Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 1998 PERŞEMBE HABERLER Diyarbakır Açhk grevi bitti DÎYARBAKIR (Cumhu- riye*Bürusu)-DıyarbakırSur Beledıyesı'nde çalışan 634 işçının başlattığı açhk grevı, 3 işçının hastaneye kaldınl- ması üzenne valı yardımcısı Hüseyin Nail Atay ve CHP Diyarbakır fl Başkanı Mesut Defer'ın gınşımlenyle sona erdi tşçılennaçlıkgrevıyap- tıklan Mardinkapı semtinde- kı asfalt şantıyesıne gelen va- li yardımcısı Atay, burada ga- zetecilere yaptığı açıklama- da, SUT Beledıyesi'nde yaşa- nan knzın tüm Dıyarbakır'ı etkiledigıni behrttı. Bınken borçlan nedenıyle beledıyeye gelen paralann İl- ler Bankası ve SSK tarafin- dan kesıldığını ve bu neden- le maddı yönden knz yaşan- dığını behrten Atay, eylem nedenı\ le Sur Beledıyesı sı- nırlan ıçınde çevre kırlıhğı- nin yaşandığını ifade etti Hızmet-tş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tannverdi de Sur Beledıyesi'nde çalı- şan ışçilerin 4-5 yıldırdüzen- li olarak maaşlannı alama- dıkJannı bıldırdi. Konuşma- lardan sonra ışçıler. açhk gre- vinı sona erdırdı. Eylemcı ış- çılerden üçü dün sabah rahat- sızlanarak hastaneye kaldınl- mıştı însanlarda stres, uykusuzluk, huzursuzluk gibi soranlara neden oluyor Bügisayar kasta ediyorSAADETUSLU Çağımızın vazgeçılmezlen bıl- gisayar ve televızyon, ınsan sağlı- ğı ıçin ise tehlıkelı olabılı>or. Bo- ğazıçı Ünıversıtesı Elektrik- Elektronık Mühendıshğı Bölü- mü'nden Prof Dr Selim Şeker, " İnsanelektronik bir ststcnıdir. I n- sanın vücut fonkshotüan 1-250 miknrvottelektrik u> anlanyla de- vam eder. Bu nedenle elektroma- nyetik alandan etidleniyor" görü- şünü savunuyor. Ekranlann insanlarda stress, uykusuzluk, huzursuzluk gıbı so- runlara neden olabıleceğıne dık- kat çeken tstanbul Tıp Fakültesı Biyofizık Bölümü'nden Prof. Dr. Tuna>a Kalkan ıse "Çocuklann yapılan datıa hassas olduğu için bu radyasyondan daha fazla etid- lenebflir" uyansında bulunuyor. Günümuzde sadece ışyerlenmn değıl evlenmızın de temel eşyala- nndan bın olan bılgısayarlar, dık- kat edılmedığı zaman \aydığı elektromanyetık alan (EM) nede- niyle sağlığa zarar verebılıyor. Bıl- gisayar ve tele\ızyonlann başta tüplen olmak üzere ekran ve kab- lolannın da yaydığı radyas>on, m- sanlan çeşıtlı şekılerde etkıhyor Prof. Selım Şeker, EM alanlann etkilerinin tam olarak anlaşılama- dığını belırterek şöyle de\am edi- Bilgisa>ardaki elektromanyetik alan insan vücudunu olumsuz etkiliyor. yor: "Çünküinsanlarüzerindede- ne> yapamıvoruz. F.M insanın ko- ruma sistcmini etkilivor. Bugüne kadar kanser >apüğı kanıtianama- du ancak etkilerini \ aratabiliyor. EJektromanyetikalan içindelti rad- yas>onu ök/mek çok zor. Çiinkü her frekansı ölçen alet ayn. Bu ne- denle insanlar müınkün olduğun- ca EM alanlarda fazla durmasm." Prof. Tunaya Kalkan da son yıl- larda bilgısayar ekranlanna koru- yucu koyarak zararlannın çok az da olsa azaltıldığını söylüyor. Bazı insanlann elektromanye- tikalanlara karşı hassas olduklan- nı ıfade eden Kalkan, şöyle de\ am ediyor. "Elektromanyetikdalgalar, hor- mon sistemi üzerinde etkili. Bu ne- denle münıkün olduğunca elekt- rikfi aletleri kedini/dtn uzak tu- run. Ve uzun süre bu alederin ya- kınında fazla durmayuı. Fırmalar da bu atetterin şiddetlerinin daha düşük olmasuıa dikkat elmeü." Prof. Şeker ve Prof. Kalkan, genel olarak EM'lerin zararlannı ve ya- pılması gerekenleri ıse şöyle sıra- lıyorlar: •Devamiı olarak etektro- mamerik alanda bulunan erkek- lerin çocuklan kız olur. 0 Alzhımera neden olur. # Saçkunıtma makineieri faz- la kullanıldıklanııda gözde hasara ve kelliğe neden olabilir. # Vücut ısısında hastalık olma- dığı halde 0.5-2 derece artış olur. # Baş ağnsı. göz \anmasi, hal- sizlik, baş donmesi. uykusuzluk, stress, huzursuzluk, iştâhsıziık, ço- cuklarda lösemi, beyin tümörii, lenforma, kronik hastauklar, gibi sorunlara neden olabiliyor. # Kadınlarda düşük yapabüir. # KuUanmadığmız zamanlar- da kesinükk televizyon ve bttgisa- yarlanmzı kapaûn. % Bılgısavar ekranna en az bvr kol mesafesı uzakta durun. # Bilgisayar ve tetevizyonlann en tehlikeli olduğu ver arkasıdır. Arkalaruu 1.5 metmtenfazla >ak- laşmayın. Mümkünse arkalan dı- şanbaksın. 0 Televızyonu en az 2 metre uzaktan seyredin. 0 Mikrodalga finnlar çalışır- ken mümkün olduğunca çocukla- n yaklaşdrmavın. 0 Telesekreter ve elektriklı sa- atlerinızı uyurken uzakta bir yere koyun. 0 Bilgisayar sayısııun çok ol- duğu ortamlardaki EM alan bazı insanlan olumsuz etkile>ebiür. Bu nedenle şirketiere bilgisayar sis- temi kumlurken ortamdaki rad- yasyon öktürülmeh. 0 Solaryum da radyasyon ya- yar Solaryumagınnektenkaçının. PLAN HEDEF ADAM Şeriatçdar böliinüyortstanbul Haber Servisi - Anıtkabır'e yönelık 29 Ekim'de gerçekleştırmek ıs- tedıklen eylemle gündeme gelen ve kamuoyunda Kara- ses olarak tanınan Cemalet- tin Kaplan ve oğlu Metin Kaplan, Türkıye'dekı şeriat- çı kesımlenn de hedefi. Hakıkat Yayıncılık tara- fından basılan "Sahte Hali- fe, Sahte Kahraman" adlı kıtapta Cemalettın Kaplan ve oğlu "Dminevevataıuna ihanet eden nankör bölücü- ler" olarak nıtelendınldıler. Kaplancılann çıkardığı Ümmetı Muhammed adlı gazete de Türkiye'dekı şen- atçı kesımde yoğun eleştin- lere hedef oluyor. Karasesçılerin yayınlann- da suçlama ve eleştinlere hedef olan Hakıkat grubun- dan ÖmerÖngütdebukişı- lerden bın. Öngüt. Karases- çilerin kendısıne yönelık saldınlanna bir kıtapla yamt verdi. 8. baskısı yapılan kı- tabm girışınde Cemalettın Kaplan "İslanun yüz karası sahte halife, sahte kahra- man" olarak nitelendinle- rek şöyle denıldı: "Kendisi- ni İslam haiifesi olarak ilan eden Cemalettin Kaplan'ı ihraç edince hiçbir ıslam devleti kabul ermediği gibi Hıristivanlardakabuletme- dL Ancak büyük bir para karşıhğı ile küffara sığındL Bundan daha bü>ük aşağı- uk olur mu?" u Allah-u Teala'nın beyan- lannı hiçe sayanui maskesi- ni kaldırmanın zamanının Kİdiğine' 1 dikkat çeken ömer Öngüt, kitabında Ce- malettın Kaplan ve oglunun ıçyüzünü özetle şöyle anla- tıyor: "Sualkriniz laftan iba- ret.. Ştıurlu bir Müslüman nur ile narı iman ile kiifrü hakıkat ile dalaleti bilir. Kiif- riin hirna}esine sıgınıp ba- ğumak marifet değildu-. Sa- mimi bir Müslüman ifsat ile degiL kendi vatanında isla- hat ile meşgul olur: Velev ki can pahasına olsa dahi. Bir Müslüman küfür diyarın- dan İslam dryanna hkret ed- er. Siz ise tslanı diyanndan küfre sığınmış oluyorsunuz, bir yağuk kemik için... de- miştik. 'Soru sordum, cevap alamadım' diyorsun. Halbu- ki Hakikat ile Dalaleti Bil- memiz Lazun adlı kitabımı- zm 5. baskı 232-242 sayfala- n arasında sanaçokevvel ce- vap verümiştir. BanaMusta- fa Kemal'den soru soraca- ğına kendinden sual sorsa- na. Sana cevap vereyim." Ömer Ongüt "Sülej'man- cılann icyüzü''nü de bir baş- ka kıtabında eleştınyor. Güneydoğu sorunu I Baştarafi 1. Sayfada edıldığı ıfade edıldı. ltalya Cumhurbaşkanhğı, ltalya Meclıs Başkanhğı, ttalyaBaş- bakanhğı ve ltarya'dakı ünı- versite rektörlenne de gönde- rilen senato karannda şöyle denıldr "Hukukun beşiği oi- duğunu iddia eden ltaha'da, demokratik, insan hakİanna saygıh her kunım ve kuruluş yaşama hakkırun tarbşdmaz bir hakolduğunuçoki\i bilir. Bu nedenleinsan hayaünason verenkurşunusıkanla,azmet- nren arasında bir fark yok- tur. Terörist kuruluş PKK'- nin başı azüı katil Abdullah Ocalan'm sığuıma istegi ttal- yahükümetince masum görü- lemez, kabul edilemez." Doğuş Unn ersıtesi Rektör- lüğü Senatosu'nun yayımla- dıgı bıldınde, PKK'nın, ın- sanlık dışı eylemlenni fınan- se etmek ıçin Avrupa ve tum dünyada ujıışturucu kaçakçı- lıgı ağı kurduğu, on bmlerce ınsanı da bu yolla zehirledıği belırtıldi Ocalan'm derhal Türkiye've ıade edılmesı ıs- tenenbıldınde şu görüşlere y- ervenldı "Türk halla Itâl- yan yetkilileri \e bazı ltalyan medya temsücilerinin savu- nulması güç davnunşlannı de- rin bir esefle izlemektedir. Türkiye'nin olduğu kadar uhıslsrarası toplumun da >ıJ- larca başına bela (toıuş PKK teröriineson vıermekiçin ttal- ya'nın eüne geçirmiş olduğu bu nrsaü kaçırmaj-acağına inanıyonız. Aksi halde sadece dost ve müttefık Türk halkı değiL banşiçindeyaşamak is- teyenltalyan halbveuhıslara- rası toplum da İtaha'yı affet- meyecektBf Bvrleşık Metal-tş Sendikası Genel Yönetım Kurulu'ndan yapılan açıkla- mada ıse ltalya'ya yönelık protesto göstenlenmn, ülke- mızın uluslararası konumuna gölge düşürecek tarzda olma- ması ıstendi Açıklamada. bmlerce yıldır Anadolu top- raldannda bırlikte yaşayan Turklenn ve Kürtlenn dost- luk ve kardeşliklenne golge düşürecek davranışlara izin venlmemesı gerektıgı vurgu- lanarak şöyle denıldı: "Çok açık görülüyor ki Türidye çok hakh bulunduğu bir davada dahi insan haklan v« demokrasi uygulamalan- nın tartışılabiMr olması nede- nivle Baü ülkelerinden gere- ken desteği bulamanuşür.* Dokuz Eylül Universıtesı Hukuk Fakültesı Dekanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, P- KK'nın çok sayıda suçtan so- rumlu lidenne Avrupa'da ko- nuk ya da sığınmacı gıbı sta- tülertanınarakyargılanma ba- ğışıklığı kazandınlmasmın düşünülemeyeceği kaydedıl- di Açıklamada, u Barisi\asal görüşlerie örgütünbaşsorum- lusunun adalete hesap ver- mekten kurtanhnasuıa vöne- lik çabalar, insanuk ailesinin ortakdeğerlerinedüşürütanüş bir gölge olarak taıihe gece- cektir" denıldı Bu arada Çanakkale'de şe- hıt ailelen, Ocalan ve italya Başbakanı hakkında 1 miryar hralık manevı tazmınat dava- sı açtı. Sılıfke Beledıyesı de Roma'da yapılacak Akdenız Şehırlen Belediyeler Bırlığı Kongresı'ne katılmama kara- naldı SıcılNo 33700206-4 33"0023547 3380001305 3380009520 3380012702 338001409' 3400000443 3400007993 3410013430 3420014500 3430028304 3440020521 3440030322 3440031348 3450006642 3460009588 3460010373 3460014302 3460030511 3470003372 3490004108 3490027462 3500000991 3500024607 3510001125 3530048829 3530049434 3540010372 3540017579 3549530016 35400*8986 3540037696 3520006186 3520006561 3530001035 3530009082 3530015748 3530016686 3530023986 3540039502 3550012565 313002-24" 3130030565 3130032405 3130034909 3130036748 3130054410 3140003301 3140014986 3140036642 3140050877 3140050908 3140050924 3150001921 3150005502 315O043S34 315OO443'I 4 3150046030 3160010783 3160030376 3160044581 3160054087 3160068683 3160079155 3170021365 3190022225 3210000674 32lü0248"3 3220037 2-3 3230008380 3230033^43 3230038855 3240044455 3250086884 3250068103 3260007011 3260032705 32-0008108 3270010144 3570024P2 3570041260 3570041308 3580007528 3580019792 3590008753 3590020123 359002094- 3590011964 3590031502 3600001830 3600007798 3600013185 3609720016 3600032791 3610015641 3610029421 3620004001 3640015922 3640018860 3640022372 İSTANBUL DEFTERDARLIĞPNDAN \dı So>adı )Cn\ani) Faık Eraslan Ismaıl Eraslan Muzaffer Özbakır Hüseyın Erbaş lürfi Erbaş Osman Erbaş Ab&ıllahErcan C Sınan Ercan Unal Erun Nuremn Özçelık CabırErdem Mahraul Erılem Muaafa Erdem M Nurcan Erdem Reşat Erdem T Irfan Erdemır Yüksel Erdemır Müveddet Erdemlı YaşarEnfcm VahMkErdü Ismet Erdogan Mustafa Erdogan Nahıde Erdogın Ş Baykal Erdogan YtmifEıdogan , • , r RemzıEren Sanîren Ahnıet Erenoghı Ayşe Gerez tdakEm Tımcer Erenh ErolErgcn Ismaıl Ereziı Musa Ereh Abdulvahap Eren BekırEren Eahretnn Eren FamıaEren HüseyınEren HıkmetErgen Ergı Beın Mad Üd Fıkn\eDu\ak Haluk Doga DukateksLuiŞtı RecepDulker AbdullahDuman HasanDuman Ipek Duraan M Ceyian Duman Hacı Numanbkaya AdemDunar HasanDunar RahmanDunar \IıRızaDural FuatDurak HasanDuran Hav\a Duran HübeyınDuran HayaûDurdu Muammer Durgut \ Selım Dranaz HakanDurmaz Musafa Durmaz Tûrkan Durmaz KemalDurmuş M Sagır Durukan Halıl Duygulu Muammer Dülger Fahnye Dûimez Lûrfû Dûzen Fücn Düzon Remzı Dûzjisrt AhEfe EforCik.Sao.Ltd Şn Ege^anMuk Lıd Şn HüseyınEğuı YunJagül Eke OguzEken Sae.vman Eken \elı Ergûn GiltonErgiin Güllü Ergûn Mehmet Ergûn ŞabanErgün Hayretnn Eıban Mehmet Enkçı Faruk Enkdemır MehmetEnklı MAlıEnmlı NNecdetEnş Saffet Enş Sabıt Enjen ErbBalata SetaaErkal RasımErkao Eriateks \myanl Ya^ar Erkek 0 Faruk Erman HaaceErmanoş EımetalLtd \dresı Kışla Cad 209 Topçular Kanarya Sok. 25 Evûp DokuSt 121 Topçular Mar Sıt 60 Eyûp GıdaSıt 15tûmı Kışla Cad 30 Topçular Eyûp Yolu 3 Ramı FKonıtürkCad75Eyüp BBasıC 91GOP Kışla C 89BJ"aşa KavakhdereSok.6GOP T e m u S o t l 2 G O P OrduCad47GOJ> Kışla Cad 7 Ramı Kışla Cad 118 Ramı KeçeYoluI52GOP A tpekçı Cad 64/73 Bayrampaşa Aal San. Sıt, 45 Topçukr Sâmer Sok. 5 Topçular ZahırecıSot39Eyûp DokuSıt 260 Topçulaı Ulhıyol22BPa$a Mar Sıt 6 Eyüp 10 Sot 3 Bakırköy . DaeSok 14A14Ököy . ' A :~ T e m E S o k . l ö G O J ' . . . . , '• * Gûlse«nlerSok.l2GOP Gıda SIL 4 Ramı ŞehıtlerSok.26Eyûp Ç\ftoa!ıSot9Ram\ KJCoyyotaMGOP Akpınar Köyû Kemerburgaz Kj^la Cad 286 Topçular Gıme Cad 90 A Köv OTduCad253GOP Mar Sıt 3ZA MatûrkC 30.AAKöy Mar Sn 38 Eyûp tdmkö5kC72GOP MehmetS 5GOP KehnbarcıS 31GOP HamaCadNo49GOP Tıkveşlı Çık 205 Topç Kışla Cad No 124 Ramı tst Yem Mah Numan Efendı Sok. 6 Ramı Neşe Çıkmazı 24 B Paşa FevnÇakmakCad74A.Köy Paşmakçı Çayın Cad 9(6 Eyüp Kışlı Cad 115,56 Topçular BıçakçıSot 47/13 Eyüp OrduCad66GOP Tulumba 5 ( ^ 2 9 0 0 ? Tuhımba 5 ( 4 . 5 2 0 0 ? Pamuko\ a Bacı Köyû Sakarya EvrenSok.6,14GOP ldnsKöşklenCad.l05GOP DenızSokJGOP Göçmenler Sok. 14 Eyûp IslambeyCad 15 Eyüp EjdatSok 5GO.P Kışla Cad 3716 Eyüp Kışla Cad 472 Topçular Odayen Köyü Eyüp HahipaşaCad27GOP EfesSoL2Aiay Kışla Cad 8&91 Ramı OrduCadl48,BGOP Kışla Cad 444 Ramı OhnrSok 25GOP K.K6yYolu4GOP HalıtpaşaCadMEvûp KeçesuyuCad98GOP OruçÇık. IRaraı BankaSot 50 Topçular Seferaga San SıL 30 G 0 P Kışla Cad 207 Ramı KiilaCadNo 32 Eyûp Keçecı Han L. 67 Eyüp Özûı Çıkmaa 22 Ramı Eyüp Yolu II GOP GımeC 2AKöy TemızSok24GOP GmenSok -GO.P ZuhalSok.24AJCöy ÖDköşelıSoİL7Eyûp YuvaSok 46 Eyüp HalıtpaşaCad 51GOP NazlıS 3.1GOP. Kışla Cad 232 Ramı IskeleS 20 Eyûp Yem\ol Bul\l an 62 Eyûp EEdırne\sfaltıl46GOP Cıcoz Yotu 16 Rarm Çövencı Sok. 41 Eyûp EyıbıMBeySok.3Eyûp Kışla Cad 123 Topçular Sedat Bora Sok 6 Ramı Kı^la Cad 425 Topçular CeberhanSok29BPaşa Kışla Cai 61 Topçular Dönemı 1993 1992-3 1993 1992-3 1992 1987 19U 1992 1993 1992 1993 1993 1992 1987-89 1992 19S7 1992 1993 1989 1987 1992-93 1992-93 1992-93 1987-88 ı 1992-93. b ' . ^ ' i i ı 1992-93 . ' -jj'- 1986 1988 1993 1992-93 t 1992 1989 1992-93 1992-93 1990 1986 1992 1993 1988 1990 1993 1988 1992 1993 1993 1990 • 1993 ' 1992-3 1987 1990 1993 1992-3 1991 1992-93 1992-93 1992 1992 1989 1993 1993 1993-92 1992-3 1992-3 1993 1992 1991 • 1992-3 92-93 92-93 92 91 93-92 93 92-93 88 93 93 92 93 1992 1992 1993 1988 1992 1993 1993 1993 1989 1992-93 1991 1992 1987 1991 1993 1992-3 1993 1988-89-90-91 1992-3 1993 1992 İLANEN TEBLİĞ Ntv'ı KDV STP Geç GSTP GSTP GSTP GEÇ GSTPCez GSTP Faız Gelır Stop KDV Gelır GSTP GSTP Gelır Gelır Faız Geur KDVCez. Gelır KDV KDVCez. KDVCez. GSTP GehrGeç Geur Geç STPCez. ,A rii'SBKM, 1 :n^ ' ' ' ' 9^F^^İ GduCez. ' KDVCeı GTK Gelır Gec Geç KDVCez. GSTP KDV Geç GehrGeç STPCe Geür-Ceza Gefa GTK GSTP-Ceza KDVCeza KDV-Ceza.GST CeaFaız Gelır GSTP GVVZ KDVCeza GSTP GSTP GVCeza GTK KDV GTK GVGSTP GSTCeza KDVCeza GVGeç GV GV GTKCeza Geç KDV GSW GSTP GSTP KDV KDV GVKDV KDVCezaFz. GST GehrGeç GehrGeç Gelır GSTPVC GSTP GTK GSTP KDVCeza STP KDV KDV Gelir GTK Gebr Ceza STP G KDVCeza Geç V GTK GTK STP Geç KDV-Cez. GSTP KDV-Cez. Gehr KDV-Cez. KDV-Cez. STP Gehr STP STP GTK Faız Gelu - Geç • GSTP Kurum TabpNo 9523218-19-2-3^ 911317M 93,13185 93 13181 92/16170 94,5620-5460-723 93/13200-1 92/17378 93/13213 9314123 93/14141 93i 14149 93/14155 93/14149 93/14160 94/5611-5523 9V12510 93/12509 94/6816-1819-6815 94/5616 93/12557-8 93/12561 93/12571-2 93/12564-5 93/225 • • < . <•• ' , , „ , , , 93/252' " ~ ' t : , . M M " ' 93/2845-4 , ' 93ıl807 93/13921 932811 9215366 93 2809 93/242-34 93239-40 93f275 93/301-94572 93759-60-1-3-2-4 1993/26S6-'7 -8-9-iD-1-2-3-4 9372818 96.5216-7-8-9-20-21-2-34 93 30987-8 93/30979 933112-13-14 9331001-2-34-5 6-7-3099M1000- 97-96-93-94-95 93,30950-1-2-34 5-6-7-8-9-6M1- 68^9-62-63-64-65-66^7 93/30944 93/31025-30-32 93/31057 94/6801 93,31033 93/31051-2-3 9331034 93'19-94,'6294-5 93/31105 93/30046 93/31073 93/30047-8-9 9214302 ' 93,25138 9375139-40 93/25159-60 93/2514* 94/6165 93,75163 94/6741 93,1365^-9-60-1 93/1365' 93,1366.' 93/1368t 94/6078 93'13691-3-6169 93/1370* 932501.' 94/10668-9-70-1-2-3-5-6-7-8 937502^-25 946174 93,2504» " ' 93/25038 93/12503 94/5879 93/2869-70 937888 »'42570 93/12474 93/1248 93,2892-3 94,5624-5-6-7 94,5628 93,12484-85 93.1248c 93,1249) 93'1248<>-9O-l 9421772-34-5 93 12495 937281 93 2295-5006-21767 97/5804 93 23034 912345 97/5805-8-10-2 937363 Gaao$mai!pa^VCTfflDaıreamükd!eflmDdmoh]padlm\esoya^ bulımmamalanKdenıüe tebhg edüemedığmden 213 sayı- lı V U K.'nun 103 ve 106 maddelenne göre ügıblennm ilan tanhıaden başlayarak bir a> ıçensnde vergı ddiresne bızzat \eya bıivekale mûracaat etmelen veya taahhütlû mektup veya telgrafla açık adreslennı bıldınnelen halın- de Itendılenne sûıe üe kaytth teblıg yapdacagı bir ayın bttmunde muracaana bulunmayan v eya adreslennı bıldırmeyenkr hakkında ışbu ılanm neşn tanhındenrabarenbir ayın sonunda tebüğ yaptlmış sayılacagı ilan olunur Baan 58325 PERŞEMBE ORHAN BURSALI İdaıtılı Gelecek Idamın kaldırılmasını öngören bir yasa tasansı Meclis kapılanna kadar gelmış... Adalet Bakanı, Hukuk Reformu için, parti lider- lerine neredeyse yalvarıyor... Italya, Anayasamız idamın olduğu ülkelere suç- luları vermeyi yasaklıyor, diyor ve Apo'yu Türki- ye'ye göndermemek için güçlü bir gerekçeyi elin- de tutuyor... Sağcı cephe ise, şenatçısından sağ ve merkez tutuculara kadar nepsı, blok oluşturmuş, idamı kaldıramayız, diyor. Bir bahanelerı var: Bunu halka anlatamazlar- mış! İdamı kaldırmayı kendilerine anlatamamış ki halka anlatsınlar. Aslında, dertleri halka anlatamamakdeğil... Türkiye'nin bugünkü iç ve dış görüntüsünde 1. derecede mührü olanlar, idam konusundaki bu tu- tumlanyta, gelecekte de nasıl bir ülke, nasıl bir yö- netım ıstediklerı konusunda niyetlerini açıklıyor- lar: Idamın sürekli gündemde tutulduğu geleceği karanlık bir ülke tablosu! Yoksa, idamı niçın kaldırmak istemedikleri ko- nusunda -şeriatçıların dışında- mantıklı bir açık- lama getırmelerı mümkün değil! ••• Halkına karşı ilmiklı yağlı sicimi sallayan biryö- netirş biçimini niçın tercih ediyorlar ve bunu Tör- kiye'ye nrçin layık görüyorlar? Sanınm, konunun püf noktası burada. Idamın kalmasına, DGM'lere, ağır cezalara vb. ihtiyaçlan var, çünkü: • ülkenin temel ekonomık ve sosyal sorunlan- nı çözmekte acizler; • üstelik bugünkü ekonomi ve sosyal politika- lar bu sorunları daha ne derinleştiriyor; • sosyal adalet ilışkileri, egıtımde, gelir denge- sinde bozuluyor; • ülkenin gereksinimlerine göre değil de yeni dünya düzenının dayatmasıyla ve bu düzenin ih- tiyaçlanna göre sürdürülen özelleştirme politika- sı, sadece ışsızlik, üretim düşüklüğü, her şeyi dı- şandan satın alma zorunluluğu, giderek dtşa da- ha da bağımlılık getiriyor ve vaat ediyor; • dolayısıyla, ülkenin dövize bağımlılığı artıyor, • dış borç hep artış eğılımınde, şımdi 100 mil- yar dolan aştı; • vb. Enflasyonun birtürtü düşmediği, emeğin ve üre- timin değıl, faizın ana kazanç kapısı olduğu bu ül- kede, bu koşullarda, bu halkı başka nasıl yönete- ceksiniz? Onlann, yağlı sicimi durmadan sallamaya ihti- yacı var... ••• Üstüne üstlük, Meclis'te kendi davalannı ve hu- kuki sorumluluklannı, siyasi karartaria birbirinete- mizleten bir siyasi ahlak anlayışının, yapının ve kollektif yönetımin, bu ülkede, hukuku, sosyal adatetı, terniz toplumu gerçekJeştirmesi içip Iflîîut varmı? ' " ' • • • AvrupaTopluluğu'nun üyesi olmak istiyoruz. A- ma şartımız var: Bizde baskı ve eziyet sürecek, i- dam kalacak, demokrasi istediğimiz kadar ola- cak... Italya'dan Apo'yu istiyoruz. Ama şartımız var. İdamı kaldırmayız! Bunun yerine ltalya'ya kendi ülkemizde alışttğı- mız yönetim biçimini öneriyoruz ve diyoruz ki: Kardeşım anayasanı bir kez, yasalannı durmadan delsen ne olur! Muttefikız, dostuz... Ülkemizde körüklenen mılliyetçi rüzgânn geri- sinde, ülkemızin kaba gerçeklerini gözden kaçır- ma kurnazlığı yatıyor. Diyanet'ten Din Şurâsı'na öneri i Kuran kursu, zorunlu eğitimden saydsın' ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Dıyanet tşlen Baş- kanhğı, 2. Dın Şûrasf nda "Din egjtimi"ni tartışmak üzere oluşturulan komısyo- na, "Kııran kurslannın zo- runhı eğitimden savüması" önensıni getırdı. Dıyanet tş- len Başkanhğı. kesıntısiz eğitimin 8 yıla çıkanlmış ol- masının Kıiran kurslanna za- rar verdiğini savundu. Dıya- net Işlen Başkanlıgı'nın önensı, 8 yıllık kesıntısiz egitimi delme girişimı ola- rak değerlendınldı. Dıyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Ydmaz, önennin 8 yıllık egı- timın tartışılması anlamına gelmedığini söyledi. Dıyanet Işleri Başkanhğı, öncekı gûn başlayan 2. Dın Şûrası'nda "Din EğWmi" komisyonuna "Başkanhğın dineğitimifleilgüigöriişkri- ni" sundu. Dının ıyı anlaşıl- ması için ıyı ve doğru ögre- tılmesi gerektiğinın belırtil- diğı goruşlerde. "Diyanet Iş- leri Başkanhğı personelinin eğitim ve bilgi sevijesinin yükseltihnesi ile ilgili yapılan ve yapdması gerekli çahşma- lar" ve "Din eğitiminde Ku- • Diyanet tşleri Başkanlığı, kesintisiz eğitimin 8 yıla çıkanlmış olmasının Kuran kurslanna zarar verdiğini savundu. Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, önerinin 8 yıllık eğitimin tartışılması anlamına gelmediğini ileri sürdü. ran kurslan \e bu kurslann gekceğine >önefik dûşûnce- lerveçözümyoflan" konula- nnda komısyonun sonuç bil- dırgesınde değerlendirmeye alması amacıyla çeşıtlı öne- rıler getirildi. Diyanet Işleri Başkanlığı, konuyla ilgili olarak komis- yona şu önerileri sundu: # Kuran kursu ismi "Ku- ran Eğmm Merkea" şeklin- de degıştırilerek Milli Eği- tım Bakanlığı'nın uygun gö- receğı kültür derslerinın den- geli olarak okutulması sağ- lanmalıdır 0 Hafızlık kurumunun devam ettirilmesi, dernek ve vakıflann kurslardaki eğitim ve öğretıme yön verme gay- retlerirun önlenmesi amacıy- la Kuran kurslannda hafiz- lık yapan ve yapacak öğren- cıler •'Bölge yaüh Kuraıı kursian"na nakledilmelidir • 222 sayılı îlköğretım ve Eğitim Yasası'nı değiştirer yasaya, "5 yıihk ilkokul Qze rine en az 3 yıl süreli Kurar Eğitim Merkezleri'nde veri len eğitim zorunlueğHimdeı sayiflr* hükmünün yer al ması sağlanmahdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog