Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

3 »CASIM 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /cumek(« turk.net 13 flazine MPçlanmaya Jevam ediyor • AIVKARA (AA) - Hazıne vüisteşarlığı'nın. rommerzbank \ e Deutsche îank aracıhğıyla Euro Myasasından vürüttüfü 3-5 /û \adeh, 500 mılyon narklık borçlanmanın de\am ;ttiğı bildirildı Işadamı <orkmaz Yığıt'ın ıçıklamalannın ardından fürkıye'de oluşan sıyası stikrarsızlığa karşın Euro Dİyasasında salı günü yuzde }J5 ıle başlayan \e ajnı gün yiizde 9.50'>egenleven faız, lynı oranda devam ederken faızlerde defışıklık seklenmıyor. Her ıkı banka arafindan salı gıinü başianan ahvıl yoluyla borçlanmadan îlde edilen 500 mılyon tnarkın, Hazıne'ye kasım sonuna kadar ulasacağı ahmın edıhyor Bankacılık reformu Meclis'te • ANKARA(AA)- Hazme'den sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan bankacılık sistemiyle ilgili 20 maddelik bir tasan. TBMM'ye sunuldu. Yeni yasa tasansı, bankacılık sisteminı denetlemek üzere "SPK benzeri', Mali Sektör Üst Kurulu oluşturulmasını öngörüyor. Devlet Bakanı Güneş Taner. hafta başında yaptıgı açıklamada, bankacılık sektörûnün sıkı denetıme ihtiyacı olduğunu belırtmıştı. Oüzettme öncekı gün 'Aslan payı sermayenin' başlıklı haberde yer alan saat başına ücret ve kazançlardaki reel gelişmeler tablosundakı rakamlar yanlış yayımlanmıştır. Tablonun doğrusu aşağıdakı gıbı olacaktır. Düzeltir özür dileriz. Yiğit'in ülkeyi sarsan açıklamalannın ardından bankadaki usulsüzlükler yeniden gündemde Gözler yine Emlakbank^ta YÂNITBEKLEYEN SORULAR: 1 - Erdin An, Bank Ekpres in 0 olan kredi limitini neden 50 milyon dolara yükseltti? 2 - Emlakbank Yiğit 'infırmalanna 20 milyon dolar kredi verdi mi? 3 - Yiğit 'in kasetteki, "Güneş Taner, Erdin An \ı arayarak bu işi hallet dedi" açıklamalan gerçeği ifade ediyor mu? 4 - An 'nın göreve gelmesinin ardından kimler ne miktarda kredi ve teminat mektubu aldı? Bunlann akıbeti ne oldu? 5 - Refaiddin Şahin 'in bakanlıktan istifasına karşın karşılıklı suçlamalar ortada kaldı. Şahin. bu rantı kimlere, kimlerin talimatıyla dağıttı? 6 - Bakan Aktuna, An 'yı neden görevden almıyor? <-**• Üst düzey bir yetkili Bank Ekspres-Emlakbank ilişkisini anlattı 'Bank Ekspres de buradan beslendi' HAZALATEŞÇAKK Ülkücü mafya elebaşısı Alaattin Çakı- a ile ılişkısinın ortaya çıkmasıyla gözal- tına ahnan işadamı Korkmaz Yiğit'in, Türkbank ihalesi için teminat mektubu istediği Emlak Bankası'na ilişkin açıkla- malan ve daha önce de fîrmalanna 20 milyon dolar kredi aldığı yönündekı id- dıalann ardından Emlakbank yeniden mercekaltınaalındı. Yiğit'in 24 Ekim gûnü Deviet Bakanı GüneşTaner'le görüşmeye gitmeden ön- ce hazıriadığı kasette, Tûrkbank'ın iha- lesi için Emlakbank'tan teminat mektu- bu talebinde bulunduğunu belırterek "Taner'in, An'yı arayarak "Bu konuyu hallet' dediğini biliyorum" açıklaması so- nı'işaretlerini arttjrdı. An ise Yiğit'in 400 milyon dolarhk te- minat mektubu istediğini, ancak bu ko- nuda bir müracaatta bulunmadığuıı söy- iedi. Emlak Bankası'ndan üst düzey bir yet- kili, An'nın Bank Ekspres'e 50 mılyon dolar kreds lımıtı vermesı konusunda, "Bu döuemde baa yönetim kurulu üye- • Üst düzey bir yetkili, Emlak Bankası Genel Müdürü Erdin An'nın 6 Şubat 1998 tarihinde, bazı yönetim kurulu üyelerinin karşı çıkmasına karşın Bank Ekspres'in sıfır olan kredi limitini 50 milyon dolara yükselttiğini söyledi. leri buna karşı çıkö. Ancak An ve eldbi bu karan aldı" dedi. Yetkili, Yiğit'in fir- malarına kredi verilmesi konusunda "Emlakbank, bu firmalara harici garan- ti teminat mektubu\la 20 miryon dolar verdi. Bu mckhıbun sürvsi 2 yıl 7 aydır. Dolavısıvla Emlakbank kefil oidu.Ancak Bank Ekspres devlet denetimine aluıdL Bu durumda bu parayı ödeyeme>ecek- ler" diye konuştu. Yetkili aynca DTP Genel Başkanı Hü- samettin Cindoruk'la bir görüşmesınde Erdin An'nm DYP'nin İstanbul Millet- vekılı Cefi kamhi tarafından getirildıği- ni söyledığını 3nımsattı Yetkili, konuşmasmı. "PisHkte herke- sin katkısı var. Herkesin birbiri>1e kredi ihşkisi var" sözleriyle tamamladı. Banka çahşanjan tarafindan hazırla- nan ve sıyasilere gönderilen raporda, Yi- ğit'in fîrmalanna kredi verilmesi konu- sunda şu görüşlere yer verildi: "1997 yıhnda DoğaGayrimenkui Pazarlama ve Vadim İnşaat Yiğit Holding çahşanlan ta- rafindan kuruldu. Şirket ortaklanndan Sıbel Dayıoğlu'nun çekyasaguıdabulun- u>or. Yiğit'in kardeşi Yılmaz Yiğit'in yüksek tutarlarda açık protestoları var. Bu fırmaların Yiğit'in taşeromıvepazar- lamacısı olduklan. Doğa Gay. Paz. finna- sının özvarhk ve işletnıe sermayesinin ne- gatif olduğu, Vadim İnşaat firmasının iş- letmc sermay esinin negatif olduğu ve ma- li bünyek'rinin Korkmaz Yiğit'in İnşaat Taahhüt ve Tte. AŞ'nin performansuıa bağü olduğu biliniyor. Tünı bunlara karşın Yiğit tarafından satuı alınan ve tüm borçlan ödenmeyen Bank Eksp- res'in teminat mektubu karşınğı ber iki fînnaya 10 milyon dolar. toplam 20 mil- yon dolar kredi actırması, banka çahşan- lanna, Ahmet Ozal'a baök Marmara Bank ve TVT Bank'ın teminat mektup- lanvla açıian kredileri hatuiadyor." Baykal, şaibeli konulan araştırmak üzere Sevigen ve üç milletvekilini görevlendirdi CHP, Yiğit-Eınlakbaıık ilişkisini araştırıyor ANK.-VRA(UBA)- Cumhurıyet Halk Panıs] (CHP)Genel Başkanı DenizBav- kalın. Genel Sekreter Yardımcısı Meh- met Sevigen ve 3 mıllenekılını, Emlakbank-KorkmazY'iğit ılış- kılen ıle eskı Demokrat Türkıye Partıli Bakan Refaiddin Şahin'ın istıfasının ardındakı gerçeklen araştırmak üzere görevlendırdı- ğı bildırildi. Emlakbank'ın 1984 ıle 1998 tanhlerı arasında batık kredi mıktan 11 Stnlyonıken 1998'in sadece ılk üç ayındaki batık kre- dınin miktannın 6.2 trilyona u- laştığı kaydedildı. Devlet Bakanı Refaiddin Şa- 'ftin döneminde de kredılenn usulsüz olarak venlmeye devam edildiğı ıddiaedilen raporda. Şa- hin-DTP kavgasının. ıktıdann paylaştığı Emlakbank pastasından pay kapma savaşı olduğu ıfade edildı. Em- lakbank'ın firmalara kendi gruplan içinde bulunan bankalann teminat mek- tuplan karşılıgı ve diğer tüm banka ve finans kurulu^larının kullandıklan kre- Kasette acfı geçen isadamlarının Emlakbank kredileri ALt BALKANER : Bal- kaner grubunun mevcut 40 mılyon dolar kredısi varken, ilave 40 mılyon dolarhk ye- nı kredi vermek ıçuı ıstıhba- rat raporu yapıldı. Toplam kredılerin yüzde 90'ım Em- lakbank'tan kullanan Balka- nere Tekmar Granıt Sanayı ve Tıc. AŞ firmasına ve Cçem AŞ firmasına toplam 20 milyon dolar ek hanci ga- rantı mektubu kredisı venldı. HAYYAM GARİPOĞLl : POAŞ'ınözelleştırmesı ılebır anda dıkkat- leri üzerine çeken Sü- merbank'ın patronu Hay- vam Garı- poğlu'nun firmalanna 10 Ma> ıs 1998 ta- rihli Yönetim Kurulu karan ıle 20 milyon dolar hancı ga- rantı mektubu kredisı açıldı EROL AKSOY: Emlak- bank "tan. Iktısat Grubu'nun Aki \e Dıgıtal firmalanna kullandınlan kredilerle ılgilı olumsuz ıstıhbarat raporlanna \e Yüksek Denetleme Kuru- lu raporlan bulunmasına kar- :fin, Erol Aksoy Iktisat Gru- bu' na aıt Fakto Finans AŞ 'ye, Yonetım Kurulu ! nun4Hazi- ran 1998 sayıh karan ıle 5 mıl>on dolar ek garantı 500 nıılyar lıra nakıt kredi açıldı dılerin yansından fazla harici garantı mektubu yöntemi ile krediler verdiği de yapılan saptamalar arasında yer aldı. CHP ktanbul Mılletvekılı Mehmet Se\ igen, Cumhuriyet'e yaptıgı açıklamada. Emlak- bank'ın yurtiçi ve yurtdışı tüm şubelerınden kredi ve teminat mektuplannın kimlere venldığı- nin ortaya çıkanlması için Mec- Iis'e araştırma onergesi verdik- lennı belirttı. CHPMılleUekıh Mehmet Sevigen, bu döneme ılışkın ban- kanın kuruluş ve ıştıraklerınin ıncelenmesı. kurum ve şırketle- nne aıt araçlann kimler tarafın- dan kuilanıldığının, ortaya atılan ıddıalar \e suçlamalarla ılgilı gerçeklerın açıklanması gerektı- ğini söyledi KOÇ TÜKETİCİ FİNANŞMANI ANONİM ŞİRKETİ NDEN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR. Şırketmızce asağıda dûkûmü belırtldığı şekılde ıhraç edılecek 9 tertıp. 7 serı toplam 7 000 000 000 000 -TL lutanndakı varlığa dayalı menkul kıymetter 13/11/1998 tarıhınden ıtıbaren 14 ışgünu sureyte aşağıda belırtılen yerterde satışa sunulacaktır Bu variığa dayalı menkul kıymetter Sermave Piyasası Kurulu nca 11/11 /1998 tanh ve VDMK 3/ K-2 sayı ıle kayda alnmıştır Ancak bo kayda alınma Şırketırmzın ve varitğa dayalı nenkjl krymettenn Kurul veya kamuca îekerfulu anlarmna ©elmez •- fImcrr H M U M M •ILOILER: A.TANmÇI BİLGILER 1 Tıcaret Ünvanı 2 MerVez adresı 3 Tescıl tarıhı slcıl numarası ve tıcaret sıcıl memuriuğu 4 Süresı 5 Bılınen ortak sayısı •. SERMAYE İLE İLOİLİ BİLOİLER: 1 ödenmış Se'mayesı 2 Ûdenmış Sermayenin ortaklar arasında dağılımı OiiBğm Ticsrst Unvttni Koç Tüketıcr Finansmanı A Ş Ünalan Mahallesı Ayazma Caddest Koç Çamkca Iş Merkezı OskOdar/tSTANBUL 03 01 1995 323299^70681 İstanbul Tıcaret Sıal MemjrHjğu Sûresız 9 tüzet k,şı 6 000 000 000 000 -TL Sarmaye Payı (Bln TL) 1 Koç holding A Ş 2. Temel Tıc. ve Yalmm A.Ş. 3 Zer Maden ve Day Malıar Yat ve Paz A Ş 4 Nazar Day ve Dayanıksız &naı Mal Paz A Ş 5 Arç«lıkA.Ş 6 Bekoteknık Sanayı A Ş 7 AtılımDay TûkeDm Mallan Paz AŞ 8 Ardem Pışırıcı ve (sıbcı Cıhaziar San A Ş 9 Beko Tıcaret A Ş TOPLAM C. KAR İLE h.OlU BİLaİLER 1 1 TicanKar 2 Kanunen kabul edılmeyen gıderler 3 Zarar mahsubu (-) 4 Yatınm ındtnmi (-) 5 Işorak kazançları ıstısnası (-) 6 Ihracatgelıri'ndırımı(-) 7 Devlet tahvılı vb faızlerı (-) 8 Diğer ıstısnalar (•) MALİ KAR (ZARAR) 2 670 000 000 300 000 000 15000 000 15 000 000 1 650 000 000 450 000 000 420 000 000 300 000 000 180 000 000 6.000.000.000 |BİN TL) 31.12.1997 6 323 970 595 173 436 502 (137 781 592) - (7 301 082) (75 000 000) 6J77.324.423 44 50 500 0 25 0 25 27 50 750 700 500 300 100 (BİN TL) 30. 09.1998 10611 268 236 111 970 449 - (221 958 962) - (21 006 894) (75 000 000) 10.405.272.829 Daha ûncekı yıllardan devreden za'ar yoMur II- VMUâA DAYALI MENKUL KIYMETLERE (LJfKİN BİLOİLER: 1-Çikanlacak a) Saüş yen Vtriıö» Dayalı Menkul Kryrmrtlerin: b) Satış şeklı Zıraal Yatınm ve Menkul Değefler A Ş Merkezı Kuponlu olarak ıhraç edilen vartığa dayalı menkultaymeltersalış süresı içinde ızahnamede belırtılen yûntemle nesaplanacak değerlen üzennden satılacaktır SERİ VADE TARIHİ NOMINAL DEĞER SATIŞ SORESININ ILK GüNUNDEN KUPON VADESINE KALAMGUN SAYISİ YILUKBflCTTBASrr KUPON FAİZ ORANI (%) 1 000000 -TL NOMİNAL DEĞ VDMK'IN 1 GÜN S F (TL) 22 04 1999 25 05 1999 25 06 1999 23 07 1999 25 08.1999 24 09 1999 25 10 1999 1 245 000 000 000 • 535 000 000 000 -> 250 000 000 000 •000 000 000 000 940 000.000 000 645 000 000 000 385 000 000 000 160 193 224 252 285 315 346 95 100 105 110 115 120 125 1 000 000- 1 000 000- 1 000 000- 1000 000- 1 000 000- 1 000 000- 1 000 000- c) Hamılıne veya nama yaz'lı olduğu Kıymetlerın 'amamı hamı me yazılıdır d) Anapara (ve laıziennm) vadelermde ödenmestnı taahhût eden banka Banka garantısı yoktur. e) Anapa/a (ve laızlerın) ödeıne yen. Zıraai Yatınm ve Menkul Değerler A Ş Merkez' 2- Vartığa d«y«lı menkul taymete dayanak teşkil eden alacak portföyûne lllskln bllgller: a) Alacak portföyûnû 0 uşruran senetler SERİ KAPSADIĞIDÖNEMLER TÜKETİCİ KREDİ TUTAfll (•) VADETARİHİ 1 2 3 4 5 6 7 26 03 1999-22 04 1999 26 04 1999-25 05 1999 26 05 1999-25 06 1999 28 06 1999-23 07 1999 26 07 1999-25 08 1999 26 06 1999-24 09 1999 27 09 1999-25 10 1999 1 5U 955 533 878- 1 709 661 422 894 - 1 393 445 109 685- 1111 597 946 616- 1 048 720 140 196- 721 944 639 672 - 429 567 423 933 - "" 929 892 216 874- 22 04 1999 25 05 1999 25 06 1999 23 07 1999 25 08 1999 24 09 1999 25.10.1999 (') Tüketıcı kredılennm konusu otomoîıvdır b) Variığa dayaiı menku! kıymetfere dayanak teşk'l eden alacak portföyünün sakJanmasına ılişkın esaslar Alacak portföyûnû oJuşturan Tükettcı K/edı Söz eşmelerı Şırketımız buryesmde rru^afaza ed/lr nekîedc c) Alacak Dorîföyü nedenıyle yapılacak ıhtar ıhbar pro'es'o, tak bat. tahsılat ve ılgıl- dığer hızmeöere ilişkın esaslar Alacak portföyündekı btr alacağa aıl nerhangı ıkı taKSidın peşpeşe ve>a ayrı a y ^adelennde ûdenmemesı halınde tüketıcı kefıl veya kefıllere herhangı btr ıhtara gerek kalmaKSizın ûdermeyen ıkıncı taks dın vadesınde bccun "amamı muacceJ olur ve muacce^ otan bofca sözie^nede belfrfenen lemerrüî iaızt uyguianır Temernjde düşen alacak örce ıdan takıoe al'nacaktır »dan takıp yoluyta kısmen veya tamamer tahsri eddemeyen alacak kanunı takıbe mtıkal ettırıfecektjr Idan takıp yolayla tahsıl edıterr.eyecegıne karar verılen alacaklar doğrudan kanunı takıbe aktafilabılecektır d) Portföydekı alacaklann erken ödenmesı ha tn-de o( uşacak forun ve variığa dayah menkul kıymetJere ılışkrn ödemeler yaptldtktan sonra vekıl banka nezdınde^ı muvekkı! kuruiuş veya tanka hesabında Ka'an paranm kuüanım esasian Portföydekı a-acaklann efken ödenmesınden sağlanan nakıt açıiacak olan özel bır hesaba Va<1ığa Davatı Menkul Kıymetlenn vadelennde ödenmesınde kutlantlmak uzere aktanlacaktır e) ŞırKetın ıhraç etmiş olduğu ve ıhraç edecegı Varl ğa Dayalı Mennul Kfymetierm Jancı d pıyasada alm-satjmı Zıraaî Yatınm ve Menkul Değerler A Ş aracıltğı :1e gerçeKİeşttntecekîır Daha sor>!3 oaşna a/acı kunjivşiar Ae de, fkjncı eJ pfyasada a/jnvsaOma aracıbk sûzieşmest mzalanabdecekür III- DİÖER HUSUSLAR 12 /11 /1998 tanhmde tescı! edilen ızahname aşağıdakı adreslerde halkın mcefemesıne açık îutufmaktadrr Zlrvat YaUnm VB Menkul Oeğertor A.Ş. Prof Kazım lsrra«l GOKan Caddesı No 40 ÇağaJoğiu/lSTANSUL Tel 0 212-512 08 20 Koç TükeOd Rnansmanı A.Ş. Onalan Mah Aya2ma Cad Koç Çamhca Iş Merkezı Üskudar/îSTANBUL TeJ 0216-434 04 00 FinansKoç Tûketicl Flıuıumını A.5 Euro banknotlan kullammda alaruun günlük havatta kullanınuna başlandı. tngütere Dış tlişkUer Bakanı Baroness Symons, Roterham'ın tngütere'de uygulamanın başlatıJdığı ilk kent olduğunu açıkladı. (Fotoğraf: REUTER) ÇİFTÇİ DOSTU SADULLAH USUMİ Gübre Piyasası Özel Sektöre Bırakılamaz Başbakan Mesut Yılmaz "özelleştirmeyapma- mızı engelliyoıiar" diye yakınmış. Çokşükür... Başbakanımız nihayet özelleştırmenin karşısın- da büyük bir güç oluştuğunu anlayabilmış. Ancak, başbakanımızın hâlâ anlayamadığı bazı şeyler de var. Öfneğin, bugün Türkiye'de devlet kuruluşlannın haraç-mezat satılmasının Batılı ülkelerde yapılan özelleştirmelerle yakından uzaktan bir ılgısının ol- madığınm acaba farkında mı? Batılı ülkelerde yapılan özeHeştirmeler ülke eko- nomisine büyük katkılarda bulunurken bızdekıler tam bir vurgun düzeni yaratıyor. Satılan veya satışa çıkanlan tüm KlT'ler üretıci- leri ve tüketıcileri özel sektörün sömürüsüne kar- şı korumak ıçın kurulmuştu. Ancak, 1980 yılından sonra yapılan tüm özelleş- tirmelerde, devlet kuruluşlan özel sektöre satıldı. Daha doğrusu halkımız bütünü ıle özel sektör fir- malannın insafına terk edildı. Diğer ülkelerde ıse, yapılan özelleştırmelerin ge- rekçesı ile getırdiği sonuçlar çok başka. özelleş- tirilmesine karar verilen devlet kuruluşlan, amaç- lanna uygun devrediliyor. Örneğin, o ülkelerde bi- zimki gibi halkımızın haklarını korumak için kunj- lan devlet kurumlan, değerinin bin katı bıle verilse özel sektöre satılmıyor. Ya üreticilerin ya da tüke- ticilerin kooperatiflerine veya birliklerine devredili- yor. Üstelik bu devirlerden sembolik bir bedel almı- yor. Eğer ülkelerinin yasaları müsaitse hiç para alınmadan armağan ediliyor. Hatta, kendilerinı özel sektöre karşı daha iyi koruyabilmeleri için ayrıca yatınm ve ışletme sermayesı bile verilıyor. Üreticıler ve tüketiciler kendilerini özel sektörün sömürüsüne karşı koruyacak güce eriştikten son- ra devlet aradan çekiliyor... Böylece, kimse kim- seyisoyamıyor... Işte... Gelışmış ülkelerde uygulanan "özelleştir- me" ve "serbestpazarekonomisi" bu anlayışa da- yanıyor. Bizde ise uygulanmak istenen özelleştir- me ve serbest pazar ekonomisi tam bir vurgun düzeni... Hiçbir Batılı ülkede böylesıne bir düzen yok... • * • Türkiye'nin koşullannda olan bir ülkede TÜGSAŞ ve İGSAŞ gibi, ülkenin gübre piyasalannda fiyat dengelerini oluşturan fabrikalan özelleştirmek, he- le bu fabrikalan özel sektöre satmak cınayetten farksızdır. Ülkemizde bu fabrikalann özelleştirilmesi ancak, yıllık ihtiyacımız olan 20 milyon ton gübre üretimi- ne ve tüketimıne ulaştığımız zaman tartışmaya açı- labilır. O zaman bıle bu fabrikalann özel sektöre satıl- ması düşünülemez. Mutlaka elden çıkanlması ge- rekiyorsa, Batılı ülkelerde olduğu gibi çiftçi koope- ratif ve birliklerine devredılebilir. Bu duruma erişebilmek için Türkiye'nin daha en azından 20 ila 25 yıla ihtiyacı var. Şu anda yıllık gübre tüketimimiz 4 milyon 500 bin ton ile 5 milyon 500 bin ton arasında. Türkiye'de bu kadar az gübre kullanıldığı halde, üretimimız tü- ketimimızı karşılamaya yetmiyor. Zira, özel ve ka- mu fabrikalan tam kapasite ile çalışmadıkları için üretim oldukça düşük. . Fabrikalann yılda 5 milyon 800 bin ton üretim yapabilecek gücü olmasına rağ- men, üretim 3.5 milyon ton ile 4 milyon 400 bin ton arasında değişiyor. Bu arada üretimin 3 milyon tonun altına düştü- ğü yıllar da var. 1993 yıhnda gübre üretimi 4 mil- yon 394 bin tona çıktıgı halde 1994 yılında 2 mil- yon 861 bin tona düşmüş. 1998 yılının ilk 9 ayın- da üretilen gubre miktan ise 2 milyon 551 bin ton. Bu nedenle bazı yıllar üretimimizin yansına ya- kın ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. 1993 yılın- daki azotlu ve kompoze gübre ithalatımız 1 milyon 700 bin tonu bulmuş. 1997 yılında ıse 1 milyon 340 bin tonda kalmış. İçinde bulunduğumuz bu zor koşullarda, hazır kurulu bulunan ve üretim yapan devlet gübre fab- rikalannı özel sektöre satmak kadar büyük yanlış- lık olamaz. Çünkü, fabrıkalar bir elden çıkıp bir başka ele gidecek... Ama, kapasite ve üretim art- mayacak... Eğer, iddia edildıği gibi özelleştırmedekı amaç gübre sıkıntısına çare bulmak olsaydı, özel sektör elindeki paralarla mevcut devlet fabnkalannı satın almak yerine yeni yatınmlar yapardı... Böylece, Türkiye de ithalat yapmaktan kurtulur- du... Çukurovalı otomobilleri teslim etmiyor (O 212) 514 O7 51 Renault, Tofaş, Hyundaı, Toyo- ta ve Opel'ın otomobıllerını satan Çukurovalı Otomotıv, otomobille- ri zamanında teslim etmiyor. Ure- tıcınin garantısı olmadan kampan- ya düzenleyen Çukurovalı'nın tes- limatlarda gecıkmesı çok sayıda tüketıciyi mağdur ettı. Firmanın yetkilıleri, onceleri bi- raz yatıştırabıldiklerı müşterileri- nın sorularına artık telefonla bile yanıt veremıyorlar. Otomobiii bu yıl temmuz ayında almak üzere Çukurovalı Otomotıv'le geçen yıl sozleşme ımzalayan tüketiciler, hâlâ araçlarına kavuşamadılar. Çukurovalı'nın kampanyası adı geçen üreticilerin garantisinde ya- pılmadı. Hatta uretıcı firmalar. Çu- kurovalı'ya araç satan herhangı bir bayıyı tespıt ettıklerinde mad- di yaptınmlar uygulayacaklannı bı- le açıklamışlardı. Durum böyle olunca, tuketıcıyle yaptıgı sozleş- melere sadık kalamayan Çukuro- valı'nın kampanyasına katılan he- men hemen herkes sorun yaşadı. Okurumuz Fikret Temel, peşı- nat, taksıtler, fiyat farkı, komisyon, pul, kasko ve ıpotek ıçın bugüne kadar Toyota marka otomobil ıçın 2 mılyar 500 milyon lıra ödeme ya- pan, ancak aracını teslim alama- yan tüketiciler arasında. Temel'ın şikâyetı üzerine yaklaşık 10 gün önce gorüştüğumüz Çukurovalı Otomotiv'ın ortaklanndan Seçil Özsıcak, okuaımuza teslim edi- lecek aracın Toyota olduğunu anımsatarak. ozellıkle ıthal araç- larda sorun yaşadıklannı ve bu- nun özel bir durum olduğunu be- lirtti. Özsıcak, bızimle görüşürken Temel'e 2 ya da en geç 3 ay için- de aracı teslim edeceklerini ifade ederek "Otomotiv firmalarınm üretimı değişebiliyor. Biz de söz verdığimiz modeli bulmakta zor- lanabılıyoruz. özellikle yabancı marka otomobillerde sorun yaşa- dık" dedi. Çukurovalı'nın ortaklanndan Ozsıcak'ın bu itiraflan doğru, an- cak yeterli değildi. Çünkü Çuku- rovalı, yerii üreticilerin de otomo- billerinı pazarlıyor ve bunları da teslim etmektezorlanıyor. Renault otomobil için sozleşme imzalayan müşterilerine de başka markalar teklif edebiliyor. Sonuçta üreticinin sıcak bak- madığı bu tür kampanyalan kim düzenlerse düzenlesin tüketicinin sorun yaşaması kaçınılmaz olu- yor. Bu nedenle üreticinin de ga- ranti verdiği kampanyalara ilgi gösterilmesini öneriyoruz. Bursa Tüketici Konseyi Bursa Sanayi ve Ticaret ll Müdürlüğü HeTüketicite- ri Koruma Derneği'nin (TÜKDER) organizatörlü- günde gerçekleştirilen 1. Bursa Tüketici Konseyi toplanıyor. Pazar günü 10. 00- 17.00 saatleri arasında gerçekieştirilecek konse- yin amacı, Bursa'da bulu- nan tüketici, üretici tem- sifcileri ile diğer sivil top- lum örgütlerinin bir araya gelerek sorunfannı tarttş- mak, çözümler üretmek ve uzlaşarak, tüketici so- runlannm yaşanmasına fır- sat venneden çözümünü sağlamak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog