Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Her KİTAP tektirye benzersizdir. KlTAP. TAKSİM SERGİ SALONUNDA... istıklal Caddesı Aksanat karşısı Taksm/Istanbul Tei (212)252 38 81 Faks^212)512 48 30 Cumhuriye O7.4 Cumhuriyel VE ÇEVRESÎNDE YAYİNDAYİZ T5. YIL SAYI: 26699 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 KASIM 1998 PERŞEMBE Yiğit'in savları Ankara'yı kanştırdı; Yılmaz görevi bırakmayacağmı açıkladı HükümetInçaksuimda'Yİğİt'İn açiklamalari komplO' Korkmaz Yiğit'in iddialan Yılmaz ve Taner tarafından 'komplo' olarak nitelendi. Muhalefet gensoru vereceğini söyleyerek hükümeti sıkıştınrken Yılmaz istifa etmeyeceğini, hükümetin düşürülmesinin mafya ile mücadeleyi zayıflatacağını ileri sürdü. Başbakan, Türkbank ihalesi sürecinde Kamuran ÇÖrtük ile görüştüğünü doğruladı. Çörtük, "İhaleye hiçbir şekilde girmedim, ilgilenmedim" derken Yılmaz, Yiğit'e Çörtük aracılığıyla "Ihalede ciddiyse 500 milyonun üzerine çıksın" dediğini yalanlamadı. Yılmaz, Türkbank satışının gerçekleşmesi durumunda, Çakıcı'nın pay alacağım bildiklerini ve bu payın bir kısmının peşin olarak ödendiğini açıkladı. Öliil knntvniii Korkmaz Yiğit'iıı "Bizbirhukuksavaşıvereceğiz. Kendişahsma verile- gUH nutlUUlU ce kzaranisedevfetdü^nsün'dediğibelirtildLCürûıniştemekamacıy- la teşekkiil ohışturmak suçundan sorgulanan Korkmaz Yiğit'in ağabeyi ve Bank Ekspres Vönetim Kunılu iivesi V ıl- maz Yiğit'in tutuklannıa gerekçesinin "Bankalar Kanunu'na muhalefet" olduğu kaydedildi. Korkmaz Ylğit dün sağ- hk konrrolünden geçirilmek için Haseki Hastanesi'ne götürüidü. Başbakan Yıimaz, tstanbul Emniyet Müdürü'nü ara- yarak Korkmaz Yiğit ve yakınlannın can güveniiğinin sağlanmasını istediğini söyiedi. (Fotoğraf: OZKAN GÜVEN) ANKARA (CumhuriyetBürosu) - Ülkü- cü mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı ile ıliş- kisi ortaya çıkınca hızlı bir çöküşe geçen ve gözaltına alınan ışadamı Korkmaz Yi- ğit'in, Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı GüneşTaner'in tüm gelişmelerden haberlen oldugu ve kendisine yardım ettik- len yolundaki açıklamalan hükümeti sars- tı. Muhalefet partileri gensorularla hükü- meti sıkıştınrken Yılmaz, "istifa etmem, düşûrün" mesajı verdi. Çetelerle mücade- leye "baş koyduğunu" kaydeden Yılmaz, son kasetın, "hükümetin önünü kesmeye yönelik bûyfik bir komplo olduğunu, üze- rinde mafya gölgesi bulunan bir kişinin ifa- delerine dayanarak hükümetin düşürülme- si durumunda bunun vebalini CHP'nüı ta- şıyacağuu" söyledı. Yılmaz, Türkbank ihalesiyle yakmdan ilgılendığinı vurgularken ıhale sürecinde ışadamı Kamuran Çörtük'le görüştüğünü ve "Yiğit'le ilgili biriddiavar.Çakıcı ileiliş- kisini herkes bilhormuş, böyle bir şey var- sa vazgeesin. Ciddiyse 500 milyon dolann üzerine çıksın" dedığını aktardı Yılmaz, "Y iğif'in bankayı alması durumunda, Ça- kıcı'ya pa> vereceğini, ne kadannın peşin verUdigjnide bildiklerini" söyledı. Çakıcı- Yığıt bağlantısıyla ılgılı olarak kaydedilen kasetı emniyetin kendisine 3 ay sonra ulaş- tırdığını vurgulayan Yılmaz. "Biz bu işte kusurluvuz, ama körü niyetli değiliz, dedi- ler. Bunu banasöyleyenler,bütün mafya ba- CHP Cenel Başkanı Deniz Baykal 'Tek çözüm istifa' önerge bugün verilecek CHP îiden Baykai, Yiğit'in açıklamalanndan sonra Başbakan Yılmaz'ın istifa etmeyeceğinin anlaşılması üzerine hazırladıklan gensoruyu imzaladıklannı ve grup başkanvekillerinin önergeyi bugün TBMM Başkanlığı'na vereceklerini belirtti. Seçim tarihinin öne alınıp ahnmamasmm şu aşamada söz konusu olmadığını söyleyen Deniz Baykal, hükümet ortaklannın konuyla ilgili tavnnın anlaşılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Baykal, "Sayın Cindoruk 'Bu hükümet fiiien bitmiştir' diyor. Ama DSP'nin tavnnı merak ediyoruz. Bu manzaranın karşısmdalar mı, değiller mi? Görmemiz lazım" görüşünü dile getirdi. • 19. Sayfada balannın yakalanmasında en büyük katkı- lan olan insanlar. Ama 3 a> benim tsrarlı ta- kibime rağmen bu kaset bana, açıklanma- sından bir gün öncesine kadar gelmedi" açıklamasını yaptı. Gözaltındakı Yiğit'in çeşıtlı ıddıalannı ıçeren kasetın öncekı gece kendi televız- yonlannda yayımlanmasının ardından, başkentte çok hareketli saatler yaşandı. Yılmaz, gece Başbakanlık Resmi Konu- tu'nda Taner ile bir araya gelırken toplan- tıya ANAP kurmaylan da katıldı. Yılmaz, açıklamalann "yalan" olduğunu söyiedi Taner de dün yaptığı açıklamada, Yiğifın "kuyrukhı yalan söylediğini ve çamur atb- ğını" öne sürdü. Istıfayı düşünmedığinı kaydeden Taner. "Eğer Yip'e söz verdiy- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te 'a Yîğit ğensorusukUrtUlamayacak' Muhalefet partileri, ışadamı Korkmaz Yiğit'in kaseti ile zor durumda kalan Başbakan Mesut Yılmaz'ın 'acilen' istifasını istedi. DYP ve FP, Yılmaz ve Taner hakkındaki gensoru önergelerini TBMM Başkanlığı'na verdi. Çiller, Yılmaz'ın bu olaydan 'siyasi bedelle' kurtulamayacağım söyiedi. DYP'den h ü k ü m e t formÜIÜ Tansu Çiller, kurmaylanyla yaptığı toplantıda, hükümetin düşürülmesi halinde "geniş tabanlı hükümet ya da Cumhurbaşkanı'nın kuracağı seçim hükümetine destek olunması" mesajı verdi. DYP'li Meral Akşener, Yiğit'e sorgulaması sırasında baskı yapıldığı yönünde çok sayıda telefon aldığım belirtti. Bülent Ecevit 'Sonrasını iyi görmek lazım' • Başbakan Yardımcısı Ecevit, Yiğit'in açıklamalanndan sonra birtakım önemJi gelişmelerin yaşanacağtnı söyiedi. Hökümetin devamuun zora girdiğini belirten Ecevit, "Hökûmet düşecekse sonrasmı iyi görmek gerekir" dedi. Ecevit, Törkiye'de mafyaya karşı en kararlı mücadeleyi bu hükiimetin başlattığını söyiedi. • 7. Sayfada Tepkiler Türkiye'yi etkiledi • Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu,"lddialann doğru olmaması halinde bütün bu senaryolar çöker" dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "Basın, hiçbir kişi ya da grup tarafından kendi siyasal ya da ekonomik çıkarlan için kullanılabilecek bir güç kaynağı olarak örûlmemelidir" denüdi. 4. Sayfada Kozakcıoğlu 'Malki'yi tanımıyorum' • DYP'li Hayri Kozakcıoğlu, öldürülen tefeci Nesim Malki ile "Yiğit'in dostu olarak tanıştırıldığım, ancak Malki'yi tanımadığını" söyiedi. Yiğit'in görüşmelerine aracıhk eden Cefi Kamhi, iddiaJann muhatabı olmadığınj savundu. Kamhi "Gelişmeieri, Sayın Başbakan'a ve Gürieş Bey'e sormak lazım" dedi. M 4. Sayfada CHP'li Sağlar 4 ICasetler dolapta' • CHP'li Sağlar, hükümetin çetelerin ortaya çıkanlmasında samimi olmadığını söyiedi. Sağlar, tstanbul DGM Savcısı Aykut Cengiz'e 3 saat bilgi verdikten sonra gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Hükümetin dolapta bulunan kasetleri görmek istemediğini belirten Sağlar, "Koalisyon pis işlerin içinde olduğunu ortaya koymuştur" dedi. • 7. Sayfada DemirePin çevresi suçlanıyor • Yiğit'in açıklamalanndan sonra Demirel'in yakın çevresinin ilişkileri yeniden sorgulanıyor. Bunlar arasında Demirel'in kaymbiraderi Ali Şener, kardeşleri Şevket Demirel ve Hacı Ali Demirel, yeğeni Yahya Demirel ile kendisine yakınlığıyla bilinen Baymdır Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Çörtük'ün adlan geçiyor. ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Mafya-siyasetçi-işadamı ilışkilenyle ilgili olarak ortaya çıkan gelişmeler, Cumhurbaşkam Süleyman Demirerin bazı akrabalan ve kendisine yakınlı- ğıyla bilinen işadamlannı zan altında bıraktı. Demirel'in kayınbıraderi Ali Şener, kardeşleri Şevket Demirel ve Hacı AB Demirel, yeğeni Yahya Demi- rel ile kendisine yakınhğıyla bilinen Baymdır Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Çörtük"ün adlan son günlerde bazı kuşkulu ilişkiler ve yeni savlarla öne çıktı. Işadamı Korkmaz Ylğit, kendine ait televizyon kanallannda yayımlanan ka- sette, Kamuran Çörtük'ün DTP'li Ce- fi Kamhi aracılığıyla kendisine "Cum- hurbaşkanı, Başbakan veÇakıcı benim yanımda. Korkmaz Yiğit'e söyle, bu flıaJeyi aisa da ona yâr etmem'' mesajı gönderdiğini söyledı. Bu açıklamalann ardından, Cumhurbaşkanı Demirerin yakın çevresinin son dönemde sık sık kuşkulu ilişkilerle birlikte anılu- oldu- ğuna dikkat çekildi. Demirel'in yakın çevresiyle ilgili olarak son dönemde gündeme gelen bazı önemli savlarşöy- • Arkası Sa, 19, SiLVde ArVKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Muhalefet partileri, ışa- damı Korkmaz Yiğit'in Türk- bank ihalesine giriş öyküsünü anlattığı "itiraf kaseti" ile zor durumda kalan Başbakan Me- sut Yılmaz'ın "acilen" istifası- nı isterken seçim hükümeti mo- dellerini tartışmaya başladılar. Başbakan Yılmaz'ın bu olaydan "siyasi bedeüe" kurtulamayaca- ğını savıman DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller, kurmaylanyla yaptığı değerlendirmede, hükü- metin istifası ya da düşürülme- si durumunda, "geniştabanlı hü- kümet ya da Cumhurbaşka- nı'nın kuracağı seçim hüküme- tine destek olunması" mesajını verdi. DYP ve FP, dün Başba- kan Yılmaz ve Devlet Bakanı GüneşTaner hakkındaki genso- ru önergelerini TBMM Başkan- lıgı'na verdiler. Çiller, dün partisinin Meclis grubunda, Yılmaz'ın artık Baş- bakanhk koltuğunda oturama- yacağını savundu. Çiller, Atarürk'ün Gençliğe Sesleniş'ine gönderme yaparak, "Ülkeyi yönetenlerin gaflet, da- laletvehattahıyanetiçindeoldu- ğunu, hep büükte gördük, tanık okluk" dedi. Yılmaz'mbuolay- lardan sadece "siyasi bedelle kurtulamayacağuu" savunan Çiller, "Nasübuolaylarellerine, • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EYLEMDE/ 10KASIMLARDA Fazıl Hüsnü Dağlarca Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eylemde/10 Kasımlarda' adlı şiir kitaplarında büyük önder Atatürk'le ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Faııl Hüsnü Dağlarca'nın bu önemli ve etkili şiir kitaplannı, tek kitap olarak okuyuculanmıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Yann Cumhuriyet le ABD UYARMADAN VURACAK • 10. Sayfada BORSA YıNE DÜŞTÜ • 12. Sayfada vIUMCü SUİKASTINDA 1 GÖZALTI • 5. Sayfada 0B8A DOLAB Dı*ı OSMO Onc*> 294 900 MABK I AtTIN ûûDür 175-500 Onc«lu 175^00 GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Demokrasimizin Ensesi... CHP'nin hevesi kursağında kaldı. "Vay be" dosyalarını açıklamaya hazırlanıyordu. Gözaltında sorgulanan işadamı Korkmaz Yiğit, CHP'den önce davrandı. Yiğit'in kasetli açıklamalarından sonra gündeme oturan "hükümetin istifa olasılığı" ile bağlantılı soru- lar gün boyu canlılığını korudu. Ama, Yiğit'in birbirinden ilginç savlarından sonra M Arkası So.19, SiLl'de ''21. Yüzyılda Türkiye" ve... EMRE KONGAR "21. Yüzyılda Türkiye"nin ilk biçimi 1976 yılında yayımlandı; Emre Kongar, 1985 yılında yeniden gözden geçirdi, 1995 yılında da oturup yeniden yazmaya başladı. Kongar Hoca'nın buradaki amacı tutarlı bir model geliştirmeye yönelikti. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hükümetin Krizması! Bizde "başlık eskiten" konulann başında, hükü- metler gelir. Her krizde sonuca gidilir . "Son dönemeç..." "Hükümet bitti..." sv**>*- "Koalisyonun kader günü...* "Hükümet istifanın eşiğinde..." "Bu, hükümetin sonu olur..." Ne son dönemeçler döne döne biter, ne kader gün- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog