Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13KASIM1998C HABERLER DUNY4DA BUGUN ALİ SİRMEN Sadece Mafya Oeğil Korkmaz Yiğit'ın açıklamalan üzerine, Anka- ra'dan telefonla aradığım, geçmişte, birçok baraj ihalesi almış, her işini başarıyla yürütmüş, ama bir süre sonra ardında iyi bir isim bırakarak iş haya- tından çekilip kendıni bila ücret, bir vakfın yöne- timine adamış. başarılı bir işadamı arkadaşım dert yanıyordu. - Eğer çekilmemiş olsaydım, şimdi Korkmaz Yi- ğit yerine benden söz ediliyor olabilirdi, dedi. Ve sonra da ekledi: - Artık iş hayatı böyle yürüyor, buna karşı çıka- mazsın. İş hayatının kirlenmişliğinden yakınan tek kişi o değildi. Halen o dünyanın içinde olan birçok dos- tumdan ve arkadaşımdan aynı şikâyetleri sıkça dinliyorum. Mafya'nın iş âlemindeki etkisini, politikacılarla içli dışfılığını, sağır sultan bile duydu. Üstelik olay kimilerinin sandığı kadar yeni de değil. Alaattin Çakıcı bu denli ünlenmeden önce de bu âlemde adı çok bilinen Inci Baba'nın, lakabı "Baba"oian politikacı ilesıkıfıkılığını, onatutkun- luğunu ve desteğini bilmeyen var mı? Eski cumhurbaşkanlarından Cevdet Sunay'ın Oflu Hasan'ın cenaze törenine gönderdiği çiçe- ği şimdiki kuşaklar bilmezler, ama altmışlı, yet- mişli yılları yaşamış olanlar anımsarlar. Türkiye ASALA ve PKK belasıyla karşılaşınca, hele hele, bu ikinciler uyuşturucu trafiğinin büyük kısmını ele geçirince, eskiden Demirel tarafın- dan, sola karşı kulianılan "ülkücü fosun "lar'ın 12 Eylül'den sonra oluşturdukları çeteler derin dev- let tarafından bu işlerde kullanıldı ve kirlenme da- ha da arttı. Bütün bunlarolayın bilinen ve herkes tarafından düzeltilmesi istenen yanı. Ama siyaset yaşammı kirleten ve de bunca övü- len, ama bir türiü yaşama geçirilemeyen, serbest piyasa kurallarının işlemesini engelleyen bir baş- ka husus daha var. O da siyasi iktidan ellerinde tutanların iş hayatına müdahaleleri, kimi işadam- larını kayırmaları, kimilerine ihaieler için tüyolar vermeleri, devlet bankalarından veya siyasi nüfuz- lannı kullanıp baskı yaparak başka bankalardan kredi sağlamaları; banka, gazete, TV kanalı sa- tışları için telkinde bulunmalan veya kimi işadam- larını engellemeleridır. Başbakanlık Konutu'nun, Çankaya'nın, kimi ba- kanlık makamlarının zaman zaman nasıl iş yöne- tilme odağı haline geldiğini bilmeyen yok artık. Bırakalım şimdi bıryana, kimi öğelerinin doğru- luğunu, açıklamadan önce aldığımız duyumlar- dan öğrendiğimiz Korkmaz Yiğit bandını. Ama Mesut Yılmaz'ın "Arena" programında, kendini savunurken söylediği bir söz var ki, bu iliş- kileri bütün açıklığıyla seriyor gözler önüne. Başbakan konuşmasının bir yerinde, Güneş Taner'e, "Korkmaz Yiğit'eyardımcı olmamasınr" söylediğini belirtiyor. Kabul etmemiz gerekir ki, aslında bu bir itiraftır. Çünkü başbakan ile bakanlann görevleri kimi işa- damlarına yardımcı, kimilerine engel olmak değil, iş ilişkilerinin yasalara uygun yürütülmesini sağ- lamak ve denetlemektir. Ama Türkiye'de ışler böyle yürümüyor. Son olaylar ve bizzat Başbakan'ın sözleri gös- termiştir ki, devleti ve piyasayı yalnızca mafyanın tasallutundan kurtarmak yetmiyor, aynı odakları, kişisel ya da siyasal çıkarları peşinde koşan siya- si iktidann birey ya da gruplarının tasallutundan da kurtarmak zorundayız. Evet yalnız mafya değil, aynı zamanda erkini saptırarak iş takıbı yapan politikacıdan da kurtul- malıyız. Bunlar da öylesine çok ve öylesine köşe başla- rına çöreklenmiş durumdalar ki... Merkez Bankası Başkanı Ercel 'Korkmaz Yiğit'e ayncalık yapıîmadı' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - İşadamı Korkmaz\lğit'ın kasetin- de adı geçen Merkez Ban- kası Başkanı Gazi Erçel, Türkbank ihalesinde hiç- bir etki ya da aşılamanın (telkin) söz konusu olma- dığını belirterek "İhale, herkesüı gözü önünde, hiçbir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde yapıl- mıştır'' dedi. Bütün firmalann ihale- ye girmesinin özendirildi- ğini belirten Erçel, Kork- maz Yiğit'e öbür firma- larla eşit düzeyde davTa- nıldığını söyledi. Sigorta Fonu Korkmaz Yiğit'in, Türkbank ihalesine katıl- ması için kendisini inan- dırdığını savlayan Merkez Bankası Başkanı Gazi Er- çel, dün Tasarruf Mev du- atı Sigorta Fonu adına söz konusu savlarla ilgili bir açıklama yaptı. Türkbank ihalesinin yanşmacı bir ortamda gerçekJeştirilmesi için her türlü titizliğin gösterildi- fini belirten Erçel. bunun dışında oluşan olaylarla hiçbir bilgi ve ilışkileri ol- madığmı söyledi. Erçel. Türkbank'm 400 milyon dolann altında sa- tılmaması için ilke karan alındığını vurgulayarak, ihalede hiçbir etki ve aşı- lama olmadığını ileri sür- dü. Korkmaz Yiğit'e öbür firmalarla eşit düzeyde davranıldığmı belirten Er- çel, şu açıklamalarda bu- lundu: "Türkbank ihalesinin rekabetçi ortamda yapıl- ması ve bankaya tarısis cdilcn kaynaklara yakın veya üstündebir miktarda satılması için önceden bir strateji çizilmiştir. Genel fıatlan ve Özelleştirme İdaresi'nin de teknik des- teği ilebankanın değerlen- dirmesinin bağımsız dene- tim kurunıu olan Arthur Andersen'e yaptınlması, çıkan değerin üzerindesa- tılması için ihaleye geniş katılım olmasınaçaba sarf edilmesi ve ihalenin şefTaf yapılması prensip olarak benimsenmiştir. Miktann 400 milyon dolann aşağı- sında oİmaması şeklinde prensip karan da veril- mis.tir. İlgilenen ve ilgile- neceği tahmin edilen fir- malaria göriişülerek, ken- dilerine gerekli bilgi veril- miş, sorulan cevaplandt- nlmış ve ihaJeye ginneleri teşvik edilmiştir. Sayın Korkmaz Yiğit'e de aynı çereevede diğer firmalar- la eşit düzeyde davranıl- mışnr." Erçel, ihaleye gereken titizliğin gösterildiğini, 19 Haziranl998'deSabahve Hürriyet gazetelerinde çı- kan haberler üzerine de konunun Emniyet Müdür- lüğü'ne aktanlarak bilgi istenildiğini bildirdi. İhalelere giren firmalar yeraltı dünyasmın yanı sıra başka güçleri de devreye sokuyc HoldingLeriıı silahı banka-medy*ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özelleştirme ve kamu ihalelerinde "maf- ya" gölgesı her gün >enı kanıtlarla ortaya çıkarken ihaîelere giren holdinglerin ço- ğunun hem banka hem medya kuruluşu sahibi olmalanna dikkat çekildi. Medya kuruluşlanyla kamuoyunu yön- lendırme ve siyasi baskı yaratma amacı- nı güden kuruluşlar; bankalan aracılığıy- la da hem kendi yatınmlanna fınansman olanağı sağlıyor hem de devletten aldık- lan iç borçlanma kâğıtlanyla ikinci bir gelır elde ediyorlar. Hem banka hem de medya sahibi olan holding ve gruplar şöyle sıralanıyor: Korkmaz Yiğit Holding: Kanal 6. Ka- nal E. Ateş gazetesi ve Bank Ekspres'ın sahibi. Türk Ticaret Bankası ihalesini ka- zandı. ancak daha sonra 'ihaleyefesat' ka- nştrnldığı gerekçesiyle devır gerçekleşti- rilmedi. Yiğit: Milliyetve Yeni Yüzyıl ga- zetelerini almış, ancak mafya lıderi Ala- attin Çakıcı ile ılişkisi nedeniyle çıkan tar- tışmalar sonrası Mılliyet'ı yeniden Aydın Doğan'a; Yeni Yüzyıl'ı da Okay Gönen- süı'e devretmişti. Yiğit. "medyadan çe- • Holdingler, aldıklan medya kuruluşlanyla kamuoyunu yönlendirme ve siyasi baskı oluşturma amacını güdüyorlar. Bankalan aracılığıyla da hem kendi yatınmlanna finansman olanağı sağlıyor hem de devietten aldıkJan iç borçlanma kâğıtlanyla ikinci bir gelir elde ediyorlar. kflme" karan almasına karşın "konuuan- nıpazariamakiçûr televızyonlara gerek- sinimi olacağı gerekçesiyle Kanal 6 ve Kanal E'yi elden çıkarmadı. Türkbank ihalesiyle ilgili olarak gözaltındayken kendisini bu kanallarda yayımlanan kaset- le savundu. Bayındır Holding: Cumhurbaşkanı Sü- ieyman Demirel ve birçok siyasetçiye ya- kınlığı ile tanınan Kâmuran Çörtük'ün sahibi olduğu holding. sağlıktan yükleni- ciliğe dek birçok alanda çalışıyor. Çörtük. Bayındır Bank'ı Zerbank'tan aldı. Hol- ding; Yatağan. Yeniköy ve Kemerköy ter- mik santral ihalelerini kazandı. Çörtük'ün adı Yiğit'in açıklamalannda geçmişti. Yi- ğit'ten tartışmalı bir pazarlık sonucu Genç TV'yi aldığı bıliniyor. Çukurova Holding: Yapı Kredi Banka- sı ve Pamukbank ile Akşam gazetesinin sahibi. Istanbul Trakya Bölgesi enerji da- ğıtım şebekesini Doğan Holding. TEK- FEK ve TES Konsorsiyumu adı altında kazandı. Birinci cep telefonu ihalesini ka- zanan iki gruptan biri. Doğan Holding: Doğan Yayın Holding, Türk Dış Ticaret Bankası. Ray Sigorta, Doğan Finansal Kiralama. Ticaret Sigor- ta'nın sahibi. Istanbul Trakya Bölgesi enerji dağıtım şirketi devır ihalesini Çu- kurova Holding. TEKFEN ve TES Kon- sorsiyumu ile birlikte kazandı. AD Yayın- cılık. Yaysat. HHA. Millıyet. Radikal. Posta. Fanatik. Ekonomıst. Capital. Atlas. Kanal D ve EKO TV'nin de sahibi. Medya Holding: Kamudan devralınan Etibank'ın ortağı. Sabah Yayın. Bugün Yayıncılık, Bir Numara Yayıncılık. Dö- nemli Yayıncılık, Medya Basm. Sabah Ya- yınlan, Birleşik Basım. Sabah De Agos- tini, Sabah, Tak\im. Bugün, Fotomaç. Aktüel. Birleşik Basın Dağıtım'ın sahibi. Prima ve atv'nin sahipleri arasmda yer alıyor. Park Holding (Turgay Ciner): atv'nin yüzde 20 hissesine sahip. Çayırhan Ter- mık Santralı ve Samsun-Ordu-Sınop ener- ji ihalelerini kazandı. HAVAŞ'ı özelleştir- me sonucu aldı. TKl'nin çeşitli tesislerin- de madencilik de yapıyor. Susurluk rarx>- runda kumarhaneler patronu Ömer Lüt- fü Topal'ın öldürülmesiyle ilgili olarak is- mi gündeme gelmişti. Nergis Holding(CavitÇaglar). NT\7 ve Olay TV'nin sahibi. Kamudan devralınan Etibank'ın ortağı. Interbank. Yeşim AŞ, Sifaş AŞ. Nergis Inşaat. Polylen AŞ gibi şirketlerin sahibi. Uzan gnıbu: tmar Bankası, Adabank. Çukurova Elektrik. Kepez Elektrik. Ru- meli Elektrik, kamudan devralınan Van, G. Antep. Trabzon, Rumeli. Ladik, Ş. L'r- fa, Bartın çimento fabrikalannın sahibi. Ilk cep telefonu ihalesini kazanan iki gruptan biri. Star ve Kral TV'nin sahibi. Yazılı basın hazırlığında. Avrupa ve Amerika Hokling (Eroi soy): Fransa ve ABD'de 2 banka, 11 Bankası. Factofinans Alacak Alımı ik likte Show TV ve Radyo. CINE 5'iı hibi. Çatalağzı B Termik Santralı iha ni Korona Mühendislik ve Ege Met birlikte kazanmıştı. Ihlas Gnıbu: Ihlas lnşaat. thlas Pa lama, Ihlas Gazetecilik. thlas Dış Tic; Ihlas Finans, Türkiye gazetesi, TGRT sahibi. Bursa-Yalova Bölgesi A enerji ğıtım şirketi ihalesini kazanmıştı. Has Holding: HBB'nin sahibi, Deı bank'ın sahibi Cıngıllıoğfu ile akrab ilişkisi bulunuyor. Fethullah Gülen cemaati: Saman> ve Asya Finans'ın sahibi. Süzer Holding: Kent TV, Kentbanl sahibi. Orhaneli Termik Santralı ve Sc A-B Termik santrallannın ihalesini zanmıştı. tkinci cep telefonu ihalesine tılmaya aday. Istanbul'da tartışmalara den olan Gökkafes'in sahibi. Ceylan Gnıbu: CTV ve Bank Ca tal'in sahibi. Kocaeli-Gebze bölgesi ele rik dağıtım şirketi ihalesini kazanmışt *• Ozal döneminde başlayan usulsüzlükler özelleştirmelerle doruk noktasma ulaştı Yolsıızhık ziııciri kırılamıyorBAM SALVLAıN ANKARA- 1980'li yıllarda ANAP Ge- nel Başkanı TurgutÖzaJ'ın iktidanyla baş- lavan otoyol ihalelerinden banka İcredile- nne kadar ulaşan "usulsüzlük ve yobıız- luk" süreci, özelleştirme uygulamalannda doruk noktasma ulaştı. Parlamentodaki bü- tün siyasi partilerin iktıdar olduklan dö- nemleri kapsayan son 20 yılda çıkar bağ- lantılı gelır aktanmlan gerçekleştirildi. Bu dönemde çok sayıda soruşturma komisyo- nu kurulurken. pek çok ihaleyle ilgili kuş- kular TBMM gündemine de taşındı. Hayali dışsatımların. banker skandalla- nnın yaşandığı dönemin başbakanı Turgut Özal, Isviçre'de uyuşturucu kaçakçılany- la yaptığı görüşmelerle skandal yaratmış- tı. ESKA Holding'e Emlak Bankası'ndan kullandınlan kredılerde dönemin yolsuz- luklan arasmda yer aldı. Eski Karayollan Genel Müdürü Atalay Coşkunoglu. otoyol ihalelenyle ilgili ola- rak "görevi suiistimal \v rüşvet" suçlann- dan yargılarjarak cezalandınld^,Bu soruş- turma kapsamında dönemin BaySndırhk ve Iskân bakanlan Sefa Giray ve Cengiz AJ- ünkaya, Yüce Divan'da yargılandılar. An- cak her iki bakan da aklandı. ANAP'ın ardından iktidara gelen DYP dönemi de "kuşkulu ihaieler ve kamu ban- kalanndan kullandınlan kredilerle" anılı- \OT. DYP Genel Başkanı Tansu ÇilJer, TO- FAŞ ihalesinde. "ihale zarfını Başbakan- hk Konutu'nda açürarak ihaleye fesat ka- nşörmakla" suçlanmıştı. Çiller. ekonomiden sorumlu Dev let Ba- kanlığı yaptığı dönemde TOFAŞ'ta devle- tin hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin komisyon kurdurdu. Başbakan olduğu dö- nemde ise ihale komisyonunu "maksatiı olarak 3 kez değjştirdiği" belinilen Çil- ler'in "şifahi taümaü üzerine" kapalı iha- le zarflannı getirdiğini dönemin Özelleş- tirme tdaresi Başkanı Can Veşilada kabul etti. Ihale zarflannı konutunda açrıran Çil- ler'in bağlantısı olan Finansbank konsor- siyumu ile Interbank konsorsiyumuna iha- lenin verilmesi konusunda kendi başına karar aldığı savlanmıştı. Çiller'in bu fırma- lara daha yüksek komisyon verdirebilmek için firmalardan köprü kredi isteyen buy- ruğu da kendi başına verdiği belirtilmişti. Ancak. kapatılan RP'yi iktidar ortağı ya- pan Çiller. TBMM Soruşturma Komisyo- nu'nda bu partili üyelerin oylarıyla kurtul- du. DYP'nin SHP-CHP'yle ortaklık kur- duğu dönemlerde de özelleştirme ihalele- rindeki yolsuzluklar sürdü. Erdal İnönü. DYP'yle iktidar kurulduğu dönemde SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı olarak, USAŞ ve ÇİTOSAN satışlannda yargının verdiği kaldırma kararlannın uy- gulanmamasına ilişkin karan imzaladı. • Özal döneminde çok sayıda soruşturma komisyonu kurulurken pek çok ihaleyle ilgili kuşkular TBMM gündemine de taşındı. ANAP'ın ardından iktidara gelen DYP dönemi de "kuşkulu ihaieler ve kamu bankalanndan kullandınlan kredilerle" anılıyor. Daha sonra kurulan hükümetler döneminde de özelleştirme ihalelerindeki yolsuzluklar sürdü. DYP'nin SHP- CHP ortaklığı döneminde, Sümerbank; tefeci Nesim MalkTnın öldü- rülmesiyle bağlantıiı olarak ifadesi alınan. POAŞ ve Türkbank ihalesine giren, adı ka- çakçıİık olaylanna da kanşan Hayyam Ga- ripoğiu'na satıldı. Garipoğlu'nun Sümerbank'ı almak için yine bir kamu bankası olan Vakıfbank'tan teminat gösterdiği ortaya çıktı. Garipoğlu. Sümerbank'ta inkâr ettiği Malki ortaklığı- nı. son gelişmelerden sonra kabul etti. REFAHYOL döneminde satışı gerçek- leştirilen PETLAS da, RP'ye yakınlığıyla bilinen ve tslami sermayeli olarak anılan KOMBASSAN'a satıldı. 5 kez ihaleye çı- kan kuruluş. son ihalede bir önceki ihale- nin yarısına yakın fiyatla ve 7 yıl taksitle KOMBASSAN'a bırakıldı. 1995'teki sa- tış koşullannda, 65 milyon dolarlık bedel ve 7 yıllık vadeli ödeme için de yıllık yüz- de 8 faiz öngörülüyordu. 1997 yılında ise kuruluş, 35 milyon 750 bin dolara satılır- ken, 7 yıllık vadeye de faiz uygulanmadı. Yine 1995 yılındaki şirketin tüm borç ve yükümlülüklerinin alıcı tarafından üstle- nilmesi koşuluna karşın. 1997 yılında ger- çekleştirilen satışta hısse devrinden önce şirket tarafından tahakkuk ettirilecek kı- dem ve ihbar tazminatlannın yükü devle- te bırakıldı. tktidara gelme şansını bir kez yakalayabilen RP'den seçilen belediye baş- kanlan ise ihalelerde şeriatçı vakıf ve der- nekleri kayırdılar. ANAP'm Şışli Belediye Başkanı olan Gülay Aslıtürk (Anğ) belediye ihalelerin- deki usulsüzlükleri nedeniyle hâlâ aranı- yor. ANAP'm DSP ve DTP'yle oluşturdu- ğu iktidar ise Susurluk skandalının ardın- dan ekonomik bağlantılı "mafya-siyasetçi- burokrat- isadamı" ılişkileriyle çıkmaza girdi. Bu dönemde gerçekleştirilen özel- leştirmelerden enerji ihalelerinden medya kuruluşlarına, POAŞ satışından Türkbank ihalesine varan usulsüzlükler, mafya bağ- lantılan, hukuksuz işlemler görüldü. ANAP Genel Başkanı Mesut Yümaz'ın akrabası Mehmet Kutman'ın adı POAŞ ihalesinde gündeme gelirken THY'yle il- gili olarak da devrede olduğu savlandı. Şeriatçı terörisderceyminde Sözde AnadoJu Federe İslam Devleti (AFİD) ü>esi olduğu öne sürülcn ve Erzurum'da gözaltna alındıktan sonra tstanbul'a getirilen 6 kişi dün Istanbul DGM'ye sevk ediJdi. Istanbul ve Erzuruim emniyetlerinin çalışmalan sonucu 5 gün önce Erzurum'da gözalhna aJınan AFtD üyeterinin sorgulamaJarı sonucunda Metin Kapian'm talimatıyia 10 Kasım'da Ayasofya'vi işgal ederek yasadışj AftD'in bay rağını mmarelere çekecekleri ortaya çıknuştL terörie mücadele şubesindeki sorgulan tamamlanan Arif Püne. Selami Pöne, Selami Gül, Kenan Bingöl, Mehmet Gönültaş ve Erkan Kuşkaya operasyonlar sırasmda efe gecirilcn 2 adet el bombası ve 10 adet otomatik silahla birlikte dün öğle saatlerinde DGM'ye sev k edildikr. Kaplanalar, DGM Savcdığı'ndaki sorgulannın ardından tutuklanmalan istemivle çıkanldıklan Nöbetçi 3 No'lu DGM tarafindan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiler. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOĞLü) Başbakan 4 devlet9 e güvenmiyor Mesut Yılmaz 'ın Türkbank ihalesinde Çakıcı 'nın etkinliğini devre dışı bırakmak için 'sadece devletin organlarıyla yetinmediğine' ilişkin sözleri 'memuruna' güvensizliğini ortaya koydu ANKARA (Cunıhurrvet Bürosu) -Başba- kan MesutYümaz'ın anlatımlan; Türkbank ihalesinde Alaamn Çakıcrnın etkinliğini or- tadan kaldırmak için "devlet gekneklerine" aykın bir biçimde yürüttüğü operasyonun başansızlığa uğradığını ortaya koydu. Yıl- maz'ın u Bana Yiğit-Çakıcı ilişkisivle ilgili kanıt getirin" talimatına karşın kendisine 3 ay bilgi vermeyen emniyet görevlileri için "Kusurlu, ama iyi niyefli" ifadeleriyle hoş- görülü bir tavır sergilemesi dikkati çekti. •4 Memuru"nun kendisinden bilgi gizledi- ği ortaya çıkan Yılmaz "sadece devletin İJ- gili organlarıyla yetinmediğine'' ilişkin söz- leriyle "memuruna" güvensizliğini dile ge- tirdi. Yılmaz"ın Kanal D'de önceki gün yayım- lanan "Arena" programındaki anlatımlan hükümetin gerçekleştirdiği ve başansızlık- la sonuçlanan operasyonu aynntılanyla or- taya koydu. Yılmaz'ın açıklamalanyla orta- ya çıkan bazı çelişkili ve dikkat çekici un- surlar şöyle: Çörtük'ün hamisi: Yılmaz. Demirel aile- sine yakınlığıyla bilinen Kâmuran Çör- tük'ün yurtdışında aldığı ihaieler için dev- reye girdiğini ifade ederken Çörtük'ün hü- kümetler tarafından korunup kollandığını gözler önüne serdi. Korkmaz Yiğit'in "Kâ- muran Çörtük bana Cefi Kamhi ile haber gönderdi. 'Cumfıurbaşkanı. Başbakan ve Çakıcı benimle. Ihaleyi alsa da ona yâr et- mem' demis," sözlennin anımsatılması üze- rine de Yılmaz "Benim o görüşmelerle bir ilgim yok. Çörtük'ü eskiden beri tanınm" dedi. " Başbakan'ın ihaleye özel ilgisi Yılmaz, bir başbakan olarak Türkbank ihalesine olan özel ilgisini. satış sürecmde daha önce silahlann patlaması \ e Çakıcı'nın aktif olarak satışta devreye girmesi olarak açıkiamaya çalıştı. Yılmaz. bankanın mali krizde olduğunu ve Merkez Bankası'nın 1997 yılında Mevduat Sigorta Fonu'nun bankaya para vererek hisselerinin çoğunlu- ğunu aldığını anımsatarak bankanın ucuza satılmaması ve mafyanın işin içine girme- mesi için bu bankanın satışını çok yalundan takip ettiğini açıkça anlattı. Taner'e yalanlama: Çakıcı-Yiğit ilişkisi- nı; CHP'lı Fikri Saglar'ın açıkladığı kaset- le birlikte öğrendigini ileri süren Devlet Ba- kam Güneş Taner'in yalan söylediği ortaya çıktı. Yılmaz. Çakıcı-Yiğit ilişkisine dair bilgi notlannın gelmesinin ardından Taner'i arayarak konuyu aktardığrnı belirterek "Ta- ner'e, bu adanun arkasında Çakıcı var. İha- leye girmesini engellejin, dedim. Taner, ge- rekeni yapacağuu söyledi" dedi. Güven Erkava bağlantısı: Yiğit. Başba- kan'la görüşmesınde eski Deniz Kuvvetle- ri Komutanı, emekli Oramiral. Başbakanlık Başdanışmanı, Büyükelçi Güven Erkaya'yı referans gösterdi. Erkaya'nın kendisini 20 yıldır tanıdığını öne süren Yiğit" in ifadesi üzerine Yılmaz kafasının kanştığını belirterek ihaleye gir- mesi için izin verdiğini söyledi. Yiğit hak- kında MtT ve emniyetten Çakıcı'yla ilişki- si konusunda bilgi istediğini, "Korkmaz Yi- ğit nasıl bir adamdır" sorusunu yönelttıği Erkaya'dan "Herhangi bir vanuşını görme- dim" yanıtını aldığmı aktaran Yılmaz, Er- kaya'nın Çakıcı-Yiğit ilişkisi konusunda "Sanmryorum, ama bir araşarajim" dedi- ğini söyledi. Yılmaz anlatımlan sırasında "şeflöf ola- rak yapılan ihalede, katılımcılara "Fiyatart- urmakn" yolunda talimat verdiğini söyle- di. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'e Türkbank'm kaça satılacağını sorduğünu, 400 milyon dolaryamtını aldığmı belirterek Erçel'in Mevduat Sigorta Fonu'nun banka- ya 485 milyon dolar yatırdığmı, bunun al- tında satılmayacağı görüşünü de bildirdiği- ni kaydetti. Bunun üzerine Yılmaz. ihaleye giren Zor- lu Holding temsilcısi Ahmet Zoriu'dan 500 milyon dolann altında teklif vermemeferini istediğini ifade ederek Zorlu'nun da "Biz de 505 mihon dolar veririz" yanıtını verdi- ğini söyledi. Yılmaz, aynı konuyu Kâmuran Çörtük'e de ilettiğini bildirdi. Yarın. ihale kuryesi Çörtük Almanya'da PK davası • BONN(AA)- Almanya'nın Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'ndePKK örgütüne üye olmak. adam yaralamak ve kaçırmak suçlanndan yargılanan Mustafa S. (26). 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptınldı. Yargılama sırasında, sanığın. 1996-1997 yıllannda PKK'nin Almanya'daki lider kadrosunda yer aldığı, bölge sorumlusu olarak da Stuttgart bölgesinde örgütten aynlan 3 kişiniı cezalandinlması için en - verdiği kaydedildi. İzmrrte 22 tutuklama • KOCAELİ(AA)- Kurtuluş gazetesinin lzmit temsilciliğinde geçen hafta izinsiz gös^ yaptıklan gerekçesiyle gözaltına alınan 22 kişi, çıkanldıklan mahkemec tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörie Mücadele Şubesi'ndeki sorgulamalan tamamlanan sanıklar, DHKP-C örgütü adına faaliyet göstermek ve polıse mukavemette bulunmak suçlanndan mahkemeye sevk edilmişlerdi. Tutuklananlar arasında 2 lise, 11 üniversite öğrencisi bulunuyor. Uçak kaçırma davası • DJYARBAKIR (Cumhuriyet) - Adana- Ankara seferini yapan THY uçağını oyuncak pandayla Diyarbakır'a kaçıran hava korsanı Mehmet Dağ'ın Diyarbakır 1. Nolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katıla Dağ, ev sahibi tarafındar evden atılan eşi ve çocuklannın Adana'da çadırda yaşadıklannı ve mağduriyetinin göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığır tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp'taı gelecek olan raporun beklenmesine karar verd Hikmet Çetin'in kabulü • ANKARA (AA)- Cumhurbaşkam Vekili v< TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye ile Tayland arasmda sorun bulunmamasının ilişkilerin geliştirilmesi açısından kolaylaştıncı bir unsur olduğunu söyledi. Çetin, resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan Tayland Temsilciler Meclisi 1. Başkan Yardımcısı Abdulakhat T. Jalilov'u kabulünde yaptığı konuşmada, Tayland heyetini TBMM'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu bildirdi. "iki ülke arasmda bir sorun bulunmadığını" kaydede TBMM Başkanı Çetin, bunun ilişkilerin geliştirilmesi açısından kolaylaştıncı bir unsur olduğunu bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog