Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

KASIM1998CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Danimarkalı Bille August'tan Hugo'nun karakterlerini perdeye taşıyan epik bir seyirlik Alılaki cliiTİişiıı aycbnkk tlestam Günümüze kadar birçok kez beyaz- rdeye u>arlanmış Victor Hugobaşya- tı 'Sefiller', uluslararası bir kadronun inden çıkmış en son ve yeni sinema iaptasyonuyla bir kez daha karşımıza ldi bu hafta. Eksigine gediğine kar- n yine de nicelik açısından zengin, na nitelik açısından yetersiz fılmler- dolu bu haftanın filmi sayılacak son efiller'ı çekense, eski tanışımız, dene- mli Danimarkalı yönetmen Bille Au- ıst Kimi ünlü Irlandalı, Amerikalı, Ingi- ı oyunculan \e sürekli birlikte çalış- p (değişmez kameramanı Jürgen Pers- ın. montajcısı Janus Billeskov-Jansen, ıpım tasanmcısı Anna Asp vd. gibi) inin ehli, lsveçli, ttalyan, Amerikalı de- ıırbaş teknisyenlerini bir kez daha bir aya getıren yönetmen Bille August, uşkusuz 19. yüzyıla (ve edebiyatına) amgasını vurmuş bu tanmmış Victor !ugo klasiğine bütünüyle sadık kalma- ı yeğlemiş. yaklaşık 2.5 saatlik. 1998 apımı, uluslararası kimlikli, gıcır gı- ır bu son 'SefîUer' filminde. Jasik iyi - kötü çatişması tki yıl kadar önce gördüğümüz. Cla- de Lelouch'un o kendine özgü, renk- . cümbüşlü, civelek sinemasıyla, Hu- o babaya saygılı bir selam sarkıtarak 0. yüzyıldaki kendi sefillerini anlattı- ı. otobıyografimsi ve Jean- Paul Bel- ıondo'lu o bir hayli serbest 'Les Mi- .•rables' u>arlamasından sonra aslına ağlı kalan Bille August'un 2.5 saate ya- ın bir süreye yayılmış 'SefiDer'inde, bin ıvfayı aşkın devasa romanı. bir çeşit /ilık-kötülük çatişması ve vicdan he- ıplaşmasına ındirgeyerek özetleme yo- ınu seçiyor Danimarkalı yönetmen. eredeyse bütünüyle iki karşıt ana ka- ıktere yoğunlaşarak. 198O'lı yıllann başında Istanbul Si- ema Günleri'nde 'Tvvist and Shout'. £appa' gıbı ilk filmlenyle dikkatimi- ı çekmiş. kameramanhktan yönetmen- ğe geçme Danimarkalı Bille August, yıl arayla Cannes'da 2 Altın Palmiye dülü kazanan Fatih Peüe' (1987) ve se- aryosunda büyük usta Ingmar Berg- lan'ın ımzası bulunan 'tyi Niyetler'le 92X epflc üstün yapımlardaiızmart-, laştı. Ancak Isabelle Allende'nin çok satan romanından, yine ünlü oyuncular- dan oluşan çok zengin bir kadroyla si- nemaya uyarladığı 'Ruhlar Evi'yle bü- yük bir hayal kınklığı da yaratmıştı 1993'te. Iki-üç mevsim önce yine sinemala- nmıza konuk olan 'Smilla ve Karlar'la göremediğimiz 'Jenısalem'den sonra kariyerindeki irtifa kaybını gidermeye çalışan Bille August, son dönemin il- ginç fılmlerinden. Peter VVeir-JeffBrid- ges eseri 'Korkusuz'la adını duyurmuş senarist Rafael Ygtesias'ın Hugo'dan uyarladığı bir senaryodan çektiği bu 'Se- fuler'le, anlaşılan ciddi, uzun, ağır ve oturaklı edebiyat uyarlamalarını per- deye taşımaya kararlı olduğunu ör- nekliyor bir kez daha. Ekrnek çalmaktan zındana tıkıhp 19 yıl sonra salıverilmiş, azılı suçlu, eski bir kürek mahkû- mu Jean Valjean' ın hikâ- yesini anlatır Hu- go'nun klasikleşmiş romanı, bilindiği gibi. Hayatın dar- belerini peşpeşe yemiş Jean Val- jean'ın aç kar- nını doyuran, gümüş çatal bı- çaklannın Val- jean tarafından çalmmasına ses çıkarmayıp onu tekrar polise. zin- dana teslim etme- yen. adeta iyilik timsali, Tann sevgi- siyle dolu,'kâmil in- san' bir din adamının 'kötüler cephesi'nden çekip kurtararak yüreği- ni iyilikle doldurduğu bu unutulmaz roman kahra- manı-ideal ınsan Jean Val- jean (Ljam Neeson), vebaya ya- kalanmış, sevdiği kadını, yok- su! fahişe Fantine'ı (Uma Thur- man) ölüme kaptınnca hayatı- nı Fantine'in kötü ve hırslı. pa- ragöz Thenardier'lerin elinde kalmış küçük kızı Cosette'e (Claire Danes) adıyor, onu ya- kalayıp tekrar hapse yollama- ya azimli, yasalann hizmetin- deki gaddar, ama şerefli bir . pojis olan 'kötü' Javert'in (Ge- offrey Rush) soluğunu yıllarca ensesın- de hissederek. Pantheon'a gömülmüş ünlü Fransız yazan Victor Hugo'nun, 1789 Fransız Devrimi'nin özgürlükçü havasını >an- kılayan bir hümanizm \e gerçekçilikle kaleme aldığı eserleri arasında öne çı- kan ve cehaletle yoksulluk sürdükçe yeryüzünde var olacak sefılleri konu edinerek. zaman içinde neredeyse ya- zannın adıyla öz- deşleşen bu de\ r romanı, kapıtaliz- Sefiller'de Liam Neeson ve Claire Danes baba-kua o\nu\or. min gelişıp güçlendiği 19. yüzyılın ilk çeyreğındekı toplumsal sorunlan da di- le getınr Ancak Bille August, babadan kalma. eski moda sinema anlayışıyla 'iyi ile kötü'nün temsilcisi iki ana karak- ter üstüne yoğunlaşmaya gitmiş filmin- de. Kötülüğün karanlığından iyiliğin aydınlığına bır çıkan, ama pir çıkan Val- jean'la, finalde ister istemez iyiliğe ye- nik düşerek kendini ortadan kaldınve- ren Javert'ın çatişması üstüne hız kaza- nıyor bu 'Sefiller'. Yoğun insancıl duygular seli Sonuçta, klasık zevke hitap ederek ro- manı bölüm bölüm aktaran, yer yer yo- ğun bir insancıl duygular seline de dö- nüşen, ağır, uzun, ama genelde yalın özüyle etkileyıci de olabilen, usta işi görselliğe sahıp bir epik üstün yapım Bil- le August'un 'Sefîlİer'i özetle. Gencecik, masum Cosette'in kalbi- nı kaptırdığı devrimci delikanlı Mari- us'un (Hans Matheson) da önderlerin- den bın olduğu. günümüzün tinercı ço- cuklanndan farksız, küçük proleter Gav- roche'un da can verdiği, Paris'te bari- katlann kunılduğu 1832'deki düzen kar- şıtı sokak çatışmalan ve gösterilerini de oldukça sığ bir biçimde karşımı- za getiren savaş sahneleny- le dönemin panoraması- nı yansıtan bölümlere de yer vermiş Bille Au- gust. Hugo'nun, hayat- ta rastlanabilecek tür- den iyi- kötü karakter- lerine, Ingiliz- Amerika- lı ünlülerden oluşan par- lak bir kadroyla rcsmi Les Miserables / Yönetmen: Bille August / Senaryo: Rafael Yglesias / Kamera: Jürgen Persson / Müzik: Basil Paledouris / Oyuncular: Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman, Claire Danes, Hans Matheson, Reine Brynolfsson, Robert Vaughn / 1998 Ing.-ABD (WB) geçit yaptıran yönetmene oldukça yar- dımcı oluyor oyuncu takımı. Özellikle heybetli, suskun, güçlü bir Jean Valje- an olmuş dev lrlandalı LiamNeeson'la, kuşkusuz 1970'lerin popüler TV dizi- si 'The Fugitive- Kaçak'takı suçsuz dok- tor Kimble'ı amansızca takıp eden can düşmanı komiser Gerard karakterini Amerikalılara esinlendirmiş, hinoglu hin Javert rolundekı (meraklısının ge- çen yıl piyanist David Helfgott rolüy- le Oscar kazandığı 'Shine' filminden ammsayacağı) Avustralyah Geoffrey Rush, filmi karşıhklı sürüklüyen ikili. Uma Thurman'la Claire Danes'in de du- rumu 'idare ettiği* bu 'Sefiller', Hu- go'dan ve ölümsüz klasiğinden haber- siz yeni kuşaklara belki iyi gelebilir. Bille August'un 'Sefüler'i, insancıl- duygusal sahnelerle etkileyıci bölüm- ler de içeren, yalın ve güçlü bir epik özet- le. Sinemada belli baslı 'Sefiller' • Les Miserables / YörrRichard Boieslawski, n i oy.Fredric March, Charies Laughton, 1935 ABD. • Les Miserables / Yön: Lewis Milestone, oy: Michael Rennie, Robert Nevvton, 1952 ABD. • Les Miserables / Yön. Riccardo Freda, oy. Gino Cervi, John Hinrich, 1952 Kalya. • Les Miserables / Yön: Jean: Paul Chanois, oy: Jean Gabin, Bemard Blier, 1957 Fransa. • Les Miserables / Yön. Glenn Jordan, oy: Richard Jordan, Anthony Perkins, 1978 ABD (Televizyon filmi). • Les Miserables / Yön: Robert Hossein, 1982 Fransa • Les Miserables / Yön: Claude Leiouch, oy: Jean Paul Belmondo, 1995 Fransa YENİ BASLAYANLAR alancı / Liar Yalan makinesi uzmanı po- s tegmenı Kennesan'la Michael Rooker) onun tara- ndan eğitilmiş polis Brax- Mi(Chris Ptnn) ıkılısı, ödun ermez güçlü bir karaktere ahıp, kendısi>le banşık fa- ışe Elisabeth'in (ReneeZeO- -eger) dehşet vericı bir şekil- e öldürülmesınden zanlı ola- ık yakalanan, hafizasıru kay- etmiş\ ^ land'ı (Tm Roth) orgularlar... 1994SundanceFilmFes- vali'nde "The Grave" fil- ıiyle çıkış yapan. Pnnceton Iniversitesi'nden mezun Jo- as ve Josh Pate adlı ikız kar- eşlerın yazıp yönettiği "Li- r/Yalana". gerçeğın karma- ık doğasındaki özün keşfe- ilmesını konu edinen, psiko- jjik-pohsiye bir gerilim-ye- i kara fılm çeşitlemesi. Bu- ün gösterime girecek yenı aftanın fılmleri arasında ilk akışta dıkkati çekiyor. "Ya- ıncı", Tim Roth'un ağır ko- unu oluşturduğu bu fıbnden onra Amerikan sinemasına eni bir Coen Kardeşler mi eliyor sorusu akla gelebilir. vrabulucu / tıe Negotlator Suçlularlapazarlık yaparak ;hinelen kurtarmak konu- unda uzmanlaşmış bır poli- in hayatı birden kararmıştır. ünkü, masumolduğunu ka- ıtlayamadığı bir cınayet ve immet suçlamasıyla karşı arşıya kalmıştır. Kendini te- lize çıkarabilmek için en iyi ıldığı yola başvurur dene- imli polis Dann> Roman Samuel L. Jackson) Bu da, irilenni kaçınp rehin alma- ı demektir. Böylelikle dinlen- lesmı sağlayacak. ve haklı lduğunu kanıtlayabilecek- r ancak. Binlenni rehin alan )anny Roman, kendisı gibi aygın bır pohs ve pazarlık- çı olan Chris Sabian'dan (Os- car ödüllü Kevin Spacey) ara- buluculuk etmesinı ister ve Chris Sabian her an kontrol- den çıkabilecek bu tehlikeli durumu düzeltmek ıçin kol- ları sıvayacaktır... Taranti- no'nun 'Ucuz Roman'ıyla geç yaşta şöhret kuşunu ya- kalayan zenci aktör Samuel L. Jackson'la, 1995'te'Ola- ğan Şüphelikr'le en iyi yar- dımcı erkek oyuncu Oscar'ıru kazanan Kevin Spacey'nin etkile>ici bir ikili oluşturdu- ğu "The Negotiator-Arabulu- cu", meraklısını hoşnut bı- rakacakcinsten yeni ve sürük- leyici aksiyon filmi. Kame- ramanlıktan ve klip yönet- menliğinden gelen, 1995"te "Fridaj" adlı komedisiyle tı- cari başanya erişen F. Gary Graj'in yönettiği "Arabulu- cu", öncelikle macera ve ak- siyon tutkunu sinemaseverler için. Tetilikelf Tür 2 / Specles 2 Üç yıl önce gösterime gir- diğinde bütün dünyada 100 milyonun üzerinde hasılat ya- pınca devam filminin çekıl- mesi kaçmılmazlaşan "Spe- cies2-TehlikeliTür2'\ Holly- wood'dan gelen, yine özel efekt destekli, yepyeni ve gös- terişli bir başka Amerikan yapımı. Insan DNA'sıyla uzaylı DNA'sının birleştiril- diği ilk fılmde. laboratuvar- da donmuş cenınden yaratıl- mış yan insan Eve rolünde- ki dilber Natasha Henstrid- ge'nin > ine cazibesij le soluk kestıği "Tehlikeli f ür 2"yı Peter Medak yönetmiş. Se- naryosunun yazımında NA- SA'nin danışmanhğma baş- vurulan "Species 2-TehHkeli Tür 2", özellikle bılımkur- gusal fantastik türüne ilgi du- yan sinemaseverleri oyalaya- bilecek bir "fantezi" sa- yılabilır. Hope FloatS / Yönetmen: Forest Whitaker / Senaryo: Steven Rogers / Kamera: Caleb Deschanel / Müzik: Dave Grusin / Oyuncular: Sandra Bullock, Harry Connick Jr., Gena Rovvlands, Mae Whitman, Michael Pare, Rosanna Arquette / 1998 ABD (Özen Film) Kınk kalpleıin ilaa umıtvezmuuu. • Kan-koca problemleri, ihanet acılan, yaralı kalpler, vb. konular üstüne, malum klişelerle donatılarak o bildik Hollwood tarzı, konfeksiyon sineması zihniyetiyle tezgâhlanagelen duygusal filmlerin, pembe diziyi çağrıştıran yeni bir uzantısı 'Umut Dalgalan'. Reha Muhtar'ın dışisıni çağnştıran bir sunu- cunun. acı sürprizlere dayanarak özel hayatlan bir çırpıda havaya uçuran ve o reyting uğruna ekran- da her haltın yendiğı cinsten şo% programında. ba- şına geleceğı bılmeksızin canlı > ayına çıkan. Bir- deeCaJvert-Pruittl Sandra Bullock) adındakı, ev- lı çocuklu, genç güzel bır Amenkalı kadm, mil- yonlarca TV izlevicısınin gözlerı önünde. en i>i arkadaşına( Rosanna \rquette) âşık olan kocası (Michael Pare) tarafından aldatıl- dığını (üstelik bızzat a\nı yayına katılan. yan yana, yüz yüze oturduklan. ahlakı sünger gibi kocasıyla arkadaşının ağzın- dan) öğ^enırse görün se>Teyleyin başına neler gelir... Gençlik aşkıyla evlendiğı kocasının ihanetıne uğrayarak kınlıp parçalanan ev- liliği cam ekrana malzeme edilen. alda- tılmarun acısıyla şaşkına dönmüş, kalbi kı- nk Birdee'nin düştüğü bu rezil durumda gözü hiç bir şeyı görmez artık, küçük kı- zı Bernice'i (Mae VVhitman) kaptığı gibi annesıne sığınmaktan başka. Chıcago'yu, koca evini anında terk ederek büyüyüp \ e- tiştiği Smithville denen küçük Teksas ken- tindeki annesinin evinde alır soluğu. Bu- nalıma girip yataktan pek kalkmaz, gün- lerce evden çıkmaz. her şeyi koyverip odalara kapanır, durumu kabullenmeye. sindirmeye, üstesinden gelmeye çalışmaz. saçını bile taramaz. \akti> le Smith\ille li- sesinin güzellik kraliçesı seçilmiş, herke- sin kıskandığı Birdee. Annelerinden incinen kızlar... Birdee'nin California'ya çekip gitmiş sorumsuz, kayıp kızkardeşinin sorunlu çocuğu Travis'e de bakan, akh bir gidip bir gelen, yaşlılıktan kocamış ve resmen bunamış kocasmı da bır bakımevine ya- tırmış annesi Ramona (Gena Rowlands). yıllara meydan okuyan. zorlu, egosu güç- lü, dediğım dedikçı bır kadmdır. Ne var ki öteden beri kızına pek sevgİMm göster- memiş. dışa dönük,frapanannesmden hep incin- miştir Birdee gizliden gizli>e. Şımdi, hep 'baba- sırun küçük prensesi" olagelmış v e ihanet sarsın- tısından payına düşenı alarak bu durumdan an- nesıni sorumlu tutacak kadar hırçınlaşıp sürekli Birdee'yle zıtlaşan küçük kızı Bernıce'le de ben- zer sorunlan yaşamaktadır ışte. Lısedeyken fo- toğraf çekmeye merak sardırmış Birdee, şişman- lığından kurtulmuş, eski bir oku\ arkadaşmın bul- duğu film yıkama işinde çalışıp oyalarurken bu- nalımdaki kızına yardımcı olmaya kararlı, çöp- çatan annesi. pek bir baltaya sap olamayıp tamir- cılık. boyacılık filan yapan. başka bır eski arka- daşı Justin Matisse'le (Gençten bır Gregory Peck havalanndakı Harn ConnickJr.oyunculuğunun yanı sıra asıl uzmanhk alanını da örnekliyor film boyunca, fonda şarkılar söyleyerek) Birdee'nin arasmı yapmaya uğraşır. Zaten ilk öptüğü kız olan Birdee'ye ilk gençlik yıllanndan ben kesık'tir Justin; sabırla. ısrarla beklemesini bilir. .Ameri- kan Rüyası"nın cilasına kanmayan, efendiden. sevımlı bır 'yitik kahraman'ın tüm albenısine bürünmüş Justin Matisse'e. annesi kınk kalbinin kapılannı açarsa sırf adı komik kaçacak (Berni- ce Matısse) diye ka\ gılanarak karşı çıkar bu ara- da. babasının onu yanına ıstemedığı sonunda ka- fasma dank eden, sinır zamane veledı Bernice. Bakıme\inde kukla bebek gibi bakılan, bunamış babasının \akti>le ıçi doldurulmuş hayvanlarla donattığı aıle evinde zamanla başına geleni ka- bullenen, duygulanyla hesaplaşan, kızıyla çev- resiyle çahşmasıran üstesinden gelen, sonunda Jus- tın'ı de kalbini açarak sağaltıcı, yeni bır aşka sı- ğınan Birdee, taze vaatlerle dolu hayata, sıkı sı- kı ve umutla sanlacaktır yenıden... On yıl kadar önce, CHnt Eastwood'un 'Bird' filminde Charüe Parkerrolünde tanıdığımız, son- radan 'The Crying Game-Ağlatan Oyun' vb. gi- bi filmlerini de hatırladığımız, iri kıyım zenci aktör Forest VVTıitakcr, yönetmen- lik serüvenıni sürdürüyor, ne çıkarsa bah- tımıza diyerek seyrettiğimız 'Hope Flo- ats-Umut Dalgalan'yla. Amerika'da aldatma-aldatılmalarla da- ğılan aileler, kan-koca problemleri, yol- lan aynlan çiftler, yaralı kalpler, ihanet acı- lan, naftalinlenmiş eski arkadaşlıklar. vb. konular üstüne malum klişelerle donatı- larak o bildik Hollywood tarzı, konfeksi- yon zihniyetiyle tezgâhlanmış duygusal filmlerin, pembe dizi tadını da yansıtan yeni bir uzantısı 'UmutDalgalan'. Kadın- erkek ilişkisindeki çokbilinenbazı husus- lara şöyle bir değinip geçerek seyırcisini oyalamayı seçen ve Amerikan sinema- smda çokça rastlanan beylik duyarlıkla- n ele alıp işleyen fılmlere meraklı seyir- ciye çekici gelebilecek bu 'Umut Dalga- lan'nın bildik teraneleri yinelemekten öteye pek bir derdi yok zaten. Aktör Whitaker'ın acemilikler göste- ren yönetmenliğini (bizim gibi) yetersiz bulanlar, birkaç yıl önce 'Speed-Hız Tu- zağı'yla çıkış yapan, ama arkasını getire- meyen Sandra Bullock gibi sağlık timsa- li taze dilberleri, Gena Rcmlands gibi yıl- lann yaldızını silemediği eski değerleri ve şarkıcılvğıylayeni Sinatraolarak karşıla- nıp sinema oyunculuğuna da bulaşmış Harry Connick Jr. gibi gelecek vaat eden yeni yuzleri banndıran oyuncu kadrosu- na ya da kameraman Caleb Deschanel'in çerçevelemelerine takılabilir, bu arada 'sinir kız çocuğu' Mae Whitman'a da bir mıktar illet olabilırler. Steven Rogers'm 'süzme' senaryosundaki yer yer espri kmntısı içeren bey- lik diyaloglanna tebessüm edebilir, sözümona duygu katsayısı yüksek bu aile komedisinin sal- kım saçak tekdüzeliğine kapılabilirler bir buçuk saatliğine. Bizce sinemasal bakımdan pek önem taşıma- yan bu aile boyu duygusal komedinin de, Sand- ra Bullock'un da yıgınla meraklısı vardır herhal- de ve onlar bugün göstenme giren bu 'Umut Dal- galan'ndan hoşnut kalabileceklerdır kuşkusuz. The Poozies'den Türkiye turnesi • Kühiir Servisi - Ingiliz folk topluluğu The Poozies, British Council'in davetlisı olarak 16-28 Kasım tarihleri arasında bir turne gerçekleştirecek. tstanbul 16 Kasım'da Taksim Devlet Tiyatrosu'nda, 17 Kasım'da Kemancı Kültür Merkezi'nde olmak üzere iki konser verecek olan topluluk Bursa, Eskişehir, Ankara, tzmir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Antalya'da da birer konser verecek. Topluluk, gitardan akordiyona. vurmalı çalgılardan elektro arpa kadar çeşitlı enstrümanlarda usta olan dört bayandan oluşuyor. The Poozies, klasik ve çağdaş folk müziğin yanı sıra kendi bestelerini de müzikseverlenn beğenisine sunuyor. 'Yalmayak Sokrates' başlıyor • Kültür Servisi - Dostlar Tiyatrosu, Maxwell Anderson'dan Mina Urgan'ın Türkçeleştirdiği Yalınayak Sokrates adlı oyunu bu akşamdan itibaren Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahnelemeye başlıyor. Genco Erkal'm yönettiği oyunun sahne tasarımı Duygu Sağıroglu'na, giysi, maskları Sevim Çavdar ve Koray Ariş'e ait. Bundan 14 yıl önce ilk sahnelendiğinde en başanlı yapım, en iyi çe\ iri, en iyi erkek oyuncu, en iyi giysi dallarında ödül kazanan oyunun yeni yapımmda Genco Erkal'ın yanı sıra Erdem Akakçe, Didem Germen, Ayşegül Günay, Ergin Ocaklı, Yurdaer Okur ve Gökhan Soylu rol alıyor. Oyun cuma günü saat 21.00'de, cumartesi saat 18.00'de, pazargünü ise saat 15.00'te izlenebilir. % Kuşak Cumhuriyer ve 'Aile Albümlerr sergilerî uzatıldı • Kültür Servisi - Tanh Vakfı'nın Tanhı Darphane Binalan'ndadüzenlediği 'Üç Kuşak Cumhunyet" ve 'Aile Albümleri' sergileri, özellikle eğitimcılerden gelen istek üzerine 22 Kasım'a dek uzatıldı. 19 Eylül'de açılan ve günde ortalama 44 bin kışınin gezdiği sergi. Türkiye Cumhunyetı'nin üç çeyrek yüzyıl boyunca gerçekleştirdığı gelişme ve ilerlemeyı, yurttaşın gündelık yaşamındaki değişimlerle yansıtıyor. Girişı ücretsi? olan sergi her gün 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilir. Hüseybi Sermere MÜ fahri doktora unvanı veriyor • Kültür Servisi - Piyanist Hüse> ın Sermet'e, Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı bugün düzenlenecek bır törenle verilecek. Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Konferans Salonu'nda bu akşam saat 18.00'de başlayacak olan törende Prof. Dr. Ateş Vuran, Prof. Dr. Ünsal Oksay, Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel konuşma yapacak. Törende aynca Hüseyin Sermet, Schumann ve Liszt'in yapıtlannı yorumlayacak. TÜYAPTA BUCÜN A SALOIVU 12.00-14.00 'Türk Yazmında Gülmece' konulu panele Ayduı Boysan. Ferhan Şenso\ ve Kandcmir Konduk konuşmacı olarak katılıyorlar. 14.00-16.00 Sunay Akın ve Akgün Akova'nın konuk olarak katıldıklan söyleşi izlenebilir. 16.00-18.00 'Almanya'dakı Seçım Sonuçlannm Türkiye-Almanya llişkılerine Etkisi' başlıklı panelin konuşmacılan Ercan Karakaş, Deniz Kavukçuoglu ve Yüksel Pazarkav^. 18.00-20.00 'Zulüm Politikalan' başlıklı söyleşinin konuğu Kate MiDet. B SALONU 12.00-14.00 Demirtaş Ceyhun'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin konusu 'Türk Aydını, Demokrasi ve Ulu Hakan'. 14.00-16.00 'Sevr'den Lozan'a' başlıklı konferansa Prof. Zafer Toprak konuşmacı olarak katılıyor. 18.00-20.00 'Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Aydın ve Halk' başlıklı panelin katılımcılan Şükran KurdakuL Orhan Barias, Konur Ertop ve Feridun Andaç. 13 i Cuma (B Saat.14.00-16.00 T v-lSaat/4.00-)6.C» V\Saat.16.00-18.00 TMSaat'8.00-20.00 TV\Saaf/8 00-20.00 Stand No:85-86 (Alt kat) Tüyap Sergi Salonu Tepebası-İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog