Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12KASIM1998PERŞEIV 10 DIŞ HABERLER ABD'de siyasi skandal • \\:\SHLNGTON (AA) - . ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Strobe Talbott'un kayınbıraderının, yetkisi olmadan Sırp kasabı Radovan Karadziç'in temsilcileriyle bır araya geldiği ortaya çıktı, Cody Shearer'in kendi adına imlunduğu girişime Dışişleri Bakanlığı son verdi. Anlaşmazlıklann giderilmesi içın çalışan bir kuruluşu bulunan Shearer, Karadziç'in kurmaylanndan Dragan Hacikoviç'le Fransa'da görüştü. Shearer" in amacının. Karadziç'in Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi'ne teslim olması oldugu. ancak Sırplann, Bosna'nın bölünmesi konusunda Talbott'un kayınbiraderini . îkna ettiği belirtildi. Acı çeken hastalara esrar • LONDRA(AA)- îngiltere'de, Lordlar : Kamarası Bilım ve Teknoloji Kurulu'nca hazırlanan raporda, doktorlara, çok acı çeken • hastalanna reçeteyle esrar dağıtma hakkı tanınması önerildi. Rapor, ...Ingiltere'de kanser ve benzen hastalıklara yakalanan hastalann, ağnlannı dındirmek için sokaklarda piyasa fiyatıyla uyuşturucu aldıklan yönündeki bilgiler üzerine hazırlandı. Ocak ayında başlayacak deneme süresi 5 yıl sürecek. Çin'de bankenzede krizi • PEKİN(AA)-Çin'de, paralannı bankere kaptıran kızgın kalabalık eylem yaptı. Resmı haber ajansı Şınhua'nın kendileri hakkında haksız haber yapmasını protesto eden göstericiler. ajansa doğru ' yürürken, polis göstericilen - Tiananmen Meydanı'ndan uzak tutmak ıçin etten : tiuvarördü. Askeri uçakta uyuşturucu . • LAUDERDALE (AA) - f ABD gümrük yetkilileri. • Lauderdale-Hollyvvood , .Uluslararası Havalimanı'na inen Kolombiya Hava • Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağında 743 kılo kokain ele geçirdiler. C-130 • Hercules tipi kargo uçağının havalimanına inmesinden sonra bazı şüpheler üzerine araştırma yapan gümrük yetkilileri, uçakta kokain buldular. Clinton, Washington yönetiminin harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi ABD uyartnadan vuracakIhş HaberlerServisi- Birleşmiş Milletler, Irak'taki personelini gü- venlik gerekçesiyle boşaltma ka- ran alırken ABD Genelkurmay Başkanı, Irak'a hava saldınsı dü- zenlemeleri durumunda, önceden herhangi bir uyanda bulunmaya- caklannı bildirdi. ABD Başkanı BülGinton. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüse- yin'in BM silah denetimlerine izin vermemeyi sürdürmesi durumun- da. ABD'nın "harekete geçmeye hazır" olduğunu söylerken Irak, yaptınmlann kaldınlması için tak- vim hazırlanması çağnsını yine- ledi. ABC televizyonuna konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Ge- • BM, krizin tırmanması üzerine Irak'taki görevlilerini tahliye etme karan alırken ABD Genellcurmay Başkanı, Irak'a hava saldınsı düzenlemeleri durumunda, uyan yapmayacaklannı açıkladı. Irak, yaptınmlann kaldınlması için takvim çıkanlması yönündeki çağnsını yineledi. neral Henry Hugh Shelton. "Ön- ceden ültimatom venneyi gerekti- recek bir neden bulunduğunu dü- şünmüyoruz" dedi. Saddam Hüseyin'in, bugüne ka- dar "yeterince uyanldığını" ifade eden" Shelton, "Top artık Sad- dam'ın sahasında" diye konuştu. General Shelton,M Şu anda bü- hîn seçeneklerin açık olduğunu" sözlerine ekledi. BM'nin, Irak'taki personelini boşaltma karan almasıntn ardın- dan, bu ülkedeki BM merkezınde görevli 90 kişi dün Bağdat'tan oto- büslerle Ürdün'e doğru yola çık- tı. Ikinci bir konvoyun bugün bu- gûn yola çıkacağı bildirildi. Ülkedeki kitle imha silahlan- nın tasfiyesinden sorumlu BM özel komisyonu UNSCOM'un ne- redeyse bütün elemanlannm bo- şalülan gnıp arasında yer aldığı be- lirtiliyor. UNSCOM'la birlikte ça- lışan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 'nm (IAEA) bir sözcüsü de "gerginligin ürmanması," yüzün- den IAEA'ye bağlı silah denetçi- lerinin de boşaltıldığını söyledi. ABD Başkanı Clinton. dün ka- tıldığı birtoplantıda, "Saddam'ın BM kararlanna uymasını dilrytj- ruz, hattabununiçindua ediyonız. Ancak, uymazsa harekete geçme- ye hazınz" dedi. Clinton, Irak'ın ambargonun kaldınlması çağnla- nna yanıt olarak şunlan söyledi: "Saddam Hüseyin, yaptınmlann kaldınlması isteğinde ciddiyse, bu- nu göstermenin kolay bir yolu var: Bırak, U1VSCOM işjni yapsın." Irak, ülkedeki kitla imha silah- lannın derıetiminden sorumlu BM özel komisyonu UNSCOM ile iş- birliğini kesmişti. Irak Devlet Başkan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan ise öteki Iraklı yetkililerin BM yaptınmla- nnın kaldınlması konusunda bir takvim çıkarmak için Güvenlik Konseyi ile diyaloğa geçme çağ- nsını yineledi. Ramazan. "Irak yapünmlann kalkmasını sağlaya- cak bir diyaiog istiyor" dedi. KYB lideri temaslannı tamamladı Talabani bîr dizi güvence verdi • Ankara sürecine bağlı olduklannı belirten Talabani, PKK konusunda da, sınır güvenliğinin sağlanmasıyla TSK'nin operasyonlanna gerek kalmayacağını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Böro- su) - Kürdistan Yurtseverler Bir- liği lideri Celal Talabani, Türkiye sınırına yönelık sınır ihlallerini önlemede kararlı olduklannı ve Ankara'ya bu konuda güvence verdiklerini kaydederek sınır gü- venliğinin sağlanmasının ardın- dan TSK'nin sınır ötesi operas- yon düzenlemesine gerek kalma- yacağını söyledi. VVashington bıldirisiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Celal Talabani, dün Ankara'dan aynldı. Talabani, aynlışmdan önce düzenlediğı ba- sın toplantısında, Kuzeylrak'taay- nlıkçı bir hareketi değil. Irak'ın ulusal birliğini güçlendırmeyı amaçladıklannı söyledi. KYB lideri, Türkiye'nin böl- geye ılişkin rolünü asla inkâr et- mediklerini, KDP ile KYB'nin sorunlannı Ankara süreci çerçe- vesinde çözmeyi kararlaştırdıkla- nnı savundu. KDP, KYB, Türk- menler ve diğer kesimlerin katılı- mı ile ortak bir güç oluşturmasm- dan yana olduğunu kaydeden Talabani, iki Kürt partisinin Türk sınırlannı koruması durumunda bölgeye yabancı birmüdahalenin yapılmasının gereksiz olacağını savundu. Talabani, sınır ötesi ope- rasyonlara kanhp katılmayacakla- n yolundaki birsoru üzerine, "Biz bölgedeki her türlü PKK unsuru- nu banndırmama ve sınır ihlalle- rini önleme güvencesi verdik, bu- nu da her yolla yapabiliriz" dedi. Talabani, Irak yönetiminin PKK'ye desteğine dair bir soru üzerine, bu desteğe ilişkin somut kanıtlar bulunmadığını, ama bu yönde bazı duyumlan olduğunu söyledi. Çin 'den ABD'ye sitem Dış Haberler Servisi - Tibet'ın dini ve siyasi lideri Dalay Lama, önceki gün VVashington 1da ABD Başkanı Bill Clinton ile görüştü. Dalay Lama, görüşmenin olumlu geçtiğini açıklarken Çin yönetimi, ABD'nin Tibet'in lideriyle görüşmesini "hata" olarak nıtelendirerek, VVashington'dan 'bu hatayı acilen düzehmesini' istedi. Çin devlet televizyonunda dün yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan'a bir bakan göndermesi de kınandı. Çin yönetimi, daha önce de Dalay Lama'nın ABD temaslannın Çin-ABD ılişkilerini kötü yönde etkileyeceği uyansında bulunmuştu. Türkiye'den Kıbrıs uyarısı Çözüm, KKTC ile bütünleşme • AB'nin, Rum kesimi ile tam üyelik görüşmelerini başlatmasınm. Yunanistan'm Ei adası hayallerine yeşil ışık yaktığı belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye ile KJCTC arasındaki bütünleşme sürecinin devan edeceği bildirildi. Lordlar Kamarası bugün karar veriyor Pinochet'yi îsviçre de istedi BERN (AA) - Îsviçre, Şili eski diktatö- rü General Augusto Pinochet'yi Lond- ra'dan resmen istedi. Bern'de federal polis tarafından yapı- lan açıklamaya göre, Cenevre mahkeme- sinin çıkardığı tutuk lama karanna daya- nan Îsviçre yetkilileri, dün Pinochet'yi Ingiliz yetkililerinden resmen istediler. Polis açıklamasında, Pinochet'nin ön- ce Ispanyol adaletince istendiğine işaret edilerek "Önceük İspanyoUarda" ifadesi kullanıldı. CenevTe mahkemesi, hem Is- vıçre hem de Şilı pasaportu taşıyan Ale- îisJaccard'ın 1977'deöldürülmesiyle il- gili soruşturma kapsamında Pinochet hak- kında tutuklama karan çıkarmıştı. Pinochet hakkında son sözü söyleye- cek Lordlar Kamarası toplantısının bu- gün bitebileceği bildirildi., Yüksek Ada- let Mahkemesi'nin Pinochet'nin turuklu- luğunu yasadışı bulan karan onanırsa Pi- nochet ülkesine dönecek, aksi takdirde eski diktatör bir daha ülkesini hiç göre- meyebilecek. IsraiPden koşullu onay Dış Haberler Servisi - tsrail hükümeti, Filistinlilerle imzalanan Wye Plantatıon banş antlaşmasını koşullu olarak onay- ladı. Başbakan BenyaminiN'etanyahu'nun ofısinden yapılan açıklamada. 17 üyelı ls- rail kabinesinin, 4'e karşı 8 oyla anlas,- mayı onayladığı, 5 üyenin çekimser kal- dığı bildinldi. Anlaşmayı, imzalanma- sından iki hafta sonra onaylayan kabine, VVye Plantation'ın hayata geçinlmesi için bir dizi de koşul öne sürdü. tsrail, daha önce Batı Şeria'nın yüzde 13 'ünden daha çekilmesi karşılığında Fi- Iistin Anayasası'nda Israil devletinin yı- kılmasını öngören maddenin iptalini is- temişti. tsrail siyasi kaynaklan, getirilen bir başka koşulda, Filistin lideri Yaser Arafat'ın tek taraflı olarak bir Filistin devleti ilan etmesi halinde, bunun banş sürecinin çökmesine neden olacağı uya- nsının bulunduğunu bildirdi. Netanyahu ve Arafat, 23 Ekim'de, ABD'nin gözetiminde VVye Plantation ara banş anlaşmasına imza koymuşlardı. Anlaşma. lsrail'in, daha önce söz verdi- ği gibi Batı Şeria'nın yüzde 13'ünden daha çekilmesıni öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde Filistin yönetimi de terörle mücadele konusunda önlemler getirme- yi kabul etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Briik- sel 'de toplanan Avnıpa Bir- liği Genel tşler Konseyi'nin Kıbns Rum Yönetimi ile tam üyeliğe yönelik müza- kereleri başlatmasırun ar- dından sağlanacak ilerleme- lerekarşıhk, KJCTC ile bir- likte izlenecek yolun belır- lendiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kıbns Rum tarafının AB yolu ile Yunanistan'la gerçekleşti- receği bütünleşme hareke- tinin benzerinin Türkiye ve KKTC arasında gerçekleş- tirileceği kaydedilerek "Tür- kiye ve KKTC, bu poütika- laruu devam ettinne kara- nndadır" denildi. Kıbns Rum yönetiminin Kıbns adına AB'ye müra- caannın uluslararası hukuka aykın olduğu belirtilen metinde, Kıbns Rum tara- fının, 1960 Kıbns Ortaklık Cumhuriyeti'ni yıktığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: "O dönemden beri, Kıb- ns'ta iki halk adına ve ada- nın bütüniüğününgeleceği- ne ilişkin karar alabilecek bir hükümet mc\cut değü- dir. Güne> Kıbns Rum Yö- netimi, sadece Güney'deki Kıbns Rum tophımunu tem- sil etmektedir. Bu nedenle AB'nin tam ü.velik müzake- relerini yürüteceği heyet, Kıbns müzakere heyeti de- ğü, Kıbns Rum heyetidir ve müzakere sonuçlan, hicbir şekilde KKTC'yi bağlama- yacaknr." Metinde, 1959 ve 1960 yıllannda imzalanan Garan- ti Antlaşmalannın, Kibns'ın Türkiye ve Yunanistan'm birlikte üye olmadıklan ulus- lararası kuruluşlara, siyasi ve ekonomik birliklere katılı- mına izin vermediği de kaydedildi. Rum kesiminin başvu- rusunun ileri götürülmesi- nin, taraflar arasında bö- lünmüşlüğü kahcı lalacağı- nın altı çizilen metinde, Rum kesiminin, AB aracı- lığıyla Yunanistan ile bü- tünleşme sürecine girmesi- nin KKTC'ye, benzer bir süreci Türkiye ile gerçek- leştirmekten başka bir se- çenek bırakmadığı belirtil- di. Metinde şu ifadeler yer aldı: "AB'nin tam üvelik CumhurİYel kitap kulübül KCumhuriygt Htep"kulûbO I IMZAGLJNU TÜVAP17. İSTMBUL KİHP FUARINDA 13 Kasım Cuma IMZA GUNU TÜYAP 17. İSTANBUL KİTAP FUARI'IUDA saat:16.00-18.00 fVSsaat.)8.00-20.00 T^)Saat:18.00-20.00 "ı -4 Kanım Saat:18.00-20.00 Cumhuriyet k ı t a p I a r ı Türkân Saylan CUMHURİYET'İN BİREYÎ OLMAK 400sayta,1.hamtjr Politikadan özel yaşanumıza; aydınlanma sürecindeki kadından, kadın haklanna; cğiümden gençliğe toplumun tüm sorunlan. Ilkelcrinden asla ödün vermcyen bir Türk bilim kadınının aydınlıkçı gözlcmleri. BÜTÜN KİTAPÇILARDA Cumhuriyrt ÇaÜ Pazartama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 kitap kulübû (34334)Cağaloğlu-lstanbul Te): (212)514 01 96 Stand No:85-86 (Alt kat) Tüyap Sergi Salonu Tepebaşı-istanbul | Stand No:85-86 (Alt kat) Tüyap Sergi Salonu Tepebaşı-İstanbul DİYARBAKIRİŞ MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1996/398 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mehmet Ali Uyan ve arkadaşlan aleyhine mahkeme- mızde açmış olduğu istırdat davasının yapılan açık yar- gılaması sırasmda venlen ara karan gereğince; Da\alı Mehmet Alı Uyan adına çıkanlan tebligatın bi- la ikmal iade edildiğı, mahkememizce yaptınlan adres araştırmasmdan adresi tespit edilemediği ve tüm arama- lara ragmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılma- sına karar venlmış olup, davalı Mehmet Alı Uyan'ın mahkememızde yapılacak olan 17.11.1998 günlü duruş- masına gelerek da\a ile ilgili belgeierini sunması veya kcndinı bır vekille temsil ettirmesi. aksı takdirde ilanın teblığuıden ıtıbaren 15 gün içınde dava dilekçesinın teb- hğ edılmış sayılacağı husus ilanen tebliğ olunur. Basın: 7125 DtYARBAKIRtŞ MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1996/357 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mehmet Ali Uyan ve arkadaşlan aleyhine mahkememiz- de açmış olduğu istırdat davasının yapılan açık yargıla- ması sırasmda verilen ara karan gereğince; Davalı Mehmet Ali Uyan adına çıkanlan tebligatın bi- la ikmal iade edildiği, mahkememizce yaptınlan adres araştırmasından adresi tespit edilemediği ve tüm arama- lara rağmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılma- sına karar verilmış olup, davalı Mehmet Ali Uyan'ın mahkememizde yapılacak olan 20.11.1998 günlü duruş- masma gelerek dava ile ilgili belgeierini sunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içınde dava dilekçesinın teb- liğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 7141 BAYBURTASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997'318 Dav acı DSİ Genel Müdürlüğü vekili Av Hıkmet Bekar ta- rafindan, davalılar Bayburt ılı merkez (Jgrak köyünden Ma- şuk Solak ve arkadaşlan aleyhıne mahkememıze açılmış bu- lunan tescil davasının yapılan açık duruşması sırasmda ven- • len ara karan gereğince: Davacı vekili dılekçesinde Uğrak kö- yünde kaın 39 parsel nolu ve istimlak evTakında 148 parsel numarası ile gösterüen taşınmazda 5400 m2'lık kısmın dava- cı tdare adına tescıhnı talep etmiş olup. Bayburt ılı merkez Uğrak köyünden Mecbure Sever. Menşure Solak, Mehrı So- lak, Mehmet Sever. Hacer Sever, Mustafa Sever, Alim Ergül. Hatıce Ergül. Alı Haydar Ergül ve Hasan Hılmi Ergül'ün tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilip davetiye tebliğ edıle- mediğınden ilanen teblığıne karar venlmiş olup, duruşmanın bırakıldığı 30.11 1998 gunü saat 09.00'da duruşmada hazır bulunmalan v eya kendilerini bır vekille temsil ettirmeleri, du- ruşmada hazır bulunmadıklan ve kendilenni de bir vekille temsil ettırmediklen takdirde duruşmalann yokluğunda yapı- lıp karara bağlanacağı hususu HUMK'mn 213 ve müteakıp maddelen gereğince davetıve yenne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur Basın' 52999 Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı Irene Melikoff HACIBEKTAŞ: EFSANEDEN GERÇEĞE 13. \üzyıldan başlayarak Türkiye'de halk inanışının gerçek tanhi... Alevilik, Bcktaşilik adlanvla tarunan bir inanışın oluşumu... Halk demşi Hacı Bektaş'a bağlı bir iki belirgin kolun inanç ve edimleri, edebiyatlan, çağımızdaki e\Timlcri ve yonelimleri... Hem de Turkoloji dıinyasının tanınmış adı Prof. Dr. Irenc Melikoffun kalemindcn. Hem dc "Brill Ya\ınevi"run Fransızca basısıyla aynı anda. BÜTÜN KİTAPÇILARDA CumhuriyiBt Çağ Pazariama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 . kitapkulûbû (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 müzakerekrini başlatm; nı, Kıbns'ı bir Elen ad haline dönüşrürme ha\u ri için v akılmış bir yeşil ı olarak gören Rum tar; bugün Kıbns Türk hal na. ancak bir otonomi ta nabileceğini açıkça ilan ei bilmekte, adada Yunan tan'a tahsisli üsler açar S-300 füzelerini konuşlî dınnaya kalkışarak ask gerilimi penasızca arttu bilmektedjr." KKTC'nip tepkisi KKTC hükümeti c AB'nin lOKasım'daKıb Rum kesimi ile tam üyel görüşmelerine başlama' nın "oiumsuz bir gefişm olduğunu \ e böylece Kıbı konusundaki hatalar zinı rine bir yenisinin eklendi| nı belirtti. KKTC hükümeti tarafi dan yapılan yazılı açıkl mada, Kıbns Rum Yöne mi'nin, AB ve dolayısıy Yunanistan ile yürütmek olduğu bütünleşme süre karşısuıda, KKTC'nin, an \atan Türkiye ile benz yönde adımlaratmaya kan lı olduğu vurgulanarak 1 süreç içerisinde adan bölünmüşlüğünün kalı kılınması sorumluluğunı AB 'ye ait olacağı bildirik •"—-'-—- - — - ^ Atina'dan^ mahkemei tehdidi : ATİNA (AA) - Yuv nanistan hükümet söz4 cüsü Dimitri Reppas, AB'nin Türkiye'yi fi- nanse etmeye yönelik' karar almasının»;. AB'nin hukuki ve Sry*| si çerçevesini dinamit-. leyeceğini söyledi.- Reppas, dün düzenJe- diği basın toplantısın-" da, AB 'nin Türkiye 'yi fonlardan yararlandır- ma konusunda ısrarii; olması halinde Ati- na'nm Avrupa mahke- mesine başvuracağuu belirtti. Reppas, Avrupa mahkemesine ne za- man başvurulacağı ile ilgili bir karann henüz ahnmadığını kaydetti. PAZARYERİ SULF HUKUK MAHKEMESİ DosyaNo: 1992/7 Müteveffa Necmettin Tosun'un terekesinin tespiti ve defterinin tu- tulması talep edilmiştir. Müteveffa Necmettin Tosun'dan alacaklı ve borçlu olanlara Medeni Kanun'un 561. madde- si gereğince ilan yapıl- masına karar verilmiş- tir. Alacaklı ve borçlu- lann ilan tarihinden iti- baren belgeleriyle bir- likte bir ay içinde mah- kememize müracaat ederek alacak ve borç- lannı yazdırmalan, Sü- resi içinde müracaat et- meyenlerin talepleri na- zara alınmayacağı, tere- keyi ve mirasçılan ilgi- lendirmeyeceği, hilafi hakikat beyanda bulu-. nanlar hakkında kanuni işlem yapılacağı hususu ilan olunur. 6.10.1998 Basın: 50554 SSK kimlık belgemi ve hüviyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. HASRET TAPT1K AKHİSAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖRNEK 53 İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ DosyaNo: 1998/232 1- Alacaklı ve \arsa vekilinin adı soyadı ve ıkametgahı: Kjymet Güngör- Vekili Av. Vedat Er- dem Evirgen Pasajı-Akhisar 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisınin adı-soyadı-ıkametgahı: Durmuş. Barazi- İlanen tebliğ 3- llamı veren mahkeme ve ilamın tanh ve numarası Akhısar 2. As- liye Hukuk Mah.nın 19.11 1997 gün ve 1996'462 E 1997'410 K.sy ılamı 4- llam veya belgeye müsteniden istenen alacağın neden ıbaret olduğu ve faızı: 950.409 169 TL tazmmat 748.447.221 TL faizi 23 765.000 TL yargılama gıden 50.305.000 TL mah. vek. ücreti 12.829.000 TL yargıla- ma gideri 1.785.755.390 TL'mn icra masraflan, icra vekalet ücreti ve asıl işleyecek yasal faızı ile tahsili Dosya borçlusu Durmuş Barazi; açık adresinız olmamakla ve takıbe konu ılam tarafınıza ilanen tebliğ olunmakla işbu icra emrinin tarafınıza ilanen teblığine karar venlmiş olup. Yukarda yazılı borcu işbu icra emrinin tebliğ tanhınden itibaren yasal süre olan 7 güne 15 gün ilavesiyle 22 gün içersmde ilanın gazetede yayımlandığı tanhten ıtıbaren odemenız. tfK.mn 32 maddesince ve bu süre ıçersınde borcu ödemez (vermez)senız, tetkık merciinden veya Yargıtay'dan veya mahke- menin iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranm gen bırakılmasına dair bir karar getırmedıği- nız takdirde cebrı ıcra yapılacağı. yine bu müddet ıçersınde 74. maddesince mal beyanında bulun- manız. beyanda bulunmaz veya hakıkata aykın beyanda bulunursanız 337. maddesince hapıs ile ce- zalandınlacağımz. tlanen tebliğ olunur. 16.02.1998 Basın: 54240
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog