Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Yajamı kısacık bir mum alevi olarak görmemenin yoiu: KİTAP Turtocagı Cad. No 39/41 (34334)Cağatoğfıı4stant>u( Te) (212)514 01 96 Faks:<212)514 01 96 Cumhuri 0)107.4 CumhuriyetR A D Y O ÎSTANBULVE ÇEVRESlNDE YAY1NDAY1Z 75. YIL SAYI: 26706 / 150000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991j 19 KASIM 1998 PERŞEMBE Sivil toplum örgütleri, etnik gerginlikten kaygı duyduklannı bildirdiler Sağdııyıı çağrısıTürkiye'de siyasi tansiyon yükseldi öcaianm Roma'da yakalanmasının ardından Türkiye'de siyasi tansiyonun yükselmesi endişelere yol açtı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlannın temsilcileri yaptıklan açıklamalarda, gergin sürecin ardından Türk-Kürt çatışmasımn körüklenmeye çalışıldığına dikkat çektiler. STÖ temsilcileri, Türkiye'de her kesimin ılımlı ve hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği uyansında bulundu. 'Herkes hfssfne hâkim olsun' Adaiet Bakam Denizkurdu, halkın gösterdiği tepkilere saygı duyduğunu, ancak herkesin hislerine hâkim olması gerektiğini söyledi. DÎSK Genel Başkanı Budak, banş ve kardeşlik çağnsı yaparak kimsenin bu sorunu germeye hakkı olmadığını İcaydetti. Cumhuriyet Kadınlan Derneği Genel Başkanı Sanhan, doğabilecek Türk-Kürt çatışmasından Türkiye Cumhuriyeti'nin zarar göreceğini söyledi. 'İade taleblni ırkçılar sullstimal ediyor1 ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, iade taleplerinin ırkçı partiler tarafından suiistimal edildiğini söyledi. Gösterilerin sokağa taşınmasıyla çatışmanın toplumsal boyuta sıçrama olasılığının güçlendiğini belirten Uras, bir kat daha sağduyulu olmanın gerekliliğini vurguladı. 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Atahan da, emperyalizmin bu süreçte Türkiye üzerindeki oyunlanna dikkat çekti. Haber Merkea - PKK Iıden Abdullah Öca- lan'ınltalya'nınbaşkentıRoma'davakalanma- smın ardından ortaya çıkan gergin süreçle bir- Iikte, Türk-Kûrt çatışmasmın körüklenmeye ça- lışılması endışeye yol açtı. Türkiye'de her kesi- min ılımlı ve dıkkatli davranması gerektiğini belirten kıtle örgütleri temsılcılen ve bıhm adamlan. yapılacak en küçük yanlış hareketın dünya kamuoyu önünde Türkıye'nın aleyhıne dönebıleceğmı behrtıler. Adaiet Bakanı Hasan Denizkurdu da halkın gösterdiği tepkilere say- gı duyduğunu vurgulayarak "Ancak Türkiye'yi uluslararası platformlarda zora sokmamak için halkı hislerine hâkim olup sağduyulu ve soğuk- kanlı olma\a çağınvorum" dedı DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak yaptığı açıklamada. banş ve kardeşlik çagrısı yaparak "Türkler. Kürtier. Alevüer ve Sünniler, doğulu- lar baüülar etnik kökeniniz. inancımz ne olursa obun. bu Cumhuriyeti, bu devleti birtikte kur- duk, biriikte jaşatalım" dedı. Herkesin bınncı sınıf yurttaş olma bılınciyle ülkesıne sahıp çık- ması gerektiğini savunan Budak, "Hiç Idmse- nin bu sorunu germeye hakkı yoktur. Bunun üzerinden siyaset \apmayuuz. Bunun iizerin- den siyaset yapanlar her zaman hüsrana uğra- nuşlardır. Eğer bu böyle oünasa>du yıllardır sü- ren düşük yoğunluklu savaş bir bölgeye sıkış- maz. Türkhe'nin her yanına yayılırdr dedı. ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras. yaptığı ya- zılı açıklamada Öcalan'ın iade taleplerinin MHP ve BBP gibi geçmişi ırkçı, görüşü belli partiler tarafından suustımal edılmesı ve gös- tenlerin sokağa taşınmasıyla çatışmanın top- lumsal boyutlara sıçrama ıhtimalınin güçlendi- ğini belirttı "Şimdiolaylaruı toplumsal çaûşma- lara dönüşmemesi için bir kat daha sağduyulu olmakzorundayu" dıyen Uras, Türkıye'nın bu nir turumlann acısını 12 Eylül öncesinde 5 bi- ne yakın insanm ölümüyle sonuçlanan kanlı bir ıç savaş olarak Maraş'ta, Çorum'da, Malatya'da yaşadığını savundu. Cumhunyet Kadınlan Derneği (CKD) Genel UArkasıSa.8,SiL3'te İtalya Di Pietro: Ocalan'ı iade editı • Temiz EUer Operasyonu'nun ûnlü savcısı Antonio Di Pietro, hükümetin bu tavnnı sürdûrmesi halinde ülkenin ileride terör eylemlerine sahne olabileceği uyansında bulundu. Pietro, belli şartlar sağlandığı takdirde Öcalan'ın Türkiye'ye iade edilebileceğini söyledi. CÜMJUR CMBAZOâJTlMII • 8. Sayfada PKK Cumhurbaşhmı, AB dönem başkanhğını sürdüren Avusturya'daönernli mesajlar verdi Kderi i edilmeli' Demirel: Cinayeti teşvik etmeyin Palme cinayeti Işveç Ocalan'ı t sorgulamak istiyor • Isveç polisınin, Öcalan'ı Olof Palme cinayeti}le ilgili sorgulamak istedigi bildirildi. Kraliyet Adli Polis Müdürü Nylenmlm, Palme'nin 1986yıhnda öldüriilmesiyje ilgili dosya kapsamında Öcalan'ın ifadesini almak istedikJerini belirttı. Öcalan'ı isteyip istememe konusunda net tavnnı ortaya koymayan Almanya, zamana ihtiyaç duyduklannı açıkladı. • 9. Sayfada Siyasi tepki îade için nıektup zinciri • Gazeteci kökenli milletvekillerinden oluşan TBMM heyeti, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimilliano Bandini'yi ziyaret ederek Öcalan'ın iadesi konusundaki hassasiyeti dile getirdiler ve Türk gazetecilere yapılan saldınyı kınadılar. • 8. Sayfada TALYAN ŞİRKETLER JÜKÜMETE BAŞVTJRDU I 7İ. Sayfada OcaJan'ın iadesi için farklı açıklamalarda buhınan ltalya'nın bayrağı yakddı, büyükelçiliğe çürük yumurta aOldı. İtalya'yıprotesto süriiyor • italya Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, "Türk-Kürt kardeştir, Apo iti kalleştir", "Katil italya", "Apo'yu alınz, Roma'yı yakanz" şeklinde slogan attılar. Binaya çürük yumurta atan eylemciler, büyükelçilik girişine de "Alçak katili bize geri verin" yazılı pankart astılar. Bu arada bir grup, italya bayrağını ateşe verirken başka bir grup araba Iastiği yaktı ve Italyan marka gözlükleri yere atarak kırdı. • 9. Sayfada BELÇIKA'DAKI TÜRKLERÎN YÜRÜYÜŞÜNDE ÇATIŞMA ÇIKTI • & Sayfada • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'deki terörü destekleyen ülkelerin cinayet işleyen insanlan teşvik ettiğini söyledi. Demirel resmi bir ziyaret için bulunduğu Avusturya'da ORF televizyonunun sorulannı yanıtladı. Demirel, çoğunluk haklanna sahip insanlann azınlık hakkı peşinde olmalannı "akılsızlık" olarak nitelendirerek "Bunlann bir hak arayışlan yoktur. Aranacak bir haklan varsa, Türkiye'ye gelsinler, orada arasmJar" dedi. • 6. Sayfada . .*, - •• ABD yönetimi, ilk kez kararlı bir ifadeyle, PKK Jideri Abdullah öcalan'ın Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rubin, terörist olduğuna inandıklan Abdullah Öcalan'ası|ınma hakkı verilmemesi gerektiğini de vurguladı. RMTKOZLUKLirnn 18. Sayfada YILMAZ'DAN SUÇLAMA İtalya PKK'nin suç ortağı olacak'• Başbakan Mesut Yılmaz, TBMM'de, İtalya'da tutuklanan PKK lideri Öcalan ile ilgili gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu konusunda bilgi verdi. Mesut Yılmaz, PKK'nin terör örgiitü olduğunu ABD'nin dışında Fransa, Almanya ve Ingiltere'nin de kabul ettiğini belirtti. • Yılmaz, "İtalya bu sınavdan başanyla çıkamazsa, sadece kendi geçmişine ağır bir leke düşürmekle kalmayacak, PKK'nin ışlediği tüm cinayetlerin suç ortağı olacak" diye konuşarak sert bir dille uyanda bulundu. TBMM, Roma'ya karşı yayımladığı ortak bildiride, "Italya'nın teröre kanat germesi Italyan medeniyetine lekedir" mesajını verdi. • 9. Sayfada D'ALEMA: TÜRKlYE'NlN TEPKİSİ HAKSIZ • 9. Sayfada Hükümetin yazgısı belirleniyor Cumhuriyet kitaplanna yasak • Muhalefet partilerinin, Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında verdikJeri gensoru Önergelerinin gündeme almıp ahnmayacağı bugün TBMM Genel Kurulu'nda karara bağlanacak. Önergelerin gûndeme ahnması durumunda 55. hükümet için geriye sayım başlayacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'i 'çete bağlantıh bir işadamının kendi yanarken başkalannı da yakmak için doldurduğu kasete dayanarak yargısız infaz yapmakJa' suçladı. • 5. Sayfada • Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbîye Kurulu, gazetemizin verdiği kitaplann okullara dağıtırrum uygun görmediğini açıkladı. Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Cemal Şişman, Eczacı Odası'na gönderdiği yazıda, Cumhuriyet gazetesince dağıtımı yapılan, "Mustafa Kemal Atatürk ve îlkeleri" ile "Cumhuriyetimizin Kuruluşu ve Yakın Tarihi" kitaplannın dağıümınuı uygun görülmediğini açıkladı. • 3. Sayfada SAKTNCALI GÖRÜLEN 30 KÎTAP VE YAZARLARI • 3. Sayfada DTP'DEN ÎKİISTİFA DAHA • 5. Sûyfada KUPADA G. SARAY, ÎEŞIKTAŞ. TRABZON GALÎP MSpor'da SAVAŞ DEĞİL, MAÇ' MSpor'da RSA OOLAfl Dun at.no û MARK ALTIN Oû177.600 Önc«kı 177.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK (çte Dışta 7akışıksız / Olaylar Biz, Abdullah Öcalan'a 30 bin masum insanm ka- tili, terönst örgütbaşı gözüyle bakıyoruz. 14-15 yıldır bu kavramı Batı'nın da bizim gibi be- nimsediğini sanıyorduk. Amerika, PKK'yi terör örgütleri listesine aldı. San- dık ki, Avrupa ülkeleri de aynı görüşü paylaşıyor. Ara sıra PKK'yi bir özgürfük savaşçısı gören irdelemeler MArkasıSa.8,SiL l'de ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-I RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN Dirinci Dünya Savaşı sona ermiş, Mondros Mütarekesi Ue silahlannı bırakmak zorunda kalan Osmanlı Devleti çözülme dönemi içine girmişti. Yurtsever aydınlar gibi Ruşen Eşref de büyük acılar içindeydi. Ancak bu acı dolu hava uzun sürmedi. Anafartalar Kumandanı olarak kısa bir süre önce kendisiyle söyleşi yapmış olduğu Mustafa Kemal Paşa, 19T9'da Anadolu'ya ayak basmıştı. 1920 yılında Mustafa Kemal Paşa, Ruşen Eşref'i yanına çağırır. Ruşen Eşref, İnebolu üzerinden Ankara'ya geçer, • Anadolu'daki 'Kurtuluş Hareketi'ne katılır. Bu önemli belgesel anı kitabının birinci cildini ilgiyle okuyacaksınız. Yarrn CumhurİYet 'le Şiirin "Uzun Yollar Yolcusu" HÜSEYİN YURTTAŞ Hüseyin Yurttaş'ın ilk şiirjcitabı 1970 tarihini taşıyor. 0 tarihten bu yana on iki şiir kitabı, bir düzyazı kitabı, yirmi bir tane de çocuk kitabı yayımladı. Şaşırtıcı bir ustalıkla, Türkçe'nin aydınlığına serilen koca bir dünya koydu önümüze. Bugün Cumhuriyet'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Yeni Durum' Uzerine TezJep... Gelişmelerin sıcaklığı, duruma soğukkanlı bakmayı zoriaştınyor. Öcalanin Roma'ya getirildıği 12 Ka- sım'dan bu yana yaşananlar, en az birkaç aya sığacak yoğunlukta. Buyogunluk, NATO'danAB'yekadarpek çok kurumun yapısının-işlevinin değişmekte olduğu- nu gösteren işaretler de taşıyor. Cumadan perşembeye dek dikkati çekenleri mad- deleyerek somutlaştırmaya çaltşalım: W Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog