Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Yaşamı kısacık bir mum alevi olarak görmemenin yolu: KİTAP TûrkocağıCad No 39 41 (34334)CagaioğMstanbul Tel (212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 Cumhu ©1O7.4 CumhuriyetR AD YO ^İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 5. YIL SAY1: 26707 / 150000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NAPİ (1945-1991) 20 KASIM 1998 CUMA H R H A I K I K RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-I Ruşen Eşref Ünaydın'ın Atatürk'ü Özleyiş-I adlı kitabı, bir dostiuğun, her ikisinin de ölümüne kadar süren anıların toplamıdır. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... J O N A T H A N S t l f T GULLIVER CUCELER ULKESİNDE jONATHAN SWIFT GULLIVER CUCELER ÜLKESİNDE İrfan Şahinbaş'ın çevirisiyle Kasım ayının çocuk kitabı... Bir yergi ustasından yergi türünün başyapıtlarından biri... Yediden yetmişetüm çocuklar için... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... ?KK liderinin Rusya'dan önce Yunanistan'a gittiği kesinlik kazandı Atiınulaıı Ocalaıraret DENEME SINA Siyasi tepkiler 'Terör "geri tepen silahtır' • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türk delegasyonunda yer alan ANAP milletvekillen Şükrü Yürür. Sûha Tanık ve Laie Aytaman, ftalyan meslektaşlanna tepki »österdı. 33 Italyan meslektaşına mektup gönderen Yürür, Tanık ve Aytaman, Öcalan'm iadesıni istedi. • PKK'nin eski Isveç Başbakanı Olof Palme'nin öldürülmesi olayıyla ilgisı bulunduğuna dikkat çeken Kozakçıoğlu, "Terör geri tepen silah gibıdir" dedi. Aktuna, Italyan yetkililerin. siyasi anlayışı hukukun önünde gördüklenni belirtti. US. Sayfada 23 Kasım GÖTfûtı süresi pazjartesi doluyor • Türkiye ile Italya arasındaki ilişkileri gerginleştiren PKK lideri Abdullah Öcalan'ın gözaltı süresi pazartesi günü doluyor. Öcalan'ın tutuklugundan itibaren Türk makamlannın, Italyan Adalet Bakanlığı'na iade dosyası ve talebini sunması için öngörülen yasal 40 günlük süre de 23 Aralık günü sona eriyor. • Günlerdir PKK lidennı savunan ftalyan basını, dünden itibaren iki ülke arasındaki ticari ilişkileri gündeme getirdi. Italya Dış Ticaret Bakanı Fassino, gelecek çarşamba günü Türkiye ıle ticari ilişki içinde bulunan rırmalann yetkilileriyle bir araya ielecek. »MHUR CMIMZOĞLirnn luteri • 9. Sayfada VfURAT BOZLAK rUTUKLANDI • 4. Sayfada BAŞBAKAN D'ALEMA STANBbTA GELMtYOR • 9. Sayfada TALYA HÜKÜMETİ, >CALAN'IN "UTUKLULUĞUNU )NAYLADI • 19. Sayfada Yunan CİZİI SerVİSİ devrede 9 Ekim Cuma günü Suriye Havayollan'na ait bir uçakla sabah Atina'ya gelen PKK lideri Abdullah Öcalan, burada Yunanistan Gizli tstihbarat Örgütü gözetiminde bazı milletvekilleriyle görüştü. Yunan milletvekillen aracıhğıyla Atina'dan sığınma isteyen Abdullah Öcalan'ın bu talebi, Başbakan Kostas Simitis tarafından geri çevrildi. BÜyÜk bir f irsatl kaçirdlk' Sabah saatlerinde Atina'ya inen Öcalan'ın, isteğinin geri çevrilmesi üzerine aynı gün akşam saatlerinde Rusya'ya gittiği belirlendi. PKK'ye yakınlığıyla tanınan PASOK milletvekili Haralambidis, olayla ilgili olarak "9 Ekim günü Yunanistan için bir utanç günüdür. Yunanistan dış politika açısından büyük bir fırsatı kaçırmıştır" dedi. 'SOĞUKKANLI OLUN' TBMM'den topluma çağn • TBMM'de grubu bulunan tüm partılerden milletvekillerinin katılımıyla oluşturulan Diyalog Grubu'nun acıklamasmda şöyle denildi: "Özellikle hükümet, durumun getirdiği soğukkanlılık çizgisinden aynlmamaya hem kendisi özen göstermeli hem de kamuoyuna telkinlerinin aynı yönde olmasma dikkat etmelidir. Olaylann hızlı gelişmesıni, halkımızın duygulanna da tercüman olarak yansıtmakta olan medyamız, telkinlerle yardımcı olmalıdır." ^ • ÇYDD Genel Baskanı Saylan, Türkiye'nin duyarlı bir sürecten geçtiğini kaydederken Türkiye Sağlık Işçileri Sendikası Genel Başkaru ve Türk-Iş Başkanlar Kurulu üyesi Başoğlu da, ulusal tepkinin dengede tutulması gerektiğini belirtti. Emekli Büyükelçı Soysal, Italya'nın tutumunun hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu, protokol anlayışma da sığmadığını söyledı. I 5. Sayfada Protestolar yayılıyor • Ankara'daki Italyan Büyükelçiliği önünde gösteri yapan protestocular Italya üretimi kravatlan yaktı. "Şimdi ve sonsuza kadar teröre hayır" başlığıyla bir imza kampanyası başlatan çok sayıda gönüllü kuruluş, vakıf ve dernek tarafından hazırlanan ortak bildiride: İtalya'mn insan haklan, demokrasi ve terorizmle mücadele adına tarihi bir sınav verdiği kaydedildi. Istanbul, lzmir, Adana, Mersin, Edirne, Çanakkale'deki yürüyüş ve açıklamalarda Italya'nın tavn protesto edildi. • 19. Sayfada MURATtLEM ATİXA-PKKlıden Ab- dullah Öcalan'ın, Şam'dan Sunye yönetimı tarafindan dışlanmasından hemen sonra Atina'ya geldiğı, sı- gınma hakkı talep ettıği, ancak bu talebın Yunanis- tan Başbakanı KostasSimi- tis tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Yunanistan'da yayımla- nan "Athinaiki Gazete- si"nin habenne göre PKK lıden, 9 Ekim Cuma günü sabahı Suriye Havayolla- n'na ait bir uçakla Şam 'dan Atina'ya geldi. Haberde, Öcalan'ın Şam'dan çıkışı öncesi Atina'daki PKK yet- kililerinın uyanlarak ge- reklı önlemlerin alınması- nın istendiğı, bu çerçevede Atina'dakı PKKyetkilileri- nın örgütle ilişkileri iyi olan miHetvekillenni uyardıkla- n ve liderlerinın Atina Ha- vaalanı 'na geldiğini bildir- diklen belirtıliyor Sabah saatlennde Atına Havaala- nı'na men öcalan'ın, Yu- nanistan Gizli Istıhbarat Örgütü (EtP) gözetiminde, bazı milletvekilleriyle gö- rüştüğü bildirildi. Gazetenm habennde, mılletvekıllennın kımlıkle- n konusunda çehşkilı bılgi- lere yer venlırken mılletve- kıllerinden bınnin acıl ola- rak o sırada toplantı yap- makta olan Sımıtıs'e gıde- rek görüşmek ıstedığı ve Apo'nun sığınma talebini ılettigi vurgulandı. Haber- de, Yunanistan Başbaka- nı'nın bu talebi kesınlikle reddettığı belırtıldi Öcalan'ın aynı gün ak- şam saatlerinde Rus hava- yollanna ait aeroflot uçağı • ArkasıSa. 19, Sü. 8'de Üniversite adaylarına her yıl olduğu gibi yine ÖSS öncesi deneme sınavı, rehberlik gibi katkı sağlayacak çalışmamız bu hafta başlıyor. ODAK Dersanesi işbirliği ile bazırlanan eğitim programı yarın ve her cumartesi - Cumhuriyet fe. Muhalefetin verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması 311 oyla kabul edildi Hükümetiıı 5 günlük öııu*ü kaldı Çar$amba günü Oylanacak FP, DYP ve CHP'nin, Türk Ticaret Bankası ihalesine fesat kanştınldığı gerekçesiyle Yılmaz ve Taner hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması 213 ret oyuna karşılık 311 oyla kabul edildi. Güvensizlik önergesi 25 Kasım Çarşamba günü oylanacak. CHP lideri Baykal yaptığı konuşmada,"Şimdi ihaleye fesat kanştırma davası sürüyor. Bu, bir kişinin tek başına işleyebileceği bir suç değildir. Kimlerle işbirliği yapıldığmm hesabı verilmelidir" dedi. Yılmaz: Milletvekilliğinden istifa ederim Başbakan Yılmaz eleştirileri yanıtlarken, CHP'nin bırçok gerekçesi varken hükümeti düşürmeyip şimdi gensoru vermesinin talihsizlik olduğunu söyledi. Hükümet düşerse tüm çete ve mafyanın yüzünün güleceğini söyleyen Yılmaz, "Bana eksik bilgi verilmiş, aldatılmış ve işgüzarlık boyutunda bir müdahalede bulunmuş olabilirim. Devletimin 5 kuruşluk zaran olmuşsa milletvekilliğinden istifa ederim" diye konuştu. • 9. Sayfada Italya sınırınayığıldılar Avrupa'da sığınmacı paniği • Italya'nın 38 bin yasadışı göçmene oturma izni verme karan, Schengen Anlaşması'na ımza koyan ülkeler için sıkıntı kaynağı olurken Italya'dakı sağcı partıler tarafindan da tepkiyle karşılandı. Schengen ülkelennde yaşayan binlerce yasadışı göçmen, Roma hükümetinın karannı duyunca Italya'ya akın etmeye başladı. Yasadışı göçmenlenn, Italya'nın komşuları Avusturya, Isvıçre, Fransa ve Slovenya sınırlanna yığıldığı bıldiriliyor. • 10. Sayfada Azil soruşturması Clinton'ı zor günler bekliyor • ABD Başkanı Bill Clınton hakkındakı azil soruşturması dün resmen başladı. ABD Temsilcıler Meclisı Adalet Komısyonu dün Özel Savcı Kenneth Starr'ın ıfadesini dinledı. Starr ifadesınin yazılı bölümünde; Başkan Clinton'ı, siyasal gücünü ve görevini sistematik olarak kötüye kullanmakla suçladı. Starr, Clinton'a 10 ayn suçlama yöneltti. Adalet komisyonu tanık olarak Clinton'uı avukatı. Beyaz Saray Danışmanı ve Demokrat Partı ıçın bağış kampanyası yürüten kışılerin a\r ukatlannı dinleme karan aldı. • 11. Sayfada BUGÜN 'ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ' • 3. Sayfada DEMIREL YURDA DÖNDÜ • 19. Sayfada EJ ALl VE KOCABAŞ GÖZALTINDA • 19. Sayfada DENEME SINAVI YANITLAR1 • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Değişmeyen Çetebaşı! Türkiye, bugüne dek hıçbır ulusal sorununda PKK ve Apo teronzmındeki kadar haklı olmadı. Türkıye'ye ve PKK sorunundaki haklılığımızı dünya- ya yeterince anlatamadığımızdan yakınanlara rastla- nıyor. Doğru. Ancak, "kendınianlatamamanın" bir nede- nı var. Genel çızgileriyle PKK dehşetine yıllardır dün- yanın tanık olduğu da bir gerçek. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de BORSA ûDun 2243 Önceta 2182 DOLAR ÛDtın 297.300 Öncekı 296.400 MARK V 7 Dun 177.200 Öncekı 177.600 ALTIN ûDun 2.840.000 Oncekı 2.827.000 'Özelleştirmeye karşı kampanya' Prof. Mümtaz Soysal, işçilerden özel- leştirmeci partılere karşı kampanya aç- malarını isterken, Selüloz-lş Sendikası Genel Başkanı Davut Bozkan, "Halkın oylannı alıp geleceğinı satan politikacı- lara oy yok" kampanyası başlattıkJannı açıkladı. • 7. Sayfada 'Türkiye üye olmalı' • Alman Yeşliler Partisi'ni Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek olan Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını en az Almanya kadar demokratik bir ülke olabilmesi açısından gerekli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Ozan Ceyhun, Türkiye'nin dışlanmasının bir çözüm getirmeyeceğini söyledi. GURAY ÖrÜTl İHlbePİ • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'yi Seıt Heştirin' 'CHP'yi Yıpratmayın' Konu CHP olunca sosyal demokrat tabandan ıkı uzaklaşım, affedersinız yaklaşım gelıyor. Biri şöyle: "CHP'yi neden daha çok eleştirmiyorsunuz?" - Eleştiriyoruz... Bıze göre doğru olan yaklaşımlan anlatmaya çalışıyoruz. M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog