Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 1998 PERŞEMB 10 DIŞ HABERLER Kaddafi meydan okudu • TRABLUS(AA)- Libya lideri Muammer Kaddafi, Araplann kitle imha silahlanna sahip olma haklan bulunduğunu söyledi. Trablus'ta konuşan Kaddafi, "Araplar, kimyasal silahlara ve atom bombasına sahip îsrail'e karşı kitle imha silahlanna sahip olmalılar. Ancak o zaman bölgede denge sağlanır" dedi. Kaddafi, "Araplar potansiyel güçlerini gerektiği gibi kullanabilseler, ABD'ye bile diz çöktürürler" ifadesini kullandı. Iran basmında jme • TAHRAN(AA)- Iran'da Kültür Bakanlığı, özel bir haber ajansının çalışmasına izin verdi. Farz Haber Ajansı adıyla çalışmasına izin verilen yeni özel ajansın genel müdûrü Sait Nobori'nin, ilk aşamada 15 muhabir ile yurtiçinde, daha sonra temsilcilikler açmak suretiyle yurtdışında etkinlik gösteımeyi , planladığı bildirildi. Iran'da aynca, sekiz yeni dergi yayınına daha izin verildi. Basın dünyasında son günlerde görülen hareketlenme dolayısiyla Batı'ya açılma yolunda yeni girişimlerin gözlendiği Iran'da reform yanlılan ile muhafazakârlar arasındaki mücadelenın basın alamna yansıdığı yorumlan yapılıyor. ABD-Almanya IVATO anlaşması • SVASHINGTON (AA) - ABD ile Almanya'nın NATO'nun nükleer stratejisinin temel unsuru olan "ilk kullanım hakkı" konusunda görüş birliği içinde olduklan bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Rudolph Scharping. Washington'da ABD'li meslektaşı William Cohen ile birlikte gazetecilerin sorulannı yanıtlarken "Alman hükümetinin NATO'nun temel stratejisini sorgulamaya niyeti yoktur" dedi. • William Cohen de Alman meslektaşı ile yaptığı görüşmede, NATO nükleer stratejisi konusunda göriiş birliği içinde olduklannı gördüğünü söyledi. parlamentoda • KUDÜS (AA) - tsrail gizli servisi MOSSAD'ın şefi Efrayim Halevi ve yardımcısı Amiram Levine, dış güvenlik servisinin operasyon başkanının istifasıyla ilgili olarak açıklamada bulunmak üzere parlamentoya davet edildiler. Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde, MOSSAD'ın üst düzey iki yetkilisinin, parlamentonun savunma ve dışişleri komisyonlannın gizli servisle ilgili ait komitesinde birkaç gün içinde dinlenileceği belirtildi. Kıtanın doğusunu etkisi altma alan dondurucu kutup soğuklan bir haftada 130 kişinin ölümüne yol açti Avrapa'da öldürücü soğuldar• Son 40 yılın en kötü soğuk hava dalgası, başta Romanya olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde yaşamı felç etti. Doğrudan soğukİar yüzünden donarak ya da soğuklann neden olduğu olumsuz yaşam koşullan nedeniyle toplam 130 kişi öldü. Dış Haberler Servisi - Doğu Avru- pa'yı etkisi altına alan kutup soğuk- lan bir hafta içinde en az 130 kişinin ölümüne yol açtı. Son 40 yılın en kötü soguk hava dal- gasından en çok etkilenen ülke Ro- manya'da son birkaç gün içinde 69 kişi yaşamını yitirdi. 11 evsiz dona- rak ölürken diğerleri kar ya da buz- lanmadan kaynaklanan trafık kaza- lan nedeniyle yaşamlannı yitirdi. Kurtarma ekipleri kara saplanan yak- laşık ! 700 aracı kurtarmaya çalışıyor. En az 15 kentlerarası yol kapandı. Ro- manya'da 300'den fazla köy ve kasa- bada su ve elektriğin kesik olduğu ve 40 yerleşim merkezinde telefonlann çalışmadığı belirtildi. Uçak ve tren seferleri aksadı. Karadeniz kıyısın- daki limanlar ve Tuna Nehri liman- lan kapandı. Bulgaristan'da da 3 kişi öldü. Ül- Kıtanın doğusu kutup soğuklarının etkisinde Soğuk havaya bağh ÖKmler Yıllar süren kanh savaşın ardından yaralannı sarmaya çahşan Bosna'ya bu kış erken ve sert geldi. (REUTERS) kede pek çok yolun kapandığı, bazı bölgelerde elektrik, su ve telefonla- nn kesik olduğu belirtildi. Karade- niz'deki Burgaz limanı kapandı. Isının sıfinn altında 26 dereceye ka- dar dtiştüğü Polonya'da çogu evsiz ve alkolik ohnak üzere 41 kişi donarak öldü. Bulgaristan'daysa 4 kişi soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi. Macaris- tan'dada3kişi öldü. Fransa'da da 4' ü evsiz 8 kişi öldü. Doğudaki Lorraine bölgesindeki ka- nallann buz tutmasıyla buzlann ara- sında sıkışıp kalan tekneler beş buz kırma gemisiyle kurtanldı. Olan evsizlere oldu Paris'in varoşlanndan birinde 60 Romanyalı evsiz, terk edilmiş bir ma- rangoz dükkânına sığınmış olarak bulundu. Paris'teki Eyfel kulesinin önündeki çeşmelertamamen dondu. Paris'te 100 evsiz, devlete bağlı bir tıp merkezinin önünde, evsizlere yö- nelik korurna hizmetlerinin iyileşti- rilmesi isteğiyle oturma grevi yaptı. Paris ve lspanya'nın başkenti Mad- rid'de, evsizlerin sığınabilmesi için metrolar geceleri açık tutuluyor. Ha- va sıcakhgının sıfınn altında I4'e düştüğü Itarya'daysa 8 kişi öldü. Baş- kent Roma'da ve Paris'te evsizlere sıcak yemek ve battaniye dağıtılıyor. ttalya'nm kuzeyinde kar ve buzlan- ma nedeniyle trafik kilitlendi. Belçika'da 1 kişi soğuklar nedeniy- le yaşamını yitirdi. Rusya'da hava sı- caklığı sıfınn altında 20'ye düşer- ken Moskova'da ölü sayısı 11 olarak belırlendi. 196 kişi zatürree ve soğuk şoku teşhisiyle hastaneye kaldınldı. Almanya'da buzlanma nedeniyle ön- ceki gece 100 trafık kazası oldu, 5 ki- şi yaralandı. Yunanistan'da şiddetli ya- ğışlar uçak ve gemi seferlerini aksa- tırken dağ köylerinin yollan kar ya- ğışı nedeniyle kapandj. D.Avrupa'da kutup soğuklannın etkisini yitirece- ği ve havanın ısınmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Hintliler sandık başında Hindistan'daki ara seçimlerde halk, başkent Yeni Delhi ile üç eyaletin yerel meclis üyelerinj belirlemek için dün sandık başına grtti. Toplam 53 milyon seçmenin bulunduğu ülkede ara seçimler, iktidarda bulunan Hindistan Halk Partisi'nin lideriiğindeid koalisvon hükümeti için sınav niteh'ği taşıyor. AtaJ Beriari Yacpayi'nin başbakanhğmdalrî koaüsjon hükümeti geçen mart avının ortalaıinda kurulmuştu. Hindistan seçimlerinde muhalefet giiç kazandı DtşHaberterServisi- Hindistan'm baş- kenti Yeni Delhi ve üç eyalette gerçekle- şen eyalet seçimlerinde miryonlarca seç- men, Sonia Gandhi liderliğindeki ana mu- halefet, Kongre Partisi'nden yana oy kul- landı. Seçim sonuçlannm, mart ayında ik- tidara gelen milliyetçi Hindu Koalisyo- nu"nun ve koalisyonun başındaki Hindis- tan Halk Partisi'nin önemli ölçüde gücü- nü sarstığı kaydedildi. Müslüman seçmenlerin, Başbakan Atal B. Vacpayi yönetimindeki Hindistan Halk Partisi'ni dinde toleranssızlığı, suç oranı- nı ve enflasyonu arthrmakla suçladıklan ve ülke yönetiminde, Hindu kültürünü ön plana çıkararak Hindistan'm sosyal yapı- sını bozduğunu iddia ertikleri belirtildi. Müslüman seçmenler, hükümeti, aynca yalnızca zengın Hint 'banya' ticari sınıfi- nın çıkarlannı gözetmekle suçluyorlar. ABD Başkanı için azil yerine kınama ağırlık kazanıyor önıtoıı sadece ^kuıaııabiKr''\VASHINGTON (Cumhuriyet) - ABD Başkanı BiUCKnton'ın azledil- mesi yerine Amerikan Kongresi tara- findan kınanması yönündeki girişim- ler ağırlık kazanıyor. Monka Lewinskyskandahyla ilgi- li olarak Başkan Clınton hakkında azil soruşturması başlatan ABD Tem- süciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun Demokrat Parti'li bazı üyeleri bir 'kı- nama' tasansı hazırlayacaklannı be- lirttı. Adalet Komisyonu üyesi RjckBo- ucher "Bir kınama karartasansı su- nacağız. Kınama. bu işi en onurlu ve sorumlu bir şekilde bitirmek olur" dedi. Boucher, ne kadar desteğe sa- hip olduklannı ise bilmedîğini belirt- ti. Kınama karanyla hem Clinton'ın cezalandınlmış olacağını hem de ül- kenin Lewinsky skandalını geride bı- rakacağını belirten Boucher "Ulkenin çıkarlan da bunu gerektiriyor" dedi. Daha önce Clinton'ı istifaya çağı- ran Demokrat Parti 'den bir başka Tem- silcıler Meclisi üyeSı Paul Mchale de bir kınama karar tasansı hazırlayarak Kongre liderlerine yolladığmı bildir- di. Mchale "En i>i ahernatif bu" di- yekonuştu. ABD'de halen Kongre'nin her iki kanadında Clinton'ın rakibi olan Cumhuriyetçi Parti çoğunluğa hâkim bulunuyor. Adalet Komisyo- nu'nda da Cumhuriyetçi üye sayısı daha fazla. Ancak 3 Kasım ara se- çimlerinde Demokrat Parti'nin Tem- silciler Meclisi 'nde 6 koltuk daha ka- zanması ve Clinton'ın halk nezdinde- ki desteğinin 'çok yüksek' olması, Cumhuriyetçi Parti saflanndabılebö- lünme yaratmaya başladı. ABD hal- kı, hem seçimlerde hem de kamuoyu yoklamalannda Clinton'ın görevden ahnmasınakarşı çıknğı sinyalini 'açık- ça' verdi. Eğer kınama karanyla ye- tinilirse Clinton, görevini normal sü- resinin son günü olan Ocak 2001 'e ka- dar sürdürecek. Ancak Amerikan Kongresi'nın hakkında bir kınama karan verdiği "ilk ABD Başkanı" ol- ma sıfatını da kazanacak. BiD Clinton - Yine kurtulacak gibL Ingiliz The Times gazetesi umutlann arttığını yazdı 'Batı, S-300'leri engelliyor' LONDRA (AA) - Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin sipariş ettiği Rus yapımı S-300 fuzeleri adaya "gekfi, getecek, yine ertelendi" haberleri ay- lardır dünya gündeminden inmiyor. Şimdi de lîıgiliz The Times gazetesi, "Bab'nın S-300 füzelerinin Güney Kıbns'a konuşlandınfanasmı engeDe- me umutlannın artoğını" bıldırdi. Gazete. önceki gün Güney Kıbns Rum kesimi lideri Glafkos Kfcrides ile Ingiltere'nin Kıbns Özel Temsil- cisi David Hanne» arasındayapılangö- rüşmeye dikkati çekerken görüşme- nin öneminin Klerides'e yapılan bas- kıdan kaynaklandığını bildirdi. Gaze- te haberinde, Atina'ya gidişi önce- sinde Hanney ile bir araya gelen Rum liderKlerides'in, bugörüşmede Han- ney'inS-300'lerin adaya konuşlandı- nlmasının ertelenmesi ya da tama- men iptal edilmesi yönünde baskı- sıyla karşılaşmış olması olasılığımn güçlü olduğunu ifade etti. Fûzelere THK neden oMu Klerides, London School of Eco- nomics'te (LSE) önceki gün düzen- lenen bir konferansta,füzelerin alın- masına son derece güçlü olan Türk Ha- va Kuvvetleri'nin ada üzerindeki uçuş- lan ve ihlalleri üzerine karar verildi- ğini, fiizelerin Türk kesimi içm hiç- bir tehdit oluşturmayacağını iddia et- ti. Hanney'in de izlediği konferans- ta, adadaki güç durumun Türk tarafi ile sorunlann çözümsüzlüğündenkay- naklandığını ifade eden Klerides, bu- nun temelinde Kıbns'ta yaşayan iki toplumun birbirine yönelik düşman- ca tutumlannın yaröfını söyledi. Kle- rides, böylece Rum kesimindeki, Türk asken tarafından ıstila edilme korku- sunun azalacağını. çünkü Türkiye'nin AB üyesi bir ülkeye böyle bir davra- nışta bulunamayacağım, Türk tarafi- nın da birAB üyesini tehdit edemeye- ceğini iddia etti. Klerides, Türkiye'nin Kıbns politikasım da eleştirirken ül- kedeki siyasi istikrarsızlığın söz ko- nusu politikayı değişken kıldığını iddia etti. Klerides, bunlardan ötürü Kıbns politikasında son sözü Türk ordusunun söylediğini iddia etti. Arjantin Bebek hırsızı cuntacıya hapis BUENOSAIRES(AFP) -Arjantin'de 1976-83 yılla- n arasmda yaşanan askeri cuntanın liderlerinden Ami- ral EmiBo Massera, çocuk çalmak suçundan tutuklan- dı. Dış dünyayla baglant kur- ması yasaklanan emekli amiral, cunta döneminde ce'- zacvlerinde doğum yapan kadınlann bebeklerini elle- rinden almakla suçlanıyor. Bebek çalmak suçlama- sıyla karşı karşıya olan bir başka eski cunta lideri aley- hine 8 yıldır süren bir dava- da tamklık yapmak üzere yargı önüne çıkan Masse- ra'nm sorgulama sonrasın- da kendisinin de suçlu oldu- ğu ortayaçıkmıştı. Massera, cunta dönemi- nin donanma komutanı Jor- geVDdoza nın davasında ta- mklık yapmak üzere mah- kemeye gitmeden önce de- meç verdiği Radyo 10'a, hapse girmesini gerektirecek bir suç işlemediğini söyle- mişti. Eski donanma komutanı Vildoza'nın yasadışı yollar- dan evlat edindiği Javier GonzalaVBdaza, DNA tes- ti sonucu eski cunta lideri- nin gerçek babası olmadığı- m, kendi anne babasının da cunta döneminde yok edil- diklerini ortaya çıkarmıştı. ^ kitap kulübü | —-J^PTigM TAKSIM SERGI SALONU'IVDA 28 Kû Cumariusİ TÜZICİYE'DE Ressamlar: HOMAN SÜDOR / MEHMET PESEN / AYDIN AYAN Galeridier: AYDIN CUMALI / EYİN İYEM Koleksiyona/lar: VURAL SOLOK / İHSAN DEVRİM ve tüm ilgilenen ressam, sanatçı, öğretim görevlisi ve diğeflerinin kotılımlanylo... Yöneten: ÜSTÜN AKMEN Saat: 16.00-18.00 İstiklal Caddesi (Fransız Konsoloslugu yanı) Taksim Tel:252 38 81 82 ECumhurryejt kitap kulübü Taksim Sergi Salonu KASIM AYI ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİÜ İMZA GUNÜ 27 Kastm Cuma Saat:17.00-19.00 NECLA ARAT Kitaplannı imzalayacak ve okurlanyla söyleşecek. istiklal Cad. (Aksanat karçeı) Taksim Te):252 38 81/82 Çocuk ve Çevresıni Koruma Vakfi'nın Altunizade'de- ki ofisınde tam veya kısmi zamanlı çalışacak. çocukla- n seven, korunmav-a muhtaç çocuklar için bir şeyleryap- mak isteyen yöneoci aranmaktadır. Lütfen özgeçmişini- zifakslavınız227 67 49 Cülden Kut Resim Sergisi 14 Kasım-14Aralık'98 BAYKUŞ SANAT GALERISI HüdavendıgarMarı IncıSok. Orgen 1 sıtesı A-Blok Çetarga'Burea Ttl- (0224) 23214 R Hitıt (8212) 243 612İ Nüfus cüzdammı kaybettim. Hükümsüzdür. AYŞEKAYGIS1Z Tatile çıkmadan kalbinizi kontrol ettirin. TÜRKKALPVAKFI 19MayısCd.No:8 Şişlı/İSTANBUL Tel: (0212) 212 07 07 (pbx)10Hat Faks:(0212)212 6835 MUSTAFA ENVER ADAKAN VAKn TAŞEVMAZ KARSILIĞI İNŞAATÎHALEfi.ANI Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürtügü Vakıflar Meclisi'nin 01.04.1998 gün, 274/286 sayılı kararlan ve buna dayanarak Büyükçek- mece Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22.7.1998 tarih, 1998/874 esas ve 1998/696 karar sayılı karan doğrultusunda: Mustafa Enver Adakan Vakfi'nın Büyükçekmece ilçesı, Kavaklı köyü, Ada Çıftliği mevkiinde kain, 133 ada 9-15-16 parsel, 138 ada 1-2-3 par- sel, 139 ada 1 -2 parsel sayılı taşınmazlardaki vakıf hisselerinın tamamı ile 264 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissesı olmak üzere toplam 199.469.28 m2 arsanın mülkiyetinin rnüteahhıte de\Tİ karşılığında, yine mülkıyeti vakfiraıza ait ve aynı mahalde bulunan 140 ada 1 parsel, 141 ada 2-3-7-8 parsel, 134 ada 1 parsel, 473 ada 1 parselin tamamı ile 264 ada 1 sayılı parselin L2 hissesınden oluşan toplam 219. 146.99 m2 taşınmaz üzerine vakfimızın bunlardan dilediği parsele toplam 72.000 m2 kapalı alanı ihtiva eden tlk Öğretim Okulu 3.670 m2 Lise 4.970 m2 Teknik Meslek Okulu 5.000 m2 Bahçecilik Meslek Okulu 5.000 m2 Sağlık Meslek Okulu . 7.500 m2 Hastahane 8.000 m2 Erkek Öğrenci Yurdu 5.700 m2 KJZ Öğrenci Yurdu 4.410 m2 Yashlar Yurdu 6.250 m2 Kapalı Spor Tesisi ve Rehabilitasyon Merkezi 3.500 m2 Eğıtim Kompleksi 18.000 m2 ile açık alanda yapılacak tenis, basketbol, voleybol sahalan, dinlenme alanlan ve tüm tesislere ait parsel iç yollan, bahçe düzenlemesi işleri Mustafa Enver Adakan Vakfı'na hiçbir şekilde mali külfet getınnemek şartı ile anahtar teslimi usulü ve kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir. lşlerin tahmini bedeli 3.500.000.000.000 TL (Üçtrilyonbeşyüzmilyar) TL. olup geçıcı teminat 105.000.000.000 TL (Yüzbeşmilyar) TL'dır îhale dosyası (Avan Projeler, Teknik ve Idari Şartnameler, Mahal Lis- teleri ile ekleri) Mustafa Enver Adakan Vakfi'nın Cemil Topuzlu Cadde- si Enver Bey Apartmanı No: 66 Kat: 1 D: 2 Göztepe adresinden makbuz karşılığı 250.000.000 TL'ye temin edilebilir. Teklif mektuplan 10.12.1998 günü saat 17.00'ye kadar yukanda belır- tilen adrese makbuz karşılığında elden teslim edilecektir. Posta ile yapı- lacak başvurular kabul edilmeyecektir. Vakfımız 2886 sayılı ihale kanununa tabi değildir. Not: Daha önce yayımlanan ilan üzerine ihale dosyası almış fırmalara makbuz ibraz etmeîeri halinde ihale dosyası ve ekleri bedelsiz verilecek- tir. Basın: 57163 SEKA BALIKEStR MÜESSESESt MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN NAKLİYE İLANIDIR - Müessesemizin 1999 yılı ihriyacı -+%20 toleransla; 25.200 ton fu- el-oil, 6.200 ton motorin, 20 ton benzin, 10 ton gazyağı, toplam 25.430 ton akaryakıtın Izmir Aliağa'dan, - 4000 ton (%100'lük 1980 ton) sudkostikin Petkim Aliaga Iz- mir'den. - 130 ton sülfirik asitin Bandırma'dan, - 500 ton hidroklorik asitin SEKA Izmit'ten, nakliye işleri şartname- ler esaslannda kapalı zarf usulü ohnak suretiyle ayn ayn ihale edile- cektir. Bu işlere ait şartnameler, SEKA Balıkesir, Dalaman, Izmit müesseselennden ve Ankara, Iz- mir, Istanbul alım-satım müdürlüklerimizden bedeli mukabüi temin edilebilir. Son teklif verme tarihi 14. 12.1998 günü saat 12.00'ye kadardır. Teklıfler 14.12.1998 tarihinde saat 14.00'teisteklilerhuzurundaaçı- lacaktrr. Bu işlere ait geçici teminat teklif tutan üzerinden %5'tir. Kat'i teminat %10'dur. Telgraf, telefon, telex ve telefaxla yapılacak müracaatlar ile. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Müessesemiz 2886 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanunu'na tabi ol- mayıp ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir. Daha fazla bilgi için 0-266-2419210/7 hat telefon ile 2419217 nolu telefaxa müracaat edilmesi ilan olunur. Basın: 58574 KADDCOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1998/778 VasiTay. Mahkememizce verilen 1998/778 esas, 1998/813 karar sayılı ilamı ile ve 17.11./ 1998 tarihli kararla, Ordu, Mesudiye, Dayılı C: 031, S: 59, Ksn: 77'de nüfiısa kayıtlı bulunan, Selamet kızı, Muazzez Çakır'dan olma, 20.4./ 1976 doğumlu mahcure Meryem Çakır'ın M.K.'nun 355. maddesi gereğince vesayet altına ahnmasına ve kendisine yine aynı nüfusta kayıtlı bulunan ve Yenisahra Ortabahar Cad. Barbaros Mah. No: 22 Kadıköy ad- resinde ikamet etmekte olan öz annesi Muazzez Çakır'ın M.K.'nun 369. maddesi gereğince velayetinin altına konulmasuıa karar verilmiştir. İlan olunur. 17 11.1998 Basm: 58543
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog