Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

13 KASIM 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 'Casuslar S-300'lerin peşinde' • Dış Haberler Servisi - Kıbns Rum Kesimi'nde iki Israillinın casusluk ıddialanyla yakalanmasının ardından casuslara karşı önlemlerin arttınldığı bıldirildı. Rum radyosuna açıklama >apan bir Rum yetkili: yabancı gizli servislerin, S-300 füzelerine aıt parçalann adaya gelip gelmediğını öfrenme>e çalıştıklannı ileri sürdü. Bu arada. Rum kesiminde yakalanan iki lsraillinin. tsrail Haberalma Örgütü (MOSSAD) ajanı olduğu ileri sürüldü. Ispanya hükümeti-ETA göpüşmesi • MADRİD(AA)- Ispanya hukümeti ile aynlıkçı ETA örgütü arasında ilk görüşmenin yapıldığı bildırildi. El Mundo. hükümet kaynaklanna dayanarak \erdiği haberde, banş görüşmelerine yönelik ilk adım olarak değerlendirilen bu görüşmentn. Başbakan Jose Marıa Aznar'ın geçen hafta ETA ıle temas kurulmasını istemesı üzerine yapıldığı belırtildı. Haberde, hükümet ile ETA arasındaki ilk doğrudan görüşmenin gündeminin, gelecekte daha çok görüşme olabileceği varsayimıyla sınırlı tutulduöu kaydedıldı. Fransa Pinocheryi resmen istedi • PARİS (AA) - Fransa. Şili "nin eskı diktatörü General Augusto Pinochet'yi Londra'dan resmen istedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Fransız adli makamlannca Pınochet hakkında hazırlanan iade talebinın. Ingılız yetkili makamlanna ulaştmlmak üzere FransıZiDışişlen Bakanlığı'na gönderildiği belırtildi. Açıklamada. Şılı eskı diktatörünü ıade talebinın. 1957 tanhlı Avrupa lade Sözleşmesı hükümlen çerçevesınde yapıldığı kaydedildi. Cezayin'de şiddet sürüyor • CEZAYİR(AA)- Cezayır'de şiddet dinmek bilmıyor. Ülkede önceki gece gece 17 kişi daha katledildi. Güvenlik güçlennce dün yapılan açıklamaya göre başkentin 160 kılometre batısındaki Ayn Defla bölgesindeki Musa Abdurrahman kasabasında 17 kişi acımasızca öldürüldü. Güv enlik güçlerinin, saldırganlan yakalamak için bölgede geniş çaplı operasvona başladıgı \e Içişleri Bakanı Mustafa Binmansur'un katliam bölgesine gıttiği belirtildi. Taleban sivilleri öldüpüyor • KÂBİL(AA)- Afganistan'da yönetimi ele geçıren Taleban hareketinin, kuzeydeki Talokan bölgesine düzenlediği bombardıman ve kara saldınsı sırasında, 100'den fazla si\ili öldürdüğü ıddia edildi. Muhalefet kaynaklan, Talokan'a yönelik bombardımanda 70 sivilin öldüğünü. 100'den fazlasının da yaralandığını söylediler. Bu kaynaklara göre. Taleban milısleri, aynca bölgedeki bazı köylerde 40 dolayında kişiyı katlettiler. Kraliyet ailesinde püşvet • AMSTERDAM(AA)- Hollanda'nm 19701i yıllardaki kralıçesi. şimdikı Kralıçe Beatn\'in annesı Juliana'nın kocası Prens Bernhard'ın ABD uçak şirketi Lockheed'den rüşvet aldığının öğrenılmesi üzerine. olayın kapatıhnası ıçin hükümete baskı yaptığı ılerı sürüldü. Hollanda Radvo Televızyon Kurumu OTPS) tarafından hazırlanan ve hafta ıçınde yayımlanan belgeselde. kraliçenin. Joop Den Uyl hükümetini görevden almakla tehdit ettığı belirtildi. BM, Irak'taki tüm personelini çekti. ABD bölgedeki asker sayısını arttınyor Körfez'de sular iyice ısındıFUATKOZLUKLL V\:\SHLNGTON - ABDnin kit- le imha silahlannı yok etmekle gö- revli Birleşmış Milleller(BM)Özel Komisyonu (UNSCOM) ıle ilişkı- sini kesen Irak'a asken müdahale- de bulunulmasının an meselesi ol- duğu bildınldi. Körfeze askeri yığı- nakta bulunan ABD'nın dort gün sürmesı planlanan saldında önce- likJe askeri noktaları hedef alması beklenıvor Irak lıderı Saddam Hüseyin'ın BM özel heyeti UNSCOM'un kit- le ımha silahı denetımlenne izin vermemesi durumunda Irak'a hava saldınlan düzenleneceğı uyansmda bulunan VVashington yönelimi, • Körfez'deki güçlerine ek olarak bölgeye 129 savaş uçağıyla 3 bin asker gönderen ABD vurmaya hazırlanırken Irak BM Genel Sekreteri Annan'dan bunalıma diplomatik çözüm bulmasını istedi. Körfez'de var olan ABD güçlenne ek olarak 129 savaş uçağıyla 3 bin asker göndermeye karar verdı. Pen- tagon Sözcüsü Kenneth Bacoa, uçakgemisi Enterprise'm dayolda oldugunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı VVıffiam Cohen. bır asken birlikte yaptıgı ko- nuşmada, "BaşkanClinton'ınaçık- lamalannda, artık Saddam Hüse- yın ile wun ovnamadıklannı göre- bilirsiniz. Kendisine. yükünüûlük- leriniyerine getirmesini sö> lüyomz" dedı. Cohen, Başkan Bıll Clınton'ın askeri seçeneğin yerine getirilmesı- ne kararvermesi halinde, "bunata- mamen haar olduklannr sözlerı- ne ekledi. Dışişleri Bakanlısı sözcü- sü James Rubin ise 6 Körfez ülke- si ile Suriye ve Mısır'ın dün Ka- tar'da, BM ile işbırliği yapması yö- nünde Irak'a yaptıkJan çağnya de- ğinerek, "Bütün dünyanm krizden Saddam'ı sorumlu ruttuğunu" söy- ledi. Aziz'den ABD'ye suçlama Irak Başbakan Birinci Yardımcı- sı TankAzizisedünküaçiklamasın- da BM yaptınmlannm kaldınlma- sını sağlama konusunda "ckJdT ol- duklannı belirtti Azız. ABD'yi de. Irak'a uygulanan yaptınmlann kal- dınlmasına yöneük bütün ginşim- leri engellemekle suçladı. Tank Azız, düzenlediği basın toplantısında, Washington'ın aynca Saddam Hüseyin liderliğindeki hü- kümeti de\ irmek ıçin 97 milyon do- lar harcadığını söyledi. Azız, BM'nin sılah denetimlenyle ilgili yaşanan knze ilışkin olarak "Tüne- tin sonunda hiçbirtşıkgörmüyonız" şeklinde konuştu. Irak'ı önceden uyarmadan vura- o r d u s u < h a | k a y ç s a v a ş Olaşılığına karşı gaz maskesi dağrtmaya başladı. 1991 yıhndaki Körfez Savaşı'nda Irak İsrail'e 39 Scud füzesi atnuştı. Irak'takJ BM ve L'NSCOM çalışanları da gihenlik gerekçe- siyle bu ülkeden avnldı. Irak'ta valnı/ca 50 insani vardım görevlisi kaldı. ABD Savunma Bakanlığı açıkladı Vurulacakyerlerbellioldu Irak ve BM arasında tırmanan knz üzerine ABD'nın Irak'a hava operasyonu düzenlemesı durumun- da, vurması muhtemel hedefler AB.p| Şavynma Bakanlığı yetkilile- rince,şqyle sıralanıyor: - Bagdat'ın kuzeybatısına 19 kılometre uzaklık- taki El Tajı: Hava tertıbat planlama, ınşaat. tadılat. akarvakıt makine ge- lıştırme ve üretımınm de bulundugu uzun menzıllı füze program merke- zi. - Bagdat'ın kuzeybatısına 166 ki- lometre uzaklıktaki Muthanna Dev- let Tesisı: Irak'ın kımyasal silah araştırma, geliştirme ve üretme mer- kezı olan bu yer, Körfez Savaşı sıra- sında ağır biçimde bombalanmıştı. - Bagdat'ın kuzey varoşlan. Ra- şidiye: Araştırma ve teste bağlı nük- leer sılahlarla ılgıli santrifüj geliştir- me merkezi. - Merkez Samarra kenti yakmla- nndaki Jabul Makhul: 8 başkanlık saraymdan birinin bulundugu yer. Bu bölgede; ana bûrolar, kumanda * ambarlan. saray ve apartmanlann dahıl olduğu 90 bina bulunuyor. - Bagdat'ın kuzeybatısına 37 ki- lometre uzaklıktaki Fallujah: Kım- yasal silah üretim binasıydı 1994 yılında sivil kimya üretim bınasına dönüştürmek için Irak öneride bu- lundu ve BM buna itıraz etmedı. - Özel Güvenlik Servısı. Bağdat: Bu servis: darbe, isyan ya da saldın yapmayı planlayan suıkastçılara ve savaşan gruplara karşı Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin i ko- rumakla görevli bulunuyor. Arap ülkelerinden Saddam'a uyarı 'ABD saldınsıkaçındmaz' DışHaberlerServisi-Körfez 'de- ki Arap ülkeleri, Irak Devlet Baş- kanı Saddam Hüseyin'in geri adım atmaması durumunda bir ABD saldınsiBin kaçımlmaz olduğu uyansında bulunurlarken ABD, I- rak'a karşı güç kullanılması için yeterli uluslararası destek topladı- ğını belirtti. Katar'm başkenti Doha'da yapı- lan toplantıya katılan Mısır ve Su- riyeli yetkililer. ABD'nin Arap ül- kelerine sorunun çözümüne ilişkin diplomatik girişimlerde bulunma- malan uyansı yaptığını söyiediler. Katarlı bir yetkili Arap ülkelerinın diplomatik çözümden yana oldu- ğunu söyleyerek "Ancak ABD'nin Irak'a vönefik saldırrcını durdur- manın tek \olu Saddam Hûsevin'üı UNSCOM'laişbirligijapmasıdır'' dedı. Suudi Arabıstan Dışişleri Ba- kanı Prens Suud El FaysaL Bağ- dat'ın, halkını yeni güçlüklerden korumak istiyorsa Güvenlik Kon- seyi kararlanna uyması gerektıği- nı belirtti. Arap yetkililer, Irak'ın UNSCOM'la işbirliği yapmamayı sürdürmesi durumunda ABD'nin güç kullanmasına karşı çıkacak durumda olmadıklannı vurgulu- yorlar. Suudı Arabistan basını da bunahmdan Saddam Hüseyin'i so- rumlu tutarak Irak'ın UNS- COM'la ışbirlığı yapmasını istedi. ABD Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü James Rubin,ABD'nın Irak'a sal- dın düzenlemek ıçin yeterli ulus- lararası desteğe sahip oldugunu belirtti. cağını açıklayan ABD, Körfez'deki askeri yığınağını arttınrken Irak, ABD ve Birleşmış Milletler'le (BM) yaşanan gerginlığe BM Ge- nel Sekreteri KofiAnnan aracılığıy- la diplomatik çözüm bulunması çağnsı yaptı. .\BD'nin uyanlanna karşm yap- tınmlann kaldınlması talcvime bağ- lanana kadar UNSCOM'la işbirliği yapmayacağını açıklayan Irak. so- runa BM Genel Sekreteri Kofi An- nan'ın aracılığıyla diplomatik çö- züm bulunması çağnsı yaptı. Önce- kı gün Irak'tan UNSCOM'la işbır- liğine yeniden başlamasını isteyen Annan ıse dün yaptığı açıklamada, Irak'a gitme planı olmadığmı an- cak Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşeceğini söyledi. Bu arada, ABD'nin Irak'a yönelik hava saldınsı planla- n üzerine lsrail'le görüş alış- venşınde bulundugu bıldiril- di. İki ülkenm, bır hava saldı- nsı durumunda Irak'ın İsra- il'e misillemede bulunması olaşılığına karşı işbirliği için- de bulundugu belirtildi. lngil- tere Başbakanı Tony Blair. Saddam Hüseyın'in LTNS- COM'la işbirliği yapmamayı sürdürmesi durumunda bu ül- keye düzenlenecek olası bir saldınya katılmaya hazır ol- duklannı açıkladı. Öte yandan, 50 insani yar- dım aörevlısı dışında BM ve UNSCOM'un Irak'taki bütün çahşanlan ülkeyi terk ettı. BM'nin, ABD dışmdaki Konsey üyelerine ve Kofı An- nan'a danışmadan Irak'taki çalışanlannı geri çekme kara- rı alması özellikle Fransa, Rusya ve Çın'i kızdırdı. Üç ülke, dün yapılan toplantıda ABD'yi Konsey'ın yetkileri- ni kullanarak tek taraflı bir ka- rar almakla suçladı UNS- COM Başkanı Richard But- ler, gazetecilere yaptığı açık- lamada. Konsey'in geçıci başkanı ABD'lı Frter Burte- igh'ın önensi üzerine UNS- COM üyelerinı çekmeye ka- rar verdiğinı belirtti. Irak'a karşı güç kullanılmasına kar- şı olan Rusya'nın BM Temsil- cisi Sergey Lavrm, BM çalı- şanlannm, ABD'nin saldın tehdidi yüzünden çekildiğinı söyledi. Türkiye'nin tutumu Dışişleri Bakanı İsmail Cem. Türkıye'nın yeni Kör- fez krizinin diplomatik yol- lardan çözümünden yana ol- duğunu bel irterek ABD'nin olası birsaldınsının. bölge- de yeni sıkıntılaryaratabile- ceğıni söyledi. Cem. Irak ile BM arasındaki son krize ilişkin bir soru üzerine, ABD'den tncirlik'in kulla- nımı konusunda bir talep gelmediğini ifade erti. Tengiz yataklanndan dünya pazarlanna uzanacak boru hattı için 24 Kasım'da imza atılacak Kazjuldstcmpetıvliine Kcmuletıizyohı açıhh MOSKOVA(AA)- Kazakistan petrollerini Rusya'nın Novorossisk Limanı üzerinden Karadeniz'e ulaştıracak boru hattmın yapımı için nihai anlaşmanın 24 Kasım'da imzalanacağı bildırildi. Boru hattının yapımını üstlenen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) tarafından Reuters'e yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki Tengiz yataklanndan üretilen petrolû dünya pazarlanna taşıyacak • Kazakistan'ın Tengiz yataklanndan çıkanlacak petrolü taşıyacak 1500 kilometrelik boru hattı Rusya'nın Novorossisk Limanı üzerinden Karadeniz'e ulaştınlacak. 2001 yılında tamamlanraası planlanan boru hattmdan 2010 yılmdan sonra günde 1 milyon 340 bin varil petrol taşınması bekleniyor. 1500 kilometrelik hattın IJ4 milyon varile çıkanlması petrollerinin taşınmasında yapımına başlanması için son öngörûlüyor. Kazak seçilecek ana rota, henüz aşamaya gelindiği belirtildi. Nihai anlaşmanın ardından yaptmma gelecek yil başlanıp 2001 Şubatı'nda tamamlanması planlanan ve başlangıçta günde 560 bin varil kapasitede olacak hattan taşmacak petrol miktannın, 2010 yıhndan sonra günde petrollerinin üretiminin en verimli döneminde günde 700 bin varile ulaşacağı bilindiği için, boru hattının bunun üzerindeki kapasitesinin, Azerbaycan ve Türkmenistan petrollermin taşmmasuıa tahsis edilmesi umuluyor. Ancak söz konusu ülkelerin belirlenmiş değil. Türkmen doğalgaa Türkmenistan'a yaptığı resmi ziyaret sürdüren Cumhurbaşkanı Sükyman Demirel temaslannın dün öğleden sonraki bölümünde Türk şirketlerinin yatınm yaptığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Demirel, Türkmen doğalgazı hattının kim tarafından inşa edileceğine ve doğalgazın kim tarafından işlerileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken bir ay içinde yapılması planlanan toplantıda bu konulann açıklığa ka\-uşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Demirel, "Ondan sonra bu konsorsiyum boru haitmı yapmaya girişeçek. Sanrs onım boru hattı iki senede yapdır" dedi. DIŞtŞLERİ BAKANI COOK'TAN U DÖNÜŞÜ Ingiltere silalı sattşına kısıtLama getirmiyor • Daha önce insan haklan karnesi zayıf ülkelere silah satışında, ilkelere bağlı olarak kısıtlamalar getirileceğini belirten Cook, bu sözleri yalanladı. LONDRA (Ajanslar) - Ingil- tere Dışişlen Bakanı Robüı Cook. ınsan haklan karnesi za- \ ıf ülkelere sılah satışına ılke- li bir yaklaşımla kısıtlamalar getirilmesi karanndan v azgeç- mış görünüyor. lngıltere'de yayımlanan Nevv Statesman dergisinde yer alan bır söyleşide. beklenme- dık bir yalanlama yapan Ro- bin Cook, silah satışlanna ılke- lı bir yaklaşımla kısıtlamalar getirilmesi konusunu. ömrün- de hiç ağzına almadığını ılen sürdü. Dergıve göre Cook, bu söz- leriyle bir yıldır sürdürdüğü tu- tumundan vazgeçerek tam bir "f dönüşü" yapmış oldu. Oy- sa Ingiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook, partisinin iktida- ra gelmesinden bu yana çeşit- li lngılız basın ve yayın organ- lanna verdiği demeçlerde in- san haklan zayıf olan ülkelere silah satışının, ilkelere bağlı olarak kısıtlanacağını uzun uzun anlatmıştı. Cook'un, In- gilız hükümetinüı bu konuda işbirliği yapılması için Avrupa Bırlığı'nede(AB)aynntılı bir teklif götürdüğü belırtilmişti. Cook'un kendi sözlerini ya- lanlaması insan haklanyla ilgi- li gruplar tarafından da şaşkın- lıkla karşılandı. Ingiltere'de yayımlanan The Independent Gazetesi. Co- ok'un demeciyle ilgili olarak verdiği haberde, kendisinin da- ha önce "silah satışlanna geti- rikcek ilkeler" adı altında bır dizi kriter sıraladığını da hatır- lattı. Independent haberinde. Co- ok'un söz konusu açıklamala- nndan sonra tngiltere'nin Sıer- ra Leone'de yapılan bir karşı devrim için silah satışı işine bulaştığını yazdı. Aynı gazete, Ingiltere'nin bütün eleştırelere rağmen darbeleriyle ünlü En- donezya'ya Hawkjetleri satıl- masına ilişkin lisansı iptal et- mediğine dıkkatı çekti. Kimyasal sflahlar Yeltsin'e dert oldu MOSKO\A (AFP) - Rusya Devlet Başkanı Boris Veltsin, ülkesinin elindeki kimyasal silah- lann yok edilebilmesi ıçin dış yardım çağnsın- da bulundu. Yeltsin, dünyanın en büyük kimyasal silah cephaneliğine sahip olan Rusya'nın mali durumu- nun bu silahlan yok et- mek için yeterli olmaya- cağma ilişkin haberlerin kaygılandırdığını belirtti. Moskova Carnegie Merkezi'nden biruzman, Rusya'nın geçen yıl ımza- ladığı Kimyasal Sılah Ajılaşması'nın gereklerini yenne getirebılmesi ıçin acil olarak dış fonlara gereksınimi ol- dugunu söylemıştı.Anlaşmaya göre, Rusya'nın elindeki 40 bin ton kimya- sal silahın 400 tonunu 2000 yılına ka- dar yok etmesi gerekıyor. Yeltsin, önceki gün Başbakan Yev- kendisini geni Primakov'dan silah yok etme tesisleri kurmak için dış yardım bulmasını istedi. Uzmanlar, gerekli tesis- lenn kurulamaması duru- munda kimyasal silahlaruı yakılacağını ya da okya- nusa döküleceğini, bu tür uygulamalannsa doğaya çok büyük zarar vereceği uyansında bulunuyorlar. Rusya "run önümüzdeki 10-15 yıl içinde silahlannı yok edebil- mesi ıçm 6 mılyar dolara gereksinimi olduğu, ancak şimdıye kadar bütçe- den bu iş ıçin yalnızca 10 milyon do- lar aynldığı belirtiliyor. ABD, Rusya'ya kimyasal silahlann yok edılmesi projesi çerçevesinde200 milyon dolar yardım yaptı. Almanya da Rusya'ya mali yardımda bulunur- ken Avrupa Birliğı (AB), Finlandıya, Isveç, Italya ve Hollanda da yardım sözü verdı. POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Türkiye-ABD, Bir Garip Kader Ortaklığı Bakû-Ceyhan boru hattı projesini dünyada Türkiye'den bile fazla isteyen belki tek ülke var. Kim biliyor musunuz? ABD... Evet ilginç bir rastlantı olarak, Irak gibi konu- larda Türkiye'nin çıkarlarına ters bir tutum için- de olan, Istanbul Başkonsolosu'na yaptırdığı açıklama ile Türkiye'nin içişlerine pervasız bi- çimde müdahale eden ABD, boru hattı konusun- da Türkiye ile kader ortaklığı yapıyor. VVashington, Bakû-Ceyhan boru hattının ger- çekleşmesini içtenlikle istiyor. Türkiye'nin kara gözlerinin hatırı için değil el- bette. 21. yüzyılda Avrasya'da izleyeceğı politikanın sağlığı açısından Bakû-Ceyhan projesini des- tekliyor. ••• Avrasya, yeryüzünün en önemli, yeraltı kay- naklan bakımından en zengin ve en kalabalık kara parçası. Ünlü Ingiliz jeopolitik uzmanı Mac Kinder'in "Avrasya'ya hâkim olan dünyaya hâkim olur" sözü, kıtadaki muazzam petrol ve doğalgaz re- zervleri nedeni ile bugün her zamankinden da- ha fazla geçerli. ABD'nin Avrasya politikası ıse en kısa biçim- de bu kıtada tek bir ülke ya da ülkeler toplulu- ğunun egemen olmasını engellemek şeklinde özetlenebilir. ABD kendisi ile dostça ilişkileri ol- mayan bir ülke ya da ülkeler topluluğunun Av- rasya'ya egemen olmasına izın vermez. Was- hington'un temel hedefi Avrasya'yı dışarıdan kontrol etmektir. Işte Türkiye, ABD'nın bu politıkasında kilit ül- ke konumunda bulunuyor. Şu sıralar Avrasya'da ABD'nin önemli rakiple- ri önce Rusya, sonra da Iran'dır. Yakın bir gele- cekte enerji gereksinimi hızla artan Çin'in de re- kabete katılmasıyla ortalık iyice karışacaktır. ABD, bu durumda önlemlerını bugünden al- mak istemektedir. • • • Rusya'nın Orta Asya ve Kafkasya'yı tekrar egemenliği aftına alma emellerini iyı bilen, Iran'a da güvenemeyen ABD için Batı'ya akıtılacak pet- rol ve doğalgazın güvenli biçimde geçebileceği tek dost ülke Türkiye'dir. Türkiye, aynca büyük dınamizmi ve iyi eğitil- miş ordusuyla, Rusya ve Iran'dan gelebilecek baskılara dayanabilecek güçtedir. Bir anlamda Türkiye, ABD'nin bölgedeki kalesidır. Türkiye aynca Kafkasya ve Orta Asya'ya açı- lan kapıdır. Aslında Orta Asya'ya açılan gerçek kapı Azer- baycan'dır. Ama ABD, güçlü bir Türkiye'nin sağ- lam bir Azerbaycan'ın en büyük teminatı oldu- ğunu çok iyi bilir. Aksi halde, Azerbaycan'ın Rus- ya'nın baskılarına uzun süre direnebilmesi im- kânsız olur. Türkiye sağlam duracak ki, Azerbaycan sağ- lam dursun ve onun ötesinde Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri sağlam dursunlar. ABD bu nedenleTürkiye'nin AB'ye girmesi için mücadele ediyor. Zira Türkiye, AB'den uzakla- şırsa, Kafkasya cumhuriyetleri de Avrupa'dan kopup Rusya'nın ya da Iran'ın etkınlik alanına gı- rebiliıier. ••• ABD, yalnız Türkiye'nin AB'ye girmesi için uğ- raş vermiyor. Suriye krizinde Apo'yu kovması için sessiz biçimde Hafız Esad'a baskı yapıyor; Moskova'ya Apo'yu sınır dışı etmesi için mesaj yolluyor. Çünkü, Türkiye dış ya da iç etkenler nedeni ile istikrarsızlığa yuvarlanacak olursa Orta Asya pet- rolü ile doğalgazının güvenli biçimde Batı'ya ak- ması da tehlikeye girer. Türkiye'nin ABD açısından önemi ülkemizin sadece VVashington'un enerji politikasındaki ki- lit rolünden mi kaynaklanıyor? Hayır. Türkiye, aynı zamanda Ukrayna (ABD açısın- dan çok önemli diğer ülke) ile birlikte Karade- niz'de Rusya'yı dengeliyor, daha doğrusu Rus- ya'nın gücünü sınırtıyor. ABD'nin Türkiye'ye bu büyük aşkı(!) tümüyle VVashington'un stratejik ve jeopolitik çıkartarın- dan kaynaklandığından, bu çıkarlar değiştiği an, ABD, Türkiye'yi bırakıverir. Ama kısa vadede böyle bir olasılık görün- müyor. İLAN T.C. BÜYÜKÇEKMEÇE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DosyaNo: 1998-730 esas Bir borçtan dolayı hacızli ve aşağıda cins. miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırmada 26.11.1998 günü saat 11.45- 12.00'de Birlik Sanayi Sitesi 2. Cad. No: 34 B-4 Bü- yükçekmece'de yapılacak ve o günü kıymetlerin yüzde 75'ine istekli bulunmadığı takdirde 27.11.1998 günü aynı yer ve saatte 2. artrırma yapı- larak sahlacağı. Şu kadar ki arttıırna bedelinın ma- lın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması- nm ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan aiacak- lının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflan- nı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden yüzde ... oranında KDVnin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görü- lebileceği. masrafı venldıği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği. fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıy- la dairemize başvurmalan ilan olunur. Muhammen kıy. Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikle- ri) 1.500.000.0001 Ad. Gazaltı Kaynak Makinesi 350'lik Oerlikon marka Basın: 54595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog