Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

1 KASfM 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER îumhupiyetin lekçisiyiz7 |BALKESİR(AA)- alıkesır Ünıversitesi ektörlüğü"ne seçilen Prof. V. Necdet Hacıoğlu örevine başladı. Eski ektör Prof. Dr. Aydın •kçu törende yaptığı onuşmada, Balıkesir niversitesı'nin 6 yılda nemli bır noktaya etinldiğmı, türban onusunda da YÖK'tin ararlannı uygulamaya îlıştıklannı, ödün ermedıklerini, yeni önetımin de bu konuda dün \ermeyeceğıne ıandıklannı söyledi. Yenı ektör Prof. Dr. HacıoğJu £ konuşmasında. evraldığı hizmet bayrağını aha yükseklere taşıma ıbası içinde olacağını elirterek "Atatürk"ün kelenne, ınkılaplanna ve umhunyetimize birlikte ıhip çıkacağiz. Tek viicut, umhuriyetin bekçilen lacağiz" dedi. Inıtkabip'e oprak, yola fikarıldı I Haber Merkezi - Necati elik adlı yurttaş. Atatürk e silah arkadaşlan anısına )olmabahçe Sarayı'ndan Idığı toprağı Anıtkabir'e ötürmek için dün yola ıktı. 46 yaşındaki Çelık, şçılık yaptığını ve '75. Yıl iayrağı'na sardığı jpraklan pazar gününe adar Ankara'ya ulaştırmak rtediğinı söyledi. Çelık'i )olmabahçe Sarayı'ndan BMM Başkanvekili Hasan j>rkmazcan, fstanbul Vali ardımcisı Gültekin Ündey. BMM Milli Saraylar Daire Jaşkanı Ismail Hakkı 'elayır uğurladı. (Fotoğraf: AADET USLU) rç>. yıl coşkusu îytel'e taşındı I Haber Merkezi - umhuriyetin 75. ıldönümü coşkusu Eyfel'e adar ulaştı. Disneyland aris Resort'un Türkiye etkili satış acentesi olan atin Turizm'in düzenlediği aris gezisine katılan alcular, ellennde Türk jyraklan ve 75. yıl »zetleriyle Eyfel Kulesi ıünde bir araya gelerek umhuriyetin 75. yaşını ıtladılar. Parislilerin de ilgi istermesiyle kutlamalar rasında renkli anlar ışandı. tatürk kitabı AJVKARA (AA) - 'şişleri Bakanlığı Müşaviri irsel Demırok tarafından irkçe ve Almanca olarak zırlanan "Atatürk - odern Türkiye'nin ırucusu Almanya'da" adlı ap Almanya'da yımlandı. Türk-Alman ihi ilişkilen hakkında erince bilgi sahibi nayan Alman kamuoyunu Almanya'daki yeni kuşak rklerı aydınlatmayı tefleyen kitap, altı ümden oluşuyor. ıtürk'ün yaşamı, Ulusal rtuluş Savaşı, Türkiye mhuriyeti'nin kuruluşu gerçekleştirilen Tİmlerin anlatıldığı, hi fotoğraflann yer aldığı tpta Türkive-Almanya tilerinin tarihçesine de ıylı bır şekilde yer ıliyor. Kıtabın sonuç ümünde de, genç bir lan kadınm Türk ınlan ile ilgili olarak türk Salonu'ndaki özel ere yazdıklarına işaret iyor. Sultanbeyli'de düzenlenen panelde siyasilere çağnda bulunuldu FP'li Suitanbeyii Belediye Başkanı Ali .Nabi Koçak. şeriatçı tehlike ve eylemlerin ağıriıklı olarak konuşulduğu toplabyı sonuna kadar izJemesine karşın konuşmacüann alkışlan- masuıa katümadı. Mustafa Kemal Derneği tarafından düzenlenen toplanoda, çok partili sistemin dinin istismanna dayandınidığı beürtiJdi. (Fotoğraflar: UĞUR GUNYUZ) 'Dhıi siyasete alet etmeyin'İstanbul Haber Servisi - Mustafa Kemal Demeği tarafından Sultanbeyli'de düzene- lenen •'tlkelerinin Işıgında Atatürk" konu- lu toplantıda, çok partili sistemin dinin is- tismanna dayandınldığı belırtilerek siyasi- lere, "dınisiyasetealetetmeyin" çağnsı ya- pıldı. Eski Kara Ku\ vetlerı Komutanı Nec- det Öztorun, Atatürkçülügün. O'nun vasi- yetine uymak demek olduğunu \ urguladı. Atatürk'ün aramızdan aynlışının 60. yı- lı nedeniye Sultanbe> lı Akıle Dügün Salo- nu'nda dün gerçekleştın- len toplantıyı, eski Genel- kurmay Başkanı Necdet Üruğ ile bazı emekli asker- ler, Suitanbeyii "ye ilk Ata- türk anıtı yaptıran 2. Zırh- lı Tugay Komutanı Tuğge- neral Doğu Siiafaçıoğlu. FP'li Suitanbeyii Belediye Başkanı Ali Nabi Kocak v e Suitanbeyii Kaymakamı Hüseyin Eren'nin de ara- lannda bulunduğu kalaba- lık bir asker ve sivil yurt- taş grubu izledi. Belediye Başkan Ali Nabi Koçak. yoğun olarak laiklik karşı- tı eylemlere ve şeriatçı teh- likeye dikkat çekilen top- lantıyı sonuna kadar ızledı; ancak konuşmacılann al- kışlanmasına katılmadı. Toplatınm açifrş; konuşma- sını yapan Mustafa Kemal Derneği Genel Başkanı Kamran Baran. halkı mıl- li birlik ve beraberliği ko- rumak için mücadeleyeça- ğırdı. Mustafa Kemal Demeği Akademik Konsey Başka- nı Prof. Dr.Vakur Ver- san'ın yönettifi toplantıda konuşan emekli Orgeneral Necdet Öztorun. Ata- türk'ün kurtuluş ka\Tamı- nı sa\aş çıkmadan önce geliştirdigini vur- gulayarak bu kavTamm Türk milletinin şe- refli ve haysiyetli bir millet olarak yaşama- sını ifade ettiğini anlattı. Atatürk'ün, genç- lere bir dogma ve bir ayet bırakmadığını, akıl ve bilimi izlemelerini istedığini anım- satan Öztorun, "Atatürkçü olmak için mil- lete, mezhepve ırki bağlaria degiL millet ba- ğı Ue bağiı olnıak gerekir. Atatürk berkesin politik sisteme kablmasıru. herkesin işinde uzman olmasını, gfizel sanadan sevmesini. 10 Kasım saat9.05- İstanbul BöyüksehirBekdiyesi'nin önübomboş. (Fotoğraf: MEHMETDEMİRKÂYA) beden kabiliyetini geliştirmesini isttmişri. Bu tasıflara sahip herkes Atatürkçülüğün doğal vârisidir" di>e konuştu. Mustafa Kemal Derneği Akademik Kon- se> Başkanı Prof. Dr. \ural Savaş. laıklıği, "De\ktin kendisine resmi bir din secmedi- ği,din vemezhepseçimiııivatandaşa burak- tığı. dini ve mezhebi ne olursa olsun devle- tin herkese eşit davrandığı" bir sıstem ola- rak tanımladı. Çok partih sistemin dinin ıs- tısmanna dayandığını vurgulayan Savaş, Bayrağı iki memur indirdi Belediye yetkilileri törene katılmadı İstanbul Haber Servisi- tstanbul Valiliği tarafından is- tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan AfiMû- fit Gürtuna, Cumhuriyet Anıtı önünde yapılan 10 Kasım törenlerine katıimasma karşın İstanbul Büyükşehir Bele- diyesi'nde bayrağın yanya indirilmesi töreni, iki zabıta memuru ve 4 Rumen turistle "baştan savma" şekilde ger- çekJeştirildi. Bayrağı yanya indiren zabıta memuru ile be- lediye önünde görev yapan zabıta görevlisi dışında her- hangi bir beiediye yetkilisinin törene katılmaması dikkat çekti. \bldan geçen bütün araçlar ve yurttaşlar saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunurken belediye önünde 2 za- bıta memuru üe tören yapüması yadırgapdı. Belediyenin önünden geçmekte olan bir grup Rmnen turist dahi, say- gı durusu yapıldığını görünce, sirenlerin sonuna kadar ha- reketsiz beklediler. Ancak aynı sıralarda belediye önün- den geçmekte olan 3 kara çarşafb bayan, herkesin saygı duruşuna geçmesine karşın fotoğraflannın çekildifini fark edene kadar yürüyüşlerine devam etti. Büyükşehir belediyesi hiyerarşisinde başkandan sonra ikinci adam olan Genel Sekreter Mustafa Açıkabn saat 08.55 'te belediyeye gelmesine karşın bayrağın yanya in- dirilmesi töreni için belediye önüne çıkrnadı. Ancak da- ha sonra edinilen bilgiye göre Mustafa Açıkalın, beledi- ye binası içerisinde bulunan Atatürk büstüne belediye adına çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. "Din istismannı bugün de sürdürüyorlar. Bevler. lütfen milletin diniyle oynamajin" dedi. Osmanlı lmparatorluğu'nun şeriat devleti olduğu yönündeki görüşjerin gerçe- ği yansıtmadığını anlatan Prof. Savaş, "Os- manlı padişahlaru halifelik unvanı da taşı- maJanna karşın de\lcti padişah umanı ile yönettiler. 1850'de Ticaret Yasast, 1865'te ti- caret mahkemeleıi sonraki \iUarda Deniz Ticaret Yasası çevrilerek .vürüriüğü sokui- du. MeceUe de dini esaslar dışında bir hu- kuk düzenlemesidir'' de- di. Cumhuriyetin ilk yılla- nndaki gerici başkaldın- lann medreselerin kapıtıl- masıyla çıkarlan bozulan şeyh ve dervişlerin kış- kırtmasından kaynaklan- dığını söyleyen Prof. Vu- rai Savaş, Şeyh Sait isya- nınm ileri sürüldüğü gibi Kürtçülük nedeniyle de- ğil, medresenin kapanma- sı nedeniyle çıktığinı söy- ledi. Diğerkonuşmacılardan Prof. Dr. ErolCihan, Ata- türk'ün devlet mührünün patatesten yapıldığı; para- nın, askerin olmadığı güç şartlarda kurtuluşu ger- çekleştirdiğini söyledi. Eski TRT Genel Müdürü Prof. Dr.Tayftuı Akgüner. Atatürk'ün 1902'de Harp Okulu öğrencısi ve 1906'da topçu yüzbaşı olarak arkadaşlanyla yap- tığı sohbetlerde devrim ve cumhuriyetten söz ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Nüket Güz ise Türk kadınmın. çağdaş Batı devletlerin- den daha önce siyasal hak- lanna kavuşmasına karşın bu hakkını ıyi kullanmadı- ğından yakındı. İstanbul Üniversitesi nden Atatürk'ün 60'ıncı ölüm yıldönümünde bakana anlamlı ödül İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen Atatürk'ü anma törenine, MiDi Eğitim Bakanı Hikmet UIuğba>, İstanbul ll Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbej, İstanbul Ünrversitesi Rektörü Prof. Kemal Alemdaroğhı, Rektör Yardımcısı Prof. Nur Serter ve fakühe dekanJan katıJdL (Fotoğraflar: KADER TUĞLA / AYKUT KÜÇÜKKAYA) Ulııgbay'a4 Atatürk Devrinıleıi Odülü' İstanbul Haber Senisi - Ata- türk'ün 60'ıncı ölüm yıldönümü nedeniyle dün tstanbul Ünıversi- tesi'nde düzenlenen törende. Mil- li Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ- bay'a. ÎÜ Rektörü Prof. Dr. Ke- mal Alemdaroğlu tarafından "Atatürk Üke veDevTİmleri Ödü- lü" verildi. Cumhuriyetin 75"in- ci yıl coşkusunun, Ata- türk'ü anarken de >aşan- dığı törende Uluğbay, ga- zetecilerin 24 Kasım "da öSretmen maaşlanna zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgiîi sorusu üzenne "Bi- zim hedefimiz bundan son- rası için öğretmenlerle di- ğer meslekgruplan arasuı- daki makasın yeniden açtl- maüinı önlemektir" dedi. İstanbul Ünrversitesi Fen Fakültesi'nde düzen- lenen Atatürk'ü anma tö- renine, Milli Eğitim Baka- nı Hikmet Uluğbay. istan- bul ll Milli Eğitim Müdü- rü Ömer Balıbey. tstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Kemal Alemdaroğlu. Rek- tör Yardımcısı Prof. Nur Serter ve fakülte dekanla- n katıldı. Törende konu- şan Bakan Hikmet Uluğbay. "Bu büyük ödülün banayüklediği ma- nevi sorumluluğu yaşam boyu ça- uşmalarunda hissedeceğim" de- di. Uluğbay. Cumhuriyetin sağla- dığı en önemli kazanımlann "Ka- dmlara kazandırdığı insanlıkonu- ru ve tam vatandaşlık hakkı Ue eğitime verdiği önem" olduğunu söyledi. Uluğbay, "Atatürk dev- rim ve ükelerinin oiuşturduğu la- ik. demokratik ve sosyal bir hu- kuk devleti ortanu olan Cumhu- rhetin bizlerekazandırdığı dcğer- lerin ve sorumluluklann bilincin- deyim" diye konuştu. Törenin ardından gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Uluğbay, öğretmen açığımn süratle kapatıl- masına çalışıldığmı belirterek eğitim ve fen-edebiyat fakültele- nnden mezun olan gençlerin art- masıyla bu açığın kapanacağını umduğunu söyledi. Öğretmen açığının kapatılması için 2001 yı- lına kadar 190 bin öğretmen alın- ması gerektığıne dikkat çeken U- Savaş gazileri Anıtkabir'de Haber Merkezi - Anıtkabir'deki törene 33 Kurtuluş Savaşı gazisi de katıldı. Gazilerden IVaci Vatanseveıv okuduğu dörtlükten sonra kimliğini soran gazetecilere, "Adun Gazi Müşir Naci \ atansevw. 117 yaşındayım"' yanıtım verdi. Vatansever'inyanıtı, 1881 yıltndadoğan Atatürk'ün günümüzde de yaşamakta olduğunu ve silah arkadaşlannm kendisiyle özleştiklerini anlamlı bir biçimde ortaya koyuyordu. (Fotoğraf: AA) luğbay, "Geçen 14 ay içinde bun- lardan 60 bini göreve başladı. Bu bafta içinde ya da en geçönümüz- deki hafta. 5 bin öğretmen atama- sı daha olacak. Geri kaJanı da önümüzdeld 2-3 yıliçindetamam- lanacakür" dedi. İÜ Rektör Yar- dımcısı Prof. Nur Serterde, Cum- huriyetin ilk yıllanndan bu yana eğitime yapılan en önem- li katkuun sekız >ıllık eği- tun olduğuna inandıkJan- nı belırterek bu nedenle bu ödülün sekiz yıllık eği- timin uygulayacısı olan Hikmet Uluğbay'a veril- diğini vurguladı. Törende, IÜ Devlet Konsenaruvan Öğrenci Orkestrası'nın çaldığı UJ- vi Cemal Erkin'in "Kö- çekçe"si eşliğinde konser- vatuvar öğrencileri tara- fından bale gösterisi su- nuldu. ŞefRızaRityöne- timindeki Türk Müziği tc- ra Heyeti'nden sunulan "Rumeli Türküleri"nin ardından iki kez çalrnan Onuncu Yıl Marşı ile Gençlik Marşı'na tüm sa- lon ayakta alkışlayarak eş- lik etti. THY İstanbul-Londra seferi KaçakAfganhlan ihbaryakahıttı tstanbul Haber Servisi - tstanbul-Londra seferini yapan Türk Hava Yolla- n'na (THY) ait "Hatay" adiı uçağa kaçak olarak bi- nen Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı. Uçağa, ha- valimanındaki görevlilerin üniformalan ve yaka kart- lan ile kontrolden geçiril- meden binen 2 Afganm, vi- zeleri olmadığı için kaçak yollardan Ingiltere'ye git- mek istedikleri öğrenildi. Türkiye'deki birçok ha- valimanında yeterli güven- Jik sisteminin bulunmayı- şından kaynaklanan olaylar üst üste yaşanıyor. Dün de Atatürk Havali- manı benzer bir olay ger- çekleşti. THY tstanbul-Londra seferini yapan uçağa vize- siz olduğu için kaçak ola- rak binen Afganistan uy- ruklu 2 kişi yakalandı. 2 ki- şinin, havalimamndaki gö- revlilerin kullandjğı ünifor- malan ve yaka kartlannı kullanarak uçağa binmele- ri yine "havalirnanlannda- ki güvenlik sorununu" gündeme getirdi. Olay, Gümrük Muhafa- za Uçak Kontrol Kısım Amirliği'ne, "kalkmak üzere olan" Boeing 737- 800 sayılı Hatay adlı uçak- ta fazla yolcu bulunduğu ihbannın gelmesiyle ortaya çıktı. Bu ihbann degerlen- dirilmesi sonucu uçağın yolcu listesi tekrar kontrol edildi. KotroIIer sırasında yaka- lanan ve isimleri açıklan- mayan Afgan uyruklu 2 ki-. şi gözaltma alındı. Yetkili- ler, bu kişiler lngiltere'ye girmek istediklerini, ancak vizelerinin olmaması nede- niyle bu ülkeye kaçak yol- lardan girmeye çahştıklan- nı belirttiler. Afganlılann üniformalan ve yaka kart- lannı nereden bulduklan ise açıklanmadı. Bilican Almanya'ya gitti 'Alman yetküüeri teröriçin uyardık' tstanbul Haber Servisi - Emniyet Genel Müdürü Ne- cati Bilican, Almanya'nın, yüz binlerce kişiye karşı kat- İiam hazırlığı ıçındeki yasa- dışı Anadolu Federe Islam Devleti adlı örgütü hoşgör- mesi ve ülkesinde banndır- maya devam etmesinin mümkün olmadığını söyle- di. Atatürk Havalimanı'nda dün gazetecilere açıklama yapan Necati Bilican, Al- manya ile Türkiye arasında 1992 yılında imzalanan "Güvenlik İşbiriiği Anlas- ma$r çerçevesinde görüş- melerde bulunmak üzere, Almanya'ya gideceğini söy- ledi. PKK'nin Almanya'da yasadışı faaliyetlerdebulun- duğunu 1990 yılında Alman yetkililerine ılettiklerini kay- deden Bilican, "'Terorizmin, yeşerecek ortam bulduğu her yerde ortaya çıkabilecegi" yolunda Alman yetkilileri uyardıklarım ve bu konuda işbiriiği istediklerini anlattı. Bilican, daha sonra geçen süre içinde Almanya'nın bu örgüte karşı tedbirler aldığı- nı da kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu ka- bullenemeyen ırticai grupla- nn da Almanya'da faaliyet- lerde bulunduğunu bildiren Bilican, bu ülkede yaşayan Türklerin "hakkını koruma- ya yönelik gibi kurulan" ba- zı derneklenn arkasından da CemaJettin Kaplan gibi fa- natik isimlerin ortaya çıktığı- m söyledi. Bilican, Metin Kaplan'tn sınırdışı edilmesı gibi birta- lepte bulunulup bulunulma- yacağı yolundaki bir soruyu yanıtlarken şöyle dedi: "Sınır dışı edilmesi işle- minden çok, isknmiş bir su- çun hesabının sorulması önemli." 20 milyon dolar topladılar Yeni 'saadetzinciri' operasyonlayakalandı tstanbul Haber Servisi - tstanbul'da Elif Bilgi Danış- manlık Hızmetleri adı altın- da kurduklan şirketaracılığı ile uluslararası spotdöviz pi- yasasında değerlendirilmek üzere para toplayan 8 kişi gözaltına alındı. Mali şube ekiplerinin gerçekleştırdiği operasyonda ise 10 bm dolar karşılığında sahte kimlik, pasaport, tapu ile vergi lev- hası düzenleyen ve bunlan alan 6 kişi yakalandı. Esentepe Yıldız Posta Caddesi Dedeman Iş Merke- zi 11. katta faalıyet gösteren •'Elif Bilgi Danışmanlık Hiz- metleri" adlı şu-ketin. Titan benzeri saadet zinciri oluş- rurarak uluslararası spot dö- VTZ piyasasında değerlendi- rilmek üzere para topladığı belirlendi. Bunun üzerine şirkete baskın yapan polis, şirketin ortaklan ve yetkilile- rinin de aralannda bulundu- fu 48 kişiyi gözaltma alarak bazı evraklara el koydu. Gö- zaltma ahnan 40 kişi, ifade- lerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Şirketin sa- hibi Aktan Yamaner ile or- taklan Halit Dokur, AtiOa Aşçı. Aylin Royal ve Koray Topyümaz, genel müdür Zeyiıep Özaldn, muhasebe- ciler Nuriye Didem Yeşim ve SeiçukAlan' tn sorgusu sürü- yor. Şirket aracılığıyla 20 milyon dolara yakm para toplandığı iddia edildi. Topkapı'daki bir evde ise sahte pasaport, kimlik, tapu, vergi levhası ve vize tanzim ettiklen belirlenen Abdur- rahmanBahar,OrhanŞar ve Şahin Akdoğan gözaltına ahndılar. Aynı operasyonda, bu kişilerden 10 bin dolar karşılığı sahte pasaport talep eden 3 kişi de yakalandı. 20 adet pasaport, boş ve dolu nü- fiıs cüzdanlan, sahte tapu se- netleri, işyeri vergi levhalan vb. ele geçirildi. Cayrimenkuller için toplu yetki Belediyeye aitarsalar Erdoğan imzastyla satıldı İstanbul Haber Servisi - tstanbul Büyükşehir Beledı- yesi'ne ait arsa ve daireler, görevden alınan Recep Tay- yip Erdoğan'ın "oluru" ile büyükşehir belediye mecli- sine sunularak satılıyor. Mu- halefet partili meclis üyele- ri, çok sayıda gayrimenkulün satılması için toplu yetkı ahnmasını eleştirerek gele- cek yönetime hiçbir tasarruf imkânı bırakılmamaya çalı- şıldığmı söyledi. istanbul Büyükşehir Bele- diye Meclisi'nin dünkü top- lantısında, belediyeye ait yaklaşık 70 adet arsa ve da- irenin satış karan alındı. CHP Grup Başkanvekili Öz- kal Yici, daha önce de pek çok gayrimenkulün satıhna- sı için meclisten toplu yetkı istendiğini ve bunun yanhş- lığını her seferinde vurgula- dıklannı belirterek "Bugay- rimenkulkrin saülmasının yanlışlığını söylememizden bıkmadmız. Gelecek yöneti- me hiçbir tasarruf imkânı bt- rakmıyorsunuz" dedi.Yici, enflasyonist ortamda gayri- menkullerin belediyede kal- masımn kamu adına çok da- ha yararh olacağını söyledi. FP'li bir meclis üyesi ise satış yetkisi istenen dairele- rin bakım, elektrik ve su gi- derlennin belediyeye parasal yük getirdiğini, bu nedenle satılmasımn daha yararh ol- duğunu savundu. Yapılan oy- lamada, FP'lilerin oylanyla gayrimenkullerin satılması- na karar verildi. Belediye meclisinde ayn- ca 33 adet gayrimenkulün de kiraya verihnesi karan alındı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog