Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 1998 CUI 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ 10.00 / ctv / Kapak Aynntı yanda Canmı Kardeşim 14.30 Shovv TV Dram I Ölümü yakJaşan küçûk bir çoculda onu mutlu ' edebilmek için çırpman avare ağabeyi ve arka- daşının öyküsü. Ertem Eğilmez'in Sadık Şendil'in se- naryosundan çektiği film, 5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde 2. film, yönetmen, görüntü ve müzik ödüllerini aldı. Başrollerinde Tank Akan, Halit Ak- çatepe, Kahraman Kıral, Adile Naşit, Metin Akpuıar, Kemal Sunal yer alıyor (1973). Yann Cumartesi 16.30 Interstar Duygusal /£7\ Kocası cezaevine girince kayınbiraderiyle yasak v v aşk yaşayan yeni gelinin öyküsü. 1977'de ölen Güner Sümer'in oyunundan Bilge Olgaç'm uyarla- dığı fılmde, işlemediği suç yüzünden cezaevine gi- ren gencin çıktıktan sonra toplumun ve ailesinin ya- rattığı acı durumlar ele alınıyor. Başrollerinde Duy- gu Asena. Bülent Bilgiç. Erdal Özyağcılar, Güzin Ozi- pek gibi oyuncular yer alıyor (1988). Sürgündeki Kral 20.00 HBB Duygusal ©(Mr. Imperium) - Bir kral, HoFIyvvood'un ün- lü bir film yıldızıyla karşılaşır. Bu kadın, daha önce büyük bir aşk yaşadıgı eski sevgilisidir. Yönet- men: Don Hartman. Oyn: Lana Turner, Ezio Pinza, Marjorie Mam. Barr>' Sullivan (1951 ABD, 87 dk). Sırlar 20.40 ctv Macera , (Telling Secrets) - Stacey'in öldürülmesi üze- rine soruşturmaya başlayan dedektif JayJansen, Stacey' in yakınlannı bulmaya çalışır. Doktor Philipp Eckhard, Stacey'in eski kocası Terry Kelsey. kansı Faith v e Stacey'in eskı sevgılisi şüpheliler arasında- dır. Bu olaydan sonra Terry ve Faith boşanırlar. Ye- niden evlenen Terry, garip telefonlar almaya başlar. Bu arada Faith'in oğfunun araba kazasında ölmesi şüp- helen daha da arttınr. yönetmen: Marvin Chomsky. Oyuncular: Cybill Sheperd, Ken Olin. Şeytan Vunışu 21.10 Kanal E Macera . (Beat the Devil) - Bir grup maceracı, uranyum madenlerine ulaşmak ve zengin olmak için ftal- ya'nın küçük bir sahil kasabasında buluşurlar. Grup- taki herkes, diğerlerini atlatarak zenginliğe tek başı- na ulaşma hevesindedir. lnsanlann basit hırslannı alay- cı bir dille ele alan yapımın yönetmeni John Huston. Oyn: Humphrey Bogart. Jennifer Jones, Gina Lolob- rigida, Edward'Underdown (1954 ABD, 89 dk). Red Rock Kasabası 21.10 Prima Macera /f>\ (Red Rock VVest) - Michael Williams, bacağı vf' kınlana kadar Amenkan deniz kuvvetlerinde çalışan bır görevlidir. Fakat bacağının durumu yö- zünden VVyoming petrol alanında çalışmak üzere gö- revlendirilir. Michael. cebinde beş parası olmadığın- dan bulunduğu yerden 1200 mil uzaktaki bu işi ka- bul eder ve Red Rock denilen kasabaya doğru yola çıkar. Yönetmen: John Dahl. Oyuncular: Nicholas Ca- ge. Dennis Hooper. Lara Flynn Bo> le. J. T. Walsh. 22.00 / CINE 5 / Los Locos Aynntı yanda Dünyanın Sonu 23.50 Prima Macera (Until the End of the World) - Arabasıyla se- yahate çıkan genç bir kadın yolda kaza yapar. Çarptığı otomobildekı adamlar/^ıa ya/fim ederek, arabalanna alır. Yolculuk esnasında kadın, onlann bîr banka soygununa kanştığını öğrenir. Adamlar ise paralan Paris'e ulaştırması halinde üçte birini verme- yi teklif ederler. Kadın bu teklifi kabul eder ve para- yı da alır... Ancak yolda tanıştığı başka bir adam. genç kadının hayatınmın akjşını değiştirecektir. Yön: Wim VVenders. Oyn: VVilliam Hurt. Solveig Dommartin, Sam Neill, Max von Sydow (1991 ABD. 158 dk). Kabile 00.15 Shovv TV Macera ©(The Clan of the Cave Bear) - Film tarih ön- cesi çaglarda geçmektedir. llkel bir kabilenin üyesi olan kadın tarafından günün birinde Ayla adın- da öksüz bir kız bulunur. Fakat zamanla, kabile ta- rafından kabul edilip sevilen Ayla ile kabile lideri- nin oğlu arasında sürtüşmeler yaşanmaya başlar. Yö- netmen: Michael Chapman. Oyuncular: Daryl Han- nah. Pamela Reed, James Remar (1986 ABD, 98 dk). Karanlığın Elçisi 00.30 TGRT Korku /fN (Prophet of the Evil) - Ervil Le Baron, fanatik \zJ bir tarikatın lideridir. Ervil, diğer tarikat liderle- rini öldürterek kendi tarikatma daha büyük bir katı- lım saglamayı planlar. Yönermen: Jud Taylor. Oyun- cular: Tracey Needham, Dee Wallace Stone. Mafyanın Sonu 01.00 Kanal D Dram /O\ (Chameleon) - ABD polisi, dünyanın en yeni ve vf' en büyük uyuşturucu mafyasının büyümesini önlemek ıçın büyük bir operasyon başlatmışür. Bu operasyon için işinde usta bir ajana ihtiyaç duyulmak- tadır. Willie sıra dışı bir ajandır ve mafya tarafından öldürülen kansı ile çocuğunun öcünü almak istemek- tedir. Yön: Michael Pavone. Oyn: Anthony Lapag- lia. Kevin Pollak. Melora Hardin. Wayne Knight. Yagmurda 02.50 TRT 1 Macera ©(Out of the Rain) - Frank, kardeşi Jimmy'nin intihar ettiği haberi üzerine uzun süredir ayn kaldığı kasabaya geri döner. Ama kasabalılarla yap- tığı görüşmeler sonucu olayın aslında bir cinayet ol- duğundan kuşkulanmaya başlar... Yön: Gary Wi- nick. Oyuncular: Bndget Fonda, Michael O'Keefe. /~^\ f~S /*—s O Yabancı izleyin Orta Değmez O RADYOCUMHURIYET'TE BUGÜN G\ m AD vo |ı Cumhunyet /1O7.4 06.00 Tür+ülerie Mer- haba (Arzj Aksakal) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileı - Mustafa Balbay - \ltan Aşar) 09.45 Söylev (Meriç Ve- hdedeoğlu 10.05 Ka- dın Konuşuyor (Dilek Türker) 1205 Anado- lu'nun Se.i (Mehmet Faraç) 14.05 SpordaDi- yalog (Abcülkadir Yü- celman) 1E.05 Melodi- lerte Beyazjerde (Banş Başaran - M. Demiray) 16.05 Sallanan Sandal- ye (Senem Ertekin) 17.15 Söylev (Meriç Ve- lidedeoğlu) 18.30 Gü- nün Yorumu (Hikmet Çetinkaya)18^5Yalçın Bayer'le Sözün Özü 19.30 lyi Akşamlar (Naz- lıcan Yardım) 21.00 Ala- turka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00Yıkta To zu (B. Hakan Tuncel) 00.15 Insana Dair02.00 Gecenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). Te/: 0212 513 80 06 Faks:0 212 513 7719 *Saaf 1300te ve 18.00'de 'ana haber", her sa- at başı üa haber bülteni yayına girecektir. • 09.45 Sjylev: Meriç Velidedeoğlu'nun hazır- ladığı 'Soyev" programının 10. bölümünü 17.15'te de dinteyoilirsiniz. • ^2J05 Aıadoiu'nun Sesı: Yapımda, Çamlıhem- şin'deki acğa katlıamı, Samsun'daki özgürlük hey- tcellennin 8 yıllık tutsaklığı konuları işleniyor. • 18.35Valçın Bayer'le Sözün Özü: Yerel yö- netim ve demokrasi konusunun tartışılacağı programaProf.Dr. Nurettin Sözen katlıyor. TRT1 10.05 'Medya' söyleşisi TV Servisi - Hafta içi her gün yayımlanan "Günden Güne"nin bugünkü konuk- lan, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya ve Filiz Tarta- noğlu. Emre Aköz'ün med- ya üzerine bir söyleşisinin de yer aldığı programı Yon- ca Ebüzziya ile Volkan Üst birlikte sunuyor. JNTV 21.05 Belgesel 'Leonardo' TV Servisi - Leonardo da Vinci'nin ilginç yaşamöykü- sünün anlatıldığı belgesel ya- pım "Leonardo" dördüncü bölümüyle ekranda. Sanat- çıyla iigili efsaneleri bir ya- na bırakarak gerçek kimliği- ni araştıran belgeselde Da Vinci'nin, heykel ve resim çalışmalannı mali güçlükler içinde sürdürdüğü, Fransız- ların Milano'yu işgali sıra- sında ünlü "Son Akşam Ye- meği" tablosunu yarattığı yıl- lar anlatılıyor. TRT2 21.25 'Uygarlık Çizgisi' TV Servisi - "Sanayi top- lumuna geçiş"ın anlatıla- cağı "Uygarlık Çizgisi", dokuzuncu bölümüyle ya- yımlanıyor. Insanoğlunun kulJandığı ve yaşamını ko- laylaştıran yeni buluşlann ele alındığı belgeselin ya- pım ve yönetimini lsmail Çoruh üstleniyor. Kanal D 22.45İ Cumbul'dan şarkılarla TV Servisi - Meltem Cumbulun konuk olduğu "Beyaz Show"da. sinema- dan tiyatroya, müzikten dan- sa kadar çeşitli konularda söyleşi y_apılıyor. Yapımı Beyazıt Öztürk sunuyor. TRT1 22.50 Osmanlı'da fotoğrafçılık TV Servisi - Fotoğrafçı- lığın Osmanlı lmparatorlu- ğu'na gelişinin anlatılacagı belgesel yapım "Eskici"nin dördüncü bölümü. "Ben Bir Fotoğraf Makinesiyim" adını taşıyor. Fotoğraf ma- kinelerinin gelişiyle Osman- h Imparatorluğu'nda fotog- rafçılıgın başlayışı, dönemin fotoğraf sanatçılan. yapıtla- n, Türk fotografçılannın or- taya çıkışı anlatılıyor. Ta- ha Feyizli'nin yapım ve yö- netimini üstlendigi belgese- lin senaryosu Füsun Feyiz- li'ye, müziklerı ise Mehmet Gûreli'ye ait. Tann sanılan bir iz sürücüT\T Servisi - Yerel bir askeri birlıâın keşif kolunda görevli Chance (Peeb- les). çarpışma sırasında > anlış bir yöne dogru gider ve kendıni bir poker parti- sinin içinde bulur. Şanssızhğın vakası- nı bırakmadığı genç adam biraz hile>e başv urmaya kalkınca da tüy ve katran- la kaplı olarak çöle bırakılır. Neredeyse bilincini kaybetmiş du- rumdaki Chance'i, ölmek üzereyken Buck (Lazar) kurtanr. Chance'in. Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olan. balmumundan yap- tıgı kanatlarla uçmaya çalışırken güne- şe fazla >aklaşan ve kanatları eridigi ogı CINE 5 22.00 Los Locos - Los Locos: Posse Ricfes Again /Yönetmen: Jean- Marc Valle / Oyuncular: Mario Van Peebtes, ReneAuberjono- is, Paul Lazar, Rusty Schvvim- mer, Melora VValters / 1997 ABD yapımı, 109 dakika. için yeryüzüne düşen îkarus adlı tann olduğuna inanan Buck, onu, cadaloz ra- hibe Drexel (Schwimraer) tarafından de- mir yumrukla yönetilen misyona götü- rür. Chance'in iz sürme ve yön bulma konusundaki yeteneklerini öğrenen ra- hibe, kendisini kuzeydeki kutsal top- raklara götürmesi için onu iyileştirme- ye karar v erir. Rahibeler tarafından sıcak bir küvet- te acımasızca rengi açılmaya çalışılan Chance'in, ovalanmaktan derileri dökül- mek üzereyken zenci olduğu gerçeği ortaya çıkar. Chance, garip ve çatlak adamlardan oluşan Los Locos ekibiyle inanılmaz maceralar yaşayacaktır. Farklı bir western filmi izlemek iste- yenlere Jean-Marc VallS'nin elinden çıkan "Los Locos" önerilebilir. Charles MacArthur ve Ben Hecht'in iki kez sinemaya uyarlanan ünlü güldürüsü 'The Front Page', yönetmen Billy VVilder, V\alter Matthau (solda) ve Jack Lemmon'ın (sağda) ortaklığıyla en başarılı uyarlama olmuştu. Gazeteciliküzerinegüldürii CTV 10.00 Kapak - The Front Page / Yö- netmen: Billy VVilder / Se- naryo: Billy VVilder, I.A.L. Di- amond/Görüntü: Jordan S. Cronenweth / Oyuncular: Jack Lemmon, Warter Matt- hau, Susan Sarandon, Da- vid Wayne, Carol Burnett, Vincent Gardenia, Allen Garfield, Austin Pendleton, Charles Durning / 1974 ABD yapımı, 105 dakika. CUMHUR CANBAZOGLU Dünyada. Türkiye'de gazeteciliğin, televizyonculugun sosyal, ekonomik, ahlaksal degerlerinin derinine sorgu- landıgı bugünlerde mesleğin 20'li yıl- larda nerede olduğuyla ilgili ipuçlan verecek bir komedi var ekranda. Jack Lemmon - W alter Matthau ikilisinin belleklerden kolay kolay si|inmeyecek "Kapak" adlı filmı daha önce Bfrkaç kez TV ekranında yayımlanmış olsa bile bizce günün en ısabetli seçimi... Konu şöyle; 30'lann başında Şika- go'da görev yapan acar gazeteci Hildy atv 21.45İ 'Baba Evi'nde gerilim azalıyor Unutulan doğum günü TV Servisi - Yönetmenlığini Yu- suf Kurçenli'nin üstlenip başrolle- rini Haiil Ergün. Deniz Gökçer. Se- vinç Erbulak. Ayşegül Ünsal, Al- tan Karındaş. İsmet Ay gibi oyun- culann paylaştığı "Baba Evi" di- zisi "Doğum Günü" başlıklı bö- lümüyle ekrana geli\or. N'eşe Çehiz, Macit Koper \e Hü- seyin Kuzu'nun senaryosunu yaz- dıgı dızınin bölüm özetıne gelince; Bilge'nin konsenatuvaragidişi ne- deniyle son haftalarda sorunlar ya- şayan aile bireyleri, bu arada Safi- ye'nin doğum gününü unutmuşlar- dır. Tabii bu durum Safiye'nin alın- masına neden olur. Bilge ise hâlâ Akm'a ulaşamamıştır. Bu arada ar- kadaşlan ona yeni fikirler vermek- tedirler. Bilge onlan dinlemcye ka- rarlıdır, ancak Akın'dan hiç bekle- mediği bir teklif alır... Johnson'ın (Lemmon) evlenip mesle- ği bırakma karan şefı VV'alter Burns'un (Matthau) hiç mi hiç hoşuna gitmemiş- tir. Johnspn cebinde taşıdığı istifa mek- tubuyla son hazırlıklannı yaparken po- listen kaçmayı başaran, ölüme mah- kûm bir suçlu (Pendleton) adalet sara- yının basm bürosuna sıgmır. Gazetecilik yanı ağır basın Johnson her şeyi unutup olayj izlemeye başlar. lşin asıl yüzünü ortaya çıkanp politik oyunların kamuoyuna aktanlmasını saglar ama şefinin evliligine muhale- fetini bir türlü engelleyemez... Charles MacArthur ile Ben Hecht'in, daha önce Milestone (The Front Page-1931) ve Hawks (His Gırl Friday-1940) tarafından iki kez beyaz- perdeye aktanlmış çok ünlü komedisi Lemmon-Matthau ve yönetmen VVilder ortaklıgında en başanlı versiyonuna kavuşmuştu. Yıllar sonra Kotcheff de "Switc- hing Channels" (1988) adlı fılmde aynı konuyu işlemişti. I.A.L. Diamond'la birlikte senar- yosunu yazdıgı fılmde teatral yapıyı tercih eden VVilder, gazetecilerin ince zekâlı, gücü elinde tutanlann da kalın kafalı olduklannın altını kalın kalın çiz- mek için elinden geleni yapıyor. "Kapak" başyapıt olmasa da ak- törlerin çok çarpıcı oyunuyla unutulma- yacak bir komedi... MERCEKLE BAKINC MAHMUT T. ÖNGÖREN Nürnberg'e Selam Nürnberg'de bir film festivali var ve bu fes val artık o denli uzakta da değil. Festival, 6 K sım 1998'de başladı ve 15 Kasım'a dek sür cek. Daha önce bu festival salt bizim filmlerimi le yapılırdı. Ben de birkaç kez gelmiştim Nür berg'e. Hem uzun metrajlı filmlerimiz ve filmc lerimiz ve hem de kısa ve belgesel filmcilerirr vefilmlerimizle... Şimdi de oradan yaz/yorum. özellikle geç« yıllarda belgeselcilerimizle çok renklenmişti t sinema buluşması. Bir de Halil Ergün ve Tuı cel Kurtiz ile... Bu yıl festivalin başlangıcındc sonra Kurtiz'in coşku dolu varlığı yine ortalıf ayn hava ve coşku katıyor. Ne var ki artık Nürı berg Festivali bambaşka bir özelliğe büründı Bir kez, adı "Nürnberg InterFilm Festival'98 oldu. Oldu da ne oldu? Çok önemli bir gelişme o du ve Festiva! Başkanı Adil Kaya, arkadaşla Jürgen Markvvtttı, Ayten Akyıldız-lfterli, Chriî tiane Schleindl, Ayhan Salar ve Stephan Groî se-Grollmann festivali uluslararası alana taş dılar. llk kez bu yıl Türkiye'den çağnlan uzun me1 rajlı filmlerimizin, belgesellerimizin, konuklar mızın yanı sıra Almanya, Yunanistan, Italya, lî panya ve eski Yugoslavya'dan filmler de kc nuklarla beraber festivale katılıyor. Bunlar hangi ülkeler, dikkat ettiniz mi? Film ler, Avrupa'ya çalışmaya gelmiş insanlann ülke lerini temsil ediyorlar. Festivalin düzenleyiciî "InterForum" (bu kurumun başkanı Erlangen Nürnberg Üniversitesi'nde ders veren Dr. Sar gut Şölçün), bugüne dek sürdürdüğü etkinlik lerde olduğu gibi bu festivalde de kültürler ara sı ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor. "Göç ve Göç Olgusuna Bağlı Sorunlar ve Kim lik Arayışı" festivalin ağırlıklı konusunu oluştu ruyor. Ayrıca gösterilen bizim filmlerimize e olarak Michelangelo Antonioni, Theo Ange lopoulos, Wim VVenders, Emir Kusturica v< Gianni Amelio gibi ünlü yönetmenlerin de ya pıtları izlenceye konmuş. Onları Ispanyol Mont xo Armendariz, Vicente Aranda, Yugosla Milcho Manchevski, Yunan Haris Papadopu los ve Costas Ferris, Italyan Roberto Faenzi adlı yönetmenlerin filmleri izliyor. Festivalin bir diğer özelliği de daha önceki yıl larda gelenekselleştirilen Kısa Film ve Belgese Yanşması'nın artık salt Türkiye'den gönderileı yapıtlarla sınırlı kalmaması. Şimdi bu etkinlik d( uluslararası boyut kazandı. Bu yıldan başlaya rak Türkiye'den gönderilen kısa filmler ve bel geseller diğer ülkelerin filmleriyle beraber yarı şacaklar. öyle sanıyorum ki, Nürnberg'de çeşitli ülke lerin filmlerini alçakgönüllü bir şekilde sinema iz leyicileriyle buluşturan ve özellikle de Türkiye il< Yunanistan, Italya, Ispanya ve eski Yugoslavy; arasında sinema sayesinde kültürel ilişki kurar "Nümberg InterFilm Festival"98" çok önemli bi adım atarak Avrupa'da demokratik kitle örgüt lerinin gerçekleştirmeleri gereken bir işlevi ye rine getirmeye çal/şmaktadır. Burada önemli olan nedir? Bu yönetmenlerir ve filmlerin Nürnberg'de bir araya gelmesi mi' Yabancı bir ülkede değişik kültürleri yansıtar sinema yapıtlarının insanları bir araya getirerel belki de değişik kültürlerin o denli değişik olma dığını, tüm kültürlerde ortak noktalar bulundu ğunu ve her kürtürün temelini de "insan "ın oluş- turduğunu göstermesi en önemli noktalar ara sında sayılmaz mı? Değişik kültürlerin sinema aracılığıyla karş karşıya ve yan yana gelmesini sağlayan "Nüm berg InterFilm Festival"98"in yaratıcılarına v< böyle bir festivali destekleyen kurumlara koca man birteşekkür ve selam sarkıtmadan Alman ya'dan aynlmak yanlış olur. Artık Mudanya'nın da bir sanatevi var. 15 Ka- sım 1998 Pazar günü "Mudanya Sanatevi"ndi saat 14.00'te genç yönetmenlerden Mustafc Altıoklar, "Türk Sinemasında Yeni Bir Soluf mu" başlıklı bir söyleşi yapacak. Kaçırmayın. Tv PROGRAMLARI 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Günden Güne 12.00 Haberler 12.10 Ufuk- lann Ötesınde 13.00 Haber 1313.35 Dizi: Kü- çük Kadınlar 14.30 Çocuk Saati 15.00 Çocuk Haber 15.35 Kasırga Gücu 16.00 Haberler 16.05 Fasıl 16.35 Yerti Blm: Hayat Kadını 17.55Adanademırspor - San- kospor Türkiye 2. Ligı Futbol Karşılaşması 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler20.45 Bir Dilden Bir Tel- den 22.00 Ahtapot 22.50 Eskicı 23.20 Sahne Işık- ları 00.20 Günün Getirdikleri 00.50 Gece Başlarken 02.50 Yabancı Film: Yagmurda (0 312 428 22 30). *T\ 1 8-05 Dızı: ÜÇ istanbul 19.00 Akşam Bülte- V 2 ni 19.30 inanç ve Bilim 19.55 Istanbul Rad- ^ - J yosu TSM Sanatçıları Konseri 20.35 Akşa- ma Doğru 21.25 Uygarlık Çizgısi 22.00 Gece Bülte- ni ve Ingilızce Haberler 22.30 Tarihle Çağdaş Buluş- ma 23.45 Bale: Houston Ballet (0 212 259 72 75). 08.00Telegün 09.30 Belgesel: Dünya Coğ- raf yası 1 °-°° uıtraB 1 °-3oYer|iFi|m: Ka - ra Tren 12.00 Müzik Pınarı 12.20 Belgesel: At Öyküleri 12.50 At Yanşlan 16.10 Zıl Çalınca 16.40 Belgesel: MerhabaYaşam 17.05 Jazz Rock 17.30 Dün- ya Halter Şampiyonası (Bayanlar - Naklen) 19.00 Gençlerle 19.50 Genç Haber 20.00 Dünya Halter Şampiyonası (Erkekler - Naklen) 22.00 Belgesel: Lu- mier Kardeşler 22.50 Gece Başlarken. 07.00 MEB Açıköğretim Lisesi ve Açık llköğ- retim Okulu Ders Prog. 10.00 Beraber ve So- lo Şarkılar 10.30 Konser 11.15 Devlet Koro- ları 12.00 Konser 12.45 Beraber ve Solo Türküler 13.15 Klıpler 14.15 Devlet Korolan 15.00 Konser 15.45 Yurttan Sesier 16.15 Konser 17.00 Klıpler 18.00 Dev- let Korolan 18.45 Konser 19.30 Fasıl 20.00 Klıpler 21.00 Halk Konseıieri 22.00 Konser 23.00 Klıpler. 09.00Çocuk Saati 10.00 Haberler 10.05 Gün- den Güne 12.05 Öğrendıkçe 13.00 Haber 13 13.30 Yerti Film: Gitme Kal 14.40 Müzik Pı- nan 15.00 Sizin için 16.00 Haberler 16.05 izmır'den 16.45 Mektup Köşesi 17.05 Çocuk Saati 17.55 Ada- nademirspor - Sankospor Türkiye 2. ügi Futbol Kar- şılaşması 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.45 Bir Dilden Bir Telden 22.00 Yerli Film: Sultan 23.30 Pararrtez 00.20 Günün Getirdikleri 00.50 Gece Baş- larken 02.50 Yabancı Film: Mutluluğun Sım. 08.30 Bu Sabah 10.30 Birlitte Söyle- yelim 11.00 Dızi: Beybaba 12.00 Halk Oyunlan 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Sizin İçin Seçtiklerimız 13.30 Belgesel: Kö- yümüzde Şenlik Var 14.00 Eski Dostlar Eskı Şarkı- lar 14.15 Bereketin Adı GAP 14.30 Haber 14.45 Anadolu Günlüğü 15.35 Yerli Film: Gönlü Boi 17.00 Gide Gide GAP 17.58 TRT 2'ye Geçış. 07.00 Shovv Başlıyor 08.00 Çizgi Film: Dedektif Co- ' nan 08.30 Dizi: Dallas 09.45 Dizi: Bitmeyen Aşk 11.30 Klip'98 13.30 Çizgi Film: Çiko 14.00 Biz Bize 14.30 Yerli Film: Canım Kardeşim 16.30 Dizi: Cesur ve Gü- zel 17.30 Dızı: Yalan Rüzgân 18.30 Dizi. Ayşecık 19.30Shovv Haber 20.45 Spor Sayfası 21.00 Dizi: Imparator 22.00 Huysuz Shovv 23.00 Maraton 23.45 Haber Hattı 00.15 Yabancı Film: Kabile 02.00 Klip'98 03.30 Ka- panış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Melodi 08.30 Çizgi Film: Robin Hood 09.00 Çizgi Film: Galaxy Polisi 09.25 Çizgi Film: Prens Valiant 09.50 Sinema Dünyası 10.25 Dizi: Güç Oyunlan 11.25 Yerii Film: Ortaklar 13.00 Haberler 13.15 Dizi: Ana 13.50 Çizgi Film: Robın Ho- od 14.20 Çizgi Film: Galaxy Polisi 14.45 Çizgi Film: Prens Valiant 15.15 Çizgi Film: Tele Flaş 16.20 Dizi: Kap- tan Güç 17.00Ara Haberler 17.15 Fa- dime Shovv 18.00 Dızı: Day Day 19.00 Ana Haber 19.50 Spora Bakış 20.00 Dizi: Tetikçi Kemal 21.00 Yerli Film: Hep O Şarkı 22.30 Ceviz Kabuğu (Canh) (0 212 284 31 50). 04.55 Kültür - Eğitim 08.20 Yabancı Film: Oğ- lumu Gördünüz mü? 09.50 Yabancı Film: Şimşek Jack 11.25 Yabancı Film: En Uzun Gün 14.25 Ya- bancı Film: ûuadrophenia 16.30 Ya- bancı Film: Soğukanlı Âşık 18.05 Ya- bancı Film: Sel 19.40 Başlama Vuru- şu (Şifresiz) 20.00 Kocaelispor - Dar- danelspor A.Ş. Futbol Karşılaşması (Naklen) 22.00 Yabancı Film: Los Lo- cos 23.50 Yabancı Film: Kınk Ok 01.30 Yabancı Film: Yönetmenin Yatağında 02.45 Playboy'un En lyileri: Özel Böl- geler03.40Yabancı Film: Sözler ve Ya- lanlar (0 272 225 55 55/ ^rs. 05.00 Günaydın Kaf- ^ î kaslar 07.00 Güne Baş- larken 09.00 Haber 09.20 Lifestyle 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomi 12.00 Günün Için- den 14.00 Haber 14.20 üfestyte 14.30 Haber Özeti 14.35 Ekonomi 17.00 Haber 17.30 Haber Özeti 17.35 Spor- da Bugün 17.45 Lifestyle 18.05 Ge- ce Gündüz 18.35 Kalite 19.00 Haber 19 19.40 Spor - Ekonomi 20.00 Ha- berler 20.05 Gündemdekıler 22.00 Haberler 21.05 Belgesel: Leonardo 22.05 Belgesel: Cumhuriyet Kostüm- leri 23.00 24 Saat 23.45 Spor Gün- demi 24.00 Haber (021221303 33). 10.30 Mega 11.0035 MM 11.15 Jess 13.00 Top 20 13.15 Pınar 15.15 Piren 16.45 Top News 17.00Videone 17 30 Mega Beş 18.00 Bir Nu- mara Seç 19.50 Haberler 20.00 Ayşin 21.00 Haber- ler21.15Men-e-Men Show 22.25 Haberler 22.50 35 MM 23.00 Top 20 24.00 Mega 00.30 Yunus 01.45 Karışık Türk Halk ve Sanat Müziği (0212 288 75 75). £ . 08.15 Su Dünya- fc. ' sı 08.45 Dünya JEltt Modası 09.15 Eko **""* start 10.00 Ha- berler 10.15 Para Raporu 11.40 Son Düzlük 12.00 Haberler 12.40 Fuar Viz- yon 13.30 Spor Merkezi 13.45 Seans Arası 14.00 Haberler 14.45 Para Ra- poru 16.00 Haberler 16.15 Para Raporu 16.45 Eko Fı- nish 17.15 Su Dünyası 17.45 Dünya Modası ia00 Haberler 18.45 Spor Mer- kezi 19.00 Simurg 19.35 Şarlo 20.00 Haberter20.10 Demıryolu Öyküleri 21.10 Yabancı Film: Şeytan Vu- ruşu 23.30 Haberler 23.35 Fuar Vizyon 24.00 Haber (0 212 282 51 00). U CtV bancı Film: Kapak 11.30 Çalışan Kadın- lar 12.00 İMKB 12.10 Doğa Öyküleri 13.15 Çıkar Yol 13.30 Dizi: iki Kişilik Dünya 14.00 Hayvanat Bahçesi 14.40 Tatlı Ikızler 15.10 Ma- gazin Dünyası 16.00 İMKB 16.10 Dizi: VVilliam TellEfsa- nesi 17.00 Dızi: Sokak Kanu- nu 17.50 Belgesel: Vıetnam 18.30 Dızı: Robinson Aıle- sı'nin Maceralan 19.30 Haber 20.40 Yabancı Fîlm: Sırlar 22.10 Dedektif Lea Sommer (0 212 282 36 00). 07.00 Kahvaltı Haberleri ° 9 - 05 Meidi 09.35 101 „ Dalmaçyalı 10.05 Süper Ördekler 10.40 Ayşe Özgün Talk Shovv 11.50 Bam Telı 13.00 Gün Ortası 13.30 101 Dalmaçyalı (Tekrar) 14.00 Süper Ördekler (Tekrar) 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Yarışma: Gelin - Kaynana 18.00 Dızi: Çi- çekTaksi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Pa- ra Hattı 19.45 Spor Haberleri 19.50 Ha- va Durumu 20.00 Yarışma: Bay Tumi- ke 21.45 Dizi: Baba Evi 23.00 A Takımı 24.00 Gece Haberleri 00.05 A Takımı (De- vam) 02.30 Haberci 03.10 Ayşe Özgün Talk Shovv 04.00 Gönülden Nağmeler 0&30 Gecenin Içinden (D212 655 00 00). p f 07.00 Sabah Haberleri 08.30 /CKT Sıyaset Vıtnnı 09.00 Huzu- *" ra Doğru 09.30 IhtırasRüz- gârlan 10.30 Sabahın Se- dası 12.00 Haberler 12.30 Kasabanın Sevgılisi 13.30 Pişir Pışırebilırsen 14.00 Haberier 14.05 Nil Gün ile Yeni Bir Gün 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Sineması 16.00 Haberier 16.05 Uzay Yolu: Yeni Kuşak 17.00 Haberler 17.30 Üç Yaprak- lı Yonca 1&00 Haberler 18.05 Aşk De- ğırmeni 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yanşma: Söylemesı Kolay 21.00 Marzı- ye 22.00 Eltiler 23.00 Gizli Dosyalar 24.00 Haberler00.30 Yabancı Film: Ka- ranlığın Elçisi (0 212 652 25 60). 06.00 Sevilen Klıpler07.00 Çalar Saat 09.00 Çiz gı Film: Şirinler 09.30 Çizgi Film: Uçan Ka; 10.00 Çizgi Film: Maske 10.30 Çizgi Film: Se- vimli Kahramanlar 12.00 Sabah Şekerleri 13.30 Ser Her Şeyi Düşünürsün 14.00 Haber 14.10 El Ele Fo rum 15.00 Haber 15.10 Yerli Film: Rüya Gibi 17.0( Haberler 17.10 Dizi: Kaynanalar 18.00 Aıleler Yanşı yor 19.00Ana Haber Büttenı 19.45 Günün Yorumu 19^( Spor Gündemi 20.00 Yanşma: Çarkıfelek 21.00 Ola cak O Kadar 22.45 Beyaz Shovv 24.00 D Lüks 00.4( Haber Saati 00.50 Spor Turu 01.00 Yabancı Film: Maf yanın Sonu 03.00 Türk Sanat Müziği 03.30 Sigara nın Zararlan 04.00 Kapanış (0 212 215 57 11). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Yangın Ay- şe 10.00 Dizi: Süper Yıldız 11.10 Yerli Film: Fa- kir ve Zengin 13.00 Haber Bülteni 13.30 Dizi: Esmeralda 14.30Acı Günler 15.30 Dünya Voleybol Kar- şılaşması (Japonya) 16.30 Yerli Film: Yarın Cumar- tesi 18.40 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Habet 20.50 Star Spor 21.00 Dızi: Aynalı Tahir 22.10 Dizi: Hic- ran 23.10 Teksoy Görevde OO.IOGece Hattı 00.40 Spoı Gecesi 00.50 Yabancı Film: Tutku Gülleri 02.40 Ya- bancı Film: Emmanuelle 2 04.20 Zırve Defteri 05.00 Mızrap (0 212 448 80 00). H R R °6 -30 A e r o b l k u 7 -3° Bugün 10.00 Haber- • • O D ler 10.15 Nazım Usta ve Günün Menüsi •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim 12.0C Haberier 12.30 Airport 13.00 Haberler 13.15 Hutbe 13.25 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4e 16.00 Haberleı 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemı 17.00 Haberler 17.0E Robocop 17^5 Süper2018.30Ana Haber Bütteni 19.4E HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Sürgündeki Kra 22.00 Onda On Haber 23.15 Mozaik 00.30 Haberleı 01.15 2'den 4'e (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Türkülerimiz 10.30 Yabancı Film: SilahınZa- feri 12.00 Gerçek Kesit 13.00 Ankara Gün- demi 13.30 Banş'la Müzik 15.30 Serpıl Barlas'la 18.30 Eko Bugün 19.00 Aii Baba'nın Çiftliği 19.30 Flash Ha- ber 20.30 Yabancı Film: Jack ve Sarah 22.00 Med- yatör 23.00 23. Saat 24.00 Yıldo ile (0 212 256 82 82). 07.00 Her Sabah 10.00 Rota 11.00 Haberleı 11.15 Galeri 12.00 Haberler 12.30 Ekonom 13.00 Haberier 13.15 Spor Cafe 14.00 Haber- ler 14.15 Yansımalar 15.00 Haberler 15.1£ Belgesel 16.00 Haberler 16.30 Ekonomi 17.00 Haber- ler 17.15 Süper Smaç 18.00 Haberler 18.15 Spor Gün- lüğü 18.45 Ajanda 19.00 Haberler 19.15 Belgesel 20.0C Ana Haber 22.00 Eksen 23.00 Haberler 23.15 Paranır Nabzı 24.00 Her Gece 01.00 Belgesel 02.00 Haberleı 02.15 9. Hat 03.00 Haberier 03.15 Müzik 04.00 Haber- ler 04.15 Süper Smaç 05.00 Haberier 05.15 Dünyanır Sonu 06.00 Haberier 06.15 Belgesel (0 212 285 43 00). e9. KANAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog