Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Yaşamı kısacık bir mum ajevi olarak görmemenin yolu: KİTAP Turfcocağı Cad No 39/41 (34334)Cağa)oâ(u4stanbul Teq212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriyet umhurly»! J«nd«»l esince CKK Standlan ve fCKK noktalannda . YIL SAYI: 26700 / 150000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) C •• 13KASIM 199ÖCUMA H R H A İ K î K I FAZ1L HUSNU DAGLARCA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EYLEMDE /10 KASIMLARDA Dağlarca'nın bu önemli ve etkili şiir kitaplarını, tek kitap olarak okuyucularımıza sunuyoruz. Bugün Cumhuriyet 1e birlikte... 1 A K T O N Ç E H O V MARTI VtŞtfE BAHÇESf ANTON ÇEHOV MARTI / VİŞNE BAHÇESİ Çeviren: Ataol Behramoğlu Bir kısa öykü ustası, tiyatroda devrim yapan bir oyun yazarı olan Çehov'un iki başyapıtı bir arada... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Cumhurbaskanı Demirerin şekillendireceği bir hükümetle 18 Nisan'da seçim Çankaya beklemedeÜkümet arayi$l tşadamı Korkmaz Yiğit'in ıklamalanyla sarsılan hükümetin düşürülmesine kesin >züyle bakılırken, yeni hükümet için gözler amhurbaşkanı Demirel'e çevrildi. CHP'nin FP ve DYP ; ortakhga sıcak bakmaması nedeniyie, Meclis'ten NASOL-D ortaklannın yer almadığı yeni bir hükümet kması zor görünüyor. Çankaya hükümetiyle 18 Nisan'da çime gidilmesi en uygun çözüm olarak belirtiliyor. 'Yeni koalisyon ÇlkmaZ' Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, '"Bu hükümet yıküırsa, Cumhurbaşkanlığı hükümetı kurulabilir. Ama Meclis'ten bu 3 parti koalisyonu dışında yeni bir koalisyon çıkmaz" dedi. CHP'li Önder Sav, ANAP ile imzaladıklan protokolün öneminin kalmadığını ve ANASOL-D sonrası süreçte yeni bir çözüm bulunabileceğini belirterek "Kimsenin kuşkusu olmasın, Türkiye hükümetsiz kalmaz" dedi. C u m h u r b a s k a n ı D e m i r e l C H P C e n e l B a s k a n ı B a y k a l Ülke hükümetsiz kalmaz' ' 10 günlük ömürleri kaldı' • Hükümet krizi, Türkmenistan'da buJunan Demirerin de gündemine girdi. Siyasette üç gün sonrasuıın ne olacağıru söylemenin olanaksız olduğunu vurgulayan Demirel, Türkiye'nin bir anayasa devleti olduğunu ve devletie ilgili işlerinin tesadüfe bırakılmadığını kaydetti. Baykal'ın "Çankaya hükümeti" kurulmasını istediginin belirtilmesi üzerine Demirel "Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Meşru zeminlerde sorun çözülür, kaygıya gerek yok" karşıhğını verdi. • 9. Sayfada zellestirme • CHP lideri Baykal, ANASOL-D hükümetinin düşmesi durumunda kuruiacak yeni hükümetin, parti etiketli olmayacağını söyledi. Demirel'in anayasa yetkilerine göre bir başbakan atayacağını belirten Baykal, hükümetin 22 veya 23 Kasım tarihlerinde biteceğini kaydetti. CHP lideri, ellerindeki dosyalan açıklamaya devam edeceklerini vurgulayarak "Melih Gökçek'le ilgili dosyalan açıkladık. Yaşananlar CHP'nin açıİdadığı dosyalann ardmdan meydana geldi" diye konuşru. • 5. Sayfada thalelerde siyasetçi şölgesi• Turgut Öza! dönemindeki otoyol ihaleleri e başlayan yolsuzluk süreci zelleştirmeler sırasında da artarak irdü. Son 20 yılda çıkar baglantılı mt aktanmlan için çok sayıda >ruşturma komisyonu kuruldu. ;k çok ihaleyle ilgili kuşkular BMM gündemine de taşındı. Tansu Çiller de TOFAŞ ihalesinde, hale zarfını Başbakanlık Konutu'nda tırarak ihaleye fesat kanştırmakla" çlanmıştı. ANAP'ın Şişli Belediye ışkanı olan Gülay Aslıtürk (Atığ) ; belediye ihalelerindekj usulsüzlükleri deniyle hâlâ aranıyor. W Stt*l/Wn Itabepi • 4. Sayfada Corkmaz Yiğit )GM'ye çıkacak İstanbul Organize Suçlar ve Silah iihimmat Kaçakçılık Şube Müdürlüğü iplerince pazartesi gecesi gözaltına nan Korkmaz Yiğit'in bugün DGM'ye :anlması bekleniyor. Dün sağlık kontrolü n Haseki Hastanesi'ne getirilen rkmaz Yiğit, Başbakan Yılmaz'ın klamalanyla ilgili sorulara yanıt •medı. • 19. Sayfada FP'li Belediye Başkaıu, şeriatçı Muradiye Vakfi soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Gözaltına almak için gelen polislere önce inanmayan Gökçek, birkaç yere telefon ettikten sonra olayın doğnı olduğunu öğrendL Gökçek'e çete sorgusu DYP-FP ÇÖZÜm ariyor DYP, ülkeyi seçime götürmek koşuluyla bir •'milli mutabakat hükümeti" önerirken "Çankaya hükümeti" formülüne de sıcak baktığım açıkladı. FP kurmaylan ise Çankaya'ya gerek kalmadan Meclis'te bir çözüm bulunabileceğini savundular ve Cumhurbaskanı'nın siyasi geleneğe uyarak hükümeti kurmak için Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ı görevlendirmesi gerektiğinı kaydettiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Işadamı Korkmaz Yiğit'in ıtıraf kasetlen ıle sarsılan hükümetın düşürii- leceği ortaya çıkınca, muha- lefet partileri "ANASOL-D sonrası kuruiacak hükümet modeti" arayışlanna başladı. ANASOL-D hükümet or- taklannın içinde yeralmaya- cağı bir hükümet formülü için DYP ve FP ile işbirliği yapması zorunlu görünen CHP'nin buna yanaşmama- sı nedeniyie. Cumhurbaska- nı Süleyman Demirel'in şe- killendireceği bir hükümetle ülkenin seçime götürülmesi olasılığı güçlendi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit de "Hükümet yıkılıraa Cum- hurbaşkanlığı hükümeti ku- rulabilir. Bu üç partinin dı- şuıdayeni bir koalisyonçıka- <*«gmı zannetmiyorum" de- di. DYP kurmaylan, ülkeyi seçime götürmesi koşuluyla "mflli mutabakathükümeti" ya da "Çankaja hükümeti'' formüllerine sıcak bakarken FP yönetıcileri "Çankaya hükümetine gerek kalma- dan, Meclis'te yeni birhükü- met kurulabileceği" görüşü- nü savundular. CHP'nin hükümettendes- teğini çekmesi ile hükümetin sona erdirilmesinde başkent kulislerinde gözler Çanka- ya'ya çevrildi. Başbakan Yardımcısı BülentEcevit, bir zıyaret için bulunduğu Sof- ya'da gazetecilerin sorulan- m yamtlaricen mevcut hükü- metin devam etmesi gerekti- ğmi söyledi. Hükümetin re- formlann yam sıra suç ör- gütlerine karşı da iyi müca- dele verdiğini savunan Ece- vit, "Bu hükümet yıküırsa, Cumhurbaşkanlığıhüküme- ti kurulabilir. Ama Mec- lis'ten bu 3 parti koalisyonu dısında yeni bir koalisyon çıkmaz'' diyerekÇankaya'yı adres gösterdi. Ecevit'in bu sözleri kulislerde, hükümet düşürülürse, DSP'nin "Çan- kayadışmdaafternatif hükü- MArkasıSa. 19,Sü.3'te • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, DGM tarafmdan gözaltına alındı. Belediye olanaklannı şeriatçı Muradiye Vakfı'na aktarmak, çete oluşturmak ve ihaleye fesat kanştırmakla suçlanan Gökçek'in tutuklanması durumunda görevden alınabileceği bildirildi. ANK4RA (CumhuriyetBürosu)-Şeriatçı Muradiye Vak- fi 'na aktanlan kaynaklar nedeniyie hakkında Ankara DGM Başsav cılığı tarafindan "çete kurmak ve ihalelere fesat ka- nşnrmak" suçlamalanyla soruşturma yürütülen Ankara Bü- yükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün gözaltına alındı. Ankara DGM Savcısı Nuh Mete YükseL yaptığı in- celeme sonunda 90 ihaieye fesat kanştınldığını ve suç işle- mArkasıSa.l9,Sü. 3te YSK: 18NÎSAN'DAN ÖNCE SEÇİM OLMAZ • 9. Sayfada SAĞLAR'IN KAZASINDA SUÎKAST KUŞKUSU 1 8 . Sayfada Irak ambargosunun faturası ağır Yaptmm silalu çocukkm vurdu• BM'nin Irak'a 8 yıldır uyguladığı ambargonun faturası, başta çocuklar olmak üzere Irak halkına çıkmış. Kan kanseri, çocuklara, Körfez Savaşı'nda kullanıldığı öne sürülen uranyum yüklü bombalann hediyesi. Günümüzde kan kanseri tedavı edilebilir hastahklar arasında. Ancak Iraklı çocuklar, yaptınmlar yüzünden, tedavi için gereken ilaçlardan da yoksun. BM, Saddam Hüseyin'in elindeki kitle imha silahları üzerinde hassasiyetle dururken Iraklılar, BM yaptınmlannı, "uluslararası toplulugun kitle imha silahı" olarak tammlıyor.ftZBfiRUUB8T» *M • 10. Sayfada Körfez 'de sular ısınaı ABDImk'a heran sddıntbüir• Irak'ı önceden uyarmadan vuracağını açıklayan Washington yönetimi, Körfez'deki güçlerine ek olarak 129 savaş uçağı ve 3 bin askeri bölgeye gönderdi. ABD'nin bir uçak gemisi de yolda. BM Irak'taki personelini geri çekti. BM Özel Komisyonu ile işbirliğine dönmeyeceğini açıklayan Irak, BM Genel Sekreteri Annan'dan arabulucu olmasım istedi. RMT KOZLUiaU'nun habflri • U. Sayfada Anlaşma 24 Kasım 'da Kazakpetrolüne Karadeniz yolu açılıyor • Hazar Denizi'ndeki Tengiz yataklanndan çıkanlan petrolü dünya pazarlanna taşıyacak olan hattın yapımına başlanması için son aşamaya gelindıği bildirildi. Kazak petrollerini Rusya'mn Novorossisk Limam üzerinden Karadeniz'e ulaştıracak boru hattının yapunı için 24 Kasım'da anlaşma imzalanıyor. 2001 Şubatı'nda tamamlanması plarılanan hattan, 2010'dan sonra günde 1 milyon 340 bin varil petrol taşınması bekleniyor. • 11. Sayfada ERVER TANİLLÎ'NtN •ÎR BAKIMA' KÖŞESİ • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İZBULLAH'INYENİ ÜSSÜ ŞANLIURFA • 6. Sayfada DOĞAN GİDERAYAK \ĞMAYI KIŞK1RTTI • 7. Sayfada HUŞA İTEN SADECE PARA DEĞtL • Arka Sayfada İş Dünyasının Yeni Yıldra? Korkmaz Yiğit kasetinden sonra dört koldan baş- layan, fakat Uğur Dündar'ın Arena programında do- ruk noktastna ulaşan basın soruşturmalarında bir özellik dikkati çekiyor. Öykü içindeki suçlayan ve suçlanan kışiler olayları ve o olaylann yaşandığı mekânları yadsımıyorlar. Itirazlan, Yiğit'in anlatım biçimine ve içeriğe. UArkasıSa. 19,SiL l'de Emlakbank9 ta Erdin Arı'ya suçlama • Emlak Bankası'ndan üst düzey bir yetkili, Emlakbank Genel Müdürü Erdin An'nın 6 Şubat 1998 tarihinde, bazı yönetim kurulu üyelennin karşı çıkmasına karşın Bank Ekspres'in sıfır olan kredi sınınnı 50 milyon dolara yükselttiğini söyledi. Yetkili, Yiğit'in şirketlerine Bank Ekspres'in güvence mektubuyla Emlak Bankası'ndan 20 milyon dolarlık kredi verildiğini kaydetti. BORSA Dün 2103 öncekı 2141 DOLAR Dün 295^00 öncekı 295.400 MARK D0n 175.200 öficekı 175^00 ALTIN ûDün 2JO5.OO0 öncakı 2.795.000 • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, 4 rnilletvekilini, Emlakbank-Korkmaz Yiğit ilişkileri ıle Refaiddin Şahin'in istifasuıın ardındaki gerçekleri araştırmak üzere görevlendirdiği öğrenildı. Sevigen, Ernlak Bankası'nuı yurtiçi ve yurtdışı tüm şubelerinden kredi ve güvence mektuplanrun knrüere verildiğinin ortaya çıkanlması için Meclis'e araştırma önergesi verdiklerini bildirdi. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Melih Gökçek... Perşembeye, Başbakan Mesırt Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la başladık. Çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayan Yılmaz-Baykal mo- noloğu 03.00'e kadar devam edince, perşembeye de yatay geçiş yapmış olduk. Sabah ise Melih Gökçek'le güne devam ettik. G'ökçek'le ilgili suçlama ağır: "Çete kuramk ihaleye fesat kanştırmak." • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog