Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

13 KASIM 199S CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 Cinnah 45 Türkbank ihalesindeki mayfa iddiaları nedeniyle işadamı Korkmaz Yiğit sorgulanıyor. Sorguda denk gelirse Korkmaz Bey'e sorulabilir mi acaba? Ankara'daki ziyaretleri sırasında Cinnah Caddesi 45/5 adresinde bulunan büroya gitti mi? Son derece lüks döşenmiş ve kapısında adı-sanı yazmayan bu büro kimin? Burada ne iş yapılır? Kimler girer çıkar? Bir partinin genel başkanının, bazı milletvekillerinin, yöneticilerinin uğrak yeri midir? Emir ve suç Susurluk kahramanlanndan Mehmet Ağa'r, "Devletin en üst karar mekanizmasının aldığı kararlar doğrultusunda üzerimize düşeni yaptık" deyince Ankara'dan hukukçu dostlardan biri daha arayıp Anayasa'nın 137. maddesinin ikinci paragrafını anımsattı: "Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilemez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz." Etektronîk posta: somdposta.cumhuriyetcom.tr Tei: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Işadamlanna göre siyasi ortam çok bulanıkmış... "İş dünvasmdaki mafva bulanıklığı bulasmıs olmasın!" I mekliorgenera) Kemal Yavuz'un "AskerGö- züyie" Müdafaa-i Hukuk dergisinde yayım- lanan "Karanlık ve Kutup Yıldızı" başlıklı ma- 1 kalesine dün kaldığımız yerden devam edi- yoruz: "Diğer yanda kamuoyunu oluşturmakta et- kili kişiler, kuruluşlar ve unsurlar neyi düşüneceği- ni, nasıl düşüneceğini bilmez halde, dışarıdan yön- lendirilen anlamsız gündemlerin peşinden maksat- sızca sürükleniyor. Dünya nereye gidiyor? Türki- ye'ye dış güçlerce verilmek istenen ekonomik, sos- yal ve siyasal yeni şekillendirmeler nelerdir? Çevre- sinde oluşturulan ve hızla daraltılan çember nasıl kı- rılabilir? Bunları araştıran, konuşan, tartışan, hal- tarzları yaratan, yenı ve karşı stratejiler oluşturan plan ve programlar yapan ve harekete geçen kişiler, ma- kamler, kuruluşlar ortada mevcut değil. Parlamento 'erken seçim' karan almış. Ülke ve ken- disi için ne sağlayacak? Maksadı nedir? Nasıl ve ne zaman uygulanacaktır? Kendisi de biimiyor. Karşı- sına geldiği kapıyı açmaya karar vermiş fakat o ka- Kutup Yıldızı pının arkasında kendisini de yiyecek bir canavarın bulunabileceği şüphesi ile ona bir türlü uzanmaya cesaret edemeyen bir çocuğun korkusu içinde şaş- kın, mütereddit. Türkiye Cumhuriyeti, dışta, yalnız ve itilmiş, içte ise başkaları tarafından hazırlanmış, maksatlı, suni ve boş senaryoların rüzgânnda sürüklenip gidiyor. Tüm dünya ve ülkemiz, çok kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçişin imkânını hazırladı. 'Ba- tı ekonomilerinin aç gözlülüğü' yüzünden, çok kö- tü sonuçlar yaratabilecek bir seri ekonomik krizin ön- lenemeyen gelişimine karşı, tam bir teslimiyet için- de. Namuslu iş sahipleri, sanayiciler, hâlâ ideallerini kaybetmemiş bürokratlar, bir avuç aklı başında, top- luma karşı sorumluluk duyan aydın ve ülkenin sağ- lam güçleri bu yeni 'paylaşım'ı, kaygı ve şaşkınlık- la izliyorlar, değerlendirmeyeçalışıyorlar. Halkımızın en az yüzde 80'i ise olanlan seyrediyor, düşünme- ye ve değerlendirmeye çalışıyor. Fakat ülkenin ha- vasına ağır şekilde sinmiş ve herkesi adeta parali- ze etmiş olan bedbinlik, inançsızlık ve şaşkınlık bas- kısı ile düşünce ve aksiyon gücü donmuş bir şekil- de bekliyor. Ne bekliyor, neyi bekliyor, kimi bekliyor, ne zamana kadar bekleyecek? Biimiyor. Bu ölümcül karanlıktan kurtuluş ümidi yok mu? Var, hiç şüphe olmasın ki var. Nasıl ki, kendini derin bir karanlık içinde kaybolmuş bulan her insan yü- zünü 'kutup yıldızı'na dönerek yönünü ve yolunu gü- venle bulabilirse, Türk toplumu da bu karanlık dö- nemden aydınlığa çıkmak için, aklı ve ruhu ile, ken- di 'kutup yıldızı' Mustafa Kemal Atatürk'ün şaş- maz, şaşırtmaz yönüne dönmek durumunda. Fakat, bu yönelişi dibinden bir daha çıkamayacağı bir uçu- ruma, bu karanlıkta düşmeden bir an önce yapmak zorundadır." SESSİZ SEDASIZ (!) NURÎKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU O şimdi asker kaçağı! Yılmaz 'komplo' demekle iyi yaptı! Ulkücü mafya babası Alaattin Ça- kıcı'yla ilişkisi açığa çıkan işadamı Korkmaz Yiğit'in, bu kez iktidarda- kilerin her şeyden haberdar olduğu- nu açıklaması üzerine Başbakan Me- sut Yılmaz "Bütün bunlar hüküme- tin önünü kesmeye yönelik komplo- dur" dedi. Çok da iyi yaptı. Yılmaz "komplo" demekle konuyu başka bir boyuta taşımış oldu. Uma- rız ettiğı lafın altında kalmaz! Çünkü, ceza hukukuna göre "komplo" siya- si bir suçtur. Komplo, iki veya daha fazla kişi arasında, devletin iç güven- liğine karşı alınan suç işleme kararı- dır. Devletin iç güvenliğine karşı suç işlemek üzere alınan karar, eyle-1 me dönüştürülmese dahi eyleme dönüştürmek üzere harekete geç- < miş olmak bile cezayı gerektirir. Mesut Yılmaz'ın bir bildiği olmalı ki "komplo" dediği bu olay, devletin iç güvenliğini doğrudan ilgilendirmekte ve soruşturulması gerekmektedir. Mesut Yılmaz, "komplo" sözcüğü- nü işin içinden sıynlmak amacıyla kul- landıysa bunun sorumluluğunu da üstlenmek durumda. Işte o zaman bir başbakan olarak kendisi devletin iç gü- venliğine karşı suç işlemiş oluyor! Eskiler boşuna, "büyük lokma ye ama büyük konuşma" dememiş! _r PALAS PANDIRAS Mahmut Yıldınm'ın Yeşil'i, Yaşar Avni'nin Sarı'sı; Susurluk rengârenk abilerrr! MüfüBozacı AYDINLANMA ATEŞİ fletişim: Zeynep Eşiyok Faks; 0.212. 513 85 95 Çağdaş Yaşam Mehmet Can Afacan Kız Öğrenci Yurdu açıldı ÇVDD Genel Merkez "Çağdaş Yaşamı Destekleme Der- neği. 10Kasım'da tstanbul Ünıver- sitesi Avcılar Kampusunda 186 kı- şilik 'Çağdaş Yaşam Mehmet Can Afacan KJZ Oğrenci Yurdu'nu aç- cı. ÇYDD, Istanbul'daılk kez bir öğ- renci vT.ırduaçmanınhevecamnıve Cumhunyetın ılk teknısyenleri ara- sında yer alan ve 40 milyar liralık bağışla projenin ha>ata geçirilme- sini sağlayan Mehmet Can Afa- can'ı geçen aylarda kaybetmenin üzüntüsünü bir arada yaşıyor. Küçükçekmece Gölü'ne bakan yurtta. 48'i yatak odası. 18'i de otur- ma odası olmak üzere toplam 66 3da bulunuyor. 1 milyon ile 3 mil- v'ararası bağış yapılan 15 milyar li- 'a malzeme ve işçilik bafışı. 8-9 Tiilyar de nakit para bağışı ahnan nşatta ÇYDD de 5 milyar lira har- :adj. lOOmilyaratamamlanacakin- iaatı 60 milyara tamamlayan ÇYDD ıfak tefek eksikliklerin kısa sürede pderilmesi için vatandaşlardan yar- lım bekliyor. Çağdaş Yaşam Mehmet Can Afa- an Kız Öğrenci Yurdu'nda kalacak 86 öğrenci için birbilgi işlem mer- :ezi ve öğrencilerle ilgilenecek bir le temsilcı bulunuyor." Mşli ÇYDD "6 Kasım'da Anadolu Aydınlan- ıa Vakfı ve ÇYDD Şişli Şubesi'mn (bırliği ile yapılacak olan Felsefe ça- şması toplantılan başjamıştır Top- ıntılar 15 günde bir saat 19.00- 1.00 arasında SHÇEK-ÇYDD Ok- ıeydaru toplum merkezınde yapı- ıcaktır. Toplantılaraherkes davet- dir. Konuşmacı: Anadolu Avdın- ınma Vakfı Başkanı Metin Boba- jğlu. Yer: Darülaceze Cad. SSK ıkmeydanı HastanesikarşısıNo:27 ıkmeydanı." ürk Kadınlar Birliği "Türk Kadınlar Birliği Istanbul tl lekezi'nin her yıl Cumhuriyet Ba>- rrı etkinlikleri arasında yer alan >npozisyon varışması, bu yıl da ışi ve Kağıthane ilçelerine bağlı îm\ liseler arasında yapılacaktır. tumhuriyetın 7 5. yılı nedeniyle : daha da önem kazanan > anşma- i/in bu yılkı konusu: 'Cumhuri- •timLan 75. yılında gençliğin bek- nrileri'dir. Kompozisyonlan değerlendire- iolan jûn Yıldız Teknik Üniver- 3öi öğretim üyeleri ve Milli Eği- tım Müdiirliiğunün görev lendirece- ği öğretmenlerden oluşacaktır. ÖdüHerbirinciye 75 milyon, ikin- ciye 50 milyon, üçüncüye 25 milyon lira olup, ödül töreni 18 Kasım sa- at 14.00-17.00 arasında Yıldız Tek- nık Üniversitesi oditoryumunda ya- pılacaktır. Törene okul müdürleri. edebiyat öğretmenleri ve kazana- cak öğrencilerin velilen davetlidir.'" Mustafa Kemal Derneği ""\iice Atatürk'ün aramızdan ay- nlışının 60. yılında. O'nun çağdaş ve laik Cumhuriyeti'nde. çağdaşlık ve laiklik karşıtı hareketler yoğun- laşmaya baslamıştır. Temel yapısı milli hakimiyete dayalı laik Cum- huriyetımiz'de. dün; çağdaş her ha- reketın karşısında olanlar, bugün: değişik görüntüler içinde yine aynı oyunlanna devam etmektedirier. Aynca. yobazlık \ e bağnazlığın bu derece yoğunlaştığı bu dönem- de, her türlü ahlakî değerler önemi- ni yitirmiş. büyük soygun v e vurgun- lar yapılarak. kişisel ve aile boyu hırsızlık. namussuzluk, bölücülük, ihanet ve utanmazlık adeta yasal bir konuma getinlmiştir. Halkımız ise, 75 yıllık Cumhuriyetimizin hiçbir döneminde bu denli uyutularak ve kandınlarak şaşkmlığa \e suskun- luğa ve çaresizliğe itilmemiştir. Mustafa Kemal Derneği olarak: yıllardan beri yaptığımız uyanlan- mızı bugün de yineliyor ve ülkemiz yöneticilerine yeniden sesleniyo- ruz: Kutsal dinimizle oynamayı bı- rakınız. Dinimizı politikaya alet et- meyiniz ve bunu kişisel çıkarlanmz için kullanmayınız. Büyük Ata- türk'ün gösterdiği hedeflerden uzak- laşmavınız. Yıllardan beri körükle- nen ateş, yangına dönüşmek üzere- dir. Ve bu yangmdan sizler de kur- tulamayacaksınız. Yüce milletimi- zi; Üniter devletimiz. çağdaş. de- mokratik ve laik Cumhuriyetimizi. milli birlik ve beraberliğimizi koru- mak ve kollamak için. artık uyan- ma\a \e mücadeleye çağınyoruz" Ruhi Su KüJtür ve Sanat Vakfı "14 Kasım saat 16.00'da Prof. Dr. Ahmet Yürür'ün konuşmacı olarak katılacagı 'Çoğulcu Müzik Kültü- rü' konulu bir söyieşi düzenliyo- ruz. Aynca 16 Kasım 18.00-20*30 saatleri arasında Isa Çelik'in 'Gü- nün En Güzel Saatı" konulu fo- toğraf sergisi \akfımızda yer alıyor. Sergi 7 Aralık'a kadar devam ede- cek" HAYVANLAR İSMAİL CÜLGEÇ r7 ÇfZGİLtK KÂMtL HASARACl TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAS 13 Kasım KAYBOLAN BALONL *887'D£ &UGIM/, M/İHÇ OetVİZİ 'M GBÇEfiJ 8İS BAU>Aİ,OA_ UA SOMiA KAytOlGU. FRAMÇOK L.'H(XT& V£ JXXePH MANGOT A0U IK/ *O4MS:iZ SALOAJCUCO, S/SÇOJC KSZ BALDNLA UÇMf »IPAJtÇLAg, >7i./A/ fUC AnAB/A/{X4 PA /eAA/sA'&Av cezAyie'e GEÇM/ÇC££CV- GEBÇİ, ce- ZAYİIS'E /AJ£XK£fJ SİJS KAZA%4 UGBAyjP O£Mİ2£ PÛfHHJÇL&e/* AMA, /&£/ DE *UJ&7X&LMIÇr/. BA- LOMCULAR, AYNI YIUU AGUSTTT3S AY/NPA, MANÇ'/ S£ÇM£YI SAŞARtP fNGİLİZ SAUHJ KULÛBCİ'MÜN M4~ DAL YASIHI AU*rÇLA£J>/. SU GEÇİÇi Bı/Z H£Z pAm yi - ISTEPİLBR. GÖZLEMCıUSiSE GÖG£, BUNU GeeÇEKLEÇTİe.PİICLEBİ SIRAPA, Ç.IHAN TCXS giŞ GÜZ- GAK., BALOMU ATLAS OKMNUOj'fJA SÜGÜKLEPİ. BAUM_ İ / Soldei, Katjkotnn İM>tc*>;eağda, çizdığı <şol göriifût/or AHaf Okyanatu GÜLNAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996 1 Davacı Gülnar ilçesi Yarmasu köyünden Mehmet Pamukçu tarafından davalılar Şerife Yıldınm ve arkadaşlan aleyhine mahkememiz- de açılan tescil davasında Taşoluk köyünün Yassıçayır mevkiinde bulunan 132 ada. 306, 307, 308, 309 parseller hakkında mahkememiz- de yapılan açık yargılamalar sırasında verilen ara karan gereğince; Davalılardan Gülnar ilçesi Ardıçpınan köyünde nüfusa kayıtlı Hayri ve Safiye'den olma Şefika Yıldınm'ın mirasçılanndan olan ve murisin kardeşleri olan 1340 doğumlu Küpra Yalçınkaya, 1933 doğumlu Hikmet Vehbi Yalçınkaya. 1929 doğumlu Kemal Yalçınkaya, 1949 doğumlu, 1942 doğumlu Güneş Yalçınkaya'mn (Uzdil) tüm arama- lara rağmen adresleri bulunamadığından adı geçen şahıslann duruşma günü olan 1.12.1998 günü saat 10'da mahkememizde hazır bulun- maları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gehnedikleri takdirde \ eya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yok- luklannda karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 52969 YUNAK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1991/77 Esas Davacılar Süleyman Yavuz mirasçıları ile Mehmet Yavuz. Dudu Gelişigüzel ve davalılar Hazine ve arkadaşlan aleyhine açılan "tespi- tın ıptali ve tescil" davasının mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda verilen ara karan gereğince: En son Yunak ilçesi, Harunlar köyünde oturduklan tespit edilen dahıli davalılar Muzaffer Ömer, Elif. Ayşe, Mehmet, Emine. Yusuf, Seher Gül, Türkan, Hatice, Ismet ve Keziban Yavuz adlanna dahili dava dilekçesi ile duruşma gün ve saati tebliğ edilemediğinden ve rüm aramalara rağmen de adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla: Dahıli dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere işbu ilanın yayınlanmasından ıtibaren 7 gün sonra dahili davalılara tebliğ edikniş sayı- lacağı \e 11.!2.1998 günü saat 9.30'da duruşmaya gelmeleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde davanın yok- luklannda yapılacağı ve hüküm kurulacagı hususu ilanen tebliğ olunur. 27.10.1998 Basın: 54431 GÖRELE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Davacı Osman Karaca tarafından davalılar Bahşiş Karaca ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince: Görele ilçesi Kuşçulu köyü cilt no: 061, sayfa 2 ve sıra no: 43 nüfusa kayıtlı Halil ve Hatice oğlu 1270 doğumlu Lzunömeroğlu Ömer'in çok uzun yıllar önce kayıp olduğu uzunzaman geçmişi olmasına rağmen bugüne ka- dar kendisinden haber alınamadığı, yapılan aramalara rağmen hiçbir sonuç alınamadığından Uzunömeroğlu Ömer'in ölmüş olması ihti- mahnin çok yüksek olması sebebıyle gaipliğine karar verilmesi talep edildığinden, gaiplığine karar verilmesı istenilen şahıs hakkında bilgisi. görgüsü ve malumatı olanlann mahkememizın 1995 42 esas sayılı dava dosyasına ilan tarihinden sonra üç ay içinde müracaat et- meleri hususu MK"nin 31. 32. 33 ve 34. maddeleri gereğince ilan olunur. Basın: 54000 AKCAABAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997-57 Davacı Ahmet Zuva vekili Av. Hasan Şentürk tarafından davalılar Zehra Başaran. Akçaabat Malmüdürlüğü, Devlet Karayollan Genel Müdürlüğü ve Yıldızlı Beledıye Başkanlıgı aleyhine açılan tapu ıptali ve tesciî davasının yapılan açık yargılaması suasında verilen ara karan uyarınca; Akçaabat ilçesi Yıldızlı beldesı pafta: 8 parsel: 347'de kayıtlı 90 m2 miktannda ev ve bahçe vasfındaki ve davalılardan Ibrahim kızı Zehra Başaran adına kayıtlı taşınmaz ile ilgılı olmak üzere taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurmalan. aksı takdirde TMK'nin 639 2 maddesi gereğince taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilebile- ceği hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 53905 ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOGLÎT Bir Sabalı, Bir Akşam 10 Kasım sabah ODTÜ'ye gıttim. Güzel bir sonbahar günü, ner«deyse ilkbahar, güneş okşu- yor, havada yapraklar uçuyor. Sararmış. solmuş ama yeşilini koruyai, direnenler de var dallarda. Atatürk heykelinin çevresinde öğretim üyeleri ve öğrenci/er. Uzaktan izledim onları, hüzünlenme- dim, umutla gülümsedim. Bir doğum günü kut- lamanın sevincini duydum. Mutlu bir olay, Cum- huriyetimiz 75. yılında ölümü değil, doğumu his- sediyor herkes. Sancılı yıllara, karşı devrimlere, kökten dinciliği iktidara taşımak çabalarına kar- şın yeniden doğuyor Mustafa Kemal. Kimliğini daha iyi tanıyor, acı faturaların birikimi ve bilin- ciyle selamlıyor onu milyonlar ODTÜ özel bir program düzenledi bu yıldönü- münde. Kürsüde Bılkent Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Başkanı Talat Halman, özsözleriyle Atatürk'ü anlatıyor. Bir sözcük, bir nokta ya da vir- gül katmıyor, ama tarihi yeniden yazar gibi. Se- çimi çok çarpıcı, belli olaylan, devrimleri, devlet yaşamında kararlılığı vurgulayan sözleriyle çok ger- çekçi bir portre çiziyor sayın Halman. Bir öz port- re, ama Atatürk'ü özümseyen bir aydının bakışı- nı da güzel yansıtıyor. ••• 60 yıldır yaşadığım 10 Kasım'ları düşündüm. Coşkusuz konuşmalarla, yüzeysel törenlerle yi- tirilen son 10 yılları! Yetişen kuşaklar yeteri kadar tanıyamadı Atatürk'ü. Dahası tanıtmak değil, unut- turmak çabası ağır bastı kimi dönemler. Ancak, Atatürk gerçeği de ağır basıyor. Cum- huriyetimizin 75. yılındaki coşku da filmler, şen- likler, açık oturumlar da bu gerçeği saptıyor as- lında. Sessiz çoğunluk tepkisini de seçimini de en güzel biçimde kanıtlıyor. Herkes umutla bek- liyor şimdi. Bu coşkunun siyasal yaşama da yan- sımasını, Cumhuriyetimizin ilkeleri doğrultusun- da bir yolda ilerlemeyi umut ediyor. ••• Ekranda yer alan fotoğraflar da çok etkiledi hepimizi. Ne güzel sapt/yor büyük ozanımız, sa- vaş döneminde gerçekten sarışın bir kurda ben- ziyor Mustafa Kemal, sivil giysileri de ne güzel ta- şıyor. Şapkalı resmini seyrederken Atıf Tüzün ai- lesinden dinlediklerimi anımsıyorum. Mustafa Ke- mal devrimi açıklamak için Kastamonu'ya gittiği zaman Tüzün ailesinin kadınları ve dostlan evde şapkalar dikiyor. Başlarında şapkalarla karşılıyor onu. Desteğini belirtiyor kadınlar. 1920'lerdeya- şanıyor bu olay, 1990'larda da türban olayları! Hepsini çok önceden görüyor, gençliğe sesle- nirken görev yolunu açarak görevini de tanımlı- yor Atatürk. Sözlerle değil davranışlarla sevilmek istediğini vurguluyor. Devrimlerin bekçilik göre- vini yüklüyor genç kuşaklara. • • • Bir de 10 Kasım akşamı var. TV'yi açınca ne- ler izledim Kanal 6'da. Şaşılası olaylar sürüyor ül- kemizde. Kişiler de kurumlar da sonbahar yap- rakları türü. Yalnız ya da birlikte kopuyor dalın- dan. Neredeyse özsoluğuyla sararıyor, soluyor! Püzg|r da gerekmfyor kimi zaman. Dokusu kir- leniyör, yözlaşıyor kat kat. ' I i : Doğasını yaşıyor sistem. Her şey doğal çizgide gelişiyor. Sahnedekiler, kulistekiler birleşiyor, roller birbirine karışıyor, ama galiba son perde bu. Sonra yeni bir oyun başla- yacak, herkes yerini alacak sahnede. Sessiz ço- ğunluğun oyunu, şarkısı başlayacak. Yeni bir ya- pılanmayı uzak görenler, karamsar yorumlar ya- panlar var, ama beklemek gerekiyor. Yoğun ka- ranlığa karşın tüm ışıklar sönmüş değil. Siyasal partilerin tavanı ve tabanı arasındaki boşluk gi- derek derinleşiyor, ama ufukta kongreler var. Par- tilerin sessiz çoğunluğu da suskunluğun birikimi- ni, tepkisini gösterebilir. Tabandaki çatlak olum- lu gelişmelere yol açabilir. Güncel çözümler kök- lü çözümlere ulaşabilir. Kolay değil, ama kesin karar verilirse gerçek- leşebilir. Kuşkusuz verilecek ve gerçekleşecek. Kirlenmeye karşın toplumun hâlâ temiz ve sağ- lam dokusu var. B U L M A C A SEDATYAŞAYA\ SOLDAN SAĞA: 1/ Osmanlı or- dusunda yüzba- şı ile binbaşı ara- sında yer alan rütbe. 2/ Çıkar yol, çare... Dü- 4 rülerek boru bi- çimi verilmiş de- ri ya da kâğıt to- 6 mar. 3/ Karagöz ve ortaoyunun- da Rum n'pleme- sine verilen ad... Birsporkulübü- müzün kısa yazılışı. 4/ Kuyruksokumu kemi- ği... Bronşlann daralma- sından ileri gelen nefes darlığı. 5/ Bir mal ya da 3 paranın emek verilme- 4 den sağladığı gelir... Ni- kelin simgesi. 6/ Beğe- ni,zevk.7/Özsu...Fotoğ- b rafçılıkta "bulanık" an- lamında kullamlan söz- 8 cük. 8/ Ford otomobili- 9 nın birmodeli... Nazile- rin politikasında Germen ırkından kimselere yakıştınlan ad... Ilaç. 9/ Mısır unuvla yapılan yağh bir yemek. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1/ Tabanca kılıfı. 2/ Asma kütüğü... Uyamk. gözü açık. 3/ Yağda kızartılarak üzerine şerbet dökülen bir hamur tatlısı. 4/ Bir etkinliğin geçici olarak durdunılduğu sü- re... Bir cins sülün. 5/ Eski dilde su... Trabzon'un Akça- abat ilçesinde göl. 6/ Islam inancına göre kıyamet günü bütün ölülerin dirilerek toplanacağı yenn adı... Işaret. II Kenarsüsü... '*Bır--çeksemkarşıki'dağlaryıkılır" (Tür- kü). 8/Akdeniz yöresüıde yetişen bir ağaççık... Arnavut- luk'un para birimi. 91 Platin filizlennde bulunan çok kınlgan bir element. BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo. 1992'298 Davacı Sağlık Bakanlığı tarafından davalılar Saadet Farsa- koğlu ve arkadaşlan aleyhme Bahçe ilçesi Bahçelievler Ma- hallesı, 255 ada. 5, 17 ve 13 parsellerin tescilı için açılan da- vada davalılar Mehmet kızı Zeynep Açıkeöz (Topatar) ve M. Kamil kızı Hatice Müvit Turgay (CeceliVye adreslen tespit edilemediğinden duruşma gününün 10.12.1998 günü saat 09.00 olduğu ilanen tebliğ olunur. Baun: 54396
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog