Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı: Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatörü: Hikmet Çetinka>a # Yazıışlen Müdüru: İbrahim Yıldız # Soruralu Müdür. Fikret tlkiz 0 Haber Merkezi Müdürii Hakan Kara 9 Görsel Yönetmen. Fikret Eser tstıhbarat. Cengiz Yddınm # Ekonomı: Özlem Yüzak • Kültür: Handan Şenköken • Spor: Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler. Sami Karaören 0 Düzeltme' Vbdullah Yazıcı 0 Fotoğraf. Erdoğan Köseoğlu 0 Bilgi-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yavui Kurulu tlhm Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Oktsy Kurtböke. Hikmet Çetinkay», Şükran Soner, Ergun Balcı, tbrahim Yıldız. Orhan Bursah. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı: Muslafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125. Kat.4. Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat), Faks 4195O2701zmirTemsılcısı:SerdarKızık, H.ZiyaBK. 1352S 2/3Tel:4411220, Faks:4419117 • Adana TemsücisiÇetiııYiğenoğlıı, InönüCd. 119 S. No.l Kat:l,Tel:363 12 11, Faks-363 12 15 Müessese Müduru. îsrtn Akmen • Kootdınalör AhıncKonıban • Muha- sebe Bıiknt Yenff • tdare Hfiseyin Gnrer»lşlaroe ÖıderÇenk«Bügı- tşlem NaU tnal # Bılgısayar Sıstem MSrüvet Çfler»Sıa$ FızietKuza MEDYA C: • Yönetim K\ Başkanı - Genel Mudur Gi Erduran # Koordınator I Iytman 9 Genel MudûrYantm SevdaÇoban Tel 514 07 5139580-51384«V61,Faks 513 Ya>ımla\an \e Basan: \ enı Gun Haber Ajansı. Basın \c YayırKilık A Ş TurkiX3çıCad .^ 41 Cağatofilı: 34334 lst PK 246 lstanbul fel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks (<V2I2> 513 85 95 12KASIM1998 İmsak: 5.11 Güneş: 6.40 Ögle: 11.55 Ikindi: 14.32 Akşam: 16.56 Yatsı: 18.20 www.cumhuriyet.con Bursa polisinin yaptığı kaçak sondajla taşmaya başlayan su durdurulamaymca ilginç bir yönteme başvuruldı ŞilaJı su kanalizasyona akıtılıyoı Hollyvvood'un yeni yıldızı • Dış Haberler Servisi - Holyvvood'un genç yıldızlanndan Claire Forlani, yeni filmi "Meet Joe Black" (Joe Black ile Tanışın) filminin Los Angeles'takı galasında göz kamaştırdı. Brad Pitt ile başrolü paylaşan Forlani. sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Eleştirmenler, Forlani"nin bu fılmle ovunculuk yeteneğini kanıtladığı görüşünde. 'Türkiye'de İnterner konferansı • İstanbul Haber Servisi - "Türkiye"de lnternet" konferanslannın dördüncüsü yann başlıyor. lstanbul Teknık Ünnersitesi'nin (İTÜ) ev sahıplıği yapacagı konferansta paneller. çalışma gruplan \e eğitım seminerleri diizenlenecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arıf Denızoğlu'nun açılışını yapacagı konferansta, Türkıye Internet'ı çeşitli boyutlanyla tartışılarak bu konuda ulusal politikalar oluşturulmaya çalışılacak. Fareden fil doğacak • INDIANAPOLIS(AA) - Bilım adamları farelerin karınlannda fıl yumurtalan üretme çalışmalan yapıyorlar. Purdue Üniversitesi'nden İohn Cntser ile ekibi, Afrika fillerinin yumurta dokulannı laboratuvar farelerine naklettiler. Bu deneyin yapıldığı farelerin pek çoğu yumurta üreten folıküller geliştirdi. Hatta bu foliküllerden birinin oldukça olgunlaşmış bir yumurta ürettiği. ancak bu yumurtanın biçimsiz oldugu belirtildi. Bu teknikle, türleri yok olma tehlikesi içinde bulunan hayvanların kurtanlabileceği belirtiliyor. Vakit kaybetmeyin • Haber Merkezi-1999 yazında, ABD'de kampta çalışmak ya da au-pairlik yapmak ısteyen gençlerin. Gençtur'a başvurmalan gerekiyor. Gençtur"dan alınan bilgiye göre, çalışma kampına gitmek isteyenlerin 18yaşın üstünde olmalan, Ingilizceyı konuşabilecek düzeyde bilmelen, spor ve. veya kültürel etkinlıklerle uğraşmaları gerekiyor. Kampa katılacaklara. ücretsiz gıdış-dönüş uçak bileti. kampta dokuz hafta Amerikalı gençlerle çalışma. ücretsiz tam pansiyon konaklama, cep harçlıgı ve Amerika'da seyahat etme şansı tanınacak. Dağcılara müjde • Haber Merkezi - BM Genel Kurulu, 2002 yılını 'Uluslararası Dağlar Yılı' ilan ettı. Kırgızistan'ın BM Temsilcısi Büyükelçi Zamira Esmambetova, dağlann ve yüksek yerlerin dünyanın üçte birinden fazlasını oluşturduğunu \e dünya nüfiihunun yüzde 10'unun buralarda banndığını söyledi. Esmambetova, dünya nüfusunun yarısından fazlasının, su gibi kaynaklarla tanm, hay vanalık ve ormancılık gibi faalıyetlerde dağlara bağimlı olduğunu anımsattı. • Bursa'mn sıcak suyu 6 Ekim'de, 65 metreye inen denetimsiz ve izinsiz sondajla kontrolsüz şekilde akmaya başlamıştır. Bölgedeki tesislere yüzyıllardır sıcak su veren iki kaynağı kurutan yasadışı kazıyla ilgili soruşturma sürüyor. • Patladığı zaman saniyede 120 debiyle sokaklara akan suyun kent merkezinde kötü bir görüntüye yol açması, bu nedenle artan tepkilerin önlenmesi için kanalizasyona akıtılmaya başlandığı belirlendi. LEVENTGENCELLİ BURSA - Türkiye'nin en ünlü sıcak su bölgesi Bursa Çekirge'de, Polis Re- habilitasyon Merkezi'nde yapılan ka- çak sondaj nedeniyle patlayan kaynak- tan taşan, 1600 yıllık geçmişe sahip şi- falı sular kanalizasyona akıtılmaya baş- landı. 6 Ekim'de, 65 metreye inen de- netimsiz ve izinsiz sondajla kontrolsüz şekilde akmaya başlayan ve bölgedeki tesislere yüzyıllardır sıcak su veren iki kaynağı kurutan yasadışı kazıyla ilgili soruşturma da sürüyor. Patlatıldığında saniyede 120 litre de- biyle sokaklara akmaya başlayan ve ak- tığı caddede oluşan yosunlaşma nede- niyle trafik kazasına yol açan şifalı su- lar Çekirge'deki otellere ve kaplıcalara kaçak sondajdan borularla verilebili- yor. Yüzyıllardır saniyede 28 litre debiy- le bölgedeki 23 otel ve kaplıcada "şifa" dağıtan sıcak suyu durduramayan ilgi- liler, tepkileri önlemek için ilginç bir yönteme başvurdular. Polis Rehabili- tasyon Merkezi'nin bahçesinden aka- rak Çekirge'nin aşağı mahalleleri ara- cıhğıyla ovaya giden şifalı sular Bursa kanalizasyon sisteminin ana kolektörü- ne aktanldı. Şifalı suyun kanalizasyo- na aktanlması emrini kimin verdiği be- lirlenemedi. Ancak suyun kent merke- zinde kötü bir görüntüye yol açması. bu nedenle artan tepkilenn önlenmesi ama- cıyla kanalizasyona akjtılmaya başlan- dığı belirlendi. Rehabilitasyon merkezi Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün dene- timinde yaptınlan ve ruhsatıyla ilgili tartışmalann sürdüğü Polis Rehabili- tasyon Merkezi'nin inşaatı da bitiril- mek üzere. Tahsisli sıcak suyu bulun- mayan tesisin bahçesindeki kaçak son- daj Başbakan Mesut Yümaz'ın da g demine girmişti. Yılmaz, Bursa ge sırasında yaptığı incelemede Emni Müdürü Kemal Bayraka "Başkas metreye inerek sondaj yapsa alır gS rürsünüz. Gereğini yapın" talimaı verrniş ve kuyunun kapatılmasını is mişti. Maden Tetkik Araşhrma Enstitûsü (MTA) Çekirge'deki şifalı su kaynag la ilgili araştırma yapmış, tahrip edi kuyuyu kurutmak için alt kodda bir 1 yu açılmasını önermişti. MTA'nın önerisinin yaşama geçirilmesi için b leniyor. Dolmabahçe Sarayı 'nda Sarı Zeybek Atatürk'ün giysilerinin asıüaruıa uvgun olarak üretilen kıyafetler dün akşam Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda düzenienen 'Sarı Zeybek' defüesiyle tanıüldL Defıleyi TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 1. Ordu Komutanı Org. Çevik Bir, lstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici, İstanbul Valisi Erol Çakır, İstanbul Emniyet Müdürii Hasan Özdemir'in yanı sıra birçok işadamı \e çok sayıda da\etli izledi. Modacı Faruk Saraç taranndan hazırtanan ve Türkhe tş Bankasf nın sponsoriuğunda düzenienen defüede yer alan 42 kıvafetin, 400'ü aşkın Atatürk fotoğrafinın incelenmesi sonucu hanriandığı ve dönemin malzemeleri ve dikiş yöntemi kuUamlarak gerçekleştirildiği belirtildi. Atatürk, ölümiinün 60. > ılında Uluslararası Lions Kulüpleri Biriiği 118-E Yönetim Çevresi ve Mehmetçik Vakfi taratindan önceki gece Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nde düzenienen 'Atarürk'le 60 YıP gecesinde deanüdı. 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni \sil Alpan. Mehmetçik V'akfi Genel Müdürü Zekai Doğana} 'a plaket verdi. Muazzez Ersoy, gecede Atatürk'ün sevdiği şarkılann da yer aldığı bir konser sundu. (UÖURDEMlR/ AYKLT KÜÇÜKKAYA) Uzmanlar, başhekim ve başhemşirelerin yöneticilik eğitimi alması gerektiğine dikkat çekti Hastanelere çağdaş yönetici istemi SAADET USLU Dünyanın pek çok ülkesinde sağlık ala- nında k'alıteli yönetim konusu tartışılırken Türkiye'deki hastaneler konuya pek sıcak bakmıyor. Marmara Üniversitesi Saglık Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Hayran. kamu hastanelerinin çoğunda cer- rahi uzmanlannın başhekim olduğunu be- lirterek "Başhekim sadece sağlık eğitimi alır. Ekonomi. insan kaynaklan, işletme gi- bi alanlarda yeferiiliği olmadığı için yöne- tim kötü olacakör" dedi. Dünyada 80'li yıllardan sonra yönetim devnminın yaşandığına dikkat çeken Prof. Hayran, Türkiye'nin ise 85'ten sonra baş- latüğı sağlıkreformlannda hiçbiryol kat ede- mediğini söyledi. Bu kapsamda 1989 yıhn- da hazırlanan bir raporda, yönetim sorunu \e yönetici eksıkliğınin vurgulandığmı be- lirten Hayran şöyle de\am etti" "Ömeğin ilsağlıkmüdürieritvkâletengö- rev >apan prarjsyen hekimlerdir. Asaleten olduğunda göre\den almak ancak üçlü ka- rarnamey le olur. Bu adamlar ne işletme, ne insan haldan dersi görüyor. Sadece hasta- lıklar hakkında eğitim görüp bir ilin sağlık vönetiminin başına getirilivDr. 10 milyonluk İstanbul'un il sağlık müdürüne Yunanistan Sağlık Bakanı kadar iş düşüyor. Bu kişile- rin eğitiminde \öneticiliğin de yeri olmak.r Prof. Hayran, hastanelerde tedavınin ya- nı sıra otelcilik, lokantacılık, sterilizasyon gibi hizmetlerin de verildiğine dikkat çeken Osman Hayran, "Buradaki insanlar dûn- yanın en uzun eğitimini görmüş prestijli bir mesleğe sahip insanlar. Siz bunlânn başına uzmanhk eğitimi görmüş birini getiriyorsu- nuz. Ama ekonomi, işletme gibi alanlardan anlamı\or. Oysa yönetim rvi bir planlama- ya dayalı olmalı" dıye konuştu. Gelişmiş ülkelerdeki çağdaş yönetim an- layışında tıbbi hizmetler, hemşirelik hiz- metleri ve genel idarenin başmda ayn kişi- lerin bulunması gerektiğini ifade eden Hay- ran. "Hepsinin üstünde de sağlık, işletme ve insan kaynaklan eğitimi görmüş genel bir direktörolmah"' dedı. Üikemızde halen bir sağlık politikasının bulunmadığıru da anım- satan Hayran, "Sağlık Bakanı Halil tbrahim Ozsoy geiipsağlıkyönetimieğitimini destek- lemesine karşın bugüne kadar hiç talep ol- madı. Sağlık Bakanlığı standart beliıieme- li. Bakanhk etkisi en aza indirilmelL BLrim öğrencilerimiz bu >ıl 3. sınıftalar. Ancak, yö- netim bölümü nasıl istihdam edilecek bilmi- yoruz" dedi. Dekan Hayran, hastane yöne- ticiliği sertifika programma da sadece özel- lerden destek gördüklerine dikkat çekti. MÜ Sağhk Eğitim Fakültesi Sağlık Yö- netimi Bölümü, her türlü sağlık kurum ve kuruluşlannın yönetimi, işletilmesi veplan- lanması için bilgi ve beceriyi kazandırmak amacını taşıyor. Öğrencilere hastane yöne- timi, temel sağlık hizmetleri yönetimi, sağ- lık sigortacılığı, analiz etme, sağlık finas- manı, bilgisayar programlan hazırlama ve kullanma gibi konularda eğitim veriliyor. R A S G E L E / RAİFERTEM Kitap Fuarları Yazan-Kitap-Okuyucu Buluşma Yeri Kitaplı günler yaşıyoruz Istanbul'da. TÜYAP 17. lstanbul Kitap Fuarı'nda. Insanlar, insanlar. Akın akın geliyorlar. Okuyucular, kitapseverler. Yayınevlerinin başında. Yazarlann yanında. Bir imza. Biraz söyleşi. Yepyeni bir yaşam, yepyeni bir dünya. Yazarlar da mutlu. Okuyuculanyla, dostlarıyla baş başa. TÜYAP Kitap Fuan'nda. 17. lstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Fethi Naci. Seçimi gerçekten herkese mutluluk verdi. Edebiyatın her dalında. Onun kadar eser veren kaç kişi? Görüş bildiren. Başta Fethi Naci. Geçen perşembe günkü Kitap ekimizde gördünüz, okudunuz. Yaşamı, eserleri. Bir de YÖN günleri... Bu yılki kitap fuarında yeni etkinlikler de yer aldı. Dogu'ya, Güneydoğu'ya kitap bağış kampanyası gibi. Kutlarız emeği geçenleri, TÜYAP yöneticilerini. Başta Deniz Kavukçuoğlu'nu. Fuar 15 Kasım Pazar akşamına dek sürecek. Bekliyor kitapseverleri. Kitap fuarlan gerçekten önemli olgular. Açılan kente yeni bir yaşam getiriyor. Okuyucu ile yazarı tanıştırıyor. Birçok yeni okuyucu doğuyor. Kitaba yöneliyor. Eşin, dostun birbirine sunduğu armağanlar bile kitap oluyor. Ne güzel değil mi? Aklıma bir soru takılıyor: Kitap fuarları ülkemizin daha çok kentlerinde açılamaz mı? Her ile hemen ulaşılamasa da. Her bölgede belli merkezler oluşturulamaz mı? Yerel yönetimlerle ilişki kurularak. Yapılabilir gibi geliyor. Düşünmüşlerdir TÜYAP yöneticileri. Biraz çaba gerekiyor. Bekleniyor!.. Kitap dağıtımı yeterli değil ülkemizde. Çok az yere ulaşıyor. 2-3 bin basılan bir kitabın. En çok dörtte, beşte biri dağıtıma gidiyor. 4-5 yüz tanesi. Çok az değil mi? Kitap ulaşmayan il merkezleri bile var. Yayınevleri bir birleşseler. Tek bir dağıtım örgütü kurabilseler. Inan olsun kitap satışları, gazete satışlanna ulaşır. Insanoğlu TV'lerin tutsağı olmaktan kurtulur... Yalnız dövüşmeyi değil. Sevişmeyi de öğrenir... Kitaplann az satılması. Aslında dağıtım sorunu. En yakın kitap satış yerine gidiniz. Aradığınız kaç kitabı bulabilirsiniz?.. Kitap fuarlan bunun için de çok önemli. Okuyucu sevdiği, istediği kitaba kavuşabiliyor. Kitap fuarlan yazarlann da birbirleriyle ilişki kurduğu yer. Yeni kitap fuariarında buluşmak üzere. Rasgele... Koruma kurullarına atamalar 'KüMr değerlerı bügisiz Idşüerin elinde' ASUMAN ABAaOĞLU tZMfit- Kültür ve Tabi- at Varlıklannı Koruma Ku- rullanna mimar ağırlıklı ve bakanlığın kadrolu perso- nelinin atanmasına tepki gösterilirken bakanlığın, kültürel değerleri korumak- la yükümlü kurumlann ba- şına 'bigisizvesonımsuz' ki- şıleri getirdiği belirtildi. Izmir'deki koruma kurul- lanna üniversitelerden bi- lim adamlan yerine Kültür Bakanlığı'nın kadrolu per- sonelinin atanması ile ilgi- li Izmir ÇevTe Hareketi Avu- katlan'nca bakanlığa yapı- lan başvurunun ardından Türkiye'nin diğer bölgele- rindeİci kurullara da aynı yönde atamalann yapıldığı öğrenildi. Bilindiği gibi tz- mir 1 No'lu Koruma Kuru- lu'na üye olarak, Izmir İl Kültür Müdürlüğü'nde gö- revli Feridun Çopuroğlu ve FatmaSedes; tzmir 2 No'lu Koruma Kurulu'na ise Es- kişehir Koruma Kurulu Şu- be Müdürü Hülya Çopuroğ- lu ve Ankara Koruma Ku- rulu'nda raportör olarak ça- Uşan Şükran ŞenyoDu atan- mışlaidı. Öte yandan yine bakan- lık personelinden, Kültür Merkezleri Daire Başkanı Mimar Aynur Müftüoğlu Eskişehir Koruma Kurulu üyeliğine, Anıtlar ve Mü- zeler Genel Müdürlü- ğü'nden Sanat Tarihçisi Fab- riye Bayram Eskişehir Ko- ruma Kurulu üyeliğine, Kül- tür Tabiat Varlıklan Koru- ma Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mimar Gülsen Do- ğan Nevşehir Koruma Ku- rulu üyeliğine, Kültür ve Tabiat Varlıklan Koruma Genel Müdürlüğü'nden Mi- mar Meral Menekşe Konya Koruma Kurulu üyeliğine, Adana Röleve Anıtlar Mü- dürlüğü'nden Erol Doğan Adana Koruma Kurulu üye- liğine, Ankara Etnografya Müzesi Sanat Tarihçisi Meh- met Yaldız Bursa Koruma Kurulu üyeliğine, Ayasofya Müzesi arkeologlarından ErdoğanBüen Eskişehir Ko- ruma Kurulu üyeliğine at dı. Izmir Çevre Harek Avukatlan, koruma kurul nna bakanhk personelü atanmasını, 'özerkvebili sd' niteliği son derece öne li olan kurullann bu öze ğine gölge düşürecek uygulama olarak nitelen rirlerken Arkeologlar D neği de sert tepki göster Arkeoloji ve Arkeolog Derneği Genel Sekreteri ( gür Çavga, Kültür ve Ta at Varlıklannı Koruma Yi sek Kurulu ile Koruma K rullan Yönetmeliği'nin maddesinde, koruma kur lanna bakanlıkça atanac üç temsilcinin, "halenyi seköğretim kurumlanr arkeoJojL sanat tarihLmin ri ve şehircilik dallannda < retim üyesi veya emekli muş öğretim üyesi olm: tercih ediiir" denildiği • Koruma kurullarına üniversitelerden bilim adamlan yerine Kültür Bakanlığı'nın kadrolu personelinin atanması tepkiyle karşılanıyor. dikkat çekti. Bu madde göre, kurullara atanacak r. kanlık temsilcilerinin önc likle üniversitelerden seç mesi gerektiğini kayded Çavga, şu görüşleri savu du: "Oysa son atamalar, Kı tür Bakanbğı Anıtlar veM zeterGenel Müdürlüğü'm kadrolu personeli arasmd seçilerek yapılmışor. YılL dırkorumacıçevreJercek ruBannbüimselveözerk) pıya kavuştundmasının j rekliliği savunulurken b rada iki hususun sorgula ması gerekmektedir. Kac çahşam bir kurul üyesinin yasiveyönetseJ baskılaraı renç göstermeveceği bili mektedir." TBMM çalısmalannı anlattı Hikmet Çetin 'e minik konuklar e-posta : tan (y prizma. net tr ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Ata- türk'ün her şeyi ulusal ira- de ile gerçekleştirdiğini be- lirterek "Türki>e bugünlere Cumhuriyetlegelnıiştir'" de- di. Çetin, 10 Kasım dolayı- sıylaAnkara'da bulunan Ga- latasaray Ilköğretım Okulu öğrencilerini kabul etti. Çe- tin, kabulde yaptığı konuşma- sında bu yıl Cumhuriyet'in 75. yıldönümünün kutlandı- ğını belirterek "75 yıl bir in- san ömrü için uzun olabilir ama, ülke için ö>le uzun bir zaman değildir. Önümüzde daha nice yıllar var" dedi. Atatürk'ün her şeyi ulu- sal irade ile gerçekleştirdiği- ni, Cumhuriyeti de genç ne- sillere emanet ettiğini anla- tan Çetin, öğrencilere, TBMM'nin çalışmalan hak- kında detayh bilgi verdi. TBMM'nin ilk başkanı ol Mustafa Kemal Atatürk'ı bir dünya lideri olduğunu il de eden Çetin. şunlan söyl di: "Her ülkenin bir lidı vardır. Ama, Atatürk'ün öz ligi başkadır. Diğer ülkeleı kurulu bir düzenleri var Ancak Atatürk, elde avuç hiçbirşe>'yokken bu Cumh riyeti yaratn. Bunu da hai la birÛkte gercekleştirdL" Çetin, çocukların çeşi sorulannı cevaplandınrk de Meclis Başkanlığı'n onurlu bir görev olduğuı belirtti. Meclis'inbiryasar organı olduğunu, bu nede le de ülke yaranna olan y salann, siyasi partiler ar sında sağlanacak bir uzlaşr ile çıkması gerektiğini w gulayan Çetin, Meclis Ba kanı olarak kendisinin bu u laşmayı sağlamayaçalıştı| nı bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog