Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13KASJM1998C HABERLER Emniyet'in operasyonlan sonucu son 2 yılda şeriatçı örgütlerin 132 militanı yakalandı Hizbıdlalıjıı yeni üssü Şatılnırfa• Örgütün yeni merkez olarak Şanlıurfa'yı saptamasında. yerel yöneticilerin gericiler'le ilişkiieri ve geçmişte burada faaiiyet gösteren diğer gerici örgütlerin rahat taban bulm'alannın etkisi olduğu belirtiliyor. ÖZCAN GÜNEŞ ŞANLIURFA - Güneydoğu Anadolutta Batman. Cizre ve Silvan'da güvenlik güçlerince köşeye sıkıştınlan şeriatçı te- rör örgütü Hizbullah'ın Ola- ğanüstü Hal Bölgesi dışında- ki Şanlıurfa'yı yeni üs olarak seçtiği ortaya çıktı. Örgütün "Tebliğ" kanadının etkin ol- dugu gecekondu bölgelerin- dekı camılerde çocuklan pen- çesine almaya çalıştığı belir- lendi. Son iki yılda 44 Hiz- bullah militanının yakalandı- ğını belirten Emni>et yetkili- leri. "Eğer örgütün askeri ka- nadının kente girişini önleme- miş olsmdık Şanlıurfa'u kan gölüne çevireceklerdi" dedi- ler. Yetkilıler. kentte diğer şe- riatçı örgütlere üye 88 kişinin de yakalandığinı bildirdiler. Emniyet Müdürlüğü ekip- lerinin geçen günlerde Eyyü- bıye semtınde düzenledıği operasyonlarda. aralarında il istihbarat sorumlusu Yusuf AktaşoğJu'nun da bulundugu 11 Hizbullah üyesinin yaka- lanması sonucu. OHAL böl- gesinde büyük darbe alan ör- gütün yeni hedef olarak Şan- lıurfa'yı seçtigi belirlendi. Eyyübiye'deki Miskinler Camisi ve Belediye Parkı çevresinde örgütlenen Hiz- bullah'ın "Tebİiğ" kanadın- dan sonra sorgu, "isrihbarat" ve "askeri kanatları"nı da devreye sokmaya hazırlandı- ğı. ancak arka arkaya yapılan operasyonlarla buna izin ve- rilmediği bildirildi. Viranşehir ve Ceylanpı- nar'da 1992 yılından sonra çeşitli cinayet, yaralama ve adam kaçırma olaylannı ger- çekleştiren Hizbullah örgürü- ne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 44 kişinin yaka- landıgını vurgulayan yetkili- ler şu bilgileri verdiler; "Hiz- bullah OHAlJde üst üste dar- be aldı ve barınamaz duruma geldi. Şanlıurfa'da etkili olan 'Tebliğ' kanadı son üç yıldır örgüte taban oluşturup adam ka/andırmaya ve "zekât" adı altında para toplamaya çalışı- \ordu. Kendilerine üs olarak seçtikleri Şanlıurfa'da dü/en- lediğimiz operasyonlarla ör- gütü çökerttik. Özellikte gece- kondu bölgelerindeki camikri kullanan Hizbullah. çocuklan pençesine almava çahşnor." Kan gölü olurdıT Hizbullah'ın diğer örgütler- den farklı bir yapıda olduğu- • Eyyübiye'deki Miskinler Camisi ve Belediye Parkı çevresinde Örgütlenen Hizbullah'ın "Tebli| kanadından sonra sorgu, "istihbarat" ve "askeri kanatlar"ını da devreye sokmaya hazırlandığı kaydedildi. Eyyübiye semrindeki Miskinler Camisi ana üslerden biri. nu, bu nedenle örgütün içine şeyden kutsaldır. Ana baba- sızmayı başaramadıklarını anlatan yetkilıler, Güneydo- gu'yu kana bulayan terör ör- gütüyle ilgili daha sonra şun- lan anlattılar: Militanlar için örgüt her dan bile önde gelir. Hizbul- lah'ta mutlak itaat anlayışı hâkim. Alttaki üsttekini asla tanımıyor, kimse en üstteki şeyhleri bilmiyor. Birbüierini sadece kod adlanyla tanıyor- lar. Örgüt deşifre olan kişiyi içine almıyor ve görevlendir- miyor. O artık sadece birey olarak Hizbullahçıdır. Terör örgütierinin en acımastn Hiz- bullah "tır. Kimsenin gözünün yaşına bakmayaıı ve nıerha- met duygusu bulunmayan bu örgütün askeri kanadının Şanlıurfa'ya girmesine izin vermedik. Aksi durumda çok kan akar, burayı kan gölüne çevirirlerdi.'1 Örgütün yeni merkez ola- rak Şanlıurfa'yı saptamasın- da, yerel yöneticilerin gerici- lerle ilişkiieri ve geçmişte bu- rada faaiiyet gösteren diğer gerici örgütlerin rahat taban bulmalannın etki yaptıgı be- lirtilirken örgüte yönelik son operasyonlarda yakalanan bir kişinin cami imamı, 3 kişinin ise kapatılan RP'nin eski Hil- van ilçe başkanı tzzettin Top- rak'ın kardeşleri olması diîc- kat çekti. Lübnanlı da var Şanlıurfa'da son iki yılda yakalanan ve cinayet, yarala- ma, bombalama. pankart aç- ma, soygun, zorla para alma gibi eylemleri gerçekleştiren diğer şeriatçı örgütler ve ya- kalanan kişi sayısı şöyle: "Tebliğ Cemiyeti 22, Teblig Memurlan 2, Vasat 36, Islami Direniş Erleri 16. tslami Ce- maatler ve Cemiyetler Birligi (İCCB) 12." 1990-92 yıllarında Bire- cik'te faaiiyet gösteren İB- DA-C'nın ise bu tarihten son- ra bölgede izine rastlanmadı- ğı bildirildi. '"Anıtkabir meczubu'* olarak bilinen Mahmut Ka- çar'ın geçen yılki 10 Kasım törenlerinde eylem yaptığı kentte, son olarak merkezı Hindistan'da bulunan Tebliğ Cemiyeti üyesi olduğu anlaşı- lan Lübnan uyruklu 7 kişi ya- kalandı. Hatay'ın Cilvegözü sınır kapısından ülkeye giren bu kişilerin camilerde propagan- da yaparak örgüte zemin ha- zırladıklan açıklandı. Terörle Mücadele uzmanla- n, Hizbullah dışındaki gerici örgüt militanlannm birçogu- nun Islam dinini bilmedikle- rini, sorgulanmalan sırasında Islam'la ilgili birçok soruya yanıt veremediklerini vurgu- layarak, insanlan Kuran'a da- vet ettigini söyleyen Mahmut Kaçar'ın da Amenrü ve Aye- tel Kürsi gibi dualan dahi bil- mediğinin altını çizdiler. Çetinsaya'yı protesto Eminönü'nde yeşil alanlar otopark oldulstanbul Haber Servisi - CHP. HADEP \e ÖDP Emınönü ilçe örgütlennin oluşturdugu Eminö- nü Güçbirlığı Platformu. Emmö- nü Belediye Başkanı AhmetÇe- tinsavamn Eminönü'ndeki rüm boş alanlan otopark mafyastna peşkeş çektiginı ıddıa ederek Çemberlıtaş Otoparkı önünde Çetinsaya'yı protesto etti. Eminönü Güçbirltği Platfor- mu üyeleri. dün Çemberlıtaş Otoparkı önünde toplanarak üze- rinde "KaoL Eminönü'nü değiş- tirelim" yazılı pankart açarak "Çetinsaya istifa" şeklinde slo- gan attılar. Plattbrm adına konu- şan Eminönü Belediyesi CHP'li Meciis üyesı Yılmaz Yıldınra, "Eminönü'nde ne kadar yeşil alan, boş arazi. kaldınm kenan. sokak arası varsa hepsi otopark malŞasına ihale edilerek caddeve sokaklannda insanların vürüve- medigi bir otopark mezarhğı ya- raüldı" dedı. Yıldınm. Eminönü Beledıyesi'ne ait otoparkların ayda 100 milyar civarında gelir getirdiği halde 8 milyara Eminö- nü Hizmet Vakfr'na (EHV) kira- ys venldiğini belinerek "Böyle- ce. bölgemize. haHan hizmetine sunulması gereken geiirler. biz- zat Çetinsava'nın eliyle Eminö- nü Hizmet \'akfı"na akmakta- dır" dedi. Otoparkların yasaya aykın ki- ralama işlemine karşı yargı yolu- na gidilmesinin ardından Danış- tay 2. Dairesi tarafından işlemin iptal edilmesi yönünde karar ve- rildiğine dikkat çeken Yıldınm. bu karar geregi vakfa kirava ve- rilmiş otoparklardan elde edil- miş tüm geürlerin hesaplanarak Eminönü Belediye Başkanlı- ğı'na geri ödenmesi gerektiğini vurguladı. Arkeolojik sondajın üstii kapatılıyor Taksim'ecami projesi için ilk seçilen yer olan tarihi Su Maksemi bitişigindeki arkeolojik son- daj kazılannın üzeri kapaühyor. 1995 yılında koruma kurulunun istegiyle yapılan sondaj- larda Bizans ve Osmanh dönemine ait tarihi su şebekesi kalınoları ile arkeolojik bulunrula- rın çıktıgı eski otopark alanının, cami > apılması yerine bir tarih ve arkeoloji parkı olarak dü- zenlenmesi öngörülmüştü. Mimarlar Odası'nın ve Arkeoiogtar Derneğinin kent tarihi açt- sından İstanbul'a ka/andjnlmasını talep ettikleri alan, dün yeniden doldurulmak suretiyle eski durumuna getiriliyor. Otopark vapılması beklenen arkeolojik alandaki doldurma jsie- mi için koruma kurulundan onayının aluunadığı belirtendi (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) BİR BAKIMA SERVER TAMLLI Atatürk ve Şiir Bu yazıyı yazarken. masamın üzerinde 10 Kasım'ın erfı de çıkan gazeteler var. Hepsi de. Atatürk'ü ölümünün 6( lında sevgi ve özlemle andığımızı yazıyor. Anıt-Kabir'e aka san selinden, başkatentlerdekitoplaşma ve toplantılann metinden beili Bu yığınlan bir araya getiren, içtenlikten b. neolabilirki... Rastlantıya bakınıî Yahya Kemal'in ölümünün de 40. yı yıl. Ötede beride yaz0 göruyorum: bir meddahlıktırgidiyor. sa kırk yıl, bir şairi değerlendirmede az bir süre de değil. mansa Yahya Kemal'in Ş"ri üzennden ınsafsız bir eleyişle < mıştir; kalburun üstünde de kalsa kalsa bir on şiir kalmıştıı on şiir, gerçekten büyüktür ve şair de geleceğe onlarla yün cek. Bir gazetede de şu saptama: "Yahya Kemal'in Atatürk'e j dığı hiçbirşiiryok!" Gerçi hiçbir şaırin, kim olursa olsun şiir E ma yükümlülüğü yoktur. Ama Yahya Kemal söz konusu o ğunda, bunun apayrı bir gerekçesi vardır: Hiçbir şair, yaşa çağa onunki kadar uzak kalmadı. Yattık bülent servılenn gölgesınde şad Dehhn bu hay u huyuna meclûb-u handeyiz Günümüz Türkçesiyle, "Yüce servilehn gölgesınde uzanı bir halde, mutluyuz; karşımızda devrin büyük gürültüsüne ı lümseyerek bakıyoruz" diyor şair. "Hay u huy" dediğinin ir, de, koskoca bir imparatoriuğun batışı da var ve bir avuç tns Anadolu'da ulusal bağımsızlığın savaşını açacaklardır çok g< meden. Bu korkunç tablo karşısında şairimiz "meclûb-u hı de"dir. Peki tarih yok mu Yahya Kemal'in şiirinde? Olmaz olur mu, var: Beş yüz yıl önce lstanbul surlanna < ran yeniçeri; dört yüz yıl önce de seferlerinden zaferte dör Barbaros'un kalyonlafl! Ve onlar karşısında, "akıncı cetlen) ihtirası"nt duyan Yahya Kemal! Adam bu! Bakış böyle olunca, Milli Mücadeleydi, Atatürk' yeri olabilir mi şiirinde? Ahmet Haşim'in şiirinde de yoktur; ma nesri -belki- şıirini de aşan şaırin Gazi adlı bir sayfalık bir) ZJSJ vardır ki, ancak soylu bir kalemden dökülebilecek şeyler sc ler ve başka bir örneği de yoktur edebiyatımızda. Bilmem anlatabildim mi? • Atatürk için şiir yazmak güzel de, onlan toplayıp değerle dirmek kolay değil; çünkü, yöntem giriyor ışin içine. Ona se\ ve saygıyı, ölümünde de duyulan acıyı ölçüt alırsanız, pek i ten ve güzel, aynca göz doldurucu bir birikim ortaya koyabil siniz. Ama Atatürk sadece bu değil! Insansal boyutlannı ( aşan bir oluşun, bir eylemin, bir kavganın içinde o. Bu kavg nın orta yerinde emperyalizme karşı bir Bağımsızlık Savaşı'n destanı yer alıyor. Bitmedi: Halkıyla bütünleşen bir ulusallaşn ve çağdaşlaşma eylemi var onun. Ayrıca eylemi yorumlanıy da; ve bu yorum, tarihin raflarına terk edilmiş de değil, kahr, manımız Türkiye'nin hep gündeminde olmuş, bugün de öyl€ Atatürk'ü de ancak böylesi bir bütünlük içinde ele alabilir \ yazılan şiirieri de o bütünlüğün içinde bir yere oturtabilirsiniz. Vecihi Timuroğlu, bu yıl Betik Yayınlan'ndan çıkan Atatü ve Kuva-ı Milliye Şiirteri adlı, dört yüz sayfalık kapsamlı çali! masında konuya işte böyle eğilmış. Kitap, ancak Vecihi Timuroğlu Hocamızın kalemınden çıki bilecek zengınlikte, Şiirimizde Atatürk adlı bir inceleme ile baj lıyor. Birkaç bölümde daha böyle açıklayıcı girişler var; okurtj ra konunun öneminı belirtirken yol da gösteriyorlar. Sayın Timuroglu. Atatürk şiirinde üç şaire, tutumlanndan dc layı ayrı bir yer verıyor: Nâzım Hikmet, Cahit Külebi ve Cej hun Atuf Kansu bunlar. Aralanna llhami Bekir Tez'i de katt ğı bu sairler, övgü ve ağıtın dışında kalıp bütün bir çağı ve uk su ilgilendiren dev bir kavganın içinden bakıyorlar Atatürk'e. Üstelik bu kavga bitmemiş, sürüyor... Şu dizelerine bakınız Ceyhun Atuf'un: Ulusal bağımsızlık diye atılıyorvm ortaya, güzel! Ama yetmez! Sınırian kurtanlmış vatan güzel! Ama başlangıç. Konuyu nasıl da yüreğinden yakalamış şairi Vecihi Timuroğlu'nun kıtabı, Atatürk düşmanlannın olduğu ka dar, ona -yandaş olduğunu söyleyip ama- alabildiğine sığlık için de bakanlann da çok şey öğrenecekleri bir çalışma. Atatürk'ü, başta aklımızla sevmeliyiz! Ve bir tarih bilinci ve bütünlüğü içinde. Okurianma hararetle öneririm Timuroğlu'nun eserini... BIOMATR. BIYOLOJIK ÜRÖNLER TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Bioma Tr Biyolojik ürünler Ticaret Anonim Şirketi Yönetım Kurulunun 06.11.1998 tarih ve 12 nolu karan gereğince şirketın 1997 yılı olağan genel kurulu 15.12.1998 günü saat 16.00'da şırket merkezınin bulundugu Ayazma Yolu Okul Sk. No: 10 Kağıthane - lstanbul adresinde aşağıda sunulan gündemdeki konuları göruşup karara bağlamak uzere toplanacaktır. 1997 yılı faaiiyet raporu ile bılanço.kar ve zarar cetvellen genel kurulun yapılacağı şirket merkezı adresi olan Ayazma Yolu Okul Sk. No: 10 Kağıihane - lstanbul adresinde 27.11.1998 tarihinden ıtıbaren ortakların incelemesine açık bulundurulacaktır. Pay sahıplerinin toplantıya kalrlımını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki ömeğe göre düzenleyeceklen noter tasdiklı temsıl belgelermı toplantı larihinden 1 hatta öncesıne kadar şirketımıze ıbraz etmelerını rica edenz. GÜNDEM 1- Açılış ve Dıvan Heyetmin seçimı. 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetıne yetki verilmesi, 3- 1997 yılı faaiiyet ve hesaplarına ilışkin Yönetım Kurulu faaiiyet raporu ve Denetçı raporlarının okunması ve müzakeresi, 4- Şırketin 1997 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesaplarının ıncelenmesi, müzakeresi. 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin 1997 yılı faaliyetlerıne ilişkin ayrı ayrı ibraları, 6- Karın ıthıyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçimı ve ucretlerinın tespiti. 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelen yapabilmelerine izin verilmesi, 9- Dilek ve temenniler. TEMSİL BELGESİ: BİOMA TR Biyolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi Yönetım Kurulu Başkanlığı'na BİOMA TR BİYOLOJİK ÜRÜNLER TİC. A. Ş. 15 12 1998 günü saat 16 00 da yapılacak 1997 yılı ortaklar olağan genel kurulunda b«ni temsıle, Bioma Tr. Byoiojık Ûrünler Tıcaret A Ş nds sahıp oldujum hisselsr ıtıbanyle adıma oy kuilanmaya yettüli olmak üzere 'nı hususı vekıl taym ettım. Vekalet veren : Vekıl : Hısse ve Oy Miktarı: Tarih / Imza Gülden Kut Resim Sergisi 14 Kasım -14Arahk'98 BAY<L-Ş SANAT GALERISI Incı So> Craen 1 sıies IA Biol Çeki'ge Bursa Ter (02î<ı »n402«öHmiK1Z)343n» Cukurova Üniversitesi umliğimi kaybettim. Hükümsüzdür SilSTAFA ATMACA Dcle Üniversitesi Fen Ecehıyat Fakültesi"nden aliığım çıkma belgemi ka\bettim. Hükümsüzdür. HiTlCE KIZILOLL'K LAKDESİZJ İSTANBUL TİCARET ODASI'NDAN DUYURU tŞADAMLARl Vi: ŞİRKET YÖNETICİLERI İÇİN ETKİN BtLANÇO OKUMA VE DEĞERLENDtRME SEMİNERİ Bilançolann okunması. yorumlanması \e değerlendiril- mesi konulannda. pratığe yönelik bilgilerin \erileceği se- miner, akademısyen ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkilisi- nin katılımıyla gerçekleştınlecektir. Katılım teknik zorun- luluklar nedeniyle 100 kışı ile sınırlandınlmış bulunmak- tadır. Tanh: 25 K.asım 1998. Çarşamba Saat: 13.30-17.00 Yer: The Marmara Otelı-Taksim Ücret: 5.000.000 TL. Hesap No: Emlak Bankası Hasırcılar Şubesi No: 20614 Bilgi ve müracaat için: Volkan Aydos. Müge Çakar îstanbui Ticaret Odası Ktüd \ e Araştırma Şubesi Tel.. 511 41 50-351. Faks: 520 17 95 F.-posta: ewt(atr-ito.com-http:'/ww\v.tr-ito.com Basın: 55181 SARIYERİCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dos. No: 1997'90Tal Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti. adedi, evsafı: Tapu kaydı: tst. Sanyer. Tarabya Mah'de ka- in 77 pafta. 960 ada, 48 parsel saynlı 37496 m2 milctarlı. kat irtifaklı 1514 38640 arsa paylı. bahçe ve korunun A-Blok (10) nolu dubleks meskenin tamamı. îmar durumu: Yerin. 22.7. 1983 onanlı 1 100 ölçekli, Boğaziçi öngöriinüm uy- gulama imar planmda, II Grup Koru alanında kaldığı, 22.7.1983 onanlı l'5000 ölçekli, Boğaziçi nazım planmda. bu alanlara tahsis edilen parsellerde geçıci dahi olsa, hiçbir inşaat yapılamayacağı anlaşılmıştır. Mahal durumu: Taşın- maz, Tarabya'da Ferahevler Mahallesi"nden gelen ve Ta- rabya üstüne üıen Hançayır yolu üzerinde sağ tarafta Üstay villalannın bulundugu yerdir. Satışı yapılacak yerin. A Blok (10) nolu mesken olduğu, site içinde 1 bodrum. 1 ze- min. 1 normal ve 1 çatı arası tripleks 500 m2 kullanun alan- lı villa olduğu anlaşılmıştır. 230.000. 000.000.TL kıyme- tindedir. Satış şartlan: 1- Satış. 05 01 1999 günü saat 10.30'den U.OO'e kadar icra dairestnde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu art- tırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75"ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflan- nı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle btr bedelle alıcı çık- mazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15/01' 1999 Cuma günü Icra Dairesi'nde saat 10.30; da ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere, arttırma ilanında gösterilen müddet so- nunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttır- ma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı o!an alacakla- nn toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe- virme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdu". Böy- le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankaıun teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü gecmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. KDV alıcıya ait olacaktır. 3- Ipotek sahi- bi alacaklılarla diğer ügililerin (*) bu gayrimenkul üzerin- deki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala- nnı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sa- bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- tha- leye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di- ğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hük- me hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden aluıacaktır. 5- Şartna- me, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- irede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartname- yi görmüş ve münderecatuu kabul etmiş sayılacaklan, başj kaca bilgi almak isteyenlerin 1997/90 Tal. sayılı dosya nu- marasıyla müdürlüğümüze baş\r urmalan ilan olunur. 09/11/ 1998 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 54903 IFSAKİSTANBUL FOTOÛIUF VC SİNCMA AMATÛRLEfll DEflNEÛl 96. DÖNEM FOTOĞRAF SEMİNERLERİ BAŞLIYOR 39 YILLIK DENEYtMLl İFSAK'IN 96. DÖNEM FOTOĞRAF SEMİNERLERİ 17KASIM 1998 SALI-21 KASIM 1998 CUMARTESl GÜNLERl BAŞLIYOR Cumartesi günleri 11.15-13.15: salı günlen 19.15-21.15 saatlen arasında yapılacak ve 8 hafta sürecek olan semınerlerde; * Fotoğraf Makinesı * Işık ve Kullanımı * Fıltreler ve Yardımcı .^raçlar * Kompozısyon ' Çekım Teknıklen * Karanlıkoda * Fotoğrafçılığın Evnrai ve Geleceği dersleri işlenecektir. * Seminerler sırasında çekim gezılen ve karanlık oda uygulaması yapılacaktır. Ajnntılı bilgi için 292 42 01 ve 292 18 07 no'lu telefonlardan saat 13.30'dan sonra bilgi alınabilir. Adres. Istıklal Cod. Ayhan Işık Sok. Xo: 34 K. 2 Öz\'enm Apt. Beyoğlu-tstanbul KULTUR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) BASAK SIGORTA SANAT GALERİSİ BETTİNA YAĞMUR I MEHMET YAĞMUR RESİM /HEYKEL SERGİSİ 3 Kasım - 21 Kasım 1998 Şehit Adem Yavuz sok. 12 Kızüay / ANKARA Başak Sigorta Sanat Galerisi, Başak Sigorta'nın bir kültür hizmetidir. İMZABÜNÖ Y. Ziya Bahadınlı Behzat Ay Talat Turhan Hüseyin Kıvanç Tarih : 14 Aralık 1998 Cumariesı günü 14.00 - 18.00 Yer : Tûrkive Yazarlar Sendikası Standı TEŞEKKÜR Bu yaz sonunda 25 gün aray la geçirdiğim kalp ve damar ameliyatlannı gerçekleştırerek beni yaşama döndüren degerli bilim adamı Sayın Prof. Dr. Cihat BAKAY ile her iki amelıyatta \e ameliyat sonrası bakımda görev yapan uzman hekimler. Sa>ın Dr. Nevzat YILDIRIM, Sayın Dr. Osman BA\1NDIR, Sayın Dr. Cafer ABBASOĞLL 'na minnettar \e miiteşekkırim. Florance Nightingale Hastanesi'nin 2A Bölümü'nün güleryüzlü hemşirelen ile diğer personeline de orada kaldığım sürece gösterdiklen özenli ve yakın ilgi nedeniyle teşekkür borçluyum.' Bütün bu süreçte, sağlık sonınlanmla baştan sona ılgılenen. amelıyathanede hazır bulunmak da dahil olmak üzere her rürlü destek ve yardımını esirgemeyen T.C. Maltepe Ünı\ersitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Oral PEKTAŞ'a ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yattığım surece benı ve yakmlanmı hiç yalnız bırakmayan kadim \e degerli dostum. Başhekim Sayın Dr. Hüsamettin C4NÖZTÜRK ile sağhğımla ilgilenip hastaneye selerek. telefon ederek, çıçek gondererek geçmiş olsuiî dileğinde bulunan bütün dost, meslektaş ve öğrencilerimi de minnet ve şükranla anıyorum. A\TJIN AYBAY RİZEASLİYE2.HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1996 261 Davacı Çaykur Genel Müdürlüğü vekili Av. Hakkıye Takış tarafından davahlar Nebahat Çetin ve arkadaşîan aleyhine açılan tescil davasının hâkimliğımızce yapılan açık yargılamalan sırasında davalılardan Süleyrnan Ça- kıroğlu. Bahnye Çetin. Hayriye Çetm. Nebahat Çetin, Sebahat Çetm. Hatice Çakıroğlu, Selamet Çakıroğlu, Hayriye Turan, Kadriye Güçlü"lere ilanen dava dilekçe- sinin tebliğine karar venlmış oldugundan, davacı vekili dava konusu Rıze Derepazan ilçesı Tershane mahalle- sinde kam pafta 3, parsel 540'ta kayıtlı taşınmazın ka- mulaştırma yasasının 17. maddesı gereğmce tesciline karar verilmesim istemiştır. Adresleri tespit edilemeyen davalılann duruşma günü olan 17.12.1998 günü saat 09.00'da mahkememız salo- nunda hazır bulnmalan veya kendılerini bir vekılle tem- sil ettırmeleri, abı halde vargılamanın HUMK'nin 509- 510. maddeleri gereğince yokluklannda yapılıp karar verilecegi ilanen teblıg olunr. 16.10.1998 Basın: 54551
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog