Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 1998 PERŞEME 16 TELEVIZYON GüNÜN FiLMLERİ Robin Hood'un... 10.00 ctv Macera (Robin Hood's History) -1190 yılında kral Ric- hard'm ordusu savaşa hazırlanmaktadır. Sava- şa giden kralın yerine kardeşi John geçer ve halkı ağır vergilerle canından bezdirir. Isyana başlayan hal- ka Robin Hood önderlik eder. Yön: Ken Annakin. Oyn: Peter Finch, James Hayter, Mertita Hunt. Üç Kardeşe Bir~. 10.30 TRT 3 Güldürü ©Aynı kıza âşık olan üç kardeşin başlanndan geçen olaylar anlatılıyor. Mehmet Dinler'in yönettiği filmin başrollerinde Fatma Girik, Ediz Hun, Sadri Alışık ve Süleyman Turan var. Bir Moğol Masalı 11.55 TRT 3 Duygusal ı (A Mongolian Tale) - Moğolistan'da 30 yıl ön- ce yaşanan büyük bir aşk öyküsü. Filmde, ev- lenmek isteyen iki gencin, uzun yıllar ayn kaldık- tan sonra tekrar karşılaşmalan konu ediliyor. Yö- netmen: Xie Fei. Oyuncular: Tengger, Narenhua. Bebek Yüzlii 14.30 Shovv TV Dram ^ Ayağı sakat olan kızkardeşini tedavi ettirebil- *O' mek için kirli işlere bulaşan, ancak sonunda piş- man olan bir gencin öyküsü. Yönetmen: Vural Pa- kel. Oyuncular: Tank Akan, Perihan Savaş (1973). Emanet 15.10 Kanal D Macera ®Büyük kente göç eden iki ailenin yeraltı dün- yasıyla ilişkileri. Yönetmenliğini Orhan El- mas'ın yaptıgı filmde Kadir fnanır, Tanya Arslan ve Salih Kırmızı o>Tiuyor (1988). Yasemin 15.30 Interstar Dram Küçük bir kasabada teyzesiyle birlikte yaşar- ken şöhret olmak için tstanbul'un yolunu tu- tan v e hayat kadınlannın çahştığı lokantada dansöz- lüge başlayan bir kadının başından geçen olaylann öyküsü. Yönetmenliğini Erdoğan Tokatlı'nın üst- lendigi yapımda, Halil Ergün, Harika Avcı var. Deneyimler 20.30 ctv Duygusal /77\ (Experiences) - Yayıncılık yapan Paola ile je- vlx olog olan Manuel, bir Aftika gezisinde tanışır ve âşık olurlar. Aralannda başlayan ilişki, Manuel için Afrika'nın sıkıcı ortamına karşı durmayı sağ- layan ftziksel bir yakınlaşma iken Paola için ise çok derin bir değişikliğin başlangıcıdır. Yön: Duccio Tessari. Oyn: François Eric Gendron, Margherita Buy. Hamlet 21.00 Prima Dram (Hamlet) - Shakespeare'in ünlü eserinden uyarlanan filmde, Danimarka Prensi Ham- let'in öyküsü anlatılıyor. Yönetmen: Franco Zeffi- relli. Oyuncular: Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates(1990ABD, I35dk). Tehlike Ağı 21.10 Kanal E Gerilim O \ (Web of Deception) - Philip Pearloff, adli psi- *cy kiyatri doktorudur. L'ğraştığı suç olaylan onu öyle bir tehJikenin içıne iter k3. bir yandan ailesi par- çalanmanın eşiğine gelirken diğer yandan da kari- yerinde hızlı bir düşüşe geçer. Yönetmen: Richard Colla. Oyuncular: Powers Boothe, Pam Dawber, Lisa Collins (1994, ABD yapımı). Masum Aşk 21.40 Kanal 6 Duygusal (This is the Sea) - Hazel Stokes, ailesinin ya- şam tarzının dışındaki hayattan haben olmayan genç bir kadmdır. Yaşlı Jacobs, ailesini kızı daha fazla dışanya çıkarmalan konusunda ikna edeT. Ha- zel, yaşlı adamla gittiği Belfast'ta Katolik bir genç- le tanışır ve ona âşık olur. Yönetmen: Mary McGu- lian. Oyuncular: Richard Harris, Gabriel Byme. 22.30/TRT2/Şans... Aynntyanda Intikam Silahı 23.45 Kanal 6 Macera (Coroner Creek) - Coroner Creek kasaba- sında yasal olmayan yollarla insanlartn arazi- lerini ele geçirmeye çalışan bir adamla. sevdiği kı- zın ölümüne neden olduğu için intikam ateşiyle ya- nan bir gencin öyküsü. Oyuncular: Randolph Scott, Marguerita Chapman. Sakar Komutan 24.00 Shovv TV Macera |Ov (Action is Not Missing) - Güney Vıetnam'da v3/ orduya katılmak için savaş teknikleri hakkın- da eğitim görmekte olan bir grup askere, işgal altı- na alınmış bir mühendislik şirketini kurtarma göre- vi verilir. Bu gruba lider olarak da içlerinden sakar ve beceriksiz olan Kendridge getirilir. Yön: Angel Labra. Oyn: Paquito Diaz, Carlos Sonny Radilla. Ölüm Sırn 00.05 atv Macera . (The Sender) - Dallas, ailesi inanılmaz sırla- ra sahip olan bir adamdır. Bir gün kızı kaçırı- lan Dallas, başka bir dünyadan gelen ve özel güçle- ri olan güzel Angle'ın yardımıyla kızını kaçıranla- nn peşine düşer. Yön: Richard Pepin. Oyn: Micha- el Madsen, Dyan Cannon, Robert Vaughn. / ^ \ /T> /O\ n> Yabancı Izleyin Orta Değmez Ç) Yerli RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN G \ R AD YO I) Cumhuriyef /1O7.4 06.00 Türkülerte Mer- haba (Arzu Aksakal) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Altan Aşar) 09.45 Söylev(MeriçVe- lidedeoğlu) 10.05 Ka- dının Aynasından (Tür- kel Mınibaş) 12.05 Iz Bırakanlar (Sinan Ka- rahan) 14.05 Radyokli- nik (Asuman Aydın) 15.05KitapKurdu(Üs- tün Akmen-Derya Ayyıl- dız) 16.05 Sallanan Sandalye (Senem Er- tekin)17.15Söytev(Me- + Saat 13.0<yte ve 18.00'de 'ana haber", her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 09.45 Söyiev: Meriç Velidedeoğlu'nun hazır- ladığı "Söylev" programının 19. bölümünü, 17.15 te de dinleyebilirsiniz. • 12.05 Iz Bırakanlar Sinan Karahan'ın hazır- layıp sunduğu programın bu haftaki bölümün- de Ortian Veli inceleniyor. • 14.05 Radyoklinik: Asuman Aydın programın- da, Istanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Da- lı öğretim üyesı ve diabet uzmanı Prof. Dr. Te- mel Yılmaz'la "Şeker hastalığı" konusunda söyleşıyor. • 17.30 Insanca: Erdal Atabek programında "Insanlar ve sosyal roller" konusunu ele alıyor. riçVelidedeoğlu) 17.30 Insanca (Erdal Atabek) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Aydınlanma-Tek- rar(llhanSelçuk) 19.30 lyi Akşamlar (Nazlıcan Yardım) 20.15 Sesli Ki- taplar (Tuna Egemen) 21.00 Alaturka Sevda- lar (Aylin Şengün) 22.00 Esintiler (Gülbin Erdu- ran) 23.30 Ezgilerden Notalara (Erhan Tıraşın) 00.15 Gecede Fayton Sesleri (Hülya Işbilir) 02.00 Gecenin Yolcu- su (Mustafa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212513 7719 TRT2 19.30 'Her Şey Çok Güzel Olacak' TV Senisi - "Ve Sinema", 21 Kasım'da başlayan ve 28 Kasım'da sona erecek " 1 . Türk Dönyası Si- nema GünlerT'nin açılış gecesin- den görüntülerle başlıyor. Effin Yük- sektepe'nın sunduğu yapım, "Her Şey Çok Güzel Olacak" filrrunin tanıtımı, 4-10 Arahk tarihlerinde düzenlenecek " 1 . Uluslararası Si- nema-Tarih Buluşması"yla ilgili bilgiler ve geçen hafta ölen yönet- men Alan Pakula'yı anma bölüm- leriyle devam ediyor. Nümberg Film Festivali'nde ikin- cılık ödülü alan Ethem Özgüven'in yönettiği kısa fflmve yönetmen Kut- luğ Ataman'ın Nâzım Hikmet'in "Memleketimi Seviyonını" şiiri- ne çektiği klibin de yer aldığı "Ve Sinema"nın yapım ve yönetimi Bin- nur Kılınçkaya'ya ait. TRT2 20.00 REM'den şarkılarla TV Servisi - REM müzik grubu- na aynlan "AlbünT'ü Gülşah Ban- da sunuyor. Grubun "Shiny Happy People", "LoosingMy Reİegion", "Everybody Hurts", "What's the Frepuincy Kenneth" ve 'Electro- lite Daysleeper" adlı parcalannın ek- rana geleceği programın yapım ve yö- netimi Pürşen Ergiider'e ait. TRT2 20.30 Altaylı'yla medya üzerine TV Servisi - "Ak$ama Doğ- rn"yagazeteci Fatih Altaylı ko- nuk oluyor. Medyanın bugünkü du- rumu ve ekranlann karartılmasıy- la ilgili söyleşinin yer aldığı prog- ramı Seynan Levent hazırlayıp su- nuyor. Yapımda aynca, "Kamu- oyu", "Yorum" ve "Basında Geçen Yıl Bugün", "Dış Basın- da Türkiye" gibi bölümlerdeek- rana geliyor. TRT1 22.30 însan sağlığı tartışılıyor TV Servisi - "önce Sağlık" başhğıyla ekrana gelen "Sönmeyen Ateş"te, insan-sağlık ve toplum ilişkiteri, ânne-çoet* sağlığı, ko- ruyucu hekimlik, nüfus planlama- sı, hastalıklar, tedavi merkezleri ve aşı kampanyalan gibi konuJar ele almıyor. Programı Yavuz Sepetçi sunuyor. TRT 2 18.05İ Dizi film 'Bugünün Saraylısı' yeniden ekranda adamın gençlik aşkıTV Servisi - Refık Halit Ka- ray'ınromanından 1985 yılında Zi- ya Öztan'ın yönetimınde dört bölüm- lük TV dizisi için çekilen "Bugü- nün Saraylısı" yeniden ekrana ge- liyor. 1986 yılında Uluslararası İs- tanbul Film Festivali'nin Altın La- le Yanşması'nda Türkiye'yi temsil eden dizifilmde,ezik ve yaşlı bir ada- mın platonik aşk öyküsü içinde 2. Meşrutiyet döneminin toplumsal ya- pısı irdeleniyor. Çocukken saraya gelen Kafkas Gelin'e âşık olan Ata Efendi'nin gençlik ve olgurüuk dö- nemlerinin karşılaştırması yapılıyor. Ahmet Mekin, Sema Yunak, Asu- man Arsan, Zeynep Tedü, Halil Ergün, Yaman Okay ve Gülsen Tuncer gibi sanatçılann rol aldığı di- zinin özeti şöyle: ıkinci Dünya Savaşı yıJlannda Is- tanbul'un eski bir semtinde kansı Üftade. kızı Feride, damadı Atıf ve 13 yaşındaki oğullan Çetin'le otu- ran depo kâtibi Ata Efendi 'nin sakin yaşamı, ölen bir akrabasının 18 ya- şındaki kjzı Ayşen'in yanlanna ge- lişiyle altüst oiur. Ata Efendi, ço- cukluğunda âşık olduğu, saraya men- sup bir güzele şaşılacak derecede benzeyen Ayşen'i görünce akJı ba- şından gider. Gözü yükseklerdeki genç kız, ken- disine zamanla ısınan ve seven bu ai- leyi, Şişli'deki lüks bir apartman da- iresine taşıtır. Ayşen'in savaş zen- ginlerinden olan babası Yaşar'ın ver- diği paralar, ailenin yaşam biçimin- de önemli değişimlere neden olur. Zenginleriyenmenin keyftTV Servisi - Paul Austerın ro- manından uyarlanan "Şans Müzi- ği" (Music ofChance), Atillâ Dor- say'ın hazırlayıp Alin Taşçıyan'la birlikte sunduğu "Sinema Büyü- sü" kuşağında ekrana geliyor. Tür- kiye'de Can Yaymlan'ndan çı- kan "Şans Müziği" kitabında. bi- ri azılı bir kumarbaz, öbürü roman- tik bir serüvenci olan iki arkadaşın bir araya gelip kumar oyunlanyla zengin birilerinden para sızdırma- ya çalışmalan anlatılıyor. Bütün Paul Austerromanlannda olduğu gibi son derece sürpriz ge- lişmeler var. Esas amaç, hikâyeyi anlatmaktan çok ilginç kişilikJeri ele alıp incelemek. Auster lngilizce- TRT 2 22.30 Şans Müziği - Music of Chan- ce/ Yönetmen: Philip Haas / Senaryo: Paul Auster (kendi romanından) / Oyuncular: Ja- mes Spader, Mandy Patin- kin, Joel Grey / 1993 ABD yapımı, 98 dakika. nin zenginliğine sığınan bir yazar olduğundan, romanlannın fılme nan ilk romanlanna başanlı birör- nek oluşturuyor "Şans Müziği". Yazar Auster'ın kendisi de sine- ma yapmaya sıvandı. "Smoke"u (Duman) Wayne VVang'la ortak- laşa yönetti ve senaryosunu yazdı. "Auggie Wren's Christmas Story" adlı kısa öyküsünden uyar- lanan "Duman" da Auster kitap- lannın dinamiklerini banndınr: So- kaktaki insanın sorunlan, yaşamla olan bağlan ve kopukJukJan, içe- dönük yaşam biçimleri, felsefe yap- mak istemeden felsefı konuşan ka- rakterler, insan ırkının içinedüştü- ğü tüm tuzakJan bünyesinde top- layan ilişkiler, sıradan izlenimler, I ' canBHretımntAiirjviıal tipler, kü- çük takıntılar, iyi ile kötü arasında- ki aynmın kalkması... Auster'ın şu sıralar tek başına bir film yönetmeye başlamak üze- re olduğunu da hatırlatalım. Kanal D 22.50|Cezaevinde yatan Sakık'ın açıklamalan 'Durum'da PKK'nin ikinci adamıyla röportaj TV Servisi - Terör örgütü PKK'nin ikinci adamı olan ve halen Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan "Par- maksız Zeki" kod adlı Şemdin Sa- kık'lahapishanede gerçekleştirilen rö- portaj, "Durum"da ekrana geliyor. Güneri Cıvaoğlu'nun yönettiği ve canJı olarak ekrana gelecek olan prog- ramda "Cizre'deki kaymakam kat- li nasü gerçekJeşti", "PKK'nin ele- başı Abdullah Öcalan, Suriye'den çı- kış planını önceden mi hazırlamıştı", "ftalya Abduliah Öcalan'a neden kucak açıyor", "Saddam Hüseyin Bağdat'ta PKK kampı kurulması- na izin verdi mi" ve "PKK'ye des- tek veren ülkeler hangileri" gibi so- rulara yanıt aranıyor. Italya-Türkiye ekonomik durumunun değerlendirile- ceği programda askerin bakış açısını emekli Orgeneral Doğan Beyazıt an- lat.rken Güneydoğu gerçeğini ise Em- ;.! \ ct Genel Müdürlüğü Terörle Müca- dele Daire Başkanı thsan Y ılmaztürk dıle getiriyor. Programa katılan Prof. Dr. Mümıaz Soysal da İtalya'nm uy- guladığı politika, Almanya'nın iade ta- lebinde bulunmaması, yaşanan siyasal gerginlik ve uygulanan diplomatik pro- sedür konulannda bilgi veriyor. TRT2 21.15 'GündemDışı' T\' Servisi - Türkiye'deki bi- lımsel araştırmalann durumunun ele alınacağı "Gündem Dışı"nı Ceyhan Altınyeleküoğlu hazır- layıp sunuyor. Yapım ve yöne- rimini Zehra Kurttekin'in üst- lendiği programa TÜBlTAK Araştırma Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Fuat tnce konuk oluyor. Ya- pımda '"Halkın Gündemi", "2000'e Doğnı", "Memur Ma- gazin" köşeleri de yeralıyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Yılan Gözler Yılan Gözler bir film. Bir Brian de Palma filmi. Başrolünde son günlerde ününe ün katan Nic holas Cage var. Akmerkez'de oynuyor. Bu sütunun sürekli okurları bilir, zaman zama "medya kapsamı" içinde olduğu için buradc filmler üzerine de yazılar yazıyorum. Işte bu yazı da onlardan biri olacak. • • • Aslında film, gerek sinema tarihi, gerekse si nematografi sanatı açısından çok önemli bir ni telik taşımıyor. Senaryosu da, son yılların gerilim filmleri dik kate alındığında oldukça sıradan. Sonuç olarak, güzel çekilmiş, izleyiciyi sürük leyen olağan bir "aksiyon filmi". Peki ben niye şimdi bu filmden söz edeceğim' Çünküfilm.günümüzTürkiyesi'ningündemin- deki çok önemli bir soruna, "çeteler" konusuna ilişkin. • • • Nicholas Cage, Las Vegas'a rakip olarak ku- rulan yeni spor ve kumarhane merkezi Atlantic City'de, yaşamını küçük rüşvetlerlesürdüren, çı- karcı bir polis müfettişini oynuyor. Bana kalırsa çok da güzel oynuyor. Aslında bakmayın "sıradan" dediğime, film müthiş sürükleyici. "S/radan"sözcüğü, tarihsel ve sanatsal açıdan yapılan bir değerlendirme. Yoksa günlük yaşam açısından bugünlerde oynayan filmler arasında keyifle izlenenlerden bi- ri. Bu yazı çıktığında film hâlâ oynuyor olacak. Bu nedenle, görecek olanlann keyfini kaçırma- mak için senaryoyu özetlemeyecegim. Ama şu kadarını söyleyebilirim: Brian de Pal- ma, klasik Hitchcock yöntemi ile, filmin ortala- nnda iyi ve kötü adamları beliriiyor ve ondan son- rası bu iki gücün birbiri ile mücadelesi biçimin- de gelişiyor. • • • Bu yazıda sözünü etmek istediğim konu, Holly- vvood'un bir süredir hem de uzunca bir süredir, bu tür gerilim filmleri çerçevesinde, özellikle po- lisin içindeki rüşvetler, devletin içindeki çeteler ve benzeri konularda, son noktayı sıradan polis memurlarının başanlarının koyduğu senaryolar üretmesi. Eğer sinemaya meraklıysanız, son yıllarda iz- lediğiniz Amerikan gerilim filmlerini şöyle bir dü- şünün, ne denli haklı olduğumu göreceksiniz. ••• "Sıradan polisin" önemi nerede? Neden Hollyvvood, hep sıradan polisleri başa- rıya ulaştırıyor? Sevgili okurlarım "sıradan polisin" önemi, "Hukuk Devleti" uygulamasında yatıyor. En sıradan bir polis, "Hukuk Devletinin tem- «ilcisi olarak" toplumdaki en büyük gücütdsc» leti temsil ediyor: Politikacılardan da, gizli ajanlardan da, zengin holding patronlarından da daha güçlü. Çünkü o "yasalan" temsil ediyor. Sonunda da, bu nedenle, gizli ajanlara, aşağı- lık politikacılara, sapkın subaylara, ikiyüzlü casus- lara ve rüşvetçi zenginlere karşı hep "sıradan polis" kazanıyor. Çünkü kazanan sonunda hep "Hukuk Devle- f/" yani yasalardır. Üstelik, bu filmin ilginç bir yanıda, "sıradan po- lisimizin" kahramanca ortaya çıkardığı komplo için ödüllendirilmesi, ama aldığı rüşvetler için de ce- zasını çekmesi. Yani "hukuk devleti" bu filmde iki kez Razanı- yor. Zaten ben de onun için önemseyip, bu sütun- da sözünü ettim. ••• Dansı başımıza. Adli polis örgütünü kurarsak, belki bizim de "sıradan polislerimiz" biraz daha etkinleşebilir diye düşünüyorum. Tv PROGRAMLARI « T 1 08.30 Susam Sokağı 09.00 Çocuk Saati " H I 10.00 Haberier 10.05 Günden Güne 12.00 • J Haberier 12.10 Dizi: Ufuklann ötesinde 13.00 Haber 13 13.35 : Küçük Kadınlar 14.30 Çocuk Sa- ati 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çocuk Saati 15.35 Ka- sırga Gücü 16.00 Haberier 16.05 Inanç Dünyası 16.35 Yerli Film: Sevda Ateşi 17.00 Haberier 17.05 Rlmin Devamı iaO0 Haberier 19.05 Biz Mahalle 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberier 20.45 Di- lek Pınan 21.45 Perde Arkası 22.30 Sönmeyen Ateş 23.10 Hadi Bakalım 00.10 Günün Getirdikleri 00.40 Gece Başlarken (Canlı) 02.40 Yabancı Film: Kuzey- batı Geçtdi 04.40 Klipler (0312 428 22 30). 17.58GAPTV'denGeçiş 18.05 Dizi: Bugü- nün Saraylısı 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Ve Sinema 20.00 Albüm 20.30 Akşama Doğ- ru (Canlı) 21.15 Gündem Dışı 22.00 Gece Bülteni ve lngilizce Haberier 22.30 Yabancı Film: Şans Müzi- ği 00.10 Belgesel: Savaşın Sırlan (0 212 259 72 75)» 08.00 Telegün 09.30 Jugglers 10.00 Çiz- gi F i l m : Ultra B 10.30 Yerii Film: Üç Kar- deşeBirGefin 11.55Yabancı Film: Bir Mo- ğol Masalı 13.40 Belgesel: Bilimsel Deneyler veGöz- lemler 14.00TBMMTV (Canlı) 19.00 Dizi: Sürgün 19^0 Genç Haber20.05 Intemet TV20^5 Rock Market 21.45 Placido Domıngo Operaöyküleri22.35 Yabancı Film: Bir Moğol Masalı (Tekrar) 00.05 Kapanış. 06.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Prog-r a m l a n 09.00 Açık llköğretim Okulu Ders Programı 10.00 AnadoluUn. Açıköğretim Fa- kültesi Ders Programlan 12.50 At Vanşlan (Naklen) 16.10 Klipler 17.10 Konser 18.00 Anadolu Üniversi- tesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programlan. 08.30 Müzik Pınan 09.00Çocuk Saati 10.00 Haberier 10.05 Günden Güne 12.00 Haber- ier 12.05 Öğrendikçe 13.00 Haber13 13.30 Yerli Film: Sensiz Yaşanmaz 15.00 Sizin İçin 16.00 Haber 16.05 Inanç Dünyası 16.45 Mektup Köşesi 17.00 Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberier 19.05 Bizim Mahalle 19.35 lngilizce veAlmanca Ha- berter 19.40 Spor Haberien 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberier 20.45 Dilek Pınan 21.45 Perde Arkası 22.30 Sönmeyen Ateş 23.10 Hadı Bakalım 00.10 Günün Ge- tirdikleri 00.40 Gece Başlarken 02.40 Telegün. 07.05 Yerli Film: Tarzan istanbul'da 08.30 Bu Sabah 10.30 Orson ile Olivia 11.00 Beybabai2.00 HalkOyunlan 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Türk Sılahlı Kuvvetleri Saati 13J0 Suyla Gelen Kültür 14.00 Eski Dostlar Eski Şar- kılar 14.15BereketınAdıGAP 14^0 Haber 14.45 Gün Doğusu 15.15 Ezgi Günü 16.45 Çatom MEB Protokol Dramalan 17.00 GideGideGAP 17.58 TRT2'yeGeçiş. | 07.00 Shovv Başlıyor 08.00 ı Çizgi Film: Dedektıf Conan I 08.30 Çızgı Film: Şut ve Gol 09.00 Dizi: Dallas 10.00 Dızı: Bitme- yen Aşk 11.00 Klıp'9812.30 Çizgi Film: Basket 12.50 Çizgi Film: Transilvan- ya Gezegeni 13.10 Çizgi Fim: Rupert 13.30 Dizi: Keko 14.30Yerli Film: Be- bek Yüzlü 16.30 Dizi: Cesur ve Güzel 17.30 Dızı: Yalan Rüzgârı 18.30 Dizi: Ayşecık 19.30 Shovv Haber 20.45 Spor Sayfası 21.00 Dızı: Örümcek 22.15 Şans Kapıyı Çalınca 23.30 Haber Hat- tı 24.00 Yabancı Film: Sakar Komu- tan 02.00 Klip 98 03.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Melodi 08.30 Robin Ho- od 09.00 Çizgi Film: Galaxy Po- lisı 09.25 Çizgi Film: Prens Valı- ant 09.50 Sinema Dünyası 10.25 Dizi: Guç Oyunlan 11.25 Yerli Film: Vatan veNamus 13.00 Haberier 13.15 Dızı: Ana 1350 Çizgi Rlm: Robin Hood 14.20 Çizgi Film: Galaxy Polisı 14.45 Çizgi Film: Prens Valıant 15.15 Dizi: Tele Flaş 16.20 Dizi: Kaptan Güç 17.00 Haber- ier 17.15 Dizi: Tehdit 18.15 Dizi: Day Day 19.00 Ana Haber 19.50 Spora Ba- kış 20.00 Yerli Rlm: Yedi Kocalı Hür- müz 21.40 Yabancı Rlm: Masum Aşk 23.25 Gece Haben 23.45 Yabancı Rlm: İntikam Silahı 0125 Gece Haben 01.45 Belgesel: Arjantin 02.45 Peru 03.45 Melodi (0 212 284 31 50). 04.45 Kültür - Eğitim 08.35 Yabancı Film. Ka- ra Gün 10.05 Yabancı Film: Kırık Ok 11.50 Yabancı Film: Şüprte ve Ceza 13.35 Yabancı Film: En Uzun Gün 16.35 Yabancı Film: Pa- muk Prenses: Bir Dehşet Masalı 18^0 Yabancı Film: Balinalar Geldiğinde 20.05 Yabancı Film: Yalnızlıklar Pren- si 22.00 Yabancı Film: Harry ve Tort- to 24.00 Yabancı Film: Bean - En Bü- yük Felaket Filmi 01.25 Playboy's Hard Drive 02.20 Dizi: Kadınlar 23 02.50 Erotik Yıldızlar 03.40 Yabancı Film: Muhteşem Duygular (0 212 225 55 55). 05.00 Günaydın Kafkas- lar 07.00 Güne Başlar- ken 09.00 Haber 09.20 Lifestyle 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomi 12.00 Günün içınden 14.00 Haber 14.20 Lifestyle 14.30 Haber özeti 14.35 Ekonomi 17.00 Haber 17.30 Haber Özeti 17.35 Sporda Bu- gün 18.05 Gece Gündüz 18.35 Kali- te 19.00 Haber 19 19.40 Spor-Eko- nomı 20.00 Haberier 20.05 Gündem- dekiler 21.05 Haftalık Ekonomi 22.05 Pasaport 22.30 Sinema Koltuğu 23.00 24 Saat 23.45 Spor Gündemi 24.00 Haber 00.05 Gece Gündüz (Tekrar) (0 212 213 03 33). 10.30 Mega H.OOVıdeone 11.30 35 MM 11.45 Jess 13.00 Number OneTop2013.15 Pmar 14.30 Top News 15.00 Hakan 16.00 Piren 17.30 Mega 5 laOOBirNumaraSeç 19.50 Haberier 20.00 Videone 20.30 Top Ten 21.00 Haber- ier21.15Geveze Shovv 2225 Haberier 22.45 Fashion Ca- fe 23.30 Mega 24.00 Siyah 02.00 Kanşık Türk Halk ve Sanat Müziği 05.00 Trafik Programı (0 212 288 75 75). r~_ı 08.15 Su Dünyası t _ ı 08.45 Dünya Mo- C - J dası 09.00 Haber-K A N A l t ler09.15EkoStart 10.00 Haberier 10.15 Para Raporu 11.00 Haberier 11.40 Son Düzlük 12.00 Haberier 12.15 Para Raporu 12.40 Fu- ar Vızyon 13.00 Haber Bül- teni 13.30 Spor Merkezi 13.45 Seans Arası 14.00 Ha- berier 14.45 Para Raporu 16.00 Haberier 16.15 Para Raporu 16.45 Eko Finish 17.00 Haberier 17.15 Su Dünyası 18.45 Spor Merke- zi 19.00 Simurg 19.35 Şario 20.10 Demiryolu Öyküleri 21.00 Haberier 21.10 Ya- bancı Film: Tehlike Ağı 23.30 Haberier 23.35 Fuar Vizyon 24.00 Haber Bülteni (0 212282 51 00). lictv 09.00 Çizgi Yabancı Rlm: Robin Hood'un Öyküsü 11.30 Dünden Yanna 12.00 İMKB 12.10 Dizi: Say- damKalpleriaOO Haber 13.10 Çıkar Yol 13.30 Dizi: Kadın Polis 14.10 Yaşamak İçin 14.30 Pop Müzik 15.10 Sokak Ço- cuklan 15.40 Çizgi Film 16.00 İMKB 16.10 Dizi: VVİIIıam Tell Efsanesi 17.00 Dizi: Sokak Ka- nunu 17.50 Belgesel: Marker 19.00 Robenson Ailesinin Ma- ceralan 19^0 Ana Haber 20.00 Spor 20.30 Yabancı Film: De- neyimler 22.00 Studyo C 23.10 Dizi: ParanınTuzağı 23.50Spor Haber (0 212 282 36 00). _ • 07.00 Kahvaltı Haberleri 3 I V 09.05 Heidi 09.35101 Dal-mm m m maçyalı 10.05 SüperÖr- dekler 10.40 Ayşe Özgün Talk Shovv 11.50 Klinik 13.00Gün Ortaa 13J0 101 Dalmaçyalı 14.00 Süper Ördekler 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Çiçek Taksi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Para Hattı 19.45 Spor Haberleri 19.50 Hava Durumu 20.00 Bay Tumike 21.30 İkinci Bahar 22.45 Bam Teli 23.45 Ge- ce Haberleri 00.05 Yabancı Rlm: Ölüm Sım 02.00 Altaylar 2000 02.30 Evrenin Dili 03.10 Ayşe Özgün Talk Shovv 04.00 Dillerdeki Şarkılar 05.30 Gecenin Için- den (0212 655 00 00). 07.00 Sabah Haberleri 08.30 SiyasetVitrini 09.00 Huzura Doğru 09.30 Ihtiras Rüzgârlan 10.30 Sabahın Sedası 12.00 Haberier 12.30 Dizi: Ka- sabanın Sevgılisi 13.30 Pişir Pişirebi- lirsen 14.00 Haberier 14.05 Nil Gün ile Yeni Bir Gün 15.00 Haberier 15.05 Ço- cuk Sineması 16.00 Haberier 16.05 Uzay Yolu: Yeni Kuşak 17.00 Haberier 17.30 ÜçYapraklıYortca 18^)0 Haberier 18.02 Yarışma: Aşk Değirmeni 19.00 Haber ler 20.00 Yarışma: Söylemesi Kolay 21.00 Mehmetçik 22.30 Kiboş Geliyor 23.00Tefsir 24.00Gece Haberleri 00.30 Muhabbet Saati (0 212 652 25 60). 06.00 Sevilen Klipler 06.30 Platın 07.00 Çalar Saat 09.00 Çizgi Film: Şirinler 09.30 Çizgi Film:UçanKaz 10.00 Çizgi Film: Maske 10.30 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 12.00 Sabah Şeker- !eri (Canlı) 13.30 Sen Her Şeyı Düşünürsün 14.00 Ha- ber 14.10 El Ele Forum 15.00 Haber 15.10 Yerli Film: Emanet 17.00 Haber 17.10 Dizi: Kaynanalar 18.00 Yarışma: Aileler Yanşıyor 19.00 Ana Haber Bülteni 19.35 Günün Yorumu 19.40 Spor Gündemi 19.50Ya- nşma: Çarkrfelek 20.50 Dizi: Eyvah Babam 21.50 Di- zi: Unutabilsem 22-50 Durum 00.30 Haber Saati 00.40 Spor Turu 00.50 Dizi: Ateşten Sokaklar 02.30 Platın 03.00 Türk Halk Müziği 03.30 Sigaranın Zararian 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). X i 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Baskül Ai- ^-^) lesi 10.00 Dızı: Bay Kamber 11.10 Yerli Film:7S ^ Aşkın Gözyaşlan 13.00 Gün Ortası 13.30 Di- zi: Gül ve Diken 14.30 Dizi: Sırtımdan Vunjldum 15.30 Yerli Film: Yasemin 17.30 Dizi: Kaygısızlar 18.40 Di- zi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.50 Spor 21.00 Dizi: Üvey Baba22.00 Paparazzi 23.00 Gece Hat- tı 23.50 Spor Gecesi 00.30 Yerli Film: Yumuşak Ten 02.10 Tatil Başlıyor 02.30 Zirve Defteri 03.10 Mızrap 06.00 Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). u p n 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 • İ O D Haberier 10.15NâzımUstaveGününMe- •••••• nüsü 11.00 Haberier 11.05 Dört Mevsim (Canh) 12.00 Haberier 12.05 Libero (Canlı) 13.00 Ha- berier 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberier 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemi 17.00 Haberier 17.05 Tüketici Dosyası 17.55 Mega Hafıza 18.30Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Kon- ser 22.00 Onda On Haber 22.45 Mega Hafıza 23.15 Şahin Özer'le Müzik Dünyası 00.30 Haberier 00.45 Mega Response 01.15 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Ka- panış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Türkülerimiz 10.30 Yabancı Film: Kötüler Şehri 12.00 Gerçek Kesrt 13.00Ankara Gün- demi 13.30 Barış'la Müzik 15.30 Serpii Barias'la 18.30 Eko Bugün 19.00 Ali Baba'nın Çiftliği 19.30 Flash Ha- ber 20.30 Yabancı Rlm 22.00 Gerçek Kesit 23.00 23. Saat 24.00 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 07.00 Her Sabah 10.00 Ankara'dan Bakış 11.00 Haberier 11.15 Denge 12.00 Haberier 12.30 Ekonomi 13.00 Haberier 13.15 Gez- 9.KAN.L g i n !4.oo Haberier 14.15 Renkli Hayatlar 16.30 Ekonomi 17.00 Haberier 17.15 Spor Cafe 18.00 Haberier 18.15 Spor Günlüğü 18.45 Ajanda 19.00 Haberier 19.15 Belgesel 20.00 Ana Haber 22.00 Galeri 23.00 Haberier 23.15 Yansımalar 24.00 Her Gece (0 212 285 43 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog