Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

KASIM1998CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ü'de 1995'te acılan \lolekük>r Bholoji ve Genetik Bölümü, n fakültesi bümesinde eğitinıi sürdürüyor. "Genetik' yeni 3İr uzmanlık alanı olduİstanbul Haber Servisi - ielışen bılım \e teknolojı. niversitelerimizde yenı bo- imlerin açılmasına neden luyor. Bu yenı bolümlerden irisi de Boğazıçi Ünıversı- :si (BÜ) Fen-Edebiyat Fa- ültesi bünyesinde 1995 yı- nda kurulan "Moleküler SvoJoji veGenetik" bölümü. lu bölümün en ilginç çalış- ıalanndan biri ise Anadolu ısanının karmaşık genetik apısı. Bölüme adını veren ikı ayramın yüklendıkleri an- imtar farklı. Moleküler bi- oloji bir hücrenın nasıl ça- ştıginı ve hücrelerarası ile- şimı konu edinırken; gene- ık. genlerin nasıl çalıştığı. enetik rahatsızlıklann nasıl iderılebileceği ıleyeni gen- ;nn bulunması ve bunlann e ışeyaradıklannı mceliyor. Bölümde ılk ikı yıl mate- natık. fızik. kımya. biyolojı lerslen ıle seçmelı sosyal lersler, üçiincü-dördüncü sı- ıiflarda ıse ağırlıklı olarak liyolojı. bılgısayar \e başka kjlümlerden seçılebılen sos- •aldersler venliyor. Insan genetiğı üzenne eğı- im verdıklerını belırten Bö- iim Başkanı Prof. Dr. Aslı fblun. "Insan genetiğinin ça- ışılmasının en kolay yolu. tastalıklarüzerindeçahşma- lır. Bu açıdan şansuyız. Çün- iü Anadolu toplumunun et- lik olarak karışıkolması,ak- •aba evlilikleriniıı sık göriil- nesi >e ailelerin kalabalikol- nası nedeniyle yeni genler üzerinde çalışabüiyoruz" de- dı Tolun, genetik konusunun yenı ve gelışen bır bılım da- îı olduğunu behnerek aka- demısyen ıhtıyaçlarımn bir bölümünü yurtdışından sağ- lamak durumunda oidukla- rını vurguladı. Bölüme, her > ı] 30öğrencı aldıklannı be- lırten Tolun. mezunlannın çoğunun akademik eğitime yönelmeleriyle. "Yerii aka- demisyen" ihtıyaçlannın ile- nkı yıllarda gıderileceğını söyledi. Son dönemde gün- deme gelen, hayv an ve insan kopyalama işlemlerine de değinen Tolun, Türkiye'de bu konuda birçalışmanın ol- mamasını teknoloji ve ekip eksikliğine bağladı. Tolun, insan kopyalanmasının ken- disinı endişelendirmediğini kaydederek işin kötü tarafi- nın kopyalanan kişinin "Or- gan deposu" olarak görül- mesi olabileceğini vurgula- dı. Devlet Planlama Teşkiia- tı'ndan ileri teknolojinin Türkiye'ye getirilmesi ve ge- liştirilmesi konusunda; TÜ- BlTAK'tan ise önerilen pro- jeler karşılığında maddi des- tek aldıklannı belirten To- lun, üniversitenin araştırma fonundan da yararlandıkla- nnı belirtti. ODTÜ ve Bil- kent Üniversitesi bünyesinde de y er alan Genetik Bölümü, kuruluş çalışmalannı ta- mamiamak üzere olan Kadir Has, Sabancı, Yeditepe gibi özel üniversitelerin de göz- desi. Vize almak için bile Gümülcine ya da KKTC'ye gitmek zorunda kalıyorlar Yabancı öğretmenlerin çahşma izni sıkmbsıFİGE> ATALAY Özel okullarda görev yapmak üzere Türkiye'ye getirilen yabancı öğretmenler. çaiışma ıznini aylarsü- ren bürokratik işlemler sonucunda alabiliyor. Özel okullan sıkıntıya sokan, zaman zaman öğretmensiz bırakan bu uygulama sonucunda. yabancı öğretmenler, vıze alabılmek ıçin KKTC ya da Gümülcıne'ye git- mek zorunda kalıyorlar. Özel okul yönetıcıleri, yabancı öğretmenlere çaiışma izni alınması konusunda yaşanan bürokratik zor- Juklardan yakınıyor. Yurtdışındakı Türk temsılcilıklennden alınması ıstenen çalışma ızninın geç çıkma- sı, okullan zor durumda bırakıyor. Özel Okullar Derneği, sorunun çö- zümü ıçin Mıllı Eğıtım Bakanlı- ğı'na başvurdu. Özel Okullar Derneği Başkanı Dündar Uçar, yabancı öğretmenle- re çaiışma ıznı alınması konusunda daha öncekı yıllarda \e son zaman- lardayapılan u>gulamalan şöylean- lattı:"Daha önce yabancı öğretme- nin evrakını Mflli Eğitim Bakaniı- ğı'na gönderiyorduk. Bakanlık bize •öğretmenolabılır' yazısı veriyordu ve biz bu izinle Emnivet Müdürlü- ğû'ne başvuruyorduk. EmniyetMü- düriüğü de yabancı öğretmene ça- iışma izni veriyordu. Şimdi çaiışma izninin vurtdışındaki temsilcilikleri- mizden aluunası isteniyor Bu da en az 3-4 a> sürüyor. Dernek olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na sorunun çözümü için başvurduk". Özel Mimar Sınan Lisesi Genel Müdürü Kemal Aytaç. yabancı öğ- retmenı, çahşma izni almak ıçin ya Gümükıne'ye ya da Kuzey Kıbrıs ge'de kurs bitirmiş biri için 'paralı kursu tamamlamış bın burada öğ- retmenlik yapamaz' diyorlar.Amaç, 'Türkıye öğretmen çöplüğüne dön- mesın'. Doğru anıakurunun yanın- da yaş da yanıyor. Başka bir özel okulda İngiUzce ögretnıeni olarak görev yapmış birine bir yıl sonra' la- boratuvar öğretmenı olabılir" deni- liyor. Böyle olunca not verme yetki- si olmuyor." Aytaç, bu sorunun çözümü için • Özel okul yöneticileri, yabancı öğretmenlere çaiışma izni alınması konusunda yaşanan bürokratik zorluklardan yakmıyor. Yurtdışındaki Türk temsilciliklerinden alınması istenen çahşma izninin geç çıkması, okullan zor durumda bırakıyor. Özel Okullar Derneği, sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Türk Cumhumetf ne görürdüklen- nı, bu durumun para \e zaman kay- bına neden oldugunu belirtti. Bu sorunun yanı sıra. yabancı öğ- retmenlerin mezun oldukları okul- larla ılgilı olarak da sorun çıktığına işaret eden Aytaç, şunlan söyledi: "L'niversiteden mezun bir öğret- mene, diplomasında yalmzca fngi- lizceyazmıyordhe'ögretmenhk ya- pamaz' deniliyor. Ya da Cambrid- "Ya, 'şu şu okullardan mezun olanı kabul ederız, başkasını etme>ız' de- süıkr. Ya da Milli Eğitim Bakanlıgı bu işi VÖK'e de\Tetsin ve ^'ÖK, denkliğe karar versin. Sonuç olarak biz de paramızı vezamanunızı boşu- na harcamayaum" önerisinde bu- lundu. Kültür Lisesi Genel Müdürü Ful Akıngüç ıse yabancı öğretmenlere çaiışma izninin yurtiçinde verilme- sının sorunu çözeceğini söyledi. Akıngüç. u Yurtdışındaki temsiki- liklerde bürokrasi nedenivie zaman ve para kaybı yaşanıyor. lzin bekle- nirken öğretmen başka iş bulup gi- debiliyor, okullar açıiıvor ve öğret- mensiz kalıvoruz" dedı. Mıllı Eğı'tım Bakanlığı Özel Öğ- retım Kurumları Genel Müdürü Güngör Kılınç. yabancı öğretmen- lenn vize ışlemlennjn Içışleri Ba- kanlığı'nca yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Sorun bize de üetildi. lşle- min daha az zamanda tamamlana- bilmesi. bürokratik engellerin orta- dan kaldınlması için çalışmalar ya- pıyoruz" dedı. Kılınç, Türkiye'ye nitelikli ya- bancı öğretmen getirilmesıni sağla- mak ıçin aldıklan önlemlen şöyle anlattı: ~Kendi ulkemizde bileher ünivcr- site mezununu öğretmen yapnuyo- ruz. Yabancı öğretmenler konusun- da, araşürdığınuz nokta. kişinin ken- di ülkesinde, aynı statüdeöğretmen- lik vapma hakkı olup olmadığı. Ya- ni. kişi kendi ülkesinde ilkokulda <>)- nn" öğretmenliği >apabili\orsa Tur- kive'de de aynı görevi üstlenebili\or. lise öğretmeni ise Türkiye'de de lise öğretmeni oluyor." PolislerKitapFuarı'nda Çağdaş \aşanıı Destekleme DerneğTnin (ÇYDD) kültürel etkinlikleri kapsamında, dün Florya Polis Eğitim Merked'nden 45 çeyik kuvvet poUs memuru toplu halde TÜYAP tstanbul Kitap Fuan'nı gezdi Polisler, gezdikleri vavınevlerinden çeşitli idtaplar aJdüar. Çınar Yayınlan'ndan birer Idtap ve Rıfat Dgaz posteri armağan edilen polisterin, Cumhuriyet Kitap Kulübü'nde ilgUerini çeken kitap ise Çetin Yiğenoğhı'nun "Sakıııcah Kadın Polis"i oldu. Başta Çmar Ya>ıncvi olmak üzere fuarda standı oian bazı >ayınevleri polislerc indirimli satışlar yaptı. Bu arada kitap okumadıkian şeklindeki eleştirileri de yanıtla>an polisler "Bunlar doğru değil. Asİında çok kitap okuyoruz. Biz otobüste bile kitap okuyoruz" dediler. (Fotoğraf: SAADET USLU) Kamu-Sen'den Vekiller göreve' mitingî • Kamu-Sen Genel îaşkanı Resul Akay, Jaşbakan Mesut 'ılmaz'ın memurlara nflasyonun üzerinde am \ ereceğine söz ermesine karşın azünü yerine etirmemesini leştirerek "Başbakan alan söylüyor, istifa tsin" dedi. ANKARA (CumhuriyetBürosu) - Kamu-Sen'e üye memurlar. dün Sakarya Caddesi'ndett wkiBergö- reve" mitingi yaptı. Kamu-Sen Ge- nel Başkanı Resul Akay, Başbakan Mesut Yümaz'ın memurlara enflas- yonun üzennde zam v ereceğine söz vermesine karşın sözünü yerine ge- tirmemesini eleştirerek, "Başbakan yalan söylüyor, istifa etsin" dedı. Kamu-Sen'e üye yaklaşık 300 memur dün Sakarya Caddesi'nde mjting yaptı. Mitingdekonuşan Ka- mu-Sen Genel Başkanı Akay, ana- yasal ve sendikal haklan üzerinden hükümetin pazarlık yapamayacağı- nı kaydederek, "Hakknmızın iize- rine ipotek koyanlann hakkından gehneyi biliriz*' dedi. Akay'ın ko- nuşması "Zübükler yasayı engelle- yemez. Sadaka değil toplusözleşme. Memur sandıkta hesap soracak" sloganlan ıle kesıldı. .•Vkay, Başbakan Yıimaz'ı CHP Genel Başkanı Baykal'ın boyundu- ruğunda olmakla suçlayarak. Yıl- maz'ın memuru olmaktan utanç duyduklannı söyledi. .Akay, Başba- kan Yılmaz'ın "Başbakanlaryalan söylediklerinde istifa ederler" sözü- nü anımsatarak."Başbakan enflas- yonun üzerinde zam vereceğiz dedi- ği halde bunun altında artış yaptı. Bunun adı nedir? Yalan. O zaman neden istifa etmiyorsunuz" diye ko- nuştu. Akay. Başbakan'ın çetelerle konuşmaktan kendilenyle konuş- maya zaman ayıramadığını belirtti. Hakianm mutlaka alacaldannı kay- deden Akay. yüzde 60 zam istedik- lerini yineledi. Bu arada KESK'e bağlı Haber - Sen Ankara Şubesi, posta hizmetle- rindeki taşeronlaşma ve özelleştır- meyi protesto etmek amacıyla ey- lem yaptı. Ulus Telekom bınası önünde toplanan Haber - Sen üyesi birgrup, "Postada taşeronlaştuma- yaha>ır"yazılıpankartaçtılar Top- luluk. "Çeteler değil üretenler yö- netsin", "Toplusözleşme hakkunız, grev silahımız" sloganlannı attılar. TEGV'den çağdaş eğitînıe katkı ^LtLtKTE OKUL PROTOKOLÜ - Türkiye Eğitim Gönüllüleri \akfi ile hayırsever san Hürdoğan tarafından yaptırılacak iki ilköğretim okuluna Uişkin protokol, dün Is- nbul Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı. Yah' Çakır, hayırsever Ihsan Hürdoğan TEGN Başkaru Kemai Kafadar'a onur belgesi, 75. yü logoto rozet ve "Fotoğraflarla Nu- ktan Cumnuriyet" adını taşıvan kitap hediye etti. TEGV tarafından Sultançiftliği'nde porılacak 30 derslikli okul, 210 milyar liraya, thsan Hürdoğan'ın Tuzla Ay dınlı Mahal- ânde vapbracağı 15 derslikli okul ise 105 milyar iiraya mal olacalc (KADER TUĞLA) lstanbul Haber Servisi-Türkiye Eğıtım Gö- nüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından 8 yıllık te- mel eğitime katkıda bulunmak amacıyla açı- lan onlarca öğretim birimine kasım aymda beş yeni halka daha ekleniyor. TEGV, Kastamonu Araç, Kahramanmaraş, Mersın ve Ankara Seyranbağlan Öğrenim Bınmlen ile Van Fey- yaz Tokar Eğitim Parkı, bu ay içınde hizmete girecek. Resmı açılışı jîeçen günlerde yapılan TEGV Seyranbağlan Öğrenim Bırimi, 75 metrekare- likalanda 3 bılgısayar, 3 video ve 5 CD-I Pla- yer ile gençlere öğrenim ımkânlan sunacak. TEGV'mn yine geçen günlerde açılışı yapılan Kastamonu Araç Öğrenim Bınmi de 70 met- rekarehk bir alanda 8 teiev ızyon. 6 CD-I Pla- yer, 2 vıdeo ve bilgısayarla faahyetinı sürdü- recek. Bırime kayıtlı 223 öğrencı bulunuyor. TEGV Kahramanmaraş ve Mersın Öğre- nim Binmleri de 20 Kasım'da açılacak. Kah- ramanmaraş Öğrenim Bınmı 100 metrekare- lik alanda, 9 televizyon, 2 video. 7 CD-1 Pla- yer ve bir bilgisayarla faahyetinı sürdürüyor. Bırime kayıtlı 130 öğrenci bulunuyor. TEGV Mersın Öğrenim Birimı ıse 100 metrekarelik alanda, 8 televizyon, 5 CD-I Player, 3 video ve 2 bilgisayarla. günde 50-60 çocuğa ve aı- lelerin hizmet vermeyi amaçlıyor. TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı ise 29 Kasım'da açılacak. Yaklaşık 500 kişinin yararlanması planlanan parkta bilgisayar. tn- ternet, CD-1. elişi. müzik, resim odalan. video ve televizyon ile açik lise ve ünıversite olana- ğı, kütüphane. bilim laboratuvan. çok amaçlı salon. basketbol. tenis, futbol ve voleybol sa- halan bulunuyor. TEGV tarafından geliştirilen bu birimlerde, çağdaş eğitim anlayışı ve olanaklanyla 7'den 77'ye herkes ders çalışabiliyor. eğlenerek öğ- renebiliyorvebecerilerinigeliştirereküretime katkıda bulunma olanağı elde ediyor. TEGV Istanbul'da Fatih ve Çarşamba Eği- tim parklan halen faahyetlennı sürdürüyor. TEGV, Antalya. Samsun. Ankara Etımesgut ve Van'da da eğitim parklan açmaya hazırla- nıyor. TEGV'nin çalışmalanna destek vermek is- teyenler, vakfın Vakıfbank Mecıdıyeköy Şu- besi 2018818 numaralı hesabına bağışta bu- lunabilirler. TEGV ile ilgilı bilgı ıçin 0 216 492 32 32 numaralı telefonlardan MineGöknar ve Şule Abra'dan bılgı edınilebılır. Gürtuna başkanlığa seçildi tstanbul Haber Ser- visi- lstan- bul Büyük- şehır Bele- diye Mecli- sı. yaklaşık 4 ay sonra yapılacak olan yerel seçımlere kadar görev yapmak üzere lstan- bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na FP'li AliMü- fitGürtuna'yı seçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın görev- den düşürühnesınden sonra lstanbul Valiliği, tstanbul Büyükşehir Belediye Mec- lisı 1. Başkanvekili olması nedeniyle Alı Müfit Gürtu- na'yı başkan olarak görev- lendırmiştı. Danıştay'ın, hakkındaki hapıs cezasının kesinleşme- si üzerine görevden düşur- düğü Erdoğan'ın yerine se- çilecek yeni belediye baş- kanı için dün Istanbul Bü- yükşehir Belediye Mecli- si'nde seçim yapıldı. Bele- diye Meclisi, FP'nin adayı Gürtuna'y' Istanbul'un ye- ni belediye başkanı olarak seçti. Muhalefet partilerinin aralannda anlaşıp ortak a- day çıkarmamaları nede- niyle Gürtuna, seçimi çok rahat bir şekilde kazandı. 97 üye ile çoğunluğu sağ- layan FP grubunun adayı Gürtuna. seçimlerde 111 oy aldı. 54 üyeli ANAP grubu- nun adayı 58 oy alırken 21 üyeli CHP'nin adayı ise 23 oyla üçüncü sırada kaldı. Oy lamada 3 oy geçersiz sa- yılırken 1 oy da boş çıktı. DSP ile DYP'li üyelerin hangı adaylara oy verdiği belirlenemedi. Gürtuna. 1952 yılında Konya'da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1977'de TRT parlamento muhabirliği yaptı. 1994 se- çimlennde ANAP'tan ayrı- lıp RP'ye geçti ve Kar- tal'dan lstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçiidı. Gürtuna evli ve 3 çocukbabası. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Paris'te 10 Kasım... 10 Kasım'ı bu kez Paris'te yaşadık. Fransız Senatosu'nun Clemenceau Salo- nu'nda... Tıklım tıklım dolduran bir kalabalığın önünde.. Yaklaşık üçte ikisi Fransız olan bir dinleyici kit- lesi.. On kadar Fransız senatör.. Içerde yer kal- madığı için Senato binasının kapısında umutsuz- ca bekleyen iki yüz kadar insan.. Toplantıyı, Dr. Oemir Ongen'in yıllardır özveri ile yaşattığı Anadolu Kürtür Merkezi (Centre Cul- turel Anatolie) ile Senato'daki Fransız-Türk Dost- luk Grubu birlikte düzenlemişlerdi. Başlık "Re- gards Sur Atatürk" (Atatürk'e Bakışlar) idi. Önce yabancı uzmanlar, sonra da bizler konuş- tuk. ••• Amaç "üçüncü binyılın şafağında" Atatürk'ün nasıl göründüğünü tartışmaktı. Atatürk olayı yir- minci yüzyılın başında neydi? Yırmi birinci yüz- yılın eşiğinde ne anlam taşıyordu? Ve asıl ilginç olan da, bizlerin değil "onlar"ın Atatürk'ü bugün nasıl gördükleriydi? Alexandre Jevakhoff, Atatürk'ün bir "iletişim sanatçısı" oldugunu savundu. Günümüzde artık kitle iletişiminin önemini bilmeyen devlet adamı yoktu. Ama Atatürk bunu daha yüzyılın başında anlamıştı. Ve "olağanüstü" bir başanyfa değer- lendirmişti. Bu konudaki bir araştırması kitap haline gel- miş olan Jevakhoff şöyle dedi: "- Atatürkbirbüyükiletişim ustasıydı. Bunu sa- nat haline getirdiğini, yaşamının veyapıtınm her aşamasında öyle büyük bir istenç ve etkililikle gösteriyordu ki, bir soru kaçınılmaz olmuştur; Nasıl başardı?" Soruya verdiği yanıtın ise üç temel öğesi var- dı: gerçekçiliği, etrafınatopladığı insanlann nite- liği ve psikolojisi.. Ve ekledi: "- Görüntü gücü ve çekiciliği ile, eğer bugün yaşamış olsaydı, TV'yi nasıl olağanüstü bir us- talıkla kullanabileceğini tahmin etmek hiç de zor değil!" Çok sayıdaki ilginç konuşmalardan birisi de, Jean-Louis Bacque-Grammont'a aitti. BirOs* manlı ve Türkiye uzmanı olan konuşmacı, özel- likle bir noktaya dikkati çekti. Atatürk'le tanışmış ya da "Kemalist Türkiye'ye gitmiş olan bütün Batılı gazeteci ve bilim adam- ları etki altında kalmışlardı. Ülkelerine döndükten sonra yazdıklan yazılann hepsi de övgü doluy- du. Ama daha önemlisi, bu insanlann tümünün de "özgürlük ve demokrasi" yanlısı kişiler oluşuydu.. Onlann yazılarında, Atatürk'ün hümanist" (in- sancıl) ve "uygarlıkçı" yanı hep asker kişiliğinin önündeydi. Hepsinin, okurlanna bir de ortak tav- siyesi oluyordu: "Kemalist Türkiye'yi tanımak gerekir!" Sayın Bacque-Grammont, konuşmasının so- nunda, Atatürkien, çok etkitenmiş oTaOgTTŞau tümceleri yineledi: "Ulus kendine güvenini kazanmadıkça ve ge- lişmesini kendi başına yönlendirecek hiç kimse- ye gereksinmesi olmadan sürdürebileceğine inanmadıkça, benim eserim tamamlanmış ol- mayacaktır." Bacque-Grammont'a bir izleyici sordu: - Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene!" sözü ırkçı biryaklaşımı mı yansıtıyor? Yanıt kısa ve netti: - Atatürk'ün, etnikyanı bulunmayan, yurttaş- lık bağına dayanan bir Tûrklük anlayışı vardı.. Böyle bir anlayışın, Fransa'nın Fransızlık anlayı- şından bir farkı yoktur.. Ve izleyicilere, Kemalist Türkiye'de ırkçılığı ya- saklayan bir yasanın bile çıkarılmışolduğuanım- satıldı. • • • ilk toplantıyı yöneten Georges Daniel, konuş- masının sonunda bir anısını anlattı. 1953 yılında Türkiye'deydL ölümünden 15 yıl sonraAtatürk'ün bedeni Ânıtkabir'e naklediliyor- du. Ve on binlerce kişi ağlıyordu. Sanki O dün ölmüş gibi.. Niçin? Sayın Daniel, kendi sorduğu bu sorunun yanı- tını verirken duygulandı: - Çünkü O insanın, bütün yaşamım, sadece kendilerinin özgühüğüne vemutluluğunaadamış oldugunu biliyohardı.. İSKENDERUN 2. ASIİYE HUKUK HÂKtMLİĞl'NDEN EsasNo 1998/94 Davalı: Yusuf Onlû, adresı meçhul. Davacı Fatoş Begüm Cnlû ve- kılı arafindaa davaiı Yusuf Ün!û aleyhıne açılan bojanma davasmiD ya- pılan açık dunışması nedeniyle, Davalı adına yapılan tebiıgann adresı- nra tespit edılemedığinden bıla lade edıldjfı ve vapılan adres tahkıkann- da da adresının tespit edılemedığinden dava dılekçesının adına ılanen teblığıne karar venlmıştır Duruşma gûnü olan 3 12 1998 günü saat 09.05'te dunışmaya gelmenız veya sıa temsılen bır vetal göndermenız. gelmediğiniz veya bır vekille tetnsıl etunnedıgınız takdırde davanın gı- yabınizda kalacağı ve karar verileceğı daveBye yenne kaım okoak ûze- re ılan olunur. 21.10 1998 Basın. 52932 umhurîyet jandası umhuriye! i bir inançla kutiuy e Cumhuriyef'in 75 yıl kapağıyla CumhuHyet •^ kitap kulûbü Çağ Pazartama A.Ş. Turkocajı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog