Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

26 KASIM 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Almanya'da kundaklama • HAMBURG (AA) - Almanya'nın Hamburg kentinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Izmirli Günay isimli Türk ailesinin oturduğu ev kundaklandı. Barmbek-Nord semti Aldenrathsweg Sokağı'nda oturan emekli işçi Mehmet Ali Günay (56) ve eşi Nedret Günay'ın (52) izinde olmalan ve oğullan Ahmet Timuçin'in (19) de evde olmaması nedeniyle, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, 4 katlı binanın giriş katında oturan Günay ailesinin kapısının mektup deliğinden içeri yanıcı madde atan kişi veya kişilerin kaçtıklannı belirtti. Mısır'da 3 dinci idam edildi • KAHİRE(AA)- Mısır'da, askeri mahkemeler tarafından yasadışı dinci gruplann üyesi olmak ve hükümeti devirmek için cinayetler planlamak suçlanndan idam cezasına mahkum olan üç militanın cezalannın, geçen Pazar günü infaz edildiği bildirildi. idam edilenlerden 2'si aşın dinci Islami Cemaat içindeki gruplann liderlerinden olmak, örgüte yeni üye kazanmaya çalışmak ve yetkiülerin öldürülmesi planlan yapmak suçlanndan mahkum olmuşlardı. Diğermilitan ise, geçen Cumhurbaşkanı EnverSedat'a 1981 'de düzenlenen suikastin sorumlusu Cihad grubu üyesi olmak ve Kahire'de turistik bir bölgede patlatılmak üzere bir araca bomba yerleştirmekten suçlu bulunmuştu. Mfloseviç'e muhaJefet • BELGRAD(AA)- Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, Genelkurmay Başkanı General Momçilo Perisiç'i görevden aldı. Resmi haber ajansı Tanyug, Miloseviç'in Perisiç'in yerine yardımcısı G;şneıra!.DT3goljub Ojdanjç'i atadıgını duyurdu. Siyasi gözlemciler, Miloseviç'in güvenlik şefi Joviça Stanisiç'ten sonra Perisiç'i görevden almasına "Kosova'da yürütnîğü politikalanna üst dikey muhalefet konusundaki kaygılannm" yol açtığını söylediler. adayı KraJ Hüseytı • KAHİRE (AA) - Yahudi 'B'naı B'rith İntemationar adlı grup, Crdün Kralı Hüseyin'i Wye Plantation Anlaşması'na katkılanndan dolayı Nobel Banş Ödülü'ne aday gösterdi. Grubun Başkanı Richard Heideman, Nobel Komitesi'ne gönderdiği mektupta Kral Hüseyin'in, Israil ile Fihstin yönetimi arasında geçen ay imzalanan Wye Plantation Banş Anlaşması görüş.melerine kışisel katılımının yararlı olduğunu belirtti. İngiliz Lordlar Kamarası, eski Şili diktatörünün dokunulmazlığının bulunmadığına karar verdi. Ispanya karardan memnun Pfrıochet'ye yargı yolu açıldı• Lordlar Kamarasrnın haftalardır beklenen ka'rannın açıklanmasıyla, eski diktatörün soykınm ve işkence suçlanndan yargılanmasının yolu açıldı. Dış Haberier Servisı - îngiltere'nin en yük- sek mahkemesi olan Lordlar Kamarası Hu- kuk Kurulu, Londra'da tutuklu bulunan eski Şili diktatörü Augusto Pinochet'nin diploma- tik dokunulmazhğı bulunmadığı karanna vardı. Böylece, Pinochet'nin soykınm, işken- ce ve cinayet suçlanndan îspanya'ya iade edi- lip yargılanmasının önü açılmış oldu. Lordlar Kamarası'nm beş kişilik hukuk kurulu üçe iki oyla Pinochet'nin diplomatik dokunulmazlığı bulunmadığı ve yargılanma- sının mümkün olduğuna karar verdi. Pinoc- het, 1973 yılında kanlı birdarbeyle Şili'nin sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi devirmişri. Darbe sırasında başkanJık sarayı- nın bombalanması sonucu Allende yaşamı- nı yitirmişti. Ispanyol yargrç Ba/tasar Gar- zon, Pinochet'nin 1973'ten 1990'a kadar sü- ren iktidan boyunca öldüriilen yakJaşık 3 bin kişinin arasında Ispanyol yurttaşlannm da bulundugu gerekçesiyle Pinochet'nin Ispan- ya'da yargılanmasını istemişti. Garzon'un ta- Latin ve Orta Amerika diktatörleri yargıdan hep kaçtı lebi üzerine Pinochet, tedavi için bulundugu Londra'daki bir hastanede 16 ekim günü fu- tuklanmıştı. Londra Yüksek Mahkemesi, 28 ekimde, Pinochet'nin söz konusu suçlan iş- ledigi dönemde devlet başkanı olduğu gerek- çesiyle diplomatik dokunulmazhğı bulundu- ğunu, tutuklama emrinin yasal olmadığını ve Ispanya'ya iade edilemeyecegi yönünde ka- rar almıştı. Pinochet'nin dunımu Şili'yle tn- LONDRA (AFP) - Şili'nin kanlı diktatörü Augusto Pinochet'nin dipJomatik dokunulmazlığı bulunmadığı açıklanırken Ispanya'ya da yargıîanıp yargılanmayacağı 2 aralıkta belli olacak. Latin ve Orta Amerika diktatörlerinin hemen hepsi iktidarlan sırasında işlenen suçlann hesabını vermekten çeşitli yolJarla kurtuldular. Brezflya: 1979 yılında çok partili sistetne geçüdiğinde 1964'te bir darbeyle iktidara gelen cunta liderlerine gene) afçıkanldı. Paraguay:Latin Amerikanm en uzırn süre iktidarda kaJan cunta iideri General Alfredo Stroessner, 35 yıl sonra yardımcısı giltere arasında gerginliğe yol açmıştı. Lord- lar Kamarası hukuk Kurulu'ysa dün Pinoc- het'nin diplomatik dokunulmazlığı bulun- madığı karan aldı. 83. doğum gününde darbe yedi Böylece. Pinochet'nin 83 yaşına bastığı gün Ispanya'da yargılanmasının yolu açılmış oldu. Ingiltere lçişleri Bakanı Jack Straw. 2 General Andres Rodriguez tarafmdan devrildi ve Brezilya'ya kaçtı. Uruguay:1973'de darbeyle iş başına gelen generaller 1985'te iktidardan aynlmadan önce genel af çıkararak geleceklerini güvenceye aldılar. Arjantin: 1976-83 yıllan arasında solculara karşt kirfi savaş başlatan ve 30 bin kişinin ölümünden ve kaybolmasından sorulu Arjantin cuntasınin liderleri askeri mahkemede yargılandı. 1995'de General Jorge Vkfeia, Amıral Eduardo Massera ve General LeopoMo Galtieri 12 yıl hapse mahkum olduiar ancak 6 yıl sonra afledffip serbest btralakhlar. aralığa kadar Pinochet'nin Ispanya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verecek ve Pi- nochet'nin tutukluluk durumu o güne kadar sürecek.Lordlar Kamarasrnın karan Pinoc- het karşıtlan tarafindan sevinçle karşılanır- ken Pinochet yandaşlan ve Şili'deki sağcı partiler karara büyük tepki gösterdi. Sağcı partiler, hükümetin derhal Londra ve Mad- rid'e ûst düzey heyetler göndererek Pinoc- het'nin serbest bırakılmasının sağlanmasını istediler. Santiago'daki Pinochet Vakfı'nın önünde toplanan Pinochet yandaşlan kendi- lerini görüntülemek isteyen habercilere sal- dırdılar. küfürler ettiler. Pinochet'nin oğlu Augusto Pinochet,"Babam, doğum gününde insan hakJaruıa aykın sadistçe ve zaİmce bir darbe yedi" dedi. Pinochet karşıtlan Santiago sokakJannda şampanyalar patlatıp danslar ederek "Katil Pinochet'' sloganlan attılar ve araçlannın kor- nalannı çalarak kutlamalar yaptılar. Cunta döneminde yakınlannı yitirenlerin aılelerini temsil eden bir grubun başkan yardımcısı, "Bu, bütün insanhk için oJağanüsrü önemli bir an" dedi. Cunta döneminde yakınlanm kaybeden ailelerin Fransa'daki avukatlan, ka- rann hukukun ve ahJakın zaferi olduğunu be- lirttiler. Isviçre, Fransa, Belçika, Isveç, Almanya ve Italya da Pinochet'nin yargılanmasını istiyor. Ispanya'nınbaşkenti Madrid'de 100'ünüs- tünde Şiliü sürgün sevinç gözterilerinde bu- lunurken insan hakian hukukçusu Carlos Slepoy karar için "Insanlığa karşı işienmiş suçlar a karşı açılacak tatbikatlarda ve da- valarda geri dönüşü imkansız bir hamle" dedi. Fransa Parlamentosu da îngiltere'nin bu karannı alkjşladı. BM Cüvenlik Konseyi toplandı Irak karanna Rusya engeli • Bağdat yönetiminin silahlarla ilgili belgeleri teslim etmeyi reddetmesi nedeniyle toplanan BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın karşı çıkması nedeniyle ortak bir karara varamadı. Saddam bunalımı körükhıyor Dış Haberier Servisi- Bırleşmiş Milletler (BM), kitle imha siiah- lanyla ilgili belgeleri teslim etme- yi reddeden Irak'la ilgili yapılan görüşmede bir karara varamazken Irak yönetimine karşıt gruplar, ABD'nin verdiği desteğı arttırma- sından memnunluk duyduklannı belirttiler. Önceki aksam toplanan BM Güvenlik Konseyi, Rus- ya'nın karşı çıkmasıyla Ingiltere tarafından hazırlanan ve Irak'm BM kararlanna uymadığı yönün- deki bildiriyi yayımlayamadı. În- giltere'nin BM Büyükelçisi Je- remy Greenstock. "Kesin bir so- nuca varamadık. görüşmelcri sür- düreceğiz 1 ' dedı. Konsey üyeleri- nin çoğunun Irak'm şimdiye ka- dar herhangi bir belge teslim et- memesinden kaygılandığını belir- ten Greenstock, Irak'taki incele- melerin sürdüğünü ve sonuçlann ne getireceğini göreceklerini söy- ledi. Konsey üyeleri, Irak'ın kitle imha silahlannın yok edilmesin- den sonımlu BM özel komisyonu UNSCOM'a tam destek verdık- lerini açıkladılar.Irak, UNSCOM Başkanı Richard Butler'ın istedi- ği silahlara ilişkin belgelerin var olmadığını ya da teslim edilnüş olduğunu söylüyor. Irak İideri Saddam Hüseyin'in devrilmesi içm muhalefetı örgüt- leme ve silahlandırma etkinlikle- rine hız veren ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Indyk, dün Londra'da Saddam yönetimi- ne muhalif gruplann temsilcile- riyle bir araya gddi. Muhalif gruplann yetkilileri, ABD'nin verdiği desteği memnunlukla kar- şıladıklannı belirttiler. Görüşme- de Indyk, ABD'nin Irak hüküme- tini devirmek için muhalefete yö- nelik desteğini arturacağını söyle- di. Irak Türkmen Demokratik Ha- reketi Başkanı Aziz KadirSaman- cu"ABDvcIngiltere'runIrakmu- hakfetine yardımcı olma konu- sunda ciddioMuğumı anlamanuz bizi muthı etti" dedı. Irak Ulusal Kongresı Başkanı Ahmet Çelebi de, "Irak muhakfeti arok ABD'nin desteğine sahip. Amao- mıza ulaşmakve bu desteği kuDan- mak için eümizden geJeni vapaca- ğE* diye konuştu. Irak Devrim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı tzzet tbra- hhn'e dört gün önce Kerbela ken- tinde düzenlenenbaşansız suikas- tin ardından ilk kez bir açıklama yapan ABD, Saddam Hüseyin'i devirme projesinin, Iraklı politi- kacılara suikast düzenlenmesini içermediğini belirtti. tbrahim'e suikast girişiminde bulunan sal- dırganınolay sırasında öldürüldü- ğü bildirildi. YaserArajat Paris'e ııçtıı RAFAH(AA)-Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, Fransa'nın başkenti Paris'e, önceki gün hizmete açılan uluslararası Gazze Havaalanf ndan uçtu. 10 kişilik özel uçağıyla ilk resmi uçuşunu yapan Arafat, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve bu ülkeyi ziyaret eden Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile görüşecek. Arafat'a Paris ziyaretinde, baş danışmanlan Nebil Şaat ve Nebü Aburdeneh eşlik ediyor. Arafat, 1994'te Gazze'ye geldikten bu yana yurtdışuıa uçabihnek için Mısır'daki El-Ariş kentine gidiyordu. 1998 yılı basın özgürlüğü ödülleri sahiplerini buldu Baskı gören gazetecilere ödül NEVV YORK (AA) - 1998 yılı basm özgürlüğu ödülleri önceki akşam New York'ta düzenlenen tören- le sahiplerini buldu. Basın özgürlüğü ödülleri, aralannda Eritre'de tu- tuklu olan AFP muhabirinin de bulundugu 5 ayn ül- keden gazeteciye verildi. ABD basmının üst düzey yetkilileri ve siyasetçilenn hazır bulundugu törende, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) taraftndan ya- pılan açıklamada, ödüle hak kazanan 3 gazetecinin tö- rende hazır bulunamadığı hanrlatılarak dünyada ba- sın özgürlüğünün korunmasmın önemi vurgulan- dı.Gazetecilik mesleğini tarafsız ve cesur bir şekilde icra etmelerinden dolayı ödüle layık görülenler ara- sında yer alan Nijerya'daki "Anfani" adlı özel radyo kanalının kurucusu Gremah Boucar yaptığı konuş- mada, "Basın özgürlüğü verilmiyor, kopanp ahnı>wr" dedi. Anfani radyo ıstasyonu, Nijerya Devlet Başka- nı tbrahim Bare Mainassara rejiminin tüm karşı çık- malanna rağmen FM kanalından yayın yapıyor. Pa- nama'da görev yapan Perulu araştırmacı gazeteci Gustavo Gorriu de. ödül töreninde, özellikle Meksi- ka, Guatemala ve Peru'da birçok şeyin değiştiğini söyledi. La Prensa gazetesi, Gorriti'nin, hükümetinin uyuşturucu kaçakçılanyla bağlantısı olduğuna dair röportajlannı yayımlamışu. Gorriti'nin Panamalı yet- kiülerin sürekli tacizıne maruz kaldığı kaydediliyor. Ödüle layık görülen, ancak Belarus'tan aynlmasma izin verilmeyen Rus ORT televizyonu ve Belaruss- kaya Delovaya adlı gazete muhabiri Pavel Sneremet de, ödül törenine gönderdiği video bantta, Belarus'ta- ki diktatörlük ortamını lunadı. Endonezyalı gazeteci Goenawan Muhamed de törene video bant göndere- rek Devlet Başkanı Suharto'nun iktidardan aynima- smdan bu yana kaydedilen gelişmeleri memnuniyet- le karşıladıfını belirtti. Hakkında karar yok ama tutukhı Ödüle layık görülen diğer gazeteci, AFP'nin Erit- re'de tutuklu olan muhabiri Rırth Simon ise törene ka- tılamadı. Simon'un 25 Nisan 1997 tarihinden bu ya- na hakkında hiçbir karar olmaksızın tutuklu bulun- dugu belirtiliyor. MANAVGAT1. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMAİLANI DosyaNo: 1997/473 Tal. Bir borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırma 8.12.1998 günü saat 14.20-14.30"da Çolakiı köyü Solka- melya'da yapılacak ve o günü kıymetlerın %75'ine istekli bulunmadığı takdirde 9/12/1998 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttır- ma bedelınin malın tahmin edilen kıymetınin yüzde kırkını bulmasının ve satış isteye- nin alacagına rüçhanı olan alacakhnm toplammdan fazla olmasımn ve bundan başka paraya çevırme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinın şart olduğu, mahcu- zun satış bedelı üzerinden %15 oranında KDV'nin ahcıya ait olacağı ve satış şartna- mesinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı venldığı takdirde şartnamesinin bir ömeğinin isteyene gönderilebilecegi, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. 9.11.1998. Fiatı Adeti Cins \e nevı 26 4OOO0O.0O0TL. 1320 Sabah marka ıkız >-atak Mekan maıka çıft kışılık yauk. Sabah marka çıft bjılık yatak. Sabah marka ıkız yatak. tmalat yapııru çekyat-açılır kapanır. koltuk upı Elektro lûks marka oda mınıban 37 ekran Phılıps marka kumandab renkli relevîzyon 1720Yatakba5i aplıgı Oda abajunı 7 ve 9 BTU Heatpump elekıro marka kumandalı sıplıı ıç ve dı$ üratelı klraıa Alarko marka klıma santtah sofutma ve ısıtma sıstenu Yorg marka çıller grubu ile btrlıkte. 1000ra3/Saat.(2.sı 750 m3/saat, Gortuss marka buharjeneratörû. Ürûlerae makınesı, (Lapau ve Glendısıt marka) 220 kg'H kapasıteh Dığen 140KgH.kapasıtelı 4 adet Mımor, 57 kg'yükleme, kapasıteli, 4 adet Vaskotor marka aynı kapasıteli. 1 ada Mıtoor marka 23 KgYük. kapasıteli çamajir ve sıkma makınesı 7636689- 7636216-7637290 nolu telefon iann kullanma hakkı Basın: 56941 1.600.000000 TL. imOOOOOOTL 5.52O.O0OOO0TL 8280.000.000 TL I4.25O.0O0.0O0 TL 15.000000 000 TL. 5.16O.O0O.0OOTL 4.300.000.000 TL 53.64O0O0.00OTL 250 000.000.000 TL. 20 000.000 OOOTL :0.00O.O00 000 TL 36.000.000.000 TL. 90.000.000 TL 160 138 276 184 475 500 860 298 Komple 4 2 9 3 KULTUR • SANAT (0 212) J93 89 78 (3 HAT)| KülTUR • SANAT 10 212) 293 8 9 7 8 ( 3 HAT) B i z i m T i y a t r o Tei: (0212^45 24 90 KARACA TİYATROSU'nda ^ Perşembe 20.30 Turne nedeni ile SON OYl'N Yargı'yı görmemek * 20 yüzyıla ait bilgilerinizde ciddi bojluklar yaracabilir... Bu nefis tiyatro metnini, Zafer Diper'in virtüöz oyunculuk gösterisini kaçırmayın...BASIN Avni Dilligil Tiyatro Ö.diilü YARGI BASAK SİGORTA SANAT GALERİSİ DOÇ. Dr. EROL BULUT RESIM SERGİSİ 23Kasım- 11 Aralık 1998 Şehit Adem Yavuz sok. 12 Kızılay / ANKARA Başak Sigorta Sanat GalerLsi, Başak Sigorta'nın bir kültür hizmetidir. T.C. ÇAMLIYAYLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANENTEBLÎĞ 1998/7 E. Alacaklı: Bekir Tosmur vekili Av. Ahmet Kara Tarsus-lçel Borçlu: Oguzhan Koşar (Tosmurlu Mah. Kızılçukur Köyü Tarsus Merhun: 33 PU 313 p. sayılı 1997 model Renault 19 marka hususi otomobil 2.420.000.000. TL. alacağın 26.02.1998 tarihinden itibaren %149 temerrüt faizi, icra masraflan ve vekalet ücretinin tahsili için yapılan icra takibinide: Yukanda yazılı adresınize ömek 50 ödeme emn gönderilmiş ise de bila teblığ iade olunmuştur. Yapılan polis tahki- katı nericesinde adresiniz tespit edılemediğinden ödeme emnnin ılanen teblığıne karar venlmiştir. Ödeme emnnin gazete ılanından sonra 35 gün içinde borcu ödemenız, rehin hakkına karşı bır ttırazınuz varsa 27 gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itırazınız varsa o kısmın cihet ve mik- tannı açıkça göstermedığınız takdirde itiraz etmemış sayılacağınız, senet altındakı imzayı ınkâr ediyorsanız aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde senettekı imzayı kabul etmış sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içerisinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek, takıbin hacız yoluyla devamını isteyebilece- ği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı, Teblıgat Kanunu'nun 28. ve müteakip mad- deleri gereğince ödeme emri yerine kaim olmak üzere ılanen tebliğ olunur. 3 Kasım 1998 Basın. 54323 Ciang Zemin Tokyo'da Asya'nın iki devi buluştu Dış Haberier Servisi - torluk Ordusu ile yapılan Çin Devlet Başkanı Ciang savaşta 20 miryon yurtta- Zemin'in 6 gün sürecek şının öldüğünü söylüyor. ve Çin-Japonya ilişkile- 1937'deki ünlü Nanking rinde dönüm noktası ola- katliamında 140 bin kişi- rakdeğerlendirilen Japon- nin öldüğü tahmin edili- ya ziyareti dün başladı. Çin'in bu ziyaretten bir Ciang'ın tarihi Japonya başka beklentisi de, Ja- ziyaretinde Tokyo hükü- ponya'nm Tayvan konu- metinin, Ikinci Dünya Sa- sunda Çin'i memnun ede- vaşı sırasında ve öncesin- cek bir tutum alması. Çin, de Japonya'nın Çin'eyö- Japonya'dan açıkça tek nelik saldırganca tutumu Çin' politikası izlediğini yüzünden Pekin'den özür ve Tayvan'm Çin'in bir dileyeceği w ti • • parçası oldu- bildirildi. Üci * " I k ı n c ı m ğunu açıkla- ülke arasın- zengın masını bekli- daki diplo- ekonomiye sahip yor. matik ilişki- Japonya ile en iki ülke ara- lerinnormal- hızlı gelişen pazar smda 1972 yı- leşririlmesi- Çin arasındald l ı n d a i m z a l a - nin 20. yıl- höleesel n a n o r t a k b ''~ dönümüne • . • R_. . dinde Japon rastlayan bu , .. ' , 8 m l ? tarafı, Çin'in ziyaretle ilk kuresel bır guce T a y v a n k o n u . kez bir Çin dönüşebileceği sundakikonu- devlet başka- belirtiliyor. munu anladı- nı Japon- ğmı ve saygı ya'ya gitmiş oluyor. Çin duyduğunu belirtmekle Devlet Başkanı Ciang ile yetinmişri. Hong Kong Japonya Başbakanı Keiı» basmında son zamanlarda Obuçi arasında bugün yer alan yorumlarda, gerçekleşecek zirvenin ar- ABD ile 'yapıcı stratejik dından yayımlanacak or- ih'şki kuran' Çin'in, Ja- takbildiriile,Japonya'nın ponya ile yakmlaşmayı savaş sırasındaki tutu- daha çok istediği vurgula- mundan ötürü kâğıt üze- nıyordu. Çin'in Japon- rinde 'derin bir pisman- ya'ya bölgede yaşanacak hk' duyduğunu açıklama- sorunlarda ortak hareket sı bekleniyor. Çin Dışişle- etmek için birmekanizma ri Bakanı Tang Ciaşuan kurulmasını önerdiği be- ile Japon meslektaşı Ma- lirtilen yorumlarda, ikinci sahiko Komura'nın önce- zengin ekonomiye sahip ki gece vardığı anlaşmaya Japonya ile en hızlı geli- göre Japon Başbakan şen pazar olan Çin arasın- Obuçi, Ciang'dan sözlü daki işbirliğinin Asya'da olarak daha açık bir bi- oluşturacağı liderliğin çimde özür dileyecek. global olaylarda da bir Çin, 1937-45 yıllan güç olmayı sağlayabilece- arasında Japonya Impara- ği belirtiliyor. AS MÜZİK YAPIM: Atatürk Bulvarı Ünlü İs Merk. B Blok No:9 Unkapanı-İSTANBUL Tel 525 18 15 DÖRTYOL ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞt'NDEN EsasNo: 1998/182 Tespit isteyen Ahmet Ertan vekili tarafından, davalı Hazine-i Maliye aleyhine açılan tespit davasuıın yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince; Hatay ili Dörtyol ilçesi Payas bucağında mevcut 1496 parsel sa- yılı taşınmaz üzerinde bulunan evlerin ve mezruatlann davacı Ahmet Artan'a ait olduğu ıddia edildiğmden; da- vanın duruşması 27. 1.1999 gününe ertelenmiş olup, ta- pu maliki oğlu ölü Mustafa mirasçılanna dava dilekçe- si ve durusma günü ilanen tebliğ olunur. Basın: 56939
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog