Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergj Salonlannda ve Temsilciliklerinde C ' ' Cumhurtyrt Turtocağı Caddea No 39/41 04334) Cağaioğlu _ ^ krtap kuliîbû Istantm Tetg12)514 01 96 FaksÇ12)514 01 95 Cumhuriyet TO7.4 ^pl o Cuhnhuriyel iOl/ YEjÇEVRES^DE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26712 /150000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NAPİ (1945-1991) -rp ÇARŞAMBA Yılmaz ve Çiller'in Yüce Divan'dan kurtulmasına büyük tepki 'Ahlaksal çöküş 9 Yılmaz 'Seçimler erkene alınsm' • Başbakan Yılmaz "Seçim yolunu açık tutacak formüle destek veririz. Baykal'ın uydurma kasetin hazırlanmasında yönlendirmesi olduğu İconusunda kuşkum var" dedi. • 5. Sayfada Cindoruk 'Komisyonda şike yapıldı' • 55. hükümetin kuruJmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden DTP lıderi Hüsamettin Cindoruk, Yılmaz ve Çiller'in komisyonlarda 'şike' yapüarak aklandıklannı söyledi. • 5. Sayfada Baykal 'Çıkın koalisyonu' • "Birbirlerini kimler akladıysa hûkümeti onlar kursun" diye konuşan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal aklama kararlanru, ibretle izlenmesi gereken bir tablo olarak niteledi. • 5. Sayfada Ecevit 'Eski defterleri kapatıyomz' • Bülent Ecevit, "Arkadaşlar, yeni bir hükümet süreci başlarken eski defterleri kapatmanın uygun olacağını düşündü. Ben de bu görüşe katılıyonım" dedi. • 5. Sayfada komfsyon kararlarından toplum ratiatsız DYP millervekillerinin Mesut Yılmaz hakkında, ANAP milletvekillerinin de Tansu Çiller hakkında suçlamalar içeren önergeleri üzerine kurulan komisyonlarda alınan kararlar kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. CHP tçel Milletvekili Fikri Sağlar, "TBMM'nin Türkiye'nin en büyük çamaşır makinesi haline geldiğini" söyledi. DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, siyasetten umudunu kesen halkın başka arayışlar içine yönelebileceği uyansmda bulundu. Istanbul HaberServisi -ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yılmaz ile DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın, bu ikı partınin karşılıklı ağır suçlamalannı içeren önergelen sonucu kurulan mal- varlığı soruşturma komisyonlannda, yıne bu partılenn komisyon üyelen ta- rafından aklanmalan toplumda büyük rahatsızlıkyarattı CHP Içel Milletve- kili Fikri Sağtar, "TBMM'ninTürki- ye'nin en büyük çamaşırmakinesi ha- üncgekliğinr söylerken. DlSK Genel Başkanı Rjdvan Budak, parlamenter dokunulmazhğının nasıl yanlış ve çir- MArkasıSa.l9,SiL3'te PKK lideri Öcalan'ı Moskova'dan Roma'ya iki milletvekilinin götürdüğü ortaya çıktı Italya%agklişiplanfaydıöcalan Rusya'da kalmak Istlyordu öcaian, Suriye'den çıkarıldıktan sonra önce Atina, ardından Rusya'ya gitti. Niyeti burada kalmaktı; Ortadoğu'ya yakın olması nedeniyle çatışma bölgesıne müdahale edebilecekti. Öcalan Moskova'da güvenlik altında olduğunu da düşünüyordu. PASOK Milletvekili Banduvas, Etnos gazetesine yaptığı açıklamada, "Moskova fikri iyiydi, ancak baskılar buna izin vermedi" dedi. Uçakta Rus ve italyan mllletvekilleri Yunanh Banduvas'a göre, Rusya'nın sınır dışı edeceğinin anlaşılması üzerine ıki İtalyan komünist milletvekili Öcalan'ı ikna ıçın devreye girdi. Roma'ya gitme karan böyle alındı. PKK liderinin uçakta bir suikasta uğraması ya da kaçınlması ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı. Roma'ya giden uçakta iki îtalyan, iki Rus komünist milletvekili de vardı. Öcalan'a koruma görevi yaptılar. İlk adimi Yunanlllar attl Yunan Parlamentosu'na üye 110 milletvekilinin imzaladığı destek mektubunu Öcalan'ın isteği üzerine Italya Parlamentosu Başkanı'na ilettiğini de söyleyen Banduvas, "Bu şekilde Italya'daki hükümete baskı yapılmaşı amaçlandı" dedi. To Vima gazetesine demeç veren Öcalan "Avrupa, Kürtlerin mevcudiyetini kabul ederek bizimle siyasi diyaloğa girmesi yolunda Ankara'ya baskı yapmalıdır" dedi. Washington kararlı ABD'nin baskısı artıyor • Bill Clinton yönetimi, terör örgütü PKK'nin başı Abdullah Öcalan'a sığınma hakkı verilmemesi için İtalyan hükümetine baskıyı her geçen gün arttınyor. RJHT KOZLUKUMnn 119. Sayfada Rusya Öcalan'a Primakov izin vermedi • Rusya'da bir ara Odinsovo'da bulunduğunu, şımdi ise son derece güvenli bir ortamda yaşadığmı açıklayan Abdullah Öcalan, siyasi sığınma talebini »eri çeviren Başbakan Primakov'u eleştirdi. Öcalan, Rusya'yı pasif kalmakla suçladı. UMM NUKrm Ittfcert • 19. Sayfada İE | HG •ÖğretmenterepotisdayağıBliruk kUtlaiTI3 Öğretmenler Günü yurdun dört bir yanında düzerdenen törenlerle kutlandı. Etkinliklerde verilen mesajlarda eğitımcılenn'kutsallığına dikkat çekilerek koşullarının dûzeltılmesi gerektıği vurgulandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğıtimcılere yönelik yurdun çeşıtli yerlennde saldınlar me>dana geldi. Bazı eğitimciler polis tarafından coplanarak döVüldü, bazılan da gözaltına alındı. Agar'a hakaret ettığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptınlan öğretmen İlknur Birol'u uğurlamaya gelen bir grup öğretmen, çevık kuvvet ebpleri tarafından coplanarak dağırıldı. • 7. Sayfada MURATİLEM ATfcVA-Türkiye'nin son dö- nemdekı kararlı tutumu karşı- sında önce Suriye'den, ardın- dan da Rusya'dan sınır dışı edı- len terörörgütü lıderi AbduUab öcalan'a Roma yolunda ikısi Rus, ikisi İtalyan dört komünist partisi milletvekilinin eşlık et- n'ğı ortaya çıktı. PKK liderinin Roma'ya var- masının ardından kendisini görmek ıçın ltalya'ya gıden Yu- nanistan ıktıdar partisi PASOK Milletvekili Kostas Bandu- vas'm Etnos gazetesine yaptığı açıklamaya göre Apo'nun yol- culuk sırasında kaçınlma ya da suikasta uğrama endişesini ta- şıyan söz konusudört milletve- kili, örgüt lıdenyle aynı uçağa binerek Roma'ya geldıler. Ban- duvas'ın acıklamalanna göre Rusya'nın kendisini sınır dışı edeceğini anlaması üzerine gı- decek ülke arayan Öcalan'ı ltal- ya'ya gıtmesi konusunda Mos- kova'ya gelen iki italyan Ko- münist Partisi milletvekili ikna etti. ABD'nin Rusya'ya örgüt lideri konusunda yaptığı sert baskılar sonucu Komünist Par- tisi milletvekillerinin tepkileri- ne mecbunyet karşısında olum- lu bakmak zorunda kalan Öca- lan, başvurduğu diğerülkelerin olumsuz tutumlan nedeniyle son anda ltalya'ya gitmeye ka- rar verdi. Abdullah Öcalan'ın, hem güvenliğını hem de eski Sov- yetler Birliği üzennden savaş 19,Sü.3'te Almanya, PKK liderini istemiyorSorUII İkİ Üikenin' Almanya Adalet Bakanı )aublergmelın, birçok Avrupa ülkesinin ölüm cezası üe •argılanan tutukluyu iade edemeyeceğini söyledi. )aublergmelin, Denizkurdu'nun "Italya bize iade etmezse İ2 alır mısınız" sorusuna, "Sorun iki ülke arasmda özümlensin'' yanıtını verdi. Ismet Sezgin, ttalya'yı JATO'ya şikâyet edeceklerini belirttı. • 19. Sayfada İtalya: Almanya İSteSİn Italya Dışişlen Bakanı Lamberto Dini, Almanya'nm Öcalan hakkında yeni bir tutuklama karan çıkardığını; iade talebinde bulunmastnı beklediklerini söyledi. Dini, "Yeni bir tutuklama emri çıkaran bir üikenin bunu takiben iade talebinde bulunması gerektığini açıkça söyledik. Almanya'dan bunu bekliyoruz" dedi. CUMHUR CANBAZOĞUTumtokmn• 9. Sayfada D'Alema destek ariyor Türkiye'nin tepkilerini fazla bulan ve Avrupa'da destek arayan İtalya Başbakanı D'Alema, Öcalan'la ilgili yasalann uygulandığını söyledi. Türkiye, ltalya'ya resmi boykot uygulandığı haberlerini yalanladı. AB Komisyonu Başkanı Jacques Santer, Türkiye'nin resmi bir boykot uygulaması halinde Roma ile dayanışma içinde olunacağı mesajını verdi. • 9. Sayfada X E L E R E G 1 R 1 Ş DENEME SINAVI Ortaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı öncesi, Cumhuriyet gazetesi ile Özel Dershaneler Birliği Derneği'nin (ÖZ.DE.BİR.) ortaklaşa yürüttüğü çalışma liseye girişte tüm öğrencilere büyük katkı sağlayacak. 8. Sayfada C U M H U R Î Y E T ' Î N K Ü L T Ü R H I Z M E T î HADEP'E KAPATMA DAVASI • 4. Sayfada ŞEHİT AİLELERJNDEN İTALYA'YA DAVA • 9. Sayfada 3ÖNEMİ YAŞIYOR' • 9. Sayfada TlSK: EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bak Aynaya Gör Gerçegi! Şaibeli Çiller'in şaıbelı Mesut Yılmaz'ı, şaıbelı Me- sut Yılmaz'ın şaibeli Çiller'i Yüce Divan'dan siyasal oy- lamayla kurtarması geniş tepkilere yol açıyor. Çoğu eleştirıler, haklı olarak, olayı "sıyaset etığı" açısından ele alıyor. Olay, aslında o denlı önemli ki, daha başka açıdan değerlendirmeyı gerektiriyor. İki partinın geçen yıllarda birbirine kullandıklan on- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de 'Galatasaray maçı sahada kazanacak9 • Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanması gereken Galatasaray-Juventus maçının ertelenmesine tepkiler sürüyor. Fatih Terim, "Masada kazandılar, ama 1 hafta sonra sahada kazanan biz olacağız" dedi. Yönetıci Ateş Ünal Erzen, maçın başka bir sahaya alınmaya çalışılacağmı belirterek herkesi sağduyulu davranmaya çağırdı. Italyanlar bir haftanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyor. Basın, "Istanbul'dayız, ancak 7 gün sonra" başhklan attı. Juventus Kulübü UEFA'ya baskı yapılmadığını söylüyor. • Spor'da BORSA Dun 2368 Öncekı 2562 DOLAR Dun 302.200 öncekı 3O2.OOO MARK ODün 177.100 Öncekı 177.OOO ALTIN ODün 2.887.000 önceki 2.88O.OOO ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-H RÜŞEN EŞREF ÜNAYDİN Ruşen Eşref Ünaydın, 'Atatürk'ü Özleyiş' adlı anı kitabını yazmasındaki amacını şöyle açıklamıştır: "Tarih, bildiğini söyler; hatıra gördüğünü. Tarih belge ister, hatıra bilgi. Bilgi, yapmaktan, etmekten, görmekten, işitmekten doğar; belge, yapılanı, edileni, görüleni, işitileni yazmaktan... Sunduğum yapraklar belge mi olurlar? Bilgi mi kalırlar? Kestiremiyorum... Onlarda ne bir askeri hareket gelişmesini meslekçe anlatma yetkisi var; ne bir tarih hareketinin bilimce sınıflandırılmış düzgünlüğü..." 6u önemli belgesel anı kitabmın ikinci cildinin de birincisi gibi ilgiyle karşılanacağını umanz. Cuma sünii Cumhuriyet 'le Federasyona çete incelemesi • Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen yıl aralık ayında yapılan seçimlerine ülkücü mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı'nın müdahale ettiğine ilişkin ihbarlar üzerine Içişleri Bakanlığı harekete geçti. Spordan sorumlu Derlet Bakanı Yücel Seçkiner, "Benim elimde delil yok, duyumlarla iş olmuyor. Konuyu Içişleri'ne bildirdim"^çıklamasıru yaptı. Bakanlık, o dönemde yalnızca milletvekili obnasına karşın seçimlere müdahale eden DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın ilişkisini de araştıracak. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog