Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

KASIM 1998 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 rUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK Baştarafı 1. Sayfada şbakan Yılmaz ıstıfa etmeye nıyetlı gorunmu- .ıra, salı gecesı Yiğıt'ın 24 Ekım'de kaydettığı ka- ın sahıbı olduğu ıkı TV'den yayımlanmasından irakı saatlerde, Yılmaz'ın soyledıklen bu olasılığı ;lendırıyor Pevresıyle goruşmelerde ıstıfa sozcuğunu ağzına iıyor Yiğıt'ın kamuoyuna açıkladıklannın hepsını i/a/7"dıyenıtelıyor 3ır aracı kanalıyla Yiğıt'e Turkbank'ın alım fıyatını jırmedığının attını çızjyor <orkmaz Yiğıt'ın bır kaset hazırlayarak çeşıtlı sav- olaylarla butunleştırıp anlatmasını şoyle bır nede- bağlıyor 'Sahıbı olduğu Bank Ekspres'ten 370 mılyon do- kaldırdı ve Turkbank'ın alımında kullanmadığını, kısı olmadığını soyledığı Alaattin Çakıcı 'ya para /ale ettığı saptandı" ı'ılmaz, "Bu kaset Yiğıt'ın kurtulma çabasının uru- dur" dıyor jstelık, Başbakan'la Güneş Taner, Yiğıt'e, Emlak Vakıf bankalarından kredı mektubu venlmesı dıye olay olmadığında dırenıyorlar Me kı Korkmaz Yiğıt, Turk Tıcaret Bankası'nın alı- nda "devletın arkasında" olduğunu uzerıne basa sa soyluyor 3aşbakan Yılmaz'ın oyle kolay kolay ıstıfa etme- seğı Bülent Ecevit'ın Bulgarıstan gezısını ertele- îmesınden ve havaalanındakı sozlennden de an- .ılıyor 3aşbakan yardımcısında çoğu olayda ızlenen zelecı davranış" kamuoyunu ayağa kaldıran Yiğıt setınden sonra gozlenmıyor fersıne, Ecevıt "temkınh" Gezı sonrası Başbakan partı organlarıyla konuşmadan "bır şey soyleme- ioğru bulmuyor" kıncı bır cumlesı var kı, ıstıfayı fazla benımseme- jını gosterıyor "Bu hukumet duşecekse bu huku- îtten sonrasını lyı gormek, lyı gorebılmek gerekır" >or Ecevit'ın bu goruşu, hem hukumetın ıstıfasına imlu bakmadığını gosterıyor hem de ıstıfa etme- n hukumetı duşurme gınşımlennden once "muha- kanada" bır uyarı nıtelığı taşıyor 3nu gelmeyen sorular Viğrt kasetının yayımından hemen sonra Başba- n'ı ıstıfaya çağıran CHP lıden Deniz Baykal, dun bah "hukumete ıstıfa ıçın zaman bırakmak gere- iden" sozaçıyor Bu kuçuk cumlede yatan anlam açık Baykal ıstıfa n hukumete bır ıkı gun zaman tanıyor Bu sonucun rçekleşmemesı durumunda "hukumetı duşurme- gmşeceğını" bıldırıyor Tabıı, Baykal açısından Yiğıt kasetıyle Ankara'ya ışen bombanın oldukça eğlencelı bır yanı da var jnlerdır "Vaybe" dosyalanndan soz edıp kamuoyu- bır turlu dışe dokunur bır şeyler getıremeyen CHP en, bu kasetı kendı becerısı ımış gıbı ıç kamuoyu- sındırmeye çalışıyor Baykal'ın, Başbakan'la Arena programında dun •ce bırlıkte olmaya yanaşması, sıyasette fırsatçılı- i tıpık bır orneğını oluşturuyor Yandaşlan ıse doğrulann soylenmesını ıçlenne sın- emedıklen ıçın "Yakışıklı"run sergıledığı olumsuz ıvranışları dıle getırenlere karşı sevıyesız partızan- ahlaklannı harekete geçınyorlar Korkmaz Yiğıt'ın kasetı, Başbakan'm kendıne öz- ı açıklamalarla geçıştırebıleceğı cınsten değıl Çe- lı sorular akla gelıyor Orneğın, sav doğruysa Yiğıt 'irı banka almaya ve hem de gorsel ve yazılı med- da onemlı olçude yer tutmaya nıçın "teşvık" edıl- ? Kayınço Ali Şener'ın ış ortağı Kâmuran Çörtük, îlede bankanın fiyatını 380 mılyon dolarda tutaca- iı Yiğıt'e vaat ettıkten sonra "Genç 7V"yı kaç do- a aldı acaba"? Yoksa bankayı duşuk fıyatla alması- sağlayacağı ıçın bu vaat karşılığı Genç TV, Çortuk'e sdava mı devredıldı? Kımı geceler Cumhurbaşkanı ıle denn soyleşıler pan Çortuk, bu kasette pek çok yerde sahne alı- ır Demokrasımızde bu ense olduktan sonra gelen îçen her olay bu enseye bır tokat atacak galıba 1 Kımbılır daha neler goreceğız"? Yakışıklı yakışıksız nıce olaylar 1 Hükümet bıçak sırbnda • Baştarafı 1. Sayfada sem neden şimdi>e kadar hiçbir kredi akışı olma- dı5 * dıye bordu Yılmaz. dun akşam saatlennde valnızca 8 tele- vızyonun kameralan onunde kısa bır açıklama yaptı Çekım yapılırken televızyon rnuhabırlen ıle vazılı basının temsılcılennm ıçen alınmaması dıkkatı çektı Yurrtaşlan \ e medyayı "itidalli" ol- maya çağıran Yılmaz şunlan soyledı "Çetelerle, mafyayla savaş. hukümetimizin baş koyduğu bir tnUIimeseiedir. Meselezannedildiğinden buyukve belalı meseledir. Maalesef kirli ilişkiler ağı; iş diin- yasuu, siyaset dunyasım, medya dunyasını \e ka- muoyunu kuşatnuş durumdadır. Çetelerle savaş yalnızca iktidan değü, itidalli muhaİefet vesorum- İu medyayı gerektirir. Ben bu meseleye başunı ko> - dum. Devletin butun imkanlannı bu mesele için seferber ettim. Turk Ticaret Bankası'nın satışry- la >akından ılgilendiğım doğrudur. Sebebi, geç- mişte bu bankanın satış işlemlerinde mafyay la il- gili olaylann yaşanmış olmasıdır. Burada. altını çizmek istediğim husus şudur: Benim bu kasetya- yımlandıktan sonra hâlâ çozemediğim bir sual söz konusudur. Nasıl olup da bu işadanu yakalanaca- ğından, tutuklanacağuıdan bu kadar cnıin olarak onceden böyle bir kaset hazırlamışnr? Bu sorula- nn yanıtını bulmuş değilim. Ben geçmişte de çok komplolara maruz kaldım. Bu kaset tı'pik bir komplodur, şantaj amaçlı yalanlarla doludur." Yığıt'ın kasetının yayımJanmasınrn ardından ılk olarak Istanbul Emnıyet Mudurü'nu arayarak soz konusu kışı ve yakınlannın can güvenlığının sağlanmasıru ıstedığını belırten Yılmaz, bu > on- de Içışlen Bakanı ıle de goruştuğunu bıldırdı Avııkatını da aradığmı kaydeden Yılmaz, soz ko- nusu Kanal 6 televızyonu ve Yığıt haklcında da- va açılmasını ıstedığını ;>oyledı Yılmaz, "Bu ka- dar maksath, sadece şantaj amaçlı haarlanmış kasetten sonra istifa ermeyi kesinlikie duşunmü- yorum. Bilakis, sonuna kadar bu mucadeleyi sür- dureceğün" dıyekonustu CHP lıden Deniz Bay- kal'ın daha olay ortaya çıkmadan telefona sanlıp televızyonlan aradığını aktaran Yılmaz, "Bence Çakm amacına ulaşti" dedı Baykal'ın gensoru onergesı vereceklennı açıklaması uzenne Yıl- maz, "Jstifa falan etmiyomm. Ben azınlık hükümetiyim. Sayın Baykal desteğini çekerse hükümet düşer. Düşerse ne olacagını göreceğiz. Bunun sorumluluğu kime yazüır onu da goreceğjz" dedı Yılmaz. Yiğıt'ın kasetının varlığından daha on- ceden haberdar olduğunu da ılerı surdü Yılmaz. "Bank Ekspres'e el konulmadan öncebuşahıs,ka- setin varlığından bizi haberdar etmişti. Taner'i arayarak" Bankaya el koyarsanız bır kaset doldu- racağım ve ortalığı toz duman edeceğım' demiş- ti Biz bu tehdide aldınş etmeden bankaya el ko>- duk" dıye konuştu Y ılmaz, dun akşam katıldığı Kanal D'de yavım- lanan Arena programında, kendısıne yoneltılen sorulan yanıtladı Yılmaz'ın sorulara verdığı ya- nıtlar ozetle şoyle Kamufan Çörtük'le görüyme Kamuran Çortuk u uzun zamandır tanınm Kendısıne çok da vardımcı oldum Pakjstan ve Romanya'da ıhaleler almıştı llgılı ulkelerden yar- dım ıstedım Bu meseleyle ılgılı Kamuran Çör- tuk'un nasıl devreye gırdığını bılemem Ama o kasette soylenen bır şey var, o doğrudur 30 Ha- zıran gunu Cefi Kamhi, Cindoruk'un benden al- dığı randevu uzerıne Korkmaz Yığıt'ı bana getır- dı O goruşme sırasında bana Korkmaz Yiğıt, Turk Tıcaret Bankası'na Kamuran Çortuk ıle bır- lıkte gırmek ıstedığını, ancak onun kabul etme- dığını soyledı Türkbanlc a Hgl Ozel bır durumla karşı karşıyayız Tıcaret Ban- kası'nın bızden once 2 defa satışı soz konusu ol- muş Ikısınde de mafya babası kanşmış Ben bı- nncısı. mafyanın bulaşmasını onlemek. ıkıncısı değennın altında satışını onlemek ıçın yakından ılgılendım Yîfllt Ile Hglll istlhbaratlar Mayıs ayının sonunda ve hazıran ayının ıçınde bana emnıyetten bazı bılgı notlan geldı Bu bılgı notlannın ozetı şuydu Alaattin Çakıcı, bellı kı- şılen anyor ve onlara Turk Tıcaret Bankası ıha- lesınde Korkmaz Yığıt'ı destekledığını soyluyor Ben bu bılgıye vakıf olduktan sonra Guneş Ta- ner'ı aradım Bak. Yığıt'ın arkasında Çakıcı var \ e >ap et, Korkmaz Yığıt'ın ıhaleye gırmesını en- gelle, dedım Sonra herhalde Korkmaz Yıfıt, bu- nu bır yerden oğrendı, detalarca benı aradı, go- rüşmedım Ben goruşmeme nedenımı soyledım O kışının Çakıcı ıle ılışkısı var, o nedenle goruş- mem, dedım Sonra, Cindoruk benı aradı, sonra Meclıs'e Kamhı ıle beraber geldıler Korkmaz Vlğtt Ile görüşme Yığıt. 'Benim Alaattin Çakıcı ile tek ilişkirn, se- neler once beni telefonla arayıp benden daire al- mak istemesidir. Bu daireyi verdim. Hiç yüz yuze gelmedim. Dairenin fryatı 1 mihon dolardı. Ama, başörtülü bir kadınla 350 bin dolar gönderdl Hiç vermesey diyine paraistemezdim. Çunkü ben bun- lardan korkanm. Şerefim ve çocuklanm üzerine yemin ederün kı. Çakıcı ile başka bir üişkım yok- tur. Tam tersine, Çakıcı'nın yaptığı komplodur. Benim kendısiyle Ûıale dolavısıvla hiçbir iüşidm yoktur. Benim siyasilerle hiçbir ilişltim yoktur. Be- nim hakkımı koruyun. En iyi teküfı ben vereceğim. Benimönümüaçın'dedı Doğrusunu ıstersenız bu goruşmeden soma kafam kanşrı Kendısı o kadar ınandıncı, kefıl gostererek, yemın ederek ınandı- ncı konuştu kı, haksızlık yapmış olabıleceğımı duşundum Meclıs'tekı oylamadan sonra, 'Gidüı tamam, tekHf vcrebilirsiniz' dedım Ertesı gunu emnıyet genel mudurüne ve MlT müsteşanna bunlan anlattım Dogrudan ılışkısme daır bır de- iıl ıstedım Sayın Güven Erkaya bana geldı Yığıt nasıl bır adamdır, dıye sordum 20 yıldır tanınm herhangı bır yanlışını gormedım, dedı Alaattin Çakıcı ıle herhangı bır ırtıbatının olduğunu san- mıyorum, ama sızın ıçın araştınnm, dedı 500 ün ürtüne cı»cın önerlsl Gazi Erçel'le bır kez*gorustum 'Bu bankayı kaça satabilirsiniz, asgari rakam nedir?' dedım Erçel, '485 miKon dolar para yatırdık. Eğer 400 mılyon dolarük teküf gelirse resen sonuçiandın- nm. 400'iin altında bir fiyat gelirse bunu hükiime- te getirmeye mecbunım' dedı Buna ragmen ıha- leye katılan ıkıncı fırma, ıhaleden 1 gun once ba- na geldı, Ahmet Zorlu, yanında genel koordına- tor olan bır arkadaş Kendılenne eger 500 mılyon dolardan yuksek bır fıyat vermezsenız bu ıhale- ye gırmeyın, çünku bız 500 mılyon dolann aşa- ğısına bu bankayı vermeyız Bız oraya fondan 485 mılyon dolar yatırmışsak, bunun altında bır rakamı kamuoyuna anlatmamız zor Bız o zaman mecburen 505 'e çıkanz, dedı Bunun uzenne ge- ce 24 00-01 OO'de Çortuk'ü aradım Zannedıyo- rum o sırada Korkmaz Yığıt'le beraber bu tele- vızyonun pazarlığını yapıyormuş Ben, o şahsın Alaattın Çakıcı ıle beraber olduğunu butun Istan- bul bılıyormuş, bu şahısla ılgılı boyle bır ıddıa var, dedım Bana, Yığıt ıle berabenm şımdı geleyım, dedı Cıddıyse 500'un uzenne çıksm, dedım Ikın- cı olarak boyle bır ılışkıyı herkes bılıyormuş Bo> - le bır şey varsa vazgeçsın gırmeMn, dedım Erte- sı gun Yığıt 600 mılyon dolar v erdı Ylğlt'le Iklncl buluşma 4 Ağustos tarıhınde ıhale yapılıyor En yüksek fıyatı Yığıt venyor Ertesı gunu MİT musteşan- nı arayıp dosya gondenn. dıyonım Musteşar, hıç- bır dosyamız yok, dıyor 5 Ağustos gunu Yığıt be- nı anyor Bana gelıyor, bu ıkıncı buluşmamızdır Medv ada yaptığı gınşımlen anlatıv or Bır de Ne- sim Malldcınayetıyle ılgılı bılgı ven>or O cına- yetı bellı bır kışının ışledığını ıddıa edıyor O kı- şının aynca cmayette oldurulen kışının cenazesı- ne gıttığını soyluyor filan falan Sonra ben Taner'ı anyorum Bızden talebı olabılır Hiçbir kamu ban- kasından kredı ve temmat vermeyeceksınız, dıyo- rum 600 mılyon dolar teklıf eden kışının bu ka- dar telev ızyon ve gazete almasından şuphelenıyo- rum ve Taner'e 'Korkmaz Yiğife hiçbir kamu bankasından teminat mektubu ve kredi verilme- yecek' dı> orum Korkmaz Yiğıt'e Tıcaret Banka- sı ıhalesı başladığından bu yana hiçbir kamu ban- kasından açılmış kredı ve venlmış bır garantı yok- tur Mllllyet'in satışı Mıllıvet ın satışı konusunda kendısuıı destek- ledığım doğru değıl Tam tersıne, kendısı 'Ben MiIJijıet'idealıjoruın'dedı 'Nerden çıktı bu'de- dım Aydın Be\'e de sordum Kartel laflanndan rahatsız olduğunu soyledı Ihalenln iptaH tçışlen Bakanı Kutlu Aktaş, Korkmaz Yiğıt'ın kendısıne konut önerdığı konuşmasının deşıfre- sını getırdıgı gun (5 Ekım gunu) ıhale ıle ılgılı bu- tun ışlemlen ıptal etmeye karar verdık O sırada Fikri Sağlar bantı yayımlamamıştı Bant yayım- lanmadan 8 gun once Emnlyet 3 ay bllgl vermedl 30 Hazıran da Korkmaz Yiğıt ıle ılk gorüşme- den ben emnıyetı, MtT'ı sıkıştınyonım 'Kork- mazYîğitile \laatOjıÇakKMarasuıdakiirtibatıde- lillendirin'dıyorum Bana bunu vermıyorlar Son- ra ortaya bır kaset çıkıyor Ben boyle bır kasetın varlıgını Kanal D Haber Mudûru Tuncaj Öz- kan'dan duydum Ozkan, "Bunu sizden gizlh'or- tor" dedı Ben 'Biiriin arşivieri taraym, bunu bu- ran' dıyorum Çunku Sağlar da bunu polısten al- dım, dıyor Emnıyete bunu bulun, dıyorum Son- ra bana bılgı venyorlar Kaset Istanbul'da kayde- dılmış, lstanbul'dan 21 Mayıs'tabıldınruşler Fa- kat, acıl bır durum olmadığı ıçın bunu onemlı kâ- ğıtlar arasına almamışlar Bana da bıldırmemış- Ier 'Biz bu iste kusurluyuz, ama kötü niyetli deği- liz' dedıler Bunu bana soyleyenler, butun mafya babalannın yakalanmasında en buyuk katkılan olan msanlar Ama 3 ay benim ısrarlı takıbıme rağmen bu kaset bana, açıklanmasından bır gun oncesme kadar gelmedı. MalKI clnayetl O tanhten sonra Nesım Malkı olayı ıle yapı- lan sorgularda çok buyuk bulgulara ulastık Şuan- da mesele artık gayet nettır Nesım Malkı cınaye- tı ve Yener Kaya cınayetı butun bu karanlık ışle- nn anahtar olaylan Bu olaylan açığa çıkardıgı- nız zaman bu kırlı ılışkılen de kesın bıçımde çoz- menız mumkün 1995 Kasımı'nda ışlenmış 2 5 sene sonra ben yenıden bu soruşturmanın açılma- sını ıstedım Bırkaç koldan araştırma yaptırdım Emnıyet, Başbakanlık Teftış Kurulu, Malıye. ka- ra para açısından araştuma yaptı Korkmaz Yi- ğıt'ın açıklamalan yardımcı oldu Nesım Malkı olayıyla ılgılı 3-4 toplantı yapıldı En son geldı- ğımız noktada olayı çozmuş durumdayız Ama ışın kara para bağlantılan sanınm bır sure daha vakıt gerektınyor çakıcı pay atacaktı Ihalevı alsaydı. Çakıcı, Yığıt'ten pay alacaktı Mıktannı bıle bılıyoruz Peşın olarak odenmış olan kısmını da bılıyoruz Ama, gızlı yurutulen bır soruşturmanm bulgusudur Da\a açıldığı an- da bunlann hepsı yaıpya ıletılecek Bunlann hep- sının belgesı var )emirePin çevresi suçlanıyor I Baştarafı 1. Sayfada • Turkıye Kalkınma Bankası (TKB) Ge- 1 Muduru olduğu donemde bankayı zara- uğrarnğı. gorevı suııstımal ve zımmet suç- malanyla yargılanan Ozal Bay sal'ın yargı- ndığı davalar, sanık bulunamadığı ıçın lıtlendı Hakkında gıyabı tutuklama kara- bulunan Baysal ıçın duzenlenen operas- ınlar. Demırel'ın yakınçevresırun de skan- 1 ıçınde anılmasına neden olan gelışme- •e yol açtı Operasyonlan gerçekleştıren Ankara Em- v'etı'nde komıser yardımcısı Sedat Enis kkında. Cumhurbaşkanı Demırel'ın ka- ıbıraden \KŞener'ınburo:>unabaskındu- nledığı ıçın soruştunna açıldı Bu uygu- naya tepkı gostererek meslekten a\ nlan ıis, 14 Ağustos'ta Sabah gazetesıne vap- ı açıklamada. "Çok büyıikihtimalie Ozal y sal baskm yapüğunız binaday dı. Bize ya- an ihban kuvvedendiren doneler vardı. al Baysal'm bindiği arabalann plakalan- büıvorduk. O bınanın onunde Baysal'm ımobıunı gorduk. Bunlann hepsi eğer yok ılmedıyse tutanaklarda vardır" dedı sadece bınadakı ılk ıkı katı aramalanna n venldığmı kavdeden komıser yardım- ı. Baysal'm polıslerle bırlıkte gezdığmı Tindu Demırel'ın kayınbıraden Alı Şe- ıse baskın olayını doğrularken bınanın nmasına ızın venlmedığı ıfadesıne sert kı gosterdı 'Bırakın binavı aratmamak. kasanın için- bile Ozal Baysal'ı aradılar" dıven Şener, ma ışlemı sırasında Cumhurbaşkanı De- •el'ın korumalannın bınaya gelerek ış- ılen engelledığı ıddıalannı yalanladı • Cumhurbaşkanı'nm kardeşı Şev ket De- el'ın ortak olduğu Kocatepe Elektnk, rjı hattı kayıplannı ındınnek yenne art- layı taahhut etmesıne karşın Isparta-Bur- -Uşak- \fyon v oresı elektnk dağıtım şe- elen ıhalesmı aldı sparta'da değışık sektorlerde faalıyet teren şırketlen bulunan Şev ket Demırel. on-Uşak- Burdur-Isparta bolgesı elekt- dağıtım şebekelen ıhalesını alan Koca- • Elektnk Dağıtım ve Tıcaret AŞ'ye, top- 33 mılyar lıralık sermaye payıyla Göl- 3oller Bolgesı Çımento Sanayı ve Aksu rjı ıle ortak oldu Kuruluşunu 2 Mart 1998'de tamamlayan Kocatepe Elektnk'ın dığerortaklan ve sennave dağılımı Tıcaret Sıcılı Gazetesı'ne gore şoyle "Türldye İş Bankası AŞ-33 mihar lira, Ozer Konyeyör Band Sanayi ve Ticaret-20 mihar lira, Özer- lerHolding-\Ş-13 milyar Ura, Mehmet Eki- ci-1 miharlira." Alaattin Çakıcı'nın "kader arkadaşı". tefecı Nesim Malki cmayetının azmettıncısı Erol Evcil'e kullandınlan kre- dıler nedenıyle İş Bankası Genel Mudurlu- ğu gorevınden emeklıye aynlan Ünal Ko- rukçu donemınde İş Bankası-Demırel or- taklığının kurulmuş olmasına dıkkat çekılı- yor • Gazetecı Uğur Dundar m 8 Kasım'da Hurnyet'te yayımlanan yazısında, Anka- ra"da ışlenen Veli Sözdinler cınayetıvle ılgı- lı ıddıalar Demırel 'ın kardeşı. Yukselış Ko- lejı'nın sahıbı Hacı Ali Demirel'e kadar uzandı Dündar, 2 yıl once oldurulen tefecı Sozdınler cınayetı konusunda Hacı Alı De- mirel'e şu sorulan yonelrtı "Veli Sözdinler cinayetinden hemen son- ra niçin apar topar onun işyerine gittiniz? Çünku cinav etyerine poUs sizden sonra ulaş- mışü. Iddia edildiği gibi tefeci Sözdinler siz- den alacağı olan 1 trilyon lirayi tahsil edeme- diği için mi oldurüldü? Cinavetten sonra çe- kilen fotoğraflarda maktulün yanında bir kasa görülüyordu. Bu kasa daha sonra orta- dan kayboldu. kasanın akıbeti konusunda bilginiz var mı? Cinavetin tetikçisi Huseyın Kantar ve ona silahı veren Ecevıt Yıldız'la, cinavetten kısa bir sure once Kızılcahamam Çam Otel'de gorustünüz mü?" TBMM Başkanvekılı KamerGençde ge- nel kurulun oncekj gunku toplantısında, Ve- li Sozdınler cınayetıvle ılgılı olarak şunlan soyledı "Çankm Caddesi'ndeki cinavetin üzerine gidiuniyor. Adalet Bakanı hangi gö- revi yapmak için o koltukta oturuyor? Suç- lu kim olursa olsun üzerine gidilnıelidir. Ci- nayeüc ilgili hiçbir sonuç ve soruşturma ol- mamasından rahatsız oldum. Mahkemeler ve Adalet Bakanlığı niçin v ar? Hiçbir loşi ve kurum savcuar ve yasalar açtsından farklı muamele göremez". Demırel'ın yeğenı Yahya Demirel ın de adı sunta yolsuzluğuyla 1980 oncesınde Turkıye gundemıne gırmış ve hayalı ıhracat, yurtıçı ve yurtdışında kuşkulu banka ılışkı- len ve ortaklıklanyla anıhruştı VOİ11 î J V f l l l . J ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ışadamı Korkmaz Yiğh'm açıklama- lan doğrultusunda Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Ta- ner hakkında bugun gensoru onerge- sı venleceğını soyledı Baykal, "Suç işleyen bir Başbakan'm soruşturul- ması Yûce Oivan'da olurr ' sozlenyle Yılmaz hakkında soruşturma onerge- sının de gundeme getınlebıleceğı me- sajını verdı Yılmaz'ın ıstıfası duru- munda nasıl bır hukumet kurulabıle- ceğı konusunda da Baykal, "Cum- hurbaşkam yeni bir seçim hukumeti şekillendirir, Türkiye'yi seçime gotu- rur" dedı CHP lıden Baykal dun Cumhun- yet'e yaptığı değerlendırmede, ıdeal çozumun hukumetın ıstıfası olduğu- nu belırterek şunlan soyledı "Türki- ye'de anavasa var, birdüzen var. Cum- hurbaşkanı yeni bir seçim hukumeti şekillendirir, Türkiye'yi seçime göru- rür. Herkes o konuda gerekii anlayışı sergiler. Zaten seçime kadar belli bir süre var. O sureyi geçirecek hukume- ti Cumhurbaşkanı beliriemiş olur. Böylece hukumetın devrihnesi, yeni hukümetin aranması gibi bir süreç ya- şanmaz." Baykal, seçımın one alınıp alınma- masımn, şu asamanın konusu olmadı- ğını soyledı Baykal. hukumet ıçm "Bunalmış haldeler" yorumunu > ap- tı Öaykal dun partısmın merkez yu- rutme kurulunu topladıktan sonra da hukumetı ıstıfaya çağırdı Başbakan Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın ardın- dan duzenledığı basın toplantısında da Baykal, "Başbakan'm istifa etme- yeceği açıkça anlaşılıyor. Gensoru ka- çımlmaz hale geldi" dedı Yılmaz'ın açıklamasında, 7-8 kez "komplo" ke- lımesı kullandığına dıkkat çeken Bay- kal. komplo olup olmadığmın anlaşıl- ması ıçın ıddıalann araştınlması ge- rektiğını belırttı Baykal, TBMM'nın en kısa zamanda, bu olaya el koyaca- ğını kaydederek şu goruşlen aktardı "Sen midoğru soyluyorsun, o mu doğ- ru soyluyor? Yiğh'in sovlediklerinin tümüvle yaJan, Yümaz'm soyledikle- rinin tumuyle doğru olduğunu kabul etmek için hangj gerekçe var? Bir in- sanın sovlediklerinin doğru olup ol- madığı, Başbakan ya da tutuklu olup olmamasına bağh değildir. Onumuz- deki donemde Türkiye'yi seçime ka- dar göturecek bir hukümetin oluşma- sı dogaldır. Bu ülkenin anayasası var, yasalan var,deneyimli bir siy aset ada- mı olarak Cumhurbaşkanı var." Baykal. Yığıt'ın ıddıalannı "şan- taj " olarak değerlendırmenın doğru olmayacağını ılen surdu Baykal "Çunku kazanacağı bir şey de kalma- dı. Bu yldialann hangisinin geçeıii ol- duğu, artık yargıda çözuhnelidir" de- dı Suç işleyen bır başbakamn soruş- turulmasının Yüce Dıvan'da olacağı- nı belırten Baykal, "Peki nasıl gönde- receğiz? Bunca iddiadan sonra. bunu yapmamak mümkün mü" dıye ko- nuştu Hesabı verilmeli Herkesın yaptıklannın hesabını vennesı gerektığını vurgulayan CHP lıden, ıddıalann doğruluğunun araş- tınlması ıçm Yılmaz'ın mutlaka ıstı- fa etmesı gerektığını soyledı Baykal, "Komplo, diyerek, senaryo diyerek bu olayın ortbas edilmesi mıimkun değil- dir. Türkbank ihalesine fesat kanş- mıştır. Turkiye'nin temiz toplum mu- cadelesi, bu hukumete kainı değildir. Türldye'ye 55tane hükümet gelmiştir. 56'ncısı da gelecektir. Hiçbir hükümet ikame edilemez değildir. Hete bu hü- kümet hiç değUdir" dedı Baykal, hukumet ortaklannın ko- nuyla ılgılı tavnnın anlaşılmasının da buyuk onem taşıdığına dıkkat çekerek "Saym Cindoruk 'Bu hukumet fıılen bıtmıştır' diywr. Ama DSP'nin tavruu merak ediyoruz. Bu manzaramn kar- şısmdalar mı, değiüer mi? Gormemiz lazım. Devam edelinı anlayışında ise- ler biz degereğini yapanz tabii. AISAP nefsi nıüdafaa kaygısı içinde olabiür, ama onlann peşinden DSP'nin de su- ruklendığını dıkkatlerinize sunuyo- rum" goruşunu dıle getırdı 'Yılmaz çelişkili' Baykal, dun akşam katıldığı Arena programında Başbakan Yılmaz'm ıs- tıfa etmeyeceğının anlaşılması uzen- ne hazırladıklan gensoruyu ımzala- dıklannı ve grup başkanvekıllennın onergeyı bugun TBMM Başkanlı- ğı'na sunacaklannı açıkladı Yıl- maz'ın açıklamalan uzenne konuşan Baykal. açıklamalann kendılennı tat- mın etmedığmı vurguladı Açıklama- larda çok onemlı bazı çelışkıler oldu- ğunu ılen suren Baykal şunlan soyle- dı "Ne yazık id dun anlaüJan senaryo esas olarak doğrudur. Bu açıklama- larla bir kısmı dogrudan. bir kısmı do- layü olarak doğrulandı. Bazılan tarbş- malı bir tablo ortaya koydu. Biz bir mahkeme değiliz. Soruşturma olana- ğma sahip değiliz. Eminim izleven her- kes cıddi bir avdınlanma ihtıyacmın var olduğunu tespit etmiştir. Kamu- oyunu tatmin edecek ce\ aplar bir tür- lü ortaya çıkmıyor. Asıl sonın Başba- kan'm uslubundan kaynaklamybr. Bu durum Başbakan'm içinde bulundu- ğu ruh halinin çok sağhklı olmadığını ortaya koyuyor. İhaklerle. tahsislerle yakından ilgilidir. Gece saat ikide, bankaya talip kişivi evinde ağuiayacak kadar bu işlerle meşguldur. Oyle ga- rip çeüşkiler var ki..." Başbakan Yılmaz'ın Nesim Malki ve Yener Kaya cınayetlenmn ortbas edıldığı ıddıasıyla ılgılı olarak da Baykal. şu değerlendırmelen yaptı "28 Kasım 1995'te Malld cinayeti iş- lenmiş. 54 günluk bir seçim hukume- ti oluşturmuşuz. Ben o sırada Dışişle- ri Bakanı olarak Türkiye'nin \B ile sorumluluklanm goruşmek üzere dı- şilişkileıie ilgileniyorum. Bir Dışişleri Bakam'nın, Başbakan Vardımcısrnm Malki cüıavetiy le ilişkısi olduğunu soy- lemesı doğru değil. Bu polemıktir." G U N D E M MUSTAEA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada lerı sona erer, ne ıstıfa eşığı aşılır. Knze dayanıklı koalısyonlar, kanzmalarını yrtırseler de krızmaları- nı yukselterek yola devam ederier Her seferınde, "bu, oncekılere benzemıyor" de- nır. Korkmaz Yiğit'ın kısa metrajlı fılmının ardın- dan dun yaşananlar, benzeyebıleceğını gostenyor. Konu çok taraflı Tarafların gorunümunu satır baş- larıyla aktaralım: Süleyman Demirel: Kendısıne yakın ışadamla- rının adının karanlık olaylara karışması bulunduğu yer bakımından olumlu değıl Demırel'le bır kere el sıkışan kışılenn bıle, "yakınıyım"dıyerekavantaj el- de etmeye gırışmesı, Demırel'ın tatılını geçırdığı yerlere, bındığı yatlara dıkkat etmesı gereğini or- taya koyuyor Mesut Yılmaz: En doğru olanı, yuce Meclıs'e gı- dıp guvenoyu ıstemesı Alırsa, butun tartışmalar bı- ter AJamazsa ıstıfa etmış olur Ne yazık kı sıyası ge- leneğımıze anayasal olarak guvenoyu alma değıl, guvensızlık oyu alma yerleştı Hukumetı ısteyen- lenn değfl de ıstemeyenlerın salt çoğunluğu ara- nıyor Yılmaz'ın kasetlen dınledıkten hemen sonra ka- muoyuna bır açıklama yapması gerekıyordu Bu- nun ertesı gune kalması, "Yapılacak açıklamanın bıçımını saptama çabası" olarak yorumlandı Bülent Ecevit DSP lıderının bu tur olaylardakı gorunumu, "olup bıttıkten sonra mudahale etmek" bıçımınde ozetlenebılır DSP, hukumette BM goz- lemcısı olmadığına gore Yılmaz'la son gelışmele- rı butun aynntılanyla konuşup, bundan sonra Baş- bakan'dan daha oncelıklı bılgı ıstemelı Hüsamettin Cindoruk: Dunku açıklamaların- dan sonra "Hüsamettin Bey genel başkan değıl de avukatlığı surdünıyorolsaydı, Korkmaz Yiğıt'ın sa- vunulmasını mı ustlenırdı" dıye sormadan edemı- yoruz Deniz Baykal: CHP sureklı açıklama ertelıyor Uzatmalı dosyalar bır an once kamuoyuna duyu- rulmalı 10 Kasım uygun değıl, 11 Kasım gundem yoğun, gerekçelerı hoş değıl Baykal'a, "knzolun- ca uzenne gıden lıder" gorunumunden çok, "Tur- kıye'yı bu ortamdan kurtaracak lıder" ışlevı yakı- şır. Güneş Taner: Neden sorumlu devlet bakanı ol- duğu bellı değıl Aklımıza ılk gelenler, sanırız oku- run da aklına gelenler olmuştur 1 Bütün partiler: Sınıfta kaldılar ANAP dahıl tu- mu, Korkmaz Yiğıt'ın açıklamalanna sanldı ANAP, SHP-CHP donemıne saldırmak ıçın kullandı Çil- ler kendısı hakkındakı dosyalann alta ınmesı ıçın ANAP'a çullandı.. DTP, şemsıyeyı açamadığı ıçın Yiğıt'ı şemsıyenın sapına takıp halaya gırıştı FP, kapalı devre çalıştığı ıçın kendı dışında olup bıten- len seyre doyamıyor olsa gerek Tumunun dılın- de çete, aklında seçim var 1 Çete izi-siyasetçi izi... Konunun, sıyaset dışındakı taraflarını da vurgu- layalım Korkmaz Yiğrt: Adının ve soyadının adamı ol- duğu sdylenemez Bır şantaj kasetı dolduruyor, gozaltı suresı dort gun uzayınca yayına koyuyor Bu mantıkla hareket edersek, Yiğrt tutuklanınca ıkı saatlık kaset, hukum gıyınce dızı kaset mı çıka- cak'' Yiğıt, yeraltı dunyası yasalannın yerin ustu ıçın de geçeriı olduğunu duşunerek harekete geçmış Ama gormuş kı yerustu yasalan yeraltı kadar vah- şı! Bürokratlar Işını yapan, saygın msanlar An- cak, sıyasetın etkısı altında kaldıkları, sıyasıler ta- rafından çızılen sınırlar ıçınde son derece ozgur ha- reket ettıklen anlaşılıyor' Kâmuran Çörtük: Kendısınden ayrıntılı açıkla- ma gelmedığı surece ayrıntıya gırmek gereksız Soyadının başındakı 'Ç' harfinı çekıp almak yeter- lı! Medya: Konu medya olunca bu koşede şu de- ğerlendırmeyı sık yapıyoruz "Turkıye'de medya gucu yok, guçlenn medyası var" Yiğıt olayı bunu ıkı yanıyla ortaya koydu 1- Kendı medyası olma- saydı, bu gucu kullanıp hukumetı sarsamayacak- tı 2- Çortuk'le arası açılıp-kapanırken gundeme gelen konuların başında kanalların el değıştırmesı var "E" kanalında uzlaşamayınca "Genç" olsun guç olmasın demışler Kamuoyu duruma, Yiğıt'ın açıklaması, Yılmaz'ın yanıtı eksenınde bakıyor ama, medyanın 'A"i//'lanımı da ayn bır sorun Bu ko- nuya önumuzdekı gunlerde yenıden değıneceğız Çözüm: Kamuoyu ınısıyatıfı gerekıyor Sıyasıler ancak bu yolla yola gelıp temız sıyasetı ortak pay- da olarak gorebılır Zıra gorunumun ozetı şu: Çete ızı, sıyasetçı ızıne kanşmış' " Yılmaz'a gensoru • Baştarafı 1. Sayfada kollanna bulaştıysa. adale- tin kelepçesi de ayaklanna dolaşacaknr" dıye konuş- tu Çıller, "Allah," hiçbir si- yasetçiyi hiçbir devlet ada- mını bu dunıma düşürme- sin" dedı DYP grubunun basına kapalı bolumunde mıllet- vekıllenne "herşeyehazır- lıklı olmalan" uyansında bulunan Çıller, kurmaylan ıle yapnğı değerlendırme- de de hukumetın ıstıfası durumunda oluşacak huku- met seçeneklennı tartıştı Edmılen bılgıye gore DYP lıden Tansu Çıller. 3 kışının baskanlığında kuru- lacak "geniş tabanlı hükü- met" ya da Cumhurbaşka- nı'nın atayacağı "seçim hü- kümeti" fonnüllenne sıcak bakarken venıden bır ıcra- at hukumetının kuruhnası- nı "olasüık dışı" olarak de- ğerlendırdı Seçim tanhının "sulan- dınlmamasuu" da ısteyen Çıller ve DYP kurmaylan ya genış tabanlı hukumetle 18 Nısan'da seçime gıdıl- mesı ya da Cumhurbaşka- nı'nın kuracağı seçim hu- kumetı ıle anayasada öngo- rulen surece gore seçime gıdılmesı göruşünu ortaya koydular DYP grup baskanvekıl- len bır basın toplantısı du- zenleyerek Mechs Başkan- lığı'na ılettıklen Başbakan Mesut Yılmaz hakkındakı gensoru onergesı ıle ılgılı bılgı verdıler Onergede, "Bütün bu ilişkiler yumağı içinde bizzat yer alan, çete ve mafya liderleri ile dogru- dan ilişki kuran Devlet Ba- kanı Guneş Taner ile Baş- bakan Mesut ^ ılmaz gorev- lerüu kotuye kullanmışlar- du-" denıldı Basın toplantısına katı- lan DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener ıse DGM'dekı sorgulaması sırasında Yiğıt'e baskı ya- pıldığı yonunde çok sayıda telefon aldığım soyledı 'Vahim iddialar' Akşener. Yığıt'ın Kamu- ran Çörtük'le ılgılı vahım ıddıalarda bulunduğunu da belırterek şoyle konuştu "Çörtük devlete 1.5 mil- yar dolar borçlu olan bir işadamıdır ve Türkbank ihalesinin her safhasında adı geçmektedir. Savcüan göreve davet ediyorum. Yurtdışuıa çıkmasını onle- mek için tedbir alınmalıdır. Bankasıvla ilgili olarak da Hazine'yi goreve çağuTyo- rum"dedj FP Genel Başkanı Recai Kutan, partısmın başkan- lık dıvanı toplantısından sonra yaptığı açıklamada Yılmaz'ın ıstıfasını ıstedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog