Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

umhurlyt andası Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde y Cumhurtvrt Tutocai Caddes No: 39/41 (34334) Cağaioğlu ft^ ItHap hj»bû btartıi W12)514 0196fi*s:<212)51401 95 Cumhuriye 1O7.4 Cumhuriyet 3UL VE ÇEVRESÎNÜE YAYINDAYIZ 75. Y1L SAYI: 26713 / 150000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 KASIM 1998 PERŞEMBE Hükümet 314 oyla düşürüldü; Yılmaz, Demirel'e istifasını sundu Gözler Çankaya'da Merkez sağda pazarlık Seçimlerln ertelenmesi gündemde Hükümetin düşürülmesinin ardından partilerde "bekleyelim, önce ne olmayacağı görülsün" görüşü yaygın. TBMM'de temsil edilen siyasi partiler arasındaki pazarlıklar da arttı. Partiler arasındaki görüşme trafiği artarken, merkez sağ partilerin CHP'yi dışlayan hükümet formülü de tartışıhyor. ANAP ve DYP'nin, DSP'nin de içinde yer alacağı bir koalisyon kurması durumunda milletvekili seçimlerinin 1999 sonbahanna ertelenebileceği ifade ediliyor. • 5. Sayfada Censoruyla düşürülen 2. başbakan ANASOL-D hükümeti de tanhe kanştı. Yılmaz ile Taner hakkında "ihaleye fesat kanştırmak ve çete bağlantılanna girmek" suçlamalannı içeren gensoru oylamasına katılan 528 milletvekilinden 314'ü "güvensizlik" oyu kullandı. Yılmaz. 1977 yılında Demirel başkanhğındaki Ikinci Milliyetçi Cephe hükümetinden sonra gensoruyla düşürülen 2, başbakan oldu. Yılmaz, yaptığı ilk açıklamada, rahatladığını belirterek "Şimdi düşürenler düşünsün" dedi. Oemirel'in liderlerle görüşmesi basladı Yılmaz, hükümetin gensoruyla düşürülmesinin ardından Köşk'e çıkarak Demirel'e istifasını sundu. Yılmaz-Demirel görüşmesinde, yeni kurulacak hükümetle ilgili görüş ahşverişinde bulunulduğu da öğrenildi. Yılmaz, yeni hükümetle ilgili tavnnın bugün yapılacak MKYK toplantısında belirleneceğini söyledi. Demirel, Yılmaz'dan sonra FP Genel Başkanı Recai Kutan'ı kabul etti. Bugün DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ve DSP lideri Bülent Ecevit ile görüşecek olan Demirel, liderlerle görüşmelerini yann tamamlayacak. • 19. Sayfada Almanya istemiyor, îtalya vermek istiyor, halk durumdan şikâyetçi Ocalanistenmeyenadatn Bilican.- Tedbirlerimizi alıyoruz PKK liderinin iade dosyası son aşamada • Emniyet Genel Müdürû Necati Bilican, îtalya'daki her gelişmeden haberdar olduklannı ve gerekli tedbiri aldıklannı söyledi. öcalan'ın yanındaki Rozelin Laşer kod adlı Ayfer Kaya hakkında gıyabi tutuklama karan verildi. Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Utkan, Roma'nın Öcalan'a sığınma hakkı tanımasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Utkan, iade hazırlıklannın son aşamaya geldiğini, Öcalan'ın tutukluluk karanna Türkiye'nin itiraz edeceğini kaydetti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışışlen Bakan- hğı Sözcüsü Büyükelçi Ne- cati Utkan, Roma yöneti- mine sorumluluk duygu- suyla hareket ederek hukuk ve siyaseti birbırine karış- tırmaktan kaçınması uyan- sında bulundu. Emniyet Genel Müdûrü Necati Büi- can da Italya'daki her ge- lişmeden haberdar olduk- lannı ve tedbir aldıklannj söyledi. Italya'nın Ankara Büyûkelçisi Massimilttano Bandini dün Dışişleri Ba- kanlığı'na gelerek yetkili- lerle görüştü. Bandini. Türkiye ile diyalogdevam etmett, onun için görüşme- leri sürdürüyoruz"' dedı. PKK lideri Abdullah Öca- lan'ın yanında bulunan Ro- zelin Laşer kod adlı Ayfer Kaya hakkında Kütahya 1. Sulh Hukuk Mahkeme- si'nce gıyabi tutuklama ka- ran verildi. Dışişleri Ba- MArkasıSa. 19,Sü.31e Universitelerden tepki 'G. Doğu sorunu artık çözülmeli' • Universitelerden sendikalara, barolardan sivil toplum örgütlerine dek çeşitli sivil kurum ve kuruluşlar, Öcalan'ın Türkiye'ye iade edilmesini isterken Güneydoğu sorununun da bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Istanbuj Haber Servisi - PKK lideri Abdullah Öca- lan'ın Îtalya hükümeti ta- rafından himaye edilmesi- ne; Türkiye kamuoyunda oluşan tepkiler artarak sü- rüyor. Universitelerden sendikalara. barolardan si- vil toplum örgütlerine dek çeşitli sivij kurum ve kuru- luşlar, Öcalan'ın Türki- ye'ye iade edilmesini ister- ken Güneydoğu sorununun da bir an önce çözüme ka- vuşturulması gerektiği vur- gulandı. Haliç Üniversitesi'nin 19.11.1998 tarihli senato karannda îtalya hüküme- tinden Abdullah Öcalan'ın yargılanmak üzere Türki- ye'ye iadesi istendi. Sena- to karannda Öcalan'ın 1984'ten itibaren "çocuk, genç, kadın, yaşh. sivil, as- ker ohnak üzere 30 bin in- sanı kattettiğT belırtilerek Italya'nın, eli kanlı terörist birörgüfün çirkin oyunlan- na alet olmayacağının ümit WArkasıSa.6,Sü.Vde VVRUPA'DA SOĞUKLAR ÖLDÜRÜYOR • 10. Sayfada PİNOCHET'YE YARGI YOLU AÇILDI B //. Sayfada BASKETTE İSVEÇ'1 FARKLI YENDlK MSpor'da I0B8» Û oû .OOO ÖSkı 2.M7.Û00 • Îtalya Başbakanı D'Alema'nm yann Almanya'da Başbakan Schröder ile Öcalan konusufıu konuşması bekleniyor. Alman Dışişleri Bakanı Fischer, "Öcalan için Îtalya'dan istekte bulunmayı düşünmüyoruz" demişti. Alman bakanm bu açıklamasının ardından gerçekleşecek olan ziyaret, "Îtalya umudunu Almanya ile yapacağı bu görüşmeye bağladı" yorumlanna neden oldu. ftalyan politikacılar ve işadamlan, gerçekleştirdikleri ortak toplantıda "ambargo" konusunu tartıştılar. Öcalan'ın kaldığı Infernetto'da oturanlar da PKK üderini istemediklerirü söylediler. • Forza Italia Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "istenmeyen adam olarak derhal Îtalya'dan gönderilmesini" istedi. Berlusconi, Öcalan'ın Italya'ya hükümet tarafından getirildiğini belirterek bir soru önergesi verdiklerini açıkladı. Gazetemizde dün yer alan Murat llem imzalı "Italya'ya gidişi planlıydı" başlığını taşıyan haberimiz, îtalya Komûnist Partisi milletvekili Roman Mantovani tarafindan doğrulandı. Roman Mantovani, Rusya'ya PKK lideri Öcalan ile görüşmeye gittiğini ve aynı uçakla ıtalya'ya geldiğini açıkladı. CUMHUR CAJVBAZOĞLU ROMA - Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'm "Öca- lan için şimdilik ttaha'dan bir is- temde bulunma>ı düşünmüyo- ruz' 1 açıklaması Îtalya'da tepki yaratırken Fischer dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Öca- lan konusunda tüm unsurlan he- saba katarak bir görüşe vardığı- nı, bunda hukukı banşın korun- masının önemli rol oynadığını vurguladı. Fischer "Abnanya'nın bu rutumunu sabuia anlatarak İtalyan dostianmızın anlayışını sagİa>abiliriz" dedi. Îtalya Baş- bakanı Massimo D'.Alema'nın ise yann Almanya'ya giderek Almanya Başbaka- nı Gerhard Schröder ile Öcalan konusunu ko- nuşması beklenıyor Îtalya umudunu bu görüş- meye baglamış görünüyor Türkiye'de İtalyan mallanna uygulanan ambargonun Îtalya'da ya- rattığı rahatsızlık ıse sürüyor. Politikacılar ve işadamlan gerçekleştirdikleri ortak toplantıda İtalya'nın futbol siyaseti • Juventus'un dün G.Saray ile oynayacağı maçı bir haftahğma erteletme karan • çıkartması ile Roma hûkümetinin Abdullah Öcalan'ı üçüncü bir ülkeye gönderme olasıhğı arasında bağlantı kuruluyor. Avrupa'dan yeterli desteği bulamayan italya'nın Ocalan'dan kurtulma formülleri aradığı görüşü ağırlık kazanıyor. • 7. Sayfada îsveç'te PKK lobisi etkili • Türkiye ile îtalya arasmdaki gerilim, etkilerini lsveç'te de göstermeye başladı. PKK'liler izinli veya izinsiz olmak üzere , birçok iide gösteriler düzeniiyor. Cumartesi günü yapılacak yürüyüşten önce Isveç hükümetine bir mektup verecek olan PKK'liler, Îtalya hûkümetinin Öcalan'a sığınma hakkı vermesıni isteyecekler. • 7. Sayfada "ambargo" konusunu tartıştılar. Roma'da dün Öcalan'ın kaldığı yenn değiştirileceği söylen- tisi yayıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ıse günlük Frankfurtet Rundschau gazetesinin yapnğı röportajda, Türkiye'nin, Almanya ve Avrupa ile olan ilişkilerini iyileştirmek istedik- lerinı söyledi. Türkiye'nin Öcalan konusunda gösterdiği tepkiyi büyük birendişe ile ızledigı- ni belırten Fischer "En kısa zamanda aklıseli- min hâkün olmasmı tavsiye ediyorum" dedi. Aksi halde Türkiye'nin uzun vadelı çıkarlannın mArkasıSa.l9,Sü.l'de Kadmlanışiddetekarşı örgMenmeçağnsı zmirli dansı 'AkculemVde öğrenecek II;IIIL;İ kıışul(l;ı >e ııasıl l):işl;ııii;ıç \;)|)inış olıır>ak olalını lıatııt lıi/f MIIHILIII hir ludiudiı. Sıınulıııu şt'klinılt'iı v<)k p;ıkt'lin içiıult'kf ıııiRİ/ıltii \c sihri ^(iıt'hilıiH'k havatın »erçek haşhıniiii'Hİır" sö\lenıi\lc MI\M\ I m'ııin eıı lıiİMik daııs nu-rko/i. İ/ıııir Daııs Vkatknıi (İl)\) s;ııuıtso\frlorlt' hııluştu. Bale ı-<>itiminin \:ıııı sıı;ı \;ıK. l;ıııı;ıı. rıınıl>a. sunıha "_lil>i N;IIOII (hınsİun \t' liirk lolkloııınıt>;i;)Ml.ııı halk ı>vıııılan}la sanutM'\erleri huluşturnıaM hedi'flcten İ/ınir l);iıts Vkiidenıi. I ^likTİ dansın ritnıindi' hıılıışm;ı\;ı ç<ı<>ırı\nr. S MİIık tcnıel i'gitinu' ueçilıııcsinin ardındun. kıınstn;ıtıı\;ırl:ııın \hiiiiki iııiıı de«işınesi> k- aksa\;ııı dans eyifinıi. (k'iıniınli s:mat(;ılaı ııı dıı\aHıl;i>ı>la ukkrilnH'\e ç.ılışılı\or. Bu umacla kıırııbn İ/rııir Ihiııs \k;i(k rııi. ıılıiNİarurası s;ııı;ıKıl;iı \ eliştirıiK'N i hedeflediiii şıibi. daıısır lu'UH.'anını\ii>aniHkisU'\eıı _ * İIHKlldlk'IV MtlHİİk •* • "25Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü" nedeniyle toplanan 1. Kadın Sığınaklan Kurultayı'nm sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, devletin temel görevinin şiddetsiz bir yaşam sağlamak olduğu beîirtilerek "kadına yönelik şiddetin etkin bir biçimde cezalandınhnası" istendi. • MorÇatı Kadın Sığınağı Vakfi'nda düzenlenen toplantıda konuşan vakıf gönüllüsü Altan Şahinoğlu, sığınma evinden aynlan kadınlann yüzde 75'ininbirdaha fıziksel şiddete maruz kalmadığuun belirlendiğini vurguladı. • 8. Sayfada ( M J M H U R Î Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H î Z M E T I ATATURK'U ÖZLEYJŞ-II RÜŞEN EŞREF ÜNÂYDIN Ruşen Eşref Ünaydın, 'Atatürk'ü Özleyiş' adlı anı kitabını yazmasındaki amacını şöyle açıklamıştır: 'Tarih, bildiğini söyler; hatıra gördüğünü. Tarih belge ister, hatıra bilgi. Bilgi, yapmaktan, etmekten, görmekten, işitmekten doğar; belge, yapılanı, edileni, görüleni, işitileni yazmaktan... Sunduğum yapraklar belge mi olurlar? Bilgi mi kalırlar? Kestiremiyorum... Onlarda ne bir askeri hareket gelişmesini meslekçe anlatma yetkisi var; ne bir tarih hareketinin bilimce sınıflandırılmış düzgünlüğü... Bu yetki, Baş Yapıcı'nın Erzurum ve Sıvas toplanmalarından Kars, İnönü, Sakarya, Dumlupınar, Lozan zaferlerine; daha bu yanaki devrimlere kadar olanları bitenleri kongre kürsülerinden, Millet Meclisi kürsüsünden, halk ve basın buluşmalarından aydınlara ve yığınlara duyurmuş olduğu söylevlerde, Büyük Nutku'nda yayımlamış olduğu hatıralardadır... Önemi dünyayı tutmuş olay, başkumandanın kurtarıcı düşüncesinden, yol gösterici buyruğundan hız alan silah arkadaşlarının ve ordularının karşı durulmaz gücü ile birkaç gün içinde gerçekleşip anıtlaşırken O'nun karargâhında bulunmak bahtına ermişlerden birinin, ayrılış acısı ardınca o günleri anarak, yazıya döktüğü özleyişlerinin de o zamanları düşüncelerde az çok yaşatmaya yarar yerleri olabilirse bu yapraklar, işte sadece onlardır." Ruşen Eşref Ünaydın'ın bu önemli belgesel anı kitabının ikinci cildinin de birincisi gibi ilgiyle karşılanacağını umarız. GUNCEL CLNEYT ARC4YUREK Demokratik Ahlak mı? Boşver! Başta Baykal ve hükümeti düşürmek için can atan öteki muhalefet partilerinin üstün çabaları sayesinde Türkiye'nin ulusal sorunlan bir kalemde ikinci plana itildi. Hükümet sorunu ön plana geçti. MArkusıSo. 19,Sü.l'de Almanya'da yaşayıp Türkçe yazan bir yazar Güney Dal, 1972 yılından bu yana Almanya'da yaşıyor ve yazıyor. Şimdiye kadar roman ve öykü olarak sekiz kitap yayımladı. Son romanı "Aşk ve Boks"la yeniden gündeme geldi. Yıldız Ecevit de Cüney Dah enine boyuna inceledi. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Yann CumhurİYet 'le GÜNDEM MUSTAFA BALBAY S01MY0L... Yeni hükümet senaryolan üzerine fazla 'beyin cim- nastiği' yaptığımız için, senaryolar da 'lastik' gibi ol- du... Ne tarafa çekerseniz, dibine kadar gidiyor... Incel- dfgi yerden kopsun diyorsunuz, kopmuyor. Hükümet üzerine yaptığımız beyin cimnastiği ka- dar beden cimnastiği yapsaydık, ne kulplu beygir bı- rakırdık ne kulpsuz... Barfıksmış 'euüks'nvş, vız gelır mArkasıSa.l9,SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog