Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriye( kitap kulübü Anakonu ve sorunlara açıklık. duyarlılık "ÇAĞDAŞ YAYINLARfnâ Turi<ocagı Cad No 39/41 (34334)CagaioğitVlstant>ul Tel (212)514 01 96 Fate (212)514 01 95 Cumhurjyet O7.4 ÎSTANBüE VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYI2 75. YIL SAYI: 26704 / 150000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17KASIM 1998SALI H R H A î K K î ANTON ÇEHOV MARTI / VİŞNE BAHÇESİ Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu Bir kısa öykü ustası, tiyatroda devrim yapan bir oyun yazarı olan ÇehoVun iki başyapıtı bir arada... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... A N T O N Ç £ H 0 V MAKTI VİŞNB BAHÇES/ RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-I Ruşen Eşref Ünaydın'ın Atatürk'ü Özleyiş-I adlı kitabı, bir dostluğun, her ikisinin de ölümüne kadar süren anıların toplamıdır. Cuma günü Cumhurryef 'le birlikte.. PKK lideri Ocalan'ın ilk sorgusu bulunduğu hastanede yapıldı Obya pazarlığıdevrede Italya'nın önemli gazetelerinden La Repubblica, Ocalan'ın TTunus yoluyla Libya'ya gönderilmesi üzerine pazarhklar yapıldığını öne sürdü. Öcalan için Almanya da harekete geçti. Federal Başsavcılık iade belgelerini incelemeye ahrken Almanya tçişleri Bakanı Otto Schilly Roma'ya gitti. îtalya Başbakanı Massimo D'Alema, Ocalan konusunda parlamentoya bilgi verecek. TÜrk gazeteCİIerden prOteStO Öcalan'ın geçen cuma gününden beri Palestrina Hastanesi'nde kaldığı kesinlik kazandı. PKK liderinin ilk sorgusu da burada yapıldı. Hastane çevresinde görüntü almak isteyen Türk gazeteciler önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. Türk gazeteciler, önceki gün PKK'lilerin saldınlanna karşı hiçbir önlem alınmamasmı protesto ettiler. CUMHUR CANBAZOĞLU ROMA - Terör örgütü PKK'nın lıden Abdullah Ocalan. dun Roma'da sorgu yar- gıcı tarafindan ıkı saat süreyle sorgulandı Ftal>a"nın önemli gazetelerinden La Re- pubblica, Ocalan'ın Libya'ya göndenlme- sı üzenne pazarlıklar yapıldığını öne sür- dü öcalan ıçın Almanya da hareketegecer- ken Alman Federal Başsavcılığı, ıade ıçın gereklı olan belgelen ınceledığını açıkladı. Almanya Içışlen Bakanı Otto Schilly. Öca- lan konusunu ttalya Içışlen Bakam Rosa Russo JervolûK ıle görüşmek üzere Ro- ma'ya geldı. ltalyan Içışlen Bakanlığı yet- kılılen, Ocalan'ın cumartesı günü ttal- ya'dan ıstedığı sıyası sığınma taJebının ın- celenmesının uzun süreceğını, çûnkü bu- nun özel birkomısyon tarafindan ele alına- cağını kaydettıler PKK Iıden Abdullah Ocalan'ın geçen cuma gününden ben PaJestnna'da özel bir klûuk olan Ospedale Bernardıno'da kaldı- | ı ve özel vurucu tun MOCS tarafindan gü- venlığının saglandıgı kesınhk kazandı. Ocalan'ın avukatt ve Yeşıller Partisı sena- törüLuigiSaraceiH,sorgulamadaOcalan'ın resmı kımlık tespıtının yapıldığını behrttı. Ocalan' ın bulunduğu hastanede ıkı saat sü- reyle sorgulandığını açıklayan Saracenı, müvekkılı hakkında sadece terorızm suçla- ması bulunduğunu, bu konuda da fazla bel- ge olmadığını söyledı. Bu arada Ocalan'ın bulunduğu hastane- de, avukatı Yeşıller Partisı senatörü Luigi Saraceni ıle gönişrügu bıldınldı Hastane- ye TSİ17 00'de gelen avukat, görüşmesıy- le ılgılı bir açıklama yapmadı. mArkasıSa.l9,Sü.3'te Yılmaz, Apo 'nun Yunanistan ve îtalya daki bazı siyasipartilerle temas kurduğunu doğruladı İadeiçin ABD's diinyası harekete geçti İtalya'ya ambargo hazırhğı • îş diinyası Ocalan'ın iadesi konusundaki rahatsızlığını, ortak bildiri ileterek ve tur iptallerinden "nal satın almamaya kadar uzanan epkilerle ortaya koyacak. Coç Holding Yönetim Kurulu îaşkanı Rahmi Koç, Fiat Topluluğu Başkanı Paolo Fresco'ya bir mektup çöndererek Ocalan'ın Türkiye'ye adesi için gerekli girişimlerde lulunmasını istedi. TURSAB etkilileri, Italya'ya yapılması lanlanan turlannın iptal dilebileceğini kaydetti. • 8. Sayfada P K K yandaşlari açllk ffrevine başladl RomasokaManııdadnn,biröncddneg5redahasaldnbirgûn _ yaşanıriten Almanya, Rusya, Romanya, Bulgaristan gjbi ül- kelerde PKK yandaşian, liderieri Abdullah Ocalan'ın serbest bıraJalması için küçük gruplar halinde açlık grevine başladı. • Türkiye, Abdullah Ocalan'ın iade süreci için Italya'dan Ankara'ya uzman hukukçu çağınrken sorgulama işlemlerine müdahıl olarak da ltalyan avukatlar turulacak. 6 mahkemeden dosyalar, Adalet Bakanlığı 'nda tercûme ediliyor. • Emniyet Genel Müdürlüğü geniş kapsamlı dosya hazırladı. Basbakan Yılmaz, Ocalan'ın iadesi için ABD'nin de devreye sokulduğunu belırtirken "Bu iş ttalya'da ıkilem yarato. Italya ne yaparsa yapsm, çok büyük bir riskegirdi"dedı. M 5. Sayfada ROMA'DA ÇELİŞKİ YUMAĞI M 5. Sayfada CEM. TERORİZMİN MA2ERETİYOK • 19. Sayfada L 1 S E L E R E G î R î Ş DENEME SINAVI Lyrtaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı öncesi, Cumhuriyet gazetesi ile Özel Dershaneler Birliği Derneği'nin (ÖZ.DE.BİR.) ortakfaşa yürüttüğü çalışma liseye girişte tüm öğrencilere büyük katkı sağlayacak. Oliiııı cezası tarflıe kanşıyor• Adalet Bakanı Denizkurdu, ölüm ;zasını kaldırmak amacıyla hazırladığı ısa tasansını Mesut Yılmaz ve Bülent :evit'e verdi. Tasan Bakanlar urulu'nda görüşülecek. Fazilet Partisı şındaki partiler tasanyı •steklediklerini bildiriyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- P- KK lıden Abdullah Ocalan'ın Ital- ya'dan iadesini sağlatnak için öncelik- ler arasına giren ıdam cezasınm kaldı- nlmasına TBMM çoğunluğu sıcak ba- karken FP, net tavır ortaya koymaktan kaçınıyor. Hükümet tasansı olarak Meclıs'e sevk edilmesı beklenen dü- zenlemeyasalaşırsa, Türkiye'de 14yıl- dır fiılen ortadan kalkan ıdam cezası, yasal olarak da tarihe kanşacak. Mec- lis'ın çoğunluğu taslağa olumlu yakla- şırken ANAP MKYK'de üyelerin bü- yük bölümü, "konunun referanduma gitmesigerektiğive bu aşamadaidamın kakünlmasınınyanhşolacagı" gerekçe- siyle karşı çıkölar. Adalet Bakam Hasan Denizkurdu, idam cezasının kaldınlmasını öngören yasa tasansını Basbakan Mesut Yılmaz ve Basbakan Yardımcısı Bülent Ece- vit'e sundu. Bugün Bakanlar Kuru- lu'na sunulacak olan tasan yasalaşırsa, Türkjye'de 14 yıldır fiilen ortadan kal- kan idam cezası, yasal olarak da tarihe kanşacak Türkiye, TCY'de yer alan "idam ce- zasıru". 1984 yılından bu yana uygula- mıyor. En son 1984 yılında Hıdır As- ian ve Üyas Has hakkındaki cezalar ın- mArkasıSa.l9,Sû.4'te Bu çalışma yann ve her çarşamba CumhuHyef 'te. ABDyeni hükümet istiyor 'Irak'a son birşans' • Başkan Clinton'ın son açıklamalanyla ABD yönetımi, 'Saddam'sız bir Irak istediğini' vurgulamış oldu. Clinton'ın Iraklı muhaliflere verilen desteğin arttınlacağı açıklamalan, Washıngton'ın Irak'la savaşta yeni bir cephe açtığı şeklinde yorumlanıyor. RMT KOZLUKLirnil taberi • / /. Sayfada APECzirvesi Japonya bölgede Hderliğe oynuyor • Japonya'nuı, Kuala Lumpur'daki "Asya Pasifik Ekonomik Işbüiiği" (APEC) forumu liderler toplantısını bölgede liderlik gücünü arttırmak için kullanmayı tasarladığı belirtıldi. Japon ekonomist Ippei Yamaza, The Daily Yomiuri gazetesine verdiği demeçte, "Zirve, Japonya için iyı nrsattır" dedi. B&t YUBOâUrmn töfteri • 9. Sayfada SİT KARARLARINA 'ÖNLEM PAKETl' M 3. Sayfada MAHKEMEDEN DEMOKRASt DERSt M 9. Sayfada BİR AYKIRJ KADIN KATE MILLETT M 15. Sayfada ÎLAÇTA PATENT rGULAMASINA ABD BASKISI Sayfada GIJNCEL CUNEYT ARCAYUREK 60 Suç mu Büyük, 30 Bin Cinayet mi? Yazılı ve görsel basın, haberi daha çok magazın ni- telıği ile değertendirdi. Oysa son günlerdeyaşadığımız gerçeklere önemli öl- çüde ışık tutan bir haberdi. AJmanya'da çok sayıda suç işlediği gerekçesiyle 14 MArkasıSa. 19,Sü.l'de BORSA oDün 2308 Öoceki 2115 DOLAR Dün 295.750 önceki 296.500 MARK oDün 177.400 ÖncekJ 175.400 ALTIN Dun 2.820.000 önceki 2.835.000 Rusya'daki Türk şantiyeleri kapanıyor • Eximbank, Rusya'ya yatınm yapan Türk fîrmalanna verdiği kredileri durdururken müteahhitler, 300 milyon dolann üzerindekj alacaklannı tahsil edemiyorlar. • 13. Sayfada Budak'tan Valan habere' tepki DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, bazı gazetelerin dünkü sayılannda yayımlanan kendisiyle ılgili haberlerin, "asılsız" ve "saptınlmış" olduğunu ifade ederek gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti. Budak, Deniz Baykal'a yönelık olarak siyasal eleştiri dozunu aşan sözler kullanmadığını kaydetti. • 9. Sayfada Şeriat Alman okullanna da giriyor Politıkayı Almanya'daki okullara sokmak için yıllardır hazırlık yapan Milli Görüş, bu işten büyük bir rant sağlamak istiyor. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Smırlarımm Bozamadılar... Sinirlerimlzi Bozacaklar... Başlığı, bırkaç kez yazı içinde kullandık. Ancak ge- linen nokta, başlığa çıkarmamızı gerektirdi... Yakın geleceğin, Türkiye-ltalya-Almanya gündemi bu zerrune oturacak. İlk günden görünümü aktarmaya çalışmıştık: "Italya veAvrupa olaylara bızim gözümüzte bakma- MArkasıSo. 19,Sü.S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog