Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 1998 ÇARŞ» 8 HABERLERIN DEVAMI TURKfW istanbul Edırne PB 12 Şınop Y 15 PB 13 Samsun Y 12 Kocaelı PB 12 Trabzon Y 14 Çanakkale PB 12 Gıresun Y 14 Izmır A 18 Ankara PB 11 Manısa A 14 Eskışehır PB 10 PB 10Aydtn Denızlı _A 18 Konya A 15 Sıvas PB 12 Zonguldak Y 9 Antalya PB 20 f^İ, Parçalı bulutlu Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van Y Y PB PB PB PB Y Y 21 20 19 21 19 19 16 11 Kars Y 10 Batı ve Ota Karadenız kıyılan Doğu Karade- nız ve Doğu Akdenız ıle Doğu Ânadolu nun doğusu yağışlı otekı yerler parçalı ve az bu lutiu geçecek Yağış- lar yağmur ve sağa- nak Doğu Karade nız'ın ıç kesımlen ıle Dogu Anadolu nun yukseklennde karla kanşık yağmur ve kar şeklınde otacak DISMERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Pans Bonn K K K Y Y Y Y Y 1 -4 1 11 11 11 11 9 Munıh Y 13 Zunh Beriın Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y PB Y Y Y Y PB 10 17 13 16 13 11 19 19 Y 13 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre K PB K PB Y PB Y Y -4 21 0 16 14 15 12 24 Y 23 Stsl Buluttu k Çok bulutlu Yağmurtu , Sulukar . Gokc GUNCELcÜNEYT ARCAYİREK • Ba$tarafi 1. Sayfada kanı Recaı Kutan1 Hemen sonra, bu kez kameralar sıyahlar gıymış bır kadına çevnlıyor Koruma gorevlı gonller gıbı davra- nan kışılerie çevnlmış, koşar adımlarla Arslanlı Yol'a seyırten Şaıbe Hanım ızlenıyor Saat 09 05 Mozolenın ıçınde yankılanan tı borusuyla kımı ge- nerallenn gozyaşlannı tutamadıkları o anda Musta- fa Kemal Ataturk'umuzun ebedıyete ıntıkal ettığı o dakıka devletın butun kurumlanrnn saygı duruşuna geçtıklen sırada "Manada değıl", ancak mılletvekılı fazlalığıyla ana muhalefet sıfatını kazanan Fazılet'ın genel başkanı protokol sıralannda yokf Malvarlığı ve şenat gınşımlerını ıktıdara taşımakla dunyaca unlu Şaıbe Hanım da ekranlarda gorunmu- yor Bu ıkı sıyasetçı, sıyasal yaşamdakı bırlıktelıklennı butun Turkıye'nın tek yurek olduğu Anıtkabır'dekı o anlamlı torende de sergılıyorlar Yılda h/ç değılse bır gun olsun ama sadece bır gun Ataturk'le yaşasalar ve Ataturk ılkelerıyle bır- lıkte olduklarını kanıtlasalar Seçme ve seçılme hakkını Ataturk'ten alan bır ka- fdın f Eskı ve yenı partısıne çağdaşlığa aykın her goruşu ozgurce soyleme ve hatta savunma hakkını veren Ataturk Cumhunyet'nde doğan ve bugunlere gelen bır erkek Şaıbe Hanım ıle Recaı Kutan, Ataturk'un huzuru- na zamanında gelebılme becensını bıle gostereme- dıler Nerede kalmış, Ataturk ılkelennı savunmak, Ataturk Cumhunyetının keyfiyle yaşamak 1 Ataturk'u her yonuyle ırdeleyen araştıran yazarfar- çızerler aydınlar bılım-ılım adamları bır yıl boyunca ı ızlenen gerıcı eylemlere bakarak acaba şu sorunun yanrtını arıyorlar mı 'Ataturk yaşasaydı daha neleryapabıhrdû" Çankaya'daki hesaplar Dun Refah'ta ıken ne ıdıyseler, nelen soyluyorlar- sa bugun de Fazılet çatısı altında aynılannı soyieme- yı surdurenlen rejımle ılgılı ırdelemelerden uzak tut- . mak gıderek zoıiaşıyof Fazılet'ın her fırsatta duyumsattığı yaşamsal sıkın- tı, "sıyasal sısteme bır turlu entegre" olamamaktan, butunleşememekten kaynaklanıyor Cumhurbaşkanı, Kutan'ızarzorkabuledıyor Baş- bakan goruşmuyor Genelkurmay Başkanı'ndan go- ruşme ısteğıne nasıl bır yanıt alacağı bellı değıl Recaı Kutan ıkı arada bır derede Bır yanda Tak- kelı Erbakan'ın FP'yı sahıplenmea Öte yanda Er- bakan a "Hfiqa, yakamızdan duş, ser camıde ve ,teyfÇ(ie dua etmekleyetın" dıyen Islam kalıpJanndan bır turlû sıynlamayan "Yenılıkçıler" grubunun baskı- sı Bu koşullarda bu partı sısteme nasıl "entegre" ola- cak? Kutan, nefes almak ıçın Çankaya'ya koşuyor De- mırel'den "Ya medet" umuyor Evet ama Çankaya 28 Şubat'ı ve ışleyen surecı yakından bılıyor Laık Cumhunyetı korumaya ant ıçenlenn Refah'tan - doğma Fazılet'e hangı gozle baktığına hemen her perşembe tanık oluyor Ama Çankaya Fazılet'e "sısteme entegre olabıl- mesı" ıçın yapılmasını gereklı gorduğu tek çıkış yo- lunu gostenyor "Anayasa'nın çızdığı sınırlan zoriamamak'" Yanı, olmayacak duaya amın demek yenne, Ana- yasa'nın 2 maddesınde yazılı olan ve değıştırılmesı olanaksız gorunen "laık, demokratıkvesosyalbırhu- kuk devletı"ne -dığer partler gıbt- sahıp çıkmak 1 j. Şayet, FP -zor, çok zor gorunuyor ama- "bır ıhtı- maldır padışahım belkı derya tutuşa' hesabı, laık Cumhunyetı Erbakan'ın anladığı anlamda değıl, Tur- fc kıye ye yaraşan ve bılınen anlamda savunmaya baş- * larsa , Tabııdır kı efendım, olasıdır kı Cumhurbaşkanı par- tının "sısteme entegre" olmasına yardım edebılır Ben yandan, Cumhurbaşkanı "FP'yı rejıme kazan- dırmayı başanrsa" geleceğe donuk planlannda da- . ıma karşısına çıkan bu partıyı yanına çekmış olacak Bu sonuç ıse, Demırel'ın duşlennı susleyen başkan- - hk sıstemını yakalamasına destek vermeyecek mı9 Demırel, bır taşla kaç kuş vurmanın peşınde aca- ba'' Yoksa "kendısı ıçın bır şey ıstemıyor mu9 " Silivri Belediyenin bütçesi 10 yılda, 10 kat arttı İstanbul Haber Servisi - Sılı\n Beledıye Başkanı Selami DegirmencL beledı- ye butçesırun 10 yıl ıçen- sınde 10 kat büyuduğunu belırterek 1999 yıli tahmı- nı butçenın 4 tnlyon lıra ol- dugunu soyledı Değırmencı "Bu artış enflasvonun yanında, ilçe- " mız genelinde yapüan işle- rin ve yatınmların buyu- " mesınden kavnaklanmak- n tadır" dedı "' Sılıvn Beledı>esı tara- "" fmdan yapılan yazılı açık- "lamada 1999 yılı tahmını butçesi 4 tnlvon lıra olan ! belediyenin bu butçenın 1 ' tnİNon 200 mılyannı vatı- nm programına ayırdığı Hıldmldı Açıklamada su şebeke- ~ sı yapım bakım ve onan- ' m. ıçın 500 mılyar asfalt çalışmalan ıçın 150 mılyar çevre kırlılıgını onleme ve kontrol hızmetlen ıçın 10 nihar lıra aynldığı ve baş- ka alan duzenlemelennın ûe planlandığı belırtıldı Sıhvn'de 1989 yıhndan _ ben beledıye başkanlığı yapan Selami Değırmencı konu> la ılgılı olarak "Sihv- ri Beİediye bütçesi 1989 \> luıdan bu >ana 10 kat bu- yümuştur. Bu artış enflas- vonun vanında. üçemız ge- nelinde yapılan ışlenn ve yatınmlann buyumesin- den kaynaklanmaktadır" dedı Temmuz ayından ben Sılıvn nın merkezıne bağ- lı ana ve ıç yollarda surdü- rulen çalışmalann tamam- landığı kaydedıldı Çalış- malarda toplam 9 bın 500 ton asfalt kullanılarak 82 mılyar lıra harcandığını be- lırten Değırmencı konuş- masını şoyle surdürdu "İk;e halkının ulaşunuu kolavlaştırmak ve ozellikle kış avlannda ulaşımı guç- leştiren vollann asfaltlama çalışmalan, \az suresınce surnıuştur Ancak bu çalış- malara karşın ımkânlan- mız hayli kısıtlı olduğun- dan bazı eksikliklerbnız olacaktır. Cadde \e sokak- lann yenilenme çalışmala- n onumuzdeki sezonda de- vam edecektir" O9 nu ıınutnıadık• Baştarafi 1. Sayfada kanı Suleyman Demırel ın başkanlığında- kı kortejm, saat 08 55'te Aslanlı Yol'dan yurumesıyle başladı Demırel'ın, Ata- turk'un mozolesıne kırmızı-beyaz karan- fıllerden oluşan çelengı bırakmasının ar- dından saat 09 05'tesırenlereşlığınde say- gı duruşunda bulunuldu Daha sonra okunan "İstiklal Marşı"na torene katılmak ıçın gelen kalabalık bır grup da eşlık ettı Anıtkabır'ın hoparlorle- nnden Ataturk'un sesınden "10. Yıl Nut- ku" yayımlandı Demırel, daha sonra Mı- sak-ı Mıllı Kulesı'ne geçerek Anıtkabır Ozel Deften nı ımzaladı Demırel, defte- re şunlan yazdı "Buyük Ataturk! Ebedi- yete intikalinizin 60. yıhnda sizi milletçe minnet, şükran, sevgi ve sa\gı\la anı\oruz. Cumhun\ebn 75. yıldonu- munu coşkuıla kutlamaya devam eden milleümız, sıze ve kurduğunuz Cumhurı- yete ne kadar içtenlikle bağ- İı olduğunu bır defa daha ortaya koymuştur. Goster- diğıniz hedefe demokrat, la- ik. çağdaş hukuk devletı olan Turkiye'yi yuceltmeve kararlıj'iz," Yurttaşlann erken saat- lerde Anıtkabır'e akması nedenıyle Gazı Mustafa Kemal Bulvarı Gençlık Caddesı, Turgus Reıs Cad- desı Fevzı Çakmak Cadde- sı ıle Gonenç Sokak'ta tra- fık kılıtlendı DYP Genel Başkanı Tansu ÇiUer kor- tej Anıtkabır ın merdıven- lennı çıkarken geldı Çıller Arslanlı Yol'uko- şarak geçıp torene vetıştı Çıller'ın hemen ardından gelen FP Genel Başkanı Recai Kutan da koşar adım- larla protokole katıldı Dev- let protokolunun Anıtka- bır'den aynlmasından sonra merdıvenler- den ınen 3 gazinın şapkalanyla verdıklen selami yurttaşlar alkışlarla karşıladı Tö- ren alanında yaklaşık 3 bın oğrencı ve oğ- retmenden oluşan "75.Yıl CumhuriyetKo- rosu"nun seslendırdığı marşlar, alanda bu- lunan bınlerce kışı tarafından hep bır ağız- dan soylendı Toren nedenıyle Anıtkabır merdıvenle- nnın baş tarafına, kırmızı-beyaz karanfıl- den yapılmış, uzennde "Atam Seninkyiz" yazılı bır Turkıye hantası yerleştınldı Yo- ğun guvenlık onlemı ve atlı polısler dıkka- tı çekerken, Anıtkabır uzennde bır asken helıkopter sureklı uçtu Zıyaretçı akınına uğrayan Anıtkabır'ın gınş kapılannda yo- ğun kalabalık oluştu Ata'ya ölüm yıldo- numünde saygı sunmak ıçın yurttaşlann akını akşam kapılar kapatılıncaya kadar surdu Ataturk KuitürDıl veTanh Yuksek Kurumu nda Ataturk'un anısına toren ve "Türkiye Cumhıımeti'nin 75 yüı" konulu panel duzenlendı Cumhurbaşkanı Demı- rel ' ın de katıldığı torende konuşan Ataturk Kültur Dıl ve Tanh Yuksek Kurumu Baş- kanı Prof Dr Reşat Genç, kapatılan tan- katlann eskısınden daha az bılgılı olarak gen geldığıne dıkkat çekerek, toplumun tekrarcemaatleşmeye başladığı uyansında bulundu Ulusal kımlığrn belırleyıcı ozel- Iığının ortak kultur olduğuna ışaret eden Genç, "Şeriatçılığın, bolucüliığun, Türk kültürüne aykın da\Taıuşlann, rantçdığın ğuu vurgulayan Demırel, "Cumhuriyet ve laiklığın Muslumannğa a\kın olduğu ıddi- ası\1a halkuı içme çıkabiiecekler olacaktır. Yaşanacak tartışmalara çok iyi ve gerçekçi varutlar bulmalıyız. Bugun bunu aşanz, a- ma yann yuıe orta>> a çıkar Bir tane devtet var ki, laiklik ve hukuk de\ leü iJe \ onetıien. o da Turkıve. Benun halkım hurafelere ınanmaz. Sı/ onlara doğnılan soyleym, on- lar anlayacakbr" dıye konuştu Başbakan Mesut Vümaz, Devlet Bakanı CavitKavak ı le bıriıkte Ozel Yuzyıl Işıl Ilkoğretım Oku- lu oğrencılennı kabul etö Ataturk ılkelenn- den en önemlısının laıklık olduğunu belır- ten Yıhnaz, oğrencılenn sorusu üzenne "Başbakan ounak çrvüi bir kohlıkta otur- 10 KasunMa yine şerîatçı gösteri • Baştarafi 1. Sayfada çekleştırdıgı operasyonlarda da, şüpheh 478 kışıyı gozaltına aldı Tarsus Ataturk Anıtı önünde dü- zenlenen anma torenı once sakın başladı Kaymakamve dığer proto- kol mensuplan, kamu kurum ve ku- ruluşlan yetkılılennın anıta çelenk koymalannın ardından ıkı dakıkalık saygı duruşunda bulunuldu Tam bu sırada elmde K.uran bulunan ve An- kara Buyukşehır Beledıyesı'nde şo- for olarak çalıştığı saptanan Recaı Gökalp, Ataturk Anıtı ıle torene ka- tüanlann arasına gırerek "Puta tap- mavın, Kuran'a tapın. Afiahü ekber, la ılahe illallah" dıye bağırdı Go- kalp polıslenn anında müdahalesıy- le etkısız hale getınlerek emnıyete goturuldu Saygıduruşusonrasında konuşma yapan Kaymakam Afi Ül- ger "Bir meczubun, bir hayasızın, bir şerefsizin dav ranışı sizleri uzme- sin. Eğer bu kışı>e ınsan demek ge- rekirse, kendi vaıtğının asıl sebebi- nin Ataturk olduğunu anlar. Bu şe- refsizler kendilerini ne sanıyorlar. Vaşasın Türkiye, yaşasuı Cıunhuri- yet" dedı Iskenderun'da ıse yapıl- ması planlanan torenler sırasında "bombayüklü kamyon" ıhban po- lısı alarma geçırdı Kente gınş ya- pan tûm araçlar aranmasına rağmen herhangı bır patlayıcıya rastlanıl- madı Afyon'un Sandıklı ılçesınde 10 Kasım törenlen sırasında MHP, BBP, tanm müdûrlüğu ıle tıcaret ve sanayı odast yetkılılennın, adlan anons edılmesıne karşın Atatûrk Anıtı 'na çelenk koymaması tepkıle- reyolaçü Istanbul'da da Ataturk'u anma törenlennın yapılacağı yerler- de genış guvenlık onlemlen alındı Sabah saatlennde anma törenle- nnın dûzenleneceğı Taksım ve Abı- de-ı Hürnyet meydanlan ıle Dol- mabahçe ve AKM çevresınde go- revlı guvenlık kuvvetlenne, "Özel- likk hamile, resnıi kı>afctli. sakat ve özûrhi görûnumlu kışilenn, sıkı bir üst aramasuıdan sonra tören yerfe- rine abnması" uyansında bulunul- du Törenler sırasında, FP uyesı oldu- ğunu öne sûren Mehmet Öge (44), Ataturk Havahmanı iç Hatlar Gınş Salonu'nda sırenlenn çaldığı sırada "ezan"okumaya başladı Polıs tara- fından gozaltına alınan öge, daha sonra Bakırköy Cumhunyet Savcı- lığı'na sevkedıldı Çıftçılık yaptığı öğrenılen öge'nın, Istanbul'dan Malatya'ya gıtmek ıçın dun sabah havaiımanı- na geldığı belırtıldı Olayı fark e- den pohsler, yakasında FP rozetı ta- şıyan Öge'yı gozaltına aldı Öge, polıstekı ıfadesmde FP uyesı oldu- ğunu behrterek, "Ezan okumanın saati yoktur ve veri vt>ktur. Her za- man, her yerde okunabıur" dedı devleti ve kamuoyumı meşgul ednesinin ne- deni. miHi harcm çimentosunun azhğıdır. Dozun i>i ayarlanması hattnde sıkınülar da azalacaktu-" dedı Cumhurbaşkanı Demırel de, 75 yılda sağlanan başanlardan hıç kımsenın rahat- sız olmaması gerektığını belırterek, gende bırakılan şeylenn gelecek yıllar ıçın önem taşıdığına ışaret ettı Ataturk'un komunızm ve faşızm dalgalanna karşın gosterdığı he- defleiie yanlış yonlere gıdışı engelledığını kaydeden Demırel, 75 yılda Ataturk'un gosterdığı hedeflenn korunduğunu soyledı Demırel "75 vıldan sonra ne yapüacakör? Turkrve devletu çağdaş normlsirla yoluna devam edecekür" dedı Cumhunyet ve laıklıkle dının çelışmedı- mak gibidır" dedı Y ılmaz, "Ataturk ve CuTnburtyetdüşmanlanna karşı Cumhuri- yet çocuklanna ne t^vsrvede bulunacaksı- mz" sorusuna "Onlara uvmayınyeter. Dev- let o konuda gereguu yapıjor" yanıtını ver- dı Denız Kuvvetlen Komutanlığı'nda du- zenlenen torende, çeşıtlı marşlar ıle Ata- turk'un sevdığı "Vardar Ovası", "Ptncere Açıldı Bilal Oğlan", "Çökertaıe", "Ah Bır Ataş Ver" ve "Izmir'in Kavaklan" adlı tur- ku ve şarkılar seslendınldı Ankara DGM'dekı torende konuşan Savcı Talat Şalk, Ataturk'un arkasında çağdaş, laık, de- mokratık Turkıye Cumhunyetı'nı bıraktığı- nı vurgulayarak, "Bugun bazı çatiak sesler olsa da. Turk milleti Ataturk'un izindedır ve ulkesini böldunneyecek, ilekbet >Bşata- caktır" dedı Hacettepe Unıversıtesı'nde yapılan anma torenıne katılan Ataturk'un manevı kızı UDcu Adatepe, Buyuk Onder'ın her an, her gün ıçınde yaşadığını, olûnceye kadar da yaşayacağını soyledı Hacettepe Unıversıtesı Rektörü Prof Dr Süleyman Sağlam Cumhunyetın 75 yıhnda toplum- sal kunıplaşmanın gergınlığının yaşandığı- na ışaret ederken, şoyle konuştu "Son yıl- larda Ataturk'u kötiUeme,Dkelenni yıkniak içm amansız uğraşlarda bulunulmaktadır. Duşunce, ınanç, gınşım ozgurluklennı sağ- lavan, din ve dındarlar ıçın en gu/el olanak- lan vçren, en guzel sozlen sov krven bu bu- yuk ınsana valanlarla sakünlmakta, ınanç alanında bır guçluk ve yok- sunluk bulunmazken tersine söviemlerie halkunız kandı- nunava çalışılmaktadır. Da- hası, universitelerdekı çağ- daş eğrtun-oğreuım ortamım bozmaya kalkmaktadıriar Bin Ataturk ılkelennden sapormaya, laıklık ılkelennı yozlaştınııaya kımsenın gu- cü yetmeyecektir. Ataturk ve onun ilkelerine bağtıhğımg, onıırumuzdurf Ataturkçu Duşunce Der- neğı Genel Başkanı Yekta Gungor Özden de, Cumhu- nvetın 75 yılının coşkuyla kutlanmasına karşın tam olarak özumsenmedığıne ta- nık olduğunu belırterek, "Ataturk, yepyeni Turkıye Cumhuriyeti'nın Tannsal ve tarihsel urunudur. Onu ku- çultnıek ıçın her turlu valan- la ortava çıkan şenatçüar, ikincı cumhumetçiler ve Kurtçulenn hiçbir savuıın namus, şerefveonurla hiçbir Ugisi yoktur" dedı Anıtkabır'ı dun akşam geç saatlere kadar bır mılyo- nu aşkın yurttaş zıyaret ettı Zıyaretçılenn ustlen ve çantalan kapılarda aranırken başlanna "Atam landeyiz" yazı- lı kırmızı-beyaz bantlar takan ogrencıler sık sık "Turkı\e laıktır, laık kalacak", "Turkı- yesenınlegurur duj uvor" ve "Gururluyuz, guçhıyuz, Ataturkçuyuz" şeklınde slogan attılar Anıtkabır'e gelen ımam-hatıph oğrencı- lenn turbanlannın uzenne "Atam izinde- yiz" yazılı bantlartakması dıkkat çektı Ka- labalık gnrp, 10 Yıl ve Gençlık marşlannı soyledıler Cumhurbaşkanı Demırel yur- dun çeşıth yorelenndekı 31 okuldan gelen 208 oğretmen ve 2 bın 403 oğrencıyı kabu- lunde, CumhunyeOn, Cumhunyet kuşak- lannın gonlunde, zıhnmde ve omuzlannda taşındığını soyledı ErolTaş toprağa verildi İstanbul Haber Servisi- İstanbul'dageçen pazargünu yaşamını yıtıren, Turk srnemasmın "kotu adam" tıplemesının değışmez karakter oyuncusu Erol Taş'ın cenazesı dun Teşvıkıye Camıı nde kılınan oğle namazının arduıdan Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa venldı Taş'ın cenaze torenıne aılesı, yakınlan, Tank Akaa, Kemal SunaL Cüneyt Arkın'ın yanı sıra çok sayıda sanatçı ıle kalabalık yurttaş topluluğu katıldı PKK pıısu kiırdu, 6 korucu öldürüldü Yurt Haberlen Servisi -Turk Sılahlı Kuvvetlen tarafından Ku- zey Irak'ta PKK'ye yonelık ope- rasyonlar surerken Gabar Da- ğı'nda pusuya duşurulen korucu- lardan 6'sı oldu, 7'sı de yaralan- dı Arap Bırlığı de yaptığı açık- lamada, Turkıye'nın Kuzey I- rak'ta yurüttugu operasyona bır an once son vermesı çağnsında bulundu Şınıak'ın Gabar Dağı bolge- sınde başlatılan operasyona ka- tıunak ıçın Kızılsu bolgesıne gı- den bır grup korucu PKK'lıler ta- rafindan pusuya duşuruldu Bu- rada çıkan çatışmalarda, ılk ateş sırasında Halil Se>en, Koçer Tun- cer, Halıl KumraL Hacı Dursun, ÖmerDursun, AhmetBügin ad- lı korucular şehıt oldu CaHŞma- larda. Suleyman Arasan, Ahmet KumraL, Ramazan Dursun, Me- cit Akman, Raşit Yaman ve kım- lıklen belırlenemeyen 2 korucu dayaralandı Yaralılar Şımak ve Dıyarbakır'dakı asken hastanele- re helıkopterlerle sevk edıldı Olağanustu Hal Bolge Valılığı ıse oncekı gece saat 21 00 sırala- nnda yaşanan pusu olayını doğ- rulamadı Olağanustu Hal Bolge Valısı Aydın Arslan yaptığı açık- lamada, Gabar'dakı operasyonla- nn başanyla devam ettığmı belır- terek "Operasyonlarda şehit yok" dedı Van ve Erzurum'da PKK'ye destek verdıklen bıldınlen 9 kışı yakalanırken Sunye'den Arnanos Daglan'nasızdıkJan bıldınlen 14 teronstın yakalanması ıçın Ha- tay'da operasyonlar suruyor Bu arada Turk Sılahlı Kuvvet- len'nın Kuzey Irak'ta tran sının boyunca başlattığı operasyon dun de devam ettı Genış bır alanaya- yılarak 35 bın asker 10 bın koru- cu ve yaklaşık 5 bın kadar KDP peşmergesı desteğınde surduru- len operasyonda, Kuzey Irak'm Iran suıın boyunca uzanan Ha- kurk, Lolan ve Hacumran bolge- lennde çatışma haberlen alındı Ote yandan geçen ay Tokat Sı- gara Fabnkası onunde gerçekleş- tınlen ve bır polıs otosunun taran- ması ve ıkı polıs memurunun ya- ralanması eylemıne katıldıklan ıddıa edılen ıkı mılıtan yakalan- dı Irak Haber Ajansı İNA'ya go- re Irak Dışışlen Bakanı Muham- met Said El Sahaf BM Genel Sekreten Kofi Annan'a gonder- dığı mesajda. TSK nın Kuzey I- rak'ta harekât yaptığını belırte- rek, "Bunakarşüıkvermehakk}- mızısaklıtutuyoruz*'dedı Sahaf, TSK'nın Kuzey Irak'tan çekıl- mesını de ıstedı Arap Bırhğı de, Turkıye'nın Kuzey Irak'ta yurut- tuğu operasyona bır an once son vermesı çağnsında bulundu ve bu tur operasyonlann Ankara ıle Arap ulkelen arasındakı ılışkıle- re zarar verdığrnı bıldırdı Bırlı- ğın Arap ulkelennden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ah- med Ben Helh."Türkiye, Kuzev lrak'takı buiiklerini derhal gen çekmehdır ve Turkıye ıle Arap dünyası arasındakı tarihsel ılışki- lere ohımsuz erkilen bulunan bu tür davTaruşlara son \ermelidir" dedı Kuzey lrak'takı operasyonun Arap Bırlığı tarafından "öfke ve kaygryla" karşılandığını ıfade e- den Ben Helh, Turkıye'nın ge- rekçelennın kabul edılemez ol- duğunu kaydettı Akın Birdal suikastının azmettiricisi Cengiz Ersever'den itiraflar 'Ciuan,Ashtürk veBeznten 7öldürecekük'Haber Merkezi - tnsan Haklan Derneğı Başkanı Akın Birdal suikastının azmettıncısı olarak halen cezaevınde bulunan ve Turkçu Intıkam Tugayı'nın lıden olduğunu söyleyen Cengiz Ersever, RP'lı Şevki Yümaz,eskı Şışlı Beledıye Başkanı Güla> Ashtürk, Engjn Civan ve Halil Bezmen'ı oldurmeyı planladıklannı açıkladı Kanal D televızyonunda Uğur Dundar'ın sunduğu Arena programında açıklamalarda bulunan Cengiz Ersev er Yeşıl kod adlı Vlahmut Yıldınm'ı tanımadığını soyledı 1980oncesı kurulan Türkçu lntıkam Tugayı'nı (TİT) 1996 yıhnda yenıden faalıyete geçırdıklennı anlatan Ersever, şımdıye kadar 100'den fazla kışıye sılahlı eğıtım yaptırdığını soyledı Orgütun Çatalca'dakı bır çıftlıkte 5 komıte uyesı tarafından kurulduğunu açıkla\an Ersever, "Orgütun mihtanlanna suikast eğrtimi verryordum. Amacımız, PKK ve irticai faaliyetlerde bulunanlan oldurmektı. Hatta PKK yanhsı olarak tanınan bır yazan öldürmevi planladık. Bu arada volsaduk yaptıklan saptanan ışadamlanna karşı da suikast planlan vapük, Bunlann arasmda Engin CtvBn, Halil Bezmen de var. Ama bunlar nereye giderlerse gitsinkr >ine de öldurulecekler. Şişli Beİediye Başkanı Gula\ Ashtürk hamile olduğu ve ikı can taşıdığı içm ölumden son anda kurtuldu" dedı 'Şevki Yılmaz ölflmü hak etti' Eskı RP mılletvekılı Şevkı Yılmaz ı da Kâbe'de yaptığı konuşma nedenıyle oldurmeyı planladıklannı anlatan Ersever şoyle devam ettı "O kişi, kutsal topraklarda bovle bır konuşma nasıl \apar? O oldurulmeyı hak ettı. Aynca Sıncan Beledıye Başkanı'nı da öldürecektik." Şu anda Yozgat E Tıpı Cezaevı'nde bulunan Ersever, Dundar ıle yaptığı konuşmasında Recep Tayyıp Erdoğan'a da gondermeler yaparak "Onu, o şiiri okumaktan men ederiz. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun, böyle bir şiiri okuyamazsm. Sen sırf bîr koltuk hesabı için bunlan söylevemezsin. Bunlar PKK'den daha tehlikeh." Adeta bir engerek yılanı gibidir" dedı Akın Birdal suıkastını da açıklayan Ersev er şunlan soyledı "Alan Birdal bir akrabasınm aracılığıyla tran istihbaratı ile temasa geçerek PKK'nin kamplannın burada kuruİmasuu sağlamışnr. Biz bunu ögrenince iki arkadaşıma 'uyann' dedım. Ancak orada bir kavga çıkmış, ardından arkadaşlanmız Akın BLrdal'ı vunnuş." HADEP Sangazı teşkılatım basıp başkan ve başkan yardımcısını rehm aldıktan sonra oldurmeyı planladıklannı söyleyen Ersever, TİT olarak eylemlenne devam edeceklennı, hatta gerekırse ıntıhar saldınlan duzenleyeceklennı sozlenne ekledı Ağar'a Yüce Divanyolu açddı ANKARA (Cumhuriye» Bürosu)- Susurluk kazasının ardından gunde- me gelen ıddıalarla ılgılı olarak İs- tanbul DGM'nın hakkında görevsız- lık karan verdığı eskı Içışlen Baka- nı Mehmet Ağar'a Yüce Dıvan yolu açıldı CHPHatayMılletvekılıAtil- iaSav ve arkadaşlannca "suç işlemek amacı\la teşekkul oluşturrJuğu" sa- vıyla Ağar hakkında venlen soruş- turma önergesı TBMM Genet Kuru- lu'nda 147 ret oyuna karşm 196 mıl- letvekılının oyuyla kabul edıldı Ağar, gorüşmeler sırasında kendı- sını savunurken "Devietinen üst ka- rar mekanizmasının aküğ kararlar doğrulrusunda üzerimize duşeru j ap- Ok" dedı Bayındırlık ve iskân Ba- kanı Yaşar Topçu hakkında Körfez geçış ıhalesıyle ılgıh usuUûzlük ıd- dıalan nedenıyle DYP'lılerce ven- len soruşturma önergesı de Mecüs Genel Kurulu'nda kabul tdıldı Dolmabahc Saraya ziyaretç akını tSTANBUL / İZM Turkıye Cumhunyet kunıcusu Ulu Önder turk, olumunun 60 y numunde İstanbul v< mır'de de torenlerle ar Istanbullular, saatlenn 09 05'ı gosterdığı Ataturk'ün huzurund. dakıkalık saygı duruşı bulunarak Ata'ya olan gı ve ozlemlennı dıle g dıler Ataturk'un yaş gözlennı yumduğu Dol bahçe Sarayı ıse dun ı retçı akınına uğradı Ataturk'un 60 olüm donumü nedenıyle Is bul'dakı ılk toren, Tai Cumhunyet Anıtı'nda pıldı Saygı duruşu ve 1< lal Marşı eşlığınde 1 bayrağı göndere çekıldıl sonra. saat 09 05'te çalı sırenlerle bıriıkte ba) yanya ındmldı Anıta lenklenn konulmasının dından, tstanbul Valısı I Çakır, anıt özel defte ımzaladı Torene, 1 O Komutanı Orgeneral Ç« Bir İstanbul Buyükşı Beledıyesı Başkanvekılı Mufit Gurtuna, Harp A demılen Komutanı Orge ral Necan Ozgen ıle asl ve mulkı erkan katıldı ren sırasında Taksım Cı hunyet Anıtı ve çevresıı sıkı guvenlık onlemlen nırken, bır polıs helıko[ nnın de havada kontrol u şu yapması dıkkat çektı Mustafa Kemal Atati olumunun 60 yıldonum de yaşama gözlennı yı dufu Dolmabahçe Sa yı'ndakı odasında kend ne duyulan özlemrn verc huzun ve gozyaşlan anıldı Torende, s 09 05'te ıkı dakıkalık sa dunışunun arduıdan lstıl Marşı okundu Ataturk karyolası başında nobet tan askerler ıse toren boyı ca gozyaşlannı tutamadı Resmı törenın ardınc Ataturk'un odası zıyarel lere açıldı Atalannıann ısteyen Istanbullular, akş saatlenne kadarDolmabı çe'ye akın ettıler Zıyaı ler suresınce Ataturk' kendı sesınden konuşma n ve 10 Yıl Marşı çalırj istanbul Valılığı tarafirK Ataturk Kultûr Merl zı 'nde duzenlenen anma renı Devlet Opera ve B Korosu tarafından Istık Marşı ve Onuncu Yıl M şı'nın okunmasıylabaşla Tören, Yıldız Kenter yönetımınde Devlet K< servatuvan Tıyatro Böluı oğrencılennın, Nâzun H met'ın "KuvayıMiDryeD tanı"nı okumasıyla dev ettı AKM'dekı anma tö nı İTU Türk Musıkısı Dı let Konservatuvan taraf dan Ataturk'un sevdığı ş kı ve turkûlenn seslendıı mesıyle sona erdı UluC der Mustafa Kemal A türk, ölüm yıldönumüı istanbul Unıversıtesı Marmara Unıversıtesı't torenlerle anıldı fÜ'dekı rene Mıllı Eğıtım Bak, HikmetUluğbav da katıl Kadıkö> Beledıyesı nasında da yurttaşlann dı gu ve düşuncelennı dıle j tırmelen ıçın "Atatürl saygı defteri" açıldı Ist bul Menkul KıymetlerB sası'nda (IMKB) da A turk bır torenle anıldı Izmır'dekı anma tören n saat 08 45'te Cumhun Alanı'ndakı Ataturk A tı'na çelenklenn konulr sıyla başladı Saat 09 05 kı saygı duruşu ve Isüi Marşı'nın ardından İzı Valısı Kemal Nehrozo^ Anıt Şeref Deften'nı ım ladı Nehrozoğlu defte "Sana ve eserine karşı man zaman yonelen çûi gericı ve bolucu saldınl Türk Llusu'na ve onum yönelik saldınlardır. Uhı sana ve mıllı bırhk ve be berhğımıze yonehk her t didekarşı dundık ayakt^ Çunku, Ataturk, Cumhı yet, Vatan ve Bayrak biz için vazgeçflmez sevdadı dıye yazdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog