Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Ana konu ve sorunlara açıklık, duyarlılık "ÇAĞDAŞ YAYINLARfnda. Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cagaloğiıı/lstanb(jl Tef (212)514 01 96 Fate (212)514 01 95 Cumhuri »CKK Standlan ve tüm CKK noktalarında 5. YIL SAYI: 26701 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADt (1924- 1945j BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 14 KASIM 1998 CUMARTESİ PKK örgütünün lideri İtalya'daki Regina Hapishanesi'ne konuldu Oealaıı İtalya'da girişimler başladı Ankara ısnyor• Başbakan Mesut Yılmaz, Öcalan'ın yakalanmasmı terörle mücadelede çok önemli bir adım olarak niteleyerek, iadesi için girişimlere başlandığını açıkladı. Yılmaz, "îtalya'nın yanlış tutum içine gireceğini sanmıyoruz" dedi. Ecevit, Öcalan'ın hükümetin kararlı tutumunun sonucu yakalandığını belirtirken eski ., bakan Eyüp Aşık, Öcalan'ı Türk •' istihbaratınm ihbar ettiğini söyledi. ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Teror orejıtu PKK'nın lıden Abdullah Öcalan'ın ya- kalanması. yenı hükümet se- naryolanyla çalkalanan Anka- ra'da yenı bır heyecan yarattı Başbakan Mesut Yıimaz "P- KK. terör örgütünün 2 numara- !ı eleşabışısı Şemdin Sakık'ın bır sure once Kuzey Irak'ta ya- kalanıp Turkıye">e getınlıp tu- tukJanmasından sonra şımdı de bu örgütun elebaşısı Abdullah Ûcalan'ın ftalya'da tutuklan- mış olması. Türkıye'nın bölü- cü terörle 15 yıldan bu yana de- vam eden mucadelesınde çok önemli bır aşama oluşturmak- tadır Hükümet olarak bunun mutluluğunu tüm mılletımızle paylaşıyoruz Elbette ıade ko- nusunda gereklı ışlemlersürat- !e ve aralıksız ışleyecektır" de- dı. Yılmaz. NATO ıçınde mut- tefikımız olan ftalya'nın bu ko- nuda yanlış bır tutum ıcıne gı- receğıne ıhtımal vermedıklen- nı açıkladı Başbakan Yardımcısı ve D- SPGenel Başkanı BülentEce- vıt gerçekleştınlen ortak basın toplantısında Başbakan Yıl- maz'ın ardından yaptıgı açıkla- mada "Abdullah Öcalan"ın ya- • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te kalaııclı Türkiye 'yi 14yıldır kana bulayan PKK lideri Abdullah Ocalan, Roma da ele geçirildi. • Öcalan'ın yakalanmasına giden süreç şöyle gelıştı: Iradesı dışında Rus Havayollan uçağına bindirilen Ocalan önceki gece TSÎ 23.00'te Fiumıciono Havaalanfnda üstündekı sahte pasaportla fark edildi. Abdullah Sankurt adına düzenlenmiş pasaportla takım elbiseli ve kravatlı durumda bulunan Ocalan Italya'dan transit geçiş yapmak niyetindeydi. Abdullah Ocalan Roma'daki bir askeri hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. PKK terör örgütünü 1978'de kurdu tstanbul Haber Servisi- Urfa'ıun Halfeti ilçesi Ömerii Kövü'nde doğan Abdullah Ocalan (APO), 1969 yıünda Ankara Yleslek Lisesi'ni bitirdi. Lise'den me/un olduktan sonra Diyarbakır ve İstanbul'da kadostro memuru olarak de\letteçalışü. 1970"tc İstanbul'da hukuk fakültesine ka>ıt >aptıran Ocalan bu okuldan Ankara Lniver- sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçiş yaptı. L niversite vaşamınjn ilk yıllannda • Arkası Sa. I7,Sü.l 'de Haber Merkezi - Türki- ye, Sunye ve Rusya ara- sında knz yaratan bö- 1ücu terör orgürüP- KK'nın başı Ab- dullah Ocalan. oncekı akşam sa- at 23 OO'te Rus- ya Havayolla- n'na aıt bır uçakla geldıği Roma'da gözaltı- na alındı Abdul- lah Sankurt adına düzenlenmiş pasa- port kullanan terör orgutü lıdennın Rusya'dan aynldı- ğını, Rusya'nın An- kara Büyükelçisı, "Saşbakan l^teırt Yıl- maz ile Diîişlen Ba- kanı İsmail Cem'e ılettı tradesı dışında Rus Havayollan'nın uçağına bindirilen Ocalan. bır Avrupa ül- kesıne sığınmayı amaç- lıyordu Abdullah Ocalan, Rus- ya'nın ve Italyan istihbara- tınm da katkılanyla ele ge- çınldı Öcalan'ınkullandı- ğı sahte pasaport MlT tara- fından da önceden saptan- mıştı. İtalyan polısı tarafmdan • Arkası Sa. 17.SÜ.3 'te Adalet Bakanı îtalya'ya 40 klasör dosya gidecek • Içışlen Bakanı Kutlu Aktaş, ıadeyle ılgılı tûm gınşımlerın başlatıldığını belırtırken Türkıye'nın Roma Büyükelçisı Inal Batu dün Italyan Dışışlen Bakanlığf ndan, Avrupa sözleşmesme dayanarak, PKK lidenfiin ıade edılmesını ıstedı • Adalet Bakanı Hasan Denızkurdu, PKK Itden Abdullah Öcalan'ın Türkıye'nın "tutuklama ve ıade edılme ıstemı" üzenne Roma'da tutuklandığını belırterek, ıadesı ıçın en az 40 klasörden oluşan "'tanhın en kapsamlı suç dosyasının" göndenleceğını bıldırdı. mi7.Sayfada FP, DYP ve CHP milli mutabakat eğiliminde, ANAP, DYP'yle hükümete sıcak Erez başbakatıhkistedi$ dünyasından Erez'e destekYahm Türkıye'nın güçlü bir adamın başbakanlığında güçlü bir ükümete ihtiyacı var" diyerek bu göreve talip olduğunu çıkladı "Kendine güvenen ve başbakan olmak iteyenlenn" çıkıp açıkça söylemesini isteyen Erez, Hangimız daha ağır gelırsek o başbakan olsun" dedi. OBB Başkanı Fuat Miras, Türkiye'nin gensoruyla ğraşacak vakti kalmadığım belırterek, Cumhurbaşkanı"nın rez'ı görevlendırmesıni istedi. • Ekonomi'de ANAP-DYP-DSP OİaSlllğl İşadamı Korkmaz Yiğit'in itıraf kasetıyle sarsılan 55. hükümette gen sayım başlarken. ANAP'la DYP'nın ortaklığı gündeme geldı. "ANAP'ın içinde yer almayacağı bir hükümetin kurulma olasılığı yoktur" görüşünü dile getiren ANAP Genel Başkan Yardımcılan Agâh Oktay Güner ile Mehmet Keçeciler, DYP ile uzlaşma önerisini gündeme getirirken, Ece\it"in başbakanlığında ANAP-DYP-DSP hükumetı kurulabileceğı de belirtiliyor • 4. Sayfada ÇİIIer UZİaşmaya aÇlk DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. kurmaylarından. Yılmaz hükümeti düşürülmeden ya da istıfa etmeden "kamuoyu önünde hükümet modellerinin tartışılmamasını' \e gelecek yeni oluşum önerilen konusunda "uzlaşmacı' bir tutum sergılenmesini istedi. DYP kurmaylan şu aşamada liderlerin içinde yer alacağı bir hükümet kurulamayacağını savunurken FP \e CHP, tüm partilerin temsıl edileceği genış tabanlı hükümet önerdıler. _- 1 5 . Sayfada Gökçek görevden alınabilir • "Çete kurarak ihalelere fesat kanştırdığı" gerekçesiyle gözaltma alman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in îçişleri Bakanhğı'nca görevden altnabileceği belirtildi. Aııkara DGM Başsavcıhğı, gözaltında bulunan Melih Gökçek hakkındaki soruşturmanm derinleştirilmesi için Ankara Emniyeti'ne 4 günlük gözaltı süresi verdi. Gözaltma alman işadamı sayısı 8'e çıktı. • 4. Sayfada Göktepe davasında yeni suçlama • Yargıtay 1. Dairesi'nin Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin karanru bozmasının ardmdan dava Afyon'da yeniden başladı. Sanık polislerden Seydi Battal Köse, Göktepe"yi dövenlerin içinde bulunduğunu söylediği polis memuru Yalçın Aydeniz'in, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sırasmda kollandığmı öne sürdü. Köse'nin sözleri. Aydeniz'le ilgili yalancı tanıkhk tartışmalarma yol açtı. • 4. Sayfada Burdur muhabiri- miz Gülçin İlçi BurdurBeledhe Baş- kanı Armağan İlci Gülçin Dci'yi görevde yitîrdik • Burdur Belediye Başkanı Armağan Ilci ile gazetemizin Burdur muhabirliğini yapan kardeşi Gülçin Ilci Afyon'un Dinar ilçesi yakınında geçirdikleri trafik kazasında yaşamlannı yitirdiler. Kazada makam şoförü Ahmet Oğuz da öldü. • 3. Sayfaada 3ORSA aDun 2O54 Oncekp 2103 DOLAR ODun 295.8OO Önceki 295.8OO MARK ÛDun 175.4OO önceki 175.2OO ALTIN Dun 2.830.000 önceki 2.8O5.OOO GÜNCEL CUNEYT ARCAYLREK Tepe Noktasında Dünden Bugüne Hükümet krızını bır gazetemız "Baba'ya kriz doğ- du" başlığı ile duyurdu. Tabıı, manşetın ne demek ıstedığıni anf olan anlı- yor. Gazete bır özdeyışı sözcuk oyunuyla başlığında • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Bugün Salı günü GUNDEM MUSTAFA BALBAY 1984'tenBugune PKK ve Ocalan... PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması "ha- ber enflasyonu" yaşayan Ankara'da masaların uze- rındekı her şeyın kenara ıtılmesine neden oldu. Konuya iki başlangıç noktasından bakmaya çalışa- lım: • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog