerek binlerce yıl boyunca kalıcdığım koruduğunu bil- dirdi. mayacağımızı ve affetmeyeceğimizi duyu- nıyoruz." Aydınlık için Yurttaş Girişüni de DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ve ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yılmaz'ın TBMM mal- varlığını soruşturma komisyonlannda ak- lanmasma tepki göste- rerek yurttaşın adalete ve siyasete oİan güveni- nin bir kez daha kınldı- ğını savundu. Yurttaş Girişimi adı- na yapılan yazılı açıkla- mada, "Son durum siya- si 'ar'm dibe vurmasın- dan başka bir şey değil- dir" denildi. Yurttaşın kendisinden başka gü- vencesinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "ArttkaçıkhklabOiyo- ruz ki siyasetin bu kadar kirienmesinin tek sorum- lusu birbirini aklayan miUetvekilleri değil, on- lan oralara gönderen biz yurttaşlanz. Bu bilinç ve sonımlulukla, önümüz- deki seçimlere haznian- mamız gerekmektedir." Polisin tutumuna kınama 'Öğretmenlerin dövülmesini anlayarmyoruz* • Devletin, memurunu, vatandaşıru döven bir anlayıştan çıkması gerektiğıni kaydeden DİSK lideri Budak, "Içişleri Bakanı'ndan bunun hesabını sormasını istiyoruz" dedi. Birleşik Metal-Iş'ten yapılan açıklamada da "Öğreönenler Günü'nü, geleceği yaratacak genç kuşaklara en kötü örnek olacak biçimde dayakla, copla ve gözalülarla sonuçlandıranlan şiddetle kınıyoruz" denildi. İstanbul Haber Ser- vfal-DİSK Genel Baş- kanı Rıdvan Budak \ e Birleşik Metal-tş Sen- dikası Yönetim Kuru- lu Başkanı Kanül Kin- kır, 24 Kasım Ögret- menler Günü'nde öğ- retmenlerin polis tara- findan dövülerek gö- zaltına almmalannı kı- nadı. Eğitim-Sen Istanbul 2 No'lu Şube Başkanı Abattin Dinçer, 2911 sayılı Toplantı ve Gös- teri Yürüyüşleri Yasa- sı'na muhalefet ettik- leri gerekçesiyle kendi- si ve Eğitim-Sen 1 Nö'lu Şube Başkanı ServetOncü'ye verilen 18'er ay hapis cezası- nın 5 yıl ertelendiğini belirterek "Sözde Oğ- retmen Haftası'na denk düşen bu yargılama sü- reci soounda veriten ce- za ağır ve haksu bir ce- zadır" dedi. DİSK Genel Başka- nı Rıdvan Budak, yap- tığı yazılı açıklamada, öğretmenler Günü'nün kutlandığı bir günde emniyet mensuplannın öğretmen dövmesini, anlamanın ve anlatma- nın mümkün olmadı- ğuu belirterek şunlan kaydetti: tf Oradaeziien,itilen, copianan çocuklara.öğ- rencitere, ögretmenle- re, bu polisin toplum güvenliğini sağlayaca- ğını. polise güven du- yuhnasıgHektiğiBİ Hm, nasıl anlatacak? Sayın Içişleri Bakanf ndan bunun hesabını sorma- sını: devtetin, memuru- nu, vatandaşuıı döven bir anlayıştan çıkması- m istiyoruz." Birleşik Metal-lş Sendikası Yönetim Ku- rulu Başkanı Kamil Kinkır tarafindan ya- pılan açıklamada da, "Öğretmenler Gü- nü'nü. geleceğiyarata- cak genç kuşaklara en kötü örnek olacak bi- çimdedayakla. copla ve gözaltılaria sonuçlan- dıranlan şiddetie kını- yoraz" denildi. Eğitim-Sen Istanbul 2 No'lu Şube Başkanı Alaattin Dinçer ise dü- zenlediği basın toplan- tısında,6Eylüll995'te sendikalannın, eğitim- öğretinün sorunlan ve eğitime katkı payına karşı İstanbul Milli Eği- tim Müdüriügü önünde yapüklan bastn açıkla- masının ardından çıkan olaylarda kendisi ve Servet Öncü'nün gö- zaltına alındığını anım- sattı. Alaattin Dinçer, bu olayla ilgili kendisi ve Öncü hakkmda 2911 sayılı kanun ve güven- lik güçlerine mukave- met suçlamasıyla ts- tanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç yıl süren bir dava açıldı- ğını belirterek mahke- menin 19 Kasım 1998'de verdiği karar- la 18'er ay hapis ve 200'erbin lira para ce- zasıyla cezalandınldık- lannı belirtti. Dinçer, adil, bağım- sız ve tarafsız bir yar- gılamadan geçmedik- lerinin kuşkusunu taşı- dıklannı belirterek şun- lan söyledi: "Çetelerin. mafyala- nn, kara para aklayı- eılannııı. ihale hı rsızla- nnın elini kolunu sal- layarak mahkeme kapı- laruun birinden girip öbüründen çıktıgı bir ortamda emeğinin, haklannm >cözgürtük- ierinmmücadeJesBiiyü- rüten emekçilereyöne- len böylesi cezaiandu*- maların. ülkemizdeki adaietsistenlinin işleyî- şinin hangi koşuOarda olduğunu göstermesi, hukukun bağımsızugl- nın sorgulanması ba- kımdan anlamlıdır. Sunduğumuzbütün de- Ullere. lehimizdeki ta- nık ifadelerine ve Yar- grtay&Dairesrnin2911 sayılı kanuna ilişkin oiumlu vonununa rağ- men böyle bir karann çıkarüması, doğrudan kamu emekçikrini ve onun önderlerkıizaptu- rapt altına almayı amaçladıgmı ve bu tür ceza uygulamalannın. hak veözgürlük müca- delemizi ortadan kal- dırmayayünelik olarak değerİendiıiyoruz." Tarım Bakanı Tasar 'Çiftçinin istediği düzenlemeler gerçekleştirildi' ANKARA(Cumhu- riyet Bürosu) - Tanm ve Köyişleri Bakanı •Mustafa Taşar. birinci yıldönümünde 1. Ta- nm Şûrası kararlannı değerlendirdi. Taşar, çiftçilerin istekleri ve beklentileri doğrultu- sunda düzenlemeler yapüklannı belirterek "Çiftçimizin 41 yillık beklentisi olan Mera Kanunu'nu çıkardık" dedi. Tanm ve Köyişleri Bakanı, dün düzenle- diği basın toplanüsın- da, şûraya katılan ta- nm sektörünü temsil eden üyelerin projele- rini incelediklerini ve bu yönde düzenlemeler yaptıklannı beürtti. Ta- şar, çiftçilerin 41 yıllık rüyası olarak adlandır- dığı Mera Yasası'nın, çalışmalannın ardın- dan yürürlüğe girdiği- ni söyledi. Taşar, tanm sektörü- nün önemli sorunlann- dan olan tanm ürünle- rinin sigortası, toprak yasası, tanm birlikle- rinin kurulması, Türk gıda kodeksi yönetme- liği ve sözleşmeli ta- nmsal ürün yetişririci- liği konularmda da ça- lışrnalar yaptüdannı an- lattı. Mustafa Taşar,tanm- sal araştırmalara des- tek vermek amacıyla TÜBtTAK, Köy Hiz- metleri Genel Müdür- lüğü ve Atom Araşür- rna Enstitüsü yetkilile- rindenoluşan Tanmsal Araştırma Konseyi'ni ve Tanmsal Araştırma Vakfı'nı kurduklannı, araştırma yönetimi ve enformasyon sistemi- nin çalışmaya geçirüdi- ğini kaydetti. Bir gazetecinin ek- meğin poşet içinde sa- tılmasıyla ilgiii düzen- lemenin oturmaması- nın nedenini sorması üzerine Taşar, biraz za- managereksinimleri ol- duğunu söyledi. Mustafa Taşar, ek- meğin poşette saülma- sına FPTi belediye baş- kanlannın karşı çıkışı- na da şaşırdığını belir- terek "tmanm ilk şartı temiznktir. FPliler ne- den karşı çıkıyor anla- mıvorum"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog