Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Dost olabildiSimiz denli dost: KİTAP Ttırkocag Cacl Mo 33/41 "(34334)Cağaioölu/1stant>J Tel [21261401 96 Faks (212)51401 95 Cumhuriyet». YIL SAYI: 26703 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) Sezgin ve Cem, İtalya'ya gitti... Ecevit 'PKK'ye kucak açmayın' dedi Âvrııpa'ya ııyarı• PKK militanlannın Türk gazetecilere yaptıkları saldın için Italyan makamlan uyanlacak. Ismail Cem, son gelişmelerle ilgıh olarak Türkiye'nin Italya'dan beklediği cıddi, adil yaklaşım konusundaki düşüncelerini de aktaracaklannı söyledi. Ecevit, Avrupa lkelerine "Öcalan'a kucak açarsanız başınıza ağır ir terör belası alırsınız" diye seslendi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, başta ltal> a olmak uzere Avrupa ülkelerini, PKK lıden Abduilah Öcalan'a kucak açmalan durumunda ağır bır te- rör belası ile karşı karşıya kalabıleceklen konu- sunda uyardı. Başbakan Yardımcısı ve Mıllı Sa- vunma Bakanı Ismet Sezgin ıle Dışışlen Baka- nı IsmajJ Cem, dun Batı Avrupa Bırlığı (BAB) Bakanlar Konseyı Sonbahar Toplantısf na katıl- mak uzere ltalya'ya gıderken yaptıklan açıkla- mada, bolücü örgüt yandaşlan tarafından Turk gazetecılenne yapılan saldın konusunda Ital- yan makamlannı uyaracakJannı bıldırdıler. Başbakan Yardımcısı Ecevit, halka hıtap et- mek v e bazı açılışlarda bulunmak üzere dün Ba- lıkesır'e hareketınden önce Esenboğa Havalı- manı'nda japtığı açıklamada. Roma'da gazete- cılenn uğradığı saldından büyük üzüntüduydu- gunu söyledi Daha bu>uküzuntüyü Italyan ma- kamlannın gösterdığı ilgısızlıkten, kayıtsızhk- tan dolayı duyduğunu vurgula> an Ece\ ıt şunla- nsoyledı "Chsaltalyanhalkı,İtaiyanyönetim- ieri,yakın geçmişte terorizmin acısını çekmişler- dir. Şimdi yeniden kapılannı terorizme açmış oluvorlar. Eğer, baa Batı Avrupa ülkeleri ku- caklannı PKK militanlanna açmava dc\am ederlerse, hele Abduilah Öcalan'a açmava kal- luşırlarsa kendi başlanna çok ağır bir terör be- lasını alnuş olacaklardır." Türkiye'nin terörün kaynaklannı kuruttugu- nu kaydeden Ecevit, eğer gereken duyarlıhğı ve dıkkatı göstermezlerse PKK mılıtanlannın bu terörü Batı Avrupa ülkelenne taşıyabılecekleri- nı ıfade ettı. Ece\ ıt, "Tabü böyle bir terör orta- nıı içinde ne olacağı beUi olmaz. Onun için mut- laka Apo'nun Türkiye'ye iade edilmesi gerekti- ğini düşünmektevim" dedı Roma'da daha bü- >uk gostenler olabıleceğını kaydeden Ecevıt, "İtarvan makamlarının hiç değilse bu sefer.dün- kü avıplarını örterek gereken dikkati göstere- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te 31üm cezasmm kaldınlması için yapılması gereken girişimler hızlandınlıyor Türldye'ııinhukuk atağı fükiimet harekete geçtl Hükümet, ttaiyada akalanan Abduilah Öcalan ıle Fransa'da yakalanan vlaattin Çakıcı'nın iadesi konusunda engel oluşturan >lüm cezasının kaldınlması için harekete geçerken ÜHK'nin 4 yıl önce idam cezası hükümlüsü Ilkay îrhan Çınar'ın başvurusuyla ilgili olarak " 10 yıldır lygulanmıyor" karannın, Türkiye açısından büyük ;üvence oluşturduğuna dikkat çekildi. Italyan basını 'Roma sığınmaya sıcak bakıyor' .calan \e Künlerle ılgilı haberlen )irincı sayfadan manşetten veren Italyan >asını, Türk gazetecılerinın dövülmesini îörmezden geldıler. Bır gazetede ayımlanan bır söyleşıde, eskı Italyan rumhurbaşkanı Cossıa'nın "Sıyası •ığınma hakkını kabul edeceğiz" dedığı )€İirtildi. Bazı gazeteler Öcalan'ın utukJanması sonrası gelışmelerı hukukla )olıtikanın karşı karşıya getırıldığı .eklınde yorumladı. Haber Merkezi - Abduilah Öcalan \ e Kürt- erle ılgılı haberlen bınncı sayfadan hatta man- etten \eren ttalyan gazetelen. Türk gazetecı- ennın do\ulmesını ıse görmezlığe geldıler ngıltere'nın cıddı gazetelennden The Obser- er, PKK'nın elebaşısının Roma'da yakalan- nası ıle ılgılı gelışmelere genış bır haberle \- r \erdı İspanvol babinı İtal>a'nın, PKK'nın ıdennın Türkıve'ye iadesi konusunda ıkılem ;ınde kaldığınu \urgularken Alman Focus I Arkası Sa. 6,Sü. l'de Karar dosyaya konulacak PKK Hden Abduilah Öcalan'ın geri ahnması istemi ile ilgili Adalet Bakanhğı tarafından îtalya'ya gönderilecek dosyaya, Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nin Türkiye'de ölüm cezasının uzun süredir uygulanmadığına ilişkin karannın konulacağı öğrenıldi. Aynı karann Mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı'nın ıade evrakı ile birlikte Fransa'ya da gönderileceği bildirdi. • 6. Sayfada PKK yandaşlannın Roma'da düzerüediği v« bfiyük kaölım beklediği gösteriye, yaklaşık 1500 kişi katıldı. (AP) Öz, italyan tutukluyu rehin aldı Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesıyle Metris Cezaevi'nde ruruklu bulunan Yaşar Öz, Italyan tutuklu Mario Calesebati'yi bir grup arkadaşıyla birlikte rehin aldı. Öz, Öcalan iade edilinceye kadar rehıneyı serbest bırakmayacaklannı açıkladı. Calesebati olanlara bir anlam veremediğini söylerken Denizkurdu, konuyla ilgileneceğini kaydetti. • 9. Sayfada Roma PKK'lilerin İtalya'da cılız gösterisi • Roma'da Celio Hastanesi'nde olduğu öne sürülen Abduilah Öcalan ıçın PKK yandaşlan dün de gösteri düzenledıler. 10 bin kişimn geleceği iddia edilen göstenye, cılız bir kanlım oldu. Bugün daha geniş bir gösten düzenleyeceklenni açıklayan PKK yandaşlan gösteri sırasında Turk gazetecılennin görev yapmalannı engelledıler. Tehdit edilen Türk gazetecıler, görev lerini yapamadıkJan için Türk başkonsolosluğuna sığındılar. CL^ıVfflUR CANBAZOĞLU ROMA - italya'da turukJanıp cezaev ıne ko- nulduğu ılen sürülen PKK liden Abduilah Öcalan ın Celıo hastanesınde olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin Roma Büyükelçısı tnal Ba- tu, Öcalan'ın hastanede olduğunu doğrular- ken Cornere Della Sera gazetesı, "Öcalan'ın askeri hastane yerine bir klinikte ağaçlar ve kuş sesleri arasında gözaJtında tutulduğu" be- M Arkası Sa. 6, Sû. 3'te Denizkurdu: Ölüm cezası kalksın • 5. Sayfada Yılmaz: Eşkıyanın bası koparıldı • 5. Sayfada 'işkence gerekçe gösterilebilir 1 • 9. Sayfada C. Doğu'da önlemler arttırıldı • 9. Sayfada PKK lideri lehinde gösterî • 9. Sayfada Gazetecilere saldırıya kınama • 9. Sayfada 'Öcalan olayı devletin basarısı' • 9. Sayfada Zlinton, Irak'ın BMkrizindegeri adım attığını, ancakbununyeterli olmadığını söyledi ABD, Irak operasyonunu ertelediA.BD Başkanı Bill Clinton. Irak'ın BM silah denetçileri ile oluşan krizde geri âdım attığını. ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. ABD'nin Irak'a her an bir harekâta hazır olduğunu söyleyen Clinton, Bağdat'ın bütün BM kararlanna uyması gerektiğini kaydetti. • BM kararlanna uyması için Irak'a bastırmaya devam edeceklerini belirten ABD Başkanı dün düzenlediği basın toplantısmda, Washington'ın Irak'taki muhalefete destek vererek Bağdat'ta yeni bir hükümet kurulması çabalannı yoğunlaştıracağıru sözlerine ekledi. • Ulusal Güvenlik Danışmanı Berger, gelecekte Irak'ı vurmak için Güvenlik Konseyi'nin iznine ihtiyaç duymadıklannı söyledi. Berger, -: . UNSCOM'un Irak'tan çıkması durumunda, Saddam'ın yeniden kitle imha silahlan üretebileceğini bildirdi. • Savunma Bakanı William Cohen, ABD'nin cumartesi günü Irak'ı vurmayı planladığını, ancak Irak yönetiminin cumartesi günü geri adım atması üzerine harekâta yanm saat kala operasyon karanndan vazgeçtiklermi kaydetti. • 77. Sayfada K H İ Z M E T î N D E B I R A D I M D A H A A N T O N Ç E H O V MARTI VIŞNE BAHÇESİ r ı ANTON ÇEHOV MARTI VİŞNE BAHÇESİ Rusçadan çeviren: ATAOL BEHRAMOĞLU Anton Çehov... Bir kısa öykü ustası... Tiyatroda devrim yapan bir oyun yazarı... Martı... Çöken bir toplum ve bunalımlı aydınların anlamsız yaşamı... Yaşlılarla gençlerin kuşak çatışması... Vışne Bahçesi... Çokmekte olan Rus soylular sınıfının dokunaklı bir tablosu... Çehov'un dört büyük oyunundan ikisi... Martı ve Vişne Bahçesi bir arada... Yarm Cumhuriyet 1e KKTC'nin 15, yıl kuûamaları • KKTC'nın kuruluşunun 15. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde konuşan Rauf Denktaş, ikı devlet arasında görüşmelere hazır olduklannı ve Rumlara karşı hıçbır düşmanlıklannın olmadığını söyledi Denktaş, cumhunyetin kolay kurulmadığını belırterek "Saat geri ışlemeyecektır, genye adım atılmayacaktır" dedı. • Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel ve Başbakan Mesut Yılmaz, kuruluş vıldönümü vesılesıyle kutlama mesajı gönderdıler. Demırel. Rauf Denktaş'a yolladığı mesajda, KKTC'nın kuruluşunun, Kıbns davasında tarihı bir dönüm noktasını teşkjl ettığinı belırterek "KKTC'nin varlığı bölgemızde banş, güvenlik ve ıstıkrann teminatıdır"' dedı. • 10. Sayfada Endonezya gergin • Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, öğrencılerle hükümet bırlıkleri arasmdaki şıddetlı çatışmalar ve yağmalama olaylanndan sonra askeri önlemler sıkılaştınldı Çatışmalan, hükümetın tezgâhladığı öne sürüldü. Yabancı bir gazeteci. bir askeri helikopterden ınen gençlerin dükkânlan yağmaladığını söyledi. Başkent Cakarta'da önceki gün meydana gelen olaylann ardmdan insan haklan ve demokrasi yanlısı 21 kuruluş ve 6 kışi imzaladıklan ortak bir bildiriyle Endonezya Silah Kuvvetler Komutanı General Wiranto'yu ıstifaya çağırdılar. • 10. Sayfada EMRE KONGAR'IN ^DINLANMA KÖŞESİ • 7. Sayfada GÜLÇÎN iLCt'Yt UĞURLADIK I ". Sayfada CHP GENSORUDA KARARLI • 5. Sayfada TRABZON GALATASARAYT 5 GOLLE GEÇTİ MSpor'da Boğaz'da tanker karşıtı eylem lstanbulHaberServisi-CHP Istanbul Mıllervekıh Altan Öy- men, Boğazlar'dakı trafık yo- ğunluğunun daha şımdıden cıddi boyutlara ulaştığını belır- terek, "Boğazlar'ın bir petrol boru hattı gibi kullanılması mömkün depdir. İstanbul hai- kıbunaizin\ermez"dedı CHP Istanbul II Örgütü'nce Istanbul mılletvekillerinın de katılımıy- la dün Boğaz'da düzenlenen "çevre" eyleminde, Boğaz- lar'daki petrol geçışının yol açacağı tehlıkelere dikkat çe- kildi. Etkinlik için Beşiktaş Parkfnda toplanan CHP İstan- bul mılletvelcrileri, parh üyele- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bakû-Ceyhan Borusu! Bugün son gelışmeler nedeniyle gündemin gerisi- ne düşen bır konuyu sayfaya yatıralım. Artık uzayıp gıden, nasıl sonuçianacağı bır türlü bellı olmayan, üstten dörtgen, alttan üçgen, yandan sekızgen görünen konular için, "Yılan hikâyesine dön- dü" yerine, "Bakû-Ceyhan borusuna benzedi" dıye- cegız... M Arkası Sa. 6, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog