Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 KASIM 1998 PERŞEf 4 HABERLER DUNYADA BUGUN ALt StRMEN Turnusol Korkmaz Korkmaz Yiğit'in içeri girerayak yaptığı açıkla- •;/nalar bilmem sizi şaşırttı mı? Doğaısu beni, hiç mi hiç, şaşırtmadı. ~[' Verdiği bilgiler doğrultusundaki duyumlan daha ' önceden de, çeşitli çevrelerden alıyorduk. Korkmaz Yiğit-Mesut Yılmaz ilişkisi, ilk kez Sa- yın Yiğit'in açıklamalarıyla gelmedi kulağımıza. Mesut Yılmaz'ın Yiğit'e Milliyet gazetesini aldır- mada bu denli heyecanlı ve istekli olmasınt anlama- nın güçlüğünü de vurgulamak isterim. Yazarlarına en ufak bir baskı bile yapmayan, ima- dan bıle kaçınan, ama belki de içinde bulunduğu- muz koşullarda, bu hükümeti en iyi veya tek seçe- nek olarak gördüğü için yıpratmamaya özen göste- ren Aydın Doğan'ın Milliyet'ine bile katlanamıyor- sa, Mesut Yılmaz acaba neyi istiyor ve özlüyordu? Kimse medya kartelinı yıkmaktan söz etmesin! Çünkü, herhalde bunun yolu kara parayı basına sok- -tnak değildir. J Medya kartelinden çok söz edildi. Bu yönde çok "-leleştirileryapıldı. Ama bizim önceden gördüğümüz, •sonradan fark edildi; karteli yıkalım derken, kara pa- ra seçeneği ile karşı karşıya kalındı. '", Korkmaz Yiğit'in açıklamalarının tümünü gerçek kabul ederek, buradan yola çıkıp, sonuçlara vaımak doğru olmasa bile, daha önce eldeki verilerle bun- . ları karşılaştırdığınızda, bir tablonun açıkça ortaya ;'çıktığını görmemek de mümkün değil. .cj Türkiye'de politikanın sağ kanadı, en tepesinden .-.tırnağına kadar, (tabii ki, aralarında parti olarak de- . £il de, kişi olarak bazı istisnalar var) mafya batağına bulaşmıştır. Mafyanın ağababalarını ve sonradan ona dönüşecek olan çekırdeğı sıyaset sahnesine sokan kişi ise, "iti kurda kırdırma" gibi "dâhiyane!" fîkrin mucidi olan kimsedir. Sahi, onu çıkarabildiniz mi? Onun şimdi nerede olduğunu biliyor musunuz? "-' Kısacası diyeceğim o ki, Türkiye'de köklü yapısal değişiklikler gerçekleştirilmeden, yargıç teminatı sağlanmadan ve de yargıya bu tür, kollan devlet içi- ; ne kadar uzanmış, örgütlü suç odaklanyla mücade- • te edebilecek araştırma olanaklannı (ki araç-gereç, personel ve yetkiyi içerir) vermeden, devleti temiz- iemek, onun mafya ile iç içeliğini ortadan kaldırmak mümkün olamayacaktır. ; Yine belirtmek gerekir ki, geçmişinin ya da bugü- nünün belirli dönemlerinde, hemen hepsi bu ilişkile- re kanşmış olan sağ partilerle de çözüme vaımak olanaksızdır. Kimse, adif düzen sloganıyla yola çıkan, dünün RP'si, bugünün FP'sinin bu malum mafyaya kanş- mamış olmasına kanmasın! Onlann kendi köktendin- ci mafyalan var ve onun bilgileri de devletin ya da devletin bir bölüm güçlerinin elindedir. 0 dosyalar açıldığı zaman herkesin dudaklan uçuklayacaktır, kimsenin kuşkusu olmaya. . Bu arada, Korkmaz Yiğit'e de acımadan edemi- yor insan. Bunca pislik arasında, badem olma piyan- •gosu ona vurdu. Servetinin, bu büyük yükselişinin kaynağını, bu bantlarında da, diğer konuşma ve açık/amalannda da, ızah edemeyen Korkmaz Yığit bu arada büyük "de bir hizmet yapmış bulunuyor. O, ani yükselişı kadar, jet batışı ile de piyasada, bir ' tumusol kâğıdı işlevini yüklendi. Korkmaz Bey'in açıklamalan basında da aynı iş- levi gördü. Yaşama soldan girış yapanlar, şimdi o- nun sayesinde, dolar ruşveti ile göneniyorlar. ' Ama Korkmaz Bey bununla yetinmemeli, açıkla- .•malannı sürdürerek, işlevini tamamlamalıdır. Bir süper nova gibi aniden parlayıp sönerken, bu hizmeti bizlerden esirgememeli Korkmaz Bey. Gönensin diye dünyaya getirilenlerden başka, kimlerle ne pazarlıklar yaptı, ne kadehler tokuştur- du, açıklasın ki Korkmaz Bey, bizler de sap ile sa- manı birbirlerinden daha iyi ayırabilelim. Haydi Korkmaz Bey! Bürokrat yönlendirmesi Türkbank ihalesinde çelişkili açıklamalar ANKARA (Cumhuri- .yet Bürosu) - Türkbank -îhalesiyle ilgili olarak ilk kez. Tansu ÇiDer'in danış- manı Adil Öngen'i vur- •durmasıyla adı anılan ül- kücü mafya elebaşısı Ala- attin Çakıcj'nın işadamj Korkmaz Yîğit'le görüş- mesiyle ortaya çıkan iliş- kiler ağında birbirini ya- lanlayan çelişkili açıkla- malar yapıldı. Yiğit. Türk- bank ihalesindeki mafya bağlantısmdan 'FikriSağ- lar'uı kaseti açıklamasın- dan sonra haberdar oldu- ğu'nu söyleyen Devlet Ba- kanı GüneşTaner'le. Cefi _ Kamhi'nin aracılığmdan önce de görüştüğünü açık- ladı. Yiğit'in açıklamalan. ihalelerde bürokratlann da yönlendirme yaptıklarını ortaya koydu. CHP I'çel Milletvekili Sağlar'ın Çakıcı-Yiğit ka- setini açıklamasının ar- dından ihaleyi gerçekleşti- renTasarrufMevduatı Sı- gorta Fonu'nun bağlı ol- duğu Türkıye Cumhuriye- tı Merkez Bankası ve Baş- kan Gazi Erçel, Içişleri Bakanlığı'nın gönderdiğı kriptoyu ileönemekJe suç- lanmıştı. Hazıne'den so- rumlu Devlet Bakanı Ta- ner de, kendısine bu konu- da bir bilgi ulaşmadığını savunmuştu. Ancak Merkez Banka- sı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Içişleri Ba- kanlığı'ndan Türkbank ihalesinin yapıldığı 4 Ağustos 1998 tarihinde ** *7/\H gelen notun, Başbakanlık ve ilgili yerlere iletıldiği- nin belirtilmesi nedeniyle herhangi bir yazışma ya- pılmadığı, ancak gelecek yanıtlara kadar ihalenin askıya alındığı bildirilmiş- ti. Merkez Bankası, Reka- bet Kurumu'nun ihaleden 16 gün sonra, Hazine Müsteşarlığı'nın da 8 Ey- lül 1998 tarihinde olumiu görüş bildırmesi üzerine ihale sürecine devam edil- diğini vurgulamıştı. De\ iet Bakanı Taner ise Merkez Bankası 'nın "Biz- de böyle bir bilgi yok" de- diginı sa\aınarak "Emni- yet'ten gelmiş böyle bir ya- L\ olduğunu bUseydim Türkbank ihaksini ona>- lamazdım" açıklamasını yapmıştı. Ancak Taner'in. DTP Istanbul Milletveki- lı Cefı Josef Kamhi aracı- lığıyla Korkmaz Yiğit'le ihale öncesinde görüştüğü ortaya çıktı. Yiğit, Ta- ner'le evinde buridan önce de görüşerek Türkbank ihalesine girmeyi düşün- düğünü söylediğini bildir- di. Yiğit'in açıklamalanna göre, daha sonra da görüş- meleri sürdüren Taner, ihale sonrasında da anlaşı- lan fiyatın üzerine çıkıl- ması nedeniyle teminat sağlama konusunda kay- nak bulmaya çalıştı. Taner, Hazine ve Mer- kez Bankası arasında tar- tışmaya neden olan kripto- nun Başbakanlık Özel Ka- lemi'ne de iletildiği orta- ya çıktı. İşadamı Korkmaz Yiğit 'cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak' suçundan sorgulanıyo 'Hukuk savaşımı vereceğizlstanbul Haber Servisi- Istanbul DGM "nin talima- tıyla gözaltına alınan ve Türkiye'yi sarsan açıklama- lardabulunan işadamı Korkmaz Ylğit'in "Biz bir hu- kuk savaşı vereceğiz. Kendi şahsına verilecek zaran ise devlet düşünsün" dedıği belırtıldi. Avukat Vehbi Kahveci, müvekkilı Korkmaz Yiğit'in "cürüm işle- mekamacıyla teşekkül oluşturmak" suçundan sorgu- landığını söyledi. "BankalarKanunu'namuhalefet" ettikleri gerekçesiyle öncekı gün gözaltına alınan Yi- ğit'in ağabeyi ve Bank Ekspres Yönetim Kurulu üye- si Yılmaz Yiğit ile Altan Ayanoğlu diin çıkanldıkJa- n Sanyer Nöbetçi Mahkemesı'nce tutuklanarak ce- zaevine gönderildiler. Polis, savcılığın talimatıyla Korkmaz Yiğit'in açıklamalanna ilişkin kasetin bir kopyasını Kanal 6 televızyonu'ndan aldı. Istanbul DGM Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan işadamı Korkmaz Yiğit'in savunulması için oluşturulan 10 kişilik avukat grubundan Vehbi Kah- veci, "Yiğit btze, 'Biz bir hukuk savaşı vereceğiz. Kendi şahsma verilecek zaran ise devlet düşünsün' dedi. DGM tarafindan gözaltına alındığı için Kork- maz Yiğit ve kardeşi Yılmaz Yiğit ile göriişemedik" diye konuştu. Istanbul Organize Suçlar ve Silah Mühimmat Ka- çakçılık Şube Müdürlügü'ne girip çıktıktan sonra şu- • Gözaltına alınan Korkmaz Yiğit'in, kendi şahsına verilecek zaran devlet düşünsün dediği belirtildi. Korkmaz Yiğit'in ağabeyi Bank Ekspres Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Yiğit ile Altan Ayanoğlu dün çıkanldıklan Sanyer Nöbetçi Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Avukat Vehbi Kahveci, Yiğit ve ağabeyinin DGM tarafindan gözaltına alındığı için kendileriyle görüşemediklerini belirtti. Emniyetten üç kişilik bir ekip Yiğit'in açıklamalanna ilişkin kasetin kopyasını Kanal 6 televizyonundan aldı. benin bulunduğu B blok önünde gazetecilerin soru- verdi. Kendilerinin bir hukuk savaşı vereceğini söy- lannı yanıtlayan avukat Vehbi Kahveci, Yiğit'le DGM tarafindan gözaltına alındığı için kanun gere- ği görüşemediklerini söyledi. Kahveci, "Zatengörüş- me talebimiz de yok. Yılmaz V igit ise Bank Ekspres olayıyia ilgili mahkeyeçıkanlmak üzere gözaiüna alın- dı. Onunla da görüşemiyoruz" dedı. Korkmaz Yi- ğit'in gözaltına alınmadan önce doldurduğu kasetten haberi olmadığını kaydeden Kahveci, "Yiğit bizeber şeyi anlatb. Biz kendisine inandık ve da\'ayı aldık" di- ye konuştu. Kahveci. "Yiğit,ihaleyefesat kanştırmakla mı sor- gulanıyflr" sorusuna "DGM tarafindan TCK'nin 313. maddesi (cürüm işjemek amacıyla teşekkül oluş- turmak) gereğince sorgulanıyor. Nesim Malki cinaye- tiyle ilgili sorgulanacağını sanmıyorum. Çünkü ko- nuyla Ugisi yok. Bize zaten bıuıu söylemişti" yanıtını leyen avukat Kahveci, Yiğit'in açıklamalanndan son- ra devletten "koruma" istediklerinı belirtti. Sanyer Adliyesi'nde Korkmaz Yiğit ve kardeşı Yılmaz Yiğit hakkında açılmış bir dava bulunup bu- lunmadığı yolundaki soruya. "Gazetelerdeyajımlan- dığı gibi Şişli'den bö\1e bir karar yoL Ancak bir şikâ- yet var. O da yetkili mahkemenin Sanyer olması ne- deniyle oraj'a gjtti" karşılığını veren avukat Kahve- ci. "Şikâ>etçi kim" sorusunu ise şöyle yamtladı: "Şikâyetçi öncmli değil. Sadece bir şikâyet ^r. O da Bankalar Kanunu'na muhalefetten. Vapilan işlem- ler ortadadır. Kaldı ki bu insanlann bankada parala- n vardır. Şavet bir problem gözüküyorsa her türlü şe- yin 2 kan teminat vermeye hazır. Burada. hiç kimse- nin zaran söz konusu değildir. BankEkspres'in 10 trü- yon lira mevduad var. Yiğit 3 Bank Ekspres alacak teminatı verir. Adalet neyse o muüaka tecefli ede tir. Biz olaya hukuki yönden bakıyoruz." Gözaltına alınan Bank Ekspres Yönetim Ku üyeleri Yılmaz Yiğit ve Altan Ayanoğlu dün 13.30 sıralannda şubeden çıkanlarak Sanyer Adl si'ne götürüldü. Yılmaz Yiğit savcı Fazıl Arslanal odasına götürülürken kendisini takip eden gazet lere. "Şerefli basından mısınız. \oksa şerefsizolan dan mı? Şerefli basma daha sonra açıklama yapj ğun" dedi. Sorgulamanın ardından tutuklanmalar temiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yılmaz ğit ve Ayanoğlu, "Emniyeti suiistünal yohıyla bj dolandırmak* suçundan, serbest bırakılmalan ha de delilleri karartabılecekleri göz önüne ahnarak tuklanıp cezaevine gönderildiler. Yiğit de saat 12.30'da Istanbul Emniyet Müdüı ğü'nden Hasekı Hastanesi'negötürüldü. Sağlık kc rolünden geçen Yiğit, hastane çıkışında gazetecı rin "Başka kaset var mı" sonısu üzerine "Bekleyiı görün" dedi. Yiğit kontrolden sonra tekrar emni müdürlügüne getirildi. Istanbul Emniyet Müdürlügü'ne bağlı 3 kişilik polis ekibi de savcılığın talimatıyla Korkmaz Yiğit açıklamalanna ilişkin kasetin bir kopyasını Kana televizyonundan aldı. Yiğit'in savlarma ilişkin başta siyasiler olmak üzere her kesimden değerlendirme var Türkiye sarsıntının etkisinde•Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu: "Iddialann doğru olmaması halinde bütün bu senaryolar çöker." • ANAP Istanbul fl Başkanı Sühan Özkan: "Bu açıklamalar yalan, riya, iftira ve saçmalıklardan ibarettir." • ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras: "Yiğit'in açıklamalan birçok bilineni ve konuşulanı bir kez daha ortaya koydu." • işadamı fshak Alaton: "Sansasyonel haberler üzerine hükümeti istifaya davet etmek doğru değil. Konu tarafsız bir şekilde araştınlmalıdır." İstanbul Haber Servisi - Adalet Bakanı Hasan Deniz- kurdu, gözaltında bulunan işadamı Korkmaz Yiğit'in id- dialanyla ilgili yargımn çalış- tığını belirtti. Fazilet Partisi Genel Baş- kan Yardımcısı Nevzat Yalçmtaş ise hükümetin istifasının en hayır- lı iş olduğunu belirtti. Yiğit'in id- dialanna ilişkin bazı siyasiler ve demokratik kuruluşlann temsılcı- leri yaptıklan açıklamalarda özet- le şu görüşlere yer verdileT: Adalet Bakanı Hasan Denizkur- du: "İddialann doğru olmaması halinde bütün bu senaryolar çö- ker." Gözaltında sorgusu süren işadamı Korkmaz Yiğit dün bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildi Fazilet Partisi (FP) Genel Baş- kan Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş: "Eğer bir hükümetböy- le bir durumda istifa etmezse han- gi durumlarda eder? Hükümetin istifası yapdacak en hayırtı iştir." ANAP lstanbul tl Başkanı Sü- han Özkan: "Bu açıklamalar maf- yanın başvurduğu yöntemleıie or- taya atüan yalan. riya. iftira ve saç- malıklardan ibarettir. Sonuna ka- dar Başbakanınuzın yanuıdayız." Özgürlük \e Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Uruk Uras: "Yîğit'in açıklamalan birçok bili- neni ve konuşulanı bir kez daha or- taya koydu. CHP'ninki sahte mu- haJefettir. Bu pisliği temizleyecek siyasal irade bugünkü TBMM'de yok. Mecüs'teki güvenilmez parti- İer karanlık Uişküerin boy verdiği dehlizlerde birbirierine dosva sal- lıvorlar. Bu partiler sıründa leke taşımayan insanlann Meclis'e gir- mesini engelliyorlar". TGC'den açıklama Türkiye Gazetecıler Cemiyeti: -Basın. hiçbir kişi ya da gmp tara- findan kendi siyasal ya da ekono- mik çıkarlan için kullanüabuecek birgüç kaynağı olarak görülmeme- fa'dir. Basın, gücünden yararlanıl- mak için alınıp saolacak bir meta değildir. Basın kuruluş- lan. kamuya yansımış olaylar- la ilgili olarak ellerinde bulu- nan bilgi ve belgeleri yay ımla- maktan kaçınama/Jar. Böyle bir tutum ve söylenti dahi. >antaj olarak yorumlanabüe- ceöi için basuıı yaralar." İşadamı tshak Alaton: "Sansasyonel haberler üzeri- ne hükümeti istifaya davet et- mek doğru değil. Konu taraf- sız bir şekilde araştmlmab- dır" DEPAR Genel Başkanı Gökhan Çapoğlu: "Yılmaz ile Taner, derhal milletvekil- Uğinden ay nlmalı ve Yüce Di- van'a gönderilmeüdir." Türkiye fhracatçılar Mec- lisi Başkanı OkanOğuz: "td- dialann bağımsız yargı tara- findan en kısa sürede açıklığa kavuşturulması zorunluluğu vardır. Temiz toplum ve de- mokratik hukuk devleti özJe- mi çeken Türk insanı. bu bek- lentikrin en kısa sürede yeri- ne getirilmesi arzusundadır. Alacakaranlıgın giderek yoğun- laşmasL, güneşin doğuşunun yakm olduğunu müjdelemektedir." Sosyalist tktidar Partisi (SİP): "Mesut Yılmaz ve ANAP bitiktir. Yağmanın adı özelleştirmedir. Li- beralizm ve tekeki medya bitmiş. düzen partileri yolun sonuna get- mişler. sermaye iktidan tükenmiş- tir. Kurtuluşun yolu, işçi sınıfinın ayaga kalkmasından geçmektedir." Yiğit'in kasetinde adı geçen DYP Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu açıkladı 6 Nesim Malkî'yi tannmyorum'ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - tşadamı Korkmaz Yiğit'in açıklamalannda adı geçen DYP Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu, öldürülen tefeci Ne- sim Malki ile "Yiğit'in dostu ola- raktamşbnkhğuu,ancak Malki'yi tanımadığım" söyledi. Kozakçı- oğlu. Nesim Malki cinayetinin kendisinin Istanbul Valiliği'nden aynlma- sından bir ay sonra gerçekleştiği- ni vurguladı. DTP lstanbul Millet- vekili Cefi Kamhi ise Yiğit'in açıklamalannda yer alan iddıala- nn muhatabmm kendisi olmadığı- nı savunarak "Bundan sonraJdge- hşmeleri, Sayın Başbakan'a ve Gü- neş Bey'e sormak lazun" dedi. Yiğit'in açıklamalannda adı ge- çen DYP Genel Başkan Yardımcı- sı Hayri Kozakçıoğlu ve DTP Mil- letvekili Cefi Kamhi. dün gazete- cilerin sorulannı yamtladı. "Ne- sim Malki ile öldürülmeden 4 ay önce tanıştım. O dönemde sayın Hay ri Kozakçıoğlu ile görüştür- düm" açıklamasında bulunan Korkmaz Yiğit'e yanıt \ eren DYP Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu, Malki'yi tanımadı- ğım söyledi. Kozakçıoğlu. "Kork- maz Yiğit, bir dostunun sonınu ol- duğunu söyleyerek bana getirdi. Malki. kendisinin telefonla tehdit edildiğini söyleyince. savcıhğa baş- vurmasını vetelefonlannıdinleme- ye aldırmasuu önerdûn" dedi. Yiğit'i yaptırdığı okullar nede- niyle tanıdığını bildiren Kozakçı- oğlu, Nesim Malki cinayetinin de kendisinin lstanbul Valiliği'nden aynlmasından 1 ay sonra gerçek- leştiğinı vurguladı. Kozakçıoğlu, "Yiğit'in bir dostu olarak tanıdığı Mafld"nın kendisine tehdit edildi- ğini anlattığını belirterek şunlan söyledi: "Malki, kendisinin bazı isimler kullanılmak suretiyletehdit edildiğini söyledL Ancak şu anda hangi isimlerle tehditedildiğini ha- tuiamıyorum. Ben de telefon teh- • DTP İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi, Yiğit'in açıklamalannda yer alan iddialann muhatabmın kendisi olmadığım savunarak "Bundan sonraki gelişmeleri, Sayın Başbakan'a ve Güneş Bey'e sormak lazım" dedi. didine karşı Cumhuriyet Savcüı- ğı'na müracaat etmesini, yargının dinleme karan almasının ardın- dan, bu konuyla ilgili Emniyet Mü- dürlügü'ne gitmesini vetelefonunu dinlemeye aJdırmasını söyledim. "Tehdit devam ederse, birkaç gün içinde bu işler tespit edilir. sanığı da yakalanır". dedim." Kozakçıoğ- lu. Malki'nin korumalan olduğu ıçın koruma talep etmedığini de bildirdi. Bu konuşmamn ardnıdan kendine bilgi gelmedığini aktaran Kozakçıoğlu, Yiğit'in açıklamala- nnın "Özeueştirmelerden pis ko- kular geüyor" değerlendirmeleri- ni haklı çıkardığını da kaydetti. Kozakçıoğlu. "Hükümetin görev başında kalması mümkün değil- dir. Bu olay lar tarafsız bir gözle in- celenip, gereğinin yerine getirilme- si lazım. DYT'nin gensoru vertne- sine gerek yok. Hükümet en lasa zamanda istifa etmeli" dedi. Yiğit'in Ankara'dakı üst düzey görüşmelerine aracıük eden Cefi Kamhi. dün ıddialann muhatabı olmadığını savundu. Bundan son- raki gelişmelerin Başbakan Yıl- maz ile Devlet Bakanı Taner'i il- gilendirdiğini kaydeden Kamhi. işadamı Kâmuran Çörtük ile ara- sında geçen görüşmeyi de şöyle anlattı: "Sayın Çörtük. 'Benim bu ihaleye girmeye niyetim yok. Çün- kü, bu ihalenin geçmişinde görü- nen bazı rahatsızlıklann devam edeceğme inanıy orum. Benim her ne kadar hükümet erkânı ile siya- silerle, Başbakan, Cumhurbaşka- nı ile yakın tanışıklığun olsa da bu işin de\am edebıleceğine, bu iha- izmirlî işadamlarının değerlendirmeleri 'Siyasi ortam çok bulanık' İZMİR (CumhuriyetEgeBürosu)- Gözaltında- ki işadamı Korkmaz Yiğit'in açıklamalarıyla bir- likte mafya-siyaset-işadamı bağlantısmın Başba- kan MesutYıhnaz'a kadaruzandığının ortaya çık- ması iş dünyasını sarstı. îş dünyası, siyasetin te- mizlenmemesi durumunda 1999'da Türkiye'yi bü- yük bir krizin bekleyeceği görüşünde birleşiyor- lar. işadamlarının son geiişmelerle ilgili yakiaşım- lan şöyle: Kemal Çolakoğlu (Ege Bölgesi Sanayi Odası Medis Başkanı): Temiz siyaset çok önemlidir. Bu aşamada seçimin hangi tarihte yapılması çok önemli değil. Önemli olan, siyasete kalite getiril- mesi. Siyasete kalite gelmesi için formasyonu ta- mam olan insanlan çekmek laznn. Birtakım dü- zenlemeler yapılması lazım bunun için de. Bu işi yalnız parlamenter sisteme burakmak dogru değil. Sivil toplum örgütleriyle bir arada çalışıp Turki- ye'ye temiz siyaset ve kaliteli siyasetçi getinnek lazım. Aksi takdirde 1999 tor yü olacak. Global ekononuk krizden etkilerüyor tüm dünya. Ekrem Demirtaş (TOBB Tıcaret Odalan Kon- seyi ve İzmir Tîcaret Odası Y önetim Kurulu Baş- kanı): Şu an bulanık bir ortam var. Sisli bir hava içindeyiz. Hepimizin kafasındaki soru şu: Gerçek ne zaman ortaya çıkacak? Durmadan yapılan açık- lamalarla gündeme bombalar düşüyor. Bunlara hükümet ne kadar dayanacak? Siyasi istikrann yok olduğu bir durumun en tepe noktalanna yaklaşı- yoruz. Global kriz ve Türkiye'ye yansıyan bölü- mû değerlendirildiğinde ticaretyapmanm zorluğu görülmeli. Artık siyasi çalkantılar bitmeli. Temiz- lik operasyonu için ne noktaya gıdilmesi gereki- yorsa, kinîler feda edilecekse yapılmalı. Siyaset, politika, ticaret temiz yapümah. Tuğrul Ycmişçi (tzmir Ticaret Borsası Meclis Başkam): Bu ülkede kanun var, hukuk var. Neyse suçlar ortaya çıkacak. Bir insantn suçlamasıyla hiçbir şey halledilmez. Dürüstidare. temiztoplum diyoruz. Siyaseten herkes konuşuyor. Türkiye toz duman oiuyor. Bağansız Türk adaleti gereğini ya- pacaktır. Çok siyasetçi hakkında çeşitli suçlama- lar ortaya atıldı. Ama görüyoruz ki, onlar hâlâ or- talıktageziyorlar. Ozaman düşünüyoruz, atılan ya çamurdu ya da bazı mekanizmalar çalışmıyor di- ye. Şimdi artık adaletin işlemesini bekleyeceğiz. Daha önce de bir bakan hakkında kaset çıkmıştı; istifa etti gitti. istifa etmek adalet önünden kurtar- mazkimseyi. Birbaşbakan da, bakanda olsa mah- keme önünde aklanmalı. lenin anılan kişiye verilebileceği- ne inanmıyorum. Iptal edileceğine inanıyorum' dedi." DTP Istanbul Milletvekili Kam- hi, partisinin genel idare kurulu toplantısı sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, Yiğit'in şikâyeti- nin iletilebilmesi için temasta bu- lunduklanna işaret ederken "Obo- yuttan sonra Korkmaz Bey, tüm flişküerini Mesut Bey veGüneşBey ileyürüttü. Bilgisi/ükveyahutolay- dan haberdar olunmaması. bugün bizi değişik şekilde düşünmeye sevk ediyor. Çok saygı duyduğum birarkadaşunın böyleolaylara bu- laşmış olması ve bu kasetlerin de Mesut Bey ile Güneş Bey'i suçlay> a olması. siyasette yeniden bir ye- ni düşünce olması gerektiğine inan- cımızı peldştirdi" dedi. Kamhi.Yiğifin, Çakıcı tarafin- dan tehdit edildiginden kendisine söz etmediğini belirtti. Kamhi. "Korkmaz Bey, Mesut Bey ile gö- rüştükten sonra bizle gelişmeleri hiç paylaşmadı.30 Haziran'dan iti- baren sanki birisi bizle görüşmesi- ni yasakladı" dedi. Kamhi. DTP'nin hükümetten çekilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Yiğit'ten Yapı Kredi'ye baş\Tiru Yapı Kredi Bankası'ndan kaset- le ilgili yapılan açıklamada, Yi- ğit'in kredi başvurusunda bulun- duğu doğrulandı. Açıklamada. "Kredi müracaaü. KorkmazYiğh tarafindan bankamız genel mer- kezine yapılmış. Konu, bankamı- zın ilgili yönetimince incelenmiş, ancak kredi degerüliği bulunma- dığının tespit edilmesi üzerine, bankamızuı kredi komitesûie dahi intikal ettirümeden ilgili yönetim- ce müracaata olumsuz yanıt veril- miştir. Bankamızuı,sözkonusukişi ve grubuyla, ne geçmişte ne de bu olaylarsüresinde herhangi bir kre- di iİişkisi olmamışnr" denildi. Kısa Kısa • EDÎRNE KAPAU CEZAEVİ nde bulunan Prof. Dr. Yalçın Küçük'ön, önceki gün Ankara Kapah Cezaevi'ne nakledildiği bUdirildi. Küçük'ün avuka Dursun Ermiş, mövekkilin Ankara'dakı bir cezaevine naklinin yapılması için Adalet BakanüğTna yapüklan başvunınun kab edildiğini belirterek "Bu talep doğrultusunda, Küçfi dün (önceki gün) Ankara') götürüldü" dedi. • FEDERAL ALMAN KRIMİNAL DAlRESl (BKA) Başkanı Uirich Kersten'in davetlisi olarak Almanya'ya gelen Emniye Genel Müdürü Necati Bilican, dün Wiesbaden'de Ahnan meslektaşı Uirich Kersten ile bir araya geldi. Bilican ve beraberindeki heyete, Federal Alman Kriminal Dairesi'nin göre\ ve yetkileri hakkmda bilgi verildi. Aynca iki heyet arasında organize suçlar vt genel suçlar. uluslararası adli yardunlaşma, uluslararası şahıs arama ve eğitim konusunda görüşmeler yapıldı. • MEMURLARA, grevB ı toplusözleşmeli sendikjü ha verUmesi amacıyla geçen yı arahk ayında üike genelind yapılan 'işi bırakma eylemi'ne kaoldıklan gerekçesiyle, Devlet DemiryoÜan'nda (TCDD) çauşan memurlardan 2V'ıa uyan ve kınama. 3'üne nuu kesim cezası verfldL • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün görüşülen Sanayi ve Ticare Bakanlığı bütçesi 1 trilyon 870 milyar liralık ek ödenekle kabul edildi. •DENİZTEMİZ DERNEĞİ'NİN'nin (TURMEP4) olağanüstii genel kurul toplantısı Denİ2 Ticaret Odası'nda yapıldı. Genel kurulda konuşan denizcilikten sonımlu Devh Bakanı Burhan Kara, sadece si\ il toplum örgütierinin gayretieriyie denizleri de, doğayı da korumanın mümkün olamayacağmı, burada kamuya önemli görevfer düştüğünü söyledL • ESKlŞEHlR'de önceki akşam gözaltına alınan 14 Işçi Partili, dün akşam çıkanldıklan mahkeme tarafuıdan serbest bırakıldı • IZMİR'in Menemen flçesinde belediye başkanmı görev den uzaklaşonunası üzerine yapılan seçimlerde Belediye Başkanıhğı'na DYP'li Hamza Adıgüzei seçildL • BAŞBAKAN YARDIMCISI ve Milli Savunma Bakanı Ismet Sezgin, Bulgaristan ve Belarus'a yaptığı resmi ziyareti tamamJayarak dün akşam, Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla yurda döndü. • FP Grup Başkanvekfli Salih Kapusuz ve Lütfü Esengül, TBMM'de DYP gmp başkanveldDeri Turha Güven ve Saffet Ankan Bedük'ü ziyaret ederek bir süre görüştüler. • ANAYASA MAHKEMESİ, kapatılan RP'ninl997yılı hesaplanna ilişkin incelemeyi, Tıili imkânsızlık' nedeniyle işlemden kaldırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog