Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

12 KASIM 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sakık Juruşmaya katılmadı • DİYARBAKLR Cumhuriyet Biirosu) - D KK'nin üst düzey comutanlanndan 'Barmaksız Zeki" kod adlı Jemdin Sakık ve kardeşi \nf Sakık'ın /argılanmasına devam idildı. Şemdın Sâkık'ın Pişmanlık Yasası'ndan /ararlanmak amacıyla »"erdiği dilekçe, yasa yTÎnırlükte olmadığı için nâhkeme tarafından işleme iönulmadı. Şemdin Sâkık'ın katılmadığı jtürumda Arif Sakık, jVOkatının olmaması ledenıyle savunmasını ^apamadığmı, •nahkemenin bu konuda «ndisine yol göstermesini vö yardtmcı oimasını ıstedi. Mahkeme. Kulp Jandarma Kctmutanlığı 'ndan S^etmen Orhan (Corfonaz'ın öldürülmesi ile .lgili raporlann ıstenmesine veulo&yadaki diğer îksikJiJderin aı8i*mlanması için iwüşmanın ertelenmesini <ararlaştırdı. Sefepberlik yürüyüşü'ne sopuşturma • MUGLA (Cumhurryet) • Ortaca-Dalaman arasmda 1 Kasım'da gerçekleştirilen •'75. Yılda Yeniden Seferberlik Yürüyüşü"ne lcaftlanlar hakkında Ortaca Etfmiyet Müdürlüğü tarafindan suç duyurusunda bulunuldu. SEKA Dalaman Fabrikası ışçileri ile onlan destekleyen termik işçilennin yürüyoişüne izin verilmeyınce, aralannda Zon^uldak Millenekili KlGEM Başkanı Mümtaz Soysal'ın da bulunduğu yaklaşık 30 kişiden oluşan sembolik yürüyüşe katıianiar hakkında Ortaca Cumhuriyet Savcılığı'nca joruşturma başlatıldı. Reha gazetesinin • ŞANLIURFA (Cunüıuriyet) - Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Urfa'daki yerel Reha gazetesinin gazetemizle ilgili şikâyetıni yersiz bultfu. Şanlıurfa Valisi Şahâbettin Harput'un tarfkatlarta ilışkisi olduğu ve lçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılarak görevden almmasının gürtdeme geldiği belirtilen haBerde. gerici gazetelenn "Müslüman Vali'nin görev de kahnasının hayırlı olaçağı" yönünde yayınlar yaptığı, buna karşılık vaJinin de adı gecen gazetelere abone adı altında maddi destekte bulunduğuna yer verilmişti. Reha gazetesinin söz konusu haberlerle ilgili Basın Konseyi'ne yaptıgı jikâveti değerlendiren Yüksek Kurul, habenn gefçek orduğuna ve yazann kullandığı üslubun haklı eleVştîri sınırlan içinde kaldığı görüşüne karar \ererek oybirliği ile şikâyetin yersiz oldugunu bildirdi. KuMlay Uygun davasına pet • ANKARA (AA) - \nkara 20. Aslıye Hukuk vtahkemesi, Ankara 3arosu'na bağh kan koca kı avykatın, parlamentoya prdıği 1995 yılından tibaren çeşitli tarihJerde dk sayıda parti Iğğiştırerek topluma ve ocuklanna kötü örnek ıldugu gerekçesiyle Afyon îağımsız Milletvekili Cubilay Uygun hakkında çtığı 1 milyar liralık lanevi. 10 milyon liralık ıaddi tazminat davasını :ddetti. îHP'nin santral inergesiI ANKARA (Cumhuriyet târosu) - CHP Erzincan lilletvekili Mustafa Kul s.26 arkadaşı, Fırtma adisi'ne yapılacak idfoelektrik Santralı'nuı îyreye zarar verip îrmeyeceğinin ve inşaatı stlenen firma takJannın Başbakan ıhnaz ile bir yakınlığı up olmadığının aştınlması istemiyle BMM Başkanlığı'na r Meclis araştırma ıergesı verdi. Özelleştirmelerde hukuktan mafyaya dek uzanan çıkar bağlantılan Ihalelerde kuşkulu dağıtunANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkbank ıhalesinin ar- dından mafya bağlantılı çıkar ilişkilerinin ortaya çıkmaya baş- lamasına karşın özelleştirme po- litikasıyla rant aktanmlan sür- dürülüyor. Kamunun sırtında yük olarak gösterilerek özelleş- tirmeye çalışılan kamu kuruluş- lannın satıldığı firmalara devlet tarafından kredi, teşvik, teminat mektuplan. değerinin altmda be- del belirleme gibi yollarla fi- nansman kaynağı yaratılarak 'çlft yönlü aktarun' gerçekleşti- riliyor. KorkmazYiğit'in açıklamala- nna göre Türkbank ihalesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ülkücü mafya Alaattin Çakı- cı'nın yanında oldugunu söyle- yen Kamuran Çörtük. bugüne dek gerçekleştirilen özelleştir- melerden büyük paylar aldı. Çörtük'ün sahibi olduğu Bayın- dır Holding, son olarak, ihalede 3. gelmesine karşın Özelleştir- me Yüksek Kurulu karanyla POAŞ 'ın satılmasının kararlaştı- nldığı Türkiye Iş Bankası-Park Holding (Turgay Ciner) ortaklı- ğı içinde yer aldı. Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel'den CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kadar uzanan sıyasilerle yakın ilişkisi bulunduğu kaydedilen Çörtük. enerji ihalelerinden de pay aldı. Yatağan. Kemerköy ve Yeniköy termik santral ihaleleri- nin verildiği Çörtük, inşaattan sağlığa kadar uzanan alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Büyük rant Çörtük'ün POAŞ ihalesinde Türkiye tş Bankası'yla birlikte ortaklık kurduğu ve Susurluk Raponı'nda adı kumarhaneciler kralı Ömer Lütfii Topal'ın öldü- rülmesiyle bağlantılı olarak ge- çen Turgay Ciner de, bu hükü- met döneminde özelleştirmeler- den büyük rantlar elde etti. Yar- gının iptal karanna karşın geri alınmayan HAVAŞ dışında Ci- ner'e bu hükümet dönemindeki ihalelerde, Sinop-Samsun-Ordu elektrik dağıtım bölgesi, Çayır- han Termik Santralı, Çayırhan maden yatağı ve Hopa Limanı verildi. POAŞ ihalesinde birinci gel- mesine karşın ÖYK karan nede- niyle kumluşu alamayan, ancak Türk Ticaret Bankası ihalesine de giren Hayyam Garipoğ- lu'nun, 1995 yılında aldığı Sü- merbank için teminat mektubu- Mumcu suikastı Argun yeniden gözaltında tstanbul Haber Servisi - Gazetemiz yazan L'ğur Mumcu suikastına ilişkin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tara- fmdan hakkında gıyabi tu- tuklama karan alman Ab- dullah Çetin Argun, Ata- türk Havalimanı'nda yaka- lanarak gözaltına almdı. Argun, 1997 yılının Nisan ayında Uğur Mumcu cina- yeti soruşturmasını yürü- ten Ankara DGM'ye ifade vermiş ve savcılıkça ser- bestbırakılmıştı. Argun'un sorgusunun Istanbul Emni- yet Müdürlüğü'nde sürdü- ğü bildirildi. 24Ocakl993'tebomba- lı saldınyla öldürülen ga- zeteci-yazar Uğur Mumcu suikastına ilişkin hakkında Ankara DGM'nce gıyabi tutuklama çıkanlan ve 1997 yılından bu yana ara- nan Abdullah Çetin Argun. Romanya'dan uçakla gel- diği tstanbul Atatürk Ha- valimanrnda TerÖrle Mü- cadele $ube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına götü- rülen Argun'un sorgusu- nun Terörle Mücadele Şu- besi'nde sürdüğü kaydedil- di. Uğur Mumcu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara DGM, 1997 yılın- da Argun'u ifade \ermesi- nin ardından serbest bırak- mış, bu tarihten sonra aldı- ğı yeni bir hükümle gördü- ğü lüzum üzerine Argun hakkında gıyabi tutuklama karan çıkarmıştı. Bu ara- da, Ankara DGM'nin Ar- gun için çıkardığı gıyabi tutuklama karannın. TB- MM UğurMumcu Cinaye- tini Araştırma Komisyo- nu'nun sunduğu bilgiler doğrultusunda alındığı öğ- renildi. Öte yandan. Argun'un önümüzdeki günlerde An- kara'ya göndenlerek mah- kemeye sevk ediknesi bek- leniyor. ÇÎZMEDEN YUKARI MUSA KART nu Vakıfbank'tan aldığı belirtil- di. Devlet, böylece kendi kuru- luşunu satın alması için Gari- poğlu'na kaynağını kullandırdı. Yine, özelleştirmeler sonucun- da çimento sektöründe tekel oluşturması sağlanan Interstar Televizyonu, Imar Bankası, Ada Bank'ın da sahibi olan Uzanlar'a cep telefonu lisans hakkının dev- redilmesinin ardından Hazi- ne'den teş\ik verildi. KÜMAŞ özelleştirmesinde, kuruluşun nakit parasının, satış- tan bir gün önce, alıcı firma Zey- tınoğlu'nun bankası Esbank'a yatınldığı Meclis raporlanna ka- dar geçti. Alaattin Çakıcı'yla tele- fon görüşmeleri ortaya çık- masının ardından Türk- bank'ın satılmadıgı Kork- maz Yiğit'e de, Üsküdar'da Deniz Nakliyat'a ait Paşa- limanı binasının satışı yine bu hükümet döneminde gerçekleştirildi. Hükümetin, Türkbank ihalesinde ortaya koymak zorunda kaldığı duyarhlığı diğer ihalelerde gösterme- mesi dikkat çekerken özel- leştirmelerdeki peşkeş id- dialan TBMM'ye yansıdı. Kamu lşletmeciliğini Ge- liştirme Merkezi Vakfi (Kl- GEM), sendikalar, Türkiye Mimar ve Mühendis Oda- lan Birliği gibi sivil toplum örgütlerinin uyanlanna karşın sürdürülen özelleş- tirme politikalanndaki if- las, son olarak TBMM Özelleştirme Komisyo- nu'nun raporuyla da sap- tandı. Raporda incelenen özelleştirme işlemlerinde Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu gibi sa- tışlar hakkında Başbakan- lık Teftiş Kurulu'nca soruş- turulması istemleri henüz gerçekleştirilmedi. Son olarak CHP, santral ve elektrik dağıtım ihaleleriy- le ilgili; FP de, kamu ihale- lerini mafyanın yönlendir- diği savıyla araştırma korrusyonu oluşturulması istemiyle önerge verdiler. TES-İŞ: YARGI KARARLARINA KARŞIİŞYERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ Sendikalar enerji ihalelerine direnecekANKARA (Cumburiyet Bünosu) - Tes-Iş'in Ankara 2 No'lu Şubesi, Enerji Yapı Yol- Sen'in Ankara 4 No'lu Şubesi ve Türk Enerji Sen'ın Ankara 4 No'lu Şubesi. enerji sektöründeki özelleştırmelere karşı birlikte hareket ve eylem karan aldı. Tes-Iş Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Necdet Gördü. yargıya başMirulannm hiçe sayıldığnı belirterek, "Yargı kararlan ne otursa olsun işyerierimize sahip çıkacagız" dedi. Tes-îş Ankara 2 No'lu Şube, Enerji Yapı Yol-Sen Ankara 4 No'lu Şube ve Türk Enerji-Sen Ankara 4 No'lu Şube başkanlan, dün Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'de (BEDAŞ) düzenledikleri basın toplantısında birlikte hareket etme karan aldıklannı açıkladılar. Tes-lş Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Necdet Gördü. enerji sektöründe özelleştirme adı altında yapılan yağma ve talana "dur" demek için mücadele güçlerini ön saflara çıkarmak için böyle bir karar aJdıklannı söyledi. Gördü'nün konuşması "tşçi memur el ele, genel greve. Üreten biziz, yöneten de bizoiacagız. KİT'ler halkındır. saülama/" sloganlan ile kesildi. • Tes-lş Ankara 2 No'lu Şube, Enerji Yapı Yol-Sen Ankara 4 No'lu Şube ve Türk Enerji-Sen Ankara 4 No'lu Şube başkanlan, dün Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'de düzenledikleri basın toplantısında birlikte hareket etme karan aldıklannı açıkladılar. Gördü, devlet tekelinde olan enerji sektörünün sermaye kesiminin eline geçmesinin sakıncalı oldugunu, enerjinin yurttaşlar için lüks tüketim aracı olacağını söyledi. 4 Yargıya gfiven kalmadı' Atatürk'ün "Bagunsızhk benim karakterimdirn sözünün bir kenara itılerek dışa bağımlı olmak için bazı kişilerin mücadele verdiğini kaydetti. Yargıya güvenlerini kaybettiklerini belirten Necdet Gördü. "Yargı kararlan ne ohırsa ofeun işyerierimize sahip çıkacağız. Bir avuç sermayeye peşkeş çektirmeyeceğız" dedi. Enerji Yapı Yol-Sen Genel Başkanı Cengiz Faydah, işadamı Korkmaz Yiğit'in açıklamalannı anunsatarak "Hükümet bmi Hükümetk birlikte hükümetin politikalan da bitti. Ekonomik değerler devletin parasıvia sanlı>or" diye konuştu. Türk Enerji-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sensarhoğlu, "Bu kurumlan bu hale getirenler syasi iktidarlar ve onlann oyuncağı olmuş basiretsiz, ehüyetsiz bürokranardır' 7 dedi. Başkent AŞ'nin 1997 kânnın 7 trilyon Iira oldugunu belirten Sensarhoğlu. "Şimdi böyle bir kunım, borç para karşıiıgL de\ ietin kasasına hiçbir kuruş ginneden. birilerine peşkeş çekilmek jstenryor" dedi. Ortak hareket etmek için 7 karar almdı. Kararlar özetle şöyle: "ÖzeJleştirroe saldınsına karşı her üç sendika birlikte hareket etmek için görüş birliğinc varmışûr. Üç sendikanın beliıieyeceği Idşikrden sekretan'a, ortak işyeri komiteieri oluşturulacak. ÖzeDeştirme sakhnsına karşı işyerlerimizi, işünizi \e ülkemizi korumak azim ve kararlılığındayız. Ozelleştirme saldınsı durdurulup tarihin çöplüğüne aolıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir." İsci Partisi'nin formülü Hükümetbımalunına Ecevitçözümü Açıklamalar gündemi değiştirdi CHPdosyalannı sonraaçıMayaaık fstanbul Haber Servisi - îşçi Partisi Genei Başkanvekili Hasan Yalçın. Korkmaz Y^ft'in açıkJamasıyla sağın resmen bittiğini söyledi. Yalçın, siyasi çözüm için solda güçbirliğinin şart oldugunu vurgulayarak "Derhal Ecevit başkanlığmda bir hükümet kurulmaJı. Bunun dtşındaki çözümier Türkiye için tehlikeb" dedi. Hasan Yalçın dün IP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ANAP'ın çetelerle mücadele etmesinin mümkün olmadığını savundu. Cumhurbaşkanı Süleyman DemireTin de gelişmenin dışında olmadığını iddia eden Yalçın, "11 Kasım günü sağın bittiği tarihtir* dedi. Bundan sonra hiçbir sol partinin sağ partilerie koalisyon yapmasının mümkün olmadığını vurgulayan Yalçın, "SoJ partûerm sağa koltuk değneği otduğu tarih sona ermiştir.CHPveE«P arasındaki kavgaiara derhal son \r erihnelidir. Kavga körükleyen tutumlar ve yöneticüer uyanlmalı ve mahkûm edilmeödir" diye konuştu. Siyasi çözüm için sol partilerin mutlaka güçbirHği içine girmesi gerektiğini belirten Hasan Yalçın, çözüm planını özetle şöyle anlattı: "Derhal Ecnit başkanhginda bir hükümet kurulmalıdır. CHP bu hükümete kaülmahdır. DSP, CHP ve tP ile Cumhuriyet Devrinıi'ni tamamlama programını benimseyen diger si\asal güçler solda güçbhüği oluşturmalıdu-. Seçimlere sol güçbirliği ile girilmelidir. Seçimi kazanacak sol iktidar Altı Ok programını uygulamaya koymahdır. Bu iktidar yüzde 40 oy alır. Bunun dışmdaki çözümier Türkiye için tehlikeli olacakür." ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, işadamı Korkmaz YTgt'in açıklamalan nedeniyle dün yapacağmı duyurdugu "Kültür Bakanhgı'ndaki yolsuzlukve nsolsüztûklere'' ilişkin basın toplantısım erteledi. Türk-lş, DİSK, TÎSK, TESKveTOBB başkanlannm önceki gün yaptığı toplantının sonuç bildirisinin de Yiğit'in açıklamalannın aydınlığa kavuşmasından sonra kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. CHP'li Adnan Keskin'in, Kültür Bakanı İstcmihan Talay ile işadamı Korkmaz Yiğit ilişkisi hakkında aynntılı bilgi, belge ve ifadelerin yer aldığı belirtilen dosya hakkında dün yapacağı bildirilen basın toplannsı ileri bir tarihe ertelendi. Sivil toplum örgüt başkanlannm önceki gün TOBB'da yapılan zirvesinde alınan, hükümeti seçimlere dek destekler nitelikteki kararlan da gelişmeler üzerine açıklanmadı. TOBB'dan yapılan açıklamada, bildirinın. Yiğit'in açıklamalannın aydınlığa kavuşmasından sonra kamuoyuna duyurulacağı beiirtildi. Hak-lş Genel Başkanı Salim Udn, yaşanan olaylann Yiğit'in açıklamalanyla farklı bir boyut kazandığını belirterek şunlan söyledi: "Dün erdem ve temiz toplum, siyaset nutuklan atanlann aslında mafya ptsöğinc battklan gerçeği gün yuzüne çıkmaktadır." Uslu, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla mafya ve çete ayıbıyla ginrjesinm mümkün olmadığını vurguladı. Uslu, 51i sivil inisiyatifi oluşturan Türk-lş, DÎSK, TOBB, TİSK ve TESK'in önceki gün yaptığı toplana ile hükümetle ilgili iddialann aynı güne denk gelmesini "lşçi kuruluşlannın hangi amaçlarla kuflanıldıklannı görmeteri ve akflanm başlanna devşirmeleri için bir flrsatür" diye değerlendirdi. POLİTtKA GU1NLUGU HİKMET ÇETİNKAYA korkmaz Yiğit../ Iki televizyon kanahnda işadamı Korkmaz Yiğit konuşuyor... Kanal 6 ve Kanal E'den yapılan yayında, Türki- ye'nin otuz yıllık sürecinin, bir başka deyişle 'çüriı- müşlüğün' fotoğrafı karşımıza çıkıyor... Sık sık adı geçen dört isim dikkat çekiyor: Başbakan Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Güneş Taner, Bayındır Holding'in sahibi Kâmuran Çörtük ve Alaattin Çakıcı... Korkmaz Yiğit'in yitirecekbirşeyi kalmamış. Ken- di deyişiyle her yönüyle 'iflas' etmiş... Kendi olanaklanyla çekilen video kasette Yiğit, şöyle diyor: "Inşallah önemli gelişmeler olmaz ve bu açıkla- malanm yayımlanmaz..." Korkmaz Yiğit, şu anda poliste gözaltında, sor- gulanıyor... O artık tanık değil, sanık... Yiğit'in açıklamalan çok önemlidir. Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni'nin Türkiye'yi nereye götürdü- ğünün belgesidir. Çete-mafya-siyaset üçgeninde devlet erkini elinde tutan siyasal iktidann gerçek yü- züdür... Korkmaz Yiğit, Çakıcı'yla ilişkisinden Malki cina- yetine dek pek çok olayı Başbakan Yılmaz'a anlat- tığını öne sürüp şöyle diyor: "Herşeyi Sayın Başbakan'a aynntılanyla açıkla- dım. Üç kişiydik. Kamuran Çörtük, Sayın Yılmaz ve ben. Iki buçuk ssat kaldık konutta. Malki cinayetini soruşturan JİTEM'de görevli biryüzbaşı ve başça- vuş olayı çözmüşler. Çözdükten sonra da Çukür- ca 'ya sürülmüşler. Ben bunu Sayın Başbakan'a an- lattım. Onlatia temasım oldugunu, onlara aşevi, duş, yatakhane yaptırdığımı söyledim. Istenirse te- lefonlannı verebileceğimi bildirdim..." • • • f Malki cinayeti soruşturması bir noktada tıkan- madı mı? Tetikçilertutuklandı, cinayetin arkasında olan Erol Evcil ise Ingiltere'ye kaçtı? Acaba Malki cinayetinin arkasında başka kim- ler vardı? Malki'nin pazarlamacılığını yaptığı ünlü tekstilcı ve politikacı kimdi? Malki cinayetini 1996 yılında aydınlatan, Bursa'da görevli yüzbaşı ve ast- subay neden Çukurca ya sürüldü? Bir soru daha: Korkmaz Yiğit, Çukurca'ya sürülen yüzbaşı ve astsubay ile neden ilişki kurdu ve bu bilgileri el- de etti? Gelelim Bayındır Holding'in sahibi Kâmuran Çörtük'e... Çörtük, Yiğit'e Erol Aksoy ile ilgili bir dosya ve- rip şöyle diyor: Bu dosyayı bir televizyon kanalında yayımlat. O zaman Aksoy, Türkbank ihalesinden çekilir..." Aksoy bunu öğrenince ne yapıyor? Inadına ihaleye giriyor... Kâmuran Çörtük, Türkbank ihalesine karşı Yi- ğit'ten birtelevizyon kanalı istiyor. Yiğit, GençTV'yi Çörtük'e veriyor... Yani Türkbank'ı alan Yiğit, komisyon ücreti ofca- rak Çörtük'e bir televizyon kanalı bağışlıyor... Altı ay önce Istanbuldaki işadamlan açık seçik şöyle diyordu: "Korkmaz Yiğit'in arkasında Başbakan Ytlmâz, Güneş Taner ve Alaattin Çakıcı var..." Olay, Yiğit'in video kasetiyle aydınlandı. Arkasın- da kimlerin olduğu ortaya çıktı... ••• Kirli ilişkilerzinciri başta belirttiğim gibi 'çürümüş- lüğün' belgesidir... Artık Korkmaz Yiğit'in çekineceği bir şey kalma- mıştır. Milliyet'i Aydın Dogan'a geri vermiş, Yeni Yüzyıl'ı kâğrt üzerinde Okay Gönensin'e devretmiş- tir. Türkbank zaten elinden çıkacaktır... Korkmaz Yiğit tek başına değildi... Başbakan Yılmaz'a iki buçuk saat süreyle Ça- kıcı'yla olan ilişkilerini anlatmış, Malki cinayetiyle il- gili önemli bilgiler vermişti. Yanında Cumhurbaşka- nı Süleyman DemireJ'in 'manevi oğlu' Kâmuran Çörtük vardı... Yiğit, Milliyet'i satın alacağını Yılmaz'a söylediği zaman nasıl yanıt alıyor: „ , , "Muüakaahnmalı..." " . • | Güneş Taner önce kızıyor Yiğit'e... " * * Sonra ne oluyor? , "Devam et, yanındayım..." Alaattin Çakıcı ne yapıyor önceleri: "Ben seni mahvederim..." Daha sonra: * "Abi senin yanındayım!.." llişkiler uzayıp gidiyor... CHP lideri Deniz Baykal aylardır bu ilişkiler zin- cirinin üstüne gidiyor; Adnan Keskin, Fikri Sağlar önemli açıklamalar yapıyor... Ama kimse umursamıyori.. Ne zaman Sağlar, Yiğit-Çakıcı kasetini açıkladı, her şey tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı... Bakalım Bülent Ecevrt. başbakan yardımcılıgı koltuğunda daha ne kadar oturacak? hikmet.cetinkayaffl cumhuriyet.conn.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Cumhuriyeî k ı t a p 1 a r ı Hikmet Çetinkaya TÜRKİYE'NİN ŞEYTAN ÜÇGENİ 248 sayta, 1 hamur Laik demokrank cumhuriyete saldıran gözü dönmüş şeriatçj çetelerin korkulu rüyâsı, guçlü bir yazann olgun gözlemlen... Maskeleri düşürcn, tezgâhlanan oyunlan bozan bir gazetccinın soluk aldırmadan surdurduğu kutsal uğraşının doyunıcu ürünleri... Bir solukta okumayı sevenler için. BÜTÜN KİTAPÇILARDA „_ : , Çağ Pazartama A.Ş. Türkocağı Cad. Mo:39/41Cumhurly»? Ç ğ kitapkulubû (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog