Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Yaşamı kısacık bir mum alevi olarak görmemenin yolu: KÎTAP Tjrkocağı Caû No S&41 (34334(CagatogMstanbul Tel.(212)514 01 96 FaKs (212)514 Ot 95 Cumhuriyet ISTANBUL VFfEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 5. YİL SAYI: 26708 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 KASIM 1998CUMARTESİ Gensoru önergelerinin gündeme alınmasının ardından koalisyon önerileri hız kazandı YQT]İ hükümet modeli aranıyor ANAP-DYP yakinla$masi ANAP ve DSP gensoru oylaması öncesinde "Hükümeti yıkanlar kursun" taktiği izlerken muhalefet partileri DYP ve FP "ülkenin hükümetsiz bırakılmayacağı" mesajını vererek Çankaya hükümeti formüllerine sıcak bakmadıklannı ortaya koydular. ANAP ve DYP kulislerinde CHP'yi dışlayan hükümet modelleri ağırlıkla tartışılırken FP geniş tabanlı hükümet istiyor. • s. Sayfada CHP'nİII gÖZÜ Çankaya'da 25 Kasım Çarşamba günü yapılacak oylamadâ hükümetin düşürülmesine kesin gözüyle bakılırken CHP kurmaylan, "Sorun çıkarmayız. Cumhurbaşkanı gerekeni yapar" mesajını verdi. CHP lideri Deniz Baykal da "Türkiye bu hükümete mahkûm değildir" açıklaması yaptı. Seçime giderken CHP'nin FP ve DYP ile hükümet kurmasının olanaksız olduğuna dikkat çekildi. • 5. Sayfada talya, PKK liderinin tutukluluk halini 'zorunlu ikamet'e çevirdi Oealaıı serbesttalya'ya tehdit Yanlışlığın )edeli çok ığır olacak' ÖcaJan'ın tahliye karannın dından başkentte hareketli atler yaşandı. Yılmaz, ;evitve Denizkurdu'nun ıtıldıgı toplantıda mahkeme tran değerlendirıldi. )plantıya MlT Müsteşan tasagun'un da katılması kkat çekti. Yılmaz, mahkeme ıranndaki siyasi tavra kkat çekerek " Italya terörle ınşmak isterken îrkiye'nin ezeli işmanlığını kazanma hlikesiyle karşı karşıya. er yanlışın mutlaka çok ar bir bedeli olacaktır" ye konuştu. • 4. Sayfada BD kararlı »Vashington >askısını ırttınyor Clinton yönetimi, oma'dan gelen son iberler üzerine durum .•ğerlendirmesi yapmak in olağanüstü toplandı. BD'nin Öcalan'la ilgili iha'ya yönelik baskılan tarak sürûyor. Dışişleri akanı Albright, Öcalan'ın irkiye'ye iade edilerek laJet önüne çıkanlmasını ediklerini söyledi. NATO ;nel Sekreteri Solana, runun yapıcı biçimde zûleceğine inandığını lirtti FUflTNOZLUKUrnun 9. Sayfada Protestolar sürüyor ftaha'nın PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili rtı- tumunatepküersüriij or. "ŞimditeSonsuza fvadar Teröre Hayır" çağnsı\la İtaha'nın Ankara Büyû- kelçiliğj önünde düzenJenen imza kampanyası için kurulan paravandan dün gün boyunca 10. Yıl Marşı seslendirilirken birçok ilde de yürüyüşler, toplantılar düzenlendi. Başbatan Mesırt Yılmaz'ın Nenehatun Caddesi'ndeki evinin önünde önceki gece toplanan bir grup, PKK karşıtı slogan atarak losa bir süre gös- teri >aptı. Yılmaz'ın evinin önüne gelen grup. "Başbakan, Apo'yu bize getir" dfve slogan atö. ttalyan hü- kümeti karşıü slogan atan grup, daha sonra Başbakan'uı evinin öniinden aynldî. (UGUR GÜNYÜZ) • 12 Kasım 'da Roma'da tutuklanan Öcalan'ın durnmuna ilişkin Italya'nın tutumu belli oldu. Türkiye'nin 30 bin kişinin katliamından sorumlu tuttuğu, PKK liderinin tutukluluk hali kaldınldı. Öcalan'ın "'Roma'da zorunlu ikamet" durumu ise Almanya'nın tutuklama karan üzerine alındı. • ttalyan basını, olayı "Öcalan serbest" başlığıyla verdi. Öcalan'ın artık istediği yere gidebileceğini yazan gazetelerin yorumlannı, PKK liderinin kendisine destek veren yandaşlanna yaptığı çağn doğruladı. Öcalan yaptığı açıklamada, "Kazandık, evlerinize dönebilirsiniz" dedi. • Italya Adalet Bakanı Oliviero Diliberto, Almanya'nın iade talebinde bulunmaması halinde Öcalanın 30 gün sonra serbest bırakılacağını açıkladı. Diliberto'nun açıklaması, Türkıye'nin iade talebinin dikkate alınmadığmın yeni bir kanıtmı oluşturdu. CUMHUR CANBAZOĞLU HADEP'e büyük soruşturma • 4. Sayfada NATO: Terör insan haklanna karşı • 4. Sayfada Üniversiteler Italya 'yı hnadı • 7. Sayfada talya'ya ambargo başladı, sanayiciler ikili ilişkileri durdurdu Ekoııoıııiktepkibüyüyor geçtiler Hükümet, îtalya'nın, Türkiye'nin jricareti açısından da önem taşıdığını göz ardı remeye çalışırken küçük ve orta ölçekJi sanayiciler ile z. holdingler ambargoyu fiilen uygulamaya geçirdi. nat Bankası, îtalyan firmasından 500 bin dolarlık tokopi makinesi alımmı iptal etti ve Italya'dan alınacak tn makineleri için kredi işlemlerini durdurdu. 3 milyar dOİarllk proje îtalyan firmalan savunma sanayiinde de önemli ihalelerde yer ahyorlar. Intermarine fırması, henüz sonuçlandınlmayan 6 adet mayın avlama gemisi ihalesine 750 milyon dolarlık teklifle katıldı. Yine Türkiye'nin yaklaşık 3 milyar dolarlık modern tank projesüıde ihaleye katılan ülkeler arasında Italya da Alenia/OTOBreda firmasıyla yer alıyor. • 9. Sayfada ROMA - Roma Istinaf Mah- kemesi, kırmızı bültenle ara- nan ve hakkında uluslararası i- kı tutuklama karanbulunan te- rör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullab Öcalan'ın tutukluluk halini kaldırdı. Mahkeme, sa- dece Almanya'nın tutuklama karan nedeniyle Öcalan'ın "Roma'da mecburi ikamete" tabi tutulmasma karar verdi. Almanya ise dün bir kez daha Öcalan'ın iadesinı istemeyece- ğini açıklarken îtalyan hükü- meti, Türkiye'yle arasında do- ğan krizi Avrupa'ya, hatta tüm dünyaya taşımaya çahşıyor. Mahkemenin karannm ar- dından bir açıklama yapan Ital- ya Adalet Bakanı Oliviero Dili- berto, "Eğer Almanya iade ta- lebinde bulunmazsa Öcalan 30 gün icinde. zorunlu ikamet de olmadantamanuylaserbest bir insan olacaktır'' dedı. Diliber- to'nun açıklaması, Türkiye'nin iade talebinin dikkate alınma- dığının yenı bir kanıtmı oluş- turdu. Italya Dışişleri Bakanı Lamberto Dinide alınan karar- la ılgılı yorumunda, "Anladı- ğun kadanyla Öcalan ile ilgili mahkemenin verdigikarara bi- raz kola>a bir yorum yapıldı. 'Bu şahıs, kontrol altında ol- mayacaktır' denmedL Sadece, evde tutukluluğu sürecektir. Roma dışına çıkma>acaktır. İtaha'da bulunduğu andan iü- baren kendisinden savgıbohna- sıbeklenir vesiyasi açıklamalar vapmamak. mahkemesürecini beklemek durumundadır. Ser- bestbırakdmasından sözetmek vanlıs olur" dedi Italva Başbakanı Massimo D'Alema ise Öcalan'la ilgili karann Adalet Bakanı Dılıberto"nun isteğı üzenne alınmadığını açıkla- dı. D'Alema, Diliberto'nun yargı üzennde baskı kurduğu iddiala- nnı da "gülünç" dıye değerlendirdı. Türkiye, Öcalan'ın tutukluluk hahnın kaldınlmasına ilişkin alı- nan karara bir üst mahkemede ıtıraz edecek. Itirazm Roma Büyü- kelçısı lnalBatu kanahyla bugün yetkılilere iletihnesi bekleniyor. Bu arada Öcalan'ı iadesine ilişkin davada, Türkiye'yi uluslarara- • Arkası Sa. 9, Sü. 3 'te 'Kışkırtmaya alet olmayalım' • 5. Sayfada 40 bin asker operasyonda M 5. Sayfada m m DENEME SINAVI Universite adaylarına, her yıl olduğu gibi yine ÖSS öncesi deneme sınavı, rehberlik gibi katkı sağlayacak çalışmamız bu baita başlıyor. ODAK Dersanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı bugün ve her cumartesi Cumhuriyet 'te. K Ü L T 0 R H İ Z M £ T İ ND E B İ R A D I M D A H A J O N A T H A N S W I F T GULLIVER CÜCELER ÜLKESfNDE 75 MlLYON 5OLARLIK HACİZ • 6. Sayfada KALEMLİ'YE 3YIL HAPİS tSTEMl • 6. Sayfada ': BAHÇE ALTAYT 4-0 YENDJ USpor'da DOLAH | MARK I ALTIN Dün 29«_2O0 O ÛOÛDun 177-200 C Dun 2.KO0O0 O GUNCEL CU1VEYT ARCAYUREK İçimizdeki Dışımızdaki Açmaz Viyana kapılarına dayanan Muhteşem Surtan Sü- leyman'dan sonra Avusturya'yı fethe giden Anaya- sal Cumhurbaşkanı Demirel'li Süleyman; Italya'nın oynak tezgâhına giren Apo'nun iadesi konusunu bir bulmaca bilmece nitelığiyle yanıtlıyor. Soruyu: "Ne iyimserim ne kötümser. Gerçekçiyim" diye karşılıyor. Acaba ne demek istiyor? Bir hikmet-i devlet soru- • Arkası Sa. 9, Sü. 1 'de İnsanı yenileme süreci Bir şampiyon nasıl üretilir? 1998 Dünya Kupası'na hazırlanan Fransız Milli Takımı'nın doktorları, futbolcuların zaferi için hiçbir noktayı şansa bırakmadılar. Tıpta aktif eğitim Sistemin başarısı tartışılıyor... jONATHAN SVVIFT GULLIVER CÜCELER ÜLKESİNDE ÇEVİREN:İRFANŞAHİNBAŞ Bir yergi ustası olan Svvift, 'o küçücük insanların', tıpkı İngiltere'deki -ve başka (ilkelerdeki- ağabeyleri gibi nasıl hokkabazlık, cambaılık yaparak mevki ve servet kazandıklarını, nasıl yalnızca çıkarlarını düşündüklerini gösteriyor. İngiltere'deki parti ve din kavgalarını, savaşları, sarayda çevrilen dolapları yeriyor. Kasım ayının çocuk kitabı yergi türünün başyapıtlarmdan biri. Yediden yetmişe tüm çocuklar için... Salı günü CumhurİYet 'te. GUNDEM MUSTAFA BALBAY ANAP Kongresi: Yılmaz'a Yakın Olma Yamşı! ANAP'ın 6. olağan kongresi bugün başlıyor. Sonu- cu belli, anahtar teslimi kongre klasiklennden birisi... Eskiden parti kongrelerinde en heyecanlı durum, gerıel başkana rakip çıkacak kişinin özellikleri, kulla- nacağı siyasi malzemeler, gücü, listesine alacagı isim- U Arkası Sa. 9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog