Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

KAStM 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOM /cumek(o turk.net 13 tRKETLERDEN IBECEL Sağlık îJteni'nde yer aian ıberde, Amerika irleşik Devletleri'nde 10 n 914 denek üzerinde ıpılan bir çalışmada, »aranın. danıar sertliği ıstalığuıuı ileıiemesini izde 50 oranında zlandırdığı belirtildi. I ARENA. hazır PC adı tındaki toplama Igisayarlannı artık 'indovvs 98 Türkçe letim Sistemı ile rlikte satacak. Arena ilgisayar ve icrosoft'un yaptığı birliği tanıtım toplantısı in Microsoft Türkiye enel Müdürü Süreyya İJiv ve Arena Bügisayar enel Müdürü Izi ohen'in katılımıyla srçekleştirildi. I BEKO Elektronik, tanbul Beylikdüzü brikasındaki Suna ıraç Bilgi-Belge lerkezi'ni hizmete >ktu. Merkezde, 50 CD- OM,70videokaset,3 A 200 kitap. 280 süreli ıvuı, 3 bin 600 fotoğraf, bin 500 makak, bin 400 ayt olmak üzere topiam Tbin 100 belge Jİunuyor. I DE BEERS, bu yıl îlin adaylan için rlanta modasını :rgilemek amacıyla ieyaz Düşler' ve 'ırlantalar' defilesini jgün Çırağan arayı'nda düzenliyor. I DUNKLVDONUTS aşkınbakkal mağazası iinya rekoru kırdı. lağaza, açüdığı gün aha önce unanistaa Atina lağazasının elinde ulunan dünva saüş •korunu kırdı. I COLGATE Karbonat roksit. dişierde temizlik ığlayan oksijen ıloncuklu formülü, lıza ferahlık veren nane dı, 108 gramlık mavi Dİogramlı ağız bakınıı ;ti iîe diş sağlığında :ni bir dönem başlattı. eni üriin, diş eti zgisinde ve diş arasında uşan plak tabakasını izde 50 oranında :altarak bakten plağı uşumunu engelliyor. FEDEX hava unacılığı şirketi, tD'de \ayımlanan >rking Mother ıgazine (Çalışan nenin Dergisi) afindan, kadınların ışma>ı tercih ettiği 'En 100 Şirket'listesine ildi. MBE Merkez Ofısi, ışanlan ve ınmcılanna Temel aıik Eğitim, Davranış timi ve Oryantasyon timi veriyor. Eğitim, lE'nin Franchising tim Sistemı ile olan lantılannı daha da lendirmek. hizmet tesinin sürekJiliğini ıımak, bilgileri lemek ve şirket şanlannı en son ıliklere adapte etmek ıcmı taşıyor. Kamu işgücünün ulusal gelirden aldığı pay gerilerken sermayeninki yükseliyor Âslan payı sermayenmHAZAL ATEŞ ÇAKER Türkiye"de 1994 yılı önce- sinde artan reel ücretlere kar- şın 1998 yılında işgücünün ulusal gelırlerden aldığı pay hızla düştü. Devlet Istatistik Enstitüsü (DİE) verilerine gö- re, reel ücretler dolar bazında gerileme gösterirken, 1998'ın ilk 3 ayında imalat sanayiinde çalışanlann saat başı ücretlerinde geçen yılın aynı dö- nemine oranla yüzde 0.3'lük bir düşüş sap- tandı. Türk-îş, Araştırma Müdür Muavini Enis Badadioğlu, kamu işgücünün 1991 yılında milli gelirden aldığı yüzde 31,9'luk payın 1997'de yüzde 25.8'edüştüğunübe- lirterek, buna karşın sermayenin 1991 'de yüzde 53.3 olan payının 1997'de 57.1 'e yükseldiğine dikkat çektı. Kamu ve özel sektör çalışanlannın üc- retleri dolar karşısında gerilemeye devam ederken, kamu işgücünün 1991 yılında mılli gelirden aldığı pay 31.9,1994'te 22.5. 1995'te22.2.1996'da24.2,1997 yılında da 25.8 olarak gerçekleştı. 1991 ve 1998 ta- rihleri arasında üretimde çalışan kişı başı- na düşen reel kazançlarda da yüzde 1.2 oranında düşüş görüldü. Reel ücretlerdeki hareketlilik işgücünün verimliliğini olum- suz etkilerken, 1998 yılı rakamJanna göre 4 milyon işsizin (gizli ışsizler dahil) bulun- dugoı belirlendi. 1997 yılında kamu \e özel sektörde ça- lışanlann ücretlerinde artış görülürken, 1998 yılında dolar karşısında genleme gö- rüldü. Üretimde calışanlara yapılan ücret artışlannda, kamu kesimı yapılan yüzde 13 oranında zamla. özel sektörün önüne geçti. Özel sektörün ücret artışı ıse yüzde 1.3 olarak belirlenmişti. 1997 yılında da zam oranlan özel sektör içın yüzde 3.3, Saat başına ücret ve kazançlarındaki reel gelişmeler (1998 Ocak-Mart) Üretimde çalışan saat başına ücret Üretimde çalışan kışi başına kazanç İmalat Sanayii Gıda Mensucat Orman Ürünleri Kağıt-Basım Kimya Taş-Toprak Metal Ana Sanayii Makine Diğer İmalat -1.2 11.1 -7.1 -6.3 14.1 4.5 -5.1 -O.9 -6.3 3.2 -1.2 11.1 -7.1 -6.3 14.1 4.5 -5.1 -O.9 -6.3 3.2 -1.2 11.1 -7.1 -6.3 14.1 4.5 -5.1 -O.9 -6.3 3.2 -1.2 11.1 -7.1 -6.3 14.1 4.5 -5.1 -O.9 -6.3 3.2 -1.2 11.1 -7.1 -6.3 14.1 4.5 -5.1 -O.9 -6.3 3.2 -1.2 11.1 -7.1 -6.3 14.1 4.5 -5.1 -O.9 -6.3 3.2 .amu işgücünün 1997 yılında milli gelirden aldığı pay geçmiş yıllara oranla gerileyerek yüzde 25.8'e düşerken sermayenin payı yüzde 57. l 'e yükseldi. kamu calışanlan içinse yüzde 10 dolayla- nnda seyretmişti. Türk-Iş Araştırma Mü- dür Muavini Enis Badadioğlu. Türkiye ge- nelinde özellikle imalat sanayiinde çalı- şanlann ücretlerinde ciddi birdüşme oldu- ğunu belirtti. Badadioğlu, genel istihdam oranlannı değerlendirerek, 1989 yılında 19 milyon, 1994'te21 milyon 397,1995'te 20 milyon 378, 1996'da 21 milyon 698, 1997'de 20 milyon 815 ve 1998 Nisan ayı rakamlanna göre de 21 milyon 230 kişinin istihdam edildiğini bildirdi. Türkiye'de res- mi kayıtlara göre 1.5 milyon işsiz bulun- duğunu söyleyen Badadioğlu, " Iş ve tşçi Bulnıa Kunımu'na başvuranlar 500 bin. AncakTürkiyegeneüodeişsizsayısı 1.5mü- ' Yıllar 1991 '1995 1996 *1997 Kamu ışgucünun ulusal gelirden aldıgıpay(%) 31.9 22.2 2AJ2 25.8 Sermaye gelirlennın ulusal gelirden aldığı pay (%) 53.3 61.4 * 67.0 | 57.1 t yon ve eksik istihdam 1 milyon 365. Dola- yısıyla3 miryona yakın işsizvar. Türldye'de işsizlikoranı > üzde6.4,eksikistihdam yüz- de 6.0 topiam 12.4 rakamı çtkıyor. tşgücü- ne kadlım oranını 47.5 değil de 1989 Nisa- nı'ndaki gibi 55 alsak bunun sayısı4 mih/o- na yükseByor" diye konuştu. Euro uygulaması 50gün sonra başlayacak Avrapa paraları tarih oluyor Ekonomi Senisi - Türkiye'nin Av- rupa Birliği'ne (AB)adaylık tartışma- lannın hız kazandığı bugünlerde AB "ye üye 11 ülkenin yılbaşında baş- latacağı Ortak Para Birliği (Euro) uy- gulamasının nasıl çalışacağı konusu- na açıklık kazandınldı. T.C. Merkez Bankası Diş Ekono- mik Jlişkiler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Euro'ya Geçiş, Sorular ve Cevaplar" kitabında Euro'nun 1 Ocak 1999-31 Aralık2001 tarihleri arasında kaydi para flıesapta olan. an- cak tedavülde olmayan para) olarak kullanılacağı belirtildi. Euro, halkın giinlük hayatında kul- lanıma 1 Ocak 2002 tarihinde girecek. AB ülkelerinin ulusal para birimleri ise en geç 30 Haziran 2002'dan itiba- ren tedavülden kaldınlacak. AB üye- si ülkeierden Almanya, Italya. Fran- sa, Belçika. Hollanda. Lüksemburg. Ispanya, Portekiz. İrlanda, Avusturya ve Finlandıya ilk etapta EMU'ya ge- çerken bu ülkeler. 1 Ocak 1999 tari- hinde ulusal para politıkası yetkilen- ni Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) devredecek. ECB. Euro. alanında pa- ra politıkasının tek yetkili kurumu • Merkez Bankası Diş Ekonomik îlişkiler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Euro'ya Geçiş, Sorular ve Cevaplar" kitabında, topluluk bünyesinde tek para sisteminin nasıl çalışacağına açıklık getiriliyor. olurken ulusal merkez bankalan. ECB tarafindan belirlenecek olan pa- ra politikasının yürütübnesinde aktif rol oynayacak. Ulusal para devri bitiyor Topluluk elinde 1 Ocak 1999 tari- hinde kaydi. 1 Ocak 2002 yılında efektif olarak kullanıma girecek olan Euro'yla Aiman Markı, Fransız Frankı, İtalyan Lireti, Belçika Fran- kı, Hollanda Florini, Lüksemburg Frankı. İspanyol Pezetası, Portekiz Esküdosu, trlanda LirasL, A\ustuna Şilini ve Fin Markası en geç 30 Ha- ziran 2002 yılında tedavülden kalka- rak tarih olacak. Aralannda Türki- ye'nin de bulunduğu Euro alanı dı- şında kalan ülkelerdeki müşteriler 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Eu- ro'lan ellerinde tutabilecekler. Elle- rinde AB ülkelerinin ulusal paraları bulunan kişiler. 1 Ocak 2002 tarihin- den itibaren Euro ile değiştirecekler. Üzerinde "şeffalüğuı" simgesi "aun" ve "dostiuğun" simgesi "köp- rû" figürlennin bulunduğu Euro, en geç 30 Haziran 2002 tarihinden itiba- ren EMU'ya katılan 11 AB üyesi ül- ke, kendi ulusal paralannın tedavül- den kalkması ile zorunlu olarak kul- lanılacak. EMU'ya katılmayan AB üyesi ülkeler ile AB üyesi olmayan ülkeler ise 30 Haziran 2002 tarihin- den itibaren Euro'yu. ABD Dolan, Japon Yenı gibi döviz olarak değer- lendirebilecek. birlikteki ülkenin ulu- sal paralan yerine kullanabilecek. Faiz oranlan T.C Merkez Bankası tarafindan ha- zırlanan kitapta, Avrupa ekonomik ve para birliğine katılan ülkelerdeki faiz oranlannın. birbirlerine eşitlenmesi- nin kısa zamanda gerçekJeşmesi bek- lenmiyor. Bununla bırlikte tek para politikasının başansı halinde. para pi- yasalanna da yansıyacağı \e tek bir faiz oranının oluşacağı ifade ediliyor. AB'de istihdam Avrupa işçisi memnun Geçen yıllarda hayli yüksek seyre- den işsizlik oranlannı yüzde 10'lann altına çekmeyi başarabilen Avrupa Bir- liği (AB) ülkelerinde uygulanan somut politikalar sonucu istihdam da giderek yükseliyor. AB ülkelerinde işgücünün milli ge- lirden aldığı pay yüzde 70'Iere çıkar- ken, alınan ekonomik, sosyal ve siya- sal tedbirlerle istihdam alanlan geniş- letildi. Çalışma mevzuatını genişleten AB ülkeleri, 1995 yılında GSMH'nin yüzde 3'ünü istihdam yaratma harca- malanna ayırdı. Geliştirme programlannı mesleki eğitimledestekleyerek insan kaynakla- nna yatınmı arttıran AB ülkeleri, istih- dam sübvansiyonunu yüzde 35 arttır- dı. Özel teşebbüsün desteklenmesini, çalışanlara eşitlik getirilmesini, tekno- lojik gelişime uyum sağlanmasını 1998 yılı istihdam politikasının hede- fi olarak gösteren AB ülkeleri, işve- renlerin işgücü maliyetlerinı de düşür- me yoluna gittı. tstihdam edilen ışçiye ödenen aylık ücretin yüzde 70'e varan bölümü dev- let tarafindan ödenirken işsizlik sigor- tası kapsamında ödenen ücret ülkeler- de farklılık gösteriyor. Pamuk artık kar beyazı değil MERİHAK İZMİR - Dünyanın önemli pamuk üreticısı ül- kelennden olan Türki- ye'de 'kar beyazı pamuk' tarihe kanşıyor. Beyazlık sembolü olan pamukta ya- pılan calışmalar sonucu yeşil ve kahverengi tonla- rın üretimi gerçekleştiril- dı. Önümüzdeki yıldan iti- baren bazı üretici tarlala- nnda başlanacak ekımler- le. pamukta beyazın yanı sıra kahverengi ve yeşil tonlar da görülebilecek. Tekstil ve konfeksıyon ürünlerinin dışsatımında Türkiye'nin önüne çıkan- lan kimyasal engelini orta- dan kaldır- mak amacıy- la Türkiye Teknolojı Geliştirme Vakfı'nın sponsorlu- ğunda başla- tılan çalış- malardan so- nuçlar ahn- maya başladı. ABD, Israil, Özbekis- tan'da yapılan renkli pa- muk üretiminin Türki- ye'de de başlaması için yü- rütülen çalışmanın ekibin- de, EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölü- mü'nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Şükrü Haldun Emiroğlu. Doç. Dr. Aynur GüreL EÜ Ödemış MYO dğretım üyesi Yard. Doç. Dr. Hüseyin Akdemir ile Nazillı Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Hasan Basri Karadayıbulunuyor. Proje yürütücüsü Akde- mir, tekstilcilerden gelen istek üzerine uzun elyafla birlikte renkli elyaf üretı- ±J eyazlık sembolü olan pamukta yapılan calışmalar sonucu yeşil ve kahverengi tonlann üretimi gerçekleştirildi. mı denemelenne de başla- dıklannı söyledı. Türkı- ye'de üretılen pamuklann 28-30 mılimetre uzunlu- ğunda olduğunu. kalıtelı iplik için daha uzun elyaf- lı pamuğa ihtiyaç bulun- duğunu belirten Akdemir, tekstılcılerin 33 milimetre üzenndekı pamuk üretımi istediklerini ve bu konuda başladıklan çalışmalardan da olumlu sonuç aldıklan- nı söyledı. Türkiye de ure- tilen yaklaşık 850 bin ton pamuğun tamamının be- yaz renkli olduğuna da dikkat çeken Akdemir, "Son yıllarda insanlann talepleri dcğişti. Çe>Teye _ _ . ^ ^ ^ karşı duyar- itlık yoğun- laştL Kimya- saldan kaçış var. Doğal renklere ta- lep arta Ge- netik olarak renkli pa- muk projesi ve uzun el>af çalışması başlatük. tz- ^•™^""^~ mir Tekno- parkAŞ de bizidesteklrvor bu konuda'' dedi. Yaklaşık 2 yıl önce baş- ladıklan çalışmada 6 renk ve 140 çeşit uzun elyaflı pamuk elde ettilderini be- lirten Akdemir şunlan söyledi: "Bölgemizdeki önemli pamuk üretim merkezlerinden NaziUL Ödemiş ve Menemen'de bunlann ekimini yaptık. Tohumunu iiretmeaşama- sındayız. Tekstilci bundan iplik yapacağım derse bu- nun üretimi yapılabilir noktasına gelhoruz." Akdemir. bunlann dı- şında pamuk üretimi ol- madığına dikkat çekiyor. İŞÇİNİN EVRENİNDEN $UKRAN SONER Terzinin Söküğü Aydın Engin'in gazetecilerin birbirfenyle tartışmala- nnın, kendilerıni gündem yapmalannın hayra ışaret ol- madığı görüşune katılmakla birlikte, aynı zorunluluk ve kaygılarta gazeteciyi çok fazla gündem konusu yapa— cağa benzenz. Bugünlende pek çok açıkoturumun, ya-Z zının konusunun gazeteci, etik değerler olması elbet-" te nedensiz değil. Gerçı önceki gün yıne bir medya pat- - ronunun gözaltına alınmadan önce hazırlamış olduğu kaset, hükümetın başına bir cemre gibi düştü ve gün- demi tümden değiştırdıyse de sonuçta medya hep işın kpinde. Bir kalemde bırçok televızyon ve gazetenin sahiple- rinin kolayca değışebilıyor olmasını, bu sahipierin med- yanın gücünden yararlanarak büyük çıkarlar sağlaya- biliyor konumda olmalannı, siyaset üzerindeki güçle- rini, hatta kimılerinin çetelerle bağlantılannı açığa çıka- ran gelişmeler üst üste geldi. Gazetecilerin kamuoyu- nu, medyayı yöntendiren beyın takımı ile büyük patron- lann büyük paralarla kendılenne bağımlı kıldıklan, ço- ğunluğunun ıse yasal haklannı kullanamaz konumda olumşuz koşullarda çalıştırıldıklan sergılendı. RTÜKtartışmalan, gazetecilerin bırbirtenni karalaya- rak kendilerinı paklama, varetme çabaları, kımı zaman • ciddi özeleştın ile sorunlara çözüm aramaları bu ışin tu- zu biberi oldu. Medyanm, gazetecilerin, çetelerle, kirli siyasetle ugraşırlarken, söküğünü dıkemeyen terziden çok daha acıklı bir konumda olmalannm ortaya çıkma- sı, toplum tarafından sorgulanmaları aslında çok ha- yıriı birgelişme. Keşke birtoparlanmaya, çeki düzene, sorunlara çözüm üretmeye yarayacak kadar etkilı, cid- di olabilse. "Yok birbmmizden farkımız ama biz... bankasıyız" sözleri bir reklam içınde kullanıldığında çok sevimli ge-. lebilir. Ancak "kardeşım bıle olsa üzerine gidiniz..." di- yen Başbakan'ın kendisınin işin ıçinde olduğunu söy- leyen kaset ışleri iyıce sarpa sardınyor. Aynı gece bir medya patronuna bağlı bir kanalın bir grup çete bağ- lantısının belgelerinin üzerine gitmesi, bir başka patro- na bağlı olanın da bir başka çetenin sıyası bağlantıla- rının ipliğinin pazara çıkarması, şenatçılann kanallann- da çok başka telden çalınması işleri iyıce sarpa sardı- nyor. En azından ne dediklerini kaçırmamak üzere ıkı oda- da birden ikı kanaldan televızyon ızlemek, ondan ona koşmak, zapıng yapmak bir ıse yaramıyor. Sonunda birilerı kaçmış oluyor. Dostlarla telefonlaşıp, sen hen- gısını dınledın diye, eksik kalanlan tamamlamak gere- kıyor. Dün sabah kazara evde olmayıp, televızyonları ızle- yememış, bıhaber arkadaşlarla ne de güzel eğleniyor, "şok, daha şok, en büyük şok..." haberieri peş peşe sıralıyorduk. Sonra da hangi medya kanalının hangi tür patronaı bağlantılan ile hangi olaylann üstüne gıdece- ğinın planlamasını yaparak, hangi sıyasi parti ve lide- re yönehk. hangi kanal ve hangi yıldız gazetecilerin programlanndan yenı bılgıleralacağımızın hesabını ya- pıyorduk. Sıyasette bir yandan kirli çamaşırlann ortaya çıkma- sının hayrına inanıyor, bir yandan da, bıraz daha temiz bir hukümet için nasıl formül bulamıyor, bu tabloda, ya- salar değışmeden, soluk aldıracak demokratikleşme, bıraz temizlik olmadan seçimlerden ne kadar çok kor- kuyorsak, medyadaki kirli çıkar savaşından da, sonuç- lanndan da o kadar korkar olduk. Bir değil, birçok olayın ust uste gelmesı, Susurluk'ta kamyon çarpması gibi, medyanm kirli çamaşırlannın or- taya saçılmasım getirdi. Tıpkı Susurluk gibi bir süre duyduklanmızı dılimize dolayıp, hesaplaşma sayesin- de öğrendiklerımize "Vay be" deyıp şaşınp oturacak mıyız? Yine Hükümetin, ıktidann geleceğinin telaşına düşüp, tam da masaya yatırmaya çalışırken medya sorunlannı gundemimizden çıkaracak mıyız? Medyada çoğunluğu çalıştıkları şirketın adını bile bil- meyen, gazeteci kadrosunda değil, telifle, sigortasız, ya da asgan ucretten gösterilip sonuna kadar sömü- rülen genç gazeteci arkadaşlanmızın, yine de etik de- ğerlen, meslek ilkelenni koruma ağırlıklı oluşturduklan Gazetecıler Meclısı Girişımi "isyan ediyor." Dün gaze- temizın duyuru tahtasına asılan çağnlarında bu mesaj- la, "-basında örgütlenme ve demokratikleşme engel- lenıyor, -gazetecıler işten çıkanhyor,- yayınlar kapatılı- yor, ama... GazetecilerMeclisiGirişimiyolunda devam ediyor."^uyurularım yapmışlar, 16Kasım'dakıtoplan- tılanna destek ıstıyortardı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Temsilciler Komite- si'nin üyelere yönelik yaptığı bir araştırma daha da çar- pıcı gerçeklen vurguluyor. Çok daha güvenceli gaze- tecılik yapan, Cemiyet üyesi olabilmiş arkadaşlanmı- zın ankete verdikleri yanıtlardan çıkan sonuçlara bir göz atalım ıstersenız. Cemiyet üyelerinin Cemıyetten en önemli beklentisı özlük haklan ve sendika isteği. Ga- zeteci olabilmiş aydın ınsanlar, Gazeteciler Sendikası Cemiyet ile aynı binada kardeş kardeş dururken, en do- ğal anayasal, yasal, insan hakkını kullanıp sendikaya üye olamıyor. kapısından içeriye bile giremiyor. üyesi olduğu Cemıyet'ten sendika üyeliği için aracıhk göre- vi, misyonu. bekliyor. Inanılırgibi değil ama anket ya- nıtlanna göre yüzde 72 Cemiyet üyesi, Cemiyeti'nden. bu türde bir işlev bekliyor. Sosyal örgütlenmesinden bi- • rincil beklentisı özlük haklan, sendikalaşmaya aracılık. Sakın ola kı bu yazıyı söküğünü dikemeyen terzile- rin yakınması olarak algılamayın. Söküğünü dikeme- yen terziler gazeteciler, medya calışanlan olunca, işler çok fena sarpa sanyor. Olay sizin, toplumun haber, bil- gi alma, sağlıklı bilinçlenme haklannın gasp edilmesi- ne dönüşüyor. Medya bu durumda kaldıkça, Türki- ye'dedemokrasınin, sağlıklı bir siyasetin, kamuoyunun gelişmesi, çetelerle, kiriilikle savaşma nerede ise ola- naksızlaşıyor. Kirfi sermaye, kirii siyaset, kiriı düzenin aynası, kırîenmiş medya oluyor. Kırlenmiş medya, kir- li düzenin can daman, yaşam kaynağı haline geliyor. Bir kaosa gırilmiş oluyor. Sız siz olun söküğünü dikemeyen terziden uzak du- run. Size en güzel giysiyı dikmeyı vaat ediyor görünse de. BORSAf yı En Yeni Teknolojiyle Real-Tîme İzleyin... MKB hisse senedi piyasası takibinde data hattı ve modeme SONManfaul: CunTuiyet Cad OltadeSk No 1 Ern Han Kat 2-3 90230 Elmadağ Te( fO2!2) 248 24 94-231 62 11 23' "9S0 Faks (0212) 232 80 V Ankara; BoğazSk NO 72 0670O Gazıosmanpaşa Tel (0312) 427 19 13 (3 Hat) Faks (0312)427 14 63 Bir TV anteni ve bügisayar kartı ile hisse senetlerinin fiyat ve işlem adetlerini anında (real-time) izleyebilecek, portföy yönetimi ve teknik analiz yapabileceksinız. • Seans içinde alış/satış teklirî, endüşük/en yüksek ve son ışlem fiyatı ile hisse bazında işlem adedi ve sozleşme sayısı, • Seans sonunda ağırlıklı ortalama fiyatlar, 9 Seans ıçı ve tarihsel grahk, • Portfoy yonetimi/on-üne kâr-zarar hesabı, • Teknik analiz (en vaygın 9 adet gosterge), • DDE olanağı ile Excel'e veri aktarma, A Meta Stock'a/Meta Stock'dan veri transferi, • Hisse senetlerinin geçmişe dönük bilgileri. FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. A n t e n l e r i n i z i B D P ' y e ç e v i r i n A r t ı k y u r t r ç ı p ı y a s a l a n ı z l e y e b ı l m e k ı ç m b ı r T V a n t e n i v e b ı l g ı s a y a r y e t e r l ı B D P s ı ArtıkE53ü!Iİvar • IMKB Hisse Senedi Piyasası Her hisse senedinin 28 adet fiyat bilgisi,TL ve S bazında grafikleri. • 15 en yaygın gosterge ile teknik analiz.«Hareketli ortalamalardan Fıbonnaccı' lere trend çızgılerıne kadar uzanan gdstergeler. • İMKB şırketlerının mali tablo ve bazı finansal oranlan Uç, altı, onikişer, aylık tablolar, şirket bilgileri • İMKB Tahvil-Repo Piyasası • Bankalararası Döviz ve Faiz Piyasası zler ıçın BDPLiNE'ı hazırladı » Excel ve DDE aktarımı • Metastock'a veri aktarımı, • Otomatik sıralama, döngû, alarm, • Hisse senetlerine ait tûm fiyat bılgılerinın toplandığı ve son 10 işlemın görüntü- lendığı ayrıntı pencerelerı Usteltk tum bu bıtgtlefı en uygjn ortan ve mal-yetîe efde etmentz nun-kun Daha ayrtntılı bılgı ve BDPUNE'ı /aktnoan tanımak ıçın b*zı aravtn BOPn n ustün ururfen ve tefcnıfc hizmet gu-^e^ces^-ie bır kez daha Tanışın • Serbest Piyasa Döviz ve Altın Piyasası • BDP Haber Ajansı kaynaklı haberler. «Gelişrniş haber tarama özellikleri • Anlık Portföy Izleme (Accountvvatch) • Anlık Zaman-Satıs (Tıme & Sales) tabloları • İşlemlerinizi hızla gerçekles- tırmenızı sağlayan sürukle- bırak (drag & drap) özelliği • Ve VVındovvs ortarnının ge- tırdığı dığer birçok kullanım kolaylığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog