Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Dostlarınız da "Kitap Kurdu" Oldu Tu*ocağı Cad. No: 39/41 (34334)Cağatoğlij/lstant>ul Tefc<212)514 01 96 Fate:(212)514O1 96 Cu mhuriyeC UL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26689 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 KASIM 1998 PAZARTESİ 1596-1650 yılları arasında yaşayan Rene Descartes, felsefe tarihinde 'Yeniçağ felsefesinin kurucusu' olarak tanımlanır. Gerçekten de, Rönesans felsefesinden Aydınlanma felsefesine geçiş sürecinde Descartes felsefesi çok önemli ve temel bir aşamadır. Descartes felsefesi, skolastik felsefeye kökten bir karşıtlığı içerir, bir tür karşı skolastiktir. Leibniz, Descartes'ın yeni düşünce için önemini şöyle vurgular: "Descartesçı düşünce doğru bilgiye geçiş yeridir, bu yerden geçmeden doğru bilgiye varmak zordur." Çünkü Descartes felsefesi öncelikle bir yöntem felsefesidir. Yavaş ilerlemek, kuşkuyu elden bırakmamak Descartesçı yöntemin temelini oluşturur. K L ' L T l R H İ Z \ I E T İ M ) H M İ R A D I M D A İ İ A RENE DESCARTES YÖNTEM ÜZERİNE KONUŞMA Fransızcadan çeviren: AFŞAR TİMUÇİN R E N E D E S C A R T E S YÖNTEM ÜZEBİNE KONUŞMA Descartes, uzun ve dolambaçlı bir kuşku yolundan geçerek kesin 'doğru'ya ulaşır ve bunu "Cogito ergo sum" (Düşünüyorum, öyleyse varım) sözüyle anlatır. Descartes, felsefesinin temellerini 'Yöntem Üzerine Konuşma'da atmıştır. Nasıl Descartes'ı bilmeden çağdaş düşünceyi kavramak olası değilse, 'Yöntem Üzerine Konuşma'yı okumadan da Descartes'ı anlamak olası değildir. Felsefe tarihinin köşe taşlarından biri, Hegel'in, gerçek bir değerbilirlikle "modern felsefenin kurucusu" dediği Descartes'ın temel yapıtı... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte. Saddam yönetimi Türkiye'nin terörle mücadelesine soğuk... Barzani Türkiye'ye geliyor... K. Irak'tadipLomatik atak• PKK'ye Suriye'den gelen lojistik desteği kesen Türkiye, şimdi Barzani ve Talabani'ye kararlılıgını anlatacak ve terör örgütüne destek vermemelerini isteyecek. Saddam Hüseyin yönetiminin PKK'ye destek verdiği duyumlan üzerine Ankara, bu konuda da yeni girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. • Barzani ve Talabani ile yapılacak görüşme, kasım ayının ikinci yansında gerçekleşecek. Barzani 'nin yann Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Barzani, Türkiye ziyaretinin ardından bölgeye gidecek. Talabani'ye oranla Barzani'yle daha sağlıklı ilişkiler kuran Ankara, Kürt lidere Türkiye'nin hedeflerini de aktaracak. • Kürt lider Mesud Barzani'nin, Ankara ziyareti sırasmda Türkiye'ye, ABD'de imzalanan ortak metin hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Mesud Barzani Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce yaptığı Ankara ziyaretinde, Türkiye'nin çıkarlanna ters düşecek adımlar atılmayacağı mesajını vermişti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tür- kiye'nin PKK'nin dîş desteklerini kesme yolundaki girişimleri çerçevesinde, göz- ler yeniden K. Irak'a çevrildi. Mesud Barzani'nin yann Ankara'ya gelerek te- maslarda bulunması bekleniyor. K. I- rak'taki Kürt liderler Barzani ve Celal Ta- labani'yle birlikte yapılacak toplantının ise kasım ayının ikinci yansında gerçek- leşeceği öğrenildi. Türkiye, her iki lidere de "kararhhğuu' 1 anlatacak ve PKK'ye destek vermemelerini isteyecek. Türki- ye'nin, Saddam yönetiminin de PKK'ye destek verdiği yolunda haberlerin gelme- si nedeniyle bu konuda da yeni bir değer- lendirme yapmaya hazırlandığı bildinldi. Suriye ile 20 Ekim'de imzalanan tutanak adım adım yaşama geçerken PKK'nin K. Irak'taki gücünü korumaya yönelik çaba- lar içinde olduğu belirtildi. PKK'nin sa- dece K. Irak'la yetinmeyip Saddam yöne- timiyle de bağlantı içine girebılecegini kaydeden yetkililer, önümüzdeki dönem- de, bu konuda yeni girişimlerin başlatıla- cağını açıkladılar. Edinilen bilgiye göre K. Irak'taki PKK kamplanna lojistik des- teği Suriye sağlıyordu. Bu bağlamda, Su- riye ile yapılan anlaşma K. Irak'taki du- rumu da etkiliyor. Son gelişmelerin ar- dından PKK'nin K. Irak'ta "yeoiden ya- pılanma" çabası içine girdiği öğrenildi. Ankara'nın Barzani ve Talabani'yle ran- devusu eylül ayına dayanıyordu. Her iki lider de Washington'a, ABD tarafından hazırlanan bir metnin altına imza atmaya gitmeden önce Ankara'ya uğramış ve "ABD dönüşü Ankara'ya geleceğiz ve ge- lişmeler hakkrnda bilgi vçreceğiz" sözü vermişti. Ancak bu randevu gerçekleşme- di. Söz konusu ortak metinde "federasyon temennisTnden söz edilmesinden rahat- sız olan Türkiye, Barzani ve Talabani'nin gelmeyişiyle birlikte, "Kuzey Irakta dev- M Arkası Sa. 6, SiLl'de Diyalog arayışı Şam'dan Ankara'ya zeytindah • Suriye hükümeti, Ankara ile Şam arasında vanlan anlaşmadan sonra, Türkiye ile masada olan bütün sorunlann diplomasi ve diyalog yoluyla çözüleceğini umduğunu bildirdi. • Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Türkiye-Suriye ilişkileri ve Ortadoğu banş sürecini tartışmak üzere Mısır'da bir araya geldiler. • 8. Sayfada BM'den kınama Irak krizi ürmanıyor • BMGüvenlik Konseyi, Bağdat yönetimini, Irak'm silahsızlanmasırıı denetlemekle sorumlu BM Özel Komisyonu (UNSCOM) ile işbirliğini tamamen kesme karanndan dolayı kınadı. • Irak Başbakan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan ise Irak'ın, UNSCOM ile ilişkilerini tamamen kesme karanndan geri dönmeyeceğini açıkladı. • 9. Sayfada Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit özelleştirmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi 'Bankalar deyletten geçiniyor'• özelleştirme ihalelerinde yaşananlann "zaaf" olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, yeni önlemler alınacağını açıkladı. Ecevit, sistemin mutlaka disiplin altına alınması gerektiğini belirterek "Bankalar ne yazık ki devletten geçiniyor. Devlet tahvilini alıp rahatlanna bakıyorlar. Kİzanç garanti, ödeme garanti, böyle şey olmaz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Başbakan Yardım- cısı Bülent Efevit, özelleş- tirme ihalelerinde yaşanan- lann "zaaf" olduğunu belir- terek "Bunlann yinelenme- mesi için yeni önlemler ala- cagız. Bizden öncekidöncm- de bu tür çalışmalar yapü- madıgı için biz de kimi konu- lara yeni yeni guiyoruz" de- di. Ecevit, bankalann devle- tin sırtından geçindiğini, bu sistemin mutlaka disiplin al- tına alınması gerektiğini söyledi. Ecevit bu ay içinde af konusunu TBMM'nin gündemine getireceklerini de açıkladı. Ecevit, Cumhu- riyet'e yaptığı değerlendir- mede özelleştirme ihalele- rinde yaşanan kuşkular ko- nusunda son derece hassas hareket ettiklerini vurgula- dı. Ecevit bu konuda şu de- ğerlendirmeyi yaptı: "Bu- M Arkas,Sa. 6, Sü. l'de 8 TRİLYON GEREKLt SEKA'yı yatınm kurtaracak• Selüloz-tş Genel Başkanı Davut Bozkan, Izmit SEKA Fabrikası'nın yeni teknolojiyle donatılması ve rekabet gücünün artması için 8 trilyon liranın yeterli olduğu ve bunun da Ford-Koç ortaklığına bedelsiz verilen fidanlığm rayiç bedelinin üçte biri anlamına geldiğine dikkat çekti. İLHANTAŞÇI ANKARA - Özelleştirme Yûksek Kuru- lu'nış (ÖYK), 28 Ekim 1998 tarihinde SE- KA Izmit Müessesesi'nin kapatılmasına ilişkin 14 Eylül 1998 tarihli kapanlma ka- rannı iptal etmesinin ardından, işletmeyi yapılacak yatınmlann kurtaracagı vurgu- landı. Selüloz-Iş Genel Başkanı DavutBoz- kan. "Başbakan'a gereksinimlerimizi ve önerüerimizi Uettik. Hükümetin karan im- zalamasını istiyoruz" dedi. Selüloz-tş Genel Başkanı Bozkan, SEKA Izmit tşletmesi'nin ÖYK'cc kapatılma karannın iptalinin ar- dından Cumhuriyet'e yaptığı değerlendir- mede, kapatma karannın iptal edılmesinin yeterli olmadığını, bundan sonra işletmenin kurtanlabilmesi için yapılması gereken ya- tınm ve teknoloji yenilemesi ile ilgili bilgi- M Arkası Sa. 6, Sû.3'te 'ÖZELLEŞTlRMENÎN BAŞARILI OLMA ŞANSIYOK' • 6. Sayfada 'Demokrasi düşmanlanna karşı mücadele edeceğiz9 tstanbul Haber Servisi - Istanbul Üniversitesi'nin (IÜ), "75. Yü Cum- huriyet ÖdüDeri", törenle sahiplerine verildi. Törende, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, eski Genelkur- may Başkanı emekli Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Gûngör Özden ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Ke- mal Gürüz ödül aldı. IÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, tÜ'nün hem demokrasiyi kullanıp hem de demok- rasiyi yok etmeye çalışanlarla mücade- le etmeye kararlı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Demokrasiyi araç ola- rak kuHananlar, din sömürüsü yoluyla beüi bir kitkyi kolayukla yönlendirme- ye çahşmakta ve Cumhuriyetin temeb- ne dinamit koymaktadıriar.'' Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması M Arkası Sa. 6, Sû.7'de Ziraat Bankası kaynaklan îrücaya devlet • REFAHYOL döneminde RP'H Sabri Tekir'e bağlı olan Ziraat Bankası kanalıyla başta Kanal 7 olmak üzere yurtiçi ve yurtdışmdaki şeriatçı yayın organlanna milyarlarca liralık kaynak aktanldığı belirlendi. Banka tarafından reklam verilecek kurumlann listesinin eski Adalet Bakanı Şevket Kazan döneminde Adalet Bakanhğı'ndan Ziraat Bankası'na fakslandığı belgelendi. • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, olayı "hırsızlık ve ahlaksızlık abidesi" olarak değerlendirdi ve "Tanıtım işi, sahte işlem ve belgelerle rejim karşıtı, şeriatçı kişi ve kuruluşlara kaynak aktaran tam bir yağma ve soygun operasyonu olarak yürütülmüştür" dedi. • 5. Sayfada 75. yılı sabote edeceklerdi Anıtkabir'e bombalı saldırıpkını • Almanya'da faaliyet gösteren ve Kaplancılar olarak anılan şeriatçı terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü kutlamalanna gölge düşürmek amacıyla Anıtkabir'e uçakla bombalı intihar saldınsı yapmaya hazırlandıklan ortaya çıktı. • Gözaltına aluıan 23 kişinin sorgusu, Istanbul Emniyet Müdürlüğû Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürerken Vali Erol Çakır'ın operasyonlarla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenJeyeceği bildinldi. • 7. Sayfada Sadun Aren 'Asılsuçlu kapitalizm' • Kapitalizmin sömürü düzeni olduğAınu ve her biçiminin sömürü içerdiğini belirten Aren şunlan söyledı: "Ingiltere Başbakanı Blair gibi bir biçimde ifade etmek ya da '3. yoF diye bir yol bulmak, kapitalizme dokunmadan, onun üzerinde birtakım rötuşlar yapmak mümkündür, ama bütün bu çabalar kapitalizmin özünü de sömürüyü de değiştirmez." ÇK VMSVmm Inkerf • 4. Sayfada 'ÇETELER 12 EYLÜL'ÜN ÜRÜNÜ' U 5. Sayfada TAYFUNUN BİLANÇOSU: 800 ÖLÜ M 8. Sayfada PARANIN SİHİRBAZI SOROS M 10. Sayfada BEŞİKTAŞ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR • Spor'da 'Kelebekler Vadisi satılmasın' ÖZCANÖZGÜR MUĞLA -Dünyada yalnızca Rodos ve Fethiye'de kalan Tiger kelebekleri- nin yaşadığı Kelebekler Vadisi'nin 5 milyon dolara satışa çıkanunası çevre- cileri harekete geçirdi. Bölgenin 1. de- rece doğal SİT ilan edilmesini sağlayan çevreciler, vadinin bir an önce doğal park ilan edilerek Milli Parklar içine alınmasını istiyorlar. Çoğu Ortadoğu gazetesinde çahşanlarca 20 yıl önce kurulan ve çoğunluğunun MHP'li ol- duğu öne sürülen 107 üyeli "Anadolu Basın Kooperatifı" arazisinin bulun- duğu Kelebekler Vadisi, sahile çakılan satış tabelası ile yeniden gündeme gel- di. Vadide turistik tesis kurmayı hedef- leyen kooperatifçiler, çevrecilerin giri- şimi sonucu yörenin yapı yasağı içine alınmasının ardından son genel kurul- lannda araziyi satışa çıkardılar. Kele- bek Vadisi'nin SİT ilan edılmesinin ar- dından kooperatif ortaklan ikiye bö- lündü. Bir kısım ortaklar SİT karannın aşılıp inşaatın yapılması ya da satılma- sını savunurken diğer ortaklar da ara- zinin devlet ile takas edilmesini istedi- ler. Kooperatif ortaklanndan avukat Hasan Deniz BavTamoğiu," Vadi konu- sunda çevrecilerden pek farklı düşün- müyorum. O nedenle ortaklar benim vadiyi almak isteyenleri caydırdığımı düşünüyoriar. Ben de gidip o satış tabe- lasını çaktun. Ben 5 milyon dolara ab- cı çıkacağını saıunıyonım. Yapılacak en akılh iş, takas oiacakür. Takas, çev- recileri de kooperatif ortaklannı da memnun eder" dedi. Kooperatif Başkanı Mustafa Özcü- ler de satışı doğrulayarak "Araziınizi satışa çıkardık. Son genei kuruiumuz- da bu karar ahndı. Alınan karar en az 5 milyon dolara saülması yönünde. .4lı- cı çıkarsa pazarhk ederiz. Vadi koruma atanda, ama bu dezavantaj değil, avan- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Çete-Pollflk... Coşku, üzüntü, bekleyiş, siyaset, çete dolu bir hafta- yı geride bıraktık. "Çete-siyaset" bağlantısına cxJakla- şıp konumuza girelim. Başbakan Mesut Yılmaz'ın salı akşamı düzenlediği yemekli basın sohbetinin içeriğindeki konular, uzun sü- re daha gündemde kalmaya devam edecek. Maliye Ba- kanı Zekeriya Temizel'e yemekte soruldu: - Elinizdeki 43 dosyadan sonuç aJmanız kaç ay sü- • Arkası Sa. 6, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog