Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 KASIM 1998 PERŞEMBI 8 HABERLER Zopunlu tasarruf kasasında 1.786 katPilyon • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hazine Müsteşarlığı. zorunlu tasarruf teşvik hesabında 3OE\Iül 1998 tarihi itibanyla. 545 trilyon lirası ana para, 1 katrilyon 240 trilyon lirası nema olmak üzere kümülatif 1 katrilyon 780 tnlyon lıra birikim olduğunu bıldirdi. Aylık ya da yıllık bazda nema oranını açıklamayan Hazine. 1 Nisan 1988'den E\lül 1998tarihinekadar uzanan 10 yılı aşkın dönemde kümülatif nema oranının yüzde 279.39 olduğunu belirtti. Yalçmtaş'tan açıklama • İstanbul Haber Senisi - Fazilet Partısi (FP) Genel Ba^kan Yardımcısı Prof. Dr. Nev zat Yalçıntaş dün partisinin İstanbul tl Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Recep Tayyip Erdoğan hakkında "DGMnin karan ile başanlı ve halkının sevgısini kazanmış bir rakipten kurtulduklannı zanneden çevreler fazla sev inmesin. Erdoğan ile sembolleşen dürüst ve yüksek hizmet düzeyi onu takıp edecek başkanlar tarafından sürdürülecektir" dedi. Erdoğan'dan veda yemeği • İstanbul Haber Servisi - Danıştay tarafından tstanbu! Büyükşehir Beledi>e Başkanlığı'ndan düşürülen Recep Tayyip Erdoğan. önceki akşam Florya'daki belediye tesislennde belediye meclis üyelerine \eda yemegi verdı. Erdoğan yemekte yaptığı konuşmada, "Biz kendı konumumuzu değil, makamın hukukunu sa\ unuyoruz Tarih bunlan affetmeyeeek. Ben manıyorum kı millet de affetmeyecek " dedı. Sultanbeylî'de yangın • tstanbul Haber Servisi - Sultanbeyli"deki Otomobilciler Dayanışma Demeğı. ikı dernek üyesi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yakılmak istendi. Yangın sonucunda dernekte küçük çapta maddi hasar meydana geldi, İzmifte deprem • İstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Üniversıtesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, dün 13.34 ve 13.36'da Izmit Körfezi'nde 3.7 şiddetınde ikı deprem belirledı. an TÜSÎAD ve Kal-Der'in düzenlediği Kalite Kongresi'nde hukukta kalitesizliğin bedelinin 7 milyar dolar olduğu vurgulandı'Toplıım yar temîzleıııne ve aychnlanma beldiyor'İstanbul Haber Servisi - Adalet Bakanı HasanDenizkurdu, 2 bin Türk yıırttaşırun Av - rupa Insan Haklan Mahkemesi'nde (AlHM) Türkiye aleyhine açtığı davaların sürdüğünü belirterek bunlann yüzde 70'ınin kaybedil- mesi halinde Türkiye'nin toplam 7 milyar do- lar tazminat ödemek zorunda kalacağını söy- ledi. Denizkurdu, TÜSİAD ve Kal-Defın Lüt- fı Kırdar Kongre Merkezi'nde dün düzenle- diği ve ana teması "Hukuk Düzeninde Ka- lite'' olan "7. Ulusal Kalite KongresTnde yaptığı açıhş konuşmasında, Adalet Bakan- lığı için aynlan bütçenin azlığından yakın- dı. Denizkurdu. Türkiye'nin içeride adaleti- ne yeterli pay ayırmazken dışanda süren da- valann kaybedilmesi halinde ödenecek mil- yarlarca dolarlık tazminatlann hesabını kim- senin veremeyeceğıni söyledi. Memur \e milletvekıli dokunulmazlığı nedeniyle maf- ya, çete ve karanlık işlere kanşanlann bilin- diğı halde bir türlü yargı önüne çıkartılama- dığını vurgulayan Denizkurdu, Türk toplu- munun yargıdan sadece kaliteli çalışmasını değil, temizlenme ve aydtnlanma beklediği- ni kaydetti. Yargıtay Başkanı Mehmet Uy- gun'un yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada ifade ettiği, yargının ba- ğımsız olmaması ve hukukçulann vicdan ile cüzdanlan arasında sıkıştığı sözlerine katıl- dığmı belirten Denizkurdu. yargıçlann üst dü- zey bır bürokratm yansı, bir milletvekili ma- aşının dörtte bıri kadar maaş aldığını anım- sattı. Denızkurdu, yargıç maaşlannın TBMM Başkanı'nın maaşına endeksli olması için TBMM'ye bir kanun teklifi vereceğüıi bil- dirdi. Türk Sanayicileri ve Işadamlan Der- neği (TÜStAD) Başkanı Muharrem Kay- han da "Hukukun üstünlüğüne gölge düşü- ren uygulamalar. yargının bağımsızuğuun garanti alüna alınamamast > ıllarca sonuçla- namayan davalar ve bütün bunlann netke- IIltMlct T ü r k i - v e Gi>im Sanaykileri Derneği'nrn (TGSD) Cumhuriyefin 75. yıl etkinlikterikapsamıiHİadüzenle>«ceği u riMHİagösterisi w nindestekle>ic^ Hflton Oteti'nde bir araya geldL TGSD Vönetim Kurulu iiyes Nur Akerman, bugün düzenlenecek moda gösterishie Atatürk'e şükranJannı sunduklanm söyledi. Ali Mahmut Abra tarafından bestelenen "75. Yıl Umut Marşı rı nın da tanrtüdtğı toplanbda, gösteriden eide edflecek geiirin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfi'na bağjşlanacagı belirüidi. (Fotoğraf: KADER TUGLA) Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen'e istifa çağnsı LEVENTGENCELLİ BURSA-Bursa Barosu. tş Ban- kası'nın Erol Evdl'e 150 mılyon dolar usulsüz kredi veren banka sorumlulannı, yazdığı raporlarla aklamakla suçlanan Barolar Birli- ği Başkanı Eralp Ozgen'i ıstifaya çağırdı. Baro Başkanı Ali Araba- a imzasıyla Özgen'e gönderilen mektupta, Türkiye Barolar Birli- ği Başkanf nın yolsuzluğa katkı- da bulunan kişi görüntüsü vere- meyeceği vurgulanarak Özgen'in, avukatın bağımsızlığı kuralını ih- lal ettiği ve "mutemetavukat'' gi- bi davrandığı öne sürüldü \e şöy- ledenıldı:" 150 milyon dolarlık bir ynlsuzluğun varbğıortadaiken,bu yolsuziuk içinde yer alan 900 ton ip- liğin borçlu tarafindan kaçınlma- smda'suçyoktur' den0ebflmesi.ka- mu vicdanını. toplumdaki adalet duygusunu ağır şekilde yaraladığı gibi barolara duyulan güveni de sarsmışnr." Özgen'in, "usulsüz kredTyı kul- landıranlarla ilgili aklamaya yö- nelik raporunu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı sıfau ile değil, ban- karun hukuk müşaviri sıfatıyla ver- diği yolundaki savunmasmın ge- çerli olamayacağına da dikkat çe- kilen mektupta. "Barolar Birliği Başkanı. başkan sıfatıyla başka, bilim adamı sıfanyla başka. avıikat sıfatrvla başka görüş büdiremez. Böyle bir tavır her iiç sıfaün nite- Bği ilede bağdaşamaz. O kişiye du- yulan güveni yok eder" denildi. Baro mektupta, Özgen'in Iş Ban- kası'ndaki yolsuzluğu ortaya çı- karmak için çabalayan ve iş akdi feshedilen avukat MehmetMusta- fa Güneş'le ilgili. alınan disiplin karanna da katıldığıru anımsattı. Bursa 'daki kaçak gökdelenin faturası çevrecüere kesildi M BURSA (Cumhuriyet) - Bur- sa'da kaçak olarak yapılan gök- delene karşı çıkanlardan, "telafi- si imkânsız kayıp ve zararlara" neden olduklan gerekçesiyle 10 trilyon lira tazminat talep edildi. Aralannda TMMOB'ye bağlı oda- lann Bursa şube başkanlany la yö- neticileri ve gazetecilerin de bu- lunduğu 13 kişiye gönderilen ih- tarnamede 10 trilyon liranın 3 gü- ne kadar ödenmesi istendi. Flash TV'nin de içinde bulun- duğu Göktuğ Grup tarafindan ke- sinleşmiş yargı karanna karşın ya- pımına devam edilen gökdelen, 22. kat betonu atılırken meydana gelen kazada 1 işçinin yaşamıru yi- tirmesinden sonra yıkılması isten- mişti. İnşaatı yaptıran Göktuğ Grup adına, gazetelere önceki gün gönderilen açıklamada kaçak gök- delen, "Bursa'nıngelmişgeçmişen büyük vannmı" olarak değerlen- dirildi ve karşı çıkanlar "kompieks ve kıskançhk kurbanı" olarak ni- telendirildi. Açıklamada şöyle de- nildi: "Bursa Alısveriş ve Eğlence Merkezi ve Mega Center adlarry- la bilincn ve en ileri teknolojik uy- gulamalarla hayata geçirilmekte olan vatınm inşaatı ile ilgili gerçek chşı beyan veiddialar kamuoyumu- zu meşgul etmektedir. Çoğunun mesleği ve meslek kuruluşunun amaclanvia hiçbir ilgisi ouiıayan bir konuda bilgisiz, belgesiz. araş- ürmasız şekilde kasıttı açıklama- lar nedeniyle bu kişiler yasalar önünde hesap vereceklerdüf Bursa'nın ANAP'lı başkanı Erdem Saker'in de "ucube bina" olarak nitelendirdiği ınşaata, ANAP'lı Osmangazi Belediye Başkanı Basri Sönmezdestek ve- riyor. sinde mafy-anın adalet dağırmav a başlaması, Türk hukuksisteminizedelemektedir" dedı. Denizkurdu'nun gırişimleri sonucu Memu- rin Muhakematı Kanunu'nu yürürlükten kal- dıran tasannın Meclis Anayasa Komısyo- nu'ndan geçtiğıni anımsatan Kayhan. "Aynı şekilde Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçen ve suç işlemek için kurulan çıkar amaçh ör- gürJeri tarif etmek ve bunlarla etkin şekilde mücadele etmek amacıyla hazırlanan yasa tasansı ile Türk Ceza Kanunu'nda (TCK), işkence yapanlara verilecekce/alan artnran düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Toplantının açıhşında konuşan Avru- pa Parlamentosu Radikal Bir- lik Grup Başkanı Catherine Lalumiere de Türkiye'nin Av- rupa Birliği (AB) ile olan iliş- kilerinin de bir kalite mese- lesi olduğunu söyledi. AB'nin ve Türkiye'nin karşılıklı ola- rak birbirlerine gereksinim duyduğunu belirten Lalumi- ere, buna karşılık Türkiye ile AB'nin entegrasyonu konu- sunda nasıl bir formül uygu- lanacağının cevabının henüz verilemediğini söyledi. Güm- rük birlığınin Türk dışticare- tine zarar verdigıne dikkat çe- ken Lalumiere. ınsan haklan konusunun da "umutian tat- nıin edkri düzeye" gelmedi- ğını söyledi Ljlumiere. ''Baş- ka birentegrasyon yohı mu du- şünülebihr. vani üyelik dışın- da niçin olmasm" dedi. Kalite Derneği (Kal-Der) Başkanı Ydmaz Argüden de Avrupa Kalite Vakfı'nın 2000'li yıllardaki ük kongre- sini Türkiye'de yapacağını duyurdu. Argüden. Türki- ye'nin Avrupa"da kalitenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğını belirtti. Xe- rox Avrupa Başkanı Bernard Fournier de yaptığı konuş- mada, Türk şırketlerinin ka- lite konusunda çok başanlı olduğunu söyledi. Kalitenin her alanda kullanılabileceği- ni belirten Fournier, kaliteyi gerçekleştırmek için en uygun zamanın, kaliteye ihtiyaç ol- madığı düşünülen dönem ol- duğunu vurguladı. Tbplatittnın açıhş konuş- malan sırasında hukukta ka- lite konulu bir belgesel de gösterildi. Belgeselde. Yargı- tay Başkanı Mehmet Uygun ve eski Adalet Bakanı Ottan Sungurlu ile bazı Yargıtay da- ıre başkanları, avukatlar, emekli yargıçlar ve hukukçu bilim adamlan yargı sistemi- nin işleyişı konusunda görüş- lerinı açıkladılar. Açıhş otu- rumundan sonra Kongre çe- şitli oturumlarla çalışmalan- na devam etti. Açılış oturumu- naTBMM Başkanvekilı Uluç Gürkan ile Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk de katıl- dı. Toplam 2 bın 500'e yakın katılımcı ile A\Tupa'nın en büyük, dünyanın ise ıkinci büyük kongresı nıteliğindeki "7. Llusal Kalite KongresT bugün sona erecek. 24 Aralıkta yargılanacaklar Polislerin işkence dosyası Manisa'da NECATtAYGIN tZMİR - Manisalı gençlere işkence yapmaktan yargılanan, ancak Manisa Agır Ceza Mahkemesi'nce beraat eden 10 polis memuruyla ilgili Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin bozma karan Manisa Ağır Ceza Mahkemesi 'ne geldi. Sanık polisler 24 Aralık'ta ye- niden yargıç önüne çıkacaklar. Manisa Emnryet Müdüriüğu'nce 25 Aralık 1995'te Manisa'da düzenlenen DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan Ali Göktaş, M. G_ Faruk Deniz, Emrah Sait Erda, Aşkın Yeğin. Levent Kıhç, Hüse- yin Korkut, Boran Şcnol, Jak Kurt, Münire Apay- dın, Ayse Mine Balkanh, Sema Taşar,Abdullah Yü- celKarakaş, Ozgür Zeybek' ın avûkatlan Pefio Er- da, Sema Pekdaş ile CHP Izmir Milletvekili Sab- riErgül, Manisa Cumhuriyet Savcıhğı'na başvu- rarak müvekkillerine gözaltmda işkence yapıldığı- nı, suçlular hakkında dava açılmasıru talep etrniş- lerdi. Soruşturmayı yürüten Manisa Cumhuriyet Sav- cılığı, gençlerin avukatlannın suç duyurusu üzeri- ne, gözaltında gençlerin sorgulannı yapan, Teröi- le Mücadele Şubesi'nde görevli komiser ve tim amiri Halil E. ile polis memurlan Lev^ent ö\, Tur- gut D^ Engin E~ Fevzi A., Musa G^ Mehmet E. D, Turgut Ö^ AtiOa G^ Ramazan K. hakkında, işken- ce yapmaktan Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'ne 70'er yıl ağır hapis cezası istemiyle dava açmışb. Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen da- v'ada gençler yargıç önünde kendilerine işkence yapan polisleri teşhis ederek davacı olmuşlardı. Yargilamanın son aşamasında duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde. samklann eylemJenni işken- ce değil, efrada kötü muamele olarak değerlendi- rip 3 ay ile 1.5 yıl arasında değişen hapis cezası is- temişti. Ancak mahkeme heyeti, savcmm. sanık- lann "kötü muameteden"cezalandınlmalannı içe- ren istemini de yerinde görmeyerek tüm sanıklar için "beraat" karan vermişti. Gençlerin avukatlan, müvekkillerine gözaltında işkence y apıldığını doktor raporfanyla kamtladık- lannı belirterek mahkemenin verdiği beraat kara- nnı Yargıtay'a başvurarak temyiz etmişlerdi. Avu- katlann temyiz başvurulannm yanı sıra duruşma savcısı da samklann gençlere gözaltında kötü mu- amele ettiklerini öne sürerek mahkemenin verdiği karan temyiz etmişti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, gençlerin ve avukatla- rm duruşmalarda öne sürdükleri işkence savlannı, dosyadaki doktor raporlannı ve tzmir Tabip Oda- sı'nca hazırlanan alternatif işkence raporlannı de- ğerlendirerek sanık polislerin gençlere işkence yap- tıklanna ilişkin kanıtlann bulunduğunu bildirdi. "Beraat" karan hakkında "bozma karan" veren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Manisa Ağır Ceza Mah- kemesi'ne gönderdiği gerekçeli karannda olay ta- rihinde tim amiri olan Halil E.'nin sorgulamayı yön- lendirdiğini ve samklann tümünün gençlere işken- ce yaptıklannın belirlendiğini açıkladı.Gençlerin avukatlan, olayın başından beri müvekkillerine iş- kence yapıldığını savunduklannı, bunun son ola- rak Yargıtay 8. Ceza Dairesi 'nce verilen kararla bir kez daha kanıtlandığını söylediler. 293 89 78 (3HAT) H A D i C A M A H Y E D İ T E P E O Y U N C U L A R I yazan Leonard Gershe yöneten Hadi ÇamanLeonard Gershe Hadı çaman *KÎLEBEKLER ÖZGÜRDÜRJolgaÇEVlK Füsun ERBULAK Hadı ÇAMAN - * < Recep YENER ve Sevinç ERBULAK 5 . 5 7 12.13 14 KasmSatîi.M 8Kas>nSıat15 3t HNHCAHUITtTATROSU Cio Nc. 160 *şamşı Tel- 5-212,24617 77 Fa*s 10-212)2271 98 15 16 KasımSut 21.00 ATMÖYYUHUSEMRE KÛLTÛR VISANAT MEHKEZt Tel (0-212)6613895 £ FES Pilsefl 'in kültür ve sanata katkılan aıtarak sürecek. SES1885 ORTAOYUNCULAR İSTKLM. CAD NO:140 THJ (0 212) 25118 65-66 FA)t (0 212) 244 43 27 ••»•.ortaoyuncular.com Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 18 Kastm Çarşamba Ferhan Şensoy FELEK BİR G U N 11 Kasım Çarşamba Haldun Taner'den HALDUN TANER KABARE Perşembe21.00 T C. OIİM Bokontğı nm koHuionyla. Ferhan Şensoy'un COKTUHAFSORUSTURMA Cuma: 2\ M / C.tesi:18.30-21.00 / Pazar 15.30-18.30 İ.C lültür Sakankğı nm katlulanykı. îlt) Saii? terlerı Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65-66 VAKKORAMA-Taksim. Bumeli. Suadiye. Akmerkez A dDstlar tiyatrosu . M. KARACA TİYATROSU NDA mOKRATES ağıroğlu r-Koray Ariş Yazan: Maxwel! Türkçesı Mîiiaİ Yöneten JŞencc Sahne T< *"'' Giysi-M"' GenccJgSal. Didem Germen, Cuma: 21700 Cumartesi: 18.00 Pazar: 15.00 Tel. |0-212) 252 59 35 E F E S Pilsen'in kültiir ve sanata katkılan artarak sürecek. CEM KARACA DİKMEN HER PERŞEMBE dosHanyla birlikte... CABARET CİNE ^ c^ılpınar .sok. So 2 Arnavuıki» HATAY LOKANTASI HATAY Şiir Ödülûne katjlmak isteyenler 30 KASIM'98'e kadar başvuruda bulunabilirler Bağdat Cad No'526 Bostancı Tel: (0216) 361 33 57 PIMAPEN KULTUREV11 03-19 Kas«iı 1998 Güzel Sanatlar Birliği Derneği'nden "75.YILDASANATve ESTETİK SERGİSİ" Halaskargazı Cd No 263-265 Osmanbey* Isîanbul Tel 0 212 296 90 36 5 İSTANBUL BUYUKŞEHIR BEL£DIYES( j HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESI: 0212 240 77 20 BahtlyarVAHAMAM İKİNCİSES Tönrten: HajmetZEYKK V !1 T2 13-14 15KASW DJYKİWOOD BİSKÜVf ADAM Vinent Uyc U2UMA!t£AN 14-15 jin»s «an y ! FATIHREŞATNURISAHNESI: 0212 526 53 80 Hemcr MÛU.ER MİSYON -BtR DEVRİMİ ANMAK" TûrttK Enguı ÇUUJI r » , nri HAIV \ ii ızn-uisusaı Scfpü AfUUIOĞLU KÛÇOKNASRETTİNtÇO.) M15-!1-B-»8KAS« , J [ USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI: 0216 333 03 97 HganEKK EŞİK , 11 '213-H 1SKASM iaasittm(3O6ut HOŞU'NUNUTANa{Ç.O.) rtnmrZuMBSBI —-d KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI : 0 2 1 6 3 4 9 04 63 ABSTOPKAHfS BARJŞ 11 \2 13-14-15 U 5 M ATAT0RKVEÇOCUK(ÇO.) 14-15-n-»a-MKASll j GAZIOSMANPASA SAHNESI: 0212 578 60 67 Htapı «*• SÛWMM1 GâtrSÛNBI NankAGAYEV nfflMUİYIlDIZAlIim* MAADO«1NSI«UlAMB*$l(Ça) ^ 111213-IHSUSll 14 1S-21 Z2 JU-29ttSIM , HARBIYE CEP TİYATROSU : 0 212 240 77 20 NV*N,UN EVLİLİK İUEVÜÜK İ, Y ^ l f ^ ,MM3«S« 1. AhnHt Nun SEKOINâ MÜNEVVER'İN HASBIHAÜ YhatıtEtvnUlUDAİ J 0v L(l GUfiLERI. SAU: 20.30 ÇARŞAUBA: 15.00-20.30 PERSE'.SBE: 2030 | CUVA:20.30 CTESI 110OiCO.M5.0O2030 PAZAR-11.C0iC0U5.CMS30 BILETIER SEHIR TIYAIROIARI GISELERINDE SAIISA SUNULMUSIUR. Bizim Tiyatro KARACA TİYATROSU'nda Perşembe 20.30 - C.tesi 15.00 (Kısa bir siire için) Yazan Barry Collins Tel: (0 21 Yüzbaşı Vııkhov Zafer Diper Avni Dilligil Tiyatro^Ödülü YARGI GÖNÜL ULKU. GAZANFER OZCAN TİYATROSU AŞK MEMURU KOMEDİ 3 PERDE Uyarloyanv e sahneye koyan ENGİN GÜRMEN Her Perş.-Cuma- Cmts. 21.00 Pazar 15.00 Ozd Kapalı Otoparkımız Vardır Mecidiyeköy Efe Sanatevi (Eski Hayat Hastanesi) Tel: (0212) 212 94 82 TsJ TİYATRO İSTANBUL t s YENİ BAŞTAN SANAT SEHERVAKTİ Yazan: Neil Simon/Yöneten: Gencay Cürün 12,13,14,15Kasun'da Yazan: Yasmina Reza/Yöneten: Gencay Gürün 19,20,21,22Kasım'da Yazan: Refik Erdnran/Yöneten: Nedret Güvenç 26,27,28,29 Kasım'da Biletier Profilo Ahşveriş Merkezi ile Vakkorama'da saülmaktadn. Tel: (0-212) 216 38 73-216 40 70 EFESPUscn' SAPPHO BU GECE ÖNDER FOCAN OĞUZ BÜYÜKBERBER ÇAĞLAYAN YILDIZ VOLKAN ÖKTEM saot: 22.OO'de YARIN BÜLENT SOAAAY ve GRUBU Tmı ««tUenlt m 2I.N'e bda %n mthn SAPPHO mulfoğı uygun fıyaA menüsüyte hizmefînizde REZ : 245 06 68-69 Bekar Sk. No:14 BEYOĞLU Yemek ve Müzikseverlerın Gündemini Ç a t l TriO ve Çatı'nın Lezzetferi Oluşturuyor... Tel: Z51 00 00 OTOPARK ûcretinizi ödüyoruz RestAurant - Bar H A T A Y L O K A N T A S I NİSA KADIBEŞEGİL Kesim Sergisi 14-30 Kasım '98 Açılış ve Kokteyl: Saat 14:00/16:00 arası Bağdat Cad No 526 Bostancı Tel: (0216) 361 33 57 >L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog