Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordınatörü Hikmet Çetinkaya 0 Yazıışlen Mudürir Ibrahim Yıldız 0 Sorumlu Mudur Fikret İlkiz 0 Haber' Merkezı Mudürü Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen. Fikret Eser fstıhbarat: Cengiz Yıldınm 0 Ekonomı Özlenı Yüzak 0 Kultür Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Düzeltme- Abdullab Yazıcı 0 Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu 0 Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen. Mehmet Faraç Yayın Kunılu llhan Selçuk (Ba^kanı. Orhan Erinç, Oktay Kurtböke, Hikmet Çetinkava, Şükran Soner. Ergud Balcı, fbrahim Yıldız. Orhan Burub, Mustaf» Balbav. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Atatıirk Bulvan No. 125. Kat-4, Bakanlıklar-AnJcarâ Te!' 4195020 (7 hat), Faks 4195027 0IzmırTemsılcısı SerdarKızık, H.ZıyaBlv 1352S 2'3Tel.4411220, Faks.4419117 • AdanaTemsılcısi Çetin Yiğenoffu. inÖnüCd. 119 S. Noi KatI,Tel363 12 11, Faks. 363 12 15 Müessese Mûduni Csöm AkmeB 9 Koordmatdr Aanıet Koruistıı • Muha- sebe Bülent Yenerttdare HÜKVm Görer«t$kane Öndtr Çefflc • Bılgı- fşiem N«il f u l # Bıtasayar Sıstem MûrSvrt Çiler«SatujFızflMKttnı MEDYA C: • Yönetın Bışkanı - Genel Mûdûr Erduran # Koordınatöı Ijıtman • Genel MüdürYa SevdaÇoban Tel 514 I 513 95 80-5138460-61,Faks. Yayimla\an *e Basan: Yem Gun Habcr Ajansı. Basm \e Yaymcılık A Ş Turk.oca|ı Cad 19 •»] CagaJoglu 34334 tst PK 24b Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hal) Faks (O'212I 5!3 85 95 26 KASIM 1998 tmsak 5.25 Güneş: 6.57 Öğle: 11 58 Ikindı: 14.24 Akşam: 16.46 Yatsı: 18.12 www.cumhuriyet.c bnlemJeri • KAYSERİ(AA)- Kayseri Büyükşehir Belediyesı, kent merkezinde hava kirliliğini önlemek amacıyla gezici ekip sayısını 4'ten 8'e çıkardı. Beledıye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Hüseyın Uludağ. geçen yıl 15-23 Kasım dönemınde metreküpte 136.3 mikrogram olan kükürtdioksitin, bu yıl aynı dönemde 100.34, dumanın da 134 5'ten 124.07 mikrograma düştüğünü kaydettı. Dr. Uludağ, tl Mahalli Çevre Kurulu tarafından 3 bölgede kazan ve sobalan ılk yakma saatlennin belırlendiğini, bu saatler dışında yakanlara daıre başına I; işyerlerinde yanık yağ, lastik veya plastik yakanlara da uyan amacıyla 5 milyon lira ve ûzerinde para cezası uyguladıklannı bildirdı. Eunogold'dan • fZVIİR (Cumhuriyet Bürosu)-lzmır'in Bergama ilçesinde sıyanürle altın çıkarmayı planlayan Eurogold firması, Ovacık köyündeki madenle ilgili Çevre Bakanlığı'nca yapılan karar düzeltme talebinin Danıştay tarafından reddedildiğıni anımsatarak Danıştay karannda belirtılen risklerin gidenldigini bildirdi. Eurogold Yönetim Kurulu görevli üyesi Orhan Güçkan, "Ovacık tesısimiz antma, sızdırmasız gölet ve sıfır deşarjla donatılıp dünya standartlannın üsfünde emniyet standardına kavuşturulmuştur. Danıştay kararlannın dayandınldıgı 1994 koşullan tamamen değişmıştir" dedi. Ayakkaöı düşkünü Celine • Çeviri Servisi - Sesiyle Titanic' fiimine ruh veren ve bu başansıyla Oscar ödülüne layık görülen Kanadalı ses sanatçısı Celine Dion, Londra'da yeni albümü "These are Special Times"ın tanıtımını gerçekleştirdi. Film gösterime girdiği günden bu yana. dünyanın dört bır yanında konserler veren Dion, ailesine ve alışverişe olan düşkünlüğüyle tanınıyor. Tüm boş vaictini alışverişe ayıran Celine Dion, özellikle pahah mücevher ve ayakkabılardan hoşlanıyor. Öğretmensiz okul kafmadı • IĞDIR(AA)-Igdır Valisi Şemsettin Uzun, il genelinde kapalı okul bulunmadıgını ve öğretmen eksiğinin olmadığını bildirdi. Uzun, "Güvenliğin sağlanması nedeniyle tüm okullanmız açık" dedi. Yenice'de küttürevi • ZONGULDAK (AA) - Karabük'ün Yenice llçe Belediyesı, bölge insanının geleneİc ve göreneklerini yaşatmak için çam ağacından kültürevi yaptı. Yenice Belediye Başkanı Erol Yirmibeş, 2 bin metrekare alanda kurulan kültürevi için yaklaşık sekiz milyar lira harcadıklannı açıkladı. Yirmibeş. "Bölgenın tarihini canlandırarak geçmiş ve gelecelde bağ kurmaya çalışmaktayız" dedi. îstanbul'ım pek çok bölgesinde ses kirliliğinin tehlike sınırlannda olduğu belirtildi Giirültü saghğımızı yıprabyoı Aitay'm yaptığı ölçümler ra arterierdeHi konutlsr" Saraçhane(Ha?m(fcanGeçrf)105dBA Maslak levent Kavşaflı Pendık Şirinevfer Bostancı Kartai Aksaray Zindriikuyu Halıç (kı Beşiktaş M.Koy %ıikapt ?Göztepe Kadıköy Suadiye '(sınır 70 dBA) "(40-50 dBA arası olması gerekıyor) Kastmpaşa Haznedar Bahçelievter Göztepe Şehremmı Kurtuluş Üsküdar Umraniye Suadiye Pendik Bakırfcöy B.Taş Kumkapı Zeytinbumu Kartai Beytoz Sanyer 51 dBA 51dBA| 51 (SA 51 dBA 41 dBA 41 dBA 41 dBA 41 dBA 48 dBA 48 dBA 48 dBA 47 dBA 47 dBA 47 dBA 46 dBA 44 dBA 42 dBA 41 dBA w Yrd. Doç. Atilla Altay, Istanbul'daki gürültü sorununun en önemli nedeninin ulaşımdan kaynakJandığını söyledi.Altay "tstanbuFda gürültü ciddi bir sorundur. Örneğin ara arterlerde ölçümler 51 dBA'yı geçmiyor. Yönetmeliğe göre bu normal gibi. Ancak sağlık açısından gürültü 35 dBA'yı geçmemeli" dedi. w Prof. Selma Kurra, gürültünün insan sağlığına verdiği ciddi zararlara dikkat çekti. Kurra, 30-65 dBA'nın öfke, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozukluğu yaptığını, 65-90 dBA'nın , kalf atışı ve solunum hızlanmasına neden olduğunu söyledi. 140 dBA ciddi beyin tahribatına yol açıyor. SAADET USLU Yol yapım çalısmalannda kuUanılan araç- lar, eğlence yerleri, tasıtlar, sanayi bölge- leri, işportacılar... Gürültü, Istanbul'u tam anlamıyla tutsak almış durumda. Istanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ÇevTe Mühen- disliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Atifla Al- tay Istanbul'da gürültü sınırlannın aşıldı- ğına dikkat çekerken Prof. Dr. Setma Kur- ra, gürültünün insan sağlıgını ciddi olarak tehdit ettiğini vurguladı. îstanbul'un gürül- tü haritası 12 yıldır çıkartılamazken Odi- omed Tıbbi Cihazlan ve Tic. Ltd. Şirketi Mudürü Murat Esenler, ellerinde yeterli olanak bulundugunu, beledıye ısterse kı- sa sürede bu haritayı hazırlayabilecekleri- ni söyledi. Yn± Doç. Atilla Altay, Istanbul'dakı gü- rültü sorununun en önemli nedeninin ula- şımdan kaynakJandığını söyledi. Istan- bul'da birkaç yıl önce ana arterler ve ara sokaklarda gürültü ölçümleri yaptıklannı belirten Altay, "Buralardasmırdeğerieri- nin aşıldığını gördiik. İstanbul'da gürültü ciddi bir sorundur. Örneğin ara arterlerde ölçümler 51 dBA'yı geçmiyor. Yönetmeti- ğe göre bu normaİ gibi. Ancak sağlık açı- sından gürültü 35 dBA'vı geçmemeB'" de- di. Birkaç yıl önce belediyenın desteğiyle Istanbul 'un gürültü haritasmı çıkarmak is- tediklerini kaydeden Altay, önlerine para- sal sorunlann çıktığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştır- ma Merkezi Gürültü Kirliligi Ünitesi'nden Prof. DT. Selma Kurra ise gürültünün in- san sağlığına verdiğı ciddi zararlara dik- kat çekti. Kurra, gürültünün insan saglığı üzennde etkilerini ise şöyle anlattı: • 30-65 dBA; öfke, kızgınlık, konsant- rasyon ve uyku bozukluğu, • 65-90 dBA; fizyolojik tepkiler, kan basıncının artması, kalp atışı ve solunum hızlanması, beyin sıvısındaki basuıcın azal- ması, ani refleksler, • 90-120 dBA; fizyolojik tepkılerin art- ması, baş ağnsı, • 120 dBA; iç kulakta hasar ve denge- nin bozulması, • 140 dBA; ciddi beyin tahribatı. GürüJtü haritası yok fstanbul Büyükşehir Belediyesı Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, 1 Aralık 1986 yılında kabul edilen Gürültü Kontrol Yö- netmenliği'nde yapılması istenen gürültü haritalannın olanaksızhklar yüzündeı kanlamadığmı belırtirken Murat Eseı belediyenin desteğiyle harita çıkaral ceklenni söyledi. Esenler "Elimizde yeterli teçhizat Istediğimiz desteklenmek. BelÛ ilçek yapacağunız ölçümlerle bir ortalamı kartabihriz. Taiunini olarak 10 günde işi tamamlanz" diye konuştu. Bu arada Murat Esenler, gürültünür önemli sonucunun işitme yitimleri oldu nu belirterek Insertion Gain adı veri alet sayesinde ölçümlerin en doğru biçı de yapılabildiğini söyledi. Özellikle 1 çük çocuklar ve konuşmayı öğrenemer kişilerin odio testi sonuçlannın yanlış o bileceğine dikkat çeken Esenler "Buraı uygulanacak yöntem seçilip cihaz tes edilivor w dedi. TEAŞ halkı bilgilendirme toplantısı Çanlılardan tennik santrala 'hayır' CEMULUTAŞ Türkiye Elektnk Oretım ve lle- tim AŞ (TEAŞ) ve Çanakkale VaJı- liğı'nin Çevresel Etki Değerlendır- me (ÇED) Yönetmelığı gereği, ya- pılacak termik santral için "usufen" gerçekleştirdiği halkın katılımı ve bılgilendirilmesi toplantısında Çan- lılar, Biga Yarımadası'nda termık santraJ ıstemediklenni bildirdi. Yö- re insanı toplantıda, termik santra- lın, çevreye yayacağı kükürtdıoksit gibi zehirlı gazlann ve radyoaktif kömür küllerinin, doğal, arkeolojik ve tanmsal varlıklann bulunduğu bölgeyi "cehenneme" çevıreceği en- dışeİCTİnı dile getirdı. ÇED yönetmeliğıne göre herhan- gi bir faalıyet planlanmadan önce. yer seçimi için hazırlanması gereken ÇED raporu, söz konusu bölge için Türkiye'de tüm örnelderinde olduğu gibi ihale açılıp tamamlandıktan ve yapım sözleşmesi imzalandıktan son- ra TÜBİTAK tarafından hazırlandı. Başta Çan olmak üzere merkez ilçe, Bayramiç ve etki alanı içindeki tüm ilçelerden halkın katıhmıyla 19 Ka- sım'da Çan'da Banş Sıneması'nda gerçekleştınlen tartışmalı "ÇEDsü- red" toplantısında, yöre msanlan ve yerel yönetcıier, yaşadıklan yerde bır termik santral ıstemediklenni bildır- dıler. Kulfa Köyü Muhtan Mehmet Emin Toy. köy insanlannın santral ku- rulursa işinden, aşından olacaklan- nı, hayvanlanna içirecek sulannın bıle kalmayacağını, insanlann göçe zorlanacağını" söyledi. Bayramiç Beledıye Başkanı Nahit Varol ise geçmışte kurulan termik santrallann yarattığı çevresel yıkımlann, bölge- de deyaşanmayacağına ilişkın garan- tinin venlemedığını söyledi. 22 sıvil toplum kuruluşundan olu- şan Çanakkale Çevre Platformu'nun hazırladığı rapora göre Çan Termik Santrairnın etki alanında 9 ilçe ve bu ılçelerde 145 bin hektarlık ekıli tanm alanı ve 700 bin hektarlık or- man alanı bulunuyor. Termik sant- ralın zehırli baca gazlannın etki ala- nı içınde, Troya başta olmak üzere 51 arkeolojik StT alanı, Kaz Dağla- n ve Mıllı Park, Gelibolu Yanmada- sı ile 115'i tıbbı olmak îizere 378 bitki türü bulunduğu kaydediliyor. Bursa'da bııyıık tehlike '4 bin 200 abone kaçak doğal gaz kullanıyor' BURSA (Cumhuriyet) - Bur- sa'da binlerce konut ve ışyerinde milyarlarca liralık kaçak doğal- gaz kullanıldığı belirlendi. TMMOB Makma Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Gür- han Akdoğan, "BOTAŞ'tan pis kokular getiyor. Bursa bomba üze- rinde oturuyor" dedi. Cumhuriyet'in derlediği bilgi- lere göre, Bursa'da 4 binin üzenn- de abone aylardır kaçak gaz kul- lanıyor ve para ödemiyor. Kaçak gaz kullananlann yaptır- dıkları tesisatlann da yetkisiz ki- şiler tarafından devreye sokulma- sı yüzünden yüzlerce konutun bü- yük tehlikelerle karşı karşıya ol- duğu bıldirildi. BOTAŞ Bursa tş- letme Mudürü Turgay Topaloğ- hı'nun, kaçak gaz kullanımıyia ıl- gili çabalannm ise sonuç verme- diği bıldirildi. Yerel Bursa Haber Gazetesi'nde yer alan iddıalara göre BOTAŞ tarafından gazı açılmadığı halde kaçak gaz kullanan abone sayısı 4 bin 200'ü buldu. Söz konusu abonelerin sayaçla- n mühürlenmediği için de ne ka- dar doğalgaz kullandıklan bilin- miyor. Bursa lşletme Müdürlü- ğü'ne tahsis edilen doğalgaz ıle kullanılan doğalgaz arasında açık var ve bu açığm kaynağına inile- miyor. Siyah beyaz kadınlar BaşlangKindan bugüne kadın temalı tak vimier hazııiayan Pireüi, yüzj ılın son takviminde kadınlann görûnüşterinin, on yühk dönemlerde kühürel, sosyal ve moda etkilerine göre nasıl değiştiğini inceledi. Dünyanın en ünlü fotr>ğrafçılanndan sayüan Herb Ritts tarafiuıdan hazuianan takvimde ünlü fotomod- ellerin 12 si\ah bc\az fotoğrafl bulunuyor. Kadını 1890'lardaaian ve 2000 yüına kadar götüren takvimdeki fotograflann, her on yılhk döneme uygun obnası için eski resjmler, filmler ve kitapJardan görsel Fıkirier alındı ve projenin tasanm aşaması beş gun sürdü. RASGELE / RAİFERTEM Avlaktan Kentlere Döndük Sevişmeyi Dövüşmeye Döndürdük e-posta : tan (a prizma. net. tr Avcılarta birlikteydik geçen pazar. Nerdeyse 2-3 yüz avcı bir arada. Avlakta değil! Sefaköy Avcılar Derneği'nin Genel ' Kurul Toplantısı'nda. Coşkulu bir hava içinde geçti. Av, avlak, avcı soaınlan tartışıldı. Seçimlere geçildi. Iki liste girdi. Ahmet Hayburşlar'ın listesi kazandı. Yüksel Mırtiu üzülmedi. Dostluk bitmedi... Eski başkan Davut Serbest unutulmadı, unutulmaz. Derneğin •kurucusu. Söyleşilere geçildi. Attık vurduk. Düştü bulduk. Bestediğimiz hayvanlann etleriyle doyunduk... Gülmeyin... Avcılann söyleşileri, gerçekten dostluk söyleşileri. Ne iş ne de para yok konularımızda. İnsan ilişkileri, dostluk ilişkileri. Çok az topluluklar arasında kaldı. özellikle kentlerimizde. İç göçler sonucu. İş ilişkisine, hemşehrilik ilişkisine sıkıştı kaldı. Komşuluk ilişkisi bile kalmadı. El atmak zorundayız kentliler arasındaki ilişkilere. Ortak yaşamı kurmak için. Kuramazsak. Sevişmek değil, dövüşmek olur gündemimiz, konulanmız. Televizyon programlanndan, filmlerden belli değil mi?.. Gençlik yıllanmızı düşünüyorum. Sinemalarda izlediğimiz filmlerde. Oynayanları överken: "Ne güzel sevişiyor, öpüşüyor" derdik. Günümüzün gençlerini izliyorum. Izledikleri filmlerin kahramanlannı överken: "Ne güzel dövüşüyor" diyorlar. Nerden nereye geldik. Kimler getirdi. Yanıtını kendimize soralım. Ne yanrt vereceksiniz? Bilmek istiyorum. Istiyoruz... Avlaktan çıktık, kente geldik. Sevişmeyi dövüşmeye döndürdük. Olur mu? Tarayın televizyon programlannı. Sevişenleri mi göreceksiniz? Dövüşenleri mi? En az atış yapan avcılar değil mi? Hele insanlara karşı, hiç! Avcılığın ilk kuralı! "Tüfeğin dolusu da boşu da. İnsan üstüne çevhlmez." Onun için insanlar avcılardan korkmaz. Korkulmaz. Eli tüfeklileri avcılardan saymıyonjz ancak. Pelikanlar bile avcılardan değil, insanlardan korkuyorlarmış. Aydın Boysan'ın "Sev ve Yaşa" (*) adlı kitabından okuyun. Pelikan anlatıyor: "Ellerinde demir borular taşıyan, biri<aç insanı gördüğüm anda, artık çok geç olmuştu. Birpatlama duydum ve vunıldum." Avcılar söze giriyorlar. "Bunun eti de yenmez, balık kokar. Günaha girdiğimizle kaldık." Avcılar ile eli tüfekliler,.. "Sev ve Yaşa" diyorsun Aydın Boysan. Gel aradan şu ve'yi kaldıralım. "Sev Yaşa yapalım." Sevmekle yaşamanın arasına hiçbir şey sokmayalım. Rasgele. (*) Bilgi Yayınlan. Washington Nazilerin el koyduğu yapıtlar içir konferans WASHEVGTON(AA) Almanya 'da Nazı dönemiı de gasp edilen sanat eseı leri ve malvarlıklanyla i gili olarak, Washington'd gelecek hafta uluslararai bir konferans yapılacak. Dünya Musevi Kongre si (WJG) başta olmak üze re 44 ülkeden temsilcile ve hükümet dışı 13 kurulu şun katılacağı konferans 30 Kasım-3 Aralık tarihle rinde gerçekleştirilecek. Türkiye, toplantıda, Dı şişleri ve Devlet bakanlık lan, Merkez Bankası tem silcileri ve Musevi vatan daşlann oluşturduğu bir he- yet tarafmdan temsil edile- cek. Türk heyetine, Dışi§- leri Bakanlığı Çok Tarafl- Ekonomik Işler Genel Mü- dürü Büyükelçi SevincDal- yanoğhı başkanlık edecek ABD Dışişleri Bakar Yardımcısı Stuart Ebenstat konuyla ilgili basm toplan- tısında, Nazikr tarafindar gasp edilen sanat eserlen ve mülklerin Musevi soy- kıruTundan hayatta kalanla- ra geri verilmesi konusun- da uluslararası bir uzlaşma sağlamayı amaçladıklannı söyledi. Eisenstat "Amac,yapılaıı adaletsbJiklerin giderilme- sine vönelik bir işbüüği or- taya koyabilmek" dedi. Söz konusu sanat eser- leri ve malvarhklannın pa- rasal karşıhğı bilinmiyor Ancak, Stuart Eisenstat. gasp edilenler arasında İC bini aşkın sanat eseri ile havralar, küiseler, dini okul- Iar ve mezarlıklann yer al- dığını kaydetti. Eisenstat bunlann Naziler tarafindar gasp edildiğini ve şimdi 'başka' ellerde bulunduğu- nu belirtti. Konferansta ele almacak konulann 'cokhassas' oldu- ğunu ve birçok ülkenin ön- ce toplannyakaülmak iste- mediğini ifede eden Eisens- tat, buna örnek olarak Rus- ya'nın tutumunu gösterdi. Viagra hapı için yeni uyanlar WASHINGTON (AA) ABD Gıda ve Ilaç Dairei (FDA), erkeklerde iktidaı sızlık sorununu çözen Viaj ra hapı ile ilgili 'yeni' uyz nlarda bulundu. FDA yetkilisi Lisa Raricl Vİagra üreticisi Pfizer şiı ketinin Viagra prospektüsle rine ' y ^ ' uyanlar ekleyt ceğini, bu konuda doktork ra da bildırimde bulunuldı ğunu söyledi. Yeni uyan lar, kalp krizi geçirenleriı yüksek ya da düşük tans yon sorunu bulunanlann v bazı göz hastalıklan bulı nanlarm da Viagra almarru lan yönünde olacak. Pfizer şirketi de altı sai sürebilen ve acı veren erel siyonlann ilacın yan etkik rinden biri' olduğunu açıi ladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog