Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

2 KASIM 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ZHP'li Fikri Sağlar, İstanbul DGM Savcıhğı'na 3 saat bilgi verdi. Müteahhit Yüksel Çağlar serbest bırakıldı- 'KaseÜer Ydmaz'mdolabmda'• Sağlar, hükümetin çetelerin ortaya çıkanlmasında amimi olmadığını söyledi. Koalisyonun, dolapta bulunan :asetleri görmek istemediğini belirten Sağlar, "Hükümet >is işlerin içinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu iktidann »ir gün dahi durması, Türkiye'yi dünyada saygın bir lonumda olmaktan uzaklaştıracaktır" dedi. İstanbul Haber Servisi - CHP Içel -filletvekili Fikri Sağlar,çetelere bu- ışan hükümetin, çetelerin ortaya çı- anlmasında samimi olmadığını be- rterek "Hükümet dolapta bulunan asederi görmek istememiştir. Bugiin eldiği noktada yakalanmışbr. Bu hü- ümet, bu işlerin içindeolduğunu or- lya koymuştur,sorunun çözûmünde ıkınOyaratmaktadır. Hükümetin bir ün dahi durması. Türkiye'yi dünya luslar ailesi içinde saygın bir konıun- a olmaktan uzaklaştıracaktır'" dedi. Fikri Sağlar, istanbul DGM Cum- uriyet Başsavcılığı'nın çağnsı üze- ne dün savcı Aykut Cengiz Engin'e ilgi verdi. Yaklaşık 3 saat savcılık- ı kalan Sağlar, DGM çıkışında ga- eteciiere yaptığı açıklamada, 14 .kim'de Korkmaz Yiğit- Alaattin "akıcı kasetini açıklamalannın ar- ından Ankara Cumhuriyet Başsav- ılığı'na "Türkbank ihalesine fesat anşOnldığT yönünde suç duyuru- unda bulunduklannı anımsattı. An- ara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın is- ;giyle dosyanın İstanbul DGM "umhuriyet Başsavcılığı'ndaki so- uşturmaya eklendiğini söyleyen ağlar. savcı Engin'e söz konusu ka- eti ve kasetle ilgili bilgi verdiğini ade etti. Korkmaz Yiğit'in açıkla- ıalannın bir ay önce söyledikieri- ın doğru olduğunu ortaya çıkardığı- ı söyleyen Sağlar şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi Çakıcı'nın kaseti- • CHP Içel Milletvekili Sağlar, savcı Aykut Cengiz Engin'e bilgi verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Ekim'de Korkmaz Yiğit-Alaattin Çakıcı kasetini açıklamalannın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğı'na Türkbank ihalesine fesat kanştınldığı' yönünde suç duyurusunda bulunduklannı anımsattı. • Fransa'da yakalanan Alaattin Çakıcı 'ya her türlü yardımı yaptığını açıklayan ve 3 gün önce gÖzaltına alınan' müteahhit Yüksel Çağlar, dün DGM'ye sevk edildi. Nesim Malki cinayetini soruşturan savcı Engin Baltacı'ya ifade verdikten sonra serbest bırakılan Yüksel Çağlar, Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı olduğunu söyledi. giz Engin ile yaklaşık bir buçuk sa- at görüşen ve iki sayfalık dilekçe ve- ren Deniz. Türkbank soruşturması- nın Milliyet gazetesinin satışıyla ya- kından bağlantılı olduğu görüşünü savundu. Soruşturmanın kapsamp nın "ihaleye fesat kanştınlması"vla sınırlandmlmaması gerektiğini sa~ vunan Deniz, Türkbank'm 64. mad-, de kapsamına ahndığı tarihten satı-. şın yapıldığı güne kadar olan süreç- te neler yaşandığının sorgulanması gerektiğini kaydetti. Deniz, davanın temel iradesini açıklayan resmi bel- gelerin de devlet tarafından hâlâ sakJandığını ileri sürdü. .7 Çağlar serbest '' CHP Milletvekili Fikri Sağlar dün DGM Savcısı Aykut Cengiz Engin'e Çalucı- Yiğit kasetiyle ilgili bilgi verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin çete soru- nunun çözûmünde "sıkıntı" yarattığını ve "çetelere bulaşık" olduğunu söyledi. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdüriüğu tarafından gözaltına alınan Çakıcf nın arkadaşı mü- teahhit Yüksel Çağlar ise dün çıkanldığı DGM tarafından serbest bırakıldı. (Fotoğraflar. KAAN SAGANAK / BERTAN AĞANOĞLU) nin açıklanmasından sonra aylardır konunun takip ediIdiğinL, ama bir türlü müdahale edilmediğini görü- yoruz. Başbakan'ın, Türkiye'nin mi- rası olan kurumlannın satışında ve diğer faaliyetlerinde samimi olma- dığı. çetelerle ve kara para ile müca- detede ictenlikle hareketetmediği or- tadadır. Başbakan ve bakanlar da bu oiuşumun içindedir. İhaleye fesat kanştırma işleri sadece Çakıcı'yla değiL doğrudan doğruy a Başbakan, bakan ve diğer kişilerle ilgilidir. 4 ay- dır Yiğit-Çakıcı ilişkisini biliyoruz, takip ediyoruz deyip de gereğini ye- rine getirmezseniz bu işe bulaşıksınız demektir." Sağlar. gazetecilerin "Elinizde başka kaset var mı" sorusuna ise "Kasetler Başbakan *ın hemen arka- sındaki dolabın içinde duruyor. Tür- kiye'nin gerekli kurumlan kara pa- ranın Susurluk albümü içinde yap- mış olduğu faaliyetlerle ilgili bilgiler- le doiu. O konuşmalar \e bilgiler, bel- li kasetler ilgili kunımlarda var. Önemliolan,o kunımlardaki bilgile-, ri alabUmek ve kullanabilmektir. Bu- günkü hükümet maalesef dolapta bu- lunan kasetleri görmek istememiştir ve bugün geldiği noktada yakalan- mıştır. Ben şimdi ihbarda bulunuyo- rum" yanıtını verdi. Savcılann çok geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü sonucuna var- dığını belirten Sağlar, 16 aydır görev- de olan hükümetin savcı ve yargıçla- ra sorunun çözümü için gerekli do- nanımı sağlamadığını söyledi. Hü- kümetin "itirafçı yasası", "organize suçlarla mücadele yasalan"nı çıkar- makta ağır kaldığını vurgulayan Sağ- lar, hükümetin, çetelerin ortaya çı- kanlması"niyetinitaşunadığuu" ifa- de etti. Türkbank ihaJesiyle ilgili elinde- ki bilgi ve belgeler konusunda araş- tırmacı ekonomist Cahit Deniz de önceki gün İstanbul DGM Savcıh- ğı'na ifade verdi. Savcı Aykut Cen- Fransa'da yakalanan mafya eleba- şısı Alaattin Çakıcı'yla her türlü yar- dımı yaptığını açıklayan \ e 3 gün ön- ce İstanbul Organize Suçlar ve Sılah Mühimmat Kaçakçıhk Şube Müdür- lüğü ekıplerince gözaltına alınan mü- teahhit Yüksel Çağlar dün DGM'ye sevk edildi. Malki cinayetini soruş- turan savcı Engin Baltacı'ya ifade verdikten sonra serbest bırakılan Çağlar, DGM çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çakıcfnın ya- kın arkadaşı olduğunu belırttı. Çakı- cı'nın yakalanmasından sonra Fran- sa'ya giderek Çakıcı'ya avukat bul- duğunu kaydeden Çağlar. ülkücü mafya elebaşısıyla "parailişkisi" nin olmadığını öne sürdü. L/NDORUK, MESUTYILMAZ'LA GÖRÜŞTÜ 'Hükümetfîüen bitâ* • Başbakan Yılmaz'la görüşen DTP lideri Hüsamettin Cindoruk, kimin gerçeği söylediğini " " bilemediğini kaydetti. Hükümetin fiilen bittiğini söyleyen Cindoruk, CHP'nin hükümerten desteğini çektiğini, kendi desteklerinin de bir anlamı kalmadığını belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-1 şada- nı Korkmaz Yiğit'in açıklamalan üzerine .ün genel idare kurulu'nu (GtK) toplayan e daha sonra da Başbakan Mesut Yıl- naz'la görüşen DTP Genel Başkanı Hü- amettin Cindoruk. "Kim gerçeği söylü- or, onu bilmiyorum" dedi. Cindoruk, hü- ümetin fiilen bittiğini kaydederek "Geri- i hukuki işlemlerdir. Gensoru, başka gü- ensizlik yöntemi ya da istifa mektubu ola- >Uir. CHP desteğini çekti, bizim destegimi- in bir anlamı kalmadı" diye konuştu. Cin- loruk, Yiğit'in gözaltına alınış biçimini e eleştirdi. DTP GlK'ın toplantısı öncesinde açık- ıma yapan Cindoruk, CHP'nın hükümet- ;n desteğini çektiğini açıklamasıyla hükü- letin fiilen bittiğini söyledi. Cindoruk, BMM'ye Yılmaz ile ilgili herhangi bir ensoru gelmesi durumunda ne yapacak- ınnın sorulması üzerine "Partüçidemok- Erol Evcil 4 Yiğit doğru söylemiyor' ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) - Üikücü mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı'mn kader arkadaşı ve tefeci Nesim Malld cinayetinin azmettiricisi olarak aranan Erol Evcil, işadamı Korkmaz Yiğit'in söylediklerinin çoğunun gerçekleri yansıtmadığtnı kaydetti. Paris'te olduğu bilinen Erol Evcil, dün çeşitli televizyon kanallannda yayımlanan bir haberde, Alaattin Çatacı'yla ilişkilerinin arkadaşlık çerçevesinde gerçekleştiğini, devlete karşı bir tavrı olmadığını söyledi. Malki cinayetinin aydmlatılması isteniyorsa ölümunden sonra kimlerin işlerinin düzeldiğine bakılması gerektiğini belirten Evcil, "Cinayete kadar durumlan sallanmakta oiup da sonra kimler birden düze çıkmış. Bunu çıkarmak o kadar zor da değil. Korkmaz VTğit'in. Nesim Malld'yi öldüriilmeden yamızca 1 ay önce tanıdığı da doğru değil, daha önceden tannordu'" diye konuştu. Yiğit'ın söyledikJerinin çoğunun gerçekleri yansıtmadığını savunan Evcil, ^Kendine göre eklemeter, çıkartmalaryapmış" dedi. Evcil, devletin kendisinin nerede olduğunu bildığinı de öne sürdü. rasiye saygıh\ız. Arkadaşlanmız serbest- tir" dedi. Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmenin her açıdan zor olduğunu belirten Cindoruk, 3 partili bir koalisyondan oluşan 55. hükü- metin, bu zorluklann altından büyük ölçü- de kalktığmı öne sürdü. Hükümetin organize suç örgütleri ile mücadelesini çok değerli bulduklannı vur- gulayan DTP lideri, aksaklıklann kişisel olduğunu bildırdi. Gelişmelerdoğrultusunda seçim tarihi- nin de önemini yitirdiğine dikkat çeken Cindoruk, Türkiye'nin hukuk devleti olma fırsatını kaçırmaması gerektiğini. yoksa asker ve polis egemenliginde bir devlet du- rumuna geleceğini savundu. Cindoruk, "Devletihukukadöndürmek zorunday ız. Gereldrse yeni bir seçim tari- hi tespit ederek böyle bir bunalımın bir da- ha yaşanması önlenmelidir" dedi. Kork- maz Yiğit'in gözaltına alınış biçimini de eleştiren Cindoruk, "Bir işadamının elleri keJepçeii bir biçimdegecenin bir vakti evin- den alınarak götürühnesini doğru bulmu- yorum. Polisiye tedbirlerle ve insanlan ür- küterek bir sonuç alınamaz. \ iğit'in gece değil sabah. da\etiyeyle çağınlarak ifadesi aiınması gerekjrdi." DTP lideri Cindoruk, Başbakan Yılmaz ile görüşmesinden önce gazetecilerin so- rusu üzerine, "Halkm egilimi neyse parti genel idare kurulunun eğilimi de o" dedi. DTP İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi, GtK'te yapılan konuşmalarda, partinin hü- kümerten çekilmesi görüşünün dile getiril- diğini belirtti. DTP Çanakkale Milletvekili HamdiÜç- pınarlar da GlK üyelerinin, konunun çok kısa bir sürede, içinde suçlamalara muhat- tap olan kışiler tarafindan da yanıtlanma- sından sonra, hükümetten çekilme karan- nın alınabileceği düşüncesinde olduğunu bildirdi. Üçpınarlar. kanıtlar ortaya çıktık- tan sonra değerlendirme yapılacağını kay- detti. Cindoruk, toplantı sürerken akşam saat- lerinde Başbakan Yılmaz'la yaklaşık 1 sa- at süren bir görüşme yaptı. Cindoruk, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, yalnızca Yılmaz'm verdiği bilgileri dinlediğini, partisinin bugün ke- sin karannı vereceğini söyledi. Cindoruk, "Başbakan'ın verdiği bilgi- lerden tatmin oldunuz mu" sorusu üzeri- ne, "Ben siyaset ve meslek hayarımda zor tatmin olurum. Tatmin olmak için bütün sonuçlan görmek gerekiyor. Henüz bütün sonuçlarortaya çıkmanuşnr. Iş yargı safha- sında, bu safhadayken konuşmak müm- kün değil,hukuk ahlakı bunu gerektiriyor'" dedi. Cindoruk, Yiğit'in açıkJamalannın anımsatılması üzerine, "Kim gerçeği söy- lüyor, onu bihniyorum" diye konuştu. B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı B i i l e n t E c e v i t 'Sonrası önemli'BÜLENT SARIOĞLU ANKARA / SOFVA - Başbakan Yardımcısı Bü- lent Ecevit, işadamı Kork- maz Yiğit'in Türkbank iha- lesine ilişkin açıklamalannı televizyonda izlediğini, bu- nun arkasından birtakım önemli gelişmeler olacağı- nın anlaşıldıgını belirterek "Bu hükümetdüsecekse,bu hükümetten sonrasını iyi görmek gereldr" dedi. Ece- vit, "Hükümetin devamızo- ra girdi,o anlaşüıyor" görü- şünü dile getirdi. Ecevit, Bulgaristan'a ha- reketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakan Yılmaz'ın, Yiğit'in anla- tımlanyla ilgili olarak yap- tığı açıklamadan önce dü- zenlediği basın toplantısın- da, partı yönetimi ve Başba- kan'la göriişmeden herhan- gi bir şey söylemeyi doğru bulmadığını vurguladı. Ecevit, şöyle devam etti: "Dönünce tabii hem parti yönetidlerimle hem de Sa- yın Yılmaz'la görüşeceğim. Bu hükümet düsecekse bu hükümetten sonrasını iyi görmek, iyi görebilmek ge- rekir. Türkiye'de mafyaya karşı,çetelere karşı, örgütiü suç merkezlerineve odakla- nna karşıen doğru veen ka- rarh mücadeleyi bu hükü- met başlatmışür ve sürdür- mektedir. Önemli olan, bu mücadetenin kesintiye ug- ratdmamasıdın" Basın mensuplannın sorularını da yanıtlayan Ecevit, bir ga- zetecinin, CHP'nin açıklayacağı söy- lenen dosyalarla ilgili sorusu üzerine şunlan söyledi: "DosyaJan merakla bekliyorum. Bunlann hepsihayal ürü- nü. Bize hiçbir şey bulaşürmay acak- lardır. Bunu da kendileri büirier. Onun icin yalan üstüne yalan söy lüyorlar. Orneğin,CHP'nin"biryetkOHTürk- bankihalesinin alnnda benim imzam olduğunu söyledi. Oysa hükümetten, ÖzeUeştirme Yüksek Kurulu'ndan geçmeyen bir konuydu bu. Benim im- zamın bulunması söz konusu değil. Ya cahiUer ya da bile bile yalan söyleye- rek kamuoyunu kandırmaya çalışı- yoriar." Baykal'ın, "hükümetin perşembe gününe kadar istifa etnıesi gerekngi'" şeklindeki açıklamasının hatırlatıl- ması üzerine de Ecevit, "Bu koouyia ilgili bir şeye gÜTniyonım" diye ko- nuştu. Ecevit. son 1.5 yıllık dönemde büyük aşama gösteren Türkiye-Bul- garistan ilişkılerinde kültürel işbirli- ği konulannı görüşmek üzere çıktığı Bulgaristan gezisinin ilk bölümünü tamamladı. Ecevit dün Sofya'da Baş- bakan Yardımcısı, Milli Eğitim ve Bi- lim Bakanı VfeseünMetodiev, Yatınm- lardan sorumlu Başbakan Yardımcı- sı Evgeni Bakırciev ile görüşrü. DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'i, Sofya'da Başbakan Yar- dımcısı, Milli Eğitim ve Bilim Bakanı Veselin Metodiev karşıJadı. (AA) Ecevit, Dışişleri yetkilileri ve bazı ga- zetecilerle gerçekleştirdiği gezide Ecevit, daha sonra St. KiriJ ve Meto- diy Milli Kütüphanesi'nde Atatürk kitaplan sergisiyle, Atatürk'ün Sofya yıllanna ait devlet belgelerini içeren ortak sergiyi gezdi. Ecevit ziyaretin dünkü bölümünde Sofya Belediye Başkanı Stefan Sofianski ve Millet Meclisi Başkan Vekili Ivan Kurtev'le de görüştü. Bulgar Milli Eğitim Ba- kanı ikili görüşmenin başuıda BuJgar Devlet Televizyonu'nun ziyaretleri- ne geç gelmesinden yakınarak espri yaptı. Ecevit, iki ülke ilişkilerinde son dö- nemdeki sıcaklığa dikkat çekerken "Bu dosthık geçmişte rüyalarda bile görüiemezdL Oteden beri Bulgaris- tan'a büyük ilgim vardır. 70'B yıllar- da yakın iiişkiler kurduk. Ondan son- ra olumlu gküş ounadı. Ama ö/.elli kk şimdiki hükümetkr döneminde ola- ğanüstü bir yakınlasma var" dedi. Milli Savunma Bakanı İsmetSez- gin geçen hafta Bulgaristan temasla- n sırasında savunma sanayii heyeti de Bulgaristan'a gidecek. Savunma alamnda ortak bilimsel teknik araş- tırmalar ve bazı bomba türleriyle il- gili üretimlerin bulunduğu öğrenildi. Ecevit, Sofya Büyükelçiliği'nde dün akşam verilen resepsiyonda, ga- zetecilerin Başbakan Yılmaz'ın Korkmaz Yiğit'e ilişkin açıklamala- nnı anımsatarak yönelttikleri soru- lan yanıtladı. Başbakan ile dün gö- rüşmediğini belirten Ecevit, "Başba- kan'ın verdiği mesajı tam öğrenme- den bir şey demem doğru olmaz" de- di. Ecevit, gazetecilerin ısrarlı soru- lan üzerine "Türkiye'de mafya ile k»- yasıya mücadele ediyoruz. An kova- nına parmağmnzı soktuğumuz için de birtakım sdantuar ile karşılaşıyo- ruz" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı, bugün Var- na'da iade başvurusu görüşülecek olan kaçak mafya elebaşısı Kürşat Ydmaz'ın durumu ile ilgili olarak da şunlan söyledi: "Bu, Adalet Bakan- hgı'nın yetki alanına giriyor. Türki- ye'deyasadışı eylemler, hukuksuzluk- lar yapmış olan kimselerin, yargısız infaza kanşmış olan kimselerin Tür- kiye'de yargılanma olanaklan çok önemli. Bildiğjmiz kadanyla Bulga- ristan ile aranuzda böyle bir aniaşma da var. Herhalde bu bir sorun olrna- yacak." Ecevit, bir gazetecinin "Bir kaset de sizin açıklamanız lazun" esprisi- ne, "Evet,ama Bulgaristan'dan kaset gönderen yok" yanıtını verdi. Bülent ve Rahşan Ecevit'le bera- berindekı gazeteciler, gün boyu An- kara'daki gelişmeleri telefonla iz- lediler. KAMURAN ÇÖRTÜK 'Korkmaz Yiğjt'in iddialan asdsızdtr' • Kamuran Çörtük, Yiğit"in, kendisi ; ; ''l i S y i hakkında söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. Türkbank'm aiınması için Kamhi ile Yiğit'in ortaklık yapmasmı istediğini belirten Çörtük, "Mevcut bir bankamız var. Bu konuda ortaklık yapmam doğru değil" diye konuştu. Çörtük, Yiğit'e Erol Aksoy ile ilgili herhangi bir dosya vermediğini belirtti. Haber Merkezi-Bayın- dır Holding Yönetim Ku- rulu Başkanı Kamuran Çörtük, Korkmaz Yi- ğit'in kendisi hakkındaki iddialannın asılsız oldu- ğunu söyledi. Kamuran Çörtük yap- tığı yazılı açıklamada, Cefi Kamhi'yi iş âlemın- den tanıdığını, Korkmaz Yiğit'in yakını olduğunu ve Türk Ticaret Banka- sı'nı alması konusunda kendisine yardımcı ol- mak istediklerini belirtti- ğini söyledi. Bu konuda Kamhi'nin Korkmaz Yi- ğit ile ortaklık yapmasını istediğini belirten Çör- tük, açıklamasında şunla- n kaydetti: "Ben mevcut bir ban- kamızın olduğunu, ban- kacıukta ortaklığın ola- mayacağını, aynca tanı- madığmnz birisi ileortak- nk yapamayacağımta söyledim. Sayın Kamhi, bu konuyu bir kez daha düşünmemiziÖnerince de Sayın YTğjt'in yakını ise- niz iş âleminde Alaattin Çakıcı'nuı kendisini anı- lan bankanm ihalesinde desteklediğinin konuşul- duğunu, söylentiler doğ- ru ise bu ihalenin gerçek- leşmeyeceğini, satışın ip- tal edilebüeceğuıi ve ayn- ca bu ihale ile hiçbir şekil- de ilgilenmeyeceğimizi açıkça söyledim'.' Bu konuyla ilgili DGM 'de verdiği ifadesin- de de aynı şeyleri belirtti- ğini söyleyen Çörtük. "Sonraki günlerde Sayın Yiğit telefonla, benimle görüşme talebinin oldu- ğunu, tstanbul'daki evime gelerek görüşme isteğini belirttiginde. evimde gö- rüşmek istemediğûnden en yakın yer olan Tarab- >a Oteli'nde görüşebilece- ğimizi söyledim. Bu gö- rüşmede kendisinin dü- rüst bir adam olduğunu, Çakıcı ile hiçbir üişkisi ol- madığını, Sayın Cefi Kamhi vasıtasıyla Başba- kan ile görüşrüğünii, Baş- bakan'a bu işle ilgili bir- çok kişiye ortaklık teldif ettigini söylediğini, bu or- taklık tekİiflerûıden biri- ni de bana yaptığını Baş- bakan'a söylediğini be- lirtti. Ben de kendisine, reddertiğûn bir konuyu Başbakan'a açmasına tepki gösterdiğJmde; dev- let işleri üe ilgili bilgi ve tecrübeyesahip olmadığı- nı, >aptığı temaslarda çok farklı tepkiler aldığını söyledi" dedi. Korkmaz Yiğit'e bir te- levizyon kanalı satın al- mak istediklerini. bu se- beple de Genç TV, Kanal 6 ve Flash TV ile ilgilen- diklerini söylediğini kay- deden Çörtük, açıklama- smda "Ancak Sayın Yiğit gülerek Genç TV'yi saün aldığını. Kanal 6'yı da al- mak üzere olduğunu söy- ledi. Kanal6'yı alması ha- linde GençTV'vi satabile- ceğini, kendisine bir kab- k» (E T\^, bir ulusal TV (Kanal6)yeteceğni,Genç TV'yi ise aldığı şartlarla bize satabileceğini belirt- ti. Biz de Genç rv ">i sa- ün aldık. Oysa Sayın Mğit yapUğı açıklamada. Genç TV'nin sanld bize bu iliş- kilerden dolayı bedelsiz olarak verdiğinî ifade et- mektedir. Bu kklia kesin- likle gerçek dışKür" dedi. Çörtük açıklamasında şunlan kaydetti: "Sayın Başbakan ile yaptığım bir görüşmede bana Sayın Yiğitüe ortak- lık yapmama kararımın isabetli olduğunu, ihaleye giren rakiplerden birinin kendisini ziyaret edip Sa- yın Yiğit'in Çakıcı ile iliş- Idsinin var olduğunu id- dia ettigini, Korkmaz Bey'i görürsen bunu ken- disine ileterek gerçekten böyle bir ilişki varsa iha- leye ginnemesini tavsiye ettigini, Sayın Ylğit'e bir kez daha söyledim." Yiğit'e Erol Aksoy ile ilgili herhangi bir dosya vermediğini de sözlerine ekleyen Çörtük, "Sayın Yiğit'in iddialan tama- men asılsızdır. Maksadı cephevi genişlefmektir. Gözaltına alındıktan son- ra, açıklamanın banta alı- nış tarihi ile (24 Ekim) bantın yayımlandığı tarih (10 Kasım) dikkate alın- dığında çıkan sonuç son derece manjdannr" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog