Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet kitap kulübü İçinîzde benzersiz bir meşaJe taşımanız için tekaraç: KİTAP Törisocağı Cad. No: 39/41 (34334)Cağalo9lulstanbul Tei (212)514 01 96 Faks:(212)514 01 9S Cumhuriyet R AO YO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ 5. Y I L SAYI: 26705 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 KASIM 1998 ÇARŞAMBA Dcalan'ı Almanya ve Belçika istemiyor. D'Alema, yasalann uygulanacağını söylüyor Italya iade etnıeyecekTürkiye'ye tavır değir Abduiiah öcaian'm adesi konusunda yasalann uygulanacağını belirten talya Başbakanı D'Alema, ölüm cezası olan ülkelere dmseyi iade etmeyeceklerini ve bunun Türkiye'ye avjr olarak. algılanmaması gerektiğini söyledi. )'Alema, Öcalan'ın geleceğini Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin bildirdiğini söyledi. Almanya ve Belçika dışişleri bakanlan da yaptıklan açıklamalarda, J KK lideri Ocalan'ı istemediklerini belirrtiler. ABD: PKK lideri yargılanmalı ABDden yapılan açıklamada, Ocalan'a sığınma hakkı verilmemesi gerektiği vurgulandı. PKK liderinin yargılanması gerektiğini savunan Dışişleri Sözcüsü Rubin, ülkesinin ttalya'ya yönelik girişimlerinin sürdüğünü açıkladı. Italyan Cumhurbaşkanı Scalfaro iade konusunda yetkili organlann yapacağı çalışmalan beklediğini söyledi. Scalfaro, "Bu, halklara layık olduklan haklann sağlanması için fırsattır" dedi. Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı BAB topiantısı için Roma'da bulunan Milli Savunma Bakanı Ismet Sezgin, Almanya Savunma Bakanı Scharping'le görüştü. Sezgin, ittifak üyesi ülkelerin terörle mücadeledeki işbirliği ve dayanışmalarının önemine dikkat çekti. Italya yönetiminin, Abduiiah Öcalan'ın bulunduğu yer ve statüsü konusunda çelişkili açıklamalar yapması üzerine ltalya'nm Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanhğı'na çağnldı. :UMHUR CANBAZOĞLU ROMA - ttalya Başbakanı Massimo )'AJema, Italya'nın bır hukuk devleti ol- uğunu belırterek Abduiiah Öcalan'ın ıa- esı konusunda yasalann uygulanacağı- ı söyledi. D'Alema, "Biz ölüm cezası lan ülkelere kimsevi iade edemeviz" de- dı. Italya Dışişlerı Bakanı Lamberto Di- ni, Türkiye'nin iade ıstemini ışleme koy- duklanna \e Almanya'nın bu konudaki ıstemini bekledtklerinedairaçıklamaya- parken Almanya Dışişleri Bakanı Josch- ka Fischer ıle Belçika Dışişleri Bakanı Erik Derycke. PKK lıden Abduiiah Öca- lan'ı ıstemedıklennı açıkladılar. Batı Avrupa Birligi (BAB) topiantısı için Roma'da bulunan Milli Savunma Ba- kanı İsmet Sezgin. görüştüğü Almanya Savunma Bakanı Rudolf Scharping'e Türkiye'nin terörle mücadele konusun- daki hassasiyetinı aktardı Sezgin, ittifak üyesı ülkelenn terörle mücadeledeki iş- bırlığı ve dayanışmalannın önemine dik- kat çekerken toplantı çıkışında gazetecı- lerin sorulannı yanıtlayan Almanya Dı- şişleri Bakanı Joschka Fischer ile Belçi- ka Dışişlen Bakanı Erik Derycke, Öca- lan'ın Türkiye'ye ladesine alternatif ola- rak kendi ülkelerine "gönderilmemesini" ıstediler. Yasadışı PKK örgütü nedeniyle Belçika'da yeteri kadar sorun yaşadıkla- nna dikkat çeken Derycke. "Öcatan'ı Bel- çika'dagörmekistemiyoruz*'dedi Dışiş- len Bakanı Derycke, sözde Sürgündeki MArkasıSa. 19,SiL3'te fŞADAMLAR,! ROMA'YA KIZGIN • 13. Sayfada Roma'ya birlikte geldi PKK liderinin yanındaki kız • 23 yaştndaki Roserin Lasher isimli bir kız ile birlikte Roma'ya gelen Abduiiah Öcalan, arkeoloji öğrencisint kamufle olmak için kullanmış. 10 ay önce Öcalan'ın hizmetine seçilen Roserin Lasher, görevinin diplomatik ilişkileri düzenlemek olduğunu söyledi. • 4. Sayfada CHP lideri Deniz Baykal 'Öcalan için NATO toplansın' • Deniz Baykal, NATO'nun terörle mücadeleyi stratejisinin temel konusu olarak ilan ettiğini anımsatarak Bakanlar Konseyi'nin toplantıya çağrılmasını istedı. Baykal, Avrupa'daki sosyalist, sosyal demokrat liderlerden "Apo'nun terörist sıfatıyla iade edilmesini" istedi. • 5. Sayfada 20 günde hazırlanacak Dosyada tüm bilgiler bulunacak • Italya'ya gönderilecek dosyada PKK hakkındaki ABD'nin raporlan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili belgeler de yer alacak. Adalet Bakanlığı, PKK eylemlerinin terör amaçh olduğunu kanıtlanyla hazırlayacagı raporu 20 günde Italyancaya çevirerek Roma'ya gönderecek. • 19. Sayfada Tasarıda uzlasmazlık Ölüm cezası masaya yatınldı • Ölûm cezasının kaldınlmasının görüşüldüğü Bakanlar Kurulu'nda uzJasma sağlanamadı. Toplantıda, ANAP'lı bakanlardan Taner ve Taşar, Öcalan için ölüm cezasının kaldırılmasını halka anlatamayacaklannı söylediler. Taşar, rejeranduma gidiimesini istedi. • 5. Sayfada Demirel: Sıra tliploıııa-rkle Yiiksekova Teröristin intihar saldınsı• Hakkâri'nin Yüksekova lçesinde vücuduna bağlı >ombayı ılçejandarma comutanlığının önünde )atlatan kadın terörist )arçalandı. Patlamada 4 ıstsubay ile 2 yurttaş ('aralandı. • Moskova'da ikı PKK'li »arlamento binası önünde izerlerine benzın dökerek .endilerinı yaktılar. 100 PKK nilitanı, Ocalan'a destek için ıç gündür açlık grevini ürdürüyor. • Öcalan'ın yakalanmasmı rotesto için Batman ve Iıdyat cezaevierinde 5 ıahlcûm öncekı gece endileriui yaktı. Diyarbakır, artın, Amasya, Trabzon, bzgat, Mardin ve Elazığ îzaevlerinde de siyasi ıtuklular açlık grevine işladı. Güneydoğu'daki ililer olası intihar ıldınlanna karşı bölgede ivenlık önlemlerinin ttınldığmı söylediler. HADEP Dıyarbakır ll ınası'nda PKK lıderine •stek için açlık grevi ıpanlara polis müdahale etti. ınanın kapısını kıran polis, klaşık 100 kişiyi gözaltına iı. Mersin HADEP ll •gütü'nde açlık grevine şlayan 20 kişi ile ndilenne destek veren 121 ;i gözaltına alındı. 4. Sayfada MEMURA ZORUNLU HİZMET 1 YIL • 6. Sayfada Lt SlVİL GİRİŞÎMDEN -TÜKÜMETE DESTEK • 7. Sayfada lELfHGÖKÇEKÖZEL ÖRGÜTÜ • 9. Sayfada İstikJal Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen 300 dolayında PKK yanlısına. ülkücülerin otuşturduğu yaklaşık 500 kişflik bir başka grup tarafindan müdahale edildi ve kavga çıktı. Göstericüere esnaf >uh çelirek tepki göstenü (Fotoğraf: ALPER TURGUT) İstanbuVdaolayhgösteri Esnaftan tepki İstiklal Caddesi'nde 300 dolayında PKK yanlısı, Öcalan'a destek için gösteri yaptı. "Biji serok Apo" ve "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganlannı atarak Taksim'e doğru yürüyen gruba, çe\Tede bulunan esnaf "yuh" çekerek tepki gösterdi. 65 gÖzaltl Olay yerinde toplanan 500 kadar ülkücü de saldında bulundu. Ûlkücüler, yakaladıklan PKK sempatizanlannı linç etmek istedi. Olaylar sırasında, ayin yapılmakta olan Saint Antoine Kilisesi'ne sığınanlar da dahil 65 kişi gözaltına alındı. • 4. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYL REK v Bizimkiler' Hangi Havada? Yenı öğeler eklenınceye kadar geçerlı sayılacak son özet Başbakan'dan. Yılmaz, sayfalardolusu haberleri üç maddedetop- luyor: (1)- Italya Ocalan'ı Almanya'ya verebilir. Ancak Baş- bakan, Almanya'ya ladeyi çok zayıf bır olasılık olarak görüyor. Zira AJmanya'da 10 binin üzerinde PKK sem- patizanı yaşıyor. Almanya başına bela almak ıstemez. MArkasıSa. 19, Sü. l'de Hükümet ilkgensoru sınavınıyarın verecek • FP, DYP ve CHP'nin Başbakan Yılmaz ve Güneş Taner'le ilgili olarak verdikleri gensoru önergelerinin görüşülme takvimi belli oldu. Önceki gün uzlaşma sağlayamayan Danışma Kurulu, dün yeniden toplanarak takvim konusunda uzlaşmaya vardı. Buna göre, yann önergelerin gündeme alınıp alınmaması kararlaştınlacak. Baykal, "Bu ortamda gensoru mu olur, hükümete dokunmayın" beklentisini "sel önünden kütük kapma çabası" olarak nitelendirdi. • 7. Sayfada • Abduiiah Öcalan konusunda soğukkanlıhk öneren Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Biraz diplomasi işini görsün" dedi. PKK ve terörle savaşımın çok olumlu bir yöne girdiğini belirten Demirel, îtalya'ya da "Bebekleri öldüren caniyi nasıl himaye edeceksiniz?" diye seslendi. ORHAN ERİNÇ VİYANA -Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel, ltal- ya'nm PKK liden Abduiiah Ocalan'ı hımayeye kalka- mayacağını söyledi. Demi- rel, "İtalya uygar bir iilkedir, 30 bin kişinin kanının dökül- mesine sebcp olan bir caniyi hima\e>e kalkmaz, kalka- maz" dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, resmi ziyaret için Avustur- ya'ya giderken uçakta, Ital- ya'da yakalanan PKK iideri Abduiiah Öcalan ile ilgili gelışmeleri değerlendirdı. Cumhurbaşkanı, bır soru üzerine, ltalya'nm uygar bır ülke olduğunu ve hukukun üstünlüğünü gözeteceğini bildirerek "30 bin kişinin ka- nının dökülmesine sebep olan bir caniyi bimayeye kalkmaz, kalkamaz. Aslında böyle bir caniyi uygar dünya himaye edemez. Ne olacak- tır? Bu önümüzdeki günler- degörülecektir" dıye konuş- ru. Demirel, Italya Başbaka- nı D'Alema'nın konuyla il- gili değerlendirmelerinin anımsahlması üzerine "ftal- • Arkası Sa. 19.SÜ.8 'de L İ S E L E R E G İ R 1 Ş DENEME SINAVI vyrtaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı öncesi, Cumhuriyet gazetesi ile Özel Dershaneler Birliği Derneği'nin (ÖZ.DE.BİR.) ortaklaşa yürüttüğü çalışma liseyegirişte tüm öğrencilere büyük katkı . sağlayacak. I 8. Sayfada ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-I RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN Dirinci Dünya Savaşı sona ermiş, Mondros Mütarekesi ıle silahlarını bırakmak zorunda kalan Osmanlı Devleti çozulme donemı ıçıne girmişti. Yurtsever aydınlar gibi Ruşen Eşref de büyük acılar içindevdi. Ancak bu acı dolu hava uzun sürmedi. Anafartalar Kumandanı olarak kısa bir süre önce kendisiyle soyleşi yapmış olduğu Mustafa Kema! Paşa, 1919'da Anadolu'va ayak basmıştı. 1920 yılında Mustafa Kemal Paşa, Ruşen Eşref'i yanına çağırır. Ruşen Eşref, İnebolu üzerinden Ankara'ya geçer, Anadolu'daki 'Kurtuluş Hareketı'ne katılır. Bu önemli belgesel anı kitabının birinci cildmi ilgiyle okuyacaksmız. Cuma günü Cumhuriyet 'le Komisyonda Çiller'e Baysal'dan suçlama • Maliye Bakanlığf nın "inceleme raporu", DTP'li Sadık Avunduİduoğlu'nun servet artışının kaynağının batık TYT Bank olduğu iddiasıyla verdiği belgelerin ardmdan eski TKB Genel Müdürü ve hakkında gıyabi tutuklama karan bulunan Özal Baysal da batık bankalardan para çekmeme emrini Tansu Çiller'in verdiğini ileri sürdü. Komisyon gelecek hafta başmda toplanarak Çiller'in Yüce Divan'a sevk edilip edilmeyeceğini kararlaştıracak. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog