Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Yaşamı kısacık bir mum alevi olarak görmemenin yolu: KİTAP Turtocağı Cad No: 39'41 (34334)Cağaloğlu/1stanbul T&(212}5U 01 96 Faks.(212)514 01 95 Cumhuriyet 0)107.4 CumhuriyetR A D YO ÎS ,'EÇE*RESNDEYAYINDAYIZ 75. YIL SAYI. 26710 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARk NADİR NADİ (1945-1991) KA9BM 1998 PAZARTESİ Libya, Kuzey Kore veya Küba'ya gönderilmesi gündemde Ocalan'aiflke aranıyor iT* Uyanış!.. Son günlerde, PKK terör örgütünün lideri Öcalan'ın başına gelenler, çarpıcı bir şerçeği tartışmasız biçimde jftaya çıkardı. Şam-Moskova-Roma ek- seninde yaşananlar, ibret dersleriyle doludur. Açıkça anlaşıldı ki Ana- dolu'nun güne>doğusunda yaşanan terör, yalnız iç so- runlardan kavnaklanmı- vor; olayın dış boyutlan da- ha ağır basmaktadır. • PKK'nin merkez iissii- nün Surive'de olduğu uzun süreden beri biliniyordu; te- rör örgütünün lideri Öca- lan,bu ülkede konuşlanmış- ü. Şam, Türkiye'nin karar- lı baskısı sonucunda. Öca- lan'ı ülke dışına çıkarmak rarunda kaldı; "£u savaşın- Ja" önemli bir kozunu yi- tirdi. GizöceMoskoro'ya giden OcaJan, Rımada da barı- namadı. Ancak Rus Mecli- d "Duma'nın oybirliğivle PKK'nin başına arka çıktı- ğı unutulacak bir olgu de- |üdir. Rus hükümeti. Duma'nın karanna karşın Öcalan'ı başından attnak basiretini 'österdi; bu kez PKK lideri Roma'ya yollandı. Ancak bu olayin arkasın- ia İtalvan komünistleri iJe Veşilleri olduğu ortaya çık- a. Roma'daki hükümetin de VATO'daki müttefikimiz ^ibi değil, PKK'nin yanda- jigibi bir sivasal tutum için- ie bulunduğu görülüyor. • Bütün göstergeler, PKK'nin dış güçlere daya- nan bir terör örgütü olarak \nadolu'nun güneydoğu- >unda "yoğunluğu düşük ;avaş"ı sürdürebildiğini iergilemektedir. Sonuç da bunu vurgulu- >or. Güneydoğu halkı PKK'yi jenimseyip destekleseydi, ;onuçyenilgiolmaz, Öcalan la diyar diyar sığınacak eraramazdı. Peki,Anadolu'dakanh te- •örü sürdürmek isteyen dış [üçler, askeri açıdan başan azanamavınca. savaşımı Lvnıpa Birliği zemininde li yüriitmek istiyoriar?.. İtalya'da Öcalan'ın sırtı- ın sıvazlanmasını, Ro- ıa'daki hükümetin saflığı- a ya da deneyimsi/liğine ağiamak ne ölçüde gerçe- i yansrtır?» • Ortadoğu'da büvük çı- ırlar çaüşıyor; petroL do- ügaz,su ve uyuşturucu ko- ılannda kimi zaman açık, mi zaman örtülü savaşım- r sürüyor. PKK, bu coğ- fyada taşeron rolü ovnu- r; Öcalan. örgütün kukla leri görüntüsünü taşıyor; vr yandaşları içeriden ve şarıdan bu kavgada el- inden geleni artlanna ymuyoriar. Ne yazıkkiin- n haklannı da bu kav- nm silahlanndan biri gibi Jlanmak istejenler eksik ğü... 1970'lerde uluslararası yutlarda ASALA Er- ;ni örgütü Türkiye'ye oelik terörü sürdürüyor- ; bu işlev PKK'ye havale ildi. ]leç uyandık: ama, ünlü ieyiştir: "Türk'ün aklı ıradan gelir; bir geldi mi pir gelir." Cumhuriyet • Roma'ya 20 kilometre uzakhkta bir villada tutulan Öcalan için îtalyan yetkililer formül anyor. Italya Öcalan'ı üçüncü bir ülkeye göndermeyi planlarken Türkiye'nin Öcalan'ın mümkün olduğu kadar uzak bir ülkeye gönderilmesini istediği ileri sürülüyor. PKK'lilerin, Öcalan'ın bir Akdeniz ülkesinde bannmasını istedikleri öne sürülüyor. Öcalan için üretilen üçüncü bir senaryo ise Malta yoluyla Libya'ya gidebileceği. CUMHUR CANBAZOĞLU ROMA - PKK liden Abdullaiı Öca- lan'ın Roma'nın merkezine 20 kilo- metre uzaklıkta Ostıa ve Casaltalocco arasında devletin gösterdiği bir villada tutuldugu bildiriidi. Via Del Male So- kağı'nda. adı 'Villetta Color Ocn»', Türkçe 'Kinemit RenkH VOla' olan bu yerin, Kürtler tarafından kiralandığı ileri sürüJürken Öcalan'ın burada îtal- yan Gizli Servisi (DIGOS) elemanla- nnın yaru sıra PKK'liler tarafindan da korunduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi lnal Batu. bu hafta içınde Roma Istinaf Mahkemesi'nın Öcalan'la ilgili karanna birüstmahke- mede itiraz edecek. Aynca Türkiye'nin avukatlığını üstlenen Attilio Carosel- li'nin bugün reddi hâkim talebinde bu- lunacağı öğrenildi. Öcalan'ın 12 Ka- sım'dan bu yana kaldığı ve doktorlann hakkında "Günde dört kez kontrol edi- yorduk, ama hiçbir^e>i yoktu, furp 0- biydf dediği PaJestrina Hastanesi'nde 1980'lı yıllarda itaJyan tutuklulann te- davisinın yapıldığı öğrenildi. Italya si- yasi çe\Telen artık, mahkemenin kara- nndan sonra bu hastaneden aynlan ve Romayakınlannda bir villaya yerleşen Abdullah Öcalan'ın üçüncü bir ülkeye gönderilmesi konusunu tartışıyor. Türklerin, Öcalan'ın olanaklı olduğu kadar uzak bir ülkeye gönderilmesini • Arkası Sa. 6, SiL 4'te Başbakan D'Alema, Türkiye'nin ticari misillemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi Italya rahatsız• Italya Başbakanı D'Alema Dünya Ticaret Örgütü üyesi bir ülkenin. serbest ticaret ilkesi göz önüne ahndığında, ticari misillemeler gibi önlemler almasının kabul edilemez olduğunu söyledi. D'Alema "Ticari misillemeyle tehdit edilen hiçbir ülke, hukukunu çiğneme karan almazdı" dedi. • Öcalan'ı Almanya'nın isteği üzerine tutukladıklannı belirten D'Alema şunlan söyledi: "Çünkü bu, Schengen Anlaşması çerçevesindeki yükürnlülüklerirnizden biriydi. Öte yanda ise îtalyan bayraklan yakıhyor, mallanmız boykot ediliyor. Bundan başka Türk hükümeti bize karşı ayaklanıyor. Bu kabul edilir bir tavır değildir." ZAGREB(AA)-ltalya Başbakanı Mas- simo D'.41ema. Roma Istinaf Mahkeme- si'nin terör örgütünün başı Abdullah Öca- lan'ı serbest bırakma karannda hüküme- tin herhangi bir etkisi olmadığını savun- maya devam etti ve Başbakan Mesut Ytf- maz'ı eleş- tirdi. Zag- reb'de ger- çekleştirilen OrtaAvrupa Girişimi Hükümet Başkanlan ve Dışişleri Bakanlan Zirvesi'ne katılan Îtal- yan Başba- kanı D'Ale- ma düzenlediği basın toplantısmda, Tür- kiye ile kesinlikle bir zıtlık aramadıklan- nı ve terör suçundan aranan bu kişinin ya- kalandığı ilk ülke olduklannı belirtti. D'Alema sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkive, hiçbirzaman Öcalan'ın her is- M Arkası Sa. 6, Sü. l'de Ankara'dan gözdağı • Ecevit: Italya hükümeti deneyimsiz. Sezgin: Suriye'den farklan kalmadı. DYP'li Gölhan: Terör itaJya'yı da vurur. • 4. Sayfada ŞehttAnneleriDerneğiMattepeŞubesi, ttaha'yıprotestoetmekarnacrvlaTaksirn'clen ttahaKansok)sluğu'nayürüdü. (UĞÜRDEMİR) 'Hukukdışı tepkileroluşuyor 9 • Kayseri'de de 8 siyasi parti tarafindan ortakJaşa düzenlenen "ttalya ve Bölücü Teröre Uyan Yürüyüşü"ne on binlerce kişi katıldı. Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada "Son günJerde uluslararası hukuka konu olan bir problem bahane edilerek bazı çevrelerce bir etnik kimliğe karşı hukuk dışı tepkiler oluşturulmaktadır ve iç banş tehdit edihnektedir" denildi. • Öcalan bunaiımı nedeniyle protestolann merkezi olan Italya büyükelçilikleri önündeki gösteriler dün de sürdü. Istanbul'da Şehit Anneler Derneği, Italya Konsolosluğu'na, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odalan Birliği, Zübeyde Hanım Şehit Analan Vakfı, Adana DSl Baraj Ilköğretim Okulu da Italya'run Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bu^karak protesto gösterileri yaptılar. • 4. Sayfada Polisin Sarı Avni dosyası Erim ve Türkler'in ölümünden sorumlu • Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı'nca hazırlanan raporlarda, San Avni adıyla tanman Avni Musullulu'nun, 12 Eylül öncesi sağ ve sol eylemcilere çok sayıda sılah satarak ülkenin kan gölüne çevrilmesinde önemli rol aldığı ileri sürüldü. San Avni'nin, sattığ^ silahlar nedeniyle Türkiye'de büyük yankılar yapan iki büyük siyasal cinayetin işlenmesine yardımcı olduğu kaydedildi. • 5. Sayfada CHP'li Adnan Keskiti 'İstemihan Talay yağmayayolaçtı' • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın Istanbul Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere ve Şamlar Köyü barajlan havzasınm SÎT karannı durdurarak yağmaya neden olduğunu söyledi. Talay'ın işadamı Korkmaz Yiğit'in de içinde bulunduğu rant çevrelerine 40 milyar dolarhk çıkar sağladığını öne süren Keskin, bu nedenle koruma kurulundan iki kişinin de görevden alındığını belirtti. • 5. Sayfada r H: >; H\ A F T A V f t , İ , \ 4 \ İ T A P JONATHAN SVVIFT GÖLLIVER CÜCELER ÜLKESİNDE İrfan Şahinbaş'm çevirisiyle İngiliz asıll/ İrlandalı yazar Svvift'in Culliver'ın Cezileri adlı yapıtı, yergi türünün tüm zamanlardaki başyapıtlarından biridir. Kaptan 'Culliver'ın düşsel üfkelerdeki serüvenlerini kendi ağzından yalın bir deyişle anlatan kitap, çocukların zevkle okuyacakları serüvenlerin yanı sıra büyükleri de uzun uzun düşündürecek olaylarla doludur. • 'Gulliver Cüceler Ülkesinde/Lilliput'a Yolculuk' kitabın ilk öyküsüdür. Svvift, Lilliput'a Yolculuk'ta, saray adamlarını, çevrilen dolapları, parti ve mezhep kavgalarını, insanların gururunu, kuruntusunu, boş görkemini doğrudan doğruya yermiyor. Lilliputluları önümüze koyuveriyor: Kendi davranışları, görenekleri Lilliputlulara hiç de saçma, bayağı görünmüyor; tersine, onlarca yurtlarında her şey görkemli, her şey usa uygun, her şey düzenlidir. Fakat Lilliput'a, Gulliver'ın yaptığı gibi belirli bir yükseklikten, belirli bir açıdan bakılacak olursa oradaki yaşam bütün çirkinliği, iğrençliği ve gülünçlüğüyle ortaya çıkıyor. • Kasım ayının çocuk kitabı bir yergi ustasından. Yediden yetmişe tüm çocuklar için... Yarın ve her salı Cumhunyel 'le birlikte. RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-II Ruşen Eşref Ünaydın'ın bu önemli belgesel anı kitabının ikinci cildinin de birincisi gibi ilgiyle karşılanacağını umarız. Her cuma 'Dinlerarası diyalog' Ankara gündeminde Cumhuriyet le GUNDEM • 2. Din Şûrası'na 32 ülkeden tektannlı dinlerin temsilcileri katılacak. Bugün başlayacak şûrada, insan hakları ve çevre sorunlannm dinlerle ilişkileri de beş gün süreyle tartışılacak. Apo'ya sığınma hakkı tanınmasını isteyen Papalık Kardinali'ne Vatikan'ın yanlışlığı anlatılacak. Rum Patrik İ. Barthalomeos, Heybeliada Ruhban Okulu Vakfı Yönetim Kurulu'nun iptalini gündeme getirecek. Diyanet Işleri, Ermeni Patriği seçilen Mutaryan yerine seçilmeyen başpiskoposa davetiye gönderdi. ÖZGENACAR ANKARA-Diyanet lşleri Başkan- lığı'nca bu yıl ilk kez, dünyadaki tek- tannlı dinlerin temsilcilerinin katılı- mı ile 'uluslararası' çapta düzenlenen ve 'dinlerarası dhaloğu' hedefleyen '2. Din Şûrası' bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı SiUeyman Demirel'in konuşması ile acılacak. Şûra, cuma günü bir sonuç bildirgesi ile kapana- cak. Şimdiye degin Islamiyete dönük toplantı niteliğinde Kasım 1993'te ilk kez düzenlenen 'Din Şûras'nın, bu kez Islamiyet dışı dinlerin temsilcile- rine de açık olması toplantıya önem- li birboyut getiriyor. Tektannlı dinle- rin, her mezhebini de içerecek biçim- de, 32 ülkeden çeşitli düzeylerde 41 din temsilcisinin yanı sıra 234 bilim ve din adamının katılacağı toplantı da değişik konularda bildiriler sunula- cak. Toplantıya Vatikan'dan Papa John Paul Il'yi temsilen 'Papalık Dto- lerarası Dfyalog Konse\i Başkanı' Kardinal Firancis Arinze ve Vati- kan'dan iki temsilcınin yaru sıra çeşit- li ülkelerden Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman temsilciler de katılacak. Türkjetkililer, PKK'nin başı Abdul- lah Ocalan'a siyasal sıgınma hakkı tanınmasını isteyen Papalık açıklama- sının yanlışhğını Papalığın Dışişleri Bakanı konumundaki Kardinal'e an- latacaklar. Rum Ortodoks Patriği Bi- rinci Barthalomeos'un konuşmasın- da, dinlerarası diyalogdan söz eder- ken Heybeliada'daki ruhban okulu- nun hâlâ açılmamış olmasmın yanı sıra son aylarda bu okulun vakıf yö- • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da >aSTAFA BALBAY Apossolini Italya'yla yeni durumun başiadığı ilk günlerde, bu ül- keyi pek çok olumlu-olumsuz olayla-kişiyle anımsadığı- mızı vurgulayıp, aklımızda hef> "Roma Hukuku"nun ve Rönesans'ın kalmasını dilediğımizı söylemiştik... Gelinen noktada olumlu şeyl* düşünmek artık çok zor. Italya, Rönesans'tan "terör.esas"a geçmiş görünü- yor... Roma Hukuku komada... i r • • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog