Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 1998 PERŞEMBI 18 SPOR Karşılaşmayı bir hafta sonraya erteleten îtalyanlar şimdi de maçı 'tarafsız sahaya' aldırmak için harekete geçti Juventus lıâlâ UEFA kapısındaCUMHUR CANBAZOĞLU ROMA/TORİNO - Türkiye'deki •anti-ttahan" hareketler nedeniyle dün oynanması gereken Şampiyonlar Ligi B Grubu maçını gelecek haftaya erteleten Juventus. şimdi de maçın tarafsız sahaya ahnması ıçin UEFA nezdinde girişimlerini sürdürüyor. Fiat fabrikalannın ortaklanndan ve ağabeyi CAgnelli ile birlikte Juventus kulübünün onursal başkanlığını sürdüren Umberto AgneUi, medyaya yaptığı açıklamada, "Yedi giin içinde bir şey değişmez. İstanbul'da maç oynamak zorunda kalraak îstemjyonız"dedi. Juventus, maçın tarafsız sahaya ahnması için UEFA'ya resmı başvuruda bulunurken kulübün profesyonel yöneticısi Genel Sekreter Luciano Moggi ise sağduyulu' Italyan vatandaşlarına yönelik bir eleştiri getirip "Eğer İstanbul'a gidersek otekien stada giderken bineceğinuz otobüse gelsinkr. Onlarla birlikte yolculuk edetim, bakalım can güvenliği var mu yok rau?" şeklinde konuştu. Juventuslu bir diğer yönetici, Bettega ıse olayın politik açıdan çözümlenip maçın ondan sonra oynanması gerektiğine dikkat çekti. Değişiklikyok Torino halkı ve Juventus taraftarlan ise TV görüntülerine dayanarak yaptıklan açıklamalardâ, "İstanbul halkı kızgın. Maça gitmek istemiyoruz. Juventus'u Türkiye'ye göndermesinler. Bunu kesinükle yapmasınlar" şeklinde konuştular. Galatasaray'dan karşı atak Şaşırtıcı karar çıkmaması için kollan sıvadılar ARİF K1ZILYALIN \ Galatasaray, UEFA'dan 'ikinci bir' olumsuz karar çıkmaması ıçın kollan sıvadı. UEFA'nın Galatasaray'la Juventus arasın- dakı Şampivonlar Ligı maçını erteleme karannı yeterlı bulmayıp bu 90 da- kikayı tarafsız bir saha>a aldırmak isteme- sının ardından harekete geçen San-Kırmzı- h yöneticıler, günübirlık tsviçre'ye giderek UEFA yetkılilen ıle görüştüler. UEFA'nın Cene\Te'dekı merkerını zıyaret edip pazar- tesi günü alınan kararla ılgili ıtırazlanru dı- le getıren Galatasaray Başkaru FamkSüren ve Asbaşkan Mehmet Cansun. A\ rupa Fut- Basın tahrik ediyor Spor Servisi - Galatasa- raylı yöneticıler, Türki- ye'deki antı-ltalyan hare- ketlen değışık boyutlara ta- şıyan gazete ve TV'lere de tepkı gösterdiler. Özellikle gûnlükbir spor gazetesın- de yeralan ve UEFA'ya yö- nel'ık *E_ Eşekler" başlı- ğının. ortamı ıvıcegergın- leştıreceğını voırgulayan yöneticıler, bir TV kanalı- nm AbduBah Ocalan'a gra- fik çalışması ıle Juventus forması gıydırmesinı de -İtalyanlarve UEFA'nın is- tediğj kanıt Rka ediyoruz. Ancak medya bize gereken vardımı sağlamıyor" dıvc değerlendırdiler. bol Federasvonlan BırlığYne, Türkiye'de maçın oynanmaması için herhangi bir ne- den yok. Tehlike söz koousu değjl" mesajı- nı da verdıler İstanbul'da, ama! UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner ise Galatasaray Baskanı Faruk Süren'e yap- tığı açıklamada. "Eger biz maçı tarafsız sa- haya atmak isteseydikpazartesi aksamıka- ranmızı verirdik. Biz maçın İstanbul'da oy- nanmasını istiyoruz. Ancak gerekü sakin ortam varatılmah. Yoksa yeııi bir değerlen- dirme \apmak zorunda kaiınz" dedı. UEFA Genel Sekreten Aigner, kendilen- ne Tiirkıye ve Avrupa'nın çeşıtlı ülkelenn- Bunlar eşsoglu esek! Kirii oyuiun ilk admH « « « — - » . Juve'nin hocası Lippi yine azıttı , 4 Jtncnl«>. kinıi, l>rckt»r!i I ıjıp. JJJ" Wfn DüniW 0 IHBÇI I8nBlMixjUBiıii.ıcı'Afjhkucfick.-nxNninl.cn- Özellikle spor gazeteleri verdikleri başlıklarta l'EFA'nın tepkisine neden oldu. de yaşayan Tûrk vatandaşlanndan tehdit ve hakaret telefonlan geldığını belirtirken bu telefonlann bazılanna baskan Sûren de ta- nıkoldu. Sürendaha sonra akşam 20.00 uça- ğı ileTürkiye'ye döndü ve UEFA'daki geliş- meleri anlattı. Terim: Değişmez G.SarayTeknik Dırektörü FatihTerim ise UEFA'nın verdiğı karardan dönmeyeceğini ve maçtn oynanacağına ınandıgını söyledi. Tenm, "Son durum budur. Bundan sotıra- ki yaranlacak durum, ağır ve haksız olur. Biz mantıklı oJarak sakin olarak bizden sonraki kulüplerin de menfaadannı dü- şünmek zorunda)u. Ancak onlann uyunla- nna çanak tutmavız. Şenes Erzık hakkında kötü konuşmam. Ta- nıdığım. bildiğim şüp- he etmeyeceğim bir insan. türkiye \e G. Saray adına çalış- mıştır. Ö tip iosanlar kazanılmalı" dedı. Futbol Federasyonu da tepkilerini dile getir- mek üzere, UEFA'dan vanna randevu talebin- de buhındu. Federasyo- nun, UEFA Genel Sek- reteri Aigner ıle yapma- sı planlanan görüşme ıçin Cenevre'ye, Baş- kan Ulusoy ıle üyeler SelamiOzdemirve Me- tüı Kazancıoğlu gide- cek. Deviet Bakanı Yü- cel Seçkiner ıse ttalya Spor Bakanı Meland- ri'yı maçı birlikte izle- mek için İstanbul'a da- vetetti. GÖRÜŞ / DOĞAN HASOL Biraz Düşünelim Medyanın bir bölümünün kışkırtması ve hükümetin de olan bıtene goz yumması ve belki biraz da teşvi- kiyle yeniden garıp bir dönem yaşıyoruz. - Parasını ödeyerek getirttiği Italyan meyvelerini ezip kılıçla parçalayanlar, - Sokakortasında italyan malı motosikletini, buzdo- labtnı yakanlar, - Yoldan geçen otobüslen tekmeleyenler, - Italyan bayrağmı yakanlar, Ankara'da Büyükelçilik tabelasını söküp yere atarak üzerinde tepinenler, - Savaş çıglıkları atanlar, - Linç etme ginşıminde bulunanlar - Başkent Ankarâ'nın göbeğinde, Italyan Büyükel- çiliğı önünde Kuvayi Mılliye kıyafetiyle kılıç çekip ha- vaya ateş açanlar, - Ve bu kavgacı görüntülere yayınlannda gece gün- düz tekrar tekrar yer vererek fevrı davranışlan körük- leyen ve sanki Türkıye'nin her yanı kargaşa içindey- miş izlenimını veren televizyonlar... - Yine, siyasetle sporu birbirine karıştınp bir maçı ci- hat havasına sokan basın-yayın organlan, - Ceza Yasası'nın idam cezasına ilişkin maddeleri- ni degiştırıp bolucübaşını hukuksal yoldan istemek yenne halkı coşturmayı, taşkın gösterileri destekle- meyi, kısacası dış politıkayı iç politıka malzemesi ola- rak kullanmayı yeğleyen bir hükümet ve siyasal parti- ler... Italya'ya çatarken, dış dünyaya bütün Türkiye'yi bir kargaşa ortamı olarak gösterenler... Kaş yapayım der- ken göz çıkardığmızın farkında mısınız?.. Kalya'nm. bmlerce insanımızın katili bir terör örgü- tünün başına kucak açması Türkiye'de doğal olarak herkesı çileden çıkanyor. Ancak bilelim ki bu görüntü- ler, çok haklı okjuğumuz bir konuda, Avrupa kamuoyu- na yanltş izlenımler vermektedir. Bir haklı davanın an- latılması için bundan daha kötü bir yol izlenemezdi. Işte, UEFA'nın Galatasaray-Juventus maçı konu- sunda aJdığı erteleme karan Juventus'un baskısından çok, Avrupa'ya verdiğımiz bu izlenımler sonucunda çıkmıştır. UEFA, sporun güvenli bir ortam içinde yapıl- masının soramluluğunutaşır; herhangi bir risk gördü- ğünde önle'nını almak zorundadır. SergiIeTen görüntüter karşısında Türkiye'nin adeta biryangınyenne dönüştüğü izleniminı almış olması do- ğaldır. Erteteme kararından Juventus'un da çok hoş- landığını sanmıyorum. Onlann beklentisi bu maçı Tür- kiye dışında bir yere taşımaktı. Akıldış oavranışlarla bir yere vanlamayacağı açık- tır. Akılcı çözümler her zaman duygusal çözümlerden dahaiyior.YıllarönceKıbns'aveYunanistan'ayöne- lik savaş çıûlıkları arasındadönemin Başbakanı lsmet Inönü'ye "Çızmenigiy Paşam" dediklerinde, eski as- ker Inörû, 'Çizmemyok, aklım var" demişti. UEFA'yı Italyan ^şağı ilan eden, Şenes Erzik'i suçlayan, Ga- latasara"/a Şampiyonlar Lıgi'nden çekilmeyi öneren akıldışı yaynlar yerine, davamızı destekleyecek akla dayalı çczürler üretelim. Lütfen biraz sakin olalım.. Ve düşüne ım Geleiin ısin Galatasaray cephesine... Maçın ertelen- mesi Gaatasaray ıçin kötü olmuştur. Yapılan hazırlık- lar boşa grmiş, bir zemberegin boşaiması gibi, kon- sahtrasyor dağıtmıştır. Bu durumda Galatasaray'ın pazar g i n i Ig lıderi Beşiktaş'la yapması gereken ma- çın Feüerasyon'caertetenmesi olumlu bırkarardır. Bu- na karşa- Gaatasaray'ın işı yine de çok zor, çünkü bü- tün göze: jzennde... Biraz abartarak söylersek, Galatasârey şimdi Türkıye'nin umudu. E-mai: nasmim7 a ibm.net Fax:(9212)2113420 Juventus'un yıldızı aynı şeyi söyledi Zidane: İstanbul'a gitmeyeceğim TORlNO (Reuter) - Juventus'un Fransız yıldızı Zinedin Zidane, "Ka- ranm kesin, İstanbul'a gitmiyorum" dedi. Torino'da takımı ile birlikte ant- renmana çıkan ünlü futbolcu, dûzen- lediği basın toplantısında, Abdullah Ocalan nedeniyle Istanbul'un Italyan takımlan için büyük risk taşıdığını be- lirterek "Bu benim şahsı görüşüm, ts- tanbul'a girmeveceğim.Ama arkadaş- larun da benim gibi düşünüyor" dedı. Zidane, UEFA'nın tarafsız saha olayı- na daha sıcak bakması gerektiğini de vurguladı. TlR,Ali Sami Yen Stadı'nın arkasmdaki otoparkta poüs konımasında bekletiliyor. (KEREM KAÇARLAR) UEFA istedi, TIR kaldı KEREM KAÇARLAR İçinde Şampiyonlar Ligi malzeme- lerinın bulunduğu UEFA'nın TlR'ı Ali Sami Yen Stadı'nın önünde Juventus maçını bekliyor. Türkiye'yi terk ettiği yolunda haber- ler çıkan UEFA'ya ait TIR, Alı Sami Yen Stadı'nın skorboardlu tribününün arkasmdaki otoparkta polis gözetimin- de dururken Galatasaraylı yöneticiler, "UEFA yöneticileri, malzemeteri taşı- yan TIR'ın Türkiye dışına pkmasıaa izin vermedi" dediler.CenevTe'deki UEFA merkezinın TIR olaymdan ha- bersız olduğu ve "aracın Tûrldye'yi terk etme'' ginşınîınin daha başlama- dan durdurulduğu da öğrenildı. Salı gü- nü stattan sökülen malzemelerin yük- lendiği lngiliz plakalı TIR'ın Çoban- çeşme'de bulunan Londra Camping TIR Garajı'na götürülmek istendiğı, ancak Galatasaraylı yetkililerin "TIR burada kalsuı. Bizgûvenliğini sağLanz" demelen üzerine stadın otoparkında kaldığı da bıldirildi.Aîı Sami Yen Sta- dı Müdürü Hamit KaşeG, 2 Aralık Çar- samba gününe ertelenen Galatasaray- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı için stadın hazır olduğunu söyledi. Hamit Kaseli, "UEFA'nınTIR'ı'stat otopar- kında bekliyor. Buradakiyctkililerdün (önceki) maçın iptali üzerin« stat k;ine kurduklan malzemeleri TIR'a yûkle- diler. Onun haricinde de geiişen farkb bir ota> oimadı" dıye konustu. Interstar 'Erteleme iki kulübün karan' Spor Servisi - Şampıyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan ve tnterstar'dan naklen yayımlanan Rosenborg-Athletıc Bılbao ma- çını anlatan spiker, UEFA tara- findan 2 Aralık tarihine ertelenen G.Saray-Juventus maçının her ı- ki kulübün ortak karan ve ısteği sonucu ertelendiğini söyledi. Gecenin maçında ise Rosen- borg, A.Bilbao'yu 2-1 yendi. Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Isveç'e deplasmanda 26 sayı üstünlük sağladılar Basketçilerimiz farka gitti İsveç: 64 - Türkiye: 90 SALON: Delfinen HAKEMLER: CarlJungebrand (6) (Finlandiya);Vladi- mir Okhrimenko (4) (Rusya) İSVEÇ: Hakan Larsson (4). Jonas Larsson (4) 2, Blom (4) 3, Gehrke (5) 9, Stumer (6) 22, Hakanson (4) 5, Bergstörm (311, Sahlström (6) 17, Aulander (4) 3. Lundahl (4) 2 TÜRKİYE: MirsadO) 15. Orhun (8) 25. Harun (6) 7, tb- rahim (7) 12, Hüseyin (6) 5, Tamer (7) 9, Haluk (6), Ufuk (6) 10, Hidavet (7) 7, Orhan (6) ILKYARI: 39-27 (Türkiye lehine) LULEA (Cumhuriyet) - Basketbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde deplasmanda karsı- laştığı lsveç'i 26 sayı farkla 90-64 yen- di. Karsılaşmaya hızlı başlayan ay yıldız- lı ekibimiz, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ele geçirdı. Yaptığı iyi savunma ve hücumda Orhun'un et- kıli oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan milliler, 10'uncu dakıkayı 10 sayı fark- la 21-11 önde geçti. Daha sonraki daki- kalarda Orhun'un ıyı oyununa pota altın- dan katılan Mirsad ve Hüseyin'in basket- leriyle fark bir anda 15 sayıya kadar çık- tı. DevTenın sonuna doğru Sahlström ve Stnıman çabalanyla farkı 8 sayıya kadar indıren İsveç karşısında millılerimiz, ilk yanyı 39-27 önde kapatmayı başardı. tkınci yanya da iyi başlayan taraf yi- ne milli takımımız oldu. Özellikle sa- vunmadakı gayretiyle rakibine kolay hü- cum şansı tanımayan ay yıldızlılar, hü- cumda da karşılasmanın yıldızı Or- hun'un sayılanyla farkı her dakika daha da açarak 34'üncü dakıkada 28 sayıya (68-40) lcadar çıkardı. Maçın son dakikalannda genç basket- bolculanyla mücadele eden milliler far- kı korumayı bildi ve sahadan 90-64 ga- lip aynldı. Bu sonuçla 6. maçında 5 galibiyetini alan milli takım grubunda Itah/a'nın ar- dında ikinci sıradaki yerini korudu ve Avrupa Şampiyonası'nda fınallere katıl- ma yolunda büyük avantaj yakaladı. • Fenerbahçe, Dardanel'le anlaşmaya varırken 1 H tek sorun kadro dışı bırakılan futbolcular gelişi Kemalettin'e bağlı HtLMİTURKAY Fenerbahçe'nın uzun süredir gündeminde yer alan Çanakkale Dardanelsporlu Tamer'in transferi Kemalet- tin'e bağlandı. Dardanelspor yöneticilen Tamer'ı Fener- bahçe'ye vermeye hazırlar. ancak bu transferi takas yo- luyla gerçekleştirmek istiyor- lar ve karşılıgmda istedikleri ısım ise Kemalettın. Erkan ve Selahattin Fenerbahçeli yö- neticıler de Dardanelsporlu yöneticılerle anlaşmaya var- dılar. Tamer'e karşılık Sela- hattin'le Kemalettin'i satılık, Erkan'ı ise kiralık olarak ver- meye hazır olduklannı belir- terek "Siz futbolcularia anla- şın"mesajını verdiler. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolculardan Er- kan ve Selahattin, Dardanels- por'a gitmeye hazırlar. Ancak Kemalettin bu kulübe gitme- ye şimdilik sıcak bakmıyor. Bu kulübün sıralamadaki ye- rınin kendisini ürküttüğünü ifade eden tecriibeli futbolcu, "Gelecekte ne olacaklan beili değJL Yine de onlarla görüşe- cegim. Dardanelspor'dan ön- ce banaAnkaragücü'nün tek- lifı vardı.Ancak bonservis be- delimi duvduktan sonra ko- nuyu askıva aldüar" şeklinde konustu. PAF4akımıyIa çalış- malannı sürdürdüğünü kay- deden Kemalettin, "Biz ken- dimizi her an oynavacakmış gibi hazır tutuyoruz. Ve her türlü teklife açığız. Ancak profesyonel futbolculanz ve bir yere giderken kendi gele- ceğimizi de düşünmek duru- mundayız" dedi. Löw Marmaris'te De\Te arası kamp arayışla- nnı sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Löw, dün Mar- maris'te SerkanAcar ile bera- ber incelemelerde bulundu. Sahayı ve tesisleri çok beğen- diğini söyleyen Alman teknik adam. "Kalacağunız otel ile antrenmansahalan arasında- ki uzaklık sorun varatabilir" dedi. " Öte yandan, 1907'nin "Na- sü bir Fenerbahçe istİTOrsu- nuz" adı altında düzenledığı panel bugün derneğin merkez bınasında gerçekleşecek. Kemalettin. Dardanere gitmeye sıcak bakmıyor. C ü n ü n i c i n d e n • Tiirkiye'nin yanı sıra Isviçre, Rusya. Ro- manya, Slovakya ve Hırvatistan'm katılacağı Avrupa Bayanlar Tenis Takım Şampiyonası bugün DarûşşafakaTesislen'nde başlayacak. • Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK). 8 yıl- lık eğıtıme katkı payının 5 trilyon liraya yak- laştığı açıklandı. • 1907 Fenerbahçe Derneği'nin düzenledi- ği "'Nasıl bir Fenerbahçe istiyoruz" konulu pa- nel bugün saat 19.00'da Levent'teki dernek merkezinde yapılacak. • Çin'in başkenti Pekin, 2008Yaz Olimpıyat O\-unlan'na aday oldu. • Kayserispor antrenörü Tuğrul Çakır, dün şeker koması teşhisiyle kaldınldığı Erciyes UniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'nde ve- fat etti. • Dün koşulan Adana at yanşlarında 1/4/4/1,10/6 altılı ganyan kombinesini bilen- ler 60 milyon 604 bin 500'er Hra kazandılar. TENtS KULtS / ZÎYA IŞIKÜSTÜN Avnupa Takım Şampiyonası Kış sezonunun, uluslararası etkinlikleri bugün Ba- yanlar Avrupa Takım Şampiyonası maçlanyla başlıyor. Maslak'taki Darüşşafaka Tesıslen'nde oynanacak kar- şılaşmalara, Bayan Tenıs Milli Takımımızla birlikte, Rusya, Romanya, Isviçre, Hırvatistan ve Slovak- ya ekipleri katılıyor. İki grup halınde, lig usulü devam edecek olan tur- nuva, pazar günü grup birincilerinin final maçıyla sp- na erecek ve birinciliği elde edecek olan ekip bir üst gruba geçecek. Maçlar, bu turnuvanın statüsüne gö- re iki tek ve bir çift müsabakası olarak oynanacak. Engin Kratzer'in yönetiminde hazırianan milli ta- kımımızın dört elemanı TED Kulübü'nden, Gülberk Gültekin, Ipek Şenoğlu, Sedem Özlü ve Duygu Ak- şrt. Son milli maçlann çoğunu Gülberk'le birlikte oy- nayan Akşit, kısa bir süre önce TED'e transfer oldu. Milli takımda bir numara olarak Gülberk oynayacak. İki numara ve Gülberk'le birlikte çift maçını oynaya- cak tenisçi içinse Engin Kratzer son ana kadar kesin karannı vermrş değildi. Ipek'le Duygu arasında bir ter- cih yapacak. Bu turnuva için Amerika'dan gelen Ipek'in formda oluşu forma şansını arttırıyor. Gül- berk'in son bir buçuk ay içinde yurtdışında uluslara- rası tumuvalar oynaması ve aldığı iyi sonuçlar final için bir ümit ışığı olarak görülüyor. Ancak rakiplerimizin ge- çen yıldan daha güçlü olduğunu unutmamak gereki- yor. istanbul'a gelen milli takımlarda bulunan tenisçile- rin altısı, ITF "Uluslararası Tenis Federasyonu" sıra- lamasında ilk 150 içinde yer alıyor. Derecesi en iyi olan ise sekseninci sırada bulunan Isviçreli Gagliar- di. Genel sıralamada en iyi durumda olan takımda M. Hingins'in uyruğu olduğu Isviçre. Ancak Sandu gi- bi çok iyi bir oyuncuya sahip olan Romanya da çok iddialı. Rusya, Hırvatistan ve Slovakya da teniste iyi düzeyde olan ülkeler. Bu bakımdan önceden bir fa- vori belirtemek zor. Ancak ilk günün maçlanndan son- ra ekiplerin gücü hakkında bir fikir sahibi olabilece- fliz- Erkekier Avrupa Takım Şampiyonası milli maçlany- sa 3-6 Aralık tarihlerinde TED kortlannda yapılacak. Türkiye'nin yanı sıra turnuvaya şu takımlar katılacak: Avusturya, İsveç, Belarus ve Gürcistan. Hentbol Milli takın; 2. yanda kazandı Türkiye: 28 tsrail: 26 SALON: 75. Yü HAKEMLER: Alexandt Kowachov (5). Michael KL wachov (5)(Moldavya) TÜRKTYE: Nevzat (6), Ömt (6)3, Serdar (6)3, Mustaj (7) 7, Okan (5) 1, Cengiz (7) Korel (4)1, Ahmet (5)1, Utk İ 66 > 5 ^ SRAtL: Boros Henko (4 Prozan (5)3, Butanco (6)t Duvadan (5)3, Ruban (7) Raisan (4)2, Rai (3), Yasl (5)3, Arel (4)2 ILKYARI: 14-15 (lsmilleh ne) DtYARBAKIR (Cumhur yet)-Hentbol Erkekier Dün> Eleme Grubu maçında Türk ye, Israil'ı 28-26 yendi. Voleybol G. Saray îsrail'e gitt Spor Servisi - Avrupa Koi federasyon Kupası ikinci h eleme grubunda mücadele ed cek olan Galatasaray BayanV< leybol Takımı dün Îsrail'e gi ti. Yann başlayacak ve paz; günü sona erecek olan elen grubunda takımımız ev sahı Davshanım Raanana, Apollc Limasol (Kıbns Rum Kesim ve Ala Nun'Alvares (Porteki ekıplenyle karşılaşacak. Gni] ta birinciliği elde edecek tak mın 3. tura çıkacağı maçlar favorisi Galatasaray. Israil gjden takımımızın kafılesınc Ustün Kıyak (Kafile başkanı Mehmet Bedestenüoğlu (Tel nik direktör), Osman Kahr man (Antrenör), Osman Ş; hin (Masör), Özlem SUnicl Güzin Teksoy, Deniz Paşao; lu,.\vşen Mete, Neslihan Ke kin, Ozge Akıncıbay, Burc Eleman, Nazan Ûzunba Burçin Aydın, Emüia Pachı va, Penka Natova, Mariı Pankova yer alıyor. G.Saray Bayan Voleybol T kımı'nın eleme grubunda maçlannın progranu şöyle:Y nn: 14.00 G.Saray - A nun'Alvares Gondomar (Po tekiz), 28 Kasım Cumartei 17.00 G.Saray -Apollon Lim sol (Kıbns Rum Kesimi), I Kasım Pazar 18.30 Ga.Saraj Davshanım Raanana (lsrail) Türkiye Kupas Tuborg turu rahat geçti Spor Servisi - Basketbok bu sezon 14. kez düzenlent Erkekler Türkiye Kupası'm 2., 7.'si düzenlenen Bayanl. Tüıkiye Kupası'nda da 1. tı maçlan dün yapıldı. Erkekle de Kombassan Konyaspc bay çektiği için maç yapm dan tur atladı. Alınan sonuçlar şöyle: 1 tanbulspor-Tuborg: 60-7 Emlak Bankası-Mydono: Kolejliler 74-79,1.T.U.-Kar man Bifa: 62-47, Taç-Adah Vakfı Antbirlik: 7J^6, Mak'. Karşıyaka:K-61,ÖYAKR nault-Antalya Muratpa' Bld.: 62-67, Samsun-Kusad sı: 10-66. Bayanlar: Urla Gençli Mersin Türkmen: 65-5 Alanya Bld.-Ankara Etbalı 6S-58, Bursa BŞ. Blc M.T.A.:35^3,GiresunFisk. birlik-Erdemir: Hükmen G resun Fiskobiriik, ENKA-A talya Koleji: 40-81, Selçı Üniv.-tzmirDŞt: 77-52, Sar sun DSl-Ege Üniv.: 6»-38 FİKRET DAĞLIOĞLl l.KOŞU:F:Cons(5),P:A pek (4), PP: Kınalıkız (1 S. Sedoş(3). 2. KOŞU: F: Genyeri (1), Kimy (4), PP: Sandok; (2), S: Fantastic (3). 3.KOŞU:F:Cem(3).P:Sp edy Gonzales (2), PP: Pı vate Dancer (1), S: De; Martin (7). 4. KOŞU: F: Ecstasy (3), Banşçı (8), PP: Yunak (' S: Melisatay (4). 5.KOŞU: F: Tarsus (4), P: K pakızı (5), PP: Amazor (6), S: Omercan (2). 6. KOŞU: F: Dilko (12), Karacahan (4), PP: Karb (5), S: Alşerife (10), S Rüzgartuluy (8). 7.KOŞU: F: Karacadogan( P:Neno(10),PP:Kadırf h(4).S:Babahilal(l). Günün lkilisi: 5. Koşır 4/ TabelaBahis: 12.4.5.10.8 ALTILI GANYA1N 1 3 3 4 12 5 4 2 8 11 2 1 7 4 4-2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog