Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ECumhurİYet kitap kulübü Ana konu ve sorunlara açıklık, duyarlılık "ÇAĞDAŞ YAYINLARf nda. Türtocağı Cad No. 39/41 (34334)Cagaloğlij/İstanbul Tel (212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 Cumhuriyet İİJYAP Süresince CKK Standlan ve tüm CKK noktalarında 5. Y1L SAYI: 26702 /150000 TL (KDVIÇmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991j 15 KASIM 1998 PAZAR İ)calan için girişimler sürerken PKK destekçileri de harekete geçti Aııkaraiadedeısrarhlüyükelçi Batu: Çetln bir yoldayız Türkiye'nin loma Büyükelçisi tnal Batu, Öcalan'ın Türkiye'ye adesinin bir iki günde tamamlanacak bir süreç olarak .örülmemesi gerektiğini belirterek "Bunu baştan kabul delim. Çetin bir yoldayız. Bir yıldır PKK lehine geniş bir obi oluşmuş bulunuyor" dedi. Adalet Bakanı Hasan )enizkurdu, Italya hükümetinin Öcalan'ı Türkiye'nin isteği ızerine havaalanında yakaladığını açıkladı. PKK siyasi zemine çekmek istiyor Rusya'dan ttalya'ya gıttığı sırada Romajda havaalanında yakalanan terör örgütü PKK'nin liden Öcalan'ın hukuki durumunu siyasi zemine çekme girişimlerine karşı Türkiye tarafından yoğun hazırlıklar sürdürülüyor. Adalet Bakanlığf nın "tarihin en büyük iade dosyası" olarak nitelenen çalışmalan çerçevesinde, terör örgütünün kanlı eylemlerinin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı dosyaları da derleniyor. İtalyan YeŞİIIer destekllyor Italya'da yayımlanan Corrieçe Della Sera gazetesi, Yeşiller Partisi üyesi Adalet Bakanlığı Müsteşan Franco Corleone'nin, "Öcalan'ı. Türkiye'ye hiçbır zaman teslim etmeyeceğiz" sözlerine yer verirken Alman Focus dergisı; Bonn'un, Italya'da yakalanan Öcalan'ı istemediğini yazdı. Bu arada Türk emniyetinden üst düzey bir yetkili, Abdullah Öcalan'ın ikili anlaşmalar nedeniyle Almanya'ya verilebileceğini söyledi. Ölüm Cezası Çağdaş dünvanın uygar oplumlannda, ölüm cezası lukuk manüğının dışına düş- nüştür. Bizde ölüm cezası 12 Eylül löiKtıiinin utanç verici anıla- ı arasında kaldı; on beş yü- lan bu yana uygulanmıyor, ırnk kâğıt üzerinde yazriı ot- naktan ga> n bir işlevi yoktur. Uygulanmayan bir çağdışı -ezanın ağırhğını Türkiye'nin ırtında taşımak ise akılla )ağdaşır şe> değildir. Fdam cezası nedeniyle ülke- nizin uluslararası ilişkilerine ;ölge düşüyor, çıkarlanmız redeleniyor. Bunun çarpıcı ör- lekleri henüz tazedirler. Maf- ,a Babası Alaattın Çakıcı Fransa'da, terörörgütünün li- Jeri Öcalan İtah/a'da turuk- andılar. Her ikisinin de Tür- <iye\e iadesi gerek. Ancak ül- <emiz ceza >asasuıda ölüm ce- casının yazılı bulunması bu ^olda bir engel gibi görülüyor. • Çeşitti ülkelerde ktam ceza- anın kaldinlma.su tarihleruv ie bir dönüm noktası gibi gö- rülmektedir. Ban'da bile ço- *u devlet bu işi yeni yapmışnr. Feki, Türkiye bu işte neden »ecikti?.. Uvgulanmavan bir cezayı vasadan kaldırmak akıl yoİu değfl midir?.. Cumhuriyet ilan edildikten sonra hızla yürütülen hukuk seferberliğimiz bir dev rim içe- riği taşıyordu. Bu alanda ço- ğu Bah devletinin de önüne geçmiştik; sonra htamızı kay- bettik. Bir ülkenin çağdaşlaşmasL, yalnız fabrikalarıyla. gökde- lenleriyle, köprüleriyle ölçül- mez; bu tür yapıtiar dünva- nın en geri ülkelerinde de var- dır; devletin hukukunu oluş- turan yasalardaki ilke ve ku- rallar, uygarlığın gerçek ölçüt- leridir. • Adalet Bakanı Hasan De- nızkurdu, Türk Ceza Yasa- sı'ndan ölüm cezasuun hızla kaldınlacağını söylüyor. O- lumlu bir haberdir bu; yalnız Çakıcı va da Öcalan gibi eli kanlı katillerin Türkiye'ye ia- desi için pratik bir yöntem gi- bi düşünülmemelidir. fdam cezasnu kaldırmakla, evren- sel hukuka biraz daha uyum sağlanacaknr. Cönül ister ki bu alanda tüm eksikliğimiz kısa sürede giderilsin; Türkiye'nin de- mokratik hukuk devleti ol- mak yolundaki hukuksal en- grileri yok edilsin... 21'inci yüzyıla Türkive, de- mokratik hukuk devleti mev - zuanyla girnıelidir. Bu hedefe ulaşmak yolunda pariamentomuzun önünde ne engel var?.. Cumhurty»< Hükümet, Öcalan ve Çakıcı 'nın geri verilmesini sağlamak için harekete geçti Ölüm cezası kaldınlıyorAdalet Bakanlığı tasarı hazırladı Yurtdışmdaki suçlulann ıadesı önündeki en onemli engel olarak görülen idam cezasının kaldınlması için Adalet Bakanlığı bir tasan hazırladı. Kısa sürede Meclis'ten geçirilmesi planlanan tasanya Fazilet Partisi dışındaki partilerden tam destek geldi. Adalet Bakanlığf nın 4-5 maddelik yeni yasa tasansı, idam cezası yerıne "güvenlik önlemleri arttmlmış ömür boyu hapıs cezası" öngörüyor. FaZİIet PartİSİ karşi Çlktl Bakan Hasan Denızkurdu. idam cezası yenne "gu\enlık önlemleri arttmlmış ömür boyu hapıs cezasf'nı ongören 4-5 maddelik bir yasa tasansı hazırladığını açıkladı. Ölüm cezasının kaldınlmasına bütün siyasi partiler destek \enrken Fazilet Partisi karşı tavır koydu. Bu durumda FP destek \ ermezse bile idam cezasının kaldınlmasmı onaylayan partiler 347 sandalye ile yeterli çoğunluğu olusturuyor. • 7. Sayfada ABD: PKK bir terör örgütü 17 Kasım örgütü alarmı • ABD yönetimi, Öcalan'ın yakalanmasını global terorizmle mücadelede önemli adım olarak değerlendiriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Joe i--v. Lockhart, PKK liderinin gözaltma alınmasını memnunlukla karşıladıklannı, ABD'nin PKK'yi uluslararası bir terör örgütü olarak ilan ettiğıni söyledi. Yunanistan'da, 25 yıldır izini kaybettiren 17 Kasım örgütünün PKK'ye destek için ABD, Italya, Türk ve Israil hedeflerine karşı saldınya geçebileceğinden endışe ediliyor. AKEL'in Genel • Sekreten Dimitris Hristofyas, İtalya'dan, Öcalan'a sığınma hakkı tanımasını istedi. • 6. Sayfada Uluslararası hukukçular ne diyor ' Sığınma da olmaz, iade de' • İtalya'nın kırmızı bültenle aranan Öcalan'a sığınma hakkı vermesi durumunda bunun uluslararası bir skandala neden olacağı belirtildi. Hukukçular, İtalya'nın hukuki bir dayanağı bulunmayan böyle bir işe kalkışmasının mümkün olmayacağını kaydettiler. Öcalan'ın Türkiye'ye iadesinin, 1984'ten beri infaz edilmemesine karşın TCK'de yer alan idam cezası nedeniyle mümkün görünmediği belirtildi. • 5. Sayfada Ankara Büyükelçisi'nin yorumu 'Italya yasal süreyi uzatabilir' • Türkiye Büyükelçisi Massimiliano Bandini, Öcalan'ın suçlanmn siyasi içeriğinin. bu kişi konusunda verilecek hükme ilişkin yasal süreyi çok uzatacağını söyledi. Bü>iikelçi. konunun mahkemenin elinde olması nedeniyle Türk hükümetinin Öcalan'ın iadesi için İtalya hükümetinden istediği güvencenin yerine getirilemeyececine işaret etti UU£ SAHİBRAHlMOĞLU'nuıı haberi • 5. Sayfada AtLESl TÜRKİYE'YE VERİLMESÎNİ İSTİYOR • 4. Sayfada ANKARA'DAN SALDIRIYA PROTESTO M 6. Sayfada İKİ ÜLKE ARASINDA İADE SÖZLEŞMESİ VAR ' I 6. Sayfada AVRUPA BASINI: TÜRKİYE'YE İADESÎZOR • 6. Sayfada YILMAZ, ÖCALAN'IN CEZAEVtNE GlRMESİYLE RAHATLAD1 • 7. Sayfada TRT muhabiri Abdurrahman Keskin, feci şekilde dövüldü. PKK terörestinti• PKK'liler Roma sokaklannda terör estirdi. Kentin merkezinde dün gruplar halinde toplanan PKK yandaşlan Türk basın mensuplanna saldırdı. Çok sayıda Türk gazetecinin yaralandığı olaylar karşısmda İtalyan polisinin etkısiz kalması dikkat çekti. CUMHUR CMBAZOĞUriNgl İHrimH • 6. Sayfada Haber Merkea - Türkiye, Roma'da yakalanan Abdul- lah Öcalan ın siyasi zemın bulma gınşımlennı önlemek ıçın >oğun çalışma başlatır- ken PKK lıdennın iade edıl- mesme karar venlmesı du- rumunda. Almanya"nın AB üjelığı \e ıkılı ılışkıler ne- deniyle daha öncelıklı oldu- ğu bıldınldı Adalet Bakanı Hasan De- nizkurdu. Öcalan'ın Türki- ye'nın ısteğı üzenne Ro- ma "da tutuklandığını belirte- rek. "PKK liderinin iadeedit- mesindeısrarh) ız. Girişimle- rimiz aralıksız olarak süre- cek" dedı. Ankara Büromuzun ha- benne gore \dalet Bakanlı- ğı'nın, "tarihin enbü\ük ia- de dosyasT olarak nitelenen çalışmalan çerçe% esmde. or- gütün kanlı eylemlennın ya- nı sıra uyuşturucu kaçakçılı- ğı dosyaları da derleniyor Genelkurma>, MtT. Emnıyet Genel Müdürliığu veJandar- ma Genel Komutanlığı'nın elındekı bütün bılgıler Ada- let Bakanlığı'na ıletılıyor Öcalan ve yandaşlannın "si- yasi möcadde" tezlenne kar- şı Türkiye; adi suç, katlıam ve uyuşturucu kaçakçılığı dosyalannt masaya sürecek İtalyan Yeşiller Partisi men- suplannm Öcalan'ı savunma gınşimlerinin ardından uyuşturucu kaçakçısı Hüse- \in Baybaşin'in avukatları- nın da devreye gırdıklerı, emniyet ıstıhbaratına ulaşan bilgıler arasında yer aldı. Daha önce "gıyabi tunık- lama" karan veren Alman- ya'nın, Öcalan'ı ıstemesı du- rumunda oncelige sahıp ol- duğu bıldınldı. Üst düzey bir emnıyet yetkılısı konuyla ıl- gılı şu bılgılen verdı "Al- manya. 1985 \ılında Alman- ja \e İsveç'te işlenen 2 cina- >et nedenh le Öcalan'ı istiyor. Örgütte ilk bölünme 1985'te yaşandı. Bu aynlmalar sıra- sında işlenen cinayetlerin fa- iDeri, talimatı Öcalan'dan al- dıklan yolunda ifade verdi- ler; Ahnanya bu nedenle isti- yor." Almanya'nın, Italya'yla bırlıkte AB üyesı olması, Schengen uygulaması ve MArkasıSa.8, SiL 3'te BÜYÜK GÖSTERİ BUGÜN İtalya'nın çeşitli kentterinden ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda PKK'ünin Roma'ya gelerek bugün büyük bir gösteri düzenlemeieri bekteniyor. Öcalan'ın açlık grevinde olduğunu iddia eden PKK'nin siyasi kanadı ERNK'nin AvTupa sözcüsü Kani Ydmaz,PKK yandaşlannı da olaylar rayına oturuncaya kadar açhk grevi yapmaya çağırdı. Imk'ın mektubu kriv çözmedi • Irak, BM Genel Sekreteri Annan'ın önerisi doğrulrusunda, Irak'ın kitle imha silahlannm yok edilmesinden sorumlu BM özel komisyonu UNSCOM'la yeniden işbirliği yapacağını açıkladı. Başbakan Birinci Yardımcısı Tank Aziz imzasını taşıyan mektup, Irak'ın BM Temsilcisıtarafindan Kofi Annan'a sunuldu. I • Bağdat'ın attığı gen adım ABD yönetimini tatmin ermedi. ABD Başkanı Bill Clinton, > Irak'ın Annan'a j gönderdiği mektubu ' j kabul edilemez buldu. ABD, Körfez'deki askeri yığınağını sürdürürken BM j Güvenlik Konseyi Annan başkanlığında olağanüstü toplandı. Fransa ve Rusya ise Bağdat'ın mektubunu olumlu buldu. FIMTKOZLUKUriM 111. Sayfada Gökçek'e 6fedeke daha yolda • Ankara DGM Başsavcılığı'nın Melih Gökçek'le ilgili soruşturması, belediye kaynaklannın irticaya aktanlmasına yol açan süreci ortaya koydu. Gökçek hakkında yürütülen soruşturmalardan 6'sının daha fezleke aşamasına geldiği, belediyeye ait 10 şirketin daha incelendiği bildinldi. • 9. Sayfada îlciler toprağa veriliyor • Afyon'un Dinar ilçesi yakınlannda önceki gün geçirdikleri trafik kazasında yaşamlannı yitiren Burdur ı Belediye Başkanı ; Armağan llci ile gazetemiz muhabiri yeğeni Gülçin İlci, bugün Burdur'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Aynı kazada yaşamını yitiren makam şoförü Ahmet Uğuz ise dün öğle namazından sonra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. • 7. Sayfada AHMET TANER K1ŞLALFN1N 'HAFTAYA BAKIŞ' KÖŞESİ • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARC4\X REK FENERBAHÇE G. ANTEP't 4-0 YENDİ • Spor'da SAY1SAL LOTO ÇEKİLDİ: 7-11-15-17-21-26 Al Birîni Vur Otekine Herfırsatta"buyuk vegüçlü Turkıye"üen sözeden- ler, çetebaşı Öcalan'ın yakalanışını alkışlıyor, beri yan- dan konuyu hükümet krızıne kaydırıyorlar. Haberlerde, kımı koşe yazılannda bir kaygı gözle- niyor. Hükümet krızının, çetebaşının ladesını ve başsız kalan cinayet örgütünün temızlenmesını engelleyece- ğınden kuşku duyuyorlar. • Arkası Sa. 8, Sü. l'de Salı günü GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demokrasi Oyunu... Atasözudür; "Zor, oyunu bozar". Şöyle de anlatılır; "Zorunluluklar, yasaklan meşru kılar". Aynı anlatım devletler-demokrastleriçin de kullanı- labılır: "Bir ülke kendini korumak için zaman zaman de- mokrasi kurallan dışına çıkmak zorunda kalabilir." PKK terörü açısından bakıldığında son 14 yılın gö- M Arkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog