Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

3 tCASIM 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER îencay Güpiin de stiffa etti I ANKARA (Cumhuriyet lürosu) - Izmır Milletvekili iencay Gürün. Demokrat ürkıy'e Partısı (DTP) yelığinden istifa ettı. lürün dün TBMM Saşkanlıgı'na sunduğu itifa dılekçesinde Gördüğüm lüzum üzerine )TP"den istifa ediyorum. kreğinı saygılanmla arz denm" dedı. Gürün'ün stifasıyla DTP"nın 'BMM'dekı iiyesi sayısı 7'ye düşerken bağımsız lilletvekilı savısı da 17 ldu. Parlamentodaki ıilletvekıli dağılımı şöyle: FP 144. ANAP: 136. )YP:96, DSP.61.CHP: 5, DTP: 17, BBP: 8. MHP: .DP: l.DEPAR: 1. Jağımsız: 17. Boş: 11". l/letin Göktepe lavası I İZMİR (Cumhurivet Ige Biirosu) - Dövülerek Idürülen Metın Göktepe avası bugün Afyon Ağır 'eza Mahkemesi'nde ürdürülecek. Yargıtay 1. )airesı'nce karann •ozulmasından sonra eniden Afyon Agır Ceza .lahkemesi'nde görülmeye •aşlanan davanın bugün 4. ıturumu yapılacak. Afyon Vgır Ceza Mahkemesi'nde ıugün saat 10.00'da •aşlayacak oturuma rutuklu •olis sanıklar, Şuayıp .lutluer. Saffet Hızarcı, edai Korkmaz. Metin Cuşat, Seydi Banal Köse atılacak. )ans etien ;ocuklar I ANKARA (AA) - tçışlen Jakanı Kutlu Aktaş. zmır'de Yardım toplama asası'na muhalefet ederek atandaşiardan ızınsız ardım topladıkları öne ürülen 4 kız çocuğunu özaltına alan görevlıler lakkında soruşturma çıldıgını ve tamamlanan oruşturma dosyasasının etkili disiphn kuruluna .öndenldığım bıldirdı. Vktaş. CHPMılletvekili :rcan Karakaş'ın soru mergesını >anıtlarken dans ;österisinin suç olmadığını lelırterek "Dans eden ocuklardan ve aılelennden ızür dilenmesini gerektiren, ısule \e hukuka aykın lerhangı bır ışlem apılmadığı gibi orgulamaya da tabi jtulmamışlardır" dedi. IHP'lilen rargılamyor I ANKARA (AA)-CHP iençlik Kollan Başkanı .rhan Baydar'ın da ralannda bulunduğu 9 ışının, Kamu-Sen'ın, CHP ienel Merkezı önüne sivah elenk ko>Tnak istediği ırada 2 polıs memuruna ıüessır fulde bulunduklan erekçesıyle. 6"şar aydan 'er yıla kadar hapıs cezası temıyle yargılanmalanna aşlandı. Ankara 8. Ashye eza Mahkemesrnde örülen kamu davasının ilk turumuna sanıklar atılırken müştekiler îlmedi. iarodan dava I İZMİR (Cumhuriyet ge Bürosu) - tzmir Barosu, işleri ve Adalet ıkanlıklannca Resmi azete'de yayımlanarak irürliiğe gıren "Yakalama özaltına Alma ve İfade lma Yönetmelıği" 21. addesı ile yasanın ukatlara dosya incelemesi : ılgili tanıdığı hakkı sıtladıgı savıyla bu addenin ıptalı için anıştay a dava açtı. tzmir îro Başkanı Cetin Turan. ıha önce CMUK uvannca ukatlann hazırhk evrakı : davadosyasının mammı inceleme ve ediği belgenın bır suretıni ırçsız alma hakkı ılunduğunu belırterek bu kkın \enı yönetmelikle sıtlandığını belirtti. Koalisyon için üçüncü gensoruyu veren CHP, hükümetten desteğini kesin olarak çekti Hükümetiıı son 15 günüANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Işadamı Korkmaz Yiğif in açıklamalanndan sonra hükü- metten desteğini çeken CHP. gö- revi bırakmamaktakararlı davra- nan Başbakan Mesut Yümaz"ı düşürmek ıçın dün TBMM Baş- kanlığı'na gensoru önergesi ver- di. FP ve DYP'nin ardından CHP'nin de gensoru önergesi v ermesıy le hükümet için ge- ri sayım başlarken; 10-15 günJük bir sürecin ardından TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ıle hükü- metin düşürülmesi beklenı- yor. Korkmaz Yiğit'in açıkla- malannın ardından Yıl- maz'a görev ı bırakma çagn- sında bulunan, ancak olum- suz yanıt alan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. hü- kümeti düşürmek için girişi- me başladı. BaykaTın da im- zasıyla CHP grup başkanve- killennce dün TBMM Baş- kanlıgı'na venlen \e yalnız- ca Başbakan Yılmaz'ı hedef alan gensoru önergesınde mafya elebaşısı AlaattinÇa- kıcı ile eskı Devlet Bakanı Eyüp Aşık' ın telefon konuş- malanna ilişkin kasetin ya- yımlanmasıyla başlayan sü- reç anımsatıldı. 'Taner yönlendirdT Son olarak Türkbank iha- lesini Başbakan Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Ta- ner'in yönlendirdiğı yönün- de savlarda bulunduğuna dikkat çekilen önergede şu görüşlere yer verildr "Ortaya aülan bu iddialar 55. hükümetin Susurluk-Bu- dapeşte olavlanıu. Malki ci- nayetini çözmekte, Alaattin Çakıcı'yı takip etmekte gös- terdiği başansızlıklann kö- keninde mafya ile hükümet üyeleri arasuıdaki yakın iliş- kilerin yarnğj düşüncelerine yol açarken; 55. hükümet döneminde yapılan bazı önemli özelleştirmeleri de şaibeli haJe ge- tirmektedir. Bu konumdaki bir hükümetin jönetiminde hukuk de\ leri Ukesine uygun bir toplum düzenine ulaşmak nıümkün ol- mayacağı gibi, söz konusu iddi- alarla ilgili araşnrmalann sağlık- h biçimde yürütülmesi de bekle- nemez." CHP Grup Başkanvekili Ön- der Sav gensoru önergesini ver- meden önce parlamentoda dü- zenlediği basın toplantısında. hükümet için geri sayımın başla- dığını bildirdi. CHP"nin bugüne kadar bır hükümet bunalımına neden olmamak için büyük çaba gösterdiğini vurgulayan Sa\. ya- şanan son olaylann "arük bu hü- kümetle yürünemeyeceğini orta- ya koyduğunu" söyledi. îktida- nn "bazı kanunlann önemini ve aciliyetini yeni keşfetmiş gibi gös- termelik arayışlara ve oyalama taktiklerine başladığuıı" savu- nan Önder Sav. sözlerini şöyle sürdürdü: "Getinen aşamada hükümetin veözellikle Say ın Başbakan 'ın bi- ÇİZMEDEN YL KARI MUSA KART zatihi kendisi çok boyutlu siyasal ve toplumsal bunalımlann başu- ca nedeni ve kaynagı haline get- mişrir. Bu nedenle Sayın Başba- kan 'ın \akit geçirmeden istifa et- mesi, eğer istifa etmiyorsa genso- ru 0edüşürülmesi rejünimiz için ve temiz toplum hedefımizj ger- çekleştirmek için ertelenemez bir göre* haline gelmiştir". FP, DYP ve CHP'nin verdiği gensoru önerge- leriyle hükümet için ge- ri sayım başladı. Anaya- sanın 99. maddesıne gö- re; gensoru önergeleri- nin verildiği tarihten başlayarak 3 gün içinde bastınlarak üyelere da- ğıtılması gerekiyor. Alı- nan bilgiye göre önerge- lerin cumartesi günü üyelere dağıtılması bek- leniyor. Muhalefet parti- leri DYP, FPve CHP'nin TBMM Danışma Kuru- lu'nu gensoru önergesi- nin ön görüşmesınin ta- rihini belırlemek üzere pazartesi günü toplantı- ya çagıracaklan bildiril- di. Muhalefet: Sayısal çoğunluk var Muhalefet kulıslerin- de sayısal çoğunluğun bulunduğu ve ön görüş- menin anayasada belirtı- len 10 günlük sürenın ta- mamı kullanılmadan önümüzdeki hafta için- de yapılabileceği bıldi- rildı. Anayasaya göre, önergenin gündeme alınması durumunda gö- rüşmelenn 2-7 gün için- de yapılması gerekiyor. Gensoru görüşmeleri sı- rasında verilen güven- sizlik önergesi de bır tam gün geçtikten sonra oy- lanıyor. Bu takvıme ba- kıldığında, hükümetin 10-15 günlük ömrü kal- dığına dikkat çekildi. ¥ Suçlu işadamı TOBB1den atılacakANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB) Başkanı Fuat Miras, büfün oda ve borsa baş- kanlanna gönderecekleri genelgeyle, adı yolsuzluklara kanşmış ve yargı karanyla suçu kesinleşmış işadamla- nnın üyeliklerinin sonlandınlmasmı isteyeceklerini bildirdi. Son dönemde işadamı-mafyabağ- lantılan konusundaki savlan değer- lendiren Mitas, kendilerine bağlı tüm oda ve borsalara bir genelge yollaya- caklanru belirtti. Miras, bu genelge- de bu tür olaylara kanştığı yargı ka- ranyla kesinleşmiş işadamlannın o- da üyelilderinin sonlandınlmasmı is- teyeceklerini ve bu kişilerin Ticaret Sicili'nden kayıtlannın silinmesiyle ilgili de yetkileri bulunduğunu bildir- TOBB BaşkaiU Fuat MlraS: Bütün oda ve borsa başkanlanna göndereceğimiz genelge ile adı yolsuzluklara kanşmış ve mahkeme karanyla hüküm aimış işadamlannın üyeliklerinin sonlandınlmasmı isteyeceğiz. Bu kişilerin Ticaret Sicili'nden kayıtlannı silmeye yetkimiz var. di. Fuat Miras. sözlerini şöyle sürdür- dü: "Bu konuyla ilgili genelge gönde- rilecek. Şu anda bu genelgenin huku- ki kriteıierini oturtmaya çaüşıj'onız. Tabii mahkeme karan ounak şartıy- la. Karar olmadıktan sonra hiç kim- se bakkında 'suç işlemıştir' diye pe- şin hüküm veremeviz. Bu kişilerin Ti- caret Sicili'nden kayıtlanmn silinme- sijie UgiB de yetkimiz var. Bu dunım bi» intikal ettikten bir saat sonra Sa- nayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildir- mek suretiyle bu hükmü giymişarka- daşlann kayıtlan derhal silinir." § Bazı işadamlannın son günlerde adının yolsuzluklara kanşması nede- niyle bütün işadamlannın suçlanma- sinm yanlış olacağım da belirten Mi- ras, bu durumun bütün iş çevresine yüklenemeyeceği de bildirdi. Miras, Türk Ticaret Bankası iha- lesine girmemeleri için mafyaca gözdagı verildiği savlanan işadamla- nnın gözdagı verildiğine ilişkin açık- lama yapmadıklannm anımsatılma- sı üzerine de işadamlanna bu konu- da açıklama yapmaları için ber za- man çagn yaptığını belirterek şunla- n bildirdi: "tşadanu, bu tehditler nedeniyle korku içinde ise cangüvenUği yoksa, devlet bu işadanunı konıyaımyorsa işadamı ne yapsın? Türkiye'de rüşvet vermek de atanak da suc. Ben desem ki ben verdim'™ Temiz toplum ya- ratacağun diye içeri nıi girevim veya bir namluva hedef mi olayun? Tür- kiye'de ö>le hâkim v« savcüar var ki cesaretteola>ların üzerinegidip. olay- lan çözebilryorfaır. Insanlar eğer ifa- de veremiyorlarsa o zaman bizi Mec- lis'te temsil eden 5 Bdere söy leyecek- siniz. Adalet yasasını çıkarsı nlar. Ce- za yasalannı çıkarsınlar. 350 bin Kra cezaverdiğiniz adama devlet tebügat yapabilmek için 7.5 milyon liralık haırama yapıyor." ASO'dan 'temiz ticaret'çağrısı BANU SALM\N ANKARA - Ankara Sanayı Odası (ASO) Başkanı ZaferÇağla>an. işdünyasına "temiz tica- ret" çağnsı yaparken. "Bir ihale. bir iş almak için veya bir alacağı al- mak için üçüncü şahısla- n işin içine sokma\alım. Talep ederseniz karşun- za arz çıkar" dedı. Cag- layan. iş dünvasında >a- şanan mafya baglantıh son gelişmelere ilişkin sorulanmızı yanıtladı: - Bankacılık sistemi- nin Türk ekonomisinde- Id ve kaJkınmadaki rolü nedir? - Malı sektöre verilen desteklerin. ta\izlerın asıl reel sektöre \ erilme- sı lazım. Mali sektörle ne kadar çok oynarsak. reel sektörde de bazı sı- kıntılar ortaya çıkar. Bu- nun faturasını reel sek- tör öderse, Türkiye öde- mış olur. Türkiyede bankacılık sistemınm süratle masaya yatınlıp amelıyat edihnesı gere- kiyor. Türkiye kadar ho- varda bır ülke yok. Özel bankalann, holdıng ban- kalannın topladığı mev- duatlara yüzde 100 dev- let garantısi vereceksı- nız. Böyle bır lüks dün- vada >ok. Bu holdıng bankalan kalkacaklar. topladıklan ellerindekı o imkânlan kendı ıştırak- lenne, kendi holdıng şir- ketlenne kuüandıracak- lar. Bazılan "Bankalar Kanunu var, nasıl kul- lanûValun" diyorlar. A- ma ben merak edene is- patlanm. - Son dönemde Türk- bankihalesiyle, iş dünya- sı\la-mafya arasındaki Uişkiler ortaya çıkn. Bu durumu nasıl değerieo- dirivorsunuz? - Hükümetin özelleş- tırme hedeflerini gerçek- leştiremeyecegini bili- yorduk. Türkbank. PO- AŞ yapıldı. bır sürü çe- te- maf>a, şaibe vesa- ire... Hükümet, zannedi- yor kı. televizyonlardan naklen yayın yaparak özelleştırmeyi şeffaf ha- le getırebılirim. Ancak şaibeyi şeffaflaştınrsın. Bunun adı da şeffaf şa- ibedir. Hükümetin yan- lışı şudur: Bır ıhale ya- parken önce başvuran firmalar hakkında her türlü istihbaratı yaparsı- nız. Eger yeterlıyse iha- leye sokarsınız. Ûıale so- nuçlandıktan sonra "Sen kötüj müşsün" dedigın zaman. devlete zarar vermeye başlarsınız. CHP lideri Baykal, Çankaya hükümetine yeşil ışık yaktı 'Koalisyon 22-23 Kasım'da biter' ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-CHP Ge- nel Başkanı Deniz Bay- kal. hükmetın ıstifası ya da gensoru ile düşürül- mesi durumunda kuru- lacak hükümetin "parti etiketii" olmayacagını belirterek Çankaja hü- kümetine yeşil ışık yaktı. Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel'in. anayasada- ki yetkileri ve demokratik teamüllere dayanarak bir başbakan atayacagmı vurgulayan Baykal, parlamentodaki si- yasi partileri Cumhurbaşkanı'na yar- dımcı olmaya çagırdı. Baykal, "22-23 Kasım'da hükümetbiter" dedı. Baykal hükümetin bu ayın sonuna kadar çok- Dosyalar açıklanacak1 CHP lideri Deniz Baykal, ellerindeki dosyalan açıkJamaya devam edeceklerini \airgulayarak "'Melih Gökçek'le ilgili dosyalan açıkladık. Yaşananlar CHP'nin açıkladığı dosyalann ardından meydana geldi" diye konuştu. tan bitmiş olacağını söyledi. Baykal, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken şu değerlendırmeyi yaptr "Şimdi kamuoyunu teskin etmek. on- lara güvcn vermek gerekhor. Herkes işi- ne baksuı. Bürokrasinin duraksaması- na gerek yok. Hem güvenlik, bem eko- nomi bürokrasisinin gevşemesini gerek- tirecek bir dunım >«ktur. Yeni hükü- Emniyet Cenel Müdürü Bilican Almanya'da c Kaplan'ın faaliyetleri yasaklansm' BONN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Necati Bffican, Alman güvenlik makamla- nndan, 29 Ekün Cumhuriyet Bayramı kut- lamalan sırasında Ankara ve Istanbd'da kanlı eylemler planladığı saptanan Islam Cemiyeti ve Cemaatler Birligi'nin (tCCB) Başkanı Metin Kapian'm faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ettiklerini söyledi. Bilican, Bonn Büyükelçilik Rezidan- sı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Almanya arastnda imzalanan Güvenlik ve tşbirliği Anlaşması çerçeve- sinde Wesbaden ve Bonn'da yaptığı te- maslan hakkında bilgi verdi. Her yıl dü- zenli olarak iki ülke emniyet teşkilatlan- nın üst düzey yöneticilerinin karşılıklı ola- rak ziyaretlerde bulunduğunu hatırîatan Bilican, bu yılki görüşmede, Kaplan ko- nusunun da ele ahndığıru kaydetti. Bilican şunlan söyledi: "KanheyiernlerigerçekJeştiremeden ön- ceyapdan operasyonlar sonucu Türkiye'de ele geçirilen intihar riminin, merkezi Köm'de bulunan İCCB Ue baglantıh ol- duklarını gösteren önemli delil ve bilgileri, BKAyetkililerirıt'teslüııettik.İmanlıkadı- na utanç verici eyiemlerde bulunan bu ör- gütüıt başııun rutuklanmasım ve cezalan- dınlmasını istememiz hakiamızdır. Bu ör- gürün avnca maddi kaynağmın da arastı- nhnası ve bunun sonunda gerekli guişnn- lerin başlanlmasuu istedik." mede yeni seçüne gidece- ğiz. CMa\ budur. Bu süreç çok da uzamayacak. 22-23 Kasımda bu hükümetin işi biter. Sonrasuda Cum- hurbaşkanı beş a> ülkeyi götürecek bir hükümetin oluşumunu sağlar. Şu aşa- mada biz Cumhurbaşka- nı'nın eüni güçlendirmeye çauşryoruz." CHP'nin elindeki dosyalann da adım adım açıklanacağını bildiren Baykal, "Gökçek'k ilgili dosyalar açıklanmış- nr. Bugün yaşananlar CHP'nin açıkla- dığı dosyalann ardından meydana gel- di" diye konuştu. Baykal, dün parlamentoda düzenle- diği basın toplantısında da siyasal ya- şamın yeni bir döneme girdiğini, ancak bu süreç- te toplumun tereddüt ve kaygısına yol açacak bir durumun söz konusu ola- mayacağını söyledi. Bay- kal, bu aşamadan sonra yapılması gerekenleri 4 ana başlık altında özetle- di. Bu çerçevede, ekono- mi politikasında seçim- lere kadar herhangi bir değışıklık ohnaması ge- rektiğini. ekonomi bü- rokratlannın mevcut po- litikalan yürütmeleri ko- nusunda rahat olmalannı isteyen Baykal, yeni ku- rulacak hükümet konu- sunda siyasi partilerin, Cumhurbaşkanı Demi- rel'e yardımcı olmalan gerektığinı vıırguladı. POLtTtKA GÜTNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Kilit Nokta... Başbakan Mesut Yılmaz, Uğur Dündar ve Ha- luk Şahin'in Kanal D'deki 'Arena' programında so- rulannı yanıtlarken "Benhiçyalansöylemedim"de- yip ekliyor: "Çetelerin üzerine gitiiğım için bana tuzak kunı- luyor, şantajyapılıyor..." Türkiye'nin aydınlığa ve saydamlığa gereksinimi var... Elbet hükümet çetelerin üzerine gidiyor; Içişleri Bakanı Kutlu Aktaş, Adalet Bakanı Hasan Deniz- kurdu, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican özel- likle 'çetelerin ayıklanması' yolunda önemli adımlar atıyor; polis örgütü, MİT, 'çete-siyasetçi-işadamı' üçgenindeki bilinen isımleri gün ışığına çıkarıyor... İşadamı Korkmaz Yiğit'in gözaltına alındıktan sonra yayımlanan video kasetinde anlattıkları; Hay- yam Garipoğlu'ndan Kâmuran Çörtük'e dek iliş- kiler zinciri; Futbol Federasyonu üzerindeki Alaat- tin Çakıcı, Sedat Peker, Drej Ali baskısı bugüne dek niye aydınlatılmadı? Korkmaz Yiğit ne diyor: "Çakıcı, Istanbul'da 100 işadamım haraca bağla- mıştı..." Başbakan Mesut Yılmaz, önceki gece ilginç açık- lamalar yaptı; işadamı Kâmuran Çörtük'ü gece ya- nsı konutuna çağırıp "Yiğit'in Çakıcı'yia ilişkisi olup olmadığını" sorduğunu söylemedi mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Yiğrt-Çakıcı ilişkisini işadamlarına soruyor... Oysa elinde polisin bilgi notlan, büyük olasılıkla MlT'in bu konuda raporian var... Başbakan niye polise ve MlT'e güvenmiyor da ki- mi işadamlanna, özellikle Kâmuran Çörtük'e güve- niyor? • • • Başbakan Yılmaz'ın 'Arena'da anlarbklannı işa- damları, sanayiciler, gazeteciler, bürokratlar aylardır bilmiyorlar mıydı? Tüm bunlar toplantılarda, otel lobilerinde konu- şuluyordu... Futbol Federasyonu üyelerini telefonla arayıp "Şu tarihte istifa et" diyen Çakıcı, Mustafa Kefeli'yi a- day göstermiyor muydu? Gösteriyordu... Kefeli, Futbol Federasyonu üyelerine, teknik adamlara, "Cep telefonunu açık tut, Çakıcı araya- cak" diyor; ardından Çakıcı o kişiyi arayıp buyruğu veriyordu: "Canını seviyorsan şu tarihte istifa et!.." Tüm bu olup bitenleri Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner de bıliyordu... O zaman Seçkiner neden susuyor? Hıncal U- luç'un deyişiyle Seçkiner uyuyor mu, yoksa korku- yor mu? Şimdi yeniden Korkmaz Yiğit'e dönüp soralım: "İşadamı Kâmuran Çörtük, Yiğit'ten Genç TYyi kaç milyon dolara satın aldı?" Çörtük, bu soruya Kanal D'de şu yanrtı veriyor "29 milyon dolara satın aldım..." Korkmaz Yiğit'in kardeşı Gürbüz Yiğrt soruyor: "Ağabeyim 85 milyon dolara satın aldığı Genç TV'yi niye 29 milyon dolara satsın... Haydi sattı di- yelim, bu parayı nasıl ö'demış?" Çörtük, bu parayı Yiğit'in Bank Ekspres'inüen kredi alarak ödemiş. Kim inanır buna!.. • • • CHP lideri Deniz Baykal olup bitenleri çok sakin bir biçimde değerlendirdi. Başbakan Yılmaz ıse Bay- kal'ın degerlendirmelerine kızdı... Burada çok önemli bir nokta unutuldu... Malki cinayetini çözen ve Yiğit'in iddiasına göre Bursa'dan Hakkâri'nin Çukurca ılçesıne sürulen Jandarma Yüzbaşısı ve Astsubayı... Yiğit, niye bu ıki görevlıyle ilişki kurdu, karakola aşevi, yatakhane, duş yaptırdı? Malki cinayeti dün yazdığım gibi bir noktada tıkan- dı.... Zeytinci Erol Evcil'in Hayyam Garipoğlu ve Kork- maz Yiğit'le ilgili iddiası da ilginç: "Onlann ne olduğunu herkes bilir..." Zincirin halkaları uzayıp gidiyor... Bu pislik temizlenmeli!.. Ankara Büyükşehır Beledıye Başkanı Melih Gök- çek de dün sabah gözaltına alındı... Evet... İlginç gelişmeler oluyor; hükümette sarsın- tı sürüyor; soygun düzeninin içinde gelişen ilişkiler aydınlanıyor... Şimdi ne olacak? Bunu zaman gösterecek!.. ' Türkiye'nin otuz yıllık süreçte yaşadığı eli kanlı çe- telerin 'devleti nasıl kuşattığı' su götürmez bir ger- çek olarak karşımızda duruyor... Özelleştirmenin arkasındaki güçler, kimi işadam- lannın siyasal erkle olan ilişkileri, çetelerin nasıl pa- lazlandığı.. görmeyen gözleri, sağır olan kulakları kendine getiriyor... Fotoğraflara bakın, orada Uğur Mumcu, Çetin E- meç, Abdi Ipekçi cinayetlerinin hem tetikçilerini hem de arkasındaki güçleri göreceksiniz... hikmet.cetinkayao cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 j f y Cumhuriyrt j J L ^ kitap kulübül % IMZAGU.. TlİYflP 17. İSTAIUBUL KİTAP FUARIIVDA Saat 14 00-16 00 T^SaatU 00-16 00 Stand No:85-86 (Alt kat) Tüyap Sergi Salonu Tepebaşı-İstanbui
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog