Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

2 KASIM 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ıcalan'ın lelarus'tan ığınma istemi I ANKARA (AA) - KJC'nın elebaşısı bdullah Öcalan'ın, elarus'a sığınma ırişiminde bulunduğu. ıcak bu talebin •ddedildiği öğrenildı. •calan'ın yakın ivresindeki militanlann, elarus hükümet ;tkililerinden bu konuda Jepte bulunduğu, aşbakan Yardımcısı ve ülli Savunma Bakanı .met Sezgin'e, bu Ikedeki resmi temaslan rasında iletildi. Beiarus ükiimet yetkilileri, bu ılebin reddedildiğini dirtiler. llmanya'da slam dersi artışması IBONN(A^)-Alman irlik 90/Yeşiller lilletvekili Cem Özdemir, aftaiık "DieZeit" azetesine yaptığı ;ıklamada, Berlin Eyalet üksek Idare lahkemesi'nin, Islam ederasyonu'nun şenatçı rgütün okullarda Islam ersi vermesini naylamasını. Türk acuklann uyumu ;ısından sakıncalı Iduğunu belirtti. Özdemir, edefin "Almanlaştınlmış >lam" olması gerektığıni ivundu. İJğretmen ığnencisini ildürdü' iddiası I MERSlN (AA) ;el'ın Güinar ılçesine ağlı Büyükeceli Köyü köğretim öğretmeni lehmet T'nin, öğrencisini överek ölümüne neden lduğu ileri sürüldü. »ğretmenin cetvelle başına urarak dövdüğü iddia dilen 5. sınıf ögrencisi Ali .ara(ll)kaldınldığı astanede üç gün sonra eyin kanaması sonucu ayatını kaybetti. Bu olay zerine öğretmen Mehmet . tutuklanarak cezaevine onuldu. AGV'lilerden ıdliyeye baskın lipişimi ISAKARYA(AA)- akarya Üniversitesi'nde lkücü öğrenciler ile İGV'Iİ öğrenciler rasında çıkan \e 2 ülkücü ğrencinin hafıf aralanmasıyla sonuçlanan avga sonrasında gözaltına lınan 5 MGV'li öğrenci. kşam saatlennde adliyeye ;vk edildi. Sanıklann dliyeye götürülmesinden ir süre sonra. ellerinde Dpalar bulunan yaklaşık 0 kişilik bir grup, adliye inası önünde topiandı. iruptakiler, polısin adliye inası önüne gelmesi zerine kaçtılar. sa baskılı iç amaşını 1 Istanbul Haber Servisi - tanbul Terörle Mücadele ubesi ekipleri. Atatürk avalimanı'nda izenledikleri jerasyonda. yurtdışından ;tirilen ve ön yüzünde a'nın çarmıha gerilmiş sviri, altında "lyi ki sen ırsın" yazısı, arka rafında da kalça figürü an 5 bin adet ıç çamaşın e geçirdi. aya beraat etti Istanbul Haber Servisi - ırtisinin Altındağ ilçe mgresinde yaptığı bir muşmada, ımhurbaşkanı Süleyman :mirel'e hakaret ettiği rekçesiyle 1 yıldan 3 yıla dar hapis cezası emiyle Ankara 6. Asliye :za Mahkemesi'nde rgılanan. eski HADEP ıkara il yöneticisi Tevfik lya beraat etti. •afik kazası: olu DÎYARBAKIR(AA)- yarbakır'ın Bismil esinde Şakir Kıhç'ın llandığı21TA397 ıkalı mınibüs, Mehmet ıcar yönetimindekı 72 ' 404 plakalı tankerle pıştı. Kazada Şakir lıç, Türkan Ertaş, Ayşe tlu, Mehmet Kollak ve /azi Filız öldü. Akademisyenler YÖK'ün yeni uygulamalarlal2 Eylül'deki özüne döndügüne dikkat çekti YönetmeBğe dava hazırbğıtstanbul Haber Servisi - YÖK'ün yenı disip- lin yönetrnelıği, öğretim elemanlannın tepkisi- ni çekti. Üniversite Öğretim Cyeleri Demeği (ÜÖÜD) ve Öğretim Elemanlan Sendikası (ÖES), yönetmeliğin iptali içın dava açmaya hazırlanıyor. CÖÜD Başkanı Prof. Dr. Burhan Şenatalar, yönetmeliği temel hukuk ilkeleri, demokrasi, üniversite özerkliği ve akademık özgürlük ba- kımından sakıncalı bulduklannı belirterek "YÖK, 12 Eylül'deki özûne dönüyor" şeklinde tepkı gösterdi. ÖES Genel Başkanı Prof.Dr. Iz- zeftin Önder de yönetmeliğin insan haklanna aykın ve son derece antidemokratik olduğunu belirterek bu tür yönetmelıklerle üniversitelere müdahalelerin artmasına öğretim elemanlan- nın karşı çıkması gerektiğinı söyledı. Araştırma Göre\ lilen Derneği Genel Sekre- terı Hakan Aydoğdu da 1982'de çıkanlan, ön- ceki yönetmeliğinden çok farklı olmayan yeni disiplin yönetmeliğinin, YÖK'ün antidemokra- tik zihnıyetinin yansıması olduğunu kaydetti. YÖK'ün. "Yükseköğretim Kurumlan Yöne- ticL Öğretim Elemanı ve Memurlan Disipün Yö- • Üniversite Öğretim Uyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Şenatalar, yeni yönetmeliğin "muğlak" bir fiil listesi sıralayarak anayasa ve yasalara aykın düştüğünü savundu. Şenatalar, "YÖK, Türkiye'de demokrasiye karşı kendince engel ve sınırlamalar getirerek üniversitelerdekı çoksesliliğe ve çok renkliliğe sınır koymaya çahşıyor. Bütün öğretim üyeleri yönetmeliğine tepki göstermelidir" dedi. netmeliğTndeki değişiklikle "ideolojik, siyasi, yûaa, bölücü amaçlarla eylemlerde bulunan ve bu eylemleri destekleyen öğretim elemanlannı mesİekten ihraç eden ve akademik unvanlannı kuUanamayacaklannr hükme bağlayan yenı disiplin yönetmeliği tepkilere neden oldu. ÜÖÜD Başkanı Prof. Dr. Burhan Şenatalar, YÖK'ün yeni disiplin yönetmeliğiyle, 12 Ey- lül'le gelen yapısım iyileştirmek yerine yeniden ürettiğini belirterek bu yönetmeliğin YÖK'ü değiştirmenin "ne kadar aciliyet kazandığını gösterdiğûıi" vurguladı. Yönetmeliğin, daha ön- ceki disiplin yönetmeliğinde yer alan öğretim üyeliği mesleğınden uzaklaştırmayı gerektiren çok sayıda fiili, kamu görevınden uzaklaştırma gerektiren fiiller arasına aldığına dikkat çeken Şenatalar, YÖK'ün kamu görevinden sınır- lama yetkisinin hukuka aykın olduğunu, bu yet- kınin mahkemelerde bulunduğunu kaydetti. YÖK'ün yeni disiplin yönetmeliğiyie öğre- tim üyesine siyaseti yasakladığını vurgulayan Şenatalar, bu durumun anayasanm, 1995 yılın- da yapılan değişiklikle öğretim üyelerine siya- si partilere üye olma hakkı getirmesi maddesi- ne aykın olduğunu söyledi. Şenatalar, yönetme- liğin "muğlak'" bir fıil listesi sıralayarak ana- yasa ve yasalara aykın düştüğünü savundu. Şe- natalar, "YÖK, Türkiye'de demokrasiye karşı kendince engel ve sınırlamalar getirerek iiniver- shelerdeld çoksesliliğeve çok renkliliğe sınır koy- maya çakşryor. Bütün Öğretim üyeleri yönetme- liğe tepki göstermelidir" dedi. ÖES Başkanı Önder. yönetmelıkte belirtilen suç fiillerinin birçok yasayla belirlendığini, an- cak yıllarca çalışılıp kazanılan akademik unva- nın geri alınmasının söz konusu olamayacağı- nı söyledi. Önder, "Bir toplumdainsanlann bir bölümünün hiznıetgörme haklan eDerinden ab- namaz" diye konuştu. Yönetinelikte irticaya karşı yapıldığı görülen değişikliklerin solcu öğretim üyeleri için de kul- lanılabileceğine dikkat çeken Önder, yönetme- liğin öğretim elemanlannın sendikal ve siyasal faaliyetlerini engelleme amacı taşıdığını söyle- di. Önder, irticaya karşı yönetmeliklerle önlem alınamayacağını ve daha gerçekçi tavır alınma- sı gerektiğini belirterek Anadolu'daki birçok üniversitede derslere "besmete" ile başlayan öğ- retim elemanlannın olduğunu ve bunun köke- nine inmek gerektiğini söyledi. Önder, yönet- meliğin irtica paniği içerisinde getirilen, teknik açıdan yetersiz bir yasal düzenleme olduğunu, 12 Eylül yönetiminin getirdiği 1402 sayılı Sı- kıyönetim Yasası'nm açıkça yaptığını bu yönet- meliğin sinsice yapmayı amaçladığını kaydet- ti. Önder, bu yönetmeliğin, Türkiye'nin günü- müzde geldıği aşamaya yakışmayacağını vur- gulayarak "Fîkirler üzerindeki her türtü baskı antidemokratiktir. Bu yönetmelik,irticayı alttan besleyeceksonuclardoğurabilir" dıye konuştu. Prof. Dr. Ergun Aybars ' Şeriatı önleyecek tek yol Kemalizm' • Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Bilgi Üniversitesi'nde konferans veren Prof. Dr. Ergun Aybars, kirlenen, yozlaşan ve halktan kopan siyasetin bürokrasiyi ve yargıyı da kirletip yozlaştırdığını kaydetti. tstanbul Haber Servisi - Prof. Dr. Ergun Aybars, Türkiye'deki en önemli üç tehlikenin politik kirlilık, siyasal tslam ve bölücülük olduğunu belirterek "Ata- rürk'ün bize ihtiyacı yok a- ma bizim ona hâlâ çok ihti- yaamız var" dedi. Dokuz Eylül Üniversite- si Atatürk ilkeleri ve tnkı- Iap Tarihi Enstitüsü Müdü- rü Aybars, Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Bilgi Üniversitesi'nde ver- diği konferansta, Türki- ye'de çok ciddi boyutta bir şeriat tehlikesi olduğunu belirtti. Bu tehlikeyi önle- yecek tek yolun Kemalizm olduğunu vurgulayan Ay- bars. yüzde 20 oy alarak Cumhuriyetin temel nite- liklerini değiştirmeyı amaçlayan bir siyasal akı- ma karşı halkın yüzde sek- seninin 29 Ekim'de gere- ken tepkiyi ve mesajı ver- diğini anımsattı. Aybars, "Törk haüa Uğur Mumcu öldürüldûğü zaman da bu tepkiyi ver- mişti" diye konuştu. Hızla kirlenen, yozlaşan ve halk- tan kopan siyasetin bürok- rasiyi ve yargıyı da kirletip yozlaştırdığını ifade eden Aybars, "ABD. Demokrat Parti iktidannda Adnan Menderes'ten Kemalizmi silip atmasını istedi. Çün- kü, uius devietier ve ulusal bağımsızlık bilinci. ABD'- nin petrol sömürüsünü sür- dürebilmesinin önündeki en önemli engellerdir. Pet- ro-doiara dayanan rejim- ler, Kemalizme elbette so- ğuk bakarlar" dedi. Clkemizdekı siyasal Is- lamcı akımlann 1969 vılı- na dek merkez sağ partile- ri desteklediklenni söyle- yen Aybars, 1969 yılmda Nakşibendi şeyhi Zahit Kotku'nun emriyle kuru- lan Milli Nizam Parrisi'nin (MNP) ardından Islamcı- lann kendi partilerini des- teklemeye başladıklannı kaydetti. Aybars. Necmet- tin Erbakan'm Kotku'nun emriyle MNP'nin genel başkanı olduğunu ve 1969 yıhndan sonra üniversite- lerde tesettür sorununun gündeme geldiğini ifade etti. Aybars, 1994 yılında yapılan bir araştırmada, halkın Türk Silahlı Kuv- vetleri'ne olan güveninin yüzde 78 olduğunu, bugün ıse bu oranın yüzde 85'e yükseldiğine dikkat çekti. Aybars sözlerini şöyle sür- dürdü: "1948 yüında ılımlı ts- lamcı Şemsettm Günaltay başbakan oldu. 1949'dan sonra siyasa] tslam güçien- meye başladı. Kö\ Enstitü- leri >t Halke\leri'nin kapa- tümasnla gerici tırmanış luzlandı. 1950 yıhndan son- ra Atatürkçülük kınldı. 'Demokrasi küfürdür' di- jenler, onu gidecekleri vere kadar binecekleri bir tram- \a\a benzetenler, laik Cum- huriyeti yıkana kadar de- mokrasiyi kullanmavı amaçüyoıiar. Türki>e'de PKK terörü bitse arkasın- dan Aloi-.Sünni çaüşması gündeme gelecektir. Bu ça- üşmanın arkasında da Yiı- nan gbü servisivardır. Eğer shasetteki kirlenme böyle sürerse 2000'Ii yıllardan sonra da aynı sorunlan vasanz." Araşürmacüar Derneği, düzenli olarak tekvizvon izJeyenlerin oranının yüzde 31.74 olduğunu açıkladı. Araştırmacılar Derneği, TV izleme ölçümlerinin sonuçlannı açıkladı 6 Nüftısıın yüzde 82'si TV'kolik' Istanbul Haber Servisi - ABD ve Âvrupa ülkelerinde yaşayanlara oranla daha fazla televizyon seyrediyoruz. Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 67'si akşam saatlerinde, yüzde 3'ü de öğle saatlerinde televizyon izliyor. Araştırmacılar Derneği dün Divan Oteli'nde yaptığı toplanrıda. "TV İzleme Ölçümleri" konusunda yapılan araştırmanın sonuçlannı açıkladı. Toplantının açış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Dr. Nezih Nev^i. araştırmada; izleyiciler. reklamverenler ve reklam ajanslan açısından TV'lenn izlenme ölçümlerinin değerlendirildiğini söyledi. TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Mete. "Televizyion Yavınlannın Türk Toplumu Üzerindeki Efldleri" konusunda yaptığı değerlendirmede, ülkemizdeki insanlann yüzde 82'sinin en az 12 ulusal TV kanalını izleme olanağına . sahip olduğunu \ıırguladı. Program Konufan İnsan Sağlığı IzteyicÜari etkiteme oranı 58.6 Çocuk Sağlığı Aıle Planlaması Dın ve Ahlâk Hoşgönj Trafik Çevre Korumas/ Tasarruf Çocuk Eğıtimı Kötu Alışkanlıklar Modern Tanm Hava ve Yol Durumu Turizm Beslenme Ekonomı Teknolojik Gelişmeler 41.5 38.3 36.1 30.1 37.3 33.7 24.5 33.2 47.5 16.9 30.0 24.8 30.0 25.7 31.3 Araştırmalann her yüz kişiden 96'sının mutlaka televizyon seyretriğini ortaya koyduğunu belirten Mete, geri kalan yüzde 4'lük grubu çok yaşlı, hasta, özürlü ve TV izlemeyi reddeden kişılerin oluşturduğunu savundu. Araştırmaya göre, düzenli olarak televizyon izleyenlerin oranı yüzde 31.74. Sık sık televizyon izleyenlerin oranının yüzde 36.12 olduğu belirtilen araştırma sonucuna göre ara sıra TV izleyenlerin oranı ise 27.93. TV izleyenlerin en çok sağlık, kültür, egitim ve ekonorni . ^«^ » programlanndan J»*«*. t- '•*• * etkilendiklerinin ortaya konulduğu araştırmada, çocuklann kardeşleriyle birlikte TV seyretmeyi tercih ettikleri belirtildi. Araştırmada, çocuklann yüzde 67'sinin "sevdikleri için". yüzde 14.5'inin ise "sıkıntıdan" TV seyrettikleri saptandı. Mehmet Mete'nin araştırmasına göre, okul öncesi ve ilkokul çağı yaş gnıplanndaki çocuklarda TV'nin olumlu etkileri için şöyle denildi: "Konuşma ve ifade etme geUşiminin hızlanmasu müzik dinleme olgusunun gettşlemesi, yeni bilgflerin öğrenflmesi, algüamada çabukluk, çocuğun dikkatini yoğunlaştırabilmesu duyarlılığm artması, sosyal konulan ögrenebilme." TV'nin olumsuz etkileri konusundaki araştırmada ise Tıziksel saMn-ganhğm artması, ödev yapma ve ders çalışmada isteksizlik, kendini izlediği kahramanın yerine koyarak gerçeklerden uzaklaşması ve göz bozukluklaruun" ortaya çıktığı belirtildi. Peker, cezaevinde lüks yaşadığı yolundald iddialan reddederek hapse girdiğinden beri 20 kilo verdiğini söyledL Türk sine- masmda oynadığı "körti adam" rolleriyle ünlenen Nuri ,\lço da dün ifade verdi (Fotoğraflar: BERTAN AĞANOĞLU) Yargılanmaya başlanan Peker, hakkındaki suçlamalan reddetti 4 Tîcari başarılarımı çekemedüer' İstanbul Haber Servisi - ÜMcü mafya elebaşısı SedatPeker ile 3 ada- mının "cûrüm işlemek amacrvia teşek- kûl oluşturmak" suçundan yargılan- masına başlandı. Savcı Erol Can Öz- kan'ın, Peker'in tahliyesini istediği du- ruşmada, mahkeme heyeti Peker'in "tutukluluk hau'nin" devamına karar \erdi. 3 saııık ise tahliye edildi. îstanbul 4 No'lu DGM'deki duruş- maya tutuklu sanıklar Peker, Bülent Yalçm, Ercan Korkmaz ve Ahmet Mustafa Erdemli katıldı. Duruşmada Peker, kendisine yönelik iddialann abartılı olduğunu öne sürerek iddiana- mede sanıklann kendisme "reis" dıye seslendiğinin yer aldığını ifade etti. Reis admın göbek adı olduğunu söy- leyen Peker, ticaret yaşamındaki başa- nlannın rakipleri tarafindan çekileme- diğini. bu nedenle hakkında bazı iddi- alann ortaya atıldığını savundu. Hiç- bir zaman aklayacak kara para olma- dığını savunan Peker, savcılık ıfade- sinde kara para aklama konusunda bir bankanm varlığından söz ettiğıni. an- cak bununla ilgili soruşturma açılma- dığını sözlerine ekledi. Sinema sanat- çısı Nuri Alço ile bazı kişilerin adını \ ererek para topladığını iddia eden Pe- ker, "Arkadaşlarun uyarmak için git- tikleri Aiço ile ka\ga etmişlcr" dedi. Peker'in adamlan tarafindan dövül- düğüönesürülen NuriAlço ise Peker'i ve sanıklan tanımadığını savunarak "Yaklaşık 2 >ıl önce Potonezkö) 'den dönerken bir arabanın içindeki kişiler- le taruşbm. O araçta bulunan 4-5 kişi. butaröşmasonucubeni tartakladı. Bu- nun fılmlerde oynadığıni kötü rolkrin bir dneti olduğunu sanıyorum" dedi. tfadelerin ardından söz alan Cum- huriyet Savcısı Erol Can Özkan. sa- nıklann tutarlı ve samimi ifadeler ver- di ği gerekçesiyle tahliyelerini talep et- ti. Sa\cının istemi üzerine duruşmayı izleyen Peker teşekkür ederken salon- da bulunan yakınlan savcıyı alkışladı. ÇtLLER SORUŞTURMASI GENİŞLÎYOR Sadık Avundukluoğju^nun dilekçesi işleme konuldu AJVKARA (Cumhuriyet Büro- su) - DYP Genel Başkanı Tansu ÇUler hakkında genel ahlaka ve yasalara aykın mal edindiği ge- rekçesiyle kurulan TBMM Soruş- turma Komisyonu, "ÇiDer ailesf- nin malvarbğüıın kaynaklanndan biriflin de batan TYT Bank oldu- ğunu" öne süren DTP'li Sadık A>inıdukhıoğlu'nun suç duyurusu dılekçesini işleme koydu. Komis- yon, Hazine ve Dış Ticaret'ten so- rumlu DYP'li eski Devlet bakan- lan Aykon Doğan, Ayfer Yıtanaz ve Ufuk Söylemez ile eski Başba- kanlık Teftiş Kurulu Başkanı Tur- han Güven ve DYP'li Cihan Paça- a'yı bugün dinleyecek. Avundukluoğlu, suç duyurusu dilekçesinde, "10 Haziran 1992 Persembe günü Özer Uçuran Çil- ler'in Marsan Holding'deki orta- ğı Bilge Duru Hasoğlu'nun Baha- ma Adalan'ndaki 10bin ABD Do- Jan sermayeli şirketine 8.1 mihon DM kaynak aktarmasından üç gün sonra, talimatla kamudan yo- ğun kaynak aktanlması \e bu kay- nak transferierinin 1994 Mİında bankalann banşına kadar devam etmesi. haksız mal edinme kayna- ğuun apaçıkdelilleridir" iddıasını dile getirmişti. Avundukluoğlu, CMUK gere- ği, Tansu ve Özer Uçuran Çiller ile birlikte Ufuk Söylemez, Aykon Doğan, Osman Ünsal, Namık Da- ğalp. Selçuk Demiralp, Ayfer Yıl- maz._Cihan Paçacı. Ayin Ayay- dın, Ünal Korukçu, Ünal Kabaca ve Muhittin Bügefin Meclis so- ruşturmasına tabi tutularak Yüce Divan'da yargılanmalan gerekti- ğini savunarak "Hukuken bu ldşi- ler. Çülerler'in başkanlığında. or- ganize bir şckilde de\ leti soymuş- lanhr" iddiasmda bulunmuştu. Komisyon, dünkü toplantısın- da DYP'li üyelerin itirazlarına karşın, Avundukluoğlu'nun dilek- çesinı işleme koyma karan aldı. CHP'li îuncay Karaytuğ ise Mer- kez Bankası'nın TYT Bank ile igili uyan yazılannın gereğınin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarh- ğı ve dönemin ilgiü bakanı Çiller tarafindan yerine getirilmediğini söyledi. Komisyonda daha sonra, Avundukluoğlu'nun suç duyuru- sunda adı geçen ve ifade vermek istediklerini söyleyen Aykon Do- ğan, Ayfer Yılmaz ve Ufuk Söy- lemez ile eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Turhan Güven ve Cihan Paçacı'nın bugün dinlen- mesi kararlaştınldı. Çalışma süre- si 22 Kasım günü sona erecek olan komısyonun bugünkü toplantısı- nın ardından rapor yazımına geç- mesi bekleniyor. Devlet Bakanı Kara 'Boğorfar'da hertüıiü önlem tılabilmz" İstanbul Haber Servisi - Denızci- likten sorumlu Devlet Bakanı Bur- han Kara, UNESCO'nun kültürel bir miras olarak kabul ettiği fstanbul'un boğazlardan gelecek her türlü tehlike- ye açık olduğunu, ancak güvenii ge- çiş için Türkiye'nin her türlü önlem almaya hakkı olduğunu kaydetti. Deniztemiz-Turmepa Derneği 'nin Deniz Ticaret Odası'nda dün yapılan olaganüstü genel kurulunda konuşan Burhan Kara, Boğazlar'da giderek ar- tan bir deniz trafiği olduğunu belirte- rek "Heryıl geçen 50 bin geminin bö- yük bölümü petrol taşıvor. Yaz ayla- nnda bu sayı daha da artıyor. Boğaz- lar'daki trafik hacmi tehlikeü boyut- lara ulasnuştn"" dedi. îstanbul Boğazı'nın üretkenliğini yitirerek kendine özgü bir ekosistem oluşturduğunu belirten Burhan Kara, "Önceden Boğazlar'da ve Marma- ra Ua bulunan birçok bank türünfl ar- ük görmek imkânsız.Oysa deni/Jerin yûzde 95'inin cv^el abklardan, yüzde 5'inin deniz trafiğinden kiriendiği or- taya çıkmışOr" diye konuştu. Deniztemiz-Turmepa Derneği Yö- netim Kurulu üyesi Yılmaz Dağcı ise boğaz trafığinde bir kaza olması ha- linde acil yardımda bulunmak üzere 1999 Mart ayında Norveç'ten çok kapsamlı birgemi getirtileceğini söy- ledi. TEMA Vakfı Başkanı Hayretrin Karaca da dünyanın endüsrriyel kıs- kacm arasında yok olup gittiğini ve dünyanın defedilemeyen belasının global-liberal ekonomiler olduğunu vurgularken, Deniztemiz-Turmepa Derneği Başkanı RahmiKoç ise çev- reye saygının yaşam standardı yüksek ülkelerde daha fazla olduğunu savun- du ve bunun da sanayıleşmeyle müm- kün olabileceğini söyledi. Doğa ile Banş Derneği Başkanı Yüksel Üstfin de çevresindeki ülkele- rin yoğun kirliliğine maruz kalan Ka- radeniz'in kurtanlması için Karade- niz'e kıyısı olan ülkelerin sivil kuru- luşlanyla "Uluslararası Karadeniz Ortaklan" admda birörgütlenme ça- • bası içinde oldukiann» kaydetti. Ge- ' he! kurulun açılış konuşmalati sonun- da da Bakan Burhan Kara'ya Deniz- temiz-Turmepa Derneği Başkanı Rahmi Koç tarafindan "onur üyett^i karta" verildi. Secim bugün tstanbuVun yenibaşkanı beiüoluyor tstanbul Haber Servisi - Recep Tay- yip Erdoğan'ın görevden düşürülme- si üzerine İstanbul Valiliği tarafindan toplantıya çağnlan istanbul Büyükşe- bir Belediye Meclisi, seçimlere kadar görev yapacak olan belediye başkanı- nı bugün seçecek. Belediye meclisin- de FP'liier az birfarklaçoğunluğu sağ- lamasına karşın, muhalefet partileri ortak aday çıkararak şanslannı dene- mek istiyor. istanbul Büyükşehir Belediye Mec- lisi, bugün saat 14.00'te toplanarak kendi içinden birini belediye başkam seçecek. Belediye meclisindeki mu- halefet partileri, ortak bir aday çıkar- maya çalışıyor. Belediye mecüsinde FP'nin 97, ANAP'm 54, CHP'nin 21, DSP'nin 15, DYP'nin 3 ve bagımsız 5 ûye buhınuyor. Muhalefet partileri, hiçbir fire vermeden ve bagımsız olan üyelerin de muhalefetle birlikte hare- ket etmeleri durumunda çoğunluğu sağlıyor. Ancak DYP'nin muhalefet partileri ile birlikte degil. FP ile birlik- te hareket etmesi büyük bir olasılık. REFAHYOL hükümetinden sonra DYP grubu belediye meclisinde de ge- neliikle FP ile ortak hareket etmişti. 1994 yerel seçimlerinden sonra be- lediye meclisinde muhalefet partileri çoğunluğu sağlamasına karşın, daha sonra diğer parrilerden yapılan trans- ferlerle FP'lfleraz bir farkla da olsa ço- ğunluğu elde etmişti. Çoğunluğun mu- halefette olduğu dönemde yapılan meclis başkanvekilliği ve komisyon seçirrilerini muhalefet partileri ortak liste çıkararak kazanrruştı. Ancak Tay- yip Erdoğan bu seçimleri veto etmiş- ti. ANAP tstanbul \\ Başkanı Sühan Özkan, belediye başkanı seçimiyle il- gili yapılan çalışmalar hakkında şun- lan söyledi: "İttifak yapmayı dOşündüğümüz partilerin il başkanlan ve bağunsızlar- la görüşmelerimiz süröyor. FP'ye kar- şı laik. demokratik, cumhuriyetçi bir biok oluşturmayı amaçlıyonız.Teamüi olarak adayın da bu bioktaki en güçlü partiden çıkması gereldr. ANAP, DSP, CHP, DTP ve bağımsızlann içinde yer alacağı böyle bir blok oluşursa ANAP grubu tek yumnık olarak üzerinde uz- laşüan aday ı destekievecektir." • < •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog