Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyeC kitap kulübü Yaşamı kısacık birmum alevi olarak görmemeninyolu: KİTAP Tırtocağı Cad No 3 * 4 1 (34334)Cagatoglu J )stanbol Tet-(212)514 01 96 Faks^212)514 01 95 Cumhuriyet © Şehir İoîsnbul cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26709 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 KASIM 1998 PAZAR însan Haklan îzleme Komitesi, îtalya <dan Öcalan'ın yargılanmasını istedi 'Insanhk suçu işledi 9 • Uluslararası bir kuruluş olan însan Haklan Îzleme Komitesi'nin Avrupa ve Orta Asya bölümü Yürütme Kurulu Başkanı Holly Cartner tarafından kaleme alınan mektupta, Öcalan'a, 1951 'de imzalanan Mültecilerin Statüsü Sözleşmesi gereğince siyasi sığınma hakkının verilmemesi gerektiği kaydedildi. • Cartner, insanhğa karşı suç işleyenlere siyasi iltica hakkı yerilemeyeceğini vurgulayarak "îtalya yargılamak istemiyorsa, Öcalan'ı, uluslararası hukuk çerçevesinde yargılayacak bir ülkeye göndermelidir" dedi. Washington Enstitüsü de Beyaz Saray'ı Öcalan'ın Türkiye'ye iadesi için yeni adımlar atmaya çağırdı FUAT KOZLUKLU WASHLNGTON - BU1 Clinton yönetı- minın PKK lıden Abdullah Öcalan'ın yargılanması yönünde Îtalya'ya yaptığı baskı giderek artarken dünyanın en say- gın ıki ayn sıvi) toplum örgütü de Ital- yan hükümetine benzer çağnda bulun- du. Merkezı New York'ta bulunan tnsan Haklan Îzleme Kuruluşu (Human Rights Watch), Italyan Başbakanı Mas- simo D'Alema'ya dün bir mektup gön- dererek Öcalan'a sığınma hakkı veril- memesi gerektiğini vurguladı. Mektupta Öcalan'ın soruırüu olduğu katliamlardabirbirsıralandı. Italya'nın Öcalan'a siyasi sığınma hakkı vertne ko- nusundakı eğilimıne tepki gösteren În- san Haklan Îzleme Kuruluşu, mektu- bunda PKK lidenne siyasi sığınma hak- kı verilmesinin, 1951 tarihli mültecile- rin statüsüyle ügili anlaşmaya aykın ola- cağını hatırlattı. Öcalan'ın muhakkak yargılanması gerektiğini bildiren kurum, 1951 tarihli mültecilerin statüsüyle ilgi- li anlaşmanm, ınsanlık suçu işleyenlere sığınma hakkı verilmesini engelledığıni biîdirdi. Öcalan'ın aralannda öğrermen- ler, devlet memurlan, politikacılar ve gü- venlik görevlilennin de bulunduğu sayı- sız vatandaşın öldurülmesinden sorum- lu olduğu vurgulanan mektuba, PKK'nin gerçekleştirdiği katliamlann bir listesi de eklendi. Bu arada Ameri- • Arkası Sa. 9,Sü.3'te PKK LİDERİNE 5 SUÇLAMA İadedosyası sonaşamada• Adalet Bakanlığı'run PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında hazırladığı dosyada 5 suçlama yer alıyor. Dosyalar, "cinayet cinayete azmettirme, uyuşturucu ve silah kaçakçıhğı ile adam kaçırma"dan oluşuyor. Bakan Denizkurdu, dosyanın bir an önce tamamlanması için olağanüstü çaba harcadığını söyledi. Başbakan Mesut Yılmaz, dün "îtalya, dünyanın en kanlı teröristine kucak açarsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz" dedi. Ölüm cezasının kaldınlması için Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun yürüttüğü çalışmalar sürüyor. İTALYA'DA MUHALEFET KJZGEV PKKlideonin yeridegiştirildi• Türkiye, Öcalan'ın tutukluluk halinin kaldınlmasına ilişkin Roma Istinaf Mahkemesi'nin karanna bir üst mahkemede itiraz edecek. Almanya'nın ise Öcalan'ın istenmesi ile ilgili olarak tutuklama karannı da içeren yeni bir dosya hazırladığı öne sürüldü. Öcalan dün kaldığı Palestrina Hastanesi'nden aynldı. îtalya'daki muhalefet partileri, Öcalan'ın, Italya'nın uluslararası alandaki görüntüsünü olumsuz etkilediğine dikkat çekerek bir an önce ülke dışına çıkanlmasını istediler. CUMHUR CANBAZOĞUfma tutmriM5.Sayjada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Adalet Bakanlığfnın Abdullah Öcalan'ın ıadesı ıçın yürüttüğü hazırlıklar son aşa- maya gelirken; dosyanın "ci- nayet, cinavete azmettirme, uyuşturucu ve »lah kaçakçılığı Ue adam kaçırma*"dan oluşan 5 ana suçlamayı içereceğı öğre- nildi. Adalet Bakanlıgı'nda ya- pılan iç değerlendırmelerde, "Ölüm cezası yasalarımızda durduğu sürece ttahan ma- kamlan iade dosyasını ciddiye almaz" görüşüne vanldı. Baş- bakan Mesut Yılmaz, dün " Îtalya, dümanın en kanlı te- röristine kucak açarsa, Türki- ye bunu karşılıksız bırakmaz" dedi. Adalet Bakanlığı, Abdul- lah Öcalan'ın iadesi istemiyle hazırladığı suç dosyası çalış- rnalannda son aşamaya geldı. Öcalan'ın iade dosyasının 5 • Arkası Sa. 9, Sü. 1 'de HİKMET ÇETİNKAYA LA STAMPA'YA KONUŞTU: İTALYAN HÜKÜMETI YANLIŞ YOLDA • 7. Sayfada ABD'Lt DfPLOMATLARDAN ROMA ÇIKARMASI • 9. Sayfada Haber Merkezi - îtalya'nın PKK lideri Abdullah Öcalan konusundaki tavn, yurdun y çeşitliyerlerindeyapılanprotestolarlakınandı. MHP Şişli llçe Teşkiları binası önün- de dün toplanan ve ellennde şehitlenn resımlennı taşıyan bir grup esnaf, İtalya'nın tutumunu protesto için ltalyan mallannı satmayacaklan- nı ve kullanmayacaklannı sö\ledı. Göstericiler. cadde üzerinde kurulan temsili bir darağacında, Abdullah Öcalan'ın birkolunda Suriye, bir kolunda Yunanistan bayrağı bulunan kuklasını astıktan sonra yaktılar. Bu arada gnıptan baa kişiler, taktıklan B Arkası Sa. 9, Sü. 1 'de Roıııa'ıuıı tutıııııııııa tejJdler HaberMerkezi-Îtalya Istinaf Mahkemesi'nin Abdullah Öca- lan'ı tahliye etmesine tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, uygar bir devle- tin ve dünyaya terör konusunda taahhütte bulunmuş ülkelenn, terörü himaye etmesinin bekle- nemeyeceğini söyledi TBMM Başkanj llikmet Çetin de Öca- lan'ın insan haklan kisvesi al- tında dünyada uygarlığa öncü- lük etmiş Îtalya gibi bir ülkede aıtulmasının hiçbir şekilde ka- bul edilemez olduğunu kaydet- ti. ADD Genel Başkanı Yekta Cûngör Özden, Roma yönetı- minin olayın hukuksal ve siya- sal boyutlannı kanştırdığım söyledi. Italya'da yönetimdekilerin M Arkası Sa. 9, Sü. I'de BOYKOT AMBARGOYA DÖNÜŞÜYOR • 5. Sayfada İHD'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI • 5. Sayfada Yılmaz: At izi it iziııe kaıiştı• ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, ilk kez "Başbakan" olarak girdiği 6. olağan büyük kongrede oy kullanan 1208 delegenin tamamırun oyunu alarak 4. kez genel başkan seçildı. Ülkenin bugün bir yol aynmına girdiğini belirten Yılmaz, gensoru önergelerini "entrika", siyasi raİciplerinı de "acul" olarak nitelendirdi. Yılmaz "Türkiye, tanhi sonuçlar peşindedır. Kimileri ise boylannı aşan hırslannın peşindedir" dedi. Yılmaz, partisinin izlediğı temiz, dürüst, namuslu polıtika nedeniyle hedef haline geleceğini bildiğini irade etti. • ANAP'ın yanş heyecanı yaşanmayan, ancak coşkulu kongresi CHP'yi protesto gösterisine dönüştü. ANAP'hlann "Vur vur inlesin, Deniz Baykal dinJesin" sloganlan üzerine, CHP'li Ali Dinçer ve Haydar Oymak salonu terk etti. Kongrede FP ve DYP'li konuklara tepki gösterilmezken CHP'lilerin yoğun protesto alması dikkat çekti. ANAP kongresindeki bu hava, siyasi kulislerdeki "ANAP-DYP ve DSP'nin CHP'yi dışlayan bir formül arayışmda oidugu" yolundaki değerlendirmeleri destekleyen bir tablo ortaya koydu. • 4. Sayfada * C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R V E E Ğ 1 I M H I Z M E T L E R I jONATHAN SVVIFT GULLIVER CÜCELER ÜLKESİNDE İrfan Şahinbaş'ın çevirisiyle Kasım ayının çocuk kitabı... Bir yergi ustasından yergi türünün başyapıtlarından biri... Yediden yetmişe tüm çocuklar için... Her salı RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN ÂTÂTÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-II Ruşen Eşref Ünaydın'ın bu önemli belgesel anı kitabının ikinci cildinin de birincisi gibi ilgiyle karşılanacağını umarız. Her cuma Cumhuriyet 'le birlikte L I S E L E R E G I R 1 Ş DENEME SINAVI Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ.DE.BİR.) ile ortakiaşa yürütülen bu çalışma Her çarşamba G. Saray berabere Trabzon galip •• Galatasaray, <eplasmanda Sakaryaspor ıe golsüz berabere kalırken "rabzonspor. Çanakkale 5ardanelspor*u 3-2, stanbulspor da locaelispor'u l-0yendi. tSpor'da SAYISAL LOTO: 8-11-24-3643-44 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Batı Hangi Noktada? "Italyan usulü rezalet" dunya gündeminde. Kuşkusuz, Türkiye'dekine benzer sert tepkilere rastlanmıyor. Terorizmi bir numaralı insanlık düşmanı ilan eden; ne var ki, Apo krizi ortaya çıktığından beri sessizliği- nı koruyan uluslararası örgütlerı harekete geçirmek gündemin ilk sıralarında. Tabii, ilk planda NATO akla geliyor. Türkiye, NATO M Arkası Sa. 9, Sü. I'de VE IŞIK USTASI İzzet Kehribar 45 yıldır dünyayı geziyor ve fotoğraflıyor. İlk makinesi bir Leica. Öylesine çok ülkeye gitmiş ki, geceleri koyun yerine fotoğrafladığı ülkeleri sayıyor. Rengin ve ışığın peşinde koşmak onun yaşam biçimi... 4w ^Şm, ^ 4 U , DENEME SINAVI ODAK Dershanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı Her cumartesi Cumhuriyet 'te. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Masallar Gezegeni... Bir varmış bir yokmuş... Sonsuz zaman içinde, ga- laksinin birinde, garıp birgezegen varmış... Bu gezegendeki canlılar öteki gezegenlerde olup bitenlerden habersiz, kendi içlennde savaşır dururlar- mış... Savaştrtarmış ama, her nedense kimi canlılar savaş- ta hep ölen tarafmış, kimi canlılar da zengin olan ta- raf... Bu gezegende güçlü canlılar hep haklı, güçsüz- M ArkasıSo. 9, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog