Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

2S KAS4M 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Yılmaz'ın Delta'sı Türkiye'de insanlar üstlerindeki Italyan kravatlan paralıyor, Italyan motosikletleri yakıyor, Italyan sebzelerin üzerinde tepiniyor, Italyanlarla ortak olanlar vitrinlerini karartıyor, bir protestodur gidiyor. Mesut Yılmaz'ın kardeşi işadamı Turgırt Yılmaz'ın ise, Küçükyalı'da Karayollan'na tecavüzlü deri ürünleri mağazası Delta'nın alt katında en güzel Italyan ayakkabılarını satmaya devam ettiği anlatılıyor! İskelenin makarası Kadıköy'deki yeni iskelenin yolcu salonu çıkış kapılanndan birinde tam 15 gündür "anzah" yazıyor. Üstteki rayda giden demir makaralardan biri bozulmuş. Bir tornacının birkaç ! saatte yapabileceği makara 15 gündür yapılamıyor. Şehir Hatları fşletmesi'nde "makara" konusunda kim bilir ne yazışmalar yapılıyorduri Bektronik posta: som@posta.cumhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Futbol Federasyonu'nda çete incelemesi yapılıyormuş... "Ne sağcıyız ne solcu. ceteciviz ceteci!" eni hükümet nasıl olmaJı? Bir kere bundan öncekileri aratmamalı ve hiç kuşkusuz si- yasetin şanına layık olmalı. Süleyman De- mirel'in açtığı "cephe"leri aşıp milieti hem sağdan hem soldan kucaklayacak şekilde olmalı. Aynı yolun yolcuları yani demokrasinin yılmaz sa- vunucuları ve parti içi demokrasileriyle dünyaya ör- nek gösterilen Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Fazilet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Bir- lik Partisi, Demokrat Türkiye Partisi, Demokrat Par- ti, Demokratik Sol Parti ve varsa adını unuttuğumuz yoksa kurulması muhtemel öteki güzide partileri- miz 56. hükümette birleşmeli, bu birleşmeye Cum- huriyet Halk Partisi de mutlaka dışarıdan destek ver- meli. Gönül ister ki, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Recai Kutan, Devlet Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu, Hüsa- mettin Cindoruk, Korkut Özal, Bülent Ecevit aynı kabinenin içirtde yer almalı; Deniz Baykai dışardan • • _ •• Yeni hukumet desteklemekle kalmamalı, o da içine girmeli. Evet, mutlaka böyle olmalı. Böylece çetelene, maf- yaya, nırsızlara, uğursuzlara, yolsuzfara karşı milli birlik ve beraberliğimiz pekiştirilmeli. Vatandaş huzura kavuşmalı... Başbakanlık sorun olmamalı... üderler, icraatçı bakanlıkları üstlenmeli, tarafsız bir milletvekilinin başbakanlığı konusunda hemen uz- laşma sağlanmalı. Tüm liderierin ve bütün milletin yakından tanıdığı, liderierin çoğunun birlikte çalışma fırsatı bulduğu, Türkiye'nin yetiştirdiği en dürüst politikacı Ecevit'in degerli eşi Rahşan Ecevit'le birlikte baş başa vere- rek siyasete kazandırdığı değerli milletvekili Kubilay Uygun başbakanlık koltuğuna oturmalı. Uygun'un iç politikada olduğu kadardış politikada da başanlı ola- cağından hiç ama hiç kuşku duyulmamalı; uluslara- rası düzeydeki son başarılanndan biri olan Anka- ra'nın ortasında sırtındaki Italyan marka kazağı çıkar- tıp üzerine Amerikan malı çakmak benzini dökerek yaktığı unutulmamalı. Kubilay Uygun'un başbakanlığında, tüm parti Ikjer- lerini kucaklayarak kurulacak yeni hükümet, birkaç aylığına kurulmuş bir seçim hükümeti olmamalı. Er- kene alınan seçimler iptal edilmeli ve seçim tarihi 2000 yılından sonraya atılmalı. Türkiye, bugünkü siyasi liderieriyle el ete, gönül gönüle, Kubilay Uygun'un önderliğinde 21. yüzyıla girmeli. Türkiye için en uygunu budur. Türkiye, bu fırsatı kaçırmamalıdır. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yeni hükümeti kurma görevini Kubilay Uygun'a vermelidir. Millet bunu istiyor, 65 milyon haykırıyor: Uygun başbakan! Uygun başbakan! Uygun başbakan! SESSİZ SEDASIZ (!) NURÎKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Sandıklanııı nasıl doldurduklannı açıklayamayınca, milletin önüne seçim sandığı koydular. Sendikacılıkta Nazım Tur gölgesi! Türkiye Dok, Gemi-lş Sendikası Ge- nel Başkanı Nazım Tur, geçen yıl sen- dikanın başkanlar kurulunu topluyor. Memleket meselelerinin görüşüldü- ğü üç günlük toplantıdan sonra bir bildiri yayımlanıyor. Bildiriden birkaç paragraf: "28 Şubat 1997'den bu yana Milli Güvenlik Kurulu kararlan ile birlikte, ül- kemizde demokrasi üzerine gölge düşmüştür." "Demokratik bir düzende, atanmış- ların seçilmişlerin önüne geçmesine olanakyoktur." "Cumhuriyetin, silahlı iç müdafa- aya ihtiyacı yoktur." "Peygamber ocağı olarak nitelen- dirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, son zamanlarda olanca gücüyle siyasi are- naya sokulması, Türk Silahlı Kuv-1 vetleri'ni milletimizin büyük birkit- lesinin karşısına dikmektedir." O sırada iktidardan düşmüş Refah Partisi hazırlasa böylesini hazıriaya- maz. Bildiriye "demokrasi" dök yala! Bu arada, sendika üyesi 98 işçi, Nazım Tur'un özelliştirmeyi savunma- sı ve tersane patronluğuna soyunma- sı başta olmak üzere sendikacılığını eleştiren bir bildiri hazırlayıp tersane- nin yemekhanesinde okuyor. Vay sen misin okuyan! En "demokrat" Tur, önce işçiteri iş- verene ihbar ediyor. Sonra bildiride im- zası olan işçilerden ikisi hakkında ha- karet davası açıyor. Böylece, Türkiye'deki sendikacılığa "Tur" gölgesi düşmüş oluyor! AYDINLANMA ATEŞt tletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Silifke'de Cumhuriyet okıırlan 28 Kasım 'da ilk kez bir arayageliyor Karşıyaka ' lzmir Cumok, "Cumhuriyetin 75. Yılında l'ğur Mumcu" konulu şiir yanşması dü- zenliyor. Yetişkinler ile lise ve den- gi okullararasındaki yanşmaya son katılım tarihi 20 Ocak. Yakınları Derneği "Her ayın ilk cumartesi günü ya- pılan toplantılanmızın aralık ayı konuğu Prof. Dr. Zuhal Amato. 9 Eylül Üniversitesı Tıp Fak. Tıbbi Etik Anabilim Dalı Başkan- lığı görevini yüriiten ve insan hak- ian konusunda oldukça etkili calış- malar yapan Prof. Dr. Amato, 1979'dan beri dağıtılan New York Bilimler Akademisi İnsan Hakla- n Ödülü'ne layık görülen ilk Türk olma özellığini taşıyor. Istanbul Tabip Odası Toplantı Salonu'nda 5 Aralık 12.00-15.00 saatleri arasında Prof. Dr. Amato, "Bazı İnsan Haklarr Belgeleri Işığında Hasta HaklarT konulu bir konuşma yapacak." İstanbul Kız Lisesi Eğitim Vakfı "73 yıl önce, 25 Kasım 1925'te bir de\Tİm meclisi olan TBMM'nin kabul ettiği 'Şapka Yasası', toplu- mumuzun yalnızca görünûş bakı- mından değil, düşünce yapısı yö- nünden de çağdaşlaşmasınm bir simgesidir. Başka bir anlatımla, dinsel dünya görûşünün ve yaşarru- nın göstergesi olan türlü serpuşlar yerine şapkanın geçmesi, çağdaş uygarlıgın temelini oluşturan akıl- cılığın toplumumuza girişinin sim- gesel bir olgusudur. Bu devrim yasamızın bu boyu- tunu sezenJer, 73 yıl önce de, ge- rek Meclis'te gerekse yurt düze- yinde her türlü karşı koyuşu tezgâh- layarak bu atılımı önlemeye çalış- mışlardı. Ne yazık ki, bunlann uzan- tılan günümüz Türkiye'sinde de işbaşmdadırlar. Arkalanna insan hakları havarisi geçinen sözde de- mokratlan da alarak her türlü oyu- nu sergileyen bu kesime karşın, devrim yasalanmızın uygulanma- sını istemek yurttaşlık hakkımızdır." Karşıyaka /İzmir Cumok "Geçen yıl ilkini düzenlediği- T»iz 'Uğur Mumcu Şiir Yarışma- sı'nın bu yıl ikincisinde, Mum- :u'nun dostlan. sevenleri tekrar îir araya gelecek. 'Cumhuriyetin 75. Yılında Uğur Mumcu' konulu yanşmada catılımcılar; a) Lise ve dengi okul- ar. b) Yetişkinler kategorilerinde legerlendirileceklerdir. Her yanşmacı en fazla üç şiirle catılabilir. Her şiir, iki dosya kâğı- lını aşmayacak şekilde daktilo ve- ra.bilgisayarla iki nüsha olarak dü- jerJenmelidir. Katılımcılann ad, soyad, adres, ş. \eevtelefonnumaralan,kısaöz ;eçmiş ve kategorilerini bildirme- em zorunludur. Yanşmacılann, yukandaki bil- ;ileri şiirleriyle birlikte en son 20 Ocak 1999 tanhjnde elımizde ola- cak şekiide, aşağıdaki adrese gön- dermelerini veya elden bırakma- lannı rica ederiz. Yukandaki şartlara uymayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. ıÖdiü]lçr.^ıe|r,kategori için birinci, ikincı ve üçuncuye verilecektir. Adres: Ege Sanat Merkezi 1721 Sokak No: 20 Karşıyaka/ lzmir. lletişim tel: Deniz Sapmaz (0.232.36814 94 gece) -Suna Kir- pikçi(0.232J640441 , gündüz)." Silifke Cumok "Silifke'deki Cumhuriyet okur- lan Silifke Cumok'u yaşama ge- çirmek için 28 Kasım'da İşçi Emek- lileri Cemiyeti Göksu Pasajı Kat: 1 No: 4'te toplanıyor. Silifke dışında Taşucu, Gülnar, Erdemli ilçelerin- deki Cumhuriyet okurlannın da ka- tılması istenen tanışma ve daya- nışma etkinliği konusunda bilgi ve öneriler için 714 37 26 no'lu tele- fona başvurulabilir." Doğa Yürûyüşleri "29 Kasım'da, İstanbul yakınla- nndaki en güzel doğa yürüyüşü parkuru olan Aytepe'deyiz. Kayıt için aradığınızda. hem parkur hem de pazar günü bölgede havanın na- sıl olacağı hakkında aynntıh bilgi alabilirsiniz. Tel: 0.216.380 66 " 7 " Ankara Cumok "12 Kasım'daki Cumok toplan- tısında; 10 Kasım'da imam-hatip Lisesi öğrencilerinin öğretmenle- ri nezaretinde topluca Anıtkabir'i a- yaret etmeleri değerlendirildi. Bu ziyarette kız öğrencilerin türbanlı olarak Anıtkabır'de gösteri yapar- casına toplu halde bulunmalan- nm laik Cumhuriyefe bir saygısız- Jık olduğu konusunda görüş birli- ğine vanldı ve bu olayın kınanma- sına karar verildi." Kûçükçekmece ÇYDD "Öğretmenler Günü dolayısıyla 27-28 Kasım'da düzenlediğimizet- kinlikte Anadolu'nun dört ayn yö- resinden dört ayn öğretmenle bir- likte olacağız. Program: 27 Kasım saat 10.00: Kermes açı- lışı (Ulukışla Sürekli Eğitim Mer- kezi yaranna) Saat 14.00: 'Öğretmenlerimizin Sesi' başlıklı oturum. Açılış: Doç. Dr. Ayşe Yüksel, Başkan: Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Konuşmacı- lar: Nevin Gürpınar (Üsküdar ÇYDD). Hatice Sürmen (Çayköy Öğretmeni-Kaş/Antalya). tlknur Karakaş (Idil Ögretmeni / Şırnak), Kenan Törker (Ulukışla Ögret- meni / Niğde). Saat 16.00: Bûfe 28 Kasım saat 10.00: Kermes Açı- hşı Saat 14.00: Konser (İstanbul Ec- zacı Odası Türk Müziği Toplulu- |u) Tel: 0.212.693 67 14 - 0.212.579 71 47." HAYVANLAR ISMAIL CÜLGEÇ KtM KtME DUM DÜMA BEHÎÇAK behlcak@twk.n9t: ÇlZGlLlK KÂMtL MASÂRACI HARBİ SEMİH POROY • TARİHTE BUGÜN MVMTAZARIKAN 26 Kasım LAK4P V£ UNVANUİR K4LDIRIUY0R.. fS34 'TE &UĞÜN, LÂKAP ? rLGrü V*SA, Trsjtfju. 'A/ae KA0UL f , HACt. H4/c/jr. MOI-LA, HOCA, EFBHOİ, BEY, O PHÇ/lj HAN/M, HAA//MEF-0NDİ VE HAZ- i UİMAP VE UNvKMLA&tN KULLANfL- MASl YA£A*:tsWlYOGDU. BÛTtiN VATANDAŞLAR,KE£- Mf 8ELGELEfU>E YACA//2 ADLAe/YLA ANlU>8İL£C£Ky OSAVMU £>Ey&A/P£*r *?UA>UI S/r/t GLfrVE rE M- ŞAAJLAf? SÖZ tCOMUSU BOİLMİYeCEtCTf. SAI/AÇ NEbBNİYLE V£&İLENL£R OIÇM&A, MADALY/IUİfZ DA KULLAMLAMtYACAKri. SU yASArLA ŞAZt A£- KERf fitûr&e A&CAGf 04 Ş Ü FERİK, LİM ye/SİNE MAgEÇAL, GAL SİBt YENİL£Gl <AguL ED/LM/ÇT7- DÜZ ÇtZGİ UMİT ZİLELİ Arsızlık Ahlaksızlık nedir?. Sözlükte "ahlaksızhğı" anlatmak için onlarca kelime art arda dizilmiş. Bazıları şöyle: - Cibilliyetsizlik, hayasızlık. pespayelik, rezil- lik, seciyesizlik, tıynetsizlik.. Peki, ya arsızlık nedir? Saydım, sözlükte "arsızlığı" tanımlayan tan 14 kelime var!.. Birkaç örnek verelim: - Arlanmazlık, pişkinlik, sıkılmazlık, utanmaz- lık, yırtıklık, yüzsüzlük.. Ahlaksızlık süreç içinde kaçınılmaz olarak ar- sızlıkla özdeşleşir. İlk rüşvetini gizlice, utana sı- kıla, etrafını kollayarak alan memurun bir süre sonra iyice pişkinleşerek aldığı rüşveti az bul- ması, üstüne üstlük vereni bağıra çağıra payla- ması misali.. - O artık hem ahlaksız, hem de arsızdır!.. Son yıllarda ahlaksızlığın, arsızlığın her türü- ne alıştık, alıştırıldık. Yıllar önce birteğmenin or- dudan atılmasına, bununla yetinilmeyip bir de akıl hastanesine kapatılmasına neden olan o sihirli kelime bugün artık yaşamımızınvazgeçil- mez bir parçası.. Ne demişti Turgut Özal; -Alışırsınız, alışırsınız!.. Haklı çıktı. "Sağcı kafa" bir zamanlar hayret, utanç, öfke, dehşet gibi duygular uyandıran "ah- laksızlık" dönemini fersah fersah geride bıraktı. İyice "arsızlaştı!" Eskiden hiç olmazsa ayan be- yan belli olsa dahi yediği herzeleri inkâr yoluna gider, savunmayapar, olmadı gündem yarata- rak geçiştirmeye çalışırdı. Artık bunlara bile gerek kalmadı. Bırakın ya- landan da olsa hesap vermeyi, tınmıyor bile!. Geçmişte aynı yolda yürüyenlerin sloganını bay- raklaştırıyor: - Verdiysem ben verdim.. Yaptıysam ben yap- tım!.. - Oh olsun!... ••• Ahlaksız anlaşma en pişkin geçinenlerin bile yüzünü kızarttı.. Doğruyol ve Anavatan Partisi liderleri, cümle âlemin gözü önünde ve de kurşun askerlerinin marifetiyle birbirlerini aklayıp pakladılar!.. Tabii, herhangi bir entrika ihtimaline karşın cep tele- fonlan devredeydi. Tansu Çiller'in, malvariığı ko- misyonda Yüce Divan'a gitmesine gerek görül- mediği ANAP'lt milletvekillerınin oylarıyla belli o\- duktan hemen sonra Mesut Yılmaz da DYP'li üyelerin oylarıyla kurtarılıverdi... - Al gülüm ver gülüm.. Hayırlı olsun!.. Peki, iki yıldır başta Yılmaz olmak üzere ANAP'lı milletvekillerinin onca suçlaması ne olacak, ken- di verdikleri önergenin ardında duramamanın vebali ne olacak, aynen 1996'da sırf hükümet olma uğruna kendi önergelerine ret oyu vere- rek Çiller'i kurtaran Refah Partisi'nin düştüğü çu- kura düşmediler mi diye sual edecek olursanız yanıtı hazır: 1 - RşkiriHkrtiÖselesi!.. -""** m u '-^'""•*' ^ Ama en muhteşem açıklama kurtarma ope- rasyonundan hemen sonra ANAP'lı Yaşar Oku- yan'dan geldi. Kargaların koro halinde kahka- hasına yol açan basın toplantısında, Okuyan, her iki liderin Yüce Divan'a gitmesinin CHP lideri Bay- kal'a yarayacağını, bunu gören milletvekilleri- nin verdikleri oylarla bu "meşum" planı boz- duklannı söyledi. - Pes doğrusu!.. Siyasi ikbal uğruna her türlü pisliğin göz ardı edildiği, gizli pazarlıklar yapıldığı bundan daha açık itiraf edilemezdi. Birisinin Okuyan'a bu önergeleri CHP'nin değil, DYP ve ANAP'ın ver- diğini hatırlatması gerekirdi!.. - Gördüğünüz gibi, her şey ortada!. Bütün bu utanmazlığın ortasında DSP lideri Ecevit'in "eski defterieri kapatma" gayreti ne ya- zık ki hiç bir işe yaramıyor.. Yeni defterin ilk say- fası şimdiden kapkara kesildi. - Değer miydi?! ÖNEMLİNOT: Öncekigün "öğretmenler Gü- nü"ydü. Tüm yurtta kutlandı!. Öğretmenlerimiz koca koca devlet adamları tarafından hamaset dolu sözcüklerie övülürken aynı saatlerde polis tarafından evire çevire acımasızca dövülüyor- du!.. O görüntüleri seyrederken utanç duydum. llknur Birol öğretmenin şahsında tüm öğret- menlerden özür diliyorum. Çünkü onlar biraz da bizim, hepimizin duyarsızlığı yüzünden o mu- ameleye layık ğörülüyorlar. Defalarca yazdım; her toplum müstahak olduğu şekilde yönetilir!.. BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 6 7 8SOLDANSAĞA: 1/ Yeni oynan- maya başlayan tiyatro oyunu- nun ilk temsili. 2/Tannbağış- 3 lamasından yoksunkalma... Yapmacıklı davranış. 3/ Türlü bitkilerin yaprak ve ka- buklanyla ko- kulanduılmış acımtırakbiriç- ki... Kumarda ortaya sûrülen para. 4/ Eskiden kara ordusuna verilen ad. 5/ "lsimler" anlamında eski sözcük. 6/ Uzaklık anlatmakta kuUanılan söz... Yansı- ma. II Toprağı kazıp si- per yapmak... Bir gös- terme sıfatı. 8/ "Yâre 6 selam söylen seher yel- leri / Çıiap şu yollara —- eylemesin" (Kara- caoğlan)... ABD'de ya- ymılanan dünyanın en ünlü mizah dergilerinden biri. 9/ Geminin saatteki hızmı anlamak için kullanılan aygıt. YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Sularda bulunan ancak nııkroskopla görülebilen ya- ratıklar topluluğu. II lstanbul'un bir semti... Halk dilin- de negatif fotoğrafa verilen ad. 3/ Avcı pususu... Üye. 4/ Tören. 5/ Köpek... Bahreyn'in başkenti. 6/ Duygu ve dü- şünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanış- lar. 7/ İçinde katı bir madde erimiş bulunan sıvı... Kuzu sesı. 8/ Pembe renkli şarap... Bayındır, mamur. 9/ Bir no- ta... "Ölüm — baharülkesıdirbirrinde" (YahyaKemal).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog