Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

3 KASIM 1998 CUMA •••• CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Y 18 Eskışehır PB 10 Sıırt 'onguldak Y 18 Antalya Y 23 Kars PB 12 Marmara Ege Akde- nız Iç Anadolu nun guney ve batısı ıle Ba- tı Karadenız bolgelen Oslo ms NimMMi** K 0 Berlın yağmurlu yer yer sa- Helsınkı K 3 Budapeşte PB 4 ğanak yağışlı dığer Stockholm K 2 Madrıd Y 20 S u S ^ Lond; a Y 12 V.yana PB 7 vasıcakliğideğışme- Amsterdam Y 9 Belgrad Y 8 yecek Ruzgâr guney Bruksel Y 10 Sofya -' " ve batı yonlerden orta Parıs kuvvette yer yer kuv- BönrT vetlı olarak esecek Y 12 Roma Y 14 Y 20 Munıh Y 11 Zurıh Y 9 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre K PB PB Y Y Y PB PB -/ 14 5 10 14 10 15 25 PB 27 " ^ • Moskova & Taşkent •Tahran Karnret >Açk Parça'ı bulutlu Sıslı Bulutlu t Çok bulutlu Yağmurlu jAAAJJ Kart Sulukar > Gök gunjttulu GUNCELci>EYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Yiğrt'ın açıklamalannı kabul edecek olsalan en ızından suçlayan değıl, suçlananlar arasında yer ılacaklar Turkbank'ın satışında donen dumenlerı kendıle- ını aklayacak kıvamda anlatıyorlar Fakat bu anlatımlar kımı yenı soruları, hatta açık- amaları tersyuz edecek kımı gerçeklerı akla getın- 'or Orneğın, Cumhurbaşkanı Demırel'ın kayınçosu Kli Şener m ış ortağı Kâmuran Çortuk, Arena'da- ,ı hesaplaşmadan once yayımladığı basın açıkla- nasında, Korkmaz Yığıt'ın 'Sankı bu ılışkılerden tolayı Genç TV'yı bıze bedelsız olarak verdığını ıfa- ie etmektedır Bu ıddıa kesınlıkle gerçek dışıdır" dı- 'or Çortuk'un Genç TV'yı "bır bedel karşıiığı" aldığı ioğru Ammavelakın "hangı bedel karşıiığı aldığı" sor- julanıyor Turk Tıcaret Bankası ıhalesının hemen her satı- ındaadı hem deçarpıcı ıfadelerle geçen Demırel'ın »ayınçosu Alı Şener'ın ış ortağı Kâmuran Çortuk bu ılaydakı yennı duz bır çızgıde gosterme çabasını Vena'da yıneledığı sırada araya bır ses gırdı Korkmaz Yiğıt'ın kardeşı Gurbuz Yığıt ın sesı1 Guldurguldur ustelık yuksek perdeden konuşan Portuk'e ufak ama mınıcık bıranımsatmada bulun- iu Anımsatma, Korkmaz Yiğıt'ın Turkbank'ı almaya jınştığı, ancak ıhalede fıyatın gıderek yukseldığı bır amana rastlıyor Merkez Bankası tavan fıyatının 412 mılyon dola- a, kımı ışadamlannın bundan cesaret alarak 500 •nılyon dolara tırmandığı sıralar Korkmaz Yiğrt Çortuk'un -Yılmaz ın da sonradan loğruladığı gıbı- Başbakan la dostluğundan yarar- anarak rakamı aşağıya çekmeyı umut edıyor Lokantada pazarlığa oturuyortar ve Yiğrt Genç fV'yı Çortuk'e "devretmeyı" kabul edıyor Ancak 3urbuz Yiğıt'ın araya gırmesıyle bır gerçek ortaya ;ıkıyor Genç TV, Korkmaz Ylğıt'e 85 mılyon dolara mal Dİmuş Ama, Çortuk'e 28 575 000 dolara satıyor Daha neler Bu denlı (56 mılyon dolarcık kadar) buyuk mad- jı ozverının nedenı Arena'da açıklanmıyor Garıp- senen bu olayın aynntılannı Çortuk açıklamadığı gı- 3i açıklama yapmaya da yanaşmıyor Gurbuz Yiğrt mantığı ve konuşması duzgun bır nsan Bır başka gerçeğı daha gun ışığına çıkarıyor Me- 3er Korkmaz Yığıt, Çortuk'e Genç TV'yı satarken sahıbı olduğu Bank Ekspres'ten 25JJnıiyrjn TfofSr <redı sağlayıvermış Denız Baykal bu duyariı noktayı yakalamış, "Çor- v uk, Yiğıt'ın açtığı kredı ıle Yiğıt'ın JV'sını aldı" dı- /or Çortuk, banka alım olayında başrol kesenlerın Dnunde Kanal D Haber Muduru Tuncay Ozkan'ın dun Radıkal'de yayımlanan yazısı, Demırel'ın kayın- ;osu Alı Şener'ın ış ortağı Çortuk'le ılgılı ılgınç sa- tırlar ıçenyor CHP lıden ıle yaptığı konuşmayı aktanrken Ozkan, 'Baykal'a gore Bayındır Holdıng ıle Başbakan Yıl- maz arasında doğrudan ılışkı soz konusu" dıyor Bır paragraf sonra şunlan yazıyor "Oysa huku- net kara para soruşturmaları kapsamında bıryan- lan Başbakan ıle dostlukları olduğu belırtılen (Çor- tuk patronajındakı) Bayındır Holdıng ıle Park Hol- dıng'ı 15 gun once soruşturma kapsamına almış" Arena da pek çok olay yaşandı Ne kı bır Başbakan'ın bır TV programma çıkarak zaten çeşıtlı kuşku ve kaygı bulutlarıyla gundemden mmeyen bır olaya aynntılar vererek gırmesı Hele bır ıhaleye şu ya da bu nedenle doğrudan kanştığı- nı aynntılanyla açıklaması Doğrusu sağduyu, hatta sıyaset adına tam bır gaflet' Yuce Dıvan ıse kıme nıyet kıme kısmet' Şaıbe Ha- nım'ı Yuce Dıvan'da hesap verecek dıye beklerken bu kapı Yılmaz'a açılıyor Ufukta -Ecevrt'ten de kabul gordukten sonra- bır "Çankaya Hukumetı" gorunuyor Başbakan mı? Omeğın bağımsız Adalet Bakanı f-iasan Denizkurdu... Evet, nıçın olmasın'? Kürsat Yılmaz'ın duruşması Mahkeme iade iavasım durdurdu VARNA (AA) - Eskı Ku?a- asi Beledı>e Başkanı Lutfü uyolcu'nun oldurulmesın- en dolavı tutuklu bulundu- u Burdur Cezaev ı nden fı- ıx ettıkten sonra Bulgans- ın ın Varna kentınde Turk s Bulgarpolısının ortaklaşa uzenledığı bır operasyonla e geçınlen Yakup Kurşat ılmaz'ın Turkıye'ye ıade- vle ılgılı dava "prosedur »nlışhğT gerekçe gostenle- k durduruldu Kurşat Yılmaz ve bırlıkte ıçtığı arkadaşı Ali O>- lak'ın Turkıye ye ladeedıl- esıyle ılgılı da\anın ılk du- ru$masi dun Varna Bolge Mahkemesı tarafından, gu- venlık gerekçesıyle Varna Cezaevı nde yapıldı Yıl- maz ın avukatı Reni Tsano- va.duruşmadan once mahke- me başkanı Pa\lina Dimhro- va'>a bır dılekçe \ ererek Tur- kıve'den gelen iade talebının "uluslararası prosedüre uy- gun oimadıgmı"one surdu v e da\ anın durdurulmasını ıste- dı Varna Bolge Mahkemesı yaptığı kısa toplantı sonun- da, av ukat Renı Tsanova'nın ıtırazını haklı buldu ve iade davasmın durdurulmasına kararverdı )GM'den Aşık'a dava hazırlığı 1stanbul Haber Servisı - L lkucu Alaattin Çakıcı ıle yaptı- telefonla goruşmelennın ortaya çıkmasınm ardından, Dev- t Bakanlığı \e mılletvekıllığınden ıstıfa eden Eyüp Aşık ıkkında tstanbul DGM'nın en az 6 ay en çok 2 yıla kadar ıpıs cezaM ıstemıyle dava açma hazırlığı ıçınde olduğu bıl- nldı Aşık hakkında Istanbul DGM Cumhunyet Başsav- lığı nca başlatılan soruşturma tamamlandı Aşık hakkında ılacak da\a ıddıanamesının hazırlanması çalışmalannın, ruşturmayı yuruten Cumhunyet Savcısı AykutCengizEıı- n tarafından surdurulduğu behrtıldı tddıanamenın hazır- iması tamamlandığı takdırde da\a 16 Kasım 1998 Pazar- >ı gunu açılabılecek Çankaya beklemede• Baştarafı 1. Sayfada met modeli içinde >er almavacağı" bıçımınde yorum-landı D\ P kurmaylan ıse ılk aşamada, Cumhurbaşkanı nı da rahatlatacak şekılde sıyası partılenn 3 kışının başbakanlığında "millı muta- bakat" hukumetı formulunde uzJaşması onensını getırdı DYP'lıler "Eğerbugerçekleşmezse,Cum- hurbaşkanı. Çanka>a hukumetiru devTeve sokar, biz bu konuda herhangi bir engel çıkarmajyiz. Bu hukumet sonrası gelecek her türlu modele uzlaş- mayla vanaşınz" gorûşunu dıle getırdıler DY P Grup Başkanvekılı Saffet Ankan Beduk, demokratık teamullere uygun olarak Cumhurbaş- kanı nın ılk olarak sıra>la sı>ası partı Iıderlenne hukumetı kurma gorevı verebıleceğı gıbı 3 bir ıs- mı de gore\ lendırebıleceğme ışaret ettı Ancak 45 gun ıçınde hukumet kurulamamasi durumunda, Demırel'ın seçım hukumetı atayacağını belırten Beduk "Bence buna gerek kalmadan. sı>ası par- dier uzlaşarak bir mılli mutabakat hukumetı ku- rabıiırier. Bu çetelerie mucadeledc kararü kışıler- den oluşan bır hukumet olur ve seçime bu hukü- metie gıdüebilir. Her ne formul olursa olsun, biz probiem çıkaran parti ouna\acağu" dedı Beduk seçımlerın 18 Nısanda \apılmasını ıstedıklennı belırtırken "Ancak butun partiler daha onceki bir tarihte uzlaşırsa. biz de destek \eririz" dıye konuş- tu FP Genel Başkan Vardımcısı Abdulkadir Aksu ıse seçımın mumkun olan en erken tanhte yapıl- masını ıstedıklennı belırtırken Çankaya hukume- tme gerek kalmadan, Meclıs'ten yenı bır hulcumet formülu çıkabıleceğını ılen surdu Aksu demokratık teamullere uygun olarak Cumhurbaşkanı'nın hukumetı kurmak ıçın ılk go- revı genel başkanlan Recai Kutan'a vermesı ge- rektığını ıfade ederek "Gorev verildiğuıdeçahşnıa- lara başla\acagız. Şu ana kadar şu partiyle huku- met kuranz, bununla kuranayız di\e bir omargj- mız obnadı" dedı CHP Grup Başkanvekılı Önder Sa> ıse Mec- lıs'tedüzenledığı basm toplantısında. "Düşûkpro- fiDi hükümet modeiinde ısrarh olacak mısınız" so- rusu uzenne U AN\P ıle imzaJanan protokolde böjlebir maddev-ardı \ncak bu aşamada proto- kolün onemuun kalıp kalmadığı tarnşmalı nokta- da. Şimdilik onemlı olan bu hükumetin bu görevi jiırüteme>ecekolmasıdır"karşılığmı verdı Daha sonrakı sureçte bır çozum bulunabılecegını ıfade eden Sav "Kimsenjn kuşkusu olmasın, Turkive hukumetsiz kalmaz" dıye konuştu Kulıslerde 55 hukumet sonrası ağırhklı olarak uzennde durulan hukumet modellen şoyle Mifli mutabakat hükumetiv le seçim: Parlamen- todakı sıvası partiler genel başkanlann ıçınde y- er almavacağı 3 kışının başkanlığında bır mıllı mutabakat hukumetı kurulması konusunda anla- şır Bu durumda, tarafsız ve devlet deneyımıyle ta- nınan bır mılletvekıh başbakanlığa getınlır Mıllı mutabakat hukumetı ıle daha once Meclıs'te alı- nan karar gereğınce 18 Nısan'da seçime gıdılır Çanka>a hükümeti: Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel, anayasada ongorulduğu uzere, parlamen- todakı en büyuk sıyası partı olan FP'den başlamak uzere sıyası partı Iıderlenne hukumetı kurma go- revı venr Ancak CHP, FP- DYP ıle hukumet formulune sıcak bakmadığı ve ANASOL- D'ye gırmeye de yanaşmadığından yenı bır hukumet kurulamaz Bu sureçte Cumhurbaşkanı Demırel anayasanın 114 ve 116 maddesını ışleterek bır geçıcı seçım hukumetı kurar Kulıslerde. TBMM'de zaten bır seçım karan bulunduğu v e seçım karan alma konusunda ana- yasada cumhurbaşkanına venlen yetkınm "belir- siz" olduğuna dıkkat çekılıyor Demırel 3. kişiyi gorevlendirir: Cumhurbaşkanı Demırel'ın, Mechs ıçınden ya da dışından uder- ler dışında bır kışıye hukumetı kurma gorev ı ve- rebıleceğı belırtılıyor Demırel'ın kurulacak Ba- kanlarKurululıstesıruonaylaması durumunda bu hukumetın guvenoyu alamasa bıle, yenı hukumet kurulana kadar eskısı ışbaşında kalacağı ıçın se- çime bu hukumetle gıdılebıleceğı ıfade edılıyor Ecevıt, Kırcalfde halka seslenırken de şunla- n söyledı "Türkiye'de yeni bir siyasal bunalım donemi başlamış gorunuyor. Hukumette kalıp kalmav^cagımız, yeniden guvenovu alıp alama- yacağıinız belli değiL Fakat Turk-Bulgar dostlu- ğu hukumetlerie kaim değildir. Hukumette kaJ- sak da ghsek de Turk-Bulgar dostluğunu sur- durmek içın çalışacağız, ama uışallah bir sure da- ha kalır dığer sorunJara da el atarız." Melih Gökçek'e çete sorgusu • Baştarafı 1. Sayfada mek uzere teşekkul oluşturduğunu belırleyerek Turk Ceza Yasası'nın "çete" suçlannı duzenleven 313 ıle ıhaleye fesat kanştırmak suçu- nu duzenleyen 336 maddesı uya- nnca soruşturma başlattı ve Anka- ra Emnıyetı'ne Gokçek'ın gozaltı- na alınması talımatı verdı Talımat uzenne harekete geçen emnıyet gorevlılen Gokçek'ı, Çankaya'da- kı evınde gozaltına aldılar Gokçek gozaltına alınırken FP Grup Başkanvekılı Salih Kapusuz. -avittonurıde bekleyen gazetecıleee - yaptığı açıklamada gozalttna al- ma ışlemının son gunlerde meyda- na gelen gelışmeler ve ışadamı Korkmaz Yiğit'ın açıklamalan uzenne gundemı dağıtmak ama- cıyla gerçekleştınldığını ılen sur- du Içışlen Bakanı Kutiu Aictaş'ı ortulu bır bıçımde tehdıt eden Ka- pusuz, "Sa>ın Bakan, sakın ha bir > r anlışlık vapmavasın. Çıinku bu ola>da ke\filik gormektev iz. Saknı Melih Gokçek'i gorevden alma yanhşuğma duşmeyesiniz. Bu An- kara'da çok sıkınülı gunler doğu- rur" dedı "Curum işlemek için teşekkul oluşturmak ve ihalelere fesat kanş- tırmak" suçlaması ıle gozaltına alınan Gokçek'ın yanı sıra Mura- dıye Vakfı ıle baglantı ıçınde ol- duklan Sanayı ve Tıcaret Bakanlı- ğı ve Içışlen Bakanlığı raporlany- la belgelenen Kevser Proje tnşaat Taahhut Sanayı Ltd'nın kurucula- nndan Mahmut Salman, Muradı- ye Vakfı Mutevellı Heyetı Başka- nı RızaÇoUuoğlu'nunoğlu ve vak- fın kurucu muduru Saim Çöllüoğ- lu, Abıde Proje Muhendıslık Sana- yı ve Tıcaret Ltd'nın kurucusu Mu- sa Mallı ıle Yasemm Seviniş (Has- tnMr X jfl a *"f "* Sqimqn ve 2eytin. Demirci adlı vakıf yonetıcılen go- zaltına alındılar Soruşturmanın kı- lıt ısımlennden bın olduğu kayde- dılen Saım Çolluoğlu'nun Tayfur Proje \ e Muraş AŞ'de yetkıh oldu- ğu, Feza Teknık ısımlı şırkete de 7 Nısan 1995'te yonetım kurulu ka- ranyla mudur olarak atandığı bıl- dınldı Gokçek, sağlık kontrolu ıçın go- turulduğu adlıyeden aynlışında ga- zetecılere, -Korkmaz Yiğk'i haya- tımda gormedim. tanımadım. Kâ- muran Çortuk ile tanışmıvorum, Savuı Mesut Yılmaz ıle aşağı yuka- n 4 senedir goruşmuv orum. Nede- mek istediğimi anladıgınızı saruyo- nım. Gozlenme bakm nedemek is- tediğimi anlarsmız dıye bır soz var. Millefım de anlar, 65 milyon anlar, vurtdışındaki üısanlar da anlar r dedı TEM Şubesı ekıplen, soruştur- ma kapsamında dun akşam saatle- nnde Gokçek'ın Platın Sokak'ta bulunan konutu ve çalışma burosu ıle Muradıye Vakfı'nda da arama yaptılar Ekıpler, arama sonucunda Gokçek'e aıt ıkı tabanca ıle bır tu- fek buldular Soz konusu sılahlann ruhsatlı olması dolayısıy la sılahlar tutariîğaaUndı,.aocak zaptolun-, rnadı Gokçek'ın konutve çalışma burosunda herhangi bır suç unsu- runa rastlanmadı Vakıf bunyesınde yer aldığı ve paravan olduğu ıddıa edılen Murat AŞ Kevser Proje, Furkan Planla- ma, Tayfur Proje Planlama, Abıde Proje, Feza Teknık ve Çakıroğulla- n şırketlennde de aramalar yapıl- dı Aramalar sonucu vakfa ve şır- ketlere aıt çok sayıda dokuman ve bılgısayar dısketlenne el konuldu Muradıye Vakfı'ndakı aramalara soruşturmayı yuruten savcı Nuh Mete Yuksel de katıldı Ankara Çevre Koruma Daıre Başkanlığı'nın 90 ıhalesının kuşku taşıdrğı belırtılırken bunJardan 70'ınde şırketlere aıt mektuplann tamamının benzer "eDer"Ie yazıl- dığı knmınal ınceleme sonucunda ortaya çıktı thaleyı kazanan şır- ketlenn gelırlennın buyuk bolu- münu, beledıyey le yapılan ışlerden kazanıldığı behrlendı Ihalelen alan Muraş AŞ, Kev ser Proje, Fur- kan Planlama. Tayfur Proje Planla- ma, Abıde Proje, Feza Teknık ve ÇakıroğuUan şırketlennın Mura- dıye Kultur Vakfı'yla aynı bınada bulunduğu belırlendı Soz konusu . şırketlenn ortak ve yetkılılennm çoğunluğunun da aynı olduğu or- taya çıktı Şırketlenn kıracısı ol- duklan Muradıye Kultur Vakfi'nın kârlan uzennde yuksek meblağda bağışta bulunduklan yolundakı tespıtler de soruşturma konulan arasında yer aldı Şırketlerden 21 'ının paravan olarak kurulduğu. ıhalelere karılım sayısını arttırmak- tan başka ışlevlen bulunmadığı be- lırlendı Yuksel'ınsoruşturmasma gore şenatçı Muradıye Vakfı ve bağlantılı şırketlere aktanlan kay- nağın tutan 10 tnlyon lıraya ulaşı- yor Soruşturma, aralannda bele- dıye yonetıcılennın de bulunduğu 35 kışıyı kapsıyor Korkmaz Yiğit'in sorgusu sürüyor tstanbul Haber Servisi - Turkbank ıhalesıyle ıl- gılı yaptığı açıkiamalarla hukumetı sarsan ışadamı Korkmaz Yiğit'ın sorgusu suruyor Yığıt dun bır kez daha Hasekı Hastanesf ne goturulerek sağlık kontrolunden geçtı Yiğıt'ın bugun Istanbul DGM Cumhunyet Başsavcılığı'na çıkanlması beklenı- >or "V ığıt'ın ağabeyı Y ılmaz Y^it ıle Bank Eksp- res Yonetım Kurulu uyesı Ahan Avanoğlu dun çı- kanldıklan Sanyer Cumhunyet Savcılığı nın ıste- mı uzenne tutuklanmışlardı İstanbul Organıze Suçlar ve Sılah Muhımmat Kaçakçılık Şube Mu- durluğu ekıplennce pazartesı gecesı gozaltına alı- nan Yığıt m sorgusu devam edıyor Yığıt, gozaltı- na alınan kışılenn her 24 saatte bır prosedur gere- ğı sağlık kontrolunden geçınlmelen gerektığı ıçın dun >ıne Hasekı Hastanesı'ne goturuldü Muayeneden sonra şubeye gen getmlen Yığıt, gazetecılenn "Yıünaz'ın açıklamalanna yonımu- nuznedir"sorusunayanıtvermedı Yiğıt'ın bugun tstanbul DGM Cumhunyet Başsavcılığı'na çıkanl- ması bekJemyor Yiğıt'ın. Bank Ekspres ıle ılgılı olarak Sanyer Cumhunvet Savcılığı nda da ıfade- sıne başvurulacağı one suruldu Bayındır Holdıng Yonetım Kurulu Başkanı Kâmuran Çortuk, Kanal D de yayımlanan Arena programında Gurbuz Yi- ğıt'ın "Genç TV 'yi 85 mihon dolara akfaklan" be- yanmm tamamen gerçek dışı olduğunu öne surdu. Çortuk dun yaptığı yazılı açıklamada, Genç TV'nın, Yığıt tarafından 14 Temmuz 1998 tanhın- de Raks Grubu üe yapılan protokol gereğı 41 mıl- yon 200 bın dolara devTalındığını kaydederek "Sö- zü edilen protokolde ver alan tutar, şekil ve şartlar avuen geçerli olmak uzere Savın Korkmaz Vığit ile ararruzdayapılan protokolileyine41 mUyon200buı dolardeğerle bu defa tarafimca devTalınmışür" de- dı Çortuk, Raks-Korkmaz Yığıt protokolu hukum- len uyannca Korkmaz Yiğıt'ın Raks'a odemesı ge- reken peşın tutar olan 20 mılyon 600 bın dolann, Korkmaz Yiğıt'ın talebı uzenne kendısıne 8 mıl- yon 575 bın 434 dolar fazlasıyla 28 mılyon 575 bın 434 dolar olarak odendığını behrterek kalan 12 *Vergi borcuyok 9 Ekonomi Servisi - Alaattin Çakıcı ıle telefon konuşmalannm ortaya çıkmasmın ardından gozaltına alınan Korkmaz Yi- ğit'ın Istanbul Defterdarlığı 'na kayıtlı ver- gı borcunun bulunmadığı oğrenıldı Turkbank ıhalesıne kanlmak ıçın Emlak Bankası ve Vakıfbank'tan temmat mek- tuplan almak ıçın sıyasılen devreye sokan Yiğıt'm çeşıtlı bankalardan tnlyonlarava- ran tutariarda kredı çektığı bıldınîdı Yi- ğıt'ın bankalara yuklü mıktariarda borcu olmasına karşın, vergı borcunun bulunma- ması dıkkat çektı Sahıbı olduğu Bank Ek^>res'ı toplam 300 mılyon dolar dolan- dırmaktan, hakkında Bankalar Yemınlı Murakıplan tarafından savcüığa suç du- yurusu yapılan Korkmaz Yığıt, suçlama sabıt gorüldüğünde 10 5 ytl ağır ceza ıste- mıyie yargılanabılecek mılyon 624 bın 566 dolann da 2 taksıtte protokol- de ongorulen vadelerde odeneceğını bıldırdı Çörtûk'e DGM'den davetiye Yığıt tarafından doldurulan vıdeo kasetınde adı geçen Çortuk, ıfadesıne başvurulmak uzere Istan- bul DGM ye dav et edıldı Turkbank ıhalesı soruş- turması kapsamında gozlem altına alınan Korkmaz Yığıt ın açıklamalannın bulunduğu vıdeo kaset. DGM tarafından ıncelemeye alındı Çortuk'un bu- gun DGM ye gelerek Turkbank ıhalesıy le ılgılı ıfa- de vermesı bekJemyor MUSİAD Genel Başkanı ErolYararıse yaptığı yazılı açıklamada kamuhıs- selen ve ozelleştırme ıhalelenndekı şaıbelı son uy- gulamaların sıyası ahlak açısından hukumetın de- vam etmesıne ımkân bırakmadığım soyledı Kuşkulu hisse saüşı Yiğıt'ın kendısı tarafından doldurulan kasetın yayımlandığı 10 Kasım gunu, ılışkı ıçınde bulun- duğu ışadamlan Hatit Cıngülıoglu ve \ti Balka- ner'ın ellennde bulunan hısselenn buyuk bır bolu- munu sattıklan ortaya çıktı Balkaner'ın 10 Kasım gunu, 82 mılyon 82 bın lot. Cıngıllıoğlu'nun 57 mılyon 991 bın lot hıssevı sattıklan belırtılırken bu kadar buyuk mıktarda ışlemın tek kışı tarafından daha önce yapılmadığı vurgulandı Soz konusu bıl- gı Başbakan Mesut Yılmaz'a daaktanldı DYP Ge- nel Başkanı Tansu ÇiDer'e >akınlıklan ıle bılınen ışadamlan Balkaner ve Cuıgıllıoğlu'nun, kasetın yayımlandığı gun hısse satışı yapmalan, Yiğıt'ın bu gınşımınden haberdar olduklan kuşkusunu yarat- Çörtük'e 'Genç TV komisyonu'AİVKARA (Cumhuriyet Burosu) - Cumhur- başkanı Suleyman Demirel'ın yurtdışı ış gezı- lennde sureklı yanında yer alan ve pek çok sı- yasetçıyle ılışkısı bılınen Bayındır Holdıng'ın sahıbı Kâmuran Çortuk, Genç TV'vı Kork- maz Yîgjt ten ^atın aldığı donemde Yığıt e aıt olan Bank Ekspres'ten kredı kullandığmı kabul ettı Bu durum Turkbank ıhalesıne gırmeme- sı karşılığında Çortuk'e Yığıt tarafından ko- mısyon olarak Genç TV'nın venldığı ıddıala- nnı destekler nıtelıkte bulundu Enerjı ıhalelennden Petrol Ofisı Anonım Şu"- ketı'ne kadar uzanan devlet ıhalelennden pay alan Çortuk'un, onceki akşam televızyonda yaptığı açıklamalarda sıyasılerle olan ılışkısı de su yuzune çıktı Çortuk'un, Tûrkbank'taor- taklık teklıfını reddettığı Yığıt'ın Alaattin Ça- laa'yla ılgılı bağlantısının ış dunyasında ıhale- den önce de bıluıdığını açıklaması dıkkat çek- tı Çortuk, Yığıt'ın 85 mılyondolara aldığı Genç TV ıçın 28 5 mılyon dolar odeme yaptığmı bıl- dırdı Ancak. Yığıt'ın kardeşı Gûrbûz Yiğit'ın sorulan uzenne Çortuk, Genç TV'yı aldığı do- nemde yıne Yığıt'e aıt olan Bank Ekspres'ten kredı aldığını kabul ettı Gurbuz Yığıt, Çortuk'un 29 mılyon dolar odeme yaptığına ılışkın bulunduğunu soyledı- ğı ıkı adet makbuzu gostermesını ıstedı Gur- buz Yığıt'ın, "85 milyon dolara ahnmış kana- lın 29 milyon dolara satılmasındaki manügı ga- liba arkadaşlarumn da bir şekilde ıfade etmesi lazun diveduşünuwrum" sozlen de dıkkat çek- tı Çortuk, Yığıt'ın Kanal 6 televızyonunu al- dıktan sonra pek çok kışı hakkında bılgı sahıbı olduğuna ılışkın açıklamasıyla gundeme gelen Erol Aksoy hakkındakı dosyayı kendısının ver- medığını savundu Aksoy, Turkbank ıhalesın- de kapalı teklıflere kalan Garipoğlu'ndan son- rakı ıkıncı katılımcıydı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Çete Fesat Kanştırma Bu sozcuklenn Gokçek'le ortuşup ortuşmedığı yorumunu okura bırakalım Gokçek'ın Ankara ken- tıne karşı ışledığı suçlar yargıdan ote, halkın vıc- danında hukum gıyecek Bunu da bır kenara bıra- kalım Gokçek'ın ıcraatıyla ılgılı dosyalardan bır demet aktaralım Ankara'da sanayı tıpı sayaçların değıştırılmesı soz konusudur Muhammen bedel 3 mılyon 45 bın dolardır Ihale 3 mılyon 924 bın dolara sonuç- lanır Konuyla ılgılı kesımlerın hemen algılayacağı gıbı, bır ıhale muhammen bedelın uzennde sonuç- lanamaz Sonuçlanırsa ıptal edılmesı gerekır1 Ankara'nın kent ıçı ulaşımı metroyla bır olçude rahatladı gıbı ama, kımı semtlerın beledıye otobu- su gereksınımı zaman zaman kent sayfalanna yan- sır Gokçek, Anadolu'nun otekı kentlerındekı FP'lı beledıyelere aylığı 1 mılyon lıra gıbı sembolık bır fi- yatla otobus kıralıyor Bunun son orneğı, Burdur'un Bucak ılçesı Beledıyenın ulaşım aracı gereksını- mı de Muradıye Vakfı'na yakın olduğu ıddıa edılen firmalardan kıralanarak karşılanıyor, gunluğu 5 mıl- yon lıraya Aylığı 1 mılyona kıraya ver, gunde 5 mıl- yon lıra kıra ode Bu çelışkı bır yana, yasaya gore beledıyelersatabılır satın alabılırama kıralayamaz1 Anlaşılan Gokçek, kendı hukukunu kendısı oluş- turmuş Anakent Beledıyesı gunde 40 bın kışıye yemek dağıtıyor Gecekondu semtlennde yoksul yurttaş- lar bundan yararlanıyor Konuya ılışkın raporlar- dan bınnın ozetını aktaralım 26 ay ıçın 100 mıl- yar lıralık erzak alınıyor Yemekhane beledıyeden, dağıtım beledıyeden, erzak beledıyeden Feza Muhendıslık'e bu yemeğın pışınlmesı ıhalesı verı- lıyor 236 mılyar lıra para odenıyor Ankara Mıllet- vekılı Yılmaz Ateş, bunu sorun edıp başkenttekı yemek fabnkalarına soruyor "Butun malzeme beledıyeden, bunun pışınlme- sı ıçın ne kadar para ıstersıntz?" Yanıt "15 mılyara pışınnz " 236 mılyara 15 mılyar 1 Kızılay'la Meclıs arası, bır kılometre ya var ya yok Gokçek, 1996'da bu aradakı kaldırım ve orta kaldınm duzenlemestnı 222 mılyar lıraya ıhale et- tı Kaldırma, affedersınız kaldırım-orta kaldınm ça- lışmalan hâlâ devam edıyor ödenen para 1 tnlyo- nu buldu ^ BunJar Gokçek'le ılgılı dosyalardan seçtıklerı- mız Gokçek'ın suçlu olup olmadığını ortaya koy- mak bızım ışımız değıl Yargılama sonuçlanana dek herkesın masum olduğu ılkesıne saygı duyduğu- muzu da yıneleyelım "Çefe kurarak ıhaleye fesat kanştırma" olayınm ıse pek çok boyutu var FP Grup Başkanvekılı Salih Kapusuz'un, "Gok- çek'ı gorevden alırsanız fena olur, sakın haaa " yol- lu açıklaması, bu partının hukuka bakışının da gos- tergesı Seçim hükümeti! Başkentın dunku otekı onemlı gundem madde- sı hukumetın geleceğıydı Yılmaz-Baykal monolo- ğu, onumuzdekı donemde "seçım hukumetının" tartışılacağını gostenyor Baykal, "Çankaya hukumetı" ıstıyor FP-DYP, "Bu hukumet duşsun de ne olursa ol- sun" dıyor Yılmaz, "Ne yaparsanız yapın ıstıfa etmeyece- ğım" dıyor Ecevft, "Hukumet devam etse lyı olur, etmezse Çankaya hukumetı de olur" dıyor Cindoruk, "Hukumetzaten bıttı Çekılmeye ge- rek yok" dıyor Son olarak Gencay Gürün'un ıstrfasıyla 17'ye duşen DTP'nın hukumetten çekılmesıne gerek yok Tek tek ıstıfalarla kuçulen DTP hukumetten de çekılmış olacak Tablo tam Demirel'e gore Bu gorunume Baykal'ın getırdığı yorum şu "Turkıye olağan bır sureçten geçıyor" Baykal haklı Olağanustuluk olağan hale gelın- ce . Kongre 21 Mart 1999da Dünya Alevi birlikleri federasyonu kuruluyor Haber Merkezi - Başta Avrupa ulkelen ve Balkan- lar ohnak uzere çeşıth ulke- lerde faalıyet gösteren Ale- vı federasyonlan, kurum ve kuruluşlan, dünya Alevı bırlıklen konfederasyonu kurma karan aldılar Avrupa Alevı Bırlıklen Federasyonu (AABF) Fransa Alevı Bırlıklerı Fe- derasyonu (FUAF), Hol- landa Alevı Federasyonu (HAK-DER), Avusturya Alevı Bırlıklen Federasyo- nu (FAGÖ). Balkan Alevı Bırlıklerı Federasyonu (BABF), Ingıltere Alevı Kultur Merkezı (İAKM), Avrupa Alevı Akademısı (AAA), Avrupa Alevı Aka- demısı Vakfı (AAAV), ls- veç Alevı Kültür Merkezı (AKM) ve Danımarka Ale- vı kuruluşlan (Danımarka Alevı Kultur Derneğı, Da- nımarka Alevıler Bırlığı) ve Hacı Bektaş Velı Ana- dolu Kultur Vakfı temsıla- len 7-8 Kasım gunlennde İsvıçre'de, lsvıçre Alevı Bırlıklen Federasyonu'nun (İABF) ev sahıplığınde bır araya geldıler Soz konusu Alevı federasyon \ e kuru- luşlannın başkanlan, yap- tıklan toplantılarda. dunya duzlemınde ılen ve merke- zı bır ınısıyatıf, guçlu bır konfederasyon icurmak amacıyla Alevı Bırlıklen Konfederasyonu Kuruluş Hazırlık Komıtesı adı alnn- da oybırlığı ıle bır çalışma grubu oluşturdular Konuteye, Amenka, Avustralya ve Kanada gıbı ulkelerde federasyonlaşma çalışmalannı surduren Ale- vı kuruluşlan da onay ver- dı Gerek Alevı toplumu ge- rekse dunya kamuoyu nez- dınde olayın onemının en ıyı şekılde anlaşılmasının sağlanması amacıyla çalış- malanna başlayan komıte, konfederasyonun kuruluş kongresını, 21 Mart 1999 tanhınde fiz. AB'nın do- ğum gûnu Nevruz'a yetış- tırmeyı planlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog