Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

12 KASIM 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Azerbaycan liderinin, Hazar petrolünün Ceyhan'dan taşınması için desteği, henüz sözden öteye geçmedi Afiyev Türkiye'yi oyahyor• Türk hükümet yetkililerini Bakû'de ağırlarken gazetecilere "Türkiye çok geç kaldı, elini çabuk tutsun" diyen Aliyev'in tstanbul'daki teknik heyeti de Ceyhan'ı suya düşürme manevrası yapıp ülkesine döndü. LALE SARltBRAHtVlOĞLÎJ ANKARA-Azeri erken üretim petrolünün uluslararası piyasala- ra taşınmasında kısır siyasi çekiş- meler ile Ceyhan tezini zayıflatan Türkiye, bugün de ana üretim pet- rolünün Ceyhan'dan taşmmasına destek açıklamalannı sözden öte- ye götürmeyen Azerbaycan Cum- hurbaşkanı Haydar Aliyev'in ve firmalann "kıskacındâ". Türk hükümet yetkililerini Bakû'de ağırlarken gazetecilere "Türkhe çok geç kakü, eüni çabuk tutsun" diyen Aliyev'in Istanbul 'daki tek- nik heyeti de Ceyhan'ı suya dü- B u k e z d e s a h n e d e B r i t i s h P e t r o l e u m v a r ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Boru hatları yoluyla stratejik konuma sahip olma tezini 1995 yılında erken üretim petrolünde izlediği politika ile zayıflatan Türkiye'nin o dönem basuıla kurduğu yanlış ilişkilerin benzerini bugün Ceyhan karşıtı güçlü Ingiliz petrol şirketi British Petroleum (BP) sahneye koyuyor. BP'nin lider konumda olduğu Azeri petrollerini işleten AIOC içtnde küçük bir bisseyle temsil edilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'mn (TPAO) 20 Ekim'de yabancı fırmalara yazdığı mektubun içeriği Ceyhan'ı zayıflatmak için koz olarak kullanıhyor. TPAO'nun Ceyhan'ı sulandırma girişirnlerine karşı AlOC'nin Supsa'yı isterse destekleyebileceği anlamma gelen diplomatik içerikten yoksun mektubu BP'nin Türkiye Temsilcisi David Dnıry tarafından basma sızdmldı. Mektubun içeriği Ankara'yı da böldü. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "Bu mektupta art niyet yok, ancak bize danışılsaydı BP'nin kuüanmasına imkân verilmeyecek şekilde kaleme alınırdı" diyorlar. TPAO'nun, Türk tezini zayıflattığı savlanan mektuba ek olarak AlOC'ye yazdığı ikinci mektupta yapılan düzeltmeler de ilk mektuptaki gaflan düzeltemedi ve AlOC'ye koz oldu. şürme manevrası yapıp ülkesine döndü. Aliyev'in Ceyhan tezine sözlü destek vermekten öteye gitmeyen açiklamalan Ankara'da da ciddi kuşkulara yol açarken Türkiye güzergâhının kaderini önemli öl- çüde elinde tutan Ingiliz British Petroleum (BP) fîrmasının Cey- han'ı sabote etmek için uluslara- rası basın kuruluşlan nezdindeki kampanyası sürüyor. Azeri petrollerini işleten ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortak- lığı'nın (TPAO) yüzde 6.75'lik hissesinin bulunduğu, BP'nin ön- derliğindeki Azerbaycan Ulusla- rarası Işletme Şirketi'nden birhe- yet (AIOC), teknik görüşmelerin yapıldığı istanbul toplantısını ya- nm bıraktı. Ana üretim petrolünün geçece- ği güzergâhm belirlenmesinde AIOC ile eşit oyu bulunan Azeri ulusal petrol şirketi SOCAR'ın Azerbaycan Parlamentosu'nda petrole ilişkin bütçe görüşmeleri- nı bahane edip Bakû'ye dönme karan, toplantılann kesilmesiyle sonuçlandı. SOCAR'ın Ceyhan'a zaten karşı çıkan AIOC hissedarlannın desteğiyle yanm bıraktığı Jstan- bul toplantısına 18 Kasım'da Ba- kû'de devam edilmesine karar ve- rildi. Üst düzey bir Enerji Bakan- lığı yetkihsi, SOCAR'ın tstanbul toplantısını kesme manevrasını, Türkiye dışındaki platformlarda Ceyhan tezini zayıflatmak olarak değerlendirdi. Son söz AByev'ın Azeri Cumhurbaşkanı Aliyev, AIOC ile SOCAR arasındaki bir uyuşmazlık halinde ana güzergâ- hm geçeceği ülkeyi belirleyecek son söze sahip. Ceyhan tezine Küba Lideri Castro 'Aç değilim açık değilim' • Bir Amerikan dergisinin savına göre, dünyanın en zenginleri arasında yer alan Castro, aylık gelirinin 7 buçuk milyon lira olduğunu açıkladı. HAVANA (AA) - Küba lideri Fidd Cast- ro, aylık gelirinin 25 dolar (yak)aşık 7.5 milyon TL) olduğunu açıkladı. Castro. aylık gelirinin düşük olma- sına rağmen hıçbirek- siklik hissetmediğinı. bütün ihtiyaçlannı devletın karşıladığmı söyledi. Castro, Ispanya Dışişleri Bakanı A- bel Matutes ile gorüşmesınden_sonra dü- zenlediğı basın toplanüsında, "Ücretarüşı istemiyonız. Hükümetyada Komûnist Par- ti yönetiminde sendikamız bik yok'" diye espri yaptı. Castro, devlet başkanı gelirinin 1959 yı- lında yapılan devrimden sonra düştüğünü de söyledi. "Ancakaçdeğil.açıkdeğüiz.Sh vfl kostümler ve diger kıyafetler hedi> r e ge- liyor. Ben zaten üniforma gjvijorum" diyen Castro. gazetecilere üzerindekı zeytin ye- şilı üniformasmı gösterdı. Castro. "Suyu- mu veriyortar. vedirip. içiriyoriar. Sağlık ku- rumlan taranndan tedavi edüiyorum. Her şeyim var. Hiçbireksiğjm vok.Devlether ih- tiyacımı karşüıyor* diye konuştu. Ameri- ka'da yayımlanan Forbes dergisı geçen ay- larda, Castro'yu dünyanın en zengin lider- leri arasında saymıştı. Lebed'den açlık uyansı Sibîrya'daki Krasnoyarsk böigesinin valisi eski Güvenlik Konseyi Başkanı AleksandrLebed, Rusya'nın yoksu] kesimlerindeki halkm açhk tehlikesryte karşı karşıya olduğu uyansında bulundu. Lebed, son 30 yiluı en soğuk kısuun yaşandığını ve AB taranndan yapüması öngörülen vardımlann geciktiğini beiirterek çok yakında halkın aç kalabileceğini söyledi. ABD. mihonlarca dolarük vivecek vardunı vapacağını açıklamışü. Adalara karşüıkmaliyardımDış Haberier Servisi - Ekonomik buna- lımla boğuşan Rusya, Japonya Basbakanı Keizo Obuçi Kanada Dışişleri Bakanı Lry- od Axworthy, ve Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'i ağırlıyor. 25 yıldan bu yana Rusya'ya gelen ilk Ja- ponya Başbakanı olan Keizo Obuçi, bugün Rusya Devlet Başkanı Boris Yetein'le bir araya gelecek. Iki liderin ekonomik ve tica- ri konulann yaru sıra iki ülke arasında so- run yaratan Kuril Adalan'nı da ele alması bekJeniyor. Kuril Adalan, ikinci Dünya Sa- vası sırasında Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmişti. Geçen kasım ayında Sibir- ya'da bir araya gelen Yeltsın'le dönemin Ja- ponya Başbakanı Ryutaro Haşimoto, 2000 yılında bir banş anlaşması imzalamaya ka- rar vermişlerdi. Obuçi, 20. yüzyılın soru- nunu 20. yüzyılda çözmek istediğini söyle- di. Haşimoto'nun, adalann Japonya'ya, Hong Kong'un Çin'e devredilmesine ben- zer birbiçimde verilmesini önerdiği belirti- liyor. Rusya'nın Kuril Adalan'na en yalun bölgesi olan Primorye böigesinin valisi Ser- gey Baburin, dün yaptığı açıklamada adala- nn Rus egemenliğinde kalrnası gerektiğini söyledi. Japonya, ekonomik bunalımın pen- çesindeki Rusya'ya 1.5 milyardolarlık ma- li yardım çerçevesinde 400 milyon dolar ödedı. Siyasal gözlemcilere göre Tokyo yö- nâtimi, paranın geri kalanına karşılık Mos- kova'nın da adalan teslim etmesini bekliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Joschka FTsc- her de Rusya'nın içinde bulundugu ekono- mik bunalımdan çıkmasına yarduncı olmak amacıyla Moskova'ya gelenlerden biri. destek verdiğini, iktidan ele ge- çirdiği 1993 yıluıdan bu yana vur- gulayan Aliyev, bu konuda kendi- sini bağlayacak taahhütlerin altı- na girmekten hep çekindi. Nite- kim Aliyev, Enerji ve Tabii Kay- nakiar Bakanı Cumhur Ersümer ve Müsteşan Yurdakul YiğHgü- den'i nisan ayı başlannda Bakû'de ağırlarken kalabalık bir gazeteci topluluğuna "Türkiye geç kakü, elini çabuk tutsun" diyerek Cey- han'a yönelik çelişkilerini ortaya koydu. Azeri Cumhurbaşkanı Aliyev, Azeri petrollerini tasıyacak boru hatlannın tümünün yüzde 51 his- sesine de sahip olmak istiyor. Ali- yev. "Sahip olmadığun hatn fi- nanse etmem" diyor. AIOC, şu aşamada ekonomik bulmadığı gerekçesiyle Ceyhan'ı ileri bir tarihe erteleyip Supsa Li- manı'ndan ana üretim petrolünü taşıma stratejisi izliyor. AIOC, Türkiye'nin Boğazlardaki riske dikkat çekmesine karşılık oiarak da by-pass formülleri öneriyor. Türkiye"den Ceyhan için bekle- nen tavizleri ise SOCAR Başka- nı Naük Aliyev önceki gün Bakû'de yaptığı açıklamada çok net biçimde ortaya koy- du. Ana üretim petrolünün ta- şınacağı güzergâh seçimi için öngörülen 4 Arahk tari- hinin ertelendiğini de bildir- diği açıklamasında Aliyev, Ceyhan'ın gerçekleştirilme- si için Türkiye'nin geçiş ta- rifesi konusunda güçlü taviz- ler vermesi gerektiğini kay- detti. BP'ye şirin görûnmek Üst düzey bir Enerji Ba- kanlığı yetkılisi Cumhuri- yet'e yaptığı değerlendirme- de, Türkiye'nin topraklann- dan geçmesi halinde boru hattı için düşük geçiş ücreti önerisi götürdüğüne işaret ederek şu görüşleri dile ge- tirdi: "Bizi müzakereflesriaştı- np sahipolacağınuzha ttm fi- nansmanuu üstienmemiziis- tiyorlar. Türkiye oiarak ber jeye haarhkhyız. Kritikolan, boru hathnı yaptığımızda petrolü kinı verecek? O yöz- den petrolün geçeceğini ga- ranti etmek zorundayız." 1 Ocak tarihinden itibaren Ceyhan'a sıcak bakmayan Ingiliz petrol firması British Petroleum (BP), Amerikan Amoco fîrmasının hisseleri- ni de alarak yüzde 34 pay ile AlOC'nin lider firması ko- numuna geçecek. Petrol uzmanlan, bu ne- denle AIOC içindeki tüm fırmalann BP'ye şirin gö- riinme taktiği izlediklerine işaret ediyorlar. umhuriyet jandası fumhuriyef nmtibir mattçh kutluyor /ımhuriyej Cumhuriyrt'in 75. yıl kapağıyla Cumhur Çağ Pazarlama A.Ş Türkocağı Cad. No. 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 SAİMBEYLt KADASTRO MAHKEMESİ EsasNo: 1992/44 Davacılar tarafından davalılar aleyhıne Saimbeyli tslam mahallesi Obnıkbaşı mevkünde bulunan 165 ada 139-117- 118-llOparseller; 166 ada44 parsel; 165 ada 147-131-122 parseller, 171 ada 3 parsel, 150 ada 14 parsel; 165 ada 170- 142 parseller; 171 ada 5 parseller hakkında tespite itiraz da- vasının yapılan yargılaması sırasında; Tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen dava- lı Hasan Yıldızhan; dahili davalılar Saniye Kara (Kaytancı), Aslı Geyikli, Ahmet Geyikli, Münire Geyikli, Harun Geyik- li'ye yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabul, kıs- men reddine karar verildiği, verilen bu karar temyiz edil- mekle Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nce 31.3.1998 tarih ve 1998/ 2868-3410 sayılı ilamı ile onanarak mahketnemize ia- de edılmekle bu şahıslara Yargıtay ılammın ılan tanhuıden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ila- nen tebliğ olunur. Basın: 435031 ŞARKOY KADASTRO MAHKEMESİ EsasNo: 1993 19 Karar No: 1997 158 Davacı Hasan Akçaçakır tarafından Mehmet Sefer Feyzi ile Mustafa kızı Ümmü aleyhine mahkememizde açılan Palamut köyü 126 ada 94 parselle ilgilı davanın yapı- lan açık duruşması sonunda venlenkararda, Palamut köyü 126ada94noluparselinda- valılar adına yapılan tespitin iptali ile taşınmazın Ali oğlu 1337 doğumlu Hasan Akça- çakır adına tapuya tesciline, 420.000.- TL harcm davacıdan tahsıline, 13.031.OOO.-TL mahkame gıderinüı davalılardan alınmasına davacının yüzüne karşı davalılann yoklu- gunda yasa yolu açık olmak üzere karar venldıği, davalılar Mehmet Sefer Feyzi ile Üm- mü'nün açık adresleri bilinemediğinden bu karann kendilerine ilanen tebliğ edilmesi- ne karar venldiginden, ışbu ılanın neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın Mehmet Sefer Feyzi ile Ummü Feyzi'ye tebliğ edılmış sayılmasma ve karar tebliği yerine geçer- li olmak üzere ilanen tebliğ olunur 4.5.1998 Basın: 23175 SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/195 Davacı Rahime Güneş'in, davalılar Hazıne ve Yücebağ Belediye Başkanlığı aleyh- lenne mahkememize açtığı tescıl davasının yapılan açık yargılamasında venlen ara ka- ran gereğınce; Dava konusu yer. Batman ılı Sason ılçesi Yücebağ beldesi Pole bölge- sinde kaın. doğusu Küdbettın Güneş sağı. batısı. Santepe, kuzeyi Küdbettın Güneş tar- lası vegüne>ı dereileçevrih taşınmazın Medeni Kanun'un639. maddesı gereğinceda- vacı Rahime Güneş adına tapuya tescil edıleceğınden bu yerle ilgisi olanın kanuni 3 ay- lık süre ıçınde mahkememize itırazlan ıian olunur. 29.05.1998 Basın: 44190 üfus cüzdanımı kaybettım, hükümsüzdür. HATtCEER Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. MUHAMMETER Nüfus cüzdanımı kaybettim. hükümsüzdür. FATMA ER Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. MUSTAFA ER BEYÇAZARI KADASTRO HAKİMLİĞİ'NDEN 1995/172 Esas Beypazan Orman lşletme Müdürlügü tarafından davalı- lar Fatma Kaö ve arkadaşlan aleyhine açılan kadastro tes- pitine itiraz davasmm yapılan açık yargılamasmda verilen ara karan gereğince: Davacı vekilinin 08.12. 1995 tarihli dava dilekçesi ile Beypazan Köst köyü Gölbaşı mevkünde kain bulunan 117 ada. 24 parsel nolu taşınmazın davalılar adına yapılan ka- dastro tespitinin iptali ile taşınmazın 7000 m2'lik kısmının devlet ormanı olarak Hazine adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir Davalılardan Hüseyin Zeybek mirasçısı Ali Zeybek'e çı- kanlan tebligatrn biia ilonal tebliğ edilmesi nedeniyle zabı- taca yapılan araştımıalara rağmen adresi tespit edilemedı- ğinden, adı geçen davalıya duruşma gününün ilanen tebliğ yapılmasuıa karar verilniiş olduğundan duruşma günü bu- lunan 09. 12.1998 tarihinde saat 10. OO'da yapılacak olan duruşmada hazır bulunması ya da kendisini vekille temsil ettirmediğı takdırde tahkikat ve yargılamaya yokluğunda devam olunup hüküm verileceğı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basm: 54430 CumhuHyet k i t a p 1 a r ı Deniz Kav ukçuoğlu SOSYAL DEMOKRASİDE TEMEL EĞİLİMLER 441 sayfa. I. İşte titiz, oylumlu bir araşnrma. İştc Türkiye'deki siyasal partikri karşılaşnnna, değerlendirme olanağı. İşte kendini "sosvr al demokrat" olarak tarumlayanlar yanı sıra "demokratik sol"da olduğunu savunanlar için bulunmaz bır kaynak. BÜTÜN KÎTAPÇILARDA Cumhurtyâit Çağ Pazartama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 kitap kutffiu (34334)Cağaloğlu-lstanbulTe*. (212)514 01 96 BEYOĞLU 4. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ 1997/481 Davacı Hamdi Kuşçut tarafından Manuella Kuş- çuk aleyhine açılan velayetin kaldınlması davasın- da, Yenişehir Mahallesi Yenibostan Sokak No: 4'te ikâmet eden davalı Manuella Kuşçuk'a dava evvel ilanen tebligat yapılmış olup, bu kerre mahkeme- mizden verilen 2.6.1998 tarih ve 1998/295 sayılı ka- rar ile davacının dava açmaya yetkisı olmadığından davanın reddme karar yukanda Kurtuluş adresinde ikamet eden davalıya hüküm özetı ilanen tebliğ olu- nur. 27.10.1998 Basın: 54602 SULTANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1998,168 Davacı Öznur Çiçek tarafından davalı Zülfı Mehmet Çi- çek aleyhine açılan boşanma davasının yapılan dunışmasın- da verilen ara karan gereğince: Malatya ili Doğanyol ilçesi Çolak mahallesinden Zilfo ve Refiya'dan olma 01.05.1965 Pütürge doğ. davalı Zülfı Meh- met Çiçek'in tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edile- mediğinden tebligat yapılamamıştır. Davalımn 04.12.1998 günü saat 10.00'da mahkememizde duruşmada hazır bulun- ması veya kendisini avukat ile temsil ettirmesi, aksı takdirde HUMK'nin 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyabında ka- rar verileceği hususu dava dilekçesi yenne kaim olmak üze- re ilanen tebliğ olunur. 22.10.1998 Basın: 54621 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Türkiye, Rusya'ya Yardım Etmeli Rusya, Şoğuk Savaş'ın sonra ermesinden bu ya- na en büyuk ekonomik krizin içinde. Daha doğnjsu en büyük açlık tehlikesi ile karşı karşıya. Temmuz ayında patiak veren mali krize, son 40 yı- lın en düşük buğday hasadı da eklenince Rus halkı açlığa talim etmeye başladı. Rusya'nın aşağı yukan 35 milyon ton buğday açığı olduğu bildiriliyor. Ülke oldum olası tahıl açığı verirdi. Ama önce açık bu den- li büyük olmazdı; aynca Moskova dışardan ithal et- tiği buğdayla açığı kapatırdı. Oysa şimdi buğday it- hal edilemiyor. Çünkü döviz yok. Petrol fiyatlannın düşmesi ekonomiye ölümcül darbe vurmuş. Hazine tamtakır. Rusya'da heryıl kış başlamadan önce mer- kezden, taşradaki bölge ve cumhuriyetlere yedek gıda maddesi gönderilirdi. Bu yıl gerek düşük hasat, gerekse yazın patiak ve- ren mali kriz nedeni ile, taşraya yardım yapılamadı. Sonuç: Taşra, kelimenin tam anlamıyla büyük bir açlık tehlikesi ile karşı karşıya. Yakutistan gibi cum- huriyetlerde bu tehlikenin doruğa ulaştığı bildiriliyor. Gıda maddesi sıkıntısına, enerji ve fuel-oil sıkıntı- sının da eklenmesi, krizi dramatik boyutlara ulaştm- yor. Kara kışın dondurucu soğuklannın yaklaştığı şu sıralar, birçok kent ısınamıyor. Soğuktan donanlann giderek arttığı bildiriliyor. Rusya'da gıda maddesi yok, enerji yok, ya da yetersiz, döviz yok. Ülke kışa bu durumda giriyor. • • • Rusya'nın içine düştüğü durumda Batı'nın da bü- yük payi var. Sakın "bu adam modası geçmiş sol- culuk yapıyor" diye düşünmeyin. Zira bunu biz söylemiyoruz. Amerikan baanının önde gelen liberal yazarian söylüyor. VVilliam Pfaff söylüyor. Jim Hoogland söylüyor. Stephen Rosen- fekl söylüyor... Rusya'ya ABD, IMF ve bazı Batı Avrupalı iktisat- çılar tarafından kapitalizme geçmesi için önerilen for- mül şuydu: Enflasyonu kontrol altına almak için faiz hadleri yükseltilecek; merkez bankası kesinlikle pa- ra basmayacak; ağır sanayi yavaş yavaş tasfiye edi- lecek ve tüketim sanayisi ile ihracata dönük sanayi teşvik edilecek; zarar eden işletmelere yardım yapıl- mayacak; hızlı bir özelleştirme programı uygulana- cak. Başka bir deyjşle'Rusya'ya "acı ilaç" ya da "şo/r tedavisi" önerildi. Bu ağır tedaviye dayanamayan hasta bugün siz- lere ömür. • • • Bat'nın önerdiği ekonomik formül Rusya'da ağır sanayinin çökmesine, yüksek faizler yüzünden yatı- nmlann durmasına yol açtı. Batı, tüketim sanayisine yönelmeyi önermişti ama, halk "meteliğe kurşun at- tığtndan" talep azlığı nedeni ile tüketim sanayisi de gelişemedi. Bu karmaşada "gelişenler" sadece "Ba- ronlar" diye adlandınlan mafya babalan ve devlete ait işletmeleri ucuza kapatan eski Komûnist yöneti- ciler (nomenklatura) oldu. Rusya'ya hızlı kapitalistleşme öneri)eri yapıldığı 1992-1993 yıllarında dış basında bu politikayı eleş- tiren yazılara rastlanırdı. Bu uzmanlar, Rusya gibi art yapısı, hukuk kurumlan olmayan bir ülkede bugün- den yanna kapitalizmin kurulamayacağını, reformla- nn daha temkinli yapılması ve zamana yayılması ge- rektiğini, New York ve Londra'da kapalı kapılar ar- dında hazırlanan reçetelerin bir kobay gibi Rusya üzerinde denenemeyeceğini anlatmaya çalışırlardı. Ama o günlerde pompalanan coşku ve heyecan ortamında bu seslere kulak veren olmadı. • • • Şimdi gelelim son derece önemli diğer bir konu- ya. Türkiye Rusya'ya derhal yardım etmeli ve acil gı- da yardımı göndermelidir. Ani bir kararla Rusya'ya 1.5 milyon ton un ve 100 bin ton gıda maddesi bağışla- yan ABD, aynca bu ülkeye 625 milyon dolariık gıda maddesi yardımı yapmayı taahhüt etti. Türiaye de dertıal harekete geçmelidir. Şöyle düşünen olabilır: "Adamlar Apo konusun- da kıvınyoriar. Duma Apo'ya siyasi mülteci statûsü vermeyikaraıiaştınyor. Rusya'yayardım bize midüş- tü." Evet. Bize düştü. ; Çünkü bu her şeyden önce insani bir yardımdır.; Eğer Rusya, Türkiye'nin yardım göndermesindeh sonra Türkiye'ye karşı düşmanca tutum takınırsa, bunun ayıb kendisisne ait olur. Türkiye ise, kendisine dostça davranmayan bir ülkeye bile insani yardırn yapmış olmanın onurunu taşır. - Ustelik unutmamalı ki, bir kaos'a yuvarianan Rus- ya, hem Türkiye hem de dünya için şimdikinden çok daha tehlikeli olur. Aynca, ülkeler de insanlar gibi kendilerine zor durumdayken yapılan yardımı unutmazlar. Tür- kiye'nin sıkıntıda olan Rusya'ya yapacağı yardım, i- ki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasına yol aça- bilir. Cumhuriyel ft-j k i t a p I a r ı Dimitri Kantemir OSMANLI IMPARATORLÜGÜ'NUN YÜKSELİŞVE ÇÖKÜŞ TARÎHİ 1044 sayfa, 2 cılt, I.hamur 12 Eylül döneminde Kültur Bakanlığı'nın satıştan kaldırdığı bir yapıt bu. Boğdan Prcnsi ve \b\-\odasi Kantemir'in ünlü Hammer Tarihi'nc dc oncüluk etmiş bir çalışması. Biüm tarihine ve evrensel ınsiklopedilere geçmiş Kantemir, bu kitabı Latıncc )azmış. Romcn Alcademisi'nce yayimlanan baskısından Türkçcye çevrüen bu ilginç eser, bu kere "sansürsüz" olarak okura ulaşıyor. Mutlaka alınmalı, mutlaka okunmalı. BÜTÜN KÎTAPÇILARDA Çumhuriyet Çağ Pazarlama A.Ş TDrkocağı Cad. No:39/41 .. kitap kulûbii (34334|Cağaloğlu-lstanbul Tei' (212)514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog