Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

3 KASIM 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER fılmaz malvarlığı (omisyonu I ANKARA (Cumhurivet (ürosu) - Başbakan Mesut ılmaz ın malvarlığını raştırmaklagorevlı omisyonun dunku jplantısında DYP'îı uvelerce ılmaz'ın 1998 >ılınm ılk 9 yına aıtgelırvegıder •elgelennın mcelenmesı talep dıldı (alemli ifade /erdi I ANKARA (Cumhuriyet Ifirosu)- TB\fM Genef Curul Salonu nun enılenmesı sırasında ore\ ını kotuye kullandığı ddıasıyla dokunulmazlığı aldınlan vehakkmdakı ezleke ıade edılen eskı BMM Başkanı Mustafa Caletnlı, \nkara Cumhunyet Jaşsavcıvekılı Bekır Selçuk a aklaşık 1 5 saat ıfade \erdı tötçede ödenek iikmtısı I ANKARA (Cumhuriyet Jürosu)- TBMMPlanve iutçe Komısyonu'nda ;öruşulmekte olan 1999 mtçesıne onergelerle odenek klenmesı, ekonomı 'önetımınde sıkıntı yarattı Comısyonda şu ana kadar mtçelen goruşulen hemen lemen butun kuruluşlar ıçın >denek ılavesınde bulunuldu >u ana kadar 15 kuruluşun »utçesı, komısyondan myuyerek çıkö fGCnin anketi I İstanbul Haber Sen ısi - fürkıye Gazetecıler "emıyerTnın CTGC) uyelen ırasında vaptığı ankette, ;azetecılenn yuzde 72'sı. >zluk haklannm korunmasi e sendıkalasma talebını ılk leklentı olarak gosterdı \nkette ozluk haklan olarak nedya çalışanlannın 212 .ayılı Basın Iş Kanunu'na jore çalıştınlması ve bu asada yer alan kıdem azmınatı ve dığer haklara >zen gostenlmesı ıstenırken emıyetın sendıkalaşma >rtamına katkıda bulunması alep edıldı ropafm mlras Javası I İstadbul Haber Servisr- Cumarhanecı Ömer Lutfü ropal'ın "ımam nıkâhlı" eşı 3ırsu Hılal Altıntaş'ın, dığer mrasçılarla ımzaladığı )rotokolun ıptalı ıçın açılan lavaya. Istanbul 7 Aslıye -lukuk Mahkemesı nde dün levam edıldı Mahkeme )aşkanı, dosva uzennde -apılan mcelemede yeterlı ıkır edınemedığını belırterek iosyayı yenıden ıncelemek tmacıvla duruşmavı erteledı Medet Serhat • tstanbul Haber Servisi - feraltı dunvasının unlu sımlennden Behçet Tanturk'un avukatı Medet krhat. oldunıluşunun 4 .ıldonumunde dun mezan îaşında aılesı ve yakınlan arafından anıldı Serhat ın •şr \e oğlu Yurdanur ierhat'la Rumet Serhat ın >ulunduğu torene Insan 4aklan Derneğı ve TOHAV ıvelen de katıldı giller komisyonu • VVKARA (Cumhuriyet îurosu) - DYP lıden Tansu ^ıller'ın malvarlığını ncelemekle gorev lı Meclıs »oruşturma Komısvonu eskı nıllervekılı Sadık Vv undukluoğlu'nun batan »ankalarla ılgılı suç luyurusunda adı geçen ionemın bakanlanndan Ufuk .ov lemez, Ayfer Yılmaz. ıvkon Doğan ıle Turhan juven'ı dınledı Jektrik kesintisi I Istanbul Haber Servisi - loğazıçı Elektnk Dağıtım LŞ tarafından yapılan çıklamada, 15 Kasım Pazar unu, Sefakoy Işletme ludürluğu bolgesındekı trafo ıerkezlennde >apılacak îlışmalar nedenı>le Sefakoy ıonu, Tev fıkbey, S Çeşme, artaltepe mahallelen, alkalı Caddesı, Halkalı lerkez Mahallesı Istasyon addesı. tkıtelh Ataturk lahallesı, Kuçukçekmece anarya Mahallesı \ e ltınşehır Yanmburgaz lahallesı'ne 5 saat sureyle ektnk venlemeyeceğı ldınldı Kasffli olaylan I İstanbuJ Haber Servisi- OK'un kuruluş vıldonumu denıyle 6 Kasım 'da :vazıt ta > apılan korsan »stenye katıldıklan ve PKK nlısı Yurtsever Gençlık'e e olduklan one surulen 7 }i dun se\k edıldıklen anbul DGM ce tutuklandı YSK Başkanı Tufan Algan, seçim tarihinin erkene alınmasmın teknik olarak imkânsız olduğunu söyledi 6 18 Nisan'dan önce seçim olmaz'• Yuksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Tufan Algan, tum hazırlıklannı 18 Nısan 1999 tanhıne gore yaptıklannı, seçımın erkene alınmasmın teknik olarak imkânsız olduğunu belırttı TBMM Başkanvekılı ve Partılerarası Anayasa Komisyonu Başkanı Hasan Korkmazcan, yurtdışındakı yurttaşlann 18 Nısan seçımlennde sınır kapılannda ya da vekâletle oy kullanabıleceklennı soyledı ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Yuksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Tufan Algan. seçim ıçın tum hazırlıklannı 18 Nısan 1999 tanhıne gore yaptıklannı bu tanhten once yapılacak seçim ıçın 75 gunluk sure>e gereksınımlen olduğunu kavdettı Algan, ocak ayında seçim vapılmasının da soz konusu olamayacağını soyledı TBMM Başkanvekılı ve Partılerarası Anayasa Komisyonu Başkanı Hasan Korkmazcan, yurtdışındakı yurttaşlann 18 Nısan seçımlennde sınır kapılannda ya da vekâletle oy kullanabıleceğını Cumhurbaskanı krizi degerlendircli bıldırdı TBMM Başkanvekılı \e Partılerarasi Anayasa Uyum Komisyonu Başkanı Hasan Korkmazcan, dun duzenledığı basm toplantısında yurtdışındakı yurttaşlann ov kullanma bıçımıne ılışkın son hazırlıklann >apıldı|uıı kaydettı Seçim Yasası ve Seçmen Kutuklen Yasası'na vapılacak ekleme ıle yapılacak duzenlemeye ılışkın yasa teklıfını pazartesı gunu TBMM Başkanhğı'na sunacaklannı bıldıren Korkmazcan "Komisyonumuzun bu çalışmalan sonucunda yurtdışında yaşayan vatandaşlanmızın 4 usulde oy kullanabümeieri benımsenmiştir. Bu usuilerden bırincisi, bulunduklan ulkeierde kumlacak sandıklarda. ikıncisi sınır kapılarında, uçuncüsü mektupla, dordüncüsu ise vekâletle oy kullanabiLmeleridir'' dedı Korkmazcan YSK v e komısyonun "vekâlet ve sınır kapılannda o\" usullen konusunda goruşbırlığı ıçınde olduğunu da \ urguladı Yurtdışındakı >urttaşlann mukerrer oy kullanmamaları ıçın gereklı tedbırlenn de alınacağını ıfade eden Korkmazcan "vekâletle oy kullanmada ve sınır kapılanndaki ov kullanmalarda pasaportla oyun kullanıldıgını belirtecek bir damga vurulacaknr" dedı Vekâlet ve sımr kapılanndaki oy kullanma usulunun seçim tanhının yakın olması nedenıyle tercıh edıldığını anlatan Korkmazcan, soz konusu yasanın TBMM'den çıkmaması ıçın hıçbır gerekçe olmadığını, tum partılenn bu konuda goruşbırlığı ıçınde olduğunu soyledı YSK Başkanı Tufan Algan, tum hazırlıklannı 18 Nısan 1999 tanhıne gore yaptıklannı belırttı Bu tanhten once yapılacak seçim ıçın 75 gunluk sure venlmesı gerektığıru aktaran Algan, "Buna göre, ocak ayında bir seçim yapılması soz konusu olamaz" dedı Seçımlerle ılgılı 4 5 tnlyonluk odenegı aldıklannı aktaran Algan "Ödenek konusunda 1998 için bir sıkuıtımız vok. 1999 vılı için de butçeve ödenek konuldu" dıye konuştu. Algan, vekâletle oy kullanma yontemınde, bır kışının 3 vekâlet almasını duşunduklennı, bu suretle katılımın artmış olacafını belırttı Algan, yurttaşlann vekâletlenm konsolosluklar aracılığıyla verebıleceklennı kaydettı Yılmaz. istifa falan etmiyorum DTP Cenel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Demirel: Sorun meşru zeminlerde çozulur ANAP yeni hükümete 'Çakıcı' admı takacak 'İlk gensoru oylamasında hükümetin işi biter' AŞKABAT(AA)- Cumhurbas- kanı Süleyman Demirel, Türkı- ye'nm bır anayasa devletı olduğu- nu ve dev let ıle ılgılı ışlennın hıç- bınnın tesadufe bırakıimadığını be- lırterek "Meşnı zeminlerde sonın çözülür, hiçbir kaygıva gerek yok" dedı Işadamı Korkmaz Mğit tara- fından hazırlanan vıdeo kasetrn te- levızyordarda yayımlanmasının ar- dından doğan hukumet knzı, Türk- menıstan'a yaptığı resmı temasla- rını surduren Demirel'ın de günde- mıncgırd] Türkıye'de sorun yaşanıp yaşan- mamasınm kendı elınde olmadığı- nı vurgulayan Demirel, sıyasette üç gün sonrasını dahı söylemenm ola- naksız olduğunu vurguladı Demi- rel, CHP Iıderı Deniz Bavkal'ın "Çankaya hükümeti" kurulmasını ıstedığının belırtılmesı üzenne, "Hükümet, Türkiye Cumhurivfti hükumctidir. Hangisiolursaobun" karşılığmıverdı Demirel, hükûme- tın düşmesı durumunda ne yapıla- cağının anayasada yazdığını be- lırttı Hukumetın ıçındebulunduğu ıs- tıkrarsızhğın yenı bır durum olma- dığını da belırten Demirel, "Parla- mento gorevinin başmda. Hüküme- tin bugünkü dunımu ise veni biro- bn değiL Hukumet her gun sabah- leyin var, akşam üzen be>*anatlara göre ya var, ya yok, Bea bunu sıze avlardır sövKyonım. Bu ıstikrar de- ğjl'' dedı Demırel, "kumaşı ku- maş makasıyla mı, yoksa teneke makasıyla ım kesecegjz" sorusuna da "kumaş makasıyla" yanıtını verdı Demirel, son gelışmelere kendı adının da kanştnldığının be- lırtılmesı üzenne de, "Benim adn nun bir yerlere kanştınlması, be- nim sonımluluğum değil. Türki- ye'nin kurumlannı dedıkodu ile tahripetmenin acısını çekeriz. Bıra- kın Türkiye'nin kurumian ayakta kalsm" karşılığını verdı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) -DYP ve FP'nm yanında CHP'nın de gensoru önergesı vermesıyle bırhkte hukumetın duşürulmesı ke- sınlık kazanırken Başbakan Mesut Yılmaz "istifa falan etmiyorum, dü- şürsüroer" dedı A.\APkurmayla- n, kurulacak yenı hukumete "Ça- kıcı hükümeti" adını verdı Işadamı Korkmaz Vtğit'ın açık- lamalannın bır komplo olduğunu ıfade eden Başbakan Yılmaz, ıstı- fa etmeyeceğını bıldırdı Yılmaz, öncekı gece katıldığı Arena progra- mında, "Ben istifa falan etnuyorum. Azınlık hükumetivım, direnmem diye bir şev de söz konusu değiktir. Sayın Bay kal desteğinı çeker, hükü- met biter" dedı ANAP Geruşletıl- mış Başkanlık Drvam, dün Genel Başkan Yardımcısı Agâh Oktay Güner başkanlığında toplandı Toplantıdan sonra bır açıklama ya- pan Güner, Başbakan'ın en kutsal haklardan olan savunma hakkına saygı duyulmadan yargılanıp mah- kûm edıldığını soyledı ANAP'ın buyuk kongresmın de ertelenmesının soz konusu olmadı- ğını bıldıren Guner, "ANAP'm bu onurlu, erdemli vüriiyuşü engeOe- nemevecektir. Turkiye'de bugüne kadar esi görülmemi; dev kongre- mizi yapacağtz'" açıklamasını yap- tı Alman bılgıye göre ANAP bun- dan sonrakı hükümet arayışlan ıçınde yer almamaya calışacak ve kendısının ıçınde yer aimayacağı bır hükümet oluşumu durumunda da buna "Çakıcı hükümeti" adını takacak Başbakan Yılmaz, dün tüm gü- nunü evı ve Başbakanlık Resmı Konutu'ndageçırdı Evındekarde- şı lurgut Yıbnaz. eskı Savunma Sa- nayı Musteşan Vanit Erdem ve ANAP Bursa Mılletvekılı Feridun Pehlhaıüı üe görüsen Yılmaz, öğ- leden sonra Başbakanlık Resmı Konutu'na geçtı. ANKARA (Cumhnriyet Büro- su) - Demokrat Turkıye Partısı (DTP) Genel Idare Kurulu (GlK). hukumetın gensoru ıle düşürülme- sınden once hükümettekı ortaklık- lannın sona erdmlmesı konusun- da başkanlık dıvanına yetkı verdı DTP GÎK'ın Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk başkanlı- ğında dun yaklaşık 5 saat süren toplantısının ardından bır bıldın yayımlandı Cindoruk, son gelış- melenn TV kanailannda değıl TBMM çatısı altında soruşturul- ması ıçm yasanın öngördüğü usu- lün bır an önce ışletılmesı gerek- tığını belırttı Seçim tanhı proto- kolünü ımzalayarak hükümete yıl sonuna kadar destek veren CHP yönetımının, desteğını gen çektı- ğını açıkladığını anımsatan Cın- doruk şunlan soyledı a CHP gensorusuna FP üe DY P'run gcnsorulan ekienmiş \e hukumete karşı bır gensoru koalis- yomı fiilen oluşmuştur. Bu gensoru- bur çekümedıgi takdirde Uk genso- ru oylamasında hukıimetin sona ereceği aniaşdmaktadır. DTP'nin bu sonucu değıştirme olanağı yok- rur. Kaldı ki bir gensoru oylamasiB- dan beklenmev^n bir sonuç çıkıp da, hükümetin güvenoyu almas haiinde bOe bunca siyasi karşıthk- la ve dayarmalaria gorevi zaten yıl sonundasonaerecekolan 55. hükü- metin bu kısa sure içınde hukumet protokolüne \e prograımna uygun ve doyurucu bir icraatta bulunma- sı düşünülenKz" dedı Cindoruk, "anayasal düzerte ay- kın pob'tikalar izleyen şaibeli bir hükümetten" kurtulmak ıçın ku- rulan 55 hükümetin CHP'nın gınşunı ıle sona ereceğının kesın- leşmış olduğunu v urgulayarak U DTP. tüm şaibeli ihaleler dahil ol- mak uzere her turiü yoisuzluk soruşturmasım tereddütsüz des- •* dıye konustu. Sorunlarm cöziimü istenecek DÎSK, işçiler için kampanya başlatıyor İstanbul Haber Servisi - DİSK, çalışanlannın gıde- rek ağırlaşan sorunlannın çozumu ıçın yenı bır kam- panya başlatıyor DÎSK'- ten > apılan yazılı açıkla- mada. Genel Başkan Rıd- van Budak ın, bugün Bur- sa Orhangazı Parkı'nda yapacağı basın toplanta- sında kampanyavı başlata- cağı belırtıldı Açıklama- da, kampanyanın oncelık- lı olarak ışsızlık sıgortası ve ışguvencesı yasalannın çıkanlması, >etkı belırle- mede referandum uygula- ması ve ışçının sendıka seçme ozgurluğunun onundekı engellenn kaldı- nlması ve ozelleştırme uy- gulamalannın durdurul- ması talebının dıle getınle- ceğı kaydedıldı DİSK Tekstıl Işçılerı Sendıkası Başkanlar Ku- rulu adına > apılan açıkla- mada da sendıkarun yone- tım kurulu ıçınde yaşanan anlaşmazlık nedenıyle gundeme gelen olafanus- tü genel kurul talebının 12- 13 Aralık'ta yapılmasmın kararlaştınldığı bıldınldı Tekstıl ışkolunda yaşa- nan sorunlann ve devam e- den toplu ış sozleşmelen- nm de değerlendırıldığı açıklamada, ışverenlenn knzın ıstıhdama ve ucret- lere yansıtılmasının kaçı- nılmaz olduğunu ıfade et- tıklenne dıkkat çekıldı Açıklamada, sektördekı knzın tek nedenının dış kaynaklı olumsuzluklar olmadığı, y ıllardır bu sek- tordekı plansızlığın er geç tıkanma yaşanmasmı kaçı- nılmaz kıldığı vurgulandı Türkiye Den-lş Sendı- kası'nca, kımı ışverenlenn uyelennı ucretsız ızne zor- ladıklan kımı ışverenlenn de uyelennuı ucretlennı ve sosyal haklarını odeme- dıklen ılen suruldu Sendı- ka Tekstıl Işverenlen Sen- dıkası Başkanı Halit Na- rin ın, 500bın kışının ışsız kaldığına ılışkın açıklama- lannın gerçeğı yansıtma- dığını, 3 mılyon ışçının ça- Iıştığı tekstıl sektorunde ış- ten çıkanlanlann sayisının 50 bın cıvannda olduğunu belırttı Sendıka, dencıle- nn de yaklaşan toplusoz- leşmelerde ışçılere "sıflr zun" teklıf etmeye hazır- landıklannı savundu Den ışverenlennın bu- gune dek 250 uyeyı ışten çıkardıklan kaydedılen açıklamada, den ışçılen olarak bu dayatmalan ka- bul etmeyeceklen ıfade edıldı Açıklamada, "Dev- letin görevinin bankalan ve patronlan korumak oJ- madığına, çalışanlara iş gü- vçncesu huzur ve iş sagla- mak olduğunu inanıjo- ruz" denıldı Sendikalıınkm özdkştirme protestolan KESK'e bağü Haber-Sen ve Turk-lş'e bağh Haber-İş Sendikası üveleri ve Petrol-İş. "işverindekiözeUeştirmeve taşeronlaşma'" uygulamalannı dün kitlesel gosteri\le işbırakarak protesto erriler. Turk Telekom Başmudurluk binası önunde açıklama yapan Haber- Sen Genel Başkanı İsmail Çmar, çalışanlar için butçeden avnlan payın giderek kuçuldugunu. eğirim. sağlık gibi devletin ücretsîz vermesi gereken temel hizmetlerin paralı hale geririldiğinı sovledi. Ote vandan Enerji Yapı \ol-Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı dun vaptığı vazıh açıklamada, tüm özeDeştirmelerin iptal edilmesini istedi. Son skandallarla özelleştirmelerin ardındakı sermave-mafya-shaset üçgeninin açığa çıktığım kavdeden Faydalı, Türkive'de ozeUeştirme kanah ile kara para aklandığuıı söyledi. Faydalı. özeUeştirmeler ve enerji ihalelerinde medya pafronlanna vapılan eşit dağıtımın "tesadüP olup olmadığuıı sordu. (Fotoğraf UGUR DEMİR) • • Değerli Öğretmenler ve Veliler Büyük usta Muzaffer İzgü'nün 'ÖKKEŞ' dizisini yeni tasarımla, yeniden basmaktan kıvanç duyuyoruz. Çocuktanmaa okumayi ve kitabı sevdirecek bu kitaplan bütün kitapçjlarda arayınız. ÖZYÜREK YAYINEVİ çtzgt İsteme Adrest: Tum kıtapçılarda ve Nuruosmaniye cad no.-8 Cağaloğlu-İST. Tel. (0212) 522 60 94 - 513 6417 Fax 512 51 29 Defterdarlıktan 131 isyerine 3 gunluk ceza Sosyete barlanna kapatma • İstanbul Defterdarlığı aralannda Pascha Dısco, Hayal Kahvesı, Palet 2, Sharlock Holmes, Baraka Cafe Bar gıbı sosyetenın uğrak yen olan fış ve fatura kesmeyen bar, eğlence yen ve lokantalara 3 gün kapatma cezası verdı HAZALATEŞÇAKIR İstanbul Defterdarlığı, I998*ınılkonayında Il3l ışyenne 3 gun surelı kapat- ma cezası venrken bunlar- dan 131'ının fış ve fatura kesmeyen gece kuluplen, restoran ve barlar olduğu göruidu Istanbul'da 1998 Ekım ayına kadar 3 6 katnl- yon lıra v ergı tahsısı gerçek- leştıren defterdarlığa borcu olan dev let kurumlan ara- sında 700 tnlyon lırayla TE- KEL başı çeİayor İstanbul Defterdan Akif Hamzaçebi, 1998 Ekım avı venlenne gore 3 6 katnlvon lıra tutannda v ergı tahsıs et- tıklennı belırterek 745 bın vergı numardM alındığmı söyluyor Vergı yukumlulu- ğu olmadığı halde 260 bın kışının de vergı numarası al- dığını söyleyen Hamzaçebi, 1997'detoplanan 1 6katnl- yonluk vergı gelınnın bu yıl, yuzde 124 artış gosterdığı- nı kaydedıyor Emlak vergı- sınde ıkı aylık ek surenın 30 Kasım'da sona erecegtnı anımsatan Hamzaçebi, ge- cıkme faızı olarak 1 mılyon lıra alındığını bıldınyor Defterdarhğın duğunler ve eğlence yerlenne yaptığı de- netım surerken 1998 yılı ıçensınde 131 gece kulubu, restoran ve bara. fiş ve fatu- ra kesmedıklen ıçın 3 gun kapatma cezası venldığı saptandı Defterdaruk, Istanbul'da 1 Ocak 30 Eylul 1998 tanh- len arasında 148 tnlyonluk matrahı vergı ıncelemesuıe tabı tutarken 41 tnlyon lıra- lık kazancın bıldırılmedığı ortayaçıktı Defterdarhğın, bu kazançlara 14 tnlyonluk vergı. 36 tnlyonluk da ceza kestığı oğrenıldı Vergı borcunu ödeyeme- yen sektörlenn başında tekstıl gelıyor Tekstıl sek- törunden bazı firmalann borçlannın taksıde bağlan- ması önensı getırdıklen kaydedılıyor Defterdarlığa borcu olan dev let kurumla- n arasında 700 tnlyon lıray- la TEKEL başı çekıyor Defterdarlık tarafından 3 gunluk kapatma cezası ke- sınleşen, grafıkte yer alma- yan dığer ışletmeler şunlar "Gulet Cafe Bar, Oooal Restaurant. Cafe De Paris, Cousins Bar, İlhami'nin Ye- ri, Vıra Vîra Restaurant The \Vall Bar, He-De Ocakbaşı Restoran, Esco Bar. Vlkhel Montinet, Dunva Restoran. Celal Cafe Bar, Pu-Pa Bar, Minıi Restoran, Turistik Şenzelize Gadnosu, Daye Restoran, Mivami Cafe Bar, Aguanus, Koşem Restoran, Denız Restaurant"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog