Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 1998 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Sağlık Bütçesınin Yitirttikleri Prof. Dr. O R H A N ARIOĞUL/^f Tab'ıp Odasrfön KuruluBşk. • • lkemiz gündeminde ön ' getireceğiz.Vatandaşlarserbestpi\asa U sıralaraçekılen sorunlar, çağdaş bır dünyada yer almamız ıçın çözmemız gereken çok önemli temel sorunlanmızı hep sonra- kı baharlara bıraktınyor. Sağlık bunlardan bın Bır gecede 700 tnlyonluk kara para- nın el değıştırmesıne gösterdığımiz ıl- gıyı, Sağlık Bakanlığıbütçesininbutu- tardan (meblağdan) az oluşuna göste- rebılmış değıliz. O nedenle. I999'da 65 mılyon insan, 663 tnlyonluk bır pa- rayla nasıl olur da sağlıİc hizmeti ala- bılir dıye dûşûnmüyoruz. Böylesi pa- yı bızlere yaraşır (lâyık) gören siyasal anlayışa tepki vermek de pek aklımıza gelmıyor. Çözüm üretmek yenne laf cambaz- lıklarıyla gerçeklen örtme alışkanh- ğında olanlar her zamanki gibi diyecek- lerdır kı • " Efendim. sağkkbütçesi sadece Sağ- lık Bakanhğı bütçesinden. >ani kamu harcamalanndan oluşmaz. Zaten biz bu para> ı neredevse sadece personel gj- derierimiz için ayırmaktayız. Oysa ül- kemizde gelişmekte olan bir özel sektör var. Bunlann sağbk alaruna ilgüeri de gidenek artıvor. tstanbul'da özel hasta- ne sayısı 150'yi, görüntülenıe merkez- leri say ısı ise Ingiltere'j i geçti. Yatınm- lan zaten teş,\ike devam ediyoruz. Ve- rebilen > atandaşlann kişisel sağlık har- camalanna kabldıklan bir sistem de koştitfanna göre birbirleriyle rekabet eden özel kurumlanmızın beğendikle- rinden sağbk hizmetlerini saün alacak- lar. O zaman her şe> düzelecek. Biraz sabredin ve görün™" Bu ıdeolojının arkasmdakiler hem kendılerını, hem özel sağlık sektörünü, hem de toplumu aldatmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nûn, ûlkelerin sağlık alanındaki başanlannı sırufla- yan listesınde, ülkemiz alt sıralarda üçüncü dünya ülkeleri arasmda yer al- maya devam etmekte. Bu, siyasal yö- netımlenn ülke kaynaklannı, ülke sağ- lık göstergelennın düzeltılmesı yönün- de kullanmayı beceremediklennin söy- lemıdır (ıfadesıdir). Esasen. yıllar ıçınde gıttıkçe azala- rak yüzde 2 7'ye ındırilmiş bır sağlık bütçe payı ıle toplam sağlık harcama- lannın gayn safı mıllı hasıla ıçındekı payına orarunın yuzde 3.7 düzeyınde kal- masıyla yetınerek sağlık hizmetlerini iyi- leştırebılmış bır ülke de yok. Bu son de- ğenn dünya ortalaması 7.2'dır ve Afh- ka ulkelerınde bıle 4.4'tür. Böylesi düşük bır bütçe payı ıle sağ- lıktaki eşıtsızlikleri \ e karmaşayı düzelt- meyı başarabılecek bır plan da ortada yoktur. Olsa ıdı yapanlar herhalde ılk Nobel ödülünü ülkemize kazandınr- lardı. O nedenle, bu anlayışın savunu- culan önce kendilerini aldatmaktadır- lar. Sağlıktakı eşıtsızliklenn ve karma- şanın özel sektör tarafından çözülece- ğı beklentisıni söylemenın yanlış bir varsayım olduğu bilinir. Ülkemizde çe- şıtlı teşvıklerle gelıştınlmeye çalışılan özel sağlık sektörü, plansız ve denetım- siz büyütüldüğü içın, hekımler ve ku- rumlar, hekımlığın ahlaksal (etık) de- ğerlennı en kaba şekılde örselevecek bır rekabet sürecıne ıtılıyor Doğum kam- panyalan, checkup kampanyalan, has- talara gereksız ıncelemelenn yaptınl- ması, maddı çıkar karşılığı kurumlar ve kışıler arasmda hasta sevklen, bunla- nn medyaya yansn an örnekleridir. Gi- dış, özel kurumlara ve hekımliğe güve- nı sarsacak nıtehktedır. Böylesi bır ba- şıboşluğa dünyanın hiçbir yerinde mu- saade edılmıyor. Otomotiv sektöründekı rekabet bel- kı bu sektör ıçın gelıştıncı olabilır. He- kimlığin ve sağlık kurumlannın geliş- mesı ıse rekabet ıle değil, bılgı payla- şırmyla, kaynaklann doğru kullarurruy- la ve kurumlann bırbınne verdıklen destekle oluyor. Bizde uygulandığı ala- turka bıçımiyle sağlık sektöründeki re- kabet, gelişmeye değıl yıkıma yol aç- makta. O nedenle. sağlık bütçesıru kısarak yurttaşlan özel kurumlara yönlendırme anlayışırun savunuculan özel sağlık ya- tınmcılannı da aldatmaktadır. Bütçeyı denkleme gerekçesıyle sağ- lık payını azaltmanın sağlık ortamımı- za getırdığı düzensızlık ve karmaşa, hem insanlanmızın cebınden çıkan sağ- lık harcamalannı, hem de ulusal eko- nomıden kaybı arttınyor. Bunun karşı- lığında, Afrika ülkelen arasında yer al- mamıza neden olan olumsuz sağhk gös- tergelerinde hiçbir değişiklik elde edil- mıyor. "Sağhk hizmetleri devletin değil özel sektörün işidir, bütçede daha fazla pa- ra ayırmak gereksizdir. Herkes başının çaresine baksın" anlayışırun sorunlan çözme umudunu getıren bır yöntem değıl, yanlış ve aldatmaca bir ideoloji olması bu nedenledır. Bütçenin sağlık payının kısıldığı oranda sağlık harcamalanndaki savur- ganlığın arttığı gerçeğini görmemiz ge- rekiyor. Kışı başma düşen sağlık harcaması yılda 3700 dolar olan ABD bıle bu sa- vurganlıktan yakınmakta. Çünkü, sağ- lık adına yaptınlan harcamalar kişile- nn ve toplumun sağlığını düzeltmeden çok. sağlık ekonomısinin dişlilerinı döndürmeye yanyor. Harcamalar gi- derek büyüyor. Toplumun bütününde memnuniyet- sizlığe yol açan bu olumsuz gıdiş tüm çabalara karşın bır türlü tersine çevri- lemiyor. Oysa sağlığı, eğıtım, adalet, güven- lık hızmetlenndeki gıbi devletin temel yükümlülüğü olarak kabul eden ve ıç düzenlemelerini ona göre yapan Avnı- pa ülkelen, kaynaklannı akılcı kullana- rak ABD'de harcananın yansı kadany- la daha iyi sonuç alabiliyorlar. Bız ıse ABD'ye benzer. savurgan bır sağlık sektörü yaratmaya çabalıyoruz. Orası zengın bır ülke. Sağlık sektörü- nün yol açtığı ekonomık kayıplan baş- ka yollardan giderebılme gücüne sa- hıp. Oysa ülkemiz, payı gıderek artan bir faiz borcunu ödeme yükü altında. O halde, sınırlı kaynaklanmız] akılcı kul- lanmamızı sağlayacak kadar bır bütçe payı ayırmak yerine, sağlığı tüketım ekonomısinin burgacına (gırdabına) çe- ken bır bütçe yapmak toplumu aldat- mak değıl de nedır? Sağlık bütçesi, sağlığımızı düzelt- meyecekse neye yarayacaktır? En az yüzde 10'luk bir bütçe olarak sağhk payı aynlmahdır. Hak arama bılıncıne sahip ınsanlara, yani gerçek anlamda cumhuriyetyurt- taşlanna yeten kadar sahıp olabılsey- dık, sağhk hakkının venldığı kadar ile yetınılen türden bir hak olmayıp temel insan haklanndan biri olduğu bilinciy- le hareket eder, böylesi bır bütçe ıle toplumun karşısına alay edercesine çı- kanlara anlayacaklan türden yanıt ve- rebılirdik. Sağlık hakkımızı, Osmanh- ca deyimiyle gasp ettirmezdık. Ülkemizin akılcı kullanılmayı bek- leyen kaynaklan, yetişmiş insan gücü ve sorunlann altından kalkacak bilgi bi- rikımı vardır. Olanaklanmızın çok daha kısıtlı ol- duğu Cumhunyetımızın ilk yıllannda, çok daha zor koşullarda sağlık alanın- da elde edılen başanlar sonucu tepele- diğimiz sıtma, verem gibi hastalıklar geri geldı. 75. yılında, Cumhunyetımiz önüne konan ilkelliğe yakışmaz. Yüzü kızaracak pohtikacılarbulma- mız gerekıyor. EVET / HAYIR OKTAY AKBAL Utanmak Diye Bir Şey! Meğer ne kadar yanlışmış, ne kadar boşmuş, ne kadar uyduruk şeylermış! Bunca murekkep boşa akıtılmış, bunca TV'ler, radyolar, gazeteler gereksız yayın yapmış, TBMM'de, Meclıs grup- lannda saatler zıyan edilmiş... Işte, TBMM soruşturma komisyonları, Bayan Tansu Çiller'in Yüce Dıvan'lık bir suç ışlemedi- ğine 2'ye karşı 12 oyla karar verdi. Hem bu ikin- ci aklanışı! Daha önce Refah'la ortak iktıdar olma durumu kurtarmıştı, bu kez de ANAP'la olası bir ortaklık durumu... Bazı insanlar anasından şanslı doğar. Çıller de öyle!.. Anası kızına öyle bır çıkın bırakmış kı akla sığmaz! Dolarlar, altınlar, marklar... Baba da on- dan aşağı değil. Birkaç yüz bın lırayı iktısatçı ha- nım yıllar ıçinde devcesine geliştirmış... öyle ki ABD'lerde oteller, mağazalar, villalar; Türkiye'de çiftlıkler, köşkler, şirketler, say sayabildığınce!.. Refahçılar, Çiller'i suçlamış, komısyona gön- dermışlerdı hesap versin diye!.. Sonra el ele sıkış- mış, birlikte TC'yi yonetmeye başlayınca unut- muşlardı kısa bır süre öncekı tavırlarını! Komisyon aklama karan vermişti!.. Derken, bu kez ANAP'lı- lar aynı davranışı benimsemişler, Çiller'i hesap versin dıye soruşturma komisyonuna yollamış- lardı. Ne zaman kı iki sağcı partının ışbirliğine gı- rişme hesabı ortaya çıktı, haydi bır kez daha ak- lama!.. Sen beni akla, Yüce Dıvan'dan kurtar, ben de senı kurtarayım hesabı!.. Bütün bu gülünç oyunlan seyreden halkımız, san- dığa gidip oyunu Mesut'lu, Tansu'lu partılere ve- recek mi, ne dersiniz? Verecek de, bu ikilıyı iktı- dar koltuğuna yan yana oturtacak mı? Bu ülkede neler gördük, bır daha seyrederiz utanç verıci manzarayı!.. Aziz Nesin Türk milletinin yüzde bilmem kaçı aptaldır demişti. Aptallık seçim sandığında ke- sinleşecek mı? Bir kez daha sevgılı Melih Aşık'ın deyimiyle "kirlı denge" kurulacak mı?.. Meclis'te ANAP'ın yüzden çok, DYP'nin yüze yakın millet- vekilı var. Bütün bu kişiler yeniden seçilebilmek umuduyla göz önünde oynanan bu çirkın, "kirlı den- ge" karşısında susacaklar mı? Susacaklar! Daha önce önemli devlet sorumluluklan taşımış, ba- kanlık, başbakanlık yapmış ünlü politıkacılar elle- rinı kavuşturup liderierinın arkasında yer alacak- lar mı? Bızler de, bu kışılere oy vereceğız, öyle mi? CHP tarihte ilk kez büyük bir şansla karşı kar- şıyadır. Gerçi CHP'nin başındakiler de uzun sü- redır garıp btr tutum içındeler. Ama kaçırılmaya- cak birfırsat ellerine geçmiştir. Bunu kullanabilır- lerse ilk genel seçımde oylannı arttırabilırler. Bir- kaç yıldır olup bıtenlere tanık olan bilinçlı seçmen "yme de umut CHP'de" diye ANAP'lan DYP'leri oylarıyla cezalandıracak mı? CHP tek umut ola- bilmenın yolunu bulabılecek mi? Bu arada, üzüldüğüm konu, Bülent Ecevrt gi- bi deneyımli, dürüst kişıliğiyle ün kazanmış, tek ki- şilık partısıyle önemli başarılar elde etmış bır lıde- rin bu çirkın oyunu sessizce seyretmekte oluşu- dur. Bayan Çiller, Yüce Dıvan'da oimasa bıle ada- let önünde hesap vermeye, demek hiçbir zaman çağnlmayacak! Kent kent dolaşıp otobüsün tepe- sinden "Haydi Turkiyem ilen" dıye bağırarak çev- resınde toplananlarca "Türkiye senınle gururdu- yuyor" çığlıklanyla yüceltilecek mi? Böylesine utandırıcı bır oyun karşısında kamu- oyunda buyük tepkıler beküyorum. Ama sanırım boşa bır bekleyiş olacak!.. Yeni yenı oyunlar, yeni yeni aldatmacalar, yeni yeni çirkın hesaplar!.. Milletın "artık yeter" diye- ceği bir sağduyulu davranışına kadar... KAKTAL 5. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 1996 7^8 Esas 1997 918 Karar Davacı Orhan Menderes vekıli A\. Hale Ogel tarafin- dan da\alılar Azize Meral Otman \s aleyhlenne açılan ıştırak halındekı mulkı^etın muşterek mûlkıyete dönüş- türulmcsı davasının yapılan yargılaması sonunda davanın kabülüne karar \enlmış olup, dos>a davalı Fahrettın Ak- gûn tarafından temyız edilmiş olup, Yargıtay 2 Hukuk Daıresı Başkanlığı'na göndenlmış ve ılgılı danrenın 5 11 1998 tanh \e 10106-11833 sayılı ılamı ıle mahke- memız hükmûnün bozulmasına karar venlmış olup, Adresı meçhul olan \e kendılerine duruştna gunü ve dava dılekçesı ılanen teblığ edilen davalılar Aysel Akgün ı!e Yüksel Akgün'e Yargıtay 2. Hukuk Daıresı'nın 5 111998 tanhlı ılaıtıınm tebliğı yenne kaım olmak üze- re Yargıtay ılamı ılan olunur. 18 11 1998 Basın 58604 HoapNuttns 18MT23 183OW:il2 *56O00001 3 7 590O53934 7610041534 '62OOI1255 '640041863 7 640046182 •"640015983 765003^506 "650020251 7650004322 7650042984 "650044435 "510019346 8040030546 8060045726 8370046654 8370057615 8390036167 8440041731 8440009714 'taooooasr ••8460009728.,.. 8*90003268 8500035574 8510053534 8510052445 8510045800 8520033529 8540046321 8550016687 8570020906 8580023971 8580037942 8590067179 8590033719 8600013438 8600004371 8660008583 §680014257 8680000961 869001014" 2330044645 2330001831 2340023623 2340007324 2350034206 235OOO593" 2350020872 2350001271 2350041711 2360013467 23600220" 2360022598 2360004812 2360020919 237OO236"6 2370012298 2380025968 2390016054 2370026784 2390008253 2390027207 2390048286 240001^723 2400016636 240004"471 2410020727 2410035450 2420026976 2420025062 2420028855 2430004846 2440058438 2430003290 2430003223 2430018712 2440056700 2440015242 2440067790 2460028147 2460028147 2480026021 248OO25I90 2500028216 1920008240 9340043499 9360041450 93 1 O0O165O <>3"O05543O 93sOO24«19 9390052481 939007259" 9390052481 9400055296 9040012618 9040031306 906001344" 9060O3344"7 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI 4dıSo)«k(İn»ıı) \y$e Bostanoglu Mustafa Bozdemır A Saım Savır SelçukEISanTıc Ltd Adnan Sabesı Gûlser Serezlı Refik Se\en HıdayetSevencan MetınSeslı Kenan Sevıl ElıfSevgen FuatSever Ccvdet Sevıtauş M Cımeyt Sevılmişdal Ihsan Sarmısak Emme Şendılek SabnŞengül Mahmut Temel VcysdTanel UfurTepe AJlızaTımur •HataTıbet •'•' ' ' N c m i b f a •iyselojujlu Nonye Toksöz Envef Tonyalı Selahatnn Topal Sadetnn Topal Muhıttm Topal SebahatTopçu Yaşar Toprak AkıfToptaş ArifTosun RamazanTosun Server Tosuner ZûhtûTuba} Mehmet Töngel Yaşar Tufan ErolTufan DursmTum; BahnTuran Turaloğlu Metal San SelımTuran GûlûzarÇeta Hüseyın Ça>lak MdıhaÇeldn CemalÇelebı WbdullahÇeük MevlutCelm AbdullahÇdik Alı Celen AhÇtfik DoganÇett ErdogaıCslik ErhanÇeük Ceiaı ÇdEt ErcanÇetik Ismaıl Çelik HüseyroÇehk MReşıtÇeft OsmanÇİuk İHakla Çelik NevzatÇebk Rasım Çelik Srnan Çelik Vedat Çelik CnalÇehk \ Çelik veOtt Salıh Çdikkasa Çe!ıkÖttMobSm.Tic. HıdavetÇepnı MuharranÇepik T ıldızÇcpfn \ Gilıp ÇsttD SalıhÇetm Yaşar Çeteoğhı Haln Çeteoghı AEkberÇetm SadıkÇetm ' MaşaDahÇeon ŞenolÇetm MustafaÇetmkay* Mustafa Çennkaya Mervem Çenk Melimet Çevık FuatÇınar AhmetBûlbttl Hasan Yaman Gülfan \ uk Yansan Yedek Parça AhmetYar Mılla Yans Mustafa Yaşar Yaşar Monsuat San Tı Musafa Yaşar Kadn-Yaıiız Izunoguilan TK ŞÛ ÜçelTeks San Tıc Şn Keaıaltlket ICemal LTker Urn Sultançıftlıjı Köyfl VavlaSk. No 14 tjmramye Gaa Mah BarborosSk No USultanbeylı FanhCad.No 11" Suîtanbeylı Ihlamurtu>u MtmşehırMah \lemdagCd No 152İJtnranıye Y Dudullu .M«mda| C i No 64-0mr AtatûrkMah >Ukıbç Sk. No 218 Cmr TefenüzMah EnsarCd No 11 Sultanbeyiı ÇakmakMah MıthatpaşaCd No 1932-Ümr Y Dodullu Mah Natoyolu Cd. No 89 ÜIBJ Çakmak Camı Sk No 3 ^-Ümranrye LvîalCd EmrahSk No 7Sangaa IhlamurkıryuAlaııda|Cd No 1361™ Kayışdaiî Mah Bûlen Sk So 32-Kadıkö\ EskıAokaraAsfaltıNo 46,Ümr Tnazıler Mevkıı E_^nkara \si No 67Î'mranıye Sangazı ICöyü No 671-Sangaa lilubatlı Hasan Cd 651 Par 9,10 Paf Samaadna Erenköy Gumrük Vlah (Carşısı Interpol Tır Garajıçı Y Dudullu Modoko San Sıt 3 Cd No 224-lmr Dudullu Bostancı Yolu 7 BenşarSok No I-Ümr Sangaa Meclıs Mah Cemal Gûrsel Cad. No 13 AlandagCad.SileCad.No 10-Ûmr k. ., . SangaziKöyüSapakMahİDönûCadNo6-0ınr. ' • V Karanı Mah Y Seüffl Cad. No 8 Samandıra Orgamze San Bölgesı AND San. Stlea T ÇakmakMah İsükbalCad Se)TCkSok No 87-Ümr AlemdaJ Koyü Horozlu S E OJlu Mah No 22-Ümr Çakmak Mah. Memdag Cad Tepeustû No 15-Cmr K Dudullu MÇıfflık Cad No 39-Lmr Suîtanbeylı Kö)u Çarşı Içı No 32-Suhanbe>h M AkıfEnoy Mah FatıhCad No "5-BSultanbeyh Kayışda|ıMah KDagıNurettınSok No 8-Kadıkö) Çayırönû Mevkıı \lemdag Cad No Bıla Y Dudullu Kemerdere Me\kıı \lemdag Cad 963 Parsel • Cmr ^ Dudullu Samandıra Yolu No Bıla • Cmr GazıMah BarbarosCad No !7-Suhanbe\lı \ Dudullu \lemda| Cad Meral lş Hanı No 136-20 A Dudullu Mah Ihlamurkuju \ u n Cad No 9-0mr S Çıftlıgı Köyü Sevılav Sok No 1 -Ümr Btriik Mah. YeşJdenre Qd No 46-A Oudnlhı' AlemdajCadNo 138-6-Lmranıye MAkıfMah FaBh Bulvan No 125-C - Suîtanbeylı ÇakmakMah MemdagCadTCstüNo 13-Lmr A Dudullu \ lstanbul Çarşıa &Blok-Umr Y Dudullu Çekmekov Sapagı No 13' -Ûmr ADudunu Bniik Mah SairNedraiSok.No 24-Cmr ÇakmakMah Tavukçu Yolu Cad No 21-C-Ümr S Çıftbfı Uyt Atendal Cai Kîdıro Sok. No 1-Üns Mamurtaiyu Tepe Sok - Ümr EmekevlaMahGOsmanraşaCadNo 3-Kadıkö) Y Dudullu Banş Sok. No 1-Kadıköy ÇamhkMah AlemdajCadCıhanSok No 35-Cmr Vaisfel Armatdr San. Yanı No 2-Samandm Çakmak Mah. Araa Cad. GülerSotNo I6-Ümr Kayısdağı Mah Lslu Cad No 47-1 - Kadıköy Samanto Selrnı SL No 32 - Kartal Y Dudullu * Yavuz Mah. M F Çakmak Cad No 17-0mr. Y Esenşehır Mah Prianta Sk. No 20-0mr A.DuduUu Karadenız Cad Kasamonu Par No 22-ÜBr. \dem Yavuz Mah M F Çakmak Cad. No J-Omr. SanlıurtaCad No 19-Sıâanbeyb VLAbfMah ZıyaÜlhakCadNo 29-A-Sultanbevh ÇamlıkMah AlemdagCad CıhanSk No 35-Çekmeköy Alemdag Koji Fıdan Sok. \o Bıla - Ûmr EskıAnkaaCadNo 5Hmr AlemdaJCıdNo 122-Ümr Köymenkent Banu Sok. No 9-Ûmr Çamhk Mah. Alemda| Cad. Cıhan Sok. No 35-Ümr KayTşdagı Mah. UsJu Cad No 28-Kafcköv YDudullu ModokoSan.SH Sok.No 175-Ümr YDudullu Esenşehır Ateş Sok. No 22-Ümr TReısMah HamıdryeCadtkbalSok -Sulonbeyh lmesSanSıt305Sok.No8-Ümr Soğukpmar Mah. Adera Yavuz. M Kemal Cad No. 7-Gmr. MJUofMah FatihadNo 78-Suttanbeylı YDudullu Sarmaşık Sok. No Bıla-Cmr YDudullu Alemdat Cad No 4-Ümr KamhkdaePmarSok.No 40-Kartal SHMdnKöyüNo Bıla - Samandıra »lAkif Ersoy Mah. Yılmaz Sok. No, 3-A - Sultanbeyh Turgut Reıs Mah Fanh Bulvan No 175-Sulanbeyh Cazı Mah Selçukhan Cad No 12-Sultanbe)lı GaaMah.SelçukhanCadNo n-Sultanbevlı Y Dudullu Uemdat Cad No 169-tmr 41emda|CadNo İO-Lmr MemdagCad llvasoglu lshanı No 41-Otnr ÇakmakMah ÇamlıkvohıuzcnNo 19-Cmr Çakmak T Cstû Memdag Cad No 32-A. Dudullu E Ankara \sraltı No 1 ""-Lmr tmes San SıL \Blok 10" Sok No 43-Dudullu Gan Mah FatıhCad Çıftlık Sok No 44-SBe>lı Modoko San Sıt 5 Sok No 108-Cmr YDudullu Mah Nato Yolu Koçak Cad No 6-Cmr Nalo Yolu Cad Çılek Sok No "-Umr Y Dudulhı Mah Nato Yolu Cad Koçak Sok No 6-Cmr. Ferah Mah Ferah Cad No 6-Cskûdar todagCad No 46-Y DudulluUmr Y Istanbul Çarsısı B Blok No 3-"3 - Lmr 4 EsenşebırMah CengıznaaCaiNo 48-Cmr 4 Esenşehır Vfah CengızhinCad No 48-Lmr 'NDAN Dönemi 1992.93 1993 1993 1992.93 1993 1993 1993 1993 199193 1993 1993 1993 1993 1992$ 1993 1993 1992^3 1993 1993 1993 1993 199}, -' , H B •' 1993 " W93, < 1993 1993 1992 1992 1993 1993 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 1993 1993 1993 199253 1993 1993 1992 1993 1993 1993 1992/93 1993 1993 1992S3 1993 1993 1993 1992 1993 1992/93 1993 199293 1993 199293 • 199293 1993 1993 1993 1993 1992 1993 1993 1993 1993 19» 1992 1993 1992/93 1992 . 1993 199293 199293 1993 1993 1993 1993 1992,93 1993 1993 1993 1993 1992,93 1993 1992 1993 1993 1992,93 1992,93 1993 İLANEN TEBLÎĞ \frpmı No'i DV GStpDVfon GStpFonDV KurVGeçV GStp.Foıü)V SrpDVFon. Stp D V Fon StpDVFon apDVF«L,ICDV KDV.Stp Stp Stp-Fon GTıcKazFon GGeçVGvFonDVSlp G Stp Fon.D V Ceza GVFon KDV GStpFon,DV , GStpJCDV.Ceza GSq>FonJ)V GStp.Csza 'T *"." G5tp > a .' ' E " ' * 1 KDV GTK.Fon. GelV.Fon GelVJon GStp KDV GdV.Fon KDV GStp.Fon.DV KDV Ceza GelV GStpJon GTKJon KDV.GStpDVMCeza Ceza Ceza GGeçV G Stp D\.Fon .Ceza YG\ Jon.D\,GStpJ(DV KDV G5rp.Fon.,D.VJCDV YGV.Fon.DV GKDVD\.GTK..Fon.Ceza GGeçV.Ceza GStpDVJm YGVJonDV,Geç.V. GStp Ceza Y.GV,G.StpJ)VJr oiL Ceza GKDV'DV KDV.GStpDV GVJon.DV GStpDVFoa GVFotuDVCea GStpJonDVGVGGeçV GVGGeçVfon4)V. GTıcKazJon YGVGGeçVFonJ)VCeza.Slp GVfon.DVGec.V Sffl KDV. Ceza StpDVJonjmV StpDVFon GVF00.DV GTicKazJon-.GKDVD.V GStp^VJon. Stp Foo-DV Ceza GStpJon. StpDVJonGVGeçV. YGVJonDVGecVCeza GTıcJ[az..Foıı. GVDV.KDV GVJOILDV . StpJon.JCDV GVJonJ^V.GStpGeç.VD.V GVJonJDV,GSlpGeçVD.V GTıcKaz G StpDVFon. StpD\FonJCDV,Ceza GStpDVFon GStp fon DV,GelV, Ceza GTKJon GStpJon.,DV Ceza GStp-DVJon. YGVJonDV,GStp GStpJon.DV YGVJonJ)VJCDV KDV,DV.GStp GStpJonDV Kurum,Fon.,D V XGeç V G Stp. GelVGççVFon.,DVGStp Ceza Sangazı \ ergı Daıresı mükeileflenne aıt ohıp. adlanna 6183 »ayılı A \ T L1 H T hükumkrme gore dûzenlenen ödeme omrlen büınen adresiennde butunamamalan nedenı ıle teblıg edılememış olup TıkipNo 93/3651 93(1^35 95 17629 96(16149 93(9999 95'19IO6 95'18102 95'151O8 95 18119 9M85O1 95(18508 95/18509 95/18512 93/3475,15494 95 17328 95/19625 95/15491 95/12711 95/12727,12728 95/16156 9516513 95/16517 , 95/16557 95/1058 ' ' . " »5fl«74 "'' ! v l ' ' 95'16584 95/16597 95/16599 95/17496 95/17509 95-17533 95,17544 95,17564 94/3499 95/17574 95'17586 95'17593 95/17655 95/17662 958861 9 5 « 95/8889 95X891 94/17818,17819 933810J8O9 951160 95,1157,933820,1079 93'14576 951177 95/1171 93(3825 9VM574 93/1208 94/1202 93/14579,1207 95/1193 93/14581 93/2054 93'14588 95JÜ614 93/4595.14594 93'14584 93/14597 930489 95,'8628 9314602 95/8642 95/8656 95/8669 93/3500,95/8676 9114620 93,3502 9M513 93/16016^5/12314 95/12481 95/12318^512,1609 93/16020 93/16022 93/3510,93/16026 9316023 95/12476 93/16043 93/3528 95/8582 93,3541 95 12452.12453 932012 942214,4972,14871 93,16882 95'13469,93/14887,134 95(13467 94(11265 93(4425,16493 9513496,13497 95/4425,3492 95<15005,93 16496.164 93 10953 93/10956,13342 93/14449,3344 93/14450,14448 213 sayılı \TJK'un S0Î-I06 mad- delenne ısonaden ılgılılen ılan tanhınden başlavarak bu a> ıçensınde daırermze bızzat \eya bılvekale müracaaı ctmelcn veyıhot taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresmı büdtnlmes balıode kendılenne sûre ıle tebhg yapüaagı btr ayın DHaiMDOa ıı uracaatta bulunma™ ve adreslensi bıldırmeytnlo hakkmda ış bu ılanm neşn tanhmdeo mbaren bar ay sooun Basın 5T764 &tcbhgyapı!nnşsa PENCERE Giineşin Mağrıptan Doğması Yakın... Şırazlı Şeyh Sadî "Gülıstan"öa 'Hemedan Ka- dısı' üzenne bir öykü anlatır. • 12'nci Yüzyılda -bugünkü dünyamızda görüldü- ğü gibi- eşcinsellik revaçtaydı; Hemedan Kadısı bu zamanda bır nalbant çocuğuna âşık oldu; Şeyh Sadi'nin deyişıyle "başı ezilmiş biryılan gibi" kıv- ranıyordu. Durumdan haberti genç nalbant birgün Kadt'nm yoluna çıktı, ağzına geleni söytedikten son- ra adamı hırpaladı; ama kadı umursamadı: - Arap illerinde derterki sevgilinin dayağı kuru üzüm gibi tatlıdır. Mahkemede çalışan akiı başında birkaç kişi Ka- dı'y1 uyarmak istediler: - Oğlanın ne külhanbeyi olduğunu gördünüz, bu sevdadan vazgeçin!.. Kadılık makamı büyük- tür, elli yıllık adınızı kirtetmeyin. Kadı yanıtladı: - Muhabbet ayıplamakla zail olmaz, zenciyıkan- makla beyaz olmaz. • Sonunda Hemedan Kadısı amacına ulaştı; Şeyh Sadi diyor ki: "Demir kollu terazi gibi olanlar bile altını görünce baş eğerter." Kadı, nalbant çocuğuyla bir gece buluştu, dur- madan şarap içryor, zaman geçmesin diye dua edi- yordu; ancak Padişah otan biteni haber almıştı; sa- baha doğru Kadı'nın konağını bastı; bakıp gördü kı mumlarsönmüş, kadehlerkınlmış, şaraplardö- külmüş, Kadı dünyadan habersiz sızıp kalmış... Padişah Kadı'yı uyandırdı: - Kalk, güneş doğdu. Kadı gözlennı açınca işi anladı, Padişah'a sor- du: - Ne yandan doğdu?.. - Maşrıktan (doğudan)... Kadı: - Elhamdülillah, henüz tövbe kapısı açıktır, çün- kü hadis-ı şerifte "güneş mağrıptan (batıdan) do- ğuncaya kadar tövbe kapısı kapanmaz" buyurul- muştur. • Padişah yutmadı: - Sen, dedi, artıkhelâkolacağını bildığın için töv- be ediyorsun. Bu tövbenin yaran yoktur. Çünkü Kuran-ı Kerim 'de "onlar öfkemizi görünce iman etmiş oldukları için o iman faydasızdır" buyurul- muştur. Köşklere kement atamayacak duruma geldikten sonra hırsızlığa tövbe etmenin yaran ne?.. Kadı arlanmıyordu: - 'Senden usandım' dıye benden kolununye- nini silkıyorsun, ama böyle yapsan da eteğinden elimi çekeceğımi düşünme!.. Padişah: - Başkalan da görüp ıbret alsınlar diye seni ka- le duvanndan aşağı attıracağım. Kadı: - Ibret göstermek istiyorsan, benim günahım- la suçlanan bir başkasını kaleden aşağı at kival- " nız halk değil, ben de ibret afaytm. - - h ' uu S ib • : . Edepsizliğin sonu yok!.. Her ahlaksız. suçunun hamalıdır; ancak ben merak ediyorum: Türkiye'de güneş ne zaman mağrıptan doğacak?.. Çünkü kıyamet yakındır. ACI KAYBMIZ Harp Okulu mezunu (Emekli Levazım Albay Sicil No: 291939-29) Değprli Babamız H. YAŞAR ÜREGÜL'Ü kaybettik. Merhumun cenazesi 27.11.1998 (Cuma günü) Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Eşi: BAYAN YAŞAR ÜREGÜL Çocuklan: TÜRKAN - TURGUT - TARIK Arkadaşımız TARIK AKAN'ın sevgili babası H. YAŞAR ÜREGÜL'im vefatından dolayı ailesine, yakmlanna başsağlığı diler, merhumun anısı önünde saygıyla eğiliriz. DOSTLARI Merhumun cenazesi 27 Kasım 1998 Cuma günü Ataköy 5. Kısım Camii 'nde kıhnacak öğle namazını takiben Zincirîikuyu Mezarlığı 'nda toprağa verilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog