Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

26 KASIM 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Muradiye Vakfı sopuştunmasında 4 tutuklama • ANKARA (Cumhuriyet Bîirosu) -Ankara DGM'nin, anakent belediye başkarüığının Muradiye Kültür Vakfı ile bağlantılı oldugu şirketlere verilen ihalelerle ılgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında ÇevTe Koruma Dairesi Başkanlığı Ihale Komisyonu üyesi Mustafa Küçükkeçe, Akif Özbay. Ergun Keleş ve Zekı Çulha tutuklandı. Aliye Kara'nm sorgusu süriiyor • tstanbul Haber Servisi - Topal kardeşlerin Ankara'da politikacılarla diyaloğunu sağladığı ve çeşitli problemlennın giderilmesi amacıyla aracılık yaptığı öne sürülen Aliye K.ara"nın organize suçlar ve silah kaçakçılık şube müdürlüğündeki sorgusu süriiyor. Kara, dün akşam saatlerinde götürüldüğü Haseki Hastanesı'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar şubeye getirildi. Yücesan İzmir Emniyet Müdiipü • İZMİR (Cumhumet Biirosu) Bursalı lşadamı Nesım Malki'nin öldürülmesi olaymda azmettirici olduğu savlanan Erol Evcil'le ılişkisi nedeniyle Izmir Emniyet Müdürlüğü görevinden alınan Ahmet Demir'in yerine. Polis Akademisi Başkanı Hasan Yücesan atandı. Yücesan'ın atanmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ımzalamasının ardmdan Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe gırdi. Edinilen bılgiye göre, Izmir Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hasan Yücesan'ın önümüzdeki günlerde görevıntrbaşlayacağı ögrenildi. Izmir Emniyet Mtâdürii Ahmet Demir'in ıse tçışleri Bakanlığı'nca başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığı bildirildı. CHP'nin ANAP afişlepine yasak • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi. CHP'nin 18N'isan I999'da yapılacak seçimlerde kullanılmak üzere ANAP'la ilgili bastırdığı afîşlerin, Başbakan Mesut Yılmaz'ın kişılik haklanna saldın niteliğınde olduğu gerekçesıyle kullanılmasının, yayın ve dağıtımının önlenmesine karar verdi. Mahkeme. 201 milyon lıralık manevi tazminat istemini ise koşullan oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Büyiik ikpamiye 600 milyap lira • ANKARA (AA) - Geçen yılbaşında büyük ikramiye olarak bir adet 300 milyar lira veren Milli Piyango tdaresi, bu yıl ise büyük ikramiyeyi 600 milyar lira olarak belirledi. 31 Aralıktaki \ılbaşı özel çekılişı nedeniyle 24 trilyon liralık bilet basılacak ve vatandaşa 15 trilyon lira ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı özel çekilişinde Hazine'nin kasasına da 5 trilyon liranın üzerinde para girecek. Ecevife güzel konuşma ödüiii • İstanbul Haber Servisi - Divalog Konuşma Merkezfnin düzenlediği, " 1. Diyalog Ödülleri" sahıplerini buldu. Başbakan Yardımcısı ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Meclis içinde ve dışındaki ortamlarda yaptığı konuşmalarda Türkçeyi özenli, zengin, güzel, dogru, akıcı ve her kesımden insanın rahatça anlayabileceği bir biçimde dile getirmesi nedeniyle" özd ödüle layık bulundu. Dhalog ödülleri, 20 Aralık giinü Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek birtörenle sahıplerini bulacak. 56. hükümet biçimi, uzlaşılmaz tartışmalara neden olan seçim tarihini de ortaya koyacak Merkez sağda pazarbkANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - 55. hükümetin gensoru öner- geleriyle düşürülmesınin ardından siyasi partiler. yenı hükümet mo- delleri konusunda "Bekleyeüm, önce ne olmayacağı görülsün" tak- tiği izlemeye başladı. ANAP ve DSP. "Hükümeti yıkanlar kur- sun" derken: CHP "Birbirini ak- layaniar kursun" çıkışı yaptı. Hükümetin düşürülmesiyle bir- likte TBMM'de temsil edılen siya- si partiler arasındaki pazarlıklar da arttı. tlk aşamada partiler bir- birini kollamayı yeğlerken Başba- kan Yardımcısı Bülent Ece- _ vit Cumhuriyet'e "Bütün senaryolar dışımda geüşi- yor. Şu aşamada ben ve ar- kadaşlanm birdeğerlendir- me yapmama karan aldık. Bu hükümeti bozanlar bir adım sonrasını düşünmüş olmalılar. Onlann çözüm önerilerini beklijorum" de- di. DSPlı Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel de "Anla- şüan önce ne ounayacağmı görmek gerekecek" değer- lendirmesini yaptı. Gürel. CHP'lilerin "Akla\aıüar kursun" önensine de "O zaman biz de' Sulandıranlar kursun" deriz. Geçnüşte Çil- ler'in maivaıiığıyla ilgili önergeyi diğer tüm liderkri katarak onlar sulandırma- nuş nuydı?" yanıtını verdi. Partiler arasındaki görüş- me trafigi sıklaşırken. mer- kez sağ partilerin CHP"yi dışlayan hükümet formülü de tartışılıyor. Başbakan Mesut Yümaz ile DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'ın TBMM soruşturma komıs- yonlannda karşılıklı olarak bırbırlerinı aklamalannın ardından ANAP ve DYP'nin, DSP'nin de ıçın- de yer alacağı bir koalısyon kurması durumunda seçim- lerin ertelenebileceği ıfade edildi. Ecevit'in başbakan olması durumunda seçim- lerin 2000 yılında yapılma- sını istediği. ancak pazarlık- lar sonucunda 1999 sonba- hannda genel seçımlerin yapılması konusunda uzlaş- • Muhalefet partilerinin TBMM Başkanlığı'na verdikleri gensoru sonucu 55. hükümetin düşürülmesiyle birlikte TBMM'de temsil edilen siyasi partiler arasındaki pazarlıklar da arttı. Partiler arasındaki görüşme trafiği sıklaşırken merkez sağ partilerin CHP'yi dışlayan hükümet çözümü de tartışılıyor. maya vanlabileceği bildirildi. Başbakan Mesut Yümaz ise bundan sonra hiçbir şekilde icraat yapılamayacağmı belirterek bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini söyledı. ANAP'm, ANAP-DYP- DSP hükümeti modeline sıcak baktığı, ancak "Öncelikle olama- yacaklaruı görülmesi gerekir" dü- şüncesıyle bir süre kenarda bekle- meyi seçtiği, kulislerde konuşulu- yor. Başbakan Yılmaz'ın hükümet modelleri konusunda konuşma ya- sağı koyduğu ANAP'lılar herhan- gi bir değerlendirme yapmaktan kaçınırken. ANAP kulislerinde se- çimlerin 7 Şubat'ta gerçekleşebi- leceği ifade edildi. FP-CHPgörüşmeleri Oylamamn sürdüğü sırada ge- nel kurul salonunda FP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, CHP'li Erol Çevikçe ile bir süre ayakta sohbet etti. Asiltürk daha sonra CHP lideri Deniz Baykal'la da yanına giderek bir süre konuş- tu. Meclis kulislerinde ise Asil- türk'ün uzun süre CHP'li AB To- puz'la "kol kola" yürüyerek soh- bet etmesi dikkat çekti. CHP ve FP'lilerin yakm diyaloğu, kulis- lerde, FP'nin CHP'yi "DYP ile hü- kümet kurun, biz dışandan des- tekleyelim" formülüne ikna etme- ye çalıştığı şeklinde yorumlandı. Bu seçeneğe sıcak bakan DYP'li- ler,' yor* ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART CHPbuformülekarşıçıkmj- söylentisini yayarken, CHP kurmaylan, bu olasılığı, "Bırakın FP Ue hükümet, bu partinin destekleyeceği bir hükümete girmemiz de söz konusu oknaz" diyerek yalanladılar. CHP kulisle- rinde, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in başkanlı- ğında geniş tabanlı hükü- met formülü dile getirildi. DYP kulislerinde ise FP'nin dışardan destek ver- diği "CHP-DYP hüküme- ti" formülü ağırlıklı olarak dile getirildi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başbakanlığındakı "ANA- YOL-SOL" formülüne kar- şı çıkan bazı DYP kurmay- lan, "Merkez sağın ild bü- yiik partisl genel başkanu- ğın bir sol partinin liderine verilmesine izin veremez" dediler. CHP Merkez Yürütme Kurulu, dün hükümetin dü- şürülmesinden sonra bir toplantı yaptı. CHP lideri Baykal, önümüzdeki süreç- te Cumhurbaşkanf nın ro- lünün büyük önem taşıdı- ğını söyledi. Yeni hükümet modelinin "partilerarası paylaşım" olarak ele alın- maması gerektiğini vurgu- iayan Baykal, seçim tarihi tartışmalanyla ilgili olarak "Türkiye'nin önünde bir hükümet kurma sorunu var. Bunu bir yana iterekse- çim tarihiyle UgDi yeni tar- nşmalaryaratmakçokyan- hştır. Türkiye, seçim tarihi- nibeUrtedTdedi. Geçici bütçe ağırlık kazandıANKARA (Cumhumet Büro- su)- Hükümetin gensoru önerge- sıyle düşürülmesinın ardından, DSP'nin ısteği doğrulrusunda geçıcı bütçe ağırlık kazandı. Ma- liye Bakanlığı'nda dün geçici bütçeye ilişkin ön hazırlık yapıl- dığı ögrenildi. Muhalefetin memur maaşlan- na yapılması planlanan zammın arttınlması yönündeki önergesı- ne 55. hükümetin de karşı koy- mayacağı beklenirken geçici büt- çeye karar verilmesi durumunda, bu konudaki karann Bakanlar Kurulu'na kalacağına dikkat çe- kildi. Meclis Plan ve Bütçe Ko- mısyonu'nda delinmesine karşın istikrar paketinin geleceği için 1999 bütçesine güvenen ekono- mi bürokrasısinde, "seçim eko- nomisi" kaygısı oluşurken Ulus- lararası Para Fonu'yla (IMF) ya- pılacak görüşmeler iptal edildi. Maliye Bakanı ZekeriyaTemi- zel Başbakan Mesut Yılmaz'la bankalar ve bütçe yasa tasansı olmak üzere komisyonlarda ön- celik taşıyan tasanları görüştü. Hükümet. bütçenin sorumlulu- ğunu almak istemezken geçici bütçe çıkanlması ağırlık kazan- dı. Hükümetin düşmesiyle birlik- te geçici bütçe çıkanlması duru- munda 1998 yılı önlemlennın geçerli olacağını ve geçici bütçe tasansının da 7-8 maddeden olu- şacağını belirten TemizeL "Geçi- ci bütçenin çıkartılmasında ild yÖDtem izlenir. Birinci \ öntemde, betûii bir tarihe kadar geçici büt- çe u\ gulanabilir açıklaması, ikin- d yöntem ise bir önceki yıho yüz- de oranlanmn belirtilmesidir. Ye- ni bütçe çıkanlıncaya kadar '1998 yılı bütçesinin ödeneklen, şu yüzde oranı kadar geçerlidir' denir ve 1998 yıh bütçesinin bü- tün hükümleri geçerli olur. Ayn- ca buna geçici işçiler gibi oranlar da ila^e edüir" dıye konuştu. DSP kanadı. geçici bütçe eği- limini ortaya koyarken dün gen- sonıyla bakanlığı düşürülen Gü- neş Taner, geçici bütçeye gerek olmadığını savoındu. Taner, "Bu bütçe mutlaka çıkanlmah. Hü- kümetdengeleri yerineoturtmuş- tur" dedi. Geçici bütçenin mi, yoksa 55. İ S O B a ş k a n ı H ü s a m e t t i n K a v i , 1 9 9 9 b ü t ç e s i n i e l e s t ı r d i 'Bankalardesteklenirken sanayidyeyok' Ekonomi Servisi - İstanbul Sanayi Odası (ÎSO) Başkanı Hüsamettin Kavi,sanayinin cid- di bir kapasite. üretim, istihdam v e ihracat kay- bıyla karşı karşıya kaldığını anımsatarak "Tür- idye arnk 15-25 puanlık enflas>on düşüşjeriy- leyaşamımsürdüremez; bizyaşamımızı sürdü- remeyiz''dedi. 1999 bütçesinin sanayiciye ne getireceğini dün yapılan ISO'nun meclis toplantısmda de- ğeriendiren Kavi, enflasyonla mücadelenin hü- kümete güvenle yapılabileceğine dikkat çeke- rek "200 mihar dolarükbir GSMH içm 80 ban- kavarsa ve\enileri teşvikcdiliyorsa maü sistem giderek dencriııısiz hale gelivor. 64. madde ar- tık sığımJan bir madde oiduysa. hükümetler buouböyieistnordemektir" diye konuştu. Ka- vi, sanayiciye kaynak sağlanamadığını, ancak birilerine dövize endeksli Hazine garantili te- minat mektuplan venldiğini ifade ederek Tan- su Çfflerve Mesut Yılmaz'm mal varlığı soruş- turmasında aklanmasını sert bir dille eleştirdi. Kavi "Oniar birbirierini akladıktonnı sanıyor- lar. Bu aklama değtt. kiri ıslaap kurutmaktır. Dûrüst insanlann buyönterakre ihti>acı olabi- i r mi" dedi. ISO Başkanı Kavi, "Maharugını Araşturma Komisyonu üyderi 20 aydır. 16 ay- dır ikna olmadılar da bir önceki gün mü ikna oMuiar" diye konuştu. Meclis toplantısmda, komisyon üyelerine "Bizi de ikna etsinter" şeklinde seslenen Ka- vi,"ParlamenteıiereettikJeri>vminihaorlaDyo- ram" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- ği'yle hazırlanan "öntemierraponı''nunbiran önce görüşülmesini isteyen Kavi. bankalarla da "iş daha da tatsızlaşmadan 1 " bir araya gelin- mesi gerektiğini söyledi. 1999 yılı bütçesinde yatınm harcamalanna düşük bir pay ayntdığı- na işaret eden İSO Başkanı Kavi, Türkiye'nin altyapı yatınmlanna ihtiyacı olduğunu anım- sattı. Kaynak olmadığı gerekçesiyle sanayiciye destek olunmadığını savunan Kavi, kamu ban- kalanndan dövize endeksli teminat mektubu risklerinin açıklanmasını isteyerek ""Lütfen açıklasınlar. hangi tarihten beri bunlarhâlâ ka- panmanuş, son 4 yilda neler verilmiş. Açıkla- smiar" dedi. ISO'nun meclis toplantısuıa ka- tılan Marmara Cniversitesi Öğretim Cyesi Prof. Dr. Taner Berksoy da 1999 yılı bütçesi- nin küresel krizin göz ardı edilerek planiandı- ğını ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Berk- soy, gelecek yıl yüzde 3 büyüme hedefinin gerçekleşemeyeceğini. ekonominin üretim ve istihdam kaybına uğrayacağinı belirtti. hükümetin hazırladığı 1999 büt- çesinin mi geçerli olacağı yönün- deki seçimin, hükümet senaryo- lanna ve genel seçim tarihine bağlı olacağı belirtiliyor. Maliye Bakanlığı'nda dün akşam geçici bütçeye ilişkin ön hazırlıklar ya- pıldı. Bakanlık yetkilileri, son gelişmelerin ardından geçici büt- çenin hazırlanmasının beklendi- ğini söylediler. Geçici bütçe ile memur maaş- lannın, bugün toplanacak Ba- kanlar Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Bir hükümet yetkili- si" 1999 \ıh bütçesinin yeri- ne yüzde 99 ihtimalle geçici bütçe gelecek. Geçici bütçe- deki memur maaş zammı da en az Meclis'te bulunan bütçe tasansında yer alan zam kadar olacak. Bu ora- nm bir miktar üzerinede çı- küabiür" dedi. Geçici bütçe çıkanlması durumunda Bakanlar Ku- rulu'nun, 55. hükümetin 1999 bütçesinin geçerli ol- ması durumunda da komis- yondaki muhalefet ve hü- kümet üyelerinin memur maaş artışlannın yükseltil- mesi yönünde hareket et- mesi bekleniyor. Yeni yıl bütçesi üzerin- deki tartışmalar, Uluslara- rası Para Fonu'yla (IMF) Washington'da yapılacak görüşmelerin de iptal edil- mesine neden oldu. IMF ile yapılacak görüşmelerde 1999 bütçesi ele alınacaktı. Osman Ozçelik, HADEP'in seçimlere katılmasının engellenmek istendiğini söyledi 6 Seçim öncesi yıpratdmak isteniyoruz' ANKARA(Cumhu- ri}«Bürosu)-HADEP Genel Başkan Yardım- cısı Osman Özçelik, Ankara DGM Başsav- cılığı'mn partilerini kaparma başvurusu için dosya hazırlıklannı "Seçim sürecinde basla kunılarak yıpraülmak isteniyoruz" diye değerlendirdi. Özçelik. HADEP'in seçimlere katılma- sının engellenemeyeceğini savunarak. "Bütün partiler Güneydoğu'da birleşseler dahi, yerel seçimlerde bize karşı başansız olacaklannı biliyorlar" dedi. Osman Özçeİık, DGM savcılannın suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yap- malannın yeni bir durum olmadığını, daha önce "bajTak indirme" ve "RADEP'in bastınügı takvlm" nedeniyle suç duyuru- sunda bulunulduğunu anımsattı. Bayrak in- dirme nedeniyle yapılan suç duyurusunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığrnca de- lil yetersizliği nedeniyle geri gönderildif i- ni anlatan Özçelik, "Daha sonra o dava bi- zim aleyhimizde sonuçlandı. Partimize ce- za verildi. DGM dava karannı dosyaya ek- leyerek Yargıtay'a gönderdi. Binm temyiz etmemiz üzerine yeniden bozuldu" dedi. Özçelik, kapatma gırişımlerinin, verdikle- ri demokrasi savaşımını etkilemeyeceğini belirterek, "Parti kapatmakla bir yere va- nlamıyor. Biz tüm sorunlann demokratik yollarta çözülmesinden yanayız. Bu uğurda çokağırbedellerödedik"' diye konuştu. Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler karşı- sında bütün toplumu sağduyuya çağırdık- lannı belirten Ozçelik. şu görüşleri dile ge- tirdi: "Partimiz ve partililerimiz taranndan hiçbir >asadışı gösteri yapılmamifür. An- cak, partimize zaman zaman rutuklu aile- lerinin cezaevlerindeki insanlanm destek- lemek için açuk grevi yapma talepleri gel- mektedir. Bu diğer sol partilerve insan hak- lan derneklerine de gelmektedir. Biz de prensip olarak muhalifetkinliklere kapımı- u açıyoruz. Bu fırsat bUinerek parti faafi- vetleri engellenmistir. Bilgisav arianmıza el konulmuş personel tehdit edîlmiş, gelen gi- den evraklara el konulmuş. Dün akşam (ön- ceki gün) \ an bmaımz yakıldı. Biz bu his- terinin geçecegine inanıyoruz." HADEP'in kapatılması için delil bulun- madığını, sürecin bugün başlasa bile en az 8 ay süreceğini savunan Özçelik, "Seçjm sürecinde baskı kurularak vıpra&lmak is- teniyoruz. Bütün partiler Güneydoğu'da birleşseler dahi bize karşı başansız olacak- lannı biliyorlar" dedi. HADEP'teki görevinden aynlan Sırn Sakık siyasi partilerin kapatılmasının so- nuç vermediğinin görüldüğünü belirterek, "Hiçbir siyasi partinin kapatılması gerek- tiğine inanmıyoruz. Bu tür operasyonlarla siyasi yaşama son vermenin ülkeyeyaran ol- madıgına inamyoruz" değerlendırmesini yaptı. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Papa-Mafya-Apo... Apo, Italya'da ne kadar kalacak? Türkiye'de protestolar sürüyor, Italyan mallan- na karşı tepkiler ivme kazanıyor... PKK'nin eroin pazannın yüzde 40'ını elinde tut- tuğu, yine PKK'nin Avaıpa kentlerindeki temsilci- lerinin Ingiliz, Fransız, Alman gizli servisleriyle yakın ilişkide olduklan nedense gözden kaçıyor... Apo ve Mehmet AN Ağca... Bu iki isim beni nedense yıllar öncesine taşıdı, Uğur Mumcu'nun "Papa-Mafya-Ağca" krtabını anımsattı... Onsekiz yıl önce Avrupa'da ülkücü örgüt mili- tanlan gizli servislerle iç içe değil miydi? Atjdul- lah Çatlı ile Mehmet Şener'in aralan niye açıl- mıştı? Kürt kökenli ülkücü Şener ile Türk kökenli ülkü- cü Çatlı, Türkiye'de aynı düşünceleri taşıyan militanken neden yurtdışında düşman olmuşlar- dı, bu konuya çok fazla değinilmedi?.. Mehmet Şener, 1980'li yıtlarda yakalanıp gö- zaltına alındı, sonra tutuklandı... Birkaç ay geçti, Şener siyasal sığınma istedi... Gerekçesi şuydu: "Ben Kürdüm, Türkiye'de Kürtlere işkenceya- pılıyor..." Mehmet Şener, Abdi Ipekçi cinayetinde kilit isimdi; üstelik Yavuz Çaylan, Şener ve Ağca Ma- latyalıydı. Ağca, ilk ifadesinde Ipekçi'yi vurduktan sonra silahı Şener'e verdiğinı açıklamıştı... Çatlı ile Şener'in Avrupa'da yollannın ayrılma- sının tek nedeni şudur: Şener, eroin işinde Kürt kökenli Behçet Can- türk'ün yanına gırrniş, PKK ile bağlantılı olarak çalışmaya başlamıştır... llişkiler zinciri Italyan mafyasına dek uzanmış, nedense üzerinde durulması gereken noktalar gözden uzaktutulmuştur... Bakın Apo, Papa Jean Paul'den medet umu- yortıpkı Ağcagibi... Görüntü apaçık ortada: Papa-Mafya-Apo... ••• Mehmet Şener'in Türkiye'ye iadesini durdu- ran kişi bir Alman gazetecidir; PKK'nin Italya'da örgütlenmesini sağlayan kişi de bir Italyan gaze- tecidir... Rastlantı ilginç değil mi? Roma'ya sık sık giden Yaşar Kaya'nın Behçet Cantürk'le (öldürülünceye kadar) ilişkilerini bilme- yen yoktur... Paul VVaridel, 'Sarı Avni' olarak bilinen Avni Karadurmuş'un ortağıydı; 14 Haziran 1985te Is- viçre'de 'Pizza Connection' olarak bilinen uyuş- turucu kaçakçılığı davasında Amerikalı yargıçla- ra şu ifadeyi vermişti: "Ben Sarı Avni'nin ortağıydım, Behçet Cantürk de ortağımızdı... Ben aynı zamanda Yunan Gizli Servisi'ne de bilgı aktarırdım." VVaridel, Türk-ltalyan mafyasıyla işbiriiği ya- pan bir kaçakçıydı... -;i Türk-ltalyan mafyasının soruşturmasını yürüten yargıcın adı neydi? Falcone!.. Torino Ceza Yargıcı Falcone öldürüldü... Behçet Cantürk'ün adı Torino Ceza Yargıçlı- ğı'nın 3 Aralık 1986 gün ve 3/85 sayılı soruştur- ma açma karannın 57. sırasında geçiyor... Gelelim Roma'da sözde Kürt Parlamento- su'nun toplanmasını düzenleyen, Apo Roma'ya geldiğinde başrol oynayan Yaşar Kaya'ya... Yıllar önce Yasin Gültaş adlı MİT elemanıyla ilişkisi olmuş mudur? Başta belirttiğimiz gibi zincirin halkalan uzayıp gidiyor... Eroin kaçakçılığından gelen paralar hangi ülke- lerde aklanıyon PKK, Körfez'deki Arap ülkele- rinde ne gibi işler yapıyor; Italyan Gizli Servisi, Apo'yu nasıl kullanmak istiyor; kimi komünist ve Yeşil milletvekillerinin PKK ile ilişkileri sadece si- yasi mi? • • • Dış güçler bir oyun oynuyor... Türkleri Kürtlere; Kürtleri Türklere kışkırtmak... PKK, dış güçlerin Türkiye'deki taşeronudur; sa- nldığı en büyük silah 'Kürt milliyetçiliği'dir, ma- sum insanları katletmektir... PKK ve Apo, demokrasinin ve insan haklarının en büyük düşmanıdır; köylü çocuklan kandınp dağa çıkaran PKK, aynı zamanda eroin kaçakçı- lığıyla trilyonlar kazanmaktadır... Türkiye'nin dış güçleri ve PKK"yi hizaya ge- tirmesi için demokratik toplum düzenini ve hu- kuk devletini bir yaşam biçimi olarak görmesi ge- rekmez mi? hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 C A G D A S Y A Y I N L A R I ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2. BASI 50000CJI RUBİLAY OIAYI VE TARİKAT KAMPLARI 4. BASI 750.00CU SANCILI YILLAR KUJATILMIJ SOKAKUR 4. BASI 5OC0CCT. KI|Z|PO$TUNDAKURT 900 000 TL ZAMBAK SANA DA BULAJTI KAN 2. BASI TOOOOTl DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI • 000 000 TL A$IK KADINLAR SOKAĞI 2. BASI 900 ooo n. SERİAY PAZARI 600 000 TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL " Î50 000TL TÜRKİYE'NİN JEYTAM ÖÇGEMİ Cumhurıye» Kıtap Kulübü Çağ Pajarlama A Ş Turkocağı Cad. No:39/41(34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel:514 01 96 Bugünlere küçük ödünlerle geldik... ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI Tel: 0212-276 28 99 Faks: 0212-28613 54 Vakıfbank Etiler Şb. Çev Bağış Hesap No: 2012776
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog